Predlog zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda

PREDLOG ZAKONA

O PRIVREMENOM IZUZIMANjU OD OPOREZIVANjA

POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ODREĐENIH VRSTA PRIHODA

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se privremeno izuzimanje od oporezivanja porezom na dohodak građana prihoda od kapitala po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana, kapitalnih dobitaka po osnovu prihoda od prenosa uz naknadu hartija od vrednosti i udela u imovini pravnih lica i prihoda od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod, čije je oporezivanje kao vrste prihoda fizičkih lica propisano Zakonom o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06 i 65/06-ispravka).

Član 2.

Ne utvrđuje se i ne plaća porez na prihode od kapitala po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana, koja je ostvarena od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2009. godine.

Član 3.

Ne utvrđuje se i ne plaća porez na kapitalne dobitke na prihod koji je ostvaren po osnovu prenosa uz naknadu hartija od vrednosti i udela u imovini pravnih lica, od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2009. godine, za prenose koji su izvršeni u tom periodu.

Član 4.

Ne utvrđuje se i ne plaća porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod za 2008. i 2009. godinu.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

PREDLOGA ZAKONA O PRIVREMENOM IZUZIMANjU OD OPOREZIVANjA POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ODREĐENIH VRSTA PRIHODA

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

•Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Razlozi za donošenje Zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda (u daljem tekstu: Zakon) sadržani su u potrebi stvaranja uslova za ublažavanje efekata svetske finansijske krize na srpsko ekonomsko i finansijsko tržište.

U tom smislu, osnovna sadržina ovog zakona i cilj koji treba da se ostvari njegovim donošenjem je stimulisanje devizne štednje i drugih oblika deviznih depozita građana, doprinos poboljšanju funkcionisanja deviznog tržišta i tržišta kapitala.

•Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbi člana 2. stav 2. Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima („Službeni glasnik RS”, br. 76/91, … i 135/04), uređuju samo zakonima kojima se uvodi odgovarajući javni prihod, to znači da se ti elementi mogu uređivati samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na oporezivanje prihoda građana i spada u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja na neki drugi način, tj. bez donošenja zakona.

•Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, zakonsko rešenje jedino je i moguće uređivati donošenjem zakona.

Uređivanjem poreskopravne materije zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje dostupnost javnosti u pogledu vođenja poreske politike, s obzirom da se zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Precizira se predmet uređivanja ovog zakona, u smislu da se privremeno izuzima od oporezivanja porezom na dohodak građana prihod po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite građana, prihod od kapitalnog dobitka po osnovu prometa uz naknadu hartija od vrednosti i udela u imovini pravnih lica i prihod od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod, a čiji je poreski tretman kao vrste prihoda fizičkih lica uređen Zakonom o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06 i 65/06-ispravka).

Uz član 2.

Uređeno je da se ne utvrđuje i ne plaća porez na prihode od kapitala po osnovu kamate na devizne štedne i druge depozite, na iznos kamate koja je ostvarena od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2009. godine, čime se daje podsticaj razvoju devizne štednje građana u narednom periodu.

Ova odredba znači da će od oporezivanja porezom na prihode od kapitala biti izuzeta ona kamata na deviznu štednju, odnosno druge depozite, koja (kamata) je ostvarena – npr. kamata isplaćena ili pripisana od dana stupanja na snagu ovog zakona pa zaključno sa 31. decembrom 2009. godine, bez obzira kad je izvršena uplata štednog uloga, odnosno deponovanje novčanih sredstava po osnovu kojih se ostvaruje kamata. Samo na iznos one kamate koja je u navedenom periodu isplaćena, odnosno pripisana neće se utvrđivati i plaćati porez na dohodak građana.

Uz član 3.

Uređeno je da se ne utvrđuje i da se ne plaća porez na kapitalne dobitke na prihod koji je ostvaren po osnovu prenosa uz naknadu hartija od vrednosti i udela u imovini pravnih lica, od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2009. godine, za prenose koji su izvršeni u tom periodu.

Na ovaj način od oporezivanja porezom na kapitalne dobitke biće izuzet onaj prihod koji je ostvaren u navedenom periodu po osnovu prometa uz naknadu koji je izvršen u istom tom periodu. Dakle, pravo na poresko izuzimanje saglasno ovoj odredbi može da ostvari obveznik koji je izvršio prenos uz naknadu hartija od vrednosti, odnosno udela u imovini pravnih lica, u periodu od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2009. godine, i to na prihod koji je ostvaren po tom osnovu u istom periodu.

Predmetnim izuzimanjem od oporezivanja daje se podsticaj razvoju tržišta kapitala.

Uz član 4.

Poljoprivrednicima koji porez plaćaju na katastarski prihod ne oporezuju se prihodi po tom osnovu za 2008. i 2009. godinu, čime se produžava period poreskog oslobođenja (od 2004. do 2007. godine).

Dejstvo ove odredbe ide u prilog rasterećenju poljoprivrednika od ovog poreza i stimulisanju za ulaganje u poljoprivredu.

Uz član 5.

Predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike.

V. OPŠTI INTERES ZBOG KOGA SE PREDLAŽE POVRATNO DEJSTVO ČLANA 4. ZAKONA

Predloženim izuzimanjem od oporezivanja prihoda od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod, za 2008. i 2009. godinu, produžio bi se period izuzimanja od oporezivanja te vrste prihoda (od 2004. do 2007. godine), i na taj način bi se obezbedio kontinuitet dosadanjih zakonskih rešenja kojima se davao poreski podsticaj za razvoj poljoprivredne delatnosti.

Predloženim poreskim izuzimanjem od oporezivanja prihoda od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod za 2008. godinu, obezbedio bi se kontinuitet dosadanjih zakonskih rešenja davanja poreskih podsticaja za razvoj poljoprivredene delatnosti, što predstavlja opšti interes za eventualno povratno dejstvo ovog člana, što je u potpunosti u skladu sa članom 197. stav 2. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da izuzetno, samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno dejstvo, ako to nalaže opšti interes utvrđen pri donošenju zakona.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku, predlaže se u skladu sa članom 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije.

Nedonošenje Zakona po hitnom postupku imalo bi štetne posledice, jer bi došlo da problema u funkcionisanju deviznog tržišta i tržišta kapitala, što bi se negativno odrazilo na ekonomsku stabilnost zemlje i sveukupno funkcionisanje privrednih i drugih subjekata, kao i na rad državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ostavite komentar