Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

Član 1.

U Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09 i 95/10), u članu 1. tačka 2) briše se.

U tački 3) reči: „plovnih objekata” zamenjuju se rečju: „plovila”.

U tački 4) reči: „i letilica” brišu se.

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se kod izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice (u daljem tekstu: registracija) za motorna vozila, koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, i to: putničkih vozila, teretnih vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, motocikala, motocikala sa bočnim sedištem i teških tricikala.

Putničkim vozilom, odnosno teretnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, odnosno motociklom, odnosno motociklom sa bočnim sedištem, odnosno teškim triciklom, smatraju se putničko vozilo, teretno vozilo čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, odnosno motocikl, odnosno motocikl sa bočnim sedištem, odnosno teški tricikl (u daljem tekstu: motorno vozilo), prema propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.”

Član 3.

U članu 3. posle reči: „ime” dodaje se reč: „motorno”, a reči: „produžava registracija, odnosno zamenjuje registarska tablica,” brišu se.

Član 4.

U članu 4. stav 1. u uvodnoj rečenici, reči: „putničkog automobila, odnosno kombi vozila, odnosno motocikla (u daljem tekstu: motorno vozilo)” zamenjuju se rečima: „motornog vozila”.

U tački 1. reči: „Putničke automobile i kombi vozila” zamenjuju se rečima: „Putnička vozila, odnosno za teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t”.

U tački 2. posle reči: „Motocikle” dodaju se zapeta i reči: „odnosno za motocikle sa bočnim sedištem, odnosno za teške tricikle”.

U podtački 5) broj: „14.060” zamenjuje se brojem: „7.000”.

U podtački 6) broj: „35.130” zamenjuje se brojem: „10.000”.

U stavu 2. posle reči: „plaća se” dodaju se reči: „za period od jedne godine,”.

U stavu 3, u uvodnoj rečenici, posle reči: „umanjuje se za” dodaje se reč: „motorna”.

U tač. 1), 2) i 3) posle reči: „kod” dodaje se reč: „motornih”.

U stavu 4. reči: „putničke automobile i kombi vozila” zamenjuju se rečima: „motorna vozila”.

Član 5.

U članu 5. stav 1. tačka 1) reči: „vojni invalidi, odnosno civilni invalidi rata, odnosno invalidi rada,” zamenjuju se rečima: „osoba sa invaliditetom”, a posle reči: „oštećenja” dodaju se zapeta i reči: „na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini”.

U tački 2) reči: „vojni invalidi, odnosno civilni invalidi rata, odnosno invalidi rada,” zamenjuju se rečima: „osoba sa invaliditetom”, a posle reči: „procenata” dodaju se zapeta i reči: „na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) roditelji višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu – na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih, prvo registruje u jednoj godini;”.

U tački 3) reči: „sanitetska vozila, za vozila za prevoz bolesnika na dijalizi i za vozila koja služe za transfuziju krvi.” zamenjuju se rečima: „ambulantna vozila;”.

Posle tačke 3) dodaju se tač. 4), 5) i 6), koje glase:

„4) organizacije osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom – za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova;

5) Ministarstvo unutrašnjih poslova;

6) vlasnici motocikala na električni pogon, odnosno motocikala sa bočnim sedištem na električni pogon, odnosno teških tricikala na električni pogon.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Dokaze o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz stava 1. tač. 1), 2) i 2a) ovog člana izdaju nadležni organi, za godinu u kojoj se vrši registracija.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „za putničke automobile” zamenjuju se rečima: „za vozila iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona”, a reči: „specijalne putničke automobile za obuku vozača sa ugrađenim duplim komandama” zamenjuju se rečima: „specijalna vozila iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama”.

Član 6.

U članu 5a stav 1. reči: „u skladu sa zakonom” zamenjuju se rečima: „u smislu zakona”.

U stavu 2. posle reči: „propisani porez” zapeta i reči: „osim ako se zbog toga mora izvršiti nova registracija, odnosno produženje registracije, odnosno zamena registarskih tablica motornih vozila, u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija motornih i priključnih vozila” zamenjuju se rečima: „do isteka perioda za koji je motorno vozilo registrovano”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Kada lice koje nema pravo na poresko oslobođenje, odnosno na umanjenje poreza, u skladu sa članom 5. st. 1. i 3. ovog zakona, stekne u toku perioda važenja registracije pravo svojine na registrovanom motornom vozilu, kod čije registracije je ostvareno pravo na poresko oslobođenje, odnosno na umanjenje poreza, porez na upotrebu motornih vozila za to vozilo plaća u pripadajućem iznosu koji odgovara periodu od sticanja prava svojine na vozilu do isteka registracije.”

Član 7.

U članu 5b stav 2. menja se i glasi:

„Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila u propisanom iznosu podnosi se, uz zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice, motornog vozila za koje se porez plaća.”

Član 8.

U članu 6. posle reči: „Registracija vozila” zapeta i reči: „produženje registracije, odnosno zamena registarskih tablica” brišu se”.

Član 9.

Naziv Odeljka II. POREZ NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA briše se.

Član 10.

Čl. 7. do 12. brišu se.

Član 11.

U nazivu Odeljka III. POREZ NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA reči: „PLOVNIH OBJEKATA” zamenjuju se rečima: „PLOVILA”.

Član 12.

Član 13. menja se i glasi:

„Član 13.

Porez na upotrebu plovila plaća se na čamce, brodove i jahte, sa motornim pogonom, kao i na plutajuće objekte – ugostiteljske objekte (u daljem tekstu: plovilo).

Čamcem, brodom, jahtom, odnosno plutajućim objektom, u smislu ovog zakona, smatraju se čamac, brod, jahta, odnosno plutajući objekat, u smislu zakona kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama.”

Član 13.

U članu 13a reči: „plovnog objekta” zamenjuju se rečju: „plovila”, posle reči: „plovidbene dozvole” dodaju se zapeta i reči: „odnosno plutajuće dozvole”, a reči: „uređuje plovidba” zamenjuju se rečima: „uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama”.

Član 14.

U članu 14. reči „plovni objekat” zamenjuju se rečju: „plovilo”, a posle reči: „plovidbene dozvole” dodaju se zapeta i reči: „odnosno plutajuće dozvole”.

Član 15.

U članu 15. stav 1. menja se i glasi:

„Porez na upotrebu plovila plaća se, i to:

na čamce – prema dužini plovila iskazanoj u metrima, snazi motora

iskazanoj u kw, kao i postojanju, odnosno nepostojanju kabine plovila;

2) na brodove i jahte – prema snazi motora iskazanoj u kw;

3) na plutajuće objekte – ugostiteljske objekte prema površini iskazanoj u m2.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Porez na upotrebu plovila iznosi, za:

Dinara

Čamce (bez kabine) dužine do

pet metara, sa motornim pogonom

1) do 7,35 kw 3.000

2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 4.500

3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 6.500

4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 10.000

5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 20.000

6) preko 220,62 kw 30.000

2. Čamce (bez kabine) dužine preko

preko pet do deset metara, sa motornim pogonom

1) do 7,35 kw 5.000

2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 7.000

3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 10.000

4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 15.000

5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 24.000

6) preko 220,62 kw 36.000

3. Čamce (bez kabine) dužine preko

deset do 15 metara, sa motornim pogonom

1) od 7,35 kw do 22,05 kw 6.500

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 11.000

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 15.000

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 30.000

5) preko 220,62 kw 50.000

4. Čamce (bez kabine) dužine preko 15 do

manje od 20 metara, sa motornim pogonom

1) od 7,35 kw do 22,05 kw 12.000

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 17.000

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 25.000

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 37.000

5) preko 220,62 kw 55.000

5. Čamce (sa kabinom) dužine do pet

metara, sa motornim pogonom

1) do 7,35 kw 5.000

2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 7.500

3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 11.000

4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 16.000

5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 23.000

6) preko 220,62 kw 32.000

6. Čamce (sa kabinom) dužine preko pet do 15 metara,

sa motornim pogonom

1) do 7,35 kw 9.000

2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 16.000

3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 20.000

4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 25.000

5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 32.000

6) preko 220,62 kw 40.000

7. Čamce (sa kabinom) dužine preko 15 do manje

od 20 metara, sa motornim pogonom

1) od 7,35 kw do 22,05 kw 18.000

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 23.000

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 29.000

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 36.000

5) preko 220,62 kw 48.000

8. Brodove i jahte sa motornim pogonom

1) od 7,35 kw do 22,05 kw 50.000

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 70.000

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 95.000

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 120.000

5) preko 220,62 kw 200.000

9. Plutajuće objekte – ugostiteljske objekte

po 1 m2 površine 1.000”.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „plovnih objekata” zamenjuju se rečju: „plovila”, na oba mesta, a reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „stava 2.”

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, u uvodnoj rečenici, reči: „plovnih objekata” zamenjuju se rečju: „plovila”, a reči: „plovne objekte” zamenjuju se rečju: „plovila”.

U tač. 1), 2) i 3) reči: „plovnih objekata” zamenjuju se rečju: „plovila”.

Član 16.

Posle člana 15. dodaje se član 15a, koji glasi:

„Član 15a

Porez na upotrebu plovila ne plaća se na brodove i na plutajuće objekte – ugostiteljske objekte, koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti.”

Član 17.

U članu 16. stav 1. reči: „plovnih objekata” zamenjuju se rečju: „plovila”.

U stavu 2. reči: „plovnih objekata” zamenjuju se rečju: „plovila” , posle reči: „plovidbene dozvole” na oba mesta dodaju se zapeta i reči: „odnosno plutajuće dozvole”, a reči: „plovnog objekta” zamenjuju se rečju: „plovila” .

Stav 3. menja se i glasi:

„Upis plovila, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, u upisnik može se izvršiti samo uz dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu, ili uz dokaz da brod, odnosno plutajući objekat – ugostiteljski objekat, poreskom obvezniku neposredno služi za obavljanje njegove registrovane delatnosti.”

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Dokazom da brod, odnosno plutajući objekat – ugostiteljski objekat, poreskom obvezniku neposredno služi za obavljanje njegove registrovane delatnosti, smatraju se overena kopija dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, odnosno izvod o registrovanom podatku, izdat od nadležnog organa koji sadrži delatnost poreskog obveznika, za čije obavljanje je potrebno posedovanje plovila, sa priloženom overenom izjavom poreskog obveznika, odnosno njegovog ovlašćenog lica, o broju i vrsti, odnosno vrstama brodova u skladu sa članom 15. ovog zakona, odnosno broju i površini plutajućih objekata – ugostiteljskih objekata, koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti, sa naznakom vrste te delatnosti. Overe, odnosno izvod, ne mogu biti stariji od šest meseci u odnosu na dan podnošenja zahteva iz stava 2. ovog člana.”

Član 18.

Član 16a menja se i glasi:

„Član 16a

Plaćeni porez na upotrebu plovila, za plovilo koje je uništeno, odnosno brisano iz upisnika, odnosno otuđeno, pre isteka važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na plovilu upisanom u upisnik, odnosno kome je produžena važnost brodskog svedočanstva, plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, za koje je porez na upotrebu plovila plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati porez na upotrebu plovila, osim ako se zbog toga mora izvršiti novi upis plovila u upisnik, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, u skladu sa propisima.”

Član 19.

U nazivu Odeljka IV. POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA reči: „I LETILICA” brišu se.

Član 20.

Član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

Porez na upotrebu vazduhoplova plaća se na civilne vazduhoplove na motorni pogon, kada se koriste za sopstveni prevoz, odnosno za sportsko i amatersko letenje (u daljem tekstu: vazduhoplovi).

Porez na upotrebu vazduhoplova plaća se kod upisa vazduhoplova u registar vazduhoplova Republike Srbije ili evidenciju vazduhoplova Republike Srbije (u daljem tekstu: registar) i kod svakog produženja važenja potvrde o proveri plovidbenosti, koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.”

Član 21.

Član 18. menja se i glasi:

Član 18.

„Obveznik poreza na upotrebu vazduhoplova iz člana 17. ovog zakona je pravno i fizičko lice na čije ime se vazduhoplov upisuje u registar, odnosno kome se produžava važenje potvrde o proveri plovidbenosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.”

Član 22.

U članu 19. stav 1, u uvodnoj rečenici, reči: „i letilice” brišu se.

U tački 2) reči: „Rekreativne aktivnosti” zamenjuju se rečima: „Sportsko, odnosno amatersko letenje”.

U stavu 2. reči: „i letilica” na oba mesta brišu se.

U stavu 3, u uvodnoj rečenici, reči: „i letilica” brišu se, a posle reči: „vazduhoplove” zapeta i reči: „odnosno letilice” brišu se.

U tač. 1), 2) i 3) reči: „odnosno letilica” brišu se.

U stavu 4. reči: „i letilica” i reči: „i letilice” brišu se.

Član 23.

U članu 20. stav 1. reči: „i letilica” brišu se.

U stavu 2. reči: „i letilica” na oba mesta brišu se, a reči: „ili letilice odnosno produženje roka važnosti uverenja o plovidbenosti u registar,” zamenjuju se rečima: „u registar, odnosno produženje važenja potvrde o proveri plovidbenosti”.

U stavu 3. reči: „ili letilice, odnosno produženje roka važnosti uverenja o plovidbenosti u odgovarajući registar” zamenjuju se rečima: „u registar, odnosno produženje važenja potvrde o proveri plovidbenosti”.

Član 24.

Član 20a menja se i glasi:

„Član 20a

Plaćeni porez na upotrebu vazduhoplova, za vazduhoplov koji je uništen, odnosno brisan iz registra, odnosno otuđen, pre isteka važenja potvrde o proveri plovidbenosti, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na vazduhoplovu upisanom u registar, odnosno kome nije isteklo važenje potvrde o proveri plovidbenosti, za koju je porez na upotrebu vazduhoplova plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati porez na upotrebu vazduhoplova, osim ako se zbog toga mora izvršiti novi upis u registar, odnosno izdavanje potvrde o proveri plovidbenosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj.”

Član 25.

U članu 27a stav 1. reči: „stopom rasta cena na malo” zamenjuju se rečima: „indeksom potrošačkih cena”.

Član 26.

U članu 28. stav 1. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „100.000”, a reči: „čl. 2, 7, 13, 17. i 26. ovog zakona (čl. 5b, 10, 16, 20. i 26)” zamenjuju se rečima: „čl. 2, 13, 17. i 26. ovog zakona (čl. 5b, 16, 20. i 26)”.

U stavu 3. reči: „čl. 2, 7, 13, 17. i 26. ovog zakona (čl. 5b, 9, 16, 20. i 26)” zamenjuju se rečima: „čl. 2, 13, 17. i 26. ovog zakona (čl. 5b, 16, 20. i 26)”.

U stavu 4. zapeta i reči: „produženje registracije, odnosno zamenu registarskih tablica, ako registraciju motornog vozila, produženje registracije, odnosno zamenu registarskih tablica motornog vozila,” zamenjuju se rečima: „motornog vozila, ako registraciju”.

U stavu 5. reči: „plovnih objekata” zamenjuju se rečju: „plovila” na sva tri mesta, a posle reči: „plovidbene dozvole” dodaju se zapeta i reči: „odnosno plutajuće dozvole” na oba mesta.

U stavu 6. reči: „i letilica” na oba mesta brišu se, reči: „roka važnosti uverenja o” na oba mesta zamenjuju se rečima: „važenja potvrde o proveri”, a reči: „ili letilice” brišu se.

St. 8. i 9. brišu se.

Član 27.

Porez na upotrebu mobilnog telefona na usluge mobilne telefonije za koje „pripejd” korisnici uplatu izvrše do 31. decembra 2010. godine, odnosno koje „postpejd” korisnicima budu izvršene do 31. decembra 2010. godine, utvrdiće se, naplatiti i uplatiti na propisani uplatni račun javnih prihoda u skladu sa odredbama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09 i 95/10), pod pretnjom novčanih kazni za prekršaj iz člana 28. tog zakona.

Član 28.

Prvo usklađivanje iznosa poreza na upotrebu motornih vozila i poreza na upotrebu plovila, propisanih ovim zakonom, za plaćanje u 2012. godini, izvršiće se u decembru 2011. godine indeksom potrošačkih cena, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. novembra 2011. godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose poreza iz stava 1. ovog člana.

Član 29.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona neće se primenjivati iznosi poreza na upotrebu motornih vozila iz člana 4. stav 1. tačka 2. podtač. 5) i 6) Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09 i 95/10) i poreza na upotrebu plovnih objekata, usklađeni do početka primene ovog zakona saglasno odredbi člana 27a tog zakona, za plaćanje u 2011. godini.

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je ukidanje poreza na upotrebu mobilnog telefona od 1. januara 2011. godine.

Kod poreza na upotrebu motornih vozila predlaže se izmena predmeta oporezivanja, tako što se porez neće plaćati kod zamene registarskih tablica. Naime, ocenjuje se neopravdanim da se porez na upotrebu motornih vozila plaća kod zamene registarskih tablica motornih vozila, iz razloga što do te zamene ne mora doći samo u vezi sa registracijom motornih vozila, već i u drugim slučajevima, u toku godine u kojoj je izvršena registracija vozila prilikom koje je porez plaćen: zbog krađe, gubitka ili oštećenja jedne ili obe registarske tablice; usled promene prebivališta ili sedišta istog vlasnika kada se izdaju registarske tablice „novog” registarskog područja; usled promene vlasnika vozila kada „novi” vlasnik ima prebivalište ili sedište na drugom registarskom području u odnosu na registarsko područje prethodnog vlasnika vozila; u slučaju odjave vozila i ponovne registracije u roku važenja saobraćajne dozvole…

Takođe, predlaže se proširenje liste motornih vozila kod čije se registracije, odnosno produženja registracije, ovaj porez plaća, kao i pravnotehničko usaglašavanje njihovih naziva, sa nazivima uređenim Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 53/10) i Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 64/10 i 69/10). U tom smislu, predlaže se plaćanje poreza na teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t (umesto na kombi vozila, koja pojmovno više nisu definisana kao vrsta vozila), kao i na motocikle sa bočnim sedištem, odnosno na teške tricikle (kao „nove” vrste motornih vozila).

Za motocikle sa bočnim sedištem, odnosno za teške tricikle, odgovarajuće radne zapremine motora predlaže se ista visina poreza kao za motocikle, pri čemu se predlaže smanjenje visine poreza kada je njihova radna zapremina motora veća od 750 cm³.

Predlaže se smanjenje poreza za sve vrste motornih vozila (za putnička vozila, za teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, za motocikle, za motocikle sa bočnim sedištem, odnosno za teške tricikle) starosti 20 i više godina, tako da iznosi 20% od propisanog iznosa (kako je to sada uređeno samo za putničke automobile i kombi vozila).

Poresko oslobođenje propisano za vozila vojnih invalida, civilnih invalida rata, odnosno invalida rada, određenog stepena invalidnosti (80 ili više procenata telesnog oštećenja, odnosno 60 ili više procenata telesnog oštećenja koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu – u daljem tekstu: određeni stepen invalidnosti), iz razloga pravičnosti, proširuje se na putnička vozila i na teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t (u daljem tekstu: putnička vozila) svih osoba sa invaliditetom određenog stepena invalidnosti, pri čemu se to pravo ograničava na jedno putničko vozilo koje se na njihovo ime registruje u jednoj kalendarskoj godini. Predlaže se proširenje poreskih oslobođenja po ovom osnovu i za putnička vozila roditelja višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu (takođe na jedno putničko vozilo), na vozila organizacija osoba sa invaliditetom koja su prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova, na vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i za motocikle, za motocikle sa bočnim sedištem i za teške tricikle na električni pogon (kao podsticaj zaštiti životne sredine).

Kod poreza na upotrebu plovnih objekata predlaže se:

– pravnotehničko usaglašavanje naziva poreskog oblika, predmeta oporezivanja, obveznika poreza i nastanka poreske obaveze, sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, broj 73/10);

– smanjenje iznosa poreza;

– proširenje predmeta oporezivanja i na čamce sa motornim pogonom do 7,35 kw;

– uvođenje poreskog oslobođenja za brodove i za plutajuće objekte – ugostiteljske objekte, koji obvezniku služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti (na primer, transportne, turističke, ugostiteljske…).

Kod poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica predlaže se pravnotehničko usaglašavanje naziva poreskog oblika, predmeta oporezivanja, obveznika poreza i nastanka poreske obaveze, sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 73/10).

Usaglašava se minimalni iznos novčane kazne za prekršaj pravnog lica – obveznika poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (koji u propisanom roku ne uplati porez), sa minimalnim iznosom novčane kazne propisanim Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 116/08 i 111/09) za ta lica.

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koja su uređena zakonom, izmene i dopune tih elemenata ne mogu se rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u okviru poslova državne uprave.

Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem poreskopravne materije zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz čl. 1, 9, 10. i 27.

Predlaže se usaglašavanje naziva oblika poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 73/10) i Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, broj 73/10), kao i ukidanje poreza na upotrebu mobilnog telefona od 1. januara 2011. godine.

S tim u vezi, uređuje se da će se porez na upotrebu mobilnog telefona, na usluge mobilne telefonije za koje „pripejd” korisnici izvrše uplatu do 31. decembra 2010. godine, odnosno koje „postpejd” korisnicima budu izvršene do 31. decembra 2010. godine, utvrditi, naplatiti i uplatiti na propisani uplatni račun javnih prihoda u skladu sa odredbama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Službeni glasnik RS”, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09 i 95/10), pod pretnjom novčanih kazni za prekršaj iz člana 28. tog zakona.

Uz čl. 2, 3, 4, 6, 7. i 8.

Predlaže se da se porez na upotrebu motornih vozila ne plaća kod zamene registarskih tablica. Razlog za to je što do zamene registarskih tablica može doći ne samo u vezi sa registracijom motornih vozila, već i u drugim slučajevima – u toku godine u kojoj je izvršena registracija vozila, prilikom koje je porez plaćen. To su, na primer, slučajevi krađe, gubitka ili oštećenja jedne ili obe registarske tablice; promena prebivališta ili sedišta istog vlasnika zbog čega se izdaju registarske tablice „novog” registarskog područja; promena vlasnika vozila kada „novi” vlasnik ima prebivalište ili sedište na drugom registarskom području u odnosu na registarsko područje prethodnog vlasnika vozila; odjava vozila i ponovna registracija u roku važenja saobraćajne dozvole… Stoga se ocenjuje neopravdanim da se, u toku godine u kojoj je izvršena registracija motornog vozila kojom prilikom je plaćen propisani porez, taj porez iznova naplaćuje ako dođe, i svaki put kad u toku te godine dođe, do zamene registarskih tablica.

Predlaže se pravnotehničko usaglašavanje nastanka poreske obaveze, vrsta i naziva motornih vozila kod čije registracije se ovaj porez plaća, sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 53/10) i Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 64/10 i 69/10). U tom smislu se iz predmeta oporezivanja izuzima kombi vozilo (s obzirom na to da takvo vozilo pojmovno više nije definisano kao vrsta vozila), a kao „novi” predmet oporezivanja predlažu se teretno vozilo čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 t, motocikli sa bočnim sedištem i teški tricikli.

Predlaže se smanjenje visine poreza za motocikle čija je radna zapremina motora veća od 750 cm³, kao i za sve vrste motornih vozila starosti 20 i više godina, koja su predmet oporezivanja (iznosiće 20% od propisanog iznosa poreza – kako je to sada uređeno samo za putničke automobile i kombi vozila).

Ujedno se vrši preciziranje odredaba koje uređuju plaćanje poreza u slučaju promene vlasnika vozila u toku godine za koju je porez plaćen.

Uz član 5.

Kako bi se i poreskim podsticajima dao doprinos poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, predlaže se da se:

– poresko oslobođenje propisano za vozila vojnih invalida, civilnih invalida rata, odnosno invalida rada, sa propisanim stepenom invalidnosti, proširi na putnička vozila svih osoba sa invaliditetom tog stepena invalidnosti, uz ograničenje ovog prava na jedno putničko vozilo koje se prvo na njihovo ime registruje u jednoj kalendarskoj godini;

– poresko oslobođenje uvede i za putnička vozila roditelja višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu (takođe na jedno putničko vozilo), kao i za vozila organizacija osoba sa invaliditetom osnovanih sa ciljem pružanja pomoći osobama sa invaliditetom i registrovanih u skladu sa zakonom – za vozila koja su prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova.

Takođe, predlaže se uvođenje poreskog oslobođenja za vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno za motocikle, za motocikle sa bočnim sedištem i za teške tricikle – koji imaju električni pogon.

Uz čl. 11. do 18.

Kod poreza na upotrebu plovnih objekata predlaže se:

– pravnotehničko usaglašavanje naziva poreskog oblika, predmeta oporezivanja, obveznika poreza i nastanka poreske obaveze, sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama – „Službeni glasnik RS”, broj 73/10 (na primer, reči: „ploveće postrojenje” zamenjuju se rečima: „plutajući objekat”, uređuje se da se za plutajuće objekte izdaje plutajuća dozvola…);

– smanjenje iznosa poreza;

– proširenje predmeta oporezivanja i na čamce sa motornim pogonom do 7,35 kw;

– uvođenje poreskog oslobođenja za brodove i za plutajuće objekte – ugostiteljske objekte, koji obvezniku služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti (na primer, transportne, turističke, ugostiteljske…).

Uz čl. 19. do 24.

Predlaže se pravnotehničko usaglašavanje naziva poreskog oblika, predmeta oporezivanja, obveznika poreza i nastanka poreske obaveze, po osnovu poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica, sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 73/10).

Uz član 25.

Predlaže se da se usklađivanje dinarskih iznosa poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara ubuduće vrši indeksom potrošačkih cena, umesto cena na malo, s obzirom na to da će Republički zavod za statistiku Srbije, u skladu sa usvojenom strategijom razvoja statističkog sistema, od januara 2011. godine prekinuti sa objavljivanjem podataka o rastu cena na malo.

Uz član 26.

Predlaže se usaglašavanje minimalnog iznosa novčane kazne za prekršaj pravnog lica – obveznika poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (koji u propisanom roku ne uplati porez), sa minimalnim iznosom novčane kazne propisanim Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 116/08 i 111/09) za ta lica.

Vrši se i pravnotehničko usaglašavanje kaznenih odredaba sa predloženim izmenama Zakona.

Uz čl. 28. i 29.

S obzirom na to da je ovim zakonom predložena izmena pojedinih iznosa poreza na upotrebu motornih vozila i poreza na upotrebu plovila, predlaže se da se prvo usklađivanje tih iznosa, za plaćanje u 2012. godini, izvrši u decembru 2011. godine, indeksom potrošačkih cena, za period počev od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. novembra 2011. godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, na istovetan način na koji se svake godine vrši usklađivanje iznosa poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, uređen odredbama člana 27a Zakona.

Takođe, imajući u vidu da se u decembru 2010. godine vrši usklađivanje (svih) iznosa poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, za plaćanje u 2011. godini, predlaže se da se usklađeni iznosi poreza na upotrebu motornih vozila i poreza na upotrebu plovila, čiji se „novi” iznosi propisuju ovim zakonom ne primenjuju od stupanja na snagu ovog zakona.

Uz član 30.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu 1. januara 2011. godine.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 52/10).

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara vrši se fiskalno rasterećenje određenih obveznika (predlaže se ukidanje poreza na upotrebu mobilnog telefona od 1. januara 2011. godine, uvođenje oslobođenja po osnovu poreza na upotrebu plovila – za brodove i za plutajuće objekte – ugostiteljske objekte, koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti, kao i smanjenje poreza na upotrebu plovila i na upotrebu određenih motornih vozila), čime se daje podsticaj finansijskoj disciplini, stvaraju mogućnosti da obveznici na ime tih ušteda vrše investiranja po drugim osnovima, kao i uslovi da se dobra koja su predmet oporezivanja upotrebljavaju uz manji fiskalni teret (u skladu sa propisima, dobra se upotrebljavaju po izvršenoj registraciji, upisu u upisnik,… koji se vrše uz dokaz da su prethodno izmirene poreske obaveze).

Nedonošenje Zakona po hitnom postupku moglo bi da ima štetne posledice u pogledu ostvarivanja svrhe zbog koje se vrši smanjenje fiskalnih tereta obveznika, što bi moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Očekuje se da će se po osnovu ukidanja poreza na upotrebu mobilnog telefona u budžetu Republike Srbije na godišnjem nivou ostvariti negativan efekat od oko 5,5 milijardi dinara.

S obzirom na to da se ne raspolaže podacima o broju osoba sa invaliditetom određenog stepena invalidnosti, koji nisu vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada, a vlasnici su motornih vozila određene vrste i radne zapremine motora (prema kriterijumima kojima je, članom 4. Zakona, određen iznos poreza), imajući u vidu da ta lica sada plaćaju porez na upotrebu motornih vozila, kao i podacima o broju vozila u svojini jednog lica sa invaliditetom (jer je predloženo ograničenje prava na poresko oslobođenje na jedno putničko vozilo), procena efekata proširenja poreskih oslobođenja po osnovu poreza na upotrebu motornih vozila u apsolutnom iznosu nije vršena. Uprkos tome, u situaciji kada javni prevoz nije uvek, ili je teško pristupačan osobama sa invaliditetom, uvođenje poreskog oslobođenja izraz je odnosa društva prema tim licima, potrebe i želje da se ona uključe u društvene aktivnosti. Iako će to posledično značiti manje sredstava u budžetu Republike Srbije, rešavanje egzistencijalnih pitanja ovih lica je mnogo veća vrednost od sredstava koja bi se naplatom poreza na upotrebu motornih vozila na jedno putničko vozilo svakog od tih lica naplatila.

Efekti proširenja predmeta oporezivanja porezom na upotrebu motornih vozila na registraciju pojedinih „novih” vrsta motornih vozila (na motocikle sa bočnim sedištem i na teške tricikle), koje pojmovno nisu postojale do početka primene zakona kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, pa nisu bile predmet oporezivanja, moći će se sagledati po proteku određenog perioda za njihovu registraciju, kada se bude raspolagalo podacima o broju, vrsti i radnoj zapremini motora tih vozila i, s tim u vezi, iznosu poreza koji se očekuje od naplate poreza kod njihove registracije.

Imajući u vidu da se porez na upotrebu plovila sada plaća i na plovila koja se koriste za obavljanje registrovane delatnosti, značaj pozitivnih efekata uvođenja poreskog oslobođenja za ta plovila (razvoj privrednih delatnosti u kojima se koriste plovila kao osnovno sredstvo, postizanje konkurentnosti tih privrednih subjekata, umanjenje rizika da privredni subjekti koriste manja plovila, plovila manje snage, odnosno starija plovila, radi umanjenja poreskih obaveza…) prevazilazi značaj efekata umanjenja budžetskih prihoda po osnovu ovog poreza koji ni sada, u odnosu na ukupne prihode u budžetu Republike, nisu značajni.

Takođe, smanjenje iznosa poreza na upotrebu plovila moglo bi da doprinese zaustavljanju uočenog smanjenja broja plovila kojima je produžena plovidbena dozvola (čijem izdavanju prethodi plaćanje poreza), odnosno povećanju broja plovila kojima će se produžiti ta dozvola čime bi se, uprkos smanjenju iznosa poreza, ostvarili određeni prihodi u budžetu i stimulisalo korišćenje plovila u skladu sa propisima (po proveri njihove tehničke ispravnosti vrši se produženje dozvole…). Iako se u ovom trenutku ne mogu precizno sagledati elementi od uticaja na prihod koji će se u budžetu manje ostvariti zbog smanjenja iznosa poreza i zbog uvođenja oslobođenja na određena plovila kojima se obavlja registrovana delatnost obveznika, a više ostvariti zbog većeg broja plovila kojima će se produžiti važnost plovidbene dozvole, predloženo rešenje trebalo bi da dovede do pravičnijeg poreskog tretmana u oporezivanju korišćenja plovila (širi obuhvat plovila koji se oporezuje uz smanjenje iznosa poreza za plovila za koja se sada porez plaća).

Stoga je ocenjeno da obračun efekata na bazi raspoloživih podataka ne bi dao realan prikaz fiskalnog kapaciteta ovih poreskih oblika zbog čega efekti izmena i dopuna Zakona nisu iskazani u apsolutnim iznosima, saglasno odredbi člana 40. stav 3. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10).

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Zakon će imati pozitivan uticaj na:

1) obveznike poreza na upotrebu motornih vozila koji vrše zamenu registarskih tablica – s obzirom na to da im se ukida obaveza ponovnog plaćanja poreza ako u toku godine za koju je vozilo registrovano i porez plaćen u propisanom iznosu, moraju vršiti zamenu registarskih tablica;

2) obveznike poreza na upotrebu motornih vozila koji porez plaćaju na motocikle radne zapremine motora preko 750 cm³, odnosno na motocikle starosti 20 i više godina, kao i na obveznike poreza na upotrebu određenih plovila – s obzirom na to da im se smanjuje iznos poreske obaveze;

3) osobe sa invaliditetom (sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, odnosno kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata) – s obzirom da im se priznaje pravo na poresko oslobođenje na jedno putničko vozilo, nezavisno od uzroka, načina i osnova nastanka invalidnosti (sada to pravo imaju samo vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada), čime se ta lica, koja su u istoj zdravstvenoj situaciji, dovode u ravnopravnu poreskopravnu situaciju, daje se fiskalni podsticaj poboljšanju kvaliteta njihovih života i lakšem uključivanju u društvene aktivnosti. U prilog tome je i uvođenje poreskog oslobođenja za vozila u svojini organizacija osoba sa invaliditetom koja služe za prevoz njihovih članova.

4) roditelje višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu – iz istih razloga kao poresko oslobođenje za vozila osoba sa invaliditetom;

5) prihode u budžetu Republike Srbije po osnovu poreza na upotrebu motornih vozila – pravo na oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila za vozila određenih invalidnih lica uvedeno je u cilju lakšeg uključivanja tih lica u društvene tokove, za koje im je potrebno jedno vozilo, pa je pravo na poresko oslobođenje ograničeno na jedno putničko vozilo. Ukoliko bi ta lica imala pravo na poresko oslobođenje na neograničeni broj vozila u njihovoj svojini, ne bi se ostvarila svrha oslobođenja, već omogućila zloupotreba datog prava, ako bi vlasnik vozila ta vozila davao na korišćenje drugim licima po osnovu punomoćja.

6) zaštitu životne sredine – iz razloga što se uvodi oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila za motocikle, motocikle sa bočnim sedištem i teške tricikle, koji imaju električni pogon;

7) korisnike usluga mobilne telefonije – ukidanjem poreza na upotrebu mobilnog telefona smanjuje se fiskalni teret po osnovu korišćenja usluga mobilne telefonije, čime se pospešuje upotreba i razvoj mobilnih komunikacija. To je od posebnog značaja za korisnike u ruralnim delovima u kojima ne postoji alternativa uslugama mobilnih komunikacija;

8) vlasnike brodova i plutajućih objekata – ugostiteljskih objekata koje koriste za obavljanje registrovane delatnosti – iz razloga što se uvodi poresko oslobođenje za ta plovila.

Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Iako se predlaže plaćanje poreza na upotrebu motornih vozila i na motocikle sa bočnim sedištem i na teške tricikle, odnosno poreza na upotrebu plovila i na čamce sa motorom do 7,35 kw, ovim zakonom se prevashodno predlaže smanjenje poreskih tereta (neplaćanje poreza na upotrebu motornih vozila kod zamene registarskih tablica, ukidanje poreza na upotrebu mobilnog telefona, smanjenje pojedinih iznosa po osnovu poreza na upotrebu motornih vozila i poreza na upotrebu plovila, proširenje poreskih oslobođenja na brodove i plutajuće objekte – ugostiteljske objekte koji služe obavljanju obveznikove registrovane delatnosti, na vozila u svojini svih osoba sa invaliditetom određenog stepena invalidnosti, na vozila u svojini organizacija osoba sa invaliditetom – za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova…, te bi primena ovog zakona trebala da ima pozitivne posledice u vidu smanjenja poreskih obaveza, kao posebnih troškova obveznika.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Iako se predlaže plaćanje poreza na upotrebu motornih vozila i na motocikle sa bočnim sedištem i teške tricikle, odnosno poreza na upotrebu plovila i na čamce sa motorom do 7,35 kw, cilj koji se želi postići ovim zakonom je prevashodno smanjenje poreskih tereta (kroz smanjenje iznosa poreza, proširenje poreskih oslobođenja, ukidanje poreza na upotrebu mobilnih telefona…), te primena ovog zakona principijelno treba da ima pozitivne posledice u vidu smanjenja poreskih obaveza, kao posebnih troškova obveznika.

Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Ovim zakonom se uređuje oporezivanje upotrebe, držanja i nošenja dobara, što prevashodno nema za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata i tržišne konkurencije.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim ministarstvima.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona. Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i pristup informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

ČIJE SE IZMENE, ODNOSNO DOPUNE VRŠE

Član 1.

Ovim zakonom uvode se porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to:

1) porez na upotrebu motornih vozila;

2) porez na upotrebu mobilnog telefona;

3) porez na upotrebu plovnih objekata PLOVILA;

4) porez na upotrebu vazduhoplova i letilica;

5) porez na registrovano oružje.

I. POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

Član 2.

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se kod registracije, produženja registracije i zamene registarskih tablica motornih vozila, koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija motornih i priključnih vozila, i to: putničkih automobila, kombi vozila i motocikala.

Putničkim automobilom, odnosno kombi vozilom, odnosno motociklom, smatraju se putnički automobil, odnosno kombi vozilo, odnosno motocikl, prema propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA PLAĆA SE KOD IZDAVANjA SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, ODNOSNO REGISTRACIONE NALEPNICE (U DALjEM TEKSTU: REGISTRACIJA) ZA MOTORNA VOZILA, KOJI SE VRŠE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA, I TO: PUTNIČKIH VOZILA, TERETNIH VOZILA ČIJA JE NAJVEĆA DOZVOLjENA MASA MANjA OD 3,5 T, MOTOCIKALA, MOTOCIKALA SA BOČNIM SEDIŠTEM I TEŠKIH TRICIKALA.

PUTNIČKIM VOZILOM, ODNOSNO TERETNIM VOZILOM ČIJA JE NAJVEĆA DOZVOLjENA MASA MANjA OD 3,5 T, ODNOSNO MOTOCIKLOM, ODNOSNO MOTOCIKLOM SA BOČNIM SEDIŠTEM, ODNOSNO TEŠKIM TRICIKLOM, SMATRAJU SE PUTNIČKO VOZILO, TERETNO VOZILO ČIJA JE NAJVEĆA DOZVOLjENA MASA MANjA OD 3,5 T, ODNOSNO MOTOCIKL, ODNOSNO MOTOCIKL SA BOČNIM SEDIŠTEM, ODNOSNO TEŠKI TRICIKL (U DALjEM TEKSTU: MOTORNO VOZILO), PREMA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA.

Član 3.

Obveznik poreza iz člana 2. ovog zakona je pravno i fizičko lice na čije se ime MOTORNO vozilo registruje, produžava registracija, odnosno zamenjuje registarska tablica, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 4.

Porez iz člana 2. ovog zakona plaća se prema radnoj zapremini motora putničkog automobila, odnosno kombi vozila, odnosno motocikla (u daljem tekstu: motorno vozilo) MOTORNOG VOZILA, i to za:

1. Putničke automobile i kombi vozila PUTNIČKA VOZILA, ODNOSNO ZA TERETNA VOZILA ČIJA JE NAJVEĆA DOZVOLjENA MASA MANjA OD 3,5 T, Dinara do 1.150 cm3 860 preko 1.150 do 1.300 cm3 1.680 preko 1.300 do 1.600 cm3 3.710 preko 1.600 do 2.000 cm3 7.610 preko 2.000 do 2.500 cm3 37.570 preko 2.500 do 3.000 cm3 76.150 preko 3.000 cm3 157.370 2. Motocikle, ODNOSNO ZA MOTOCIKLE SA BOČNIM SEDIŠTEM, ODNOSNO ZA TEŠKE TRICIKLE Dinara 1) do 125 cm3 1.010 2) preko 125 do 250 cm3 1.680 3) preko 250 do 500 cm3 2.540 4) preko 500 do 750 cm3 5.070 5) preko 750 do 1.100 cm3 12.690 7.000 6) preko 1.100 cm3 31.710 10.000

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se ZA PERIOD OD JEDNE GODINE, u iznosima iz stava 1. ovog člana, odnosno u iznosima usklađenim shodno odredbama člana 27a ovog zakona (u daljem tekstu: propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila).

Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila umanjuje se za MOTORNA vozila preko navršenih pet godina starosti, i to za:

15% – kod MOTORNIH vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;

25% – kod MOTORNIH vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti;

40% – kod MOTORNIH vozila preko 10 navršenih godina starosti.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za putničke automobile i kombi vozila MOTORNA VOZILA starosti 20 i više godina, porez na upotrebu motornih vozila iznosi 20% od propisanog iznosa poreza na upotrebu motornih vozila iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 5.

Porez na upotrebu motornih vozila ne plaćaju:

1) vojni invalidi, odnosno civilni invalidi rata, odnosno invalidi rada, OSOBA SA INVALIDITETOM sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, NA JEDNO VOZILO IZ ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 1. OVOG ZAKONA, KOJE SE NA NjENO IME PRVO REGISTRUJE U JEDNOJ GODINI;

2) vojni invalidi, odnosno civilni invalidi rata, odnosno invalidi rada, OSOBA SA INVALIDITETOM kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata, NA JEDNO VOZILO IZ ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 1. OVOG ZAKONA, KOJE SE NA NjENO IME PRVO REGISTRUJE U JEDNOJ GODINI;

2A) RODITELjI VIŠESTRUKO OMETENE DECE KOJA SU U OTVORENOJ ZAŠTITI, ODNOSNO O KOJIMA RODITELjI NEPOSREDNO BRINU – NA JEDNO VOZILO IZ ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 1. OVOG ZAKONA, KOJE SE NA NjIHOVO IME, ODNOSNO IME JEDNOG OD NjIH, PRVO REGISTRUJE U JEDNOJ GODINI;

3) zdravstvene ustanove za sanitetska vozila, za vozila za prevoz bolesnika na dijalizi i za vozila koja služe za transfuziju krvi. AMBULANTNA VOZILA;

4) ORGANIZACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM OSNOVANE SA CILjEM PRUŽANjA POMOĆI LICIMA SA INVALIDITETOM, KOJE SU REGISTROVANE U SKLADU SA ZAKONOM – ZA VOZILA PRILAGOĐENA ISKLjUČIVO ZA PREVOZ NjIHOVIH ČLANOVA;

5) MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA;

6) VLASNICI MOTOCIKALA NA ELEKTRIČNI POGON, ODNOSNO MOTOCIKALA SA BOČNIM SEDIŠTEM NA ELEKTRIČNI POGON, ODNOSNO TEŠKIH TRICIKALA NA ELEKTRIČNI POGON.

DOKAZE O ISPUNjENjU USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2) I 2A) OVOG ČLANA IZDAJU NADLEŽNI ORGANI, ZA GODINU U KOJOJ SE VRŠI REGISTRACIJA.

Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila, pored umanjenja u skladu sa članom 4. stav 3. ovog zakona, dodatno se umanjuje za 50% za putničke automobile ZA VOZILA IZ ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 1. OVOG ZAKONA kojima se obavlja auto-taksi prevoz i za specijalne putničke automobile za obuku vozača sa ugrađenim duplim komandama SPECIJALNA VOZILA IZ ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 1. OVOG ZAKONA ZA OBUKU KANDIDATA ZA VOZAČE SA UGRAĐENIM DUPLIM NOŽNIM KOMANDAMA.

Član 5a

Plaćeni porez na upotrebu motornih vozila, za motorno vozilo koje je uništeno, odnosno odjavljeno, odnosno otuđeno, pre isteka važenja registracije, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u skladu sa zakonom U SMISLU ZAKONA kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na registrovanom motornom vozilu, kod čije registracije je porez na upotrebu motornih vozila plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati propisani porez , osim ako se zbog toga mora izvršiti nova registracija, odnosno produženje registracije, odnosno zamena registarskih tablica motornih vozila, u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija motornih i priključnih vozila DO ISTEKA PERIODA ZA KOJI JE MOTORNO VOZILO REGISTROVANO.

KADA LICE KOJE NEMA PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENjE, ODNOSNO NA UMANjENjE POREZA, U SKLADU SA ČLANOM 5. STAV 1. OVOG ZAKONA, STEKNE U TOKU PERIODA VAŽENjA REGISTRACIJE PRAVO SVOJINE NA REGISTROVANOM MOTORNOM VOZILU, KOD ČIJE REGISTRACIJE JE OSTVARENO PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENjE, ODNOSNO NA UMANjENjE POREZA, POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA ZA TO VOZILO PLAĆA U PRIPADAJUĆEM IZNOSU KOJI ODGOVARA PERIODU OD STICANjA PRAVA SVOJINE NA VOZILU DO ISTEKA REGISTRACIJE.

Član 5b

Porez na upotrebu motornih vozila obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila u propisanom iznosu podnosi se, uz zahtev za registraciju, odnosno za produženje registracije, odnosno za zamenu registarskih tablica – organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova nadležnoj za registraciju motornog vozila za koje se porez plaća.

DOKAZ O PLAĆENOM POREZU NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA U PROPISANOM IZNOSU PODNOSI SE, UZ ZAHTEV ZA IZDAVANjE SAOBRAĆAJNE DOZVOLE, ODNOSNO REGISTRACIONE NALEPNICE, MOTORNOG VOZILA ZA KOJE SE POREZ PLAĆA.

Član 6.

Registracija vozila, produženje registracije, odnosno zamena registarskih tablica, ne može se vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila, u propisanom iznosu.

II. POREZ NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA

Član 7.

Porez na upotrebu mobilnog telefona plaća se:

1) brisana

2) za vreme trajanja pretplatničkog odnosa za usluge mobilne telefonije („postpejd” korisnici);

3) uplatom za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije („pripejd” korisnici).

Član 7a

Obveznik poreza na upotrebu mobilnog telefona je fizičko i pravno lice – korisnik usluga mobilne telefonije.

Član 8.

Obaveza plaćanja poreza na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 2) ovog zakona nastaje u momentu dospeća svakog računa za izvršene usluge mobilne telefonije.

Obaveza plaćanja poreza na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 3) ovog zakona nastaje u momentu uplate za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije.

Član 8a

Osnovica poreza na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 2) ovog zakona je iznos naknade za usluge mobilne telefonije iskazan u računu, a poreza iz člana 7. tačka 3) ovog zakona – iznos koji se uplaćuje za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije, bez poreza na dodatu vrednost.

Stopa poreza na upotrebu mobilnog telefona iznosi 10%.

Član 9.

Porez na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 2) ovog zakona iskazuje se korisniku usluga mobilne telefonije kao posebna stavka u računu za izvršene usluge mobilne telefonije, a plaća se u momentu plaćanja računa.

Porez na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 3) ovog zakona plaća se kod uplate za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije.

Član 10.

Porez na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 2) ovog zakona obračunava i naplaćuje davalac usluga mobilne telefonije, a porez iz člana 7. tačka 3) ovog zakona, u ime i za račun davaoca usluga mobilne telefonije – lice kod kojeg se vrši uplata za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije.

Davalac usluga mobilne telefonije, do 15. dana u mesecu, uplaćuje porez na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. ovog zakona, naplaćen u prethodnom mesecu, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Za plaćanje poreza na upotrebu mobilnog telefona koji nije naplaćen u rokovima iz člana 9. ovog zakona, solidarno jemči davalac usluga mobilne telefonije.

Član 11.

Brisan

Član 12.

Obaveze plaćanja poreza na upotrebu mobilnog telefona oslobođena su diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije, kao i strano diplomatsko osoblje, konzularni funkcioneri i funkcioneri i osoblje međunarodnih organizacija, ako nisu državljani Republike Srbije.

III. POREZ NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA

III. POREZ NA UPOTREBU PLOVILA

Član 13.

Porez na upotrebu plovnih objekata plaća se na čamce, brodove i jahte dužine 15 ili više metara, sa motornim pogonom, kao i na ploveća postrojenja – ugostiteljske objekte (u daljem tekstu: plovni objekat).

POREZ NA UPOTREBU PLOVILA PLAĆA SE NA ČAMCE, BRODOVE I JAHTE, SA MOTORNIM POGONOM, KAO I NA PLUTAJUĆE OBJEKTE – UGOSTITELjSKE OBJEKTE (U DALjEM TEKSTU: PLOVILO).

ČAMCEM, BRODOM, JAHTOM, ODNOSNO PLUTAJUĆIM OBJEKTOM, U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRAJU SE ČAMAC, BROD, JAHTA, ODNOSNO PLUTAJUĆI OBJEKAT, U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU PLOVIDBA I LUKE NA UNUTRAŠNjIM VODAMA.

Član 13a

Poreska obaveza nastaje kod upisa plovnog objekta PLOVILA u upisnik i kod svakog produžavanja važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE, koje se vrši u skladu sa propisima kojima se uređuje plovidba UREĐUJU PLOVIDBA I LUKE NA UNUTRAŠNjIM VODAMA, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 14.

Obveznik poreza iz člana 13. ovog zakona je pravno i fizičko lice na čije ime se plovni objekat PLOVILO upisuje u odgovarajući upisnik, odnosno produžava važnost brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE, u skladu sa propisima, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 15.

Porez na upotrebu plovnih objekata iznosi, za:

Dinara 1. brisana 2. brisana 3. brisana 4. brisana 5. brisana 6. brisana 7. brisana 7a Čamce (bez kabine) dužine do pet metara, sa motornim pogonom 1) od 7,35 kw do 22,05 kw 3.380 2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 22.500 3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 50.620 4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 74.250 5) preko 220,62 kw 111.370 7b Čamce (bez kabine) dužine preko pet do deset metara, sa motornim pogonom 1) od 7,35 kw do 22,05 kw 5.630 2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 33.750 3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 74.250 4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 111.370 5) preko 220,62 kw 155.240 7v Čamce (bez kabine) dužine preko deset do 15 metara, sa motornim pogonom 1) od 7,35 kw do 22,05 kw 6.750 2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 49.490 3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 111.370 4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 155.240 5) preko 220,62 kw 236.240 7g Čamce (sa kabinom) dužine do pet metara, sa motornim pogonom 1) od 7,35 kw do 22,05 kw 7.880 2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 33.750 3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 74.250 4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 111.370 5) preko 220,62 kw 155.240 7d Čamce (sa kabinom) dužine preko pet do 15 metara, sa motornim pogonom 1) od 7,35 kw do 22,05 kw 16.870 2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 49.490 3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 111.370 4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 155.240 5) preko 220,62 kw 236.240 8. Brodove i jahte, dužine 15 ili više metara, sa motornim pogonom 1) od 7,35 kw do 22,05 kw 131.670 2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 197.510 3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 275.300 4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 418.960 5) preko 220,62 kw 598.510 9. Ploveća postrojenja: A) brisana B) ugostiteljske objekte po 1m2 površine 4.490

POREZ NA UPOTREBU PLOVILA PLAĆA SE, I TO:

1) NA ČAMCE – PREMA DUŽINI PLOVILA ISKAZANOJ U METRIMA, SNAZI MOTORA ISKAZANOJ U KW, KAO I POSTOJANjU, ODNOSNO NEPOSTOJANjU KABINE PLOVILA;

2) NA BRODOVE I JAHTE – PREMA SNAZI MOTORA ISKAZANOJ U KW;

3) NA PLUTAJUĆE OBJEKTE – UGOSTITELjSKE OBJEKTE PREMA POVRŠINI ISKAZANOJ U M².

POREZ NA UPOTREBU PLOVILA IZNOSI, ZA:

DINARA 1. ČAMCE (BEZ KABINE) DUŽINE DO PET METARA, SA MOTORNIM POGONOM 1) DO 7,35 KW 3.000 2) PREKO 7,35 KW DO 22,05 KW 4.500 3) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 6.500 4) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 10.000 5) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 20.000 6) PREKO 220,62 KW 30.000 2. ČAMCE (BEZ KABINE) DUŽINE PREKO PET DO DESET METARA, SA MOTORNIM POGONOM 1) DO 7,35 KW 5.000 2) OD 7,35 KW DO 22,05 KW 7.000 3) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 10.000 4) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 15.000 5) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 24.000 6) PREKO 220,62 KW 36.000 3. ČAMCE (BEZ KABINE) DUŽINE PREKO DESET DO 15 METARA, SA MOTORNIM POGONOM 1) OD 7,35 KW DO 22,05 KW 6.500 2) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 11.000 3) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 15.000 4) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 30.000 5) PREKO 220,62 KW 50.000 4. ČAMCE (BEZ KABINE) DUŽINE PREKO 15 DO MANjE OD 20 METARA, SA MOTORNIM POGONOM 1) OD 7,35 KW DO 22,05 KW 12.000 2) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 17.000 3) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 25.000 4) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 37.000 5) PREKO 220,62 KW 55.000 5. ČAMCE (SA KABINOM) DUŽINE DO PET METARA, SA MOTORNIM POGONOM 1) DO 7,35 KW 5.000 2) OD 7,35 KW DO 22,05 KW 7.500 3) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 11.000 4) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 16.000 5) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 23.000 6) PREKO 220,62 KW 32.000 6. ČAMCE (SA KABINOM) DUŽINE PREKO PET DO 15 METARA, SA MOTORNIM POGONOM 1) DO 7,35 KW 9.000 2) OD 7,35 KW DO 22,05 KW 16.000 3) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 20.000 4) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 25.000 5) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 32.000 6) PREKO 220,62 KW 40.000 7. ČAMCE (SA KABINOM), DUŽINE PREKO 15 DO MANjE OD 20 METARA, SA MOTORNIM POGONOM 1) OD 7,35 KW DO 22,05 KW 18.000 2) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 23.000 3) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 29.000 4) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 36.000 5) PREKO 220,62 KW 48.000 8. BRODOVE I JAHTE, SA MOTORNIM POGONOM 1) OD 7,35 KW DO 22,05 KW 50.000 2) PREKO 22,05 KW DO 73,60 KW 70.000 3) PREKO 73,60 KW DO 96,60 KW 95.000 4) PREKO 96,60 KW DO 220,62 KW 120.000 5) PREKO 220,62 KW 200.000 9. PLUTAJUĆE OBJEKTE – UGOSTITELjSKE OBJEKTE PO 1M² POVRŠINE 1.000

Porez na upotrebu plovnih objekata PLOVILA plaća se u iznosima iz stava 1. STAVA 2. ovog člana, odnosno u iznosima usklađenim shodno odredbama člana 27a ovog zakona (u daljem tekstu: propisani iznos poreza na upotrebu plovnih objekata PLOVILA). Propisani iznos poreza na upotrebu plovnih objekata PLOVILA umanjuje se za plovne objekte PLOVILA preko navršenih pet godina starosti, i to za:

10% – kod plovnih objekata PLOVILA preko pet do osam navršenih godina

starosti;

20% – kod plovnih objekata PLOVILA preko osam do 10 navršenih godina

starosti;

3) 30% – kod plovnih objekata PLOVILA preko 10 navršenih godina starosti.

ČLAN 15A

POREZ NA UPOTREBU PLOVILA NE PLAĆA SE NA BRODOVE I NA PLUTAJUĆE OBJEKTE – UGOSTITELjSKE OBJEKTE, KOJI OBVEZNIKU NEPOSREDNO SLUŽE ZA OBAVLjANjE NjEGOVE REGISTROVANE DELATNOSTI.

Član 16.

Porez na upotrebu plovnih objekata PLOVILA obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovnih objekata PLOVILA u propisanom iznosu obveznik podnosi uz zahtev za upis u upisnik, odnosno za produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE – organu nadležnom za upis plovnog objekta PLOVILA u upisnik, odnosno za produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE.

Upis plovnog objekta, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole u upisnik može se izvršiti samo uz dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovnih objekata u propisanom iznosu.

UPIS PLOVILA, ODNOSNO PRODUŽENjE VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE, U UPISNIK MOŽE SE IZVRŠITI SAMO UZ DOKAZ O PLAĆENOM POREZU NA UPOTREBU PLOVILA U PROPISANOM IZNOSU, ILI UZ DOKAZ DA BROD, ODNOSNO PLUTAJUĆI OBJEKAT – UGOSTITELjSKI OBJEKAT, PORESKOM OBVEZNIKU NEPOSREDNO SLUŽI ZA OBAVLjANjE NjEGOVE REGISTROVANE DELATNOSTI.

DOKAZOM DA BROD, ODNOSNO PLUTAJUĆI OBJEKAT – UGOSTITELjSKI OBJEKAT, PORESKOM OBVEZNIKU NEPOSREDNO SLUŽI ZA OBAVLjANjE NjEGOVE REGISTROVANE DELATNOSTI, SMATRAJU SE OVERENA KOPIJA DOKUMENTA NA OSNOVU KOGA JE IZVRŠENA REGISTRACIJA, ODNOSNO IZVOD O REGISTROVANOM PODATKU, IZDAT OD NADLEŽNOG ORGANA KOJI SADRŽI DELATNOST PORESKOG OBVEZNIKA, ZA ČIJE OBAVLjANjE JE POTREBNO POSEDOVANjE PLOVILA, SA PRILOŽENOM OVERENOM IZJAVOM PORESKOG OBVEZNIKA, ODNOSNO NjEGOVOG OVLAŠĆENOG LICA, O BROJU I VRSTI, ODNOSNO VRSTAMA BRODOVA U SKLADU SA ČLANOM 15. OVOG ZAKONA, ODNOSNO BROJU I POVRŠINI PLUTAJUĆIH OBJEKATA – UGOSTITELjSKIH OBJEKATA, KOJI OBVEZNIKU NEPOSREDNO SLUŽE ZA OBAVLjANjE NjEGOVE REGISTROVANE DELATNOSTI, SA NAZNAKOM VRSTE TE DELATNOSTI. OVERE, ODNOSNO IZVOD, NE MOGU BITI STARIJI OD ŠEST MESECI U ODNOSU NA DAN PODNOŠENjA ZAHTEVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA.

Član 16a

Plaćeni porez na upotrebu plovnih objekata, za plovni objekat koji je uništen, odnosno brisan iz upisnika, odnosno otuđen, pre isteka važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na plovnom objektu upisanom u upisnik, kod kojeg je porez na upotrebu plovnih objekata plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati porez na upotrebu plovnih objekata, osim ako se zbog toga mora izvršiti novi upis plovnog objekta u upisnik, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, u skladu sa propisima kojima se uređuje plovidba.

PLAĆENI POREZ NA UPOTREBU PLOVILA, ZA PLOVILO KOJE JE UNIŠTENO, ODNOSNO BRISANO IZ UPISNIKA, ODNOSNO OTUĐENO, PRE ISTEKA VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE, NE SMATRA SE VIŠE ILI POGREŠNO PLAĆENIM POREZOM, U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

LICE KOJE JE U TOKU GODINE STEKLO PRAVO SVOJINE NA PLOVILU UPISANOM U UPISNIK, ODNOSNO KOME JE PRODUŽENA VAŽNOST BRODSKOG SVEDOČANSTVA, PLOVIDBENE DOZVOLE, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE, ZA KOJE JE POREZ NA UPOTREBU PLOVILA PLAĆEN U PROPISANOM IZNOSU, NIJE U OBAVEZI DA ZBOG TE PROMENE PLATI POREZ NA UPOTREBU PLOVILA, OSIM AKO SE ZBOG TOGA MORA IZVRŠITI NOVI UPIS PLOVILA U UPISNIK, ODNOSNO PRODUŽENjE VAŽNOSTI BRODSKOG SVEDOČANSTVA, ODNOSNO PLOVIDBENE DOZVOLE, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE, U SKLADU SA PROPISIMA.

IV. POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA I LETILICA

Član 17.

Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica plaća se na vazduhoplove i letilice na motorni pogon, kada se koriste za sopstveni prevoz, odnosno za rekreativne aktivnosti (u daljem tekstu: vazduhoplovi i letilice).

Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica plaća se kod upisa vazduhoplova i letilice, odnosno produženja roka važnosti uverenja o plovidbenosti u registar vazduhoplova ili evidenciju letilica (u daljem tekstu: upis u registar), koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušna plovidba, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA PLAĆA SE NA CIVILNE VAZDUHOPLOVE NA MOTORNI POGON, KADA SE KORISTE ZA SOPSTVENI PREVOZ, ODNOSNO ZA SPORTSKO I AMATERSKO LETENjE (U DALjEM TEKSTU: VAZDUHOPLOVI).

POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA PLAĆA SE KOD UPISA VAZDUHOPLOVA U REGISTAR VAZDUHOPLOVA REPUBLIKE SRBIJE ILI EVIDENCIJU VAZDUHOPLOVA REPUBLIKE SRBIJE (U DALjEM TEKSTU: REGISTAR) I KOD SVAKOG PRODUŽENjA VAŽENjA POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI, KOJI SE VRŠE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO.

Član 18.

Obveznik poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica iz člana 17. ovog zakona je pravno i fizičko lice na čije ime se vazduhoplov ili letilica upisuju u registar vazduhoplova, odnosno evidenciju letilica, odnosno produžava rok važnosti uverenja o plovidbenosti, u skladu sa propisima, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

OBVEZNIK POREZA NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA IZ ČLANA 17. OVOG ZAKONA JE PRAVNO I FIZIČKO LICE NA ČIJE IME SE VAZDUHOPLOV UPISUJE U REGISTAR, ODNOSNO KOME SE PRODUŽAVA VAŽENjE POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO.

Član 19.

Porez iz člana 17. ovog zakona plaća se na vazduhoplove i letilice na motorni pogon, kada se koriste za:

Dinara 1. Sopstveni prevoz 1) veličine do 6 sedišta 753.340 2) preko 6 do 12 sedišta 1.506.700 3) preko 12 do 20 sedišta 1.883.370 4) preko 20 sedišta 2.260.040 2. Rekreativne aktivnosti SPORTSKO, ODNOSNO AMATERSKO LETENjE 1) veličine do 4 sedišta 452.010 2) preko 4 sedišta 753.340

Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica plaća se u iznosima iz stava 1. ovog člana, odnosno u iznosima usklađenim shodno odredbama člana 27a ovog zakona (u daljem tekstu: propisani iznos poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica). Propisani iznos poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica umanjuje se za vazduhoplove, odnosno letilice preko navršenih pet godina starosti, i to za:

1) 10% – kod vazduhoplova odnosno letilica preko pet do osam navršenih

godina starosti;

2) 20% – kod vazduhoplova odnosno letilica preko osam do 10 navršenih

godina starosti;

3) 30% – kod vazduhoplova odnosno letilica preko 10 navršenih godina

starosti.

Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica ne plaća se na vazduhoplove i letilice na motorni pogon koji se koriste za sport, a vlasništvo su Vazduhoplovnog saveza Srbije ili njegovih članova (klubova i sportista) koji poseduju potvrdu o članstvu izdatu od tog saveza.

Član 20.

Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Obveznik poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica, koji traži upis vazduhoplova ili letilice, odnosno produženje roka važnosti uverenja o plovidbenosti u registar, U REGISTAR, ODNOSNO PRODUŽENjE VAŽENjA POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI, prilikom podnošenja zahteva dužan je da uz zahtev priloži i dokaz da je izvršio uplatu poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica u propisanom iznosu.

Upis vazduhoplova ili letilice, odnosno produženje roka važnosti uverenja o plovidbenosti u odgovarajući registar U REGISTAR, ODNOSNO PRODUŽENjE VAŽENjA POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI, može se izvršiti samo uz dokaz o plaćenom porezu iz stava 2. ovog člana.

Član 20a

Plaćeni porez na upotrebu vazduhoplova i letilica, za vazduhoplov i letilicu koja je uništena, odnosno brisana iz registra, odnosno otuđena pre isteka roka važnosti uverenja o plovidbenosti, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na vazduhoplovu i letilici upisanim u registar, kod kojih je porez na upotrebu vazduhoplova i letilica plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati porez na upotrebu vazduhoplova i letilica, osim ako se zbog toga mora izvršiti novi upis u registar, odnosno produženje važnosti uverenja o plovidbenosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušna plovidba.

PLAĆENI POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA, ZA VAZDUHOPLOV KOJI JE UNIŠTEN, ODNOSNO BRISAN IZ REGISTRA, ODNOSNO OTUĐEN, PRE ISTEKA VAŽENjA POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI, NE SMATRA SE VIŠE ILI POGREŠNO PLAĆENIM POREZOM, U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA.

LICE KOJE JE U TOKU GODINE STEKLO PRAVO SVOJINE NA VAZDUHOPLOVU UPISANOM U REGISTAR, ODNOSNO KOME NIJE ISTEKLO VAŽENjE POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI, ZA KOJU JE POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA PLAĆEN U PROPISANOM IZNOSU, NIJE U OBAVEZI DA ZBOG TE PROMENE PLATI POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA, OSIM AKO SE ZBOG TOGA MORA IZVRŠITI NOVI UPIS U REGISTAR, ODNOSNO IZDAVANjE POTVRDE O PROVERI PLOVIDBENOSTI, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ.

VIA USKLAĐIVANjE IZNOSA POREZA

Član 27a

Za plaćanje poreza za narednu godinu, iznosi poreza iz čl. 4, 15, 19. i 24. ovog zakona usklađuju se u decembru mesecu stopom rasta cena na malo INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA za prethodnih dvanaest meseci, prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za plaćanje poreza za 2005. godinu, iznosi poreza iz čl. 4, 10, 15, 19. i 24. ovog zakona uskladiće se u decembru mesecu 2004. godine stopom rasta cena na malo za period od prvog narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do kraja novembra 2004. godine, prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa poreza, u skladu sa stavom 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni dinarski iznosi poreza, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objavljuje usklađene dinarske iznose poreza iz stava 1. ovog člana.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik poreza, koji u propisanom roku ne uplati porez iz čl. 2, 7, 13, 17. i 26. ovog zakona (čl. 5b, 10, 16, 20. i 26) ČL. 2, 13, 17. I 26. OVOG ZAKONA (ČL. 5B, 16, 20. I 26).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – obveznik poreza koji u propisanom roku ne uplati porez iz čl. 2, 7, 13, 17. i 26. ovog zakona (čl. 5b, 9, 16, 20. i 26) ČL. 2, 13, 17. I 26. OVOG ZAKONA (ČL. 5B, 16, 20. I 26).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za registraciju, produženje registracije, odnosno zamenu registarskih tablica, ako registraciju motornog vozila, produženje registracije, odnosno zamenu registarskih tablica motornog vozila MOTORNOG VOZILA, AKO REGISTRACIJU izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila u propisanom iznosu (član 6).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za poslove upisa plovnih objekata PLOVILA u upisnik, odnosno za produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE, ako upis plovnih objekata PLOVILA, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, ODNOSNO PLUTAJUĆE DOZVOLE, izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu plovnih objekata PLOVILA u propisanom iznosu (član 16. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za poslove upisa vazduhoplova i letilica u registar, odnosno za produženje roka važnosti uverenja o VAŽENjA POTVRDE O PROVERI plovidbenosti, ako upis vazduhoplova ili letilice, odnosno produženje roka važnosti uverenja o VAŽENjA POTVRDE O PROVERI plovidbenosti, izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu vazduhoplova i letilica u propisanom iznosu (član 20. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u republičkom organu uprave zaduženom za unutrašnje poslove, ako ne dostavi, odnosno ne dostavi u propisanom roku podatke iz člana 26. stav 2. i člana 31. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj davalac usluga mobilne telefonije, odnosno lice kod kojeg se vrši uplata za buduće korišćenje usluga mobilne telefonije iz člana 7. tačka 3) ovog zakona koji ne postupi po odredbama čl. 9. i 10. ovog zakona.

Novčanom kaznom iz stava 2. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice davaoca usluga mobilne telefonije koji ne postupi po odredbama čl. 9. i 10. ovog zakona.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 27.

POREZ NA UPOTREBU MOBILNOG TELEFONA NA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA KOJE „PRIPEJD” KORISNICI UPLATU IZVRŠE DO 31. DECEMBRA 2010. GODINE, ODNOSNO KOJE „POSTPEJD” KORISNICIMA BUDU IZVRŠENE DO 31. DECEMBRA 2010. GODINE, UTVRDIĆE SE, NAPLATITI I UPLATITI NA PROPISANI UPLATNI RAČUN JAVNIH PRIHODA U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09 I 95/10), POD PRETNjOM NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJ IZ ČLANA 28. TOG ZAKONA.

ČLAN 28.

PRVO USKLAĐIVANjE IZNOSA POREZA NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA I POREZA NA UPOTREBU PLOVILA, PROPISANIH OVIM ZAKONOM, ZA PLAĆANjE U 2012. GODINI, IZVRŠIĆE SE U DECEMBRU 2011. GODINE INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA, ZA PERIOD OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA DO 30. NOVEMBRA 2011. GODINE, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, PRI ČEMU SE ZAOKRUŽIVANjE VRŠI TAKO ŠTO SE IZNOS DO PET DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO PET DINARA ZAOKRUŽUJE NA DESET DINARA.

VLADA ĆE, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, OBJAVITI USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE POREZA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

ČLAN 29.

OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA NEĆE SE PRIMENjIVATI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA IZ ČLANA 4. STAV 1. TAČKA 2. PODTAČ. 5) I 6) ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09 I 95/10) I POREZA NA UPOTREBU PLOVNIH OBJEKATA, USKLAĐENI DO POČETKA PRIMENE OVOG ZAKONA SAGLASNO ODREDBI ČLANA 27A TOG ZAKONA, ZA PLAĆANjE U 2011. GODINI.

ČLAN 30.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2011. GODINE.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač-Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON TAXES ON USE, POSSESSION AND CARRYING GOODS

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa ODREDBE ČLANA 100. SPORAZUMA.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

PRIMENjUJE SE ROK IZ ČLANA 72. SPORAZUMA, KAO OPŠTI ROK ZA USKLAĐIVANjE PROPISA.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

/

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar