Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU

SPORAZUMA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE POLJSKE

O SARADNJI U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG

I DRUGIH VIDOVA KRIMINALA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala potpisan u Varšavi, 7. novembra 2011. godine, u originalu na srpskom, poljskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije

i Vlade Republike Poljske

o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Poljske (u daljem tekstu: „Ugovorne strane”):

− podstaknute željom da dalje razvijaju saradnju i učvrste prijateljske veze,

− zabrinute porastom kriminala uopšte, a naročito organizovanog kriminala,

− uverene u veliki značaj saradnje među organima odgovornim za zaštitu bezbednosti i pravnog poretka neophodnih za borbu protiv kriminala, a naročito organizovanog vida kriminala,

− u cilju uspostavljanja najboljih mogućih načela, oblika i metoda operativnih i preventivnih aktivnosti tih organa,

− saglasno međunarodnom pravu i nacionalnom zakonodavstvu svojih država,

− vođene načelima jednakosti, reciprociteta i uzajamne dobrobiti,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Ugovorne strane, u skladu sa svojim zakonodavstvom, sarađuju u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala tako što sprečavaju i otkrivaju njegove učinioce, a naročito:

1) krivična dela protiv života i zdravlja;

2) krivična dela u vezi sa terorizmom i njegovim finansiranjem;

3) krivična dela krađe, ilegalne proizvodnje i ilegalnog prometa oružjem, municijom i eksplozivima, robom, uslugama i tehnologijama od strateškog značaja ili dvostruke namene, hemijskim, biološkim, radioaktivnim ili drugim opasnim materijalima;

4) krivična dela protiv životne sredine;

5) krivična dela protiv seksualne slobode i u vezi sa širenjem pornografskog sadržaja;

6) krivična dela trgovine ljudima i protivpravnog lišavanja slobode;

7) krivična dela ilegalne trgovine i raspolaganja ljudskim ćelijama, tkivima i organima;

8) krivična dela ilegalnog prelaženja granice i organizovanja ilegalnih migracija, kao i krijumčarenja robe;

9) krivična dela krađe, krijumčarenja i ilegalne trgovine svih vrsta dobara, a naročito kulturnog blaga i motornih vozila;

10) krivična dela falsifikovanja i prepravljanja zakonskih sredstava plaćanja i hartija od vrednosti, kao i njihovog stavljanja u promet;

11) krivična dela falsifikovanja i prepravljanja dokumenata da bi se koristili kao originali ili njihovog korišćenja kao originala;

12) krivična dela nezakonite trgovine, finansijskog kriminala, krivična dela u vezi sa bankarstvom, legalizacijom prihoda stečenih kriminalom i korupcijom;

13) krivična dela ilegalnog gajenja biljaka koje se koriste za proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci, proizvodnje tih droga i prekursora, njihove nezakonite obrade, prevoza, krijumčarenja i trgovine, kao i osnovnih supstanci i komponenata koje se koriste za njihovu proizvodnju;

14) krivična dela protiv intelektualne svojine;

15) krivična dela sajber kriminala.

Ugovorne strane, takođe, sarađuju u sledećem:

1) potrazi za licima osumnjičenim za krivična dela navedena u stavu 1. ovog člana, naročito za licima koja izbegavaju kaznu koja im je izrečena za izvršenje tih dela;

2) potrazi za nestalim licima, kao i preduzimanju aktivnosti u vezi sa potrebom utvrđivanja identiteta lica i nn preminulih lica;

3) potrazi za predmetima koja proističu iz krivičnog dela ili su upotrebljeni za njegovo izvršenje;

4) potrazi za predmetima i dokumentima koji mogu predstavljati dokaze u sudskom postupku;

5) osiguravanju javnog reda, a posebno prilikom organizacije sportskih priredbi.

Član 2.

Ugovorne strane, u obimu navedenom u članu 1. ovog sporazuma, omogućavaju saradnju između organa odgovornih za zaštitu bezbednosti i pravnog poretka koji neposredno sarađuju u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

Nadležni organ u Republici Srbiji je:

1) Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direkcija policije.

Nadležni organi u Republici Poljskoj su:

1) ministar nadležan za unutrašnje poslove;

2) ministar nadležan za javne finansije;

3) ministar nadležan za finansijske institucije;

4) šef Službe unutrašnje bezbednosti;

5) glavni komandant policije;

6) glavni komandant granične straže;

7) glavni inspektor za finansijske podatke.

Ugovorne strane diplomatskim putem se obaveštavaju o svim izmenama u nadležnostima i nazivima organa iz stava 1. ovog člana.

Nadležni organi mogu razmeniti oficira za vezu i zaključiti protokole o sprovođenju ovog sporazuma u kojima mogu utvrditi precizne smernice i obim i oblike saradnje. Ako bude neophodno, oni takođe mogu održavati konsultacije da bi obezbedili ostvarivanje saradnje koja je predmet ovog sporazuma.

Član 3.

Nadležni organi Ugovornih strana štite međusobno poslate klasifikovane informacije, u skladu sa uslovima koje utvrdi nadležni organ Ugovorne strane koja šalje informacije.

Ugovorne strane su saglasne da stepeni poverljivosti klasifikovanih informacija navedeni u sledećoj tabeli imaju istu vrednost:

U Republici Srbiji

U Republici Poljskoj

državna tajna

Scisle tajne

strogo poverljivo

Tajne

poverljivo

Poufne

interno

Zastrzezone

Klasifikovane informacije koje pošalje nadležni organ jedne Ugovorne strane nadležnom organu druge Ugovorne strane mogu se staviti na raspolaganje drugim subjektima koji nisu navedeni u članu 2. stav 1. ovog sporazuma i subjektima treće države i međunarodnim organizacijama odgovornim za zaštitu bezbednosti i

pravnog poretka samo uz pisanu saglasnost nadležnog organa Ugovorne strane koji šalje informacije.

U slučaju opasnosti od obelodanjivanja ili u slučaju obelodanjivanja klasifikovanih informacija poslatih od strane nadležnog organa jedne Ugovorne strane, nadležni organ druge Ugovorne strane odmah obaveštava nadležni organ Ugovorne strane koji ih je poslao o okolnostima i posledicama opasnosti od obelodanjivanja ili obelodanjivanju klasifikovanih informacija, kao i o radnjama preduzetim da bi se sprečilo ponavljanje takvih slučajeva ubuduće.

Član 4.

Radi zaštite poslatih ličnih podataka, Ugovorne strane primenjuju sledeće procedure:

1) lični podaci mogu se koristiti samo u svrhu i pod uslovima određenim od strane nadležnog organa Ugovorne strane koja šalje informacije;

2) nadležni organ jedne Ugovorne strane na zahtev obaveštava nadležni organ druge Ugovorne strane o načinu korišćenja poslatih podataka i dobijenim rezultatima;

3) nadležni organi jedne Ugovorne strane šalju lične podatke samo nadležnim organima druge Ugovorne strane; podaci se mogu proslediti drugim subjektima samo uz saglasnost nadležnih organa Ugovorne strane koji daje informacije;

4) nadležni organi Ugovorne strane koja šalje informacije odgovaraju za istinitost poslatih ličnih podataka;

5) ukoliko se ispostavi da poslati lični podaci nisu tačni ili je njihovo slanje zabranjeno nadležni organi Ugovorne strane koja prima informacije odmah o tome obaveštavaju nadležne organe Ugovorne strane koja šalje informacije; u tom slučaju nadležni organi Ugovorne strane koja šalje informacije u obavezi su da isprave netačne podatke ili unište podatke čije je slanje zabranjeno;

6) nadležni organi Ugovorne strane koja prima informacije brišu primljene lične podatke iz informacionog sistema kada više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe u koju su dostavljeni;

7) nadležni organi obe Ugovorne strane u obavezi su da delotvorno zaštite poslate lične podatke od neovlašćenog pristupa, izmena, kao i obelodanjivanja.

Odredbe stava 1. ovog člana, takođe, primenjuju se na lične podatke koje prime nadležni organi jedne Ugovorne strane na teritoriji države druge Ugovorne strane tokom njihovog učešća u aktivnostima predviđenim ovim sporazumom.

Lični podaci mogu se otkriti nadležnim organima jedne Ugovorne strane koji učestvuju u aktivnostima na državnoj teritoriji druge Ugovorne strane samo pod nadzorom nadležnih organa te Ugovorne strane.

Član 5.

U cilju sprovođenja saradnje navedene u članu 1. ovog sporazuma, nadležni organi Ugovornih strana:

1) šalju jedni drugima, u slučaju potrebe, lične podatke o izvršiocima krivičnih dela i informacije o:

− inicijatorima i organizatorima kriminalnih aktivnosti,

− kriminalnim vezama među učiniocima krivičnih dela,

− strukturama kriminalnih grupa i organizacija, kao i o metodama njihovog rada,

− karakterističnom ponašanju određenih učinilaca i grupa učinilaca,

− bitnim okolnostima izvršenja krivičnog dela, naročito u vezi sa datumom, mestom, načinom izvršenja krivičnog dela, njegovim predmetom i karakteristikama,

− prekršenim odredbama krivičnog zakona,

− preduzetim radnjama i njihovim rezultatima;

2) na zahtev nadležnog organa druge Ugovorne strane, preduzimaju međusobno dogovorene policijske mere i radnje, bez nepotrebnog odlaganja.

Član 6.

Nadležni organi Ugovornih strana razmenjuju informacije o izvršenim ili planiranim terorističkim napadima, o terorističkim grupama, njihovim članovima i pojedincima koji su u vezi sa terorističkim aktivnostima, informacije o metodama koje koriste i preduzimaju druge zajedničke aktivnosti opravdane potrebom sprečavanja i suzbijanja terorizma.

Član 7.

Nadležni organi Ugovornih strana, u cilju borbe protiv najtežih oblika organizovanog kriminala, razmenjuju informacije u vezi sa međunarodnim kriminalnim organizacijama, njihovim vođama, vezama sa drugim kriminalnim grupama, kao i metodama koje primenjuju, načinima komunikacije koje koriste, prevoznim sredstvima, sredstvima i instrumentima plaćanja i drugim sredstvima koja služe za izvršenje krivičnih dela.

Član 8.

Nadležni organi Ugovornih strana:

1) razmenjuju informacije u svrhu sprečavanja i borbe protiv krivičnih dela ilegalnog prelaženja državne granice i organizovanja ilegalnih migracija, a naročito informacije o:

− organizatorima tih krivičnih dela,

− operacijama, članstvu, metodama i vidovima koje primenjuju kriminalne grupe u organizovanju ilegalnih migracija,

− prevoznim sredstvima koja se koriste i trasama ilegalnih migracija,

− proizvodnji i upotrebi falsifikovanih dokumenata kojima im se omogućava prelaženje državne granice, kao i viza,

− obimu ilegalnih migracija;

2) razmenjuju iskustva u oblasti kontrole migracija, primenjujući domaće propise u vezi sa ulaskom i boravkom stranaca, kao i uzorke dokumenata kojima se strancima omogućava prelaženje državne granice, vize i njihove simbole, te pečate koji se stavljaju na ta dokumenta.

Član 9.

Nadležni organi Ugovornih strana, u obimu utvrđenom u članu 1. stav 1. tačka 13. ovog sporazuma, osim informacija navedenih u članu 5. ovog sporazuma:

1) razmenjuju informacije o:

− trgovini opojnim drogama, psihotropnim supstancama i prekursorima,

− mestima i metodama proizvodnje i skladištenja opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, kao i o korišćenim prevoznim sredstvima,

− mestu odredišta transportovane opojne droge, psihotropnih supstanci i prekursora;

2) razmenjuju uzorke novih opojnih droga, psihotropnih supstanci, prekursora i ostalih opasnih supstanci biljnog i sintetičkog porekla;

3) razmenjuju informacije o propisima, iskustvima u vezi sa nadzorom nad zakonitom trgovinom opojnim drogama, psihotropnim supstancama i prekursorima, kao i osnovnim supstancama i komponentama neophodnim za njihovu proizvodnju.

Član 10.

Nadležni organi Ugovornih strana, u okviru naučne, tehničke saradnje i saradnje u obukama, razmenjuju:

1) iskustvo i informacije, naročito o metodama borbe protiv organizovanog kriminala, kao i novim oblicima kriminalnih aktivnosti, te o korišćenju i razvoju specijalne opreme;

2) rezultate istraživanja u okviru kriminalistike i kriminologije, kao i krivično-pravna rešenja u vezi sa predmetom ovog sporazuma;

3) informacije o predmetima u vezi sa izvršenjem krivičnog dela, a takođe obezbeđuju dostupnost tehničke opreme koja služi za suzbijanje kriminala;

4) stručnjake, uz nadoknadu, u svrhu obezbeđivanja obuke i unapređenja stručnih kvalifikacija, naročito u okviru tehnika za otkrivanje krivičnih dela i operativnih metoda za borbu protiv kriminala;

5) stručnu literaturu i ostale publikacije u vezi sa predmetom ovog sporazuma.

Član 11.

Ukoliko jedna od Ugovornih strana smatra da bi se izvršenjem zahteva za slanje informacija ili preduzimanjem aktivnosti utvrđenih čl. 5. do 10. ovog sporazuma mogao povrediti suverenitet države, zapretilo njenoj bezbednosti ili drugim vitalnim interesima ili prekršila načela njenog pravnog poretka ona može delimično ili u potpunosti odbiti saradnju ili je usloviti ispunjavanjem određenih zahteva.

Član 12.

Svi sporovi u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma rešavaju se neposrednim pregovorima između Ugovornih strana.

Ukoliko se dogovor ne postigne neposrednim pregovorima iz stava 1. ovog člana, spor se rešava diplomatskim putem i ne dostavlja se nijednoj trećoj strani.

Član 13.

Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze Ugovornih strana koje proističu iz drugih međunarodnih sporazuma i članstva Ugovornih strana u međunarodnim organizacijama.

Član 14.

U vezi sa sprovođenjem odredaba ovog sporazuma, Ugovorne strane koriste engleski jezik kao radni jezik. Ugovorne strane,takođe, mogu koristiti svoj zvanični jezik (srpski jezik i poljski jezik) u slučaju da nije moguć neposredni kontakt na engleskom jeziku.

Član 15.

Troškove u vezi sa sprovođenjem odredaba ovog sporazuma snosi Ugovorna strana na teritoriji čije su države ti troškovi nastali, osim ako se Ugovorne strane drugačije ne dogovore.

Član 16.

Ovaj sporazum stupa na snagu 30 dana nakon datuma prijema poslednje note kojom se Ugovorne strane međusobno obaveštavaju da su završene njihove unutrašnje pravne procedure potrebne za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i može ga raskinuti svaka Ugovorna strana slanjem pismenog obaveštenja. U tom slučaju, Sporazum prestaje da važi 90 dana od dana prijema obaveštenja o raskidu.

Ovaj sporazum je sačinjen u Varšavi, dana 7. novembra 2011. godine u dva primerka, svaki na srpskom, poljskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, tekst na engleskom jeziku je merodavan.

Za Vladu

Republike Srbije

Ivica Dačić

Za Vladu

Republike Poljske

Jerzgo Miller

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala (u daljem tekstu: Sporazum) sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala potpisan je u Varšavi, 7. novembra 2011. godine. Potpisan je na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije kojim je utvrđena Osnova za zaključivanje, usvojen tekst Sporazuma i ovlašćen ministar unutrašnjih poslova da Sporazum potpiše. Sporazum je zaključen usled postojanja obostrane volje da se operativna saradnja na suzbijanju organizovanog i drugih vidova kriminala i saradnja policija dve države unapredi i uokviri međunarodnim ugovorom.

Članom 16. Sporazuma predviđeno je da se Sporazum potvrdi radi stupanja na snagu, te da se Ugovorne strane uzajamno obaveste o sprovedenoj unutrašnjoj pravnoj proceduri.

III. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje ovog sporazuma

Sredstva koja su potrebna za sprovođenje aktivnosti u 2016. godini obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), Program – 1401 Bezbedno društvo, Funkcija 310, Programska aktivnost 0002 Administracija i upravljanje na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja u iznosu od 402.210,00 dinara, Program – 1401 Bezbedno društvo, Funkcija 310, Programska aktivnost 0001 Materijalno tehnički kapaciteti na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal u iznosu od 18.000,00 dinara.

Za realizaciju aktivnosti potvrđivanja predmetnog sporazuma u 2017. i 2018. godini nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar