Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02 i 135/04), u članu 9. stav 1. tačka 8) reč: “izostalu“ zamenjuje se rečju: “izgubljenu“.

U tački 9) broj: “30.000“ zamenjuje se brojem: “35.000“.

U tački 12) broj: “4.500“ zamenjuje se brojem: “6.000“.

U tački 13) broj: “4.500“ zamenjuje se brojem: “5.000“.

U tački 17) posle reči: “invalidnina“ dodaju se reči: “koje se ostvaruju po osnovu prava iz obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno vojnog osiguranja“.

U tački 18) reči: “do iznosa dvostruke prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike“ zamenjuju se rečima: “do iznosa koji je kao najniži utvrđen zakonom kojim se uređuje rad“.

U tački 20) reči: “Odlukom o utvrđivanju Socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije (“Službeni glasnik RS“, broj 12/2002)“ zamenjuju se rečima: “Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju (“Službeni glasnik RS“, broj 64/05)“.

U tački 24) reči: “, kao i PDV nadoknade u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, koje“ zamenjuju se rečju: “koji“, a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 25) i 26), koje glase:

“25) PDV nadoknade, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, koja se isplaćuje licima koja su obveznici poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod, saglasno zakonu kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;

26) nagrada učenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema.“

Posle člana 9. dodaje se član 9a, koji glasi:

„Član 9a

Ne plaća se porez na dohodak građana na novčano primanje po osnovu naknade iz kupoprodajne cene ostvarene prodajom kapitala u postupku privatizacije društvenog i državnog kapitala, koje se isplaćuje fizičkom licu u skladu sa zakonom u iznosu do 200 evra u dinarskoj protivvrednosti za svaku punu godinu radnog staža u subjektu privatizacije.“

Član 3.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, zaradom u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona ne smatra se:

1) premija koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija;

2) premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, do iznosa koji je oslobođen od plaćanja doprinosa saglasno zakonu koji uređuje obavezno socijalno osiguranje.“

Član 4.

Posle člana 15. dodaje se naslov iznad člana i član 15a, koji glase:

“Poreska osnovica

Član 15a

Osnovicu poreza na zarade iz čl. 13. do 14b ovog zakona čini isplaćena, odnosno ostvarena zarada.

Osnovicu poreza na zarade za zaposlene u smislu zakona koji uređuje rad, čini zarada iz člana 13. stav 1. i čl. 14. do 14b ovog zakona, umanjena za iznos od 5.000 dinara mesečno.“

Član 16. menja se i glasi:

“Zarada iz čl. 13. do 14b ovog zakona oporezuje se po stopi od 12%.“

U članu 18. stav 1. tačka 1) broj: „1.200“ zamenjuje se brojem: „1.500“.

U tački 2) broj: “1.000“ zamenjuje se brojem: “1.200“.

U tački 4) broj: “3.000“ zamenjuje se brojem: “3.500“.

U tački 5) broj: „15.000“ zamenjuje se brojem: „18.000“.

U tački 6) broj: “3.000“ zemenjuje se brojem: “3.500“.

U tački 6) na kraju tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje tačka 7), koja glasi:

“7) jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – do 5.000 dinara godišnje.“

U članu 21a dodaje se stav 2, koji glasi:

“Ne plaća se porez na zarade na penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – člana dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, ukupno najviše do 3.000 dinara mesečno.“

Član 8.

U naslovu iznad člana 21b reči: “novih radnika“ zamenjuju se rečima: “novih lica i lica sa invaliditetom“.

Član 21b menja se i glasi:

“Poslodavac koji zaposli lice koje se, u smislu zakona kojim se uređuje rad, smatra pripravnikom, koje je na dan zaključenja ugovora o radu mlađe od 30 godina i koje je kod Nacionalne službe za zapošljavanje prijavljeno kao nezaposleno lice, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa tog lica.

Poslodavac koji zaposli na neodređeno vreme lice koje je na dan zaključenja ugovora o radu mlađe od 30 godina i koje je prijavljeno kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje tri meseca bez prekida pre zasnivanja radnog odnosa, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, za period od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa tog lica.

Novozaposlenim licem, u smislu st. 1. i 2. ovog člana, smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom koji uređuje rad i koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih oganizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Novozaposlenim licem iz stava 2. ovog člana neće se smatrati lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao porekid radnog odnosa.

Poresku olakšicu iz st. 1. i 2. ovog člana može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem povećava broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 1. septembra 2006. godine.

Ako u toku korišćenja poreske olakšice za novozaposlena lica, kao i u narednom periodu od tri godine za lica iz stava 1. ovog člana, odnosno dve godine za lica iz stava 2. ovog člana, posle isteka olakšice, poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 1. septembra 2006. godine, uvećan za novozaposlena lica za koja ostvaruje poresku olakšicu, gubi pravo na olakšicu, pri čemu, u slučaju kada je olakšica ostvarena za više novozaposlenih lica, prvo gubi olakšicu za onog novozaposlenog sa kojim je ranije zasnovao radni odnos.

Poslodavac je dužan da plati porez koji bi inače platio da nije koristio poresku olakšicu, valorizovan primenom stope rasta cena na malo prema podacima republičkog organa za poslove statistike, u roku od 30 dana od dana smanjenja broja zaposlenih u smislu stava 6. ovog člana.

Ako novozaposlenom licu prestane radni odnos u toku trajanja poreske olakšice, kao i u narednom periodu iz stava 6. ovog člana, poslodavac koji umesto njega, u roku od najviše 15 dana po prestanku radnog odnosa, zaposli drugo lice, pod uslovom da se ne smanjuje broj zaposlenih u smislu stava 6. ovog člana, nastavlja da koristi poresku olakšicu po osnovu zaposlenja drugog novozaposlenog lica u obimu prava utvrđenog za prethodno novozaposleno lice. Ukupan period korišćenja olakšice iz ovog stava umanjuje se za vreme za koje je novozaposleno lice, kome je prestao radni odnos, radilo kod poslodavca.

Ako pripravniku iz stava 1. ovog člana prestane radni odnos u toku trajanja olakšice, poslodavac nastavlja da koristi olakšicu do isteka roka iz stava 1. ovog člana ukoliko zaposli drugog novog pripravnika.

Ako licu iz stava 2. ovog člana prestane radni odnos u toku trajanja olakšice, poslodavac nastavlja da koristi olakšicu do isteka roka iz tog stava, ukoliko zaposli drugo lice mlađe od 30 godina.

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici.

Način i postupak primene odredaba ovog člana bliže uređuje ministar finansija.“

Član 9.

Posle člana 21b dodaju se čl. 21v i 21g, koji glase:

“Član 21v

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli lice sa invaliditetom u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje diskriminacije lica sa invaliditetom, za koje odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacojom dokaže invalidnost, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica, za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Novozaposlenim licem sa invaliditetom iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom koji uređuje rad i koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih oganizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Novozaposlenim licem sa invaliditetom iz stava 1. ovog člana neće se smatrati lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici.

Način i postupak primene odredaba ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

Član 21g

Poslodavac koji zaposli lice koje je na dan zaključivanja ugovora o radu starije od 45 godina i koje kod Nacionalne službe za zapošljavanje ima status korisnika novčane naknade za vreme nezaposlenosti ili je kod te službe prijavljeno kao nezaposleno lice najmanje šest meseci bez prekida, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog novozaposlenog lica.

Pravo poreskog oslobođenja u skladu sa stavom 1. ovog člana poslodavac ostvaruje u periodu od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa zaposlenog.

Ako zaposlenom iz stava 1. ovog člana prestane radni odnos u toku trajanja olakšice, kao i u narednom periodu od tri godine posle isteka olakšice iz stava 2. ovog člana, poslodavac gubi pravo na olakšicu i dužan je da plati porez koji bi inače platio da nije koristio poresko oslobođenje, valorizovan primenom stope rasta cena na malo prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa zaposlenog.

Odredba stava 3. ovoga člana ne primenjuje se u slučaju prestanka radnog odnosa smrću zaposlenog ili iz drugih razloga nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca, u smislu odredaba zakona koji uređuje rad.

Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, poslodavac nastavlja da koristi olakšicu za preostalo vreme korišćenja olakšice, ukoliko zaposlenom prestane radni odnos otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog, a poslodavac umesto njega u roku od najviše 15 dana od dana prestanka radnog odnosa zaposli drugo lice iz stava 1. ovog člana.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa iz ovog člana ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici.

Način i postupak primene odredaba ovog člana uređuje ministar nadležan za poslove finansija.“

Član 10.

U članu 31. stav 2. reči: “proizvodnjom lozno-voćnih i drugih sadnica i kalemova,“ briišu se.

Član 11.

U članu 40. stav 2. tačka 4) broj: “2.000.000“ zamenjuje se brojem: “3.000.000“.

Član 12.

U članu 61. stav 1. tačka 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 5), koja glasi:

“5) primanje člana otvorenog investicionog fonda po osnovu prava na srazmerni deo prihoda od investicione jedinice tog fonda.“

Član 13.

U članu 63. stav 2. broj: “4)“ zamenjuje se brojem: “5)“, a posle reči: “društva“ dodaju se zapeta i reči: “kao i primanje po osnovu prava člana otvorenog investicionog fonda na srazmerni deo prihoda od investicione jedinice“.

Stav 3. menja se i glasi:

“Izuzetno od stava 2. ovog člana, oporezivi prihod od kapitala po osnovu dividendi i udela u dobiti, odnosno po osnovu prava na srazmeran deo prihoda investicione jedinice, iz člana 61. stav 1. tač. 2) i 5) ovog zakona, za rezidenta Republike čini 50% bruto dividendi ili udela u dobiti isplaćenih (raspodeljenih) obvezniku, odnosno prihoda od investicione jedinice po osnovu srazmernog dela.“

Član 14.

U članu 65. tačka 1) reč: “štednje“ zamenjuje se rečima: “štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju)“.

Član 15.

U članu 72. stav 1. tačka 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom iz zapetom i dodaju tač. 5), 6) i 7), koje glase:

“5) investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove;

6) investicione jedinice dobrovoljnog penzijskog fonda;

7) akumuliranih sredstava po osnovu programirane isplate sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda.“

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

“Kapitalnim dobitkom smatra se onaj prihod koji obveznik, kao član otvorenog, zatvorenog, odnosno privatnog investicionog fonda, ostvari kao razliku između kupovne i otkupne cene investicione jedinice, akcija, odnosno udela, saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove.

Kapitalnim dobitkom smatra se onaj deo razlike između akumuliranih sredstava povučenih jednokratnom isplatom, programiranom isplatom ili kupovinom anuiteta iz dobrovoljnog penzijskog fonda i visine uplaćenog penzijskog doprinosa.“

Dosadašnji st. 3. do 5. postaju st. 5. do 7.

Član 16.

Posle člana 72a dodaje se član 72b, koji glasi:

“Član 72b

Prenos računa iz postojećeg u drugi dobrovoljni penzijski fond, koji izvrši fond po nalogu i za račun člana dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, ne smatra se kapitalnim dobitkom.“

Član 17.

U članu 73. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

“Prodajnom cenom investicine jedinice smatra se otkupna cena investicine jedinice koja se sastoji od neto vrednosti imovine otvorenog društva po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva člana fonda za otkup investicionih jedinica, uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje, saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove.

Kod povlačenja akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda, prodajnom cenom se smatra iznos isplaćenih akumuliranih sredstava članu penzijskog fonda na ime njegovog udela u neto imovini penzijskog fonda, saglasno zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.“

Član 18.

U članu 74. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

“Nabavna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicinoj jedinici na dan uplate, uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje, saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove.

Kod povlačenja akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda, nabavnom cenom se smatra iznos novčanih sredstava po osnovu penzijskih doprinosa uplaćenih u dobrovoljni penzijski fond, odnosno iznos novčanih sredstava uplaćenih u dobrovoljni penzijski fond koji odgovara procentu sredstava povučenih programiranom isplatom.“

Dosadašnji st. 2. do 6. postaju st. 4. do 8.

Član 19.

Posle člana 79. dodaje se član 79a, koji glasi:

“Član 79a

Povlačenje akumuliranih sredstava po osnovu udela člana u neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda koja se, po nalogu i za račun člana fonda ulaže u kupovinu anuiteta u društvu za osiguranje saglasno zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, oslobađa se poreza na kapitalni dobitak.“

Član 20.

U članu 83. stav 1. reči: “tih igara“ zamenjuju se rečima: “igara koje se smatraju igrama na sreću u smislu zakona koji uređuje igre na sreću“.

U stavu 5. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 3), koja glasi:

“3) ostvaren dobitak od igara koje se priređuju u igračnicama (kazinima) i na automatima.“

Član 21.

U članu 87. stav 1. reč: “četvorostrukog“ zamenjuje se rečju: “trostrukog“.

U stavu 2. reč: “desetostruki“ zamenjuje se rečju: “petostruki“.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako obveznik – rezident upućen u inostranstvo radi obavljanja poslova za rezidentno pravno lice iz člana 17. ovog zakona, ostvari zaradu u inostranstvu u visini manjoj od 60% od ukupno ostvarenog dohotka u kalendarskoj godini u kojoj se utvrđuje godišnji porez, primenjuje se neoporezivi iznos iz stava 1. ovog člana.“

U dosadađnjem st. 4. i 5, koji postaju st. 5. i 6, reči: “stava 3.“ zamenjuju se rečima: “stava 4.“.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

U dosadađnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: “st. 3. do 6.“ zamenjuju se rečima: “st. 4. do 7.“.

Član 22.

U članu 88. stav 1. reči: “stav 7.“ zamenjuju se rečima: “stav 8.“.

Član 23.

Član 89. menja se i glasi:

“Godišnji porez na dohodak građana plaća se po stopi:

1) za obveznika iz člana 87. stav 1. ovog zakona, koji je u kalendarskoj godini ostvario dohodak za oporezivanje saglasno članu 87. stav 8:

– veći od trostruke, a manji od šestostruke prosečne godišnje zarade – 10%;

– preko šestostruke prosečne godišnje zarade – 15%.

2) za obveznika iz člana 87. stav 2. ovog zakona, koji je u kalendarskoj godini ostvario dohodak za oporezivanje saglasno članu 87. stav 8:

– veći od petostruke, a manji od osmostruke prosečne godišnje zarade – 10%;

– preko osmostruke prosečne godišnje zarade – 15%.“

Član 24.

U članu 96. stav 2. posle reči: “prihode“ dodaju se zapeta i reči: “odnosno prema boravištu obveznika“.

Član 25.

Posle član 101 dodaje se član 101a, koji glasi:

“Član 101a

“Kod utvrđivanja osnovice poreza na zarade u smislu člana 15a stav 2. ovog zakona, zarada iz stava 1. tog člana umanjuje se za 5.000 dinara mesečno u punom iznosu za zaposlenog koji radi sa punim radnim vremenom.

Za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom, umanjenje iz stava 1. ovog člana je srazmerno radnom vremenu tog zaposlenog u odnosu na puno radno vreme.

Kad zaposleni ostvaruje puno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, umanjenje iz stava 1. ovog člana vrši svaki poslodavac srazmerno radnom vremenu kod poslodavca u odnosu na puno radno vreme, s tim što ukupno umanjenje iznosi 5.000 dinara mesečno.

Kad zaposleni ostvaruje radno vreme preko punog radnog vremena kod dva ili više poslodavaca, umanjenje iz stava 1. ovog člana, vodeći računa o hronološkom redosledu zasnivanja radnog odnosa, vrše oni poslodavci kod kojih, zbirno posmatrano, zaposleni ostvaruju puno radno vreme, srazmerno radnom vremenu kod poslodavca u odnosu na puno radno vreme, s tim što ukupno umanjenje iznosi 5.000 dinara mesečno. Pri tome, poslodavac kod koga je radni odnos, prema hronološkom redosledu, presudan za puno radno vreme zaposlenog umanjenje vrši za preostali iznos do 5.000 dinara mesečno.

Kad zaposleni ostvaruje nepuno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, svaki poslodavac vrši umanjenje srazmerno radnom vremenu kod poslodavca u odnosu na ukupno radno vreme, s tim što zbir umanjenja mora biti manji od 5.000 dinara mesečno, odnosno srazmerno ukupnom radnom vremenu zaposlenog u odnosu na puno radno vreme.“

Način i postupak obračunavanja poreza na zarade iz st. 1. do 5. ovog člana i dostavljanje podataka Poreskoj upravi bliže uređuje ministar finansija.“

Član 26.

U članu 107. stav 4. posle reči: “prebivališta“ dodaju se zapeta i reči: “odnosno boravišta“.

Član 27.

U članu 108a posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

“Pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost iz stava 2. ovog člana, a koja nisu isplatioci prihoda po osnovu izvođenja estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, u slučaju da angažuju interpretatore i druga angažovana lica iz stava 1. ovog člana, dužna su da u roku od 48 sati od dana faktičkog početka organizovanja estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, podnesu prijavu za upis u registar iz stava 1. ovog člana.“

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7, reči: “stava 5.“ zamenjuju se rečima: “stava 6.“.

Dosadašnji st.7. i 8. postuju st. 8. i 9.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 10, reči: “stava 8. “ zamenjuju se rečima: “stava 9.“.

Dosadašnji stav 10, koji postaje stav 11, reči: “stava 7.“ zamenjuju se rečima: “stava 8.“.

Član 28.

Posle člana 108a dodaju se naslov iznad člana i član 108b, koji glase:

“Registar poslodavaca

Član 108b

Poreska uprava vodi Registar pravnih i fizičkih lica, državnih organa i organizacija, organa i organizacija jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i drugih organa i organizacija u kojima se isplaćuju zarade, odnosno plate (u daljem tekstu: poslodavac).

Novoosnovani poslodavac dužan je da Poreskoj upravi, prema mestu svog sedišta, podnese prijavu za upis u registar iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana upisa u odgovarajući registar kod nadležnog organa.

Sadržinu prijave iz stava 2. ovog člana, sporazumno bliže uređuju ministar finansija i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike.“

U članu 166. stav 1. tačka 1) broj u zagradi: “6“ zamenjuje se rečima: “7, član 21g stav 3,“.

U tački 3) reči u zagradi: “st. 3. i 4“ zamenjuju se rečima: “st. 3, 4. i 5“.

U tački 4) broj u zagradi: “7“ zamenjuje se brojem: “8“, a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 4a), koja glasi:

“4a) Poreskoj upravi, prema mestu svog sedišta, ne podnese prijavu za upis u Registar pravnih i fizičkih lica, državnih organa i organizacija, organa i organizacija jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i drugih organa i organizacija u kojima se isplaćuju zarade, odnosno plate, u roku od osam dana od dana upisa u odgovarajući registar kod nadležnog organa (član 108b stav 2).“

Član 30.

Poslodavac koji na dan stupanja na snagu ovog zakona isplaćuje zaradu, odnosno platu, dužan je da Poreskoj upravi prema mestu svog sedišta, na obrascu iz člana 28. ovog zakona, podnese prijavu za upis u registar iz tog člana, najkasnije do 30. novembra 2006. godine.

Član 31.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac – pravno lice ako u roku iz člana 30. ovog zakona ne podnese prijavu za upis u registar iz tog člana.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u državnom organu i organu lokalne samouprave novačanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.“

Član 32.

Porez na zarade koje su ostvarene zaključno za mesec novembar 2006. godine, obračunava se i plaća u skladu sa propisima koji su važili do dana početka primene ovog zakona.

Poslodavci koji su do dana početka primene ovog zakona izvršili isplatu dela zarade za mesec decembar 2006. godine i platili porez na zarade, a posle početka primene ovog zakona vrše isplatu drugog dela ili konačnu isplatu zarade za taj mesec, obračun i plaćanje poreza na zarade kod konačne islate vrše u skladu sa ovim zakonom.

Član 33.

Povlasticu iz člana 8. zakona može da ostvari poslodavac koji na dan 1. septembra 2006. godine ima najmanje isti broj zaposlenih kao i na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 34.

Za 2006. i 2007. godinu ne utvrđuje se i ne plaća porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod.

Član 35.

Na utvrđivanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana ostvaren u 2006. godini primenjuju se odredbe ovog zakona.

Član 36.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se najkasnije do 31. decembra 2006. godine.

Član 37.

Ovaj zakon primenjivaće se od 1. januara 2007. godine, osim člana 7, koji će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona i čl. 8. i 9, koji će se primenjivati od 1. septembra 2006. godine.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

OBRAZLOŽENjE

PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

I Ustavno pravni osnov

Ustavno pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. i 10. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, finansijski sistem, odnosno finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti utvrđenih Ustavom i zakonom.

II Razlozi za donošenje Zakona

U okviru daljih aktivnosti na sprovođenju fiskalne reforme, u skladu sa ekonomskom i socijalnom politikom Vlade Republike Srbije, predlaže se, između ostalih, i donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su, pre svega u potrebi da se obezbede povoljniji uslovi privređivanja rasterećenjem privrednih subjekata kroz smanjenje troškova koji terete zaradu, pravednije oporezivanje zarada kroz ujednačenije fiskalno opterećenje u zavisnosti od visine zarada, u fiskalnom stimulisanju zapošljavanja novih radnika – lica mlađih od 30 godina i lica starijih od 45 godina, kao i lica sa invaliditetom, razvoja dobrovoljnih penzijskih fondova, investicionih fondova i tržišta kapitala.

U tom smislu, osnovna sadržina predloženih izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana sastoji se u sledećem:

– sniženje stope poreza na zarade sa 14% na 12% uz uvođenje neoporezivog iznosa (cenzusa) u visini od 5.000 dinara mesečno, čime se postiže niže fiskalno opterećenje zarada, a samim tim daje se i podsticaj zapošljavanju, odnosno suzbijanju nelegalnog rada i obezbeđuju se veći prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja po osnovu zarada, a time i manji transferi iz budžeta prema tim organizacijama;

– oslobađanje poljoprivrednika od obaveze plaćanja poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod za period od dve godine (2006. i 2007.), uz istovremeno poresko izuzimanje PDV nadoknade po zakonu koji uređuje porez na dodatu vrednost, čime se obezbeđuje podsticaj za razvoj i investiranje u poljoprivredu;

– poslodavci se oslobađaju obaveze uplate poreza na zarade za novozaposlena lica – pripravnike mlađe od 30 godina u trajanju od 3 godine i za lica mlađa od 30 godina u trajanju od 3 godine, čime se daje poreski podsticaj zapošljavanju mladih i suzbijanju sive ekonomije u ovoj oblasti, kao i lica sa invaliditetom do tri godine. Pored toga daje se poreski podsticaj zapošljavanju lica starijih od 45 godina;

– povećava se iznos na koji se plaća porez od samostalne delatnosti na paušalno utvrđen prihod, sa 2.000.000 dinara na 3.000.000 dinara;

– uređuje se plaćanje poreza na prihod ostvaren u vidu kamate ili po osnovu kapitalnog dobitka na osnovu ulaganja u dobrovljne penzijske fondove i penzijske planove i investicione fondove, čime se obezbeđuje poreski podsticaj razvoju tržišta hartija od vrednosti;

– uvodi se progresivno oporezivanje prihoda koji podležu godišnjem porezu na dohodak građana, tako što se propisuju dve stope – 10% i 15%, čime se omogućava oporezivanje prema ekonomskoj snazi obveznika.Takođe, snižava se visina neoporezivog iznosa;

– vrši se ujednačavanje osnovice doprinosa i poreza kod oslobođenja od plaćanja poreza na premije dobrovoljnog penzijskog osiguranja koje poslodavac plaća za zaposlene;

– oslobađa se od plaćanja poreza na dohodak građana primanje po osnovu naknade iz kupoprodajne cene ostvarene prodajom kapitala u postupku privatizacije;

– valorizuju se propisani nominalni iznosi primanja koja su izuzeta, odnosno oslobođena od plaćanja poreza, u skladu sa projektovanom inflacijom i realnim rastom BDP;

– propisuju se novčane kazne za povredu zakonom propisanih obaveza, što bi trebalo da doprinese većoj finansijskoj disciplini i fiskalnoj odgovornosti obveznika.

Sem toga, vrše se i druge izmene koje su ocenjene potrebnim za adekvatniju i efikasniju primenu Zakona, kao i određena pravna i jezička, odnosno terminološka preciziranja u pojedinim odredbama Zakona.

Materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi se na oporezivanje prihoda građana, spada u zakonodavnu regulativu, te stoga nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

III Sadržina Zakona

Uz član 1. Vrši se terminološko usklađivanje sa Zakonom o radu. Takođe, predlaže se povećanje neoporezivog iznosa za pogrebne troškove koji se isplaćuju za slučaj smrti zaposlenog, člana njegove uže porodice i penzionisanog radnika. Istovremeno, predlaže se utvrđivanje neoporezivog iznosa za stipendije i kredite učenika i studenata i hranarine sportistima amataterima, kao i preciziranje poreskog izuzimanja po osnovu penzija koje se ostvaruju iz obaveznog socijalnog osiguranja i vojnog osiguranja. Vrši se usaglašavanje sa Odlukom o utvrđivanju socijalnog programa za zaposlene.

Takođe se predlaže izuzimanje od poreza PDV nadoknade koja se isplaćuje obveznicima na prihode od poljoprivrede i šumarstva, u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost.

Predlaže se poresko izuzimanje za nagrade učenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema

Predložena povećanja neoporezivih iznosa su opredeljena u skladu sa projektovanom inflacijom i realnim rastom BDP.

Uz član 2. Propisuje se poresko oslobođenje na primanja koja po osnovu naknade iz kupoprodajne cene koja je ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije, ostvaruju fizička lica u skladu sa zakonom, najviše u visini od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti za svaku punu godinu radnog staža u subjektu privatizacije.

Uz član 3. Vrši se usklađivanje sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima kojim je u prelaznim i završnim odredbama uređeno usklađivanje poslovanja društava za dobrovoljno penzijsko poslovanje i zaključivanje ugovora o dobrovoljnom penzijskom osiguranju. Takođe, vrši se ujednačavanje poreske i osnovice za obračun doprinosa kod plaćanja premije dobrovoljnog dodatnog penzijskog osiguranja, odnosno plaćanja penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, od strane poslodavca za zaposlene.

Uz član 4. i 5. Predloženo je sniženje stope poreza na zarade sa 14% na 12% i uvođenje neoporezivog iznosa u visini od 5.000 dinara mesečno. Ovim se daje podsticaj razvoju privredne delatnosti, stimulisanje zapošljavanja i suzbijanje nelegalnog rada. Na ovaj načina se znatno smanjuje fiskalno rasterećenje zrada.

Uz član 6. Predlaže se povećanje neoporezivih iznosa naknade za troškove prevoza na posao, dnevnice za službeno putovanje u zemlji, naknade za korišćenje sopstvenog automobila na službenom putovanju, solidarne pomoći za slučaj bolesti ili zdravstvene rehabilitacije zaposlenom ili članu njegove porodice i poklona deci zaposlenih, prosečno u skladu sa projektovanom inflacijom i realnim rastom BDP.

U tom smislu, predloženo je povećanje limitiranih iznosa troškova prevoza na posao i sa posla sa 1.200 na 1.500 dinara, dnevnice sa 1.000 na 1.200 dinara, troškova po osnovu korišćenja sopstvenog automobila za službeno putovanje ili druge službene svrhe sa 3.000 na 3.500 dinara, pomoći za zdravstvene potrebe zaposlenog ili člana njegove porodice sa 15.000 na 18.000 dinara i poklona deci zaposlenih starosti do 15 godina, za Novu godinu i Božić do 3.500 dinara. Pored toga, kao novina uvodi se neoporezivi iznos za jubilarnu nagradu koju poslodavac daje zaposlenom u visini do 5.000 dinara godišnje.

Uz član 7. Propisano je da se ne plaća porez na zarade na penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – člana dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, ukupno najviše do 3.000 dinara mesečno, čime se vrši usklađivanje sa Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima

Uz čl. 8 i 9. Odredbom člana 21b propisuje se poreska olakšica za zapošljavanje novih radnika – pripravnika i mlađih od 30 godina, u periodu od tri, odnosno dve godine. Naime, poslodavac se oslobađa uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenih radnika, za period od tri, odnosno dve godine od zasnivanja radnog odnosa. U slučaju da u toku godine dođe do pada zaposlenih u odnosu na stanje od 1. septembra 2006. godine, propisuje se gubitak prava na olakšicu. Istovremeno, poslodavcu se omogućava da u slučaju da novozaposlenom licu prestane radni odnos, a umesto njega, istovremeno ili u vremenskom razmaku od 15 dana, zaposli drugog radnika da nastavi sa korišćenjem olakšica do isteka perioda od godinu dana, uz uračunavanje perioda korišćenja za prethodnog novozaposlenog kome je prestao radni odnos.

Predloženo rešenje ima za cilj suzbijanje nelegalnog rada i povećanje broja zaposlenih radnika, čime se obezbeđuje legalna isplata zarada uz plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i smanjenja broja nezaposlenih lica koja ostvaruju prava po osnovu nezaposlenosti Sve to obezbeđuje i smanjenje transfera iz budžeta organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Takođe, propisana je poreska olakšica u trajanju od 3 godine za poslodavce koji zaposle lica sa invaliditetom.

Pored toga, propisana je poreska olakšica za zapošljavanje lica starijih od 45 godina, u trajanju od 2 godine.

Uz član 10. Predloženom izmenom proizvodnja lozno-voćnih i drugih sadnica i kalemova ne oporezuje se kao prihod od samostalne delatnosti. Na ovaj način daje se indirektno fiskalno podsticanje razvoju ovoj vrste poljoprivredne proizvodnje.

Uz član 11. Predložena izmene u ovom članu odnose se na paušalno oporezivanje preduzetnika Predlaže se povećanje iznosa na koji se plaća porez od samostalne delatnosti na paušalno utvrđen prihod, sa 2.000.000 dinara na 3.000.000 dinara.

Uz član 12. Predložena izmene odredaba ovog člana odnose se na prihode od kapitala. Definiše se da kamatom u smislu ovog zakona smatra se i primanje člana otvorenog investicionog fonda po osnovu prava na srazmerni deo prihoda od investicione jedinice tog fonda.

Uređenje poreskog tretmana kroz predmet oporezivanja prihoda od kapitala po osnovu investicionih jedinica je rezultat stimulisanja razvoja domaćeg tržišta od kapitala. Naime, kroz investicione fondove koji predstavljaju skup novčanih sredstava prikupljenih kroz prodaju investicionih jedinica omogućava se plasiranje kapitala i ostvarivanje prinosa. Pravo je sticaoca investicione jedinice (obračunski udeo u ukupnoj neto imovini investicionog fonda) na ostvarivanje prihoda srazmerno udelu u imovini.S obzirom da taj prihod po svojoj suštini predstavlja prihod od kapitala, kao novi institut uređen je kao predmet oporezivanja porezom na dohodak građana.

Uz član 13. Kao oporezivi prihod od kapitala, za primanje po osnovu prava člana otvorenog investicionog fonda na srazmerni deo prihoda od investicione jedinice definiše se prihod koji čini 50% ostvarenog prihoda od investicione jedinice. Time se obezbeđuje stimulisanja razvoja tržišta kapitala kao i mogućnost većeg reinvestiranja od strane vlasnika kapitala.

Uz član 14. Precizira se poresko oslobođenje po osnovu dinarske štednje.

Uz član 15. Uređuje se predmet oporezivanja kapitalnim dobitkom saglasno novim institutima predviđenim zakonima koji uređuju dobrovoljne penzijske fondove, odnosno investicione fondove. Saglasno tome, u slučaju prodaje investicione jedinice člana investicionog fonda koja je otkupljena od strane otvorenog investicionog fonda, plaća se porez na ostvareni kapitalni dobitak. Takođe, kao novi predemet oporezivanja utvrđen je prihod ostvaren po osnovu prometa investicione jedinice dobrovoljnog penzijskog fonda kao i akumuliranih sredstava po osnovu programirane isplate sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda

Saglasno tome, uređena je poreska osnovica tako što je propisano da kod prodaje investicione jedinice člana investicionog fonda oporezivi prihod čini prihod koji obveznik (član otvorenog, zatvorenog, odnosno privatnog investicionog fonda) ostvari kao razliku između kupovne i otkupne cene investicione jedinice, akcija odnosno udela, saglasno zakonu koji uređuje investicione fondove. Kod akumuliranih sredstava povučenih jednokratnom isplatom, programiranom isplatom ili kupovinom anuiteta, iz dobrovoljnog penzijskog fonda, kapitalnim dobitkom smatra se onaj deo razlike između visine povučenih akumuliranih sredstava i visine uplaćenog penzijskog doprinosa.

Uz čl. 16. U slučaju kada član dobrovoljnog penzijskog fonda, po čijem nalogu i za čiji račun taj fond izvrši prenos računa iz postojećeg u drugi dobrovoljni penzijski fond, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, isti se ne smatra kapitalnim dobitkom.

Time se daje fiskalni podsticaj izgradnji sistema dobrovoljnog penzijskog osiguranja, koje će u budućnosti obezbediti veća prava i socijalnu sigurnost u starosti, a istovremeno smanjiti transfere iz budžeta Republike za socijalnu pomoć i osnovna penziona prava.

Uz čl. 17. i 18. Predloženom odredbom, za svrhu određivanja kapitalnog dobitka uređuje se šta se smatra prodajnom i nabavnom cenom investicione jedinice otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, kao i akumuliranih sredstava po osnovu programirane isplate sa računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda.

Saglasno navedenom, kod otkupa investicione jedinice prodajnom cenom investicine jedinice smatra se otkupna cena koja se sastoji od neto vrednosti imovine otvorenog društva po investicinoj jedinici na dan podnošenja zahteva člana fonda za otkup investicinih jedinica, uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje. Kod povlačenja akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda, prodajnom cenom se smatra iznos isplaćenih akumuliranih sredstava članu penzijskog fonda na ime udela u neto imovini penzijskog fonda .

Predloženom odredbom propisanoje da otkupa investicione jedinice nabavnom cenom investicine jedinice smatra se neto vrednost imovine otvorenog fonda po investicinoj jedinici na dan uplate, uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje. Kod povlačenja akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda, nabavnom cenom se smatra iznos novčanih sredstava uplaćenih u dobrovoljni penzijski fond, odnosno iznos novčanih sredstava uplaćenih u dobrovoljni penzijski fond koji odgovara procentu sredstava povučenih programiranom isplatom.

Uz član 19. Propisano je poresko oslobođene po osnovu reinvestiranja povučenih akumiluranih sredstava od strane člana dobrovoljnog penzijskog fonda u društvo za osiguranje. Predloženom odredbom propisano da u slučaju kad član dobrovoljnog penzijskog fonda, da nalog tom fondu da za njegov račun, povučena akumulirana sredstva po osnovu udela u neto imovini penzijskog fonda, uloži u kupovinu anuiteta u društvu za osiguranje saglasno zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, oslobađa se poreza na kapitalni dobitak.

Time se daje fiskalni podsticaj izgradnji sistema dobrovoljnog penzijskog osiguranja, koje će u budućnosti obezbediti veća prava i socijalnu sigurnost u starosti, a istovremeno smanjiti transfere iz budžeta Republike za socijalnu pomoć i osnovna penziona prava.

Uz član 20. – Uređuje se poreski tretman dobitaka od igara na sreću.

Uz čl. 21, 22. i 23. Kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana, neoporezivi iznosi se opredeljuju u odnosu na prosečnu godišnju zaradu po zaposlenom isplaćenu u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, koja je umesto dosadašnjeg rešenja, vrednovana po sistemu progresivnog oporezivanja. Predlaže se neoporezivi iznos za rezidenta Republike u visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u Republici, umesto dosadašnjeg četvorostukog izosa, a neoporezivi iznos za stranca rezidenta u visini petostrukog iznosa te zarade, što je u odnosu na dosadašnje rešenje dvostruko niže. Time se smanjuje razlika između neoporezivih iznosa koji važe za domaće i strane državljane.

Predlaže se da se osnovica godišnjeg poreza za rezidenta upućenog u inostranstvo radi obavljanja poslova za rezidentno pravno lice, u slučaju kad ostvari zaradu u inostranstvu u visini koja je manja od 60% njegovog ukupno ostvarenog prihoda u kalendarskoj godini u kojoj se utvrđuje godišnji porez, utvrđuje prema visini neoporezivog iznosa iz stava 1. ovog člana, odnosno kao za

Rezidenta koji nije ostvarivao zaradu kao upućeni radnik.

Sem toga, posebno se propisuju stope u visini od 10% i 15% koje se primenjuju u zavisnosti od visine dohotka za oporezivanje ostvarenog u kalendarskoj godini. Tako je predloženo da se za rezidenta porez plaća po sledećim stopama: od trostruke do šestostruke prosečne godišnje zarade – 10%, a iznad šestostruke prosečne godišnje zarade – 15%. Za stranca nerezidenta i za upućenog radnika propisano je da stopa iznosi : od petostruke do osmostruke prosečne godišnje zarade – 10%, a iznad osmostruke prosečne godišnje zarade – 15%.

Na ovaj način, s obzirom da godišnji porez na dohodak građana suštinski predstavlja dodatni porez koji se plaća na ostvarene neto prihode iznad propisanog neoporezivog iznosa, uvodi se oporezivanje građana prema ekonomskoj snazi obveznika.

Uz član 24. Preciznije se definiše obaveza podnošenje prijave obveznika-nerezidenta prema mesnoj nadležnosti poreskog organa.

Uz član 25. Predloženom odredbom utvrđuje se način i postupak obračunavanja i plaćanje poreza na zarade od strane poslodavca pri isplati zarada, uz primenu neoporezivog cenzusa od 5.000 dinara, u slučaju kad zaposleni radi kod više poslodavaca, kao i sa punim, odnosno nepunim radnim vremenom. Način i postupak obračunavanja poreza na zarade bliže će se urediti podzakonskim akom.

Uz član 26. Preciznije se definiše obaveza podnošenje prijave prema mesnoj nadležnosti poreskog organa.

Uz član 27. Predloženom odredbom propisana je obaveza pravnih i fizički lica, a koja nisu isplatioci prihoda po osnovu izvođenja estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, da u slučaju kad angažuju interpretatore i druga angažovana lica, da su dužna da u roku od 48 sati od dana faktičkog početka obavljanja te delatnosti da podnesu prijavu za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

Uz član 28. Propisuje se da Poreska uprava vodi Registar poslodavaca po osnovu isplate zarada, odnosno plata zaposlenima i utvrđuje se obaveza za novoosnovane poslodavce da podnesu prijavu za upis u Registar u roku od 8 dana od dana upisa u odgovarajući registar kod nadležnog organa, Poreskoj upravi prema mestu svog sedišta.

Daje se ovlašćenje ministru finansija i ministru rada, zapošljavanja i socijalne politike da zajedno bliže urede sadržinu prijave za upis u registar poslodavaca.

Uz član 29. Prekršajne odredabe se usklađuju sa predloženim izmenama i dopunama Zakona.

Uz član 30. Precizira se rok po kome su poslodavci koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona imali u radnom odnosu zaposlene, dužni da Poreskoj upravi podnesu prijavu za upis u registar poslodavaca najkasnije do 30. novembra 2006. godine.

Uz član 31. Prekršajne odredabe se usklađuju sa predloženim izmenama i dopunama Zakona.

Uz član 32. Precizira se odredba koja se odnosi na plaćanje poreza na zarade koje su ostvarene zaključno za mesec novembar, odnosno decembar 2006. godine.

Uz član 33. Propisan je prethodni uslov za poslodavca kod ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica mlađih od 30 godina.

Uz član 34. Poljoprivrednici koji porez plaćaju na katastarski prihod oslobađaju se plaćanja poreza za 2006. i 2007. godinu. Time se daje podsticaj za ulaganje u poljoprivredu. Inače, katastarski prihod, kao osnovica poreza, je nizak – poslednji put je utvrđen 1994. godine i od tada nije valorizovan, pa prihod po tom osnovu ima malo učešće u prihodima od poreza na dohodak građana.

Dejstvo ove odredbe je u rasterećenju poljoprivrednika od ovog poreza i u stimulisanju za ulaganje u poljoprivredu.

Uz član 35. Propisano je da se na utvrđivanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana ostvaren u 2006. godini, primenjuju odredbe ovog zakona.

Uz član 36. Propisan je rok za donošenje podzakonskih akata saglasno izvršenim izmenama i dopunama zakona.

Uz čl. 37. i 38. Predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a da se primenjuje od 1. januara 2007. godine, uz izuzetak odredaba čl. 7, 8. i 9.

IV Finansijski efekti

Ocenjuje se da će primena ovog zakona sveukupno imati pozitivne efekte koji opravdavaju moguće rasterećenje privrede u narednoj godini za iznos od oko 31 milijardu dinara.

Ocenjuje se da poreska olakšica za zapošljavanje novih radnika koja je koncipirana kao zadržavanje obračunatog i obustavljenog poreza na zarade zaposlenih od strane poslodavca, kao poseban vid subvencije poslodavcu koji zaposli nove radnike, neće uzrokovati negativne efekte na prihode budžeta jer se zapošljavanjem novih radnika obezbeđuje smanjenje sive ekonomije u toj oblasti, odnosno smanjenje nelegalnog rada, veće zapošljavanje i legalna isplata zarada koje će biti podvrgnute plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, te stoga i manji transferi iz budžeta organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja. Sem toga, zapošljavanjem novih radnika smanjiće se i davanja iz budžeta na ime obezbeđivanja prava tih lica po osnovu nezaposlenosti i drugih socijalnih primanja.

Snižavanje stope poreza na prihode od zarade 14% na 12% uz neoporezivi cenzus u visini od 5.000 dinara mesečno, za koje se procenjuje eventualno moguće manje ostvarenje prihoda budžeta, ostvariće se ipak pozitivni efekti u smislu stvaranja povoljnijih uslova privređivanja, povećanja zaposlenosti, otvaranja novih radnih mesta i pojave novih privrednih subjekata na tržištu koji će obezbediti veću tržišnu konkurenciju. Pri nižoj stopi poreza poslodavci će svakako imati veći interes za realnijim iskazivanjem zarade i za urednije izmirivanje svojih fiskalnih obaveza. Smanjenje sive ekonomije i uvođenje dela prihoda od zarade u legalne tokove oporezivanja, svakako bi trebalo, uz snižavanje poreske osnovice, da doprinesu većoj finansijskoj disciplini.

Očekuje se da će predložena rešenja koja se odnose na oporezivanje prihoda godišnjim porezom na dohodak građana, kojima se širi obuhvat poreske osnovice i obveznika, nadomestiti određeno smanjenje prihoda budžeta.

Oslobođenja od plaćanja poreza na kamatu na dinarska sredstva, kao i na kapitalni dobitak koji se ostvaruju po osnovu ulaganja u dobrovoljne penzijske fondove i investicione fondove, od bitnog je značaja, kao podsticajna mera za razvoj tržišta kapitala. Pri tome ne može imati značajnije negativne efekte na prihode budžeta, s obzirom da su prihodi po tom osnovu u ukupnim poreskim prihodima neznatni zbog još uvek slabo razvijenog tržišta kapitala.

Prema tome, procenjuje se da će rešenja koja se propisuju ovim zakonom i obezbeđuju njegovom primenom sveukupno posmatrano imati pozitivne efekte za privredu i građane, kao i za državu.

IV Razlozi za hitan postupak

Predlaže se da se, saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštne Republike Srbije, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana donese po hitnom postupku kako bi se obezbedila istovremena i usklađena primena svih poreskih zakona.

Nedonošenje Zakona po hitnom postupku imalo bi štetne posledice jer bi došlo do problema u funkcionisanju fiskalnog sistema kao celine.

V Sredstva za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva.

ODREDBE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ČIJA

SE IZMENA I DOPUNA VRŠI

Član 9.

Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu:

1) propisa o pravima ratnih invalida;

2) roditeljskog i dečijeg dodatka;

3) naknada za tuđu pomoć i negu i naknada za telesno oštećenje;

4) naknada za vreme nezaposlenosti;

5) materijalnog obezbeđenja u skladu sa zakonom;

6) naknada iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade zarade (plate);

7) naknada iz osiguranja imovine, izuzev naknada iz osiguranja za izmaklu korist, kao i naknada iz osiguranja lica kojima se nadoknađuje pretrpljena šteta, ukoliko ona nije nadoknađena od štetnika;

8) naknada materijalne i nematerijalne štete, izuzev naknade za izmaklu korist i naknade zarade (plate), odnosno naknade za izostalu IZGUBLjENU zaradu (platu);

9) pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – do 30.000 35.000 dinara;

10) pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja;

11) organizovane socijalne i humanitarne pomoći;

12) stipendija i kredita učenika i studenata – u mesečnom iznosu do 4.500 6.000 dinara;

13) naknade za ishranu – hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – u mesečnom iznosu do 4.500 5.000 dinara;

14) naknada i nagrada za rad osuđenih lica i maloletnih učinilaca krivičnih dela u kazneno-popravnim ustanovama;

15) naknada i nagrada za rad pacijenata u psihijatrijskim ustanovama;

16) naknada za rad lica u organima za sprovođenje izbora ili za popis stanovništva;

17) penzija i invalidnina KOJE SE OSTVARUJU PO OSNOVU PRAVA IZ OBAVEZNOG PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA,ODNOSNO VOJNOG OSIGURANjA;

18) otpremnine kod odlaska u penziju – do iznosa dvostruke prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike DO IZNOSA KOJI JE KAO NAJNIŽI UTVRĐEN ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE RAD;

19) otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi – do iznosa koji je utvrđen tim zakonom;

20) jednokratne novčane naknade koja se isplaćuje licu kome prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaj i likvidaciju, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije („Službeni glasnik RS“, broj 12/2002) ODLUKOM O UTVRĐIVANjU PROGRAMA ZA REŠAVANjE VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTRUKTURIRANjA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU (“SLUŽBENI GLASNIK RS“, BROJ 64/05) -do iznosa utvrđenog tim programom, a za lica starija od 50 godina života – bez ograničenja iznosa;

21) naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje korisnika u hraniteljskoj porodici;

22) naknada koje, u skladu sa propisima koji uređuju Vojsku Srbije i Crne Gore, nadležni državni organ isplaćuje vonicima (na služenju vojnog roka Vojsci i u civilnoj službi), studentima vojnih akademija, učenicima srednjih vojnih škola i slušaocima škola za rezervne vojne oficire;

23) naknade koje se, u skladu sa propisima koji uređuju unutrašnje poslove, isplaćuju učenicima srednje škole unutrašnjih poslova;

24) premija, subvencija i regresa iz budžeta Republike, kao i PDV nadoknade u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, koje KOJI se isplaćuju na poseban namenski račun otvoren kod poslovne benke, obveznicima poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva, odnosno poljoprivrednicima, upisanim u registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa posebnim propisima. ;

25) PDV NADOKNADE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DODATU VREDNOST, KOJA SE ISPLAĆUJE LICIMA KOJA SU OBVEZNICI POREZA NA PRIHODE OD POLjOPRIVREDE I ŠUMARSTVA NA KATASTARSKI PRIHOD, SAGLASNO ZAKONU KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DODATU VREDNOST;

26) NAGRADA UČENICIMA I STUDENTIMA OSTVARENIM ZA POSTIGNUTE REZULTATE TOKOM ŠKOLOVANjA I OBRAZOVANjA, KAO I OSVOJENIH NA TAKMIČENjIMA U OKVIRU OBRAZOVNOG SISTEMA.

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja iz stava 1. tač. 10) do 13) ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

Član 14 b.

Zaradom u smislu čl. 13. i 14. ovog zakona smatraju se i premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, nezavisno od toga iz kojih sredstava se ove premije plaćaju, osim u slučaju kada poslodavac plaća premiju za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija.

ZARADOM U SMISLU ČL. 13. I 14. OVOG ZAKONA SMATRAJU SE I PREMIJE SVIH VIDOVA DOBROVOLjNOG OSIGURANjA, KAO I PENZIJSKI DOPRINOS U DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND, KOJE POSLODAVAC PLAĆA, ODNOSNO UPLAĆUJE ZA ZAPOSLENE – OSIGURANIKE UKLjUČENE U DOBROVOLjNO OSIGURANjE, ODNOSNO ZAPOSLENE – ČLANOVE DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJI UREĐUJE DOBROVOLjNO OSIGURANjE, ODNOSNO DOBROVOLjNE PENZIJSKE FONDOVE I PENZIJSKE PLANOVE.

IZUZETNO OD ST. 1. OVOG ČLANA, ZARADOM U SMISLU ČL. 13. I 14. OVOG ZAKONA NE SMATRA SE:

PREMIJA KOJU POSLODAVAC PLAĆA ZA SVE ZAPOSLENE KOD KOLEKTIVNOG OSIGURANjA OD POSLEDICA NEZGODE, UKLjUČUJUĆI OSIGURANjE OD POVREDA NA RADU I PROFESIONALNIH OBOLjENjA I KOLEKTIVNOG OSIGURANjA ZA SLUČAJ TEŽIH BOLESTI I HIRURŠKIH INTERVENCIJA;

PREMIJA ZA DOBROVOLjNO DODATNO PENZIJSKO OSIGURANjE, ODNOSNO PENZIJSKI DOPRINOS U DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND, KOJI POSLODAVAC PLAĆA ZA ZAPOSLENE – OSIGURANIKE UKLjUČENE U DOBROVOLjNO OSIGURANjE, ODNOSNO ZAPOSLENE – ČLANOVE DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, DO IZNOSA KOJI JE OSLOBOĐEN OD PLAĆANjA DOPRINOSA SAGLASNO ZAKONU KOJI UREĐUJE OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE.

Član 16.

Zarada iz čl. 13. do 14b. ovog zakona oporezuje se po stopi od 14% na osnovicu koju čini isplaćena, odnosno ostvarena zarada.

ZARADA IZ ČL. 13. DO 14B OVOG ZAKONA OPOREZUJE SE PO STOPI OD 12%.

Član 18.

Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu:

1) naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak sa posla) – do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, a najviše do 1.200 1.500 dinara;

2) dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 1.000 1.200 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa;

3) naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu;

4) naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno poutovanje ili u druge službene svrhe – do iznosa 30% cene jednog litra super benzina, a najviše do. 3.000 3.500 dinara mesečno;

5) solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – do 15.000 18.000 dinara;

6) poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina povodom Nove godine i Božića – do 3.000 3.500 dinara godišnje po jednom detetu. ;

7) JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENIMA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJI UREĐUJE RAD – DO 5.000 DINARA GODIŠNjE.

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja iz stava 1. tačka 5) ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

Član 21a

Ne plaća se porez na zarade na premiju dobrovoljnog dodatnog penzijskog i invalidskog osiguranja, koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – osiguranika uključenog u dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, ukupno najviše do 3.000 dinara mesečno.

NE PLAĆA SE POREZ NA ZARADE NA PENZIJSKI DOPRINOS U DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND KOJI POSLODAVAC OBUSTAVLjA I PLAĆA IZ ZARADE ZAPOSLENOG – ČLANA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJI UREĐUJE DOBROVOLjNE PENZIJSKE FONDOVE I PENZIJSKE PLANOVE, UKUPNO NAJVIŠE DO 3.000 DINARA MESEČNO.

Poreska olakšica za zapošljavanje novih radnika NOVIH LICA I LICA SA INVALIDITETOM

Član 21b

Poslodavac koji zaposli na neodređeno vreme nove radnike u periodu od 1. januara do 31. decembra 2005. godine, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog radnika, za period od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa tog radnika.

Novozaposlenim radnikom u smislu stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose i koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje, s tim što je za lica koja radni odnos ne zasnivaju prvi put obavezno da su bila prijavljena kao nezaposlena lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje tri meseca bez prekida pre zasnivanja radnog odnosa.

Navozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana neće se smatrati lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novim radnikom povećava broj radnika kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 1. januara 2005. godine.

Ako u toku korišćenja poreske olakšice za novozaposlene radnike, poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 1. januara2005. godine, uvećan za novozaposlene radnike za koje ostvaruje poresku olakšicu, gubi pravo na poresku olakšicu, pri čemu, u slučaju kada je poreska olakšica ostvarena za više novozaposlenih radnika, prvo gubi olakšicu za onog novozaposlnog radnika sa kojim je ranije zasnovao radni odnos.

Poslodavac je dužan da plati porez koji bi inače platio da nije koristio poresku olakšicu, valorizovan primenom stope rasta cena na malo prema podacima republičkog organa za statistiku, u roku od osam dana od dana smanjenja broja zaposlenih u smislu stava 5. ovog člana.

Ako novozaposlenom radniku prestane radni odnos u toku trajanja poreske olakšice, poslodavac koji umesto njega, istovremeno ili u vremenskom razmaku od najviše 15 dana, zaposli drugog novog radnika, pod uslovom da se ne smanjuje broj zaposlenih u smislu stava 5. ovog člana, nastavlja da koristi poresku olakšicu po osnovu zapošljenja drugog novog radnika, s tim što se u ukupan period korišćenja olakšice od godinu dana, uračunava i period korišćenja olakšice za novozaposlenog radnika kome je prestao radni odnos.

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici.

Način i postupak ostvarivanja poreske olakšice iz ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

POSLODAVAC KOJI ZAPOSLI LICE KOJE SE, U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE RAD, SMATRA PRIPRAVNIKOM, KOJE JE NA DAN ZAKLjUČENjA UGOVORA O RADU MLAĐE OD 30 GODINA I KOJE JE KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE PRIJAVLjENO KAO NEZAPOSLENO LICE, OSLOBAĐA SE OBAVEZE PLAĆANjA OBRAČUNATOG I OBUSTAVLjENOG POREZA IZ ZARADE NOVOZAPOSLENOG LICA, ZA PERIOD OD TRI GODINE OD DANA ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA TOG LICA.

POSLODAVAC KOJI ZAPOSLI NA NEODREĐENO VREME LICE KOJE JE NA DAN ZAKLjUČENjA UGOVORA O RADU MLAĐE OD 30 GODINA I KOJE JE PRIJAVLjENO KAO NEZAPOSLENO LICE KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE NAJMANjE TRI MESECA BEZ PREKIDA PRE ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA, OSLOBAĐA SE OBAVEZE PLAĆANjA OBRAČUNATOG I OBUSTAVLjENOG POREZA IZ ZARADE NOVOZAPOSLENOG LICA, ZA PERIOD OD DVE GODINE OD DANA ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA TOG LICA.

NOVOZAPOSLENIM LICEM, U SMISLU ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, SMATRA SE LICE SA KOJIM JE POSLODAVAC ZAKLjUČIO UGOVOR O RADU U SKLADU SA ZAKONOM KOJI UREĐUJE RAD I KOJE JE PRIJAVIO NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE KOD NADLEŽNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE.

NOVOZAPOSLENIM LICEM IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NEĆE SE SMATRATI LICE KOJE JE PRE ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA BILO ZAPOSLENO KOD POSLODAVCA KOJI JE OSNIVAČ ILI POVEZANO LICE SA POSLODAVCEM KOD KOGA ZASNIVA RADNI ODNOS, NEZAVISNO OD TOGA DA LI JE POSTOJAO PREKID RADNOG ODNOSA.

PORESKU OLAKŠICU IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA MOŽE OSTVARITI POSLODAVAC AKO SE ZASNIVANjEM RADNOG ODNOSA SA NOVOZAPOSLENIM LICEM POVEĆAVA BROJ ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA U ODNOSU NA BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 1. SEPTEMBRA 2006. GODINE.

AKO U TOKU KORIŠĆENjA PORESKE OLAKŠICE ZA NOVOZAPOSLENA LICA, KAO I U NAREDNOM PERIODU OD TRI GODINE ZA LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ODNOSNO DVE GODINE ZA LICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, POSLE ISTEKA OLAKŠICE, POSLODAVAC SMANjI BROJ ZAPOSLENIH U ODNOSU NA BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 1. SEPTEMBRA 2006. GODINE, UVEĆAN ZA NOVOZAPOSLENA LICA ZA KOJA OSTVARUJE PORESKU OLAKŠICU, GUBI PRAVO NA OLAKŠICU, PRI ČEMU, U SLUČAJU KADA JE OLAKŠICA OSTVARENA ZA VIŠE NOVOZAPOSLENIH LICA, PRVO GUBI OLAKŠICU ZA ONOG NOVOZAPOSLENOG SA KOJIM JE RANIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS.

POSLODAVAC JE DUŽAN DA PLATI POREZ KOJI BI INAČE PLATIO DA NIJE KORISTIO PORESKU OLAKŠICU, VALORIZOVAN PRIMENOM STOPE RASTA CENA NA MALO PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA ZA POSLOVE STATISTIKE , U ROKU OD 30 DANA OD DANA SMANjENjA BROJA ZAPOSLENIH U SMISLU STAVA 6. OVOG ČLANA.

AKO NOVOZAPOSLENOM LICU PRESTANE RADNI ODNOS U TOKU TRAJANjA PORESKE OLAKŠICE, KAO I U NAREDNOM PERIODU IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, POSLODAVAC KOJI UMESTO NjEGA, U ROKU OD NAJVIŠE 15 DANA PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA, ZAPOSLI DRUGO LICE, POD USLOVOM DA SE NE SMANjUJE BROJ ZAPOSLENIH U SMISLU STAVA 6. OVOG ČLANA, NASTAVLjA DA KORISTI PORESKU OLAKŠICU PO OSNOVU ZAPOSLENjA DRUGOG NOVOZAPOSLENOG LICA U OBIMU PRAVA UTVRĐENOG ZA PRETHODNO NOVOZAPOSLENO LICE. UKUPAN PERIOD KORIŠĆENjA OLAKŠICE IZ OVOG STAVA UMANjUJE SE ZA VREME ZA KOJE JE NOVOZAPOSLENO LICE, KOME JE PRESTAO RADNI ODNOS, RADILO KOD POSLODAVCA.

AKO PRIPRAVNIKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRESTANE RADNI ODNOS U TOKU TRAJANjA OLAKŠICE, POSLODAVAC NASTAVLjA DA KORISTI OLAKŠICU DO ISTEKA ROKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UKOLIKO ZAPOSLI DRUGOG NOVOG PRIPRAVNIKA.

AKO LICU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRESTANE RADNI ODNOS U TOKU TRAJANjA OLAKŠICE, POSLODAVAC NASTAVLjA DA KORISTI OLAKŠICU DO ISTEKA ROKA IZ TOG STAVA, UKOLIKO ZAPOSLI DRUGO LICE MLAĐE OD 30 GODINA.

PORESKU OLAKŠICU IZ OVOG ČLANA NE MOGU OSTVARIVATI DRŽAVNI ORGANI I ORGANIZACIJE, JAVNA PREDUZEĆA, JAVNE SLUŽBE I DRUGI DIREKTNI ILI INDIREKTNI BUDžETSKI KORISNICI.

NAČIN I POSTUPAK PRIMENE ODREDABA OVOG ČLANA BLIŽE UREĐUJE MINISTAR FINANSIJA.

Član 31.

Prihodom od samostalne delatnosti smatra se prihod ostvaren od privrednih delatnosti, pružanjem profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, kao i prihod od drugih delatnosti, ukoliko se na taj prihod po ovom zakonu porez ne plaća po drugom osnovu.

Prihodom od samostalne delatnosti smatra se i prihod ostvaren trajnim ili sezonskim iskorišćavanjem zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (vađenje peska, šljunka i kamenja, proizvodnja kreča, cigle, crepa, ćumura i sl.), proizvodnjom lozno-voćnih i drugih sadnica i kalemova, inkubatorskom proizvodnjom živine i drugim sličnim delatnostima, nezavisno od toga da li su kao samostalne delatnosti registrovane kod nadležnog organa.

Član 40.

Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod (u daljem tekstu: paušalno oporezivanje).

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

1) osnivaču ortačke radnje;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, osim održavanja i opravke motornih vozila, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 2.000.000 3.000.000 dinara;

5) koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, odnosno koji se opredeli za plaćanje poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Član 61.

Prihodom od kapitala smatraju se:

1) kamata po osnovu zajma, štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) i po osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti;

2) dividende i udeli u dobiti;

3) primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti – u novcu ili putem dodele ili opcijske kupovine sopstvenih akcija;

4) uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika privrednog društva za njihove privatne potrebe, izvršene u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: uzimanje iz imovine privrednog društva). ;

5) PRIMANjE ČLANA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA PO OSNOVU PRAVA NA SRAZMERNI DEO PRIHODA OD INVESTICIONE JEDINICE TOG FONDA.

Kamatom, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se i deo prihoda ostvaren kod otuđenja ili otkupa diskontne dužničke hartije od vrednosti koji predstavlja razliku između nabavne i prodajne cene, odnosno između nabavne i otkupne cene diskontne dužničke hartije od vrednosti.

Za diskontnu dužničku hartiju od vrednosti iz stava 2. ovog člana smatra se i bezkuponska dužnička hartija od vrednosti.

Kamatom po kuponskoj dužničkoj hartiji od vrednosti ne smatra se onaj deo razlike u ceni koji predstavlja kapitalni dobitak.

Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja kamate i kapitalnog dobitka iz stava 4. ovog člana.

Član 63.

Oporezivi prihod od kapitala čini ostvarena kamata iz člana 61. stav 1. tačka 1) ovog zakona, kao i pozitivna razlika ostvarena otuđenjem ili otkupom diskontne dužničke hartije od vrednosti iz člana 61. st. 2. i 3. ovog zakona, za period od dana sticanja do dana otuđenja ili otkupa te hartije.

Oporezivi prihod od kapitala iz člana 61. stav 1. tač. 2) do 4) 5) ovog zakona čini prihod isplaćen (raspodeljen) obvezniku, odnosno ostvaren uzimanjem iz imovine privredog društva, KAO I PRIMANjE PO OSNOVU PRAVA ČLANA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA NA SRAZMERNI DEO PRIHODA OD INVESTICIONE JEDINICE. Ako je primanje ostvareno u nenovčanom obliku, vrednost tog primanja se procenjuje prema uporedivoj tržišnoj vrednosti.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, oporezivi prihod od kapitala po osnovu dividendi i udela u dobiti iz člana 61. stav 1. tačka 2) ovog zakona, za rezidenta Republike čini 50% bruto dividendi ili udela u dobiti isplaćenih (raspodeljenih) obvezniku.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA, OPOREZIVI PRIHOD OD KAPITALA PO OSNOVU DIVIDENDI I UDELA U DOBITI, ODNOSNO PO OSNOVU PRAVA NA SRAZMERAN DEO PRIHODA INVESTICIONE JEDINICE, IZ ČLANA 61. STAV 1. TAČ. 2) I 5) OVOG ZAKONA, ZA REZIDENTA REPUBLIKE ČINI 50% BRUTO DIVIDENDI ILI UDELA U DOBITI ISPLAĆENIH (RASPODELjENIH) OBVEZNIKU, ODNOSNO PRIHODA OD INVESTICIONE JEDINICE PO OSNOVU SRAZMERNOG DELA.

Član 65.

Ne plaća se porez na prihode od kapitala na kamatu:

1) na dinarska sredstva po osnovu štednje ŠTEDNIH I DRUGIH DEPOZITA (OROČENIH ILI PO VIĐENjU);

2) po osnovu dužničkih hartija od vrednosti, u smislu propisa kojima je uređeno tržište hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije.

Član 72.

Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja):

1) stvarnih prava na nepokretnostima;

2) trajnog prava korišćenja i prava gradnje na gradskom građevinskom zemljištu;

3) prava intelektualne svojine;

4) udela u imovini pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, osim dužničkih hartija od vrednosti. ;

5) INVESTICIONE JEDINICE OTKUPLjENE OD STRANE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA, SAGLASNO ZAKONU KOJI UREĐUJE INVESTICIONE FONDOVE;

6) INVESTICIONE JEDINICE DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA;

7) AKUMULIRANIH SREDSTAVA PO OSNOVU PROGRAMIRANE ISPLATE SA RAČUNA ČLANA DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA.

Izuzetno od stava 1. tačka 4) ovog člana, kapitalnim dobitkom po osnovu kuponske dužničke hartije od vrednosti smatra se onaj deo razlike u ceni koji je utvrđen na način propisan aktom iz člana 61. stav 5. ovog zakona.

KAPITALNIM DOBITKOM SMATRA SE ONAJ PRIHOD KOJI OBVEZNIK, KAO ČLAN OTVORENOG, ZATVORENOG, ODNOSNO PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA, OSTVARI KAO RAZLIKU IZMEĐU KUPOVNE I OTKUPNE CENE INVESTICIONE JEDINICE, AKCIJA ODNOSNO UDELA, SAGLASNO ZAKONU KOJI UREĐUJE INVESTICIONE FONDOVE.

KAPITALNIM DOBITKOM SMATRA SE ONAJ DEO RAZLIKE IZMEĐU AKUMULIRANIH SREDSTAVA POVUČENIH JEDNOKRATNOM ISPLATOM, PROGRAMIRANOM ISPLATOM ILI KUPOVINOM ANUITETA, IZ DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA I VISINE UPLAĆENOG PENZIJSKOG DOPRINOSA.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela, odnosno hartija od vrednosti i njihove nabavne cene usklađene prema odredbama ovog zakona.

Kad je razlika iz stava 2. ovog člana negativna, u pitanju je kapitalni gubitak.

Obveznik koji je pravo, udeo ili hartiju od vrednosti pre prodaje držao u svom portfelju pre 24.01.1994. godine ne ostvaruje kapitalni dobitak njihovom prodajom.

Član 73.

Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona, prodajnom cenom se smatra ugovorena cena, odnosno tržišna cena koju utvrđuje nadležni poreski organ ako oceni da je ugovorena cena niža od tržišne.

Kao ugovorena, odnosno tržišna cena iz stava 1. ovog člana uzima se cena bez poreza na prenos apsolutnih prava.

Kod prenosa prava putem razmene za drugo pravo, prodajnom cenom se smatra tržišna cena prava koje se daje u razmenu.

PRODAJNOM CENOM INVESTICIONE JEDINICE SMATRA SE OTKUPNA CENA INVESTICIONE JEDINICE KOJA SE SASTOJI OD NETO VREDNOSTI IMOVINE OTVORENOG DRUŠTVA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA DAN PODNOŠENjA ZAHTEVA ČLANA FONDA ZA OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA, UVEĆANE ZA NAKNADU ZA KUPOVINU UKOLIKO JE DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE NAPLAĆUJE, SAGLASNO ZAKONU KOJI UREĐUJE INVESTICIONE FONDOVE.

KOD POVLAČENjA AKUMULIRANIH SREDSTAVA IZ DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, PRODAJNOM CENOM SE SMATRA IZNOS ISPLAĆENIH AKUMULIRANIH SREDSTAVA ČLANU PENZIJSKOG FONDA NA IME NjEGOVOG UDELA U NETO IMOVINI PENZIJSKOG FONDA, SAGLASNO ZAKONU KOJI UREĐUJE DOBROVOLjNE PENZIJSKE FONDOVE I PENZIJSKE PLANOVE.

Član 74.

Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, u smislu ovog zakona, nabavnom cenom se smatra cena po kojoj je obveznik stekao pravo, udeo, ili hartiju od vrednosti, odnosno cena koju je utvrdio poreski organ u skladu sa ovim zakonom.

NABAVNA CENA INVESTICIONE JEDINICE SASTOJI SE OD NETO VREDNOSTI IMOVINE OTVORENOG FONDA PO INVESTICIONOJ JEDINICI NA DAN UPLATE, UVEĆANE ZA NAKNADU ZA KUPOVINU UKOLIKO JE DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE NAPLAĆUJE, SAGLASNO ZAKONU KOJI UREĐUJE INVESTICIONE FONDOVE.

KOD POVLAČENjA AKUMULIRANIH SREDSTAVA IZ DOBROVOLjNOG PENZIJSKOG FONDA, NABAVNOM CENOM SE SMATRA IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA PO OSNOVU PENZIJSKIH DOPRINOSA UPLAĆENIH U DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND, ODNOSNO IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA UPLAĆENIH U DOBROVOLjNI PENZIJSKI FOND KOJI ODGOVARA PROCENTU SREDSTAVA POVUČENIH PROGRAMIRANOM ISPLATOM.

Kod prodaje nepokretnosti koju je obveznik sam izgradio, nabavnu cenu iz stava 1. ovog člana čini iznos troškova izgradnje, a ako obveznik ne dokaže iznos troškova izgradnje, tržišna cena nepokretnosti koja je uzeta ili mogla biti uzeta kao osnovica poreza na imovinu u godini nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Kod prodaje nepokretnosti u izgradnji, nabavnu cenu iz stava 1. ovog člana čini iznos troškova izgradnje koje je obveznik imao do dana prodaje.

Kod hartija od vrednosti koje su kotirane na berzi, nabavnom cenom iz stava 1. ovog člana smatra se cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, odnosno, ako to ne učini, najniža zablelžena cena po kojoj se trgovalo u periodu od godinu dana koji prethodi prodaji hartije od vrednosti.

Kod hartija od vrednosti koje se ne kotiraju na berzi, nabavnom cenom iz stava 1. ovog člana smatra se cena koju obveznik dokumentuje kao stvarno plaćenu, odnosno, ako to ne učini, njena nominalna vrednost.

Nabavna cena iz stava 1. ovog člana uvećava se indeksom rasta cena na malo od dana sticanja do dana prodaje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a u slučaju nepokretnosti i umanjuje po osnovu amortizacije, obračunate primenom proporcionalne metode po stopi iz nomenklature sredstava za amortizaciju.

Član 83.

Obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od tih igara IGARA KOJE SE SMATRAJU IGRAMA NA SREĆU U SMISLU ZAKONA KOJI UREĐUJE IGRE NA SREĆU.

Oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću, osim onih koji su oslobođeni ovim zakonom.

Pojedinačnim dobitkom u smislu stava 2. ovog člana smatra se ukupan dobitak po svim kombinacijama u igrama na sreću sa više kombinacija.

Ako se dobitak sastoji od stvari i prava, oporezivi prihod iz stava 2. ovog člana predstavlja tržišna vrednost stvari ili prava u momentu kada je dobitak ostvaren.

Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na:

1) pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću do iznosa od 15.000 dinara;

2) lutrijske zgoditke po javnim zajmovima. ;

3) OSTVAREN DOBITAK OD IGARA KOJE SE PRIREĐUJU U IGRAČNICAMA ( KAZINIMA ) I NA AUTOMATIMA.

Član 87.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od četvorostrukog TROSTRUKOG iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Neoporezivi iznos iz stava 1. ovog člana za stranca rezidenta zaposlenog kod rezidentnog lica ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica, kao i za rezidenta upućenog u inostranstvo radi obavljanja poslova za rezidentno pravno lice iz člana 17. ovog zakona jeste desetostruki PETOSTRUKI iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA, AKO OBVEZNIK – REZIDENT UPUĆEN U INOSTRANSTVO RADI OBAVLjANjA POSLOVA ZA REZIDENTNO PRAVNO LICE IZ ČLANA 17. ZAKONA, OSTVARI ZARADU U INOSTRANSTVU U VISINI MANjOJ OD 60% OD UKUPNO OSTVARENOG DOHOTKA U KALENDARSKOJ GODINI U KOJOJ SE UTVRĐUJE GODIŠNjI POREZ, PRIMENjUJE SE NEOPOREZIVI IZNOS IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Dohotkom iz stava 1. ovog člana smatra se godišnji zbir:

1) zarada iz čl. 13. do 14b ovog zakona;

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. ovog zakona;

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. ovog zakona;

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti iz čl. 68. i 70. ovog zakona;

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3 do 5. ovog zakona;

6) oporezivog prihoda od osiguranja lica iz člana 84. stav 2. ovog zakona;

7) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a ovog zakona;

8) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. ovog zakona;

9) prihoda po osnovima iz tač. 1) do 8) ovog stava, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi članici, odnosno drugoj državi.

Zarade iz stava 3. STAVA 4. tačka 1) ovog člana i oporezivi prihodi iz tač. 3), 7) i 8) tog stava umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici na teret lica koje je ostvarilo zaradu, odnosno oporezive prihode, a oporezivi prihodi iz tač. 2), 4), 5) i 6) tog stava umanjuju se za porez plaćen na te prihode u Republici.

Prihodi iz stava 3. STAVA 4. tačka 9) ovog člana umanjuju se za porez plaćen u drugoj državi članici, odnosno drugoj državi.

U dohodak stranca – rezidenta iz stava 2. ovog člana ulaze samo zarade, ne računajući i dodatna primanja oslobođena u skladu sa članom 19. stav 1. ovog zakona, ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. tog člana.

Dohodak za oporezivanje čini razlika između dohotka utvrđenog u skladu sa st. 3. do 6. ST. 4. DO 7. ovog člana i neoporezivog iznosa iz stava 1, odnosno stava 2. ovog člana.

Član 88.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje iz člana 87. stav 7. STAV 8. ovog zakona i ličnih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

2) za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu.

Ukupan iznos ličnih odbitaka iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Član 89.

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po stopi od 10%.

GODIŠNjI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PLAĆA SE PO STOPI:

ZA OBVEZNIKA IZ ČLANA 87. STAV 1. OVOG ZAKONA, KOJI JE U U KALENDARSKOJ GODINI OSTVARIO DOHODAK ZA OPOREZIVANjE SAGLASNO ČLANU 87. STAV 7. OVOG ZAKONA:

VEĆI OD TROSTRUKE, A MANjI OD ŠESTOSTRUKE PROSEČNE GODIŠNjE ZARADE – 10%;

PREKO ŠESTOSTRUKE PROSEČNE GODIŠNjE ZARADE – 15%;

ZA OBVEZNIKA IZ ČLANA 87. STAV 2. OVOG ZAKONA, KOJI JE U U KALENDARSKOJ GODINI OSTVARIO DOHODAK SAGLASNO ČLANU 87. STAV 8. OVOG ZAKONA:

VEĆI OD PETOSTRUKE, A MANjI OD OSMOSTRUKE PROSEČNE GODIŠNjE ZARADE – 10%;

PREKO OSMOSTRUKE PROSEČNE GODIŠNjE ZARADE – 15%.

Član 96.

Obveznik – nerezident podnosi poresku prijavu za pojedine vrste prihoda koje ostvaruje za koje nije predviđeno plaćanje poreza po odbitku.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se poreskom organu na čijoj teritoriji je obveznik ostvario prihode, ODNOSNO PREMA BORAVIŠTU OBVEZNIKA.

Za obveznika iz stava 1. ovog člana, plaćeni porez po poreskoj prijavi iz stava 2. ovog člana, zajedno sa plaćenim porezima po odbitku, smatra se konačno utvrđenom poreskom obavezom.

Član 107.

Obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države članice, odnosno druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama ovog zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda.

Obavezu obračuna i plaćanja poreza u skladu sa stavom 1. ovog člana, obveznik poreza ima i u slučaju ako porez po odbitku ne obračuna i ne uplati isplatilac, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, obveznik je dužan da sam obračuna i uplati porez i da nadležnom poreskom organu dostavi poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu najkasnije u roku od 15 od dana kada je primio zaradu ili druge prihode.

Nadležnost poreskog organa iz stava 3. ovog člana određuje se prema mestu prebivališta, ODNOSNO BORAVIŠTA obveznika.

Obrazac poreske prijave iz stava 3. ovog člana propisuje ministar finansija.

Član 108a

Poreska uprava vodi Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa, na koje se porez plaća po odbitku, interpretatorima, kao autorima ili nosiocima srodnih prava, ansamblima i orkestrima, imitatorima, iluzionistima i drugim izvođačima (u daljem tekstu: interpretator), menadžerima i drugim angažovanim licima (u daljem tekstu: druga angažovana lica).

Isplatioci prihoda iz stava 1. ovog člana, u smislu ovog zakona, jesu:

1) pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost iz oblasti ugostiteljstva, turizma, posredovanja i drugih delatnosti, a u svojim ili zakupljenim objektima organizuju izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike ili drugih zabavnih programa;

2) pravna i fizička lica registrovana za delatnost proizvodnje i emitovanja radio i televizijskog programa, koja proizvode i emituju televizijski program zabavne i narodne muzike, zabavni, kolažni, novogodišnji i slični program, bez obzira da li im je izdata ili ne dozvola za emitovanje programa u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje radiodifuzne delatnosti;

3) pravna i fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost, savezi, udruženja, organizacije, zajednice, mesne zajednice i slični subjekti koji u svojim ili zakupljenim objektima ili na drugim mestima organizuju koncerate, kulturno-umetničke, turističke i druge slične manifestacije i priredbe, na kojima se izvode estradni programi zabavne i narodne muzike, novogodišnji i drugi slični zabavni programi ili druge zabavne priredbe.

Isplatilac prihoda iz stava 2. ovog člana, dužan je da Poreskoj upravi, prema mestu svog sedišta, podnese prijavu za upis u registar iz stava 1. ovog člana, najkasnije do 31. januara 2005. godine.

Novoosnovani isplatioci prihoda iz stava 2. ovog člana, dužni su da Poreskoj upravi, prema mestu svog sedišta, podnesu prijavu iz stava 3. ovog člana, u roku od 15 dana od dana upisa u odgovarajući registar kod nadležnog organa.

PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, A KOJA NISU ISPLATIOCI PRIHODA PO OSNOVU IZVOĐENjA ESTRADNIH PROGRAMA ZABAVNE I NARODNE MUZIKE I DRUGIH ZABAVNIH PROGRAMA, U SLUČAJU DA ANGAŽUJU INTERPRETATORE I DRUGA ANGAŽOVANA LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DUŽNA SU DA U ROKU OD 48 SATI OD DANA FAKTIČKOG POČETKA ORGANIZOVANjA ESTRADNIH PROGRAMA ZABAVNE I NARODNE MUZIKE I DRUGIH ZABAVNIH PROGRAMA, PODNESU PRIJAVU ZA UPIS U REGISTAR IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

Isplatiocu prihoda iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava rešenjem izriče meru privremene zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 30 dana, ako Poreskoj upravi u propisanom roku ne podnese prijavu iz st. 3. i 4. ovog člana za upis u registar iz stava 1. ovog člana.

Žalba protiv rešenja iz stava 5. STAVA 6. ovog člana nije dopuštena.

Isplatilac prihoda iz stava 2. ovog člana, dužan je da sa interpretatorom i drugim angažovanim licem na izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike ili drugog zabavnog programa, zaključi ugovor, i da Poreskoj upravi do petog u mesecu dostavlja pismeno obaveštenje o zaključenim ugovorima u prethodnom mesecu.

Isplatiocu prihoda iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava rešenjem izriče meru privremene zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do 30 dana, ako organizuje izvođenje estradnog programa zabavne i narodne muzike ili drugog zabavnog programa, angažovanjem lica iz stava 1. ovog člana bez zaključenog ugovora ili ako Poreskoj upravi u propisanom roku ne dostavi pismeno obaveštenje o zaključenim ugovorima.

Žalba protiv rešenja iz stava 8. STAVA 9. ovog člana nije dopuštena.

Sadržinu prijave iz stava 3. ovog člana i obaveštenja iz stava 7. STAVA 8. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

Član 166.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne obračuna, ne obustavi i ne uplati, ili pogrešno obračuna porez po odbitku (čl. 21b stav 6 7, ČLAN 21G STAV 3, čl. 101, 103. i 107a);

2) obvezniku ne izda obračun sa podacima o isplaćenim prihodima na koje se porez plaća po odbitku (član 106);

3) ne dostavi Poreskoj upravi u propisanom roku prijavu za upis u Registar isplatilaca prihoda interpretatorima, a organizuje izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike ili drugih zabavnih programa (član 108a st. 3. i 4 ST. 3,4 I 5);

4) sa interpretatorom, menadžerom ili drugim angažovanim licem na izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike ili drugog zabavnog programa ne zaključi ugovor ili ako Poreskoj upravi u propisanom roku ne dostavi pismeno obaveštenje o zaključenim ugovorima (član 108a stav 7 8);

4A) PORESKOJ UPRAVI, PREMA MESTU SVOG SEDIŠTA, NE PODNESE PRIJAVU ZA UPIS U REGISTAR PRAVNIH I FIZIČKIH LICA, DRŽAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA, ORGANA I ORGANIZACIJA JEDINICA TERITORIJALNE AUTONOMIJE I LOKALNE SAMOUPRAVE I DRUGIH ORGANA I ORGANIZACIJA U KOJIMA SE ISPLAĆUJU ZARADE, ODNOSNO PLATE, U ROKU OD OSAM DANA OD DANA UPISA U ODGOVARAJUĆI REGISTAR KOD NADLEŽNOG ORGANA ( ČLAN 108B STAV 2).

Novčanom kaznom od dvostrukog do desetostrukog iznosa poreskog duga, a najmanje 100.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice kod koga je prekršajnom radnjom iz stava 1. ovog člana izbegnuto plaćanje poreza.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u državnom organu i organu lokalne samouprave novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Novčanom kaznom od dvostrukog do desetostrukog iznosa poreskog duga, a najmanje 50.000 dinara, kazniće se za prekršaj preduzetnik koji prekršajnom radnjom iz stava 1. ovog člana izbegne plaćanje poreza.

Ostavite komentar