Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

Član 1.

U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), u članu 2. stav 1, posle reči: „računari” dodaju se zapeta i reči: „računarski sistemi”.

U stavu 3. posle reči: „Izrazi:” dodaje se reč: „računar” i stavlja zapeta, posle reči: „računarski virus” dodaju se zapeta i reči: „računarski sistem”, a reči: „krivičnog zakona” zamenjuju se rečima: „Krivičnog zakonika”.

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Ovaj zakon primenjuje se radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za:

1) krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka određena Krivičnim zakonikom;

2) krivična dela protiv intelektualne svojine, imovine, privrede i pravnog saobraćaja, kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže i računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku, ako broj primeraka autorskih dela prelazi 2000 ili nastala materijalna šteta prelazi iznos od 1.000.000 dinara;

3) krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina, polne slobode, javnog reda i mira i ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, koja se zbog načina izvršenja ili upotrebljenih sredstava mogu smatrati krivičnim delima visokotehnološkog kriminala, u skladu sa članom 2. stav 1. ovog zakona.”

Član 3.

U članu 4. stav 1. reč: „Okružno” zamenjuje se rečju: „Više”.

U stavu 2. reč: „Okružnom” zamenjuje se rečju: „Višem”.

Član 4.

U članu 5. stav 2. posle reči: „reda” reči: „javnih tužilaca i” brišu se, reč: „okružnog” zamenjuje se rečju: „višeg”, a reči: „javni tužioci, odnosno” brišu se.

Član 5.

U članu 7. reči: „Okružni javni tužilac” zamenjuju se rečima: „Viši javni tužilac u Beogradu”.

Član 6.

U članu 8. posle reči: „Posebno tužilaštvo” reči: „javnog tužioca ili” brišu se.

Član 7.

U članu 10. stav 1. reč: „Okružni” zamenjuje se rečju: „Viši”.

U stavu 2. reči: „neposredno viši sud” zamenjuju se rečima: „Apelacioni sud u Beogradu”.

Član 8.

U članu 11. stav 1. reč: „Okružnom” zamenjuje se rečju: „Višem”, a reč: „Veće” zamenjuje se rečju: „Odeljenje”.

U stavu 2. reč: „Veće” zamenjuje se rečju: „Odeljenje”, a reč: „Okružnog” zamenjuje se rečju: „Višeg”.

U stavu 3. reč: „Okružnog” zamenjuje se rečju: „Višeg”, a reč: „Veće” zamenjuje se rečju: „Odeljenje”.

U stavu 4. reči: „st. 2. i 3.” zamenjuju se rečima: „stava 2.”, a reč: „Okružnog” zamenjuje se rečju: „Višeg”.

Član 9.

U čl. 12. i 13. reč: „Veća” zamenjuje se rečju: „Odeljenja”.

Član 10.

Krivični postupci za krivična dela iz člana 2. ovog zakona, u kojima je doneto rešenje o sprovođenju istrage, odnosno u kojima je optužnica stupila na pravnu snagu do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se pred sudovima koji su bili stvarno i mesno nadležni pre stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, izuzev odredaba čl. 3. do 9. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. januara 2010. godine.

OBRAZLOŽENjE

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala sadržan je u članu 97. tačka 16. Ustava Republike Srbije, kojim se predviđa da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Za postupanje u predmetima krivičnih dela visokotehniloškog kriminala ustanovljena je nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu u kome je, Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), obrazovano Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (Posebno tužilaštvo). Međutim, imajući u vidu da su od stupanja na snagu tog zakona doneti novi Zakon o javnom tužilaštvu, Zakona o uređenju sudova i Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava („Službeni glasnik RS”, broj 116/08), kao i Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, neophodno je izvršiti usklađivanje Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala sa zakonskim rešenjima koja sadrže ti zakoni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Zakona izvršena je odgovarajuća izmena u članu 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, odnosno izvršeno usklađivanje sa odgovorajućim odredbama Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, s obzirom su kao novi izrazi u tom zakonu uvedeni pojmovi „računarskog sistema” i „računara”, pa je te pojmove neophodno uneti i u pojam visokotehnološkog kriminala.

Članom 2. Zakona, kojim je izvršena izmena člana 3. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, precizirana je i proširena primena zakona i na krivična dela protiv privrede, kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže i računarski podaci, odnosno na druga krivična dela, koja se bog načina izvršenja ili upotrebljenih sredstava mogu smatrati krivičnim delima organizovanog kriminala. Proširivanjem nadležnosti državnih organa za borbu protiv organizovanog kriminala omogućava se efikasnije i brže otkrivanje, krivično gonjenje i suđenje za navedena krivična dela.

Čl. 3. do 6. Zakona vrši se usklađivanje čl. 4, 5, 7. i 8. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala sa odredbama novog Zakona o javnom tužilaštvu.

Čl. 7. do 9. Zakona vrši se usklađivanje čl. 10. do 13. Zakona o orgaizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala sa odredbama novog Zakona o uređenju sudova i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Čl. 10. i 11. Zakona predstavljaju prelazne i završne odredbe. Član 10. Zakona je prelazna odredba kojom je propisana nadležnost za postupke koji nisu okončani do stupanja na snagu zakona, a u kojima je doneto rešenje o sprovođenju istrage, odnosno podignuta optužnica. Član 11. Zakona propisuje stupanje zakona na snagu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se zakon usvoji po hitnom postupku zbog toga što su izmene koje se predlažu ovim zakonom posledica novih zakonskih rešenja sadržanih u Zakonu o javnom tužilaštvu i Zakona o uređenju sudova, koji stupaju na snagu 1. januara 2010. godine, te bi neusvajanje zakona imalo štetne posledice na rad državnih organa koji su nadležni za postupanje u predmetima visokotehnološkog kriminala.

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA KOJE SE MENjAJU ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 2.

Visokotehnološki kriminal u smislu ovog zakona predstavlja vršenje krivičnih dela kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, RAČUNARSKI SISTEMI, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku.

Pod proizvodima u elektronskom obliku posebno se podrazumevaju računarski programi i autorska dela koja se mogu upotrebiti u elektronskom obliku.

Izrazi: RAČUNAR, računarski podatak, računarski program, računarski virus, RAČUNARSKI SISTEM i računarska mreža koriste se u ovom zakonu i imaju značenje u smislu odredaba krivičnog zakona KRIVIČNOG ZAKONIKA.

Član 3.

Ovaj zakon primenjuje se radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za:

1) krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka određena krivičnim zakonom;

2) krivična dela protiv intelektualne svojine, imovine i pravnog saobraćaja kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku, ako broj primeraka autorskih dela prelazi 500 ili nastala materijalna šteta prelazi iznos od 850.000 dinara.

ČLAN 3.

OVAJ ZAKON PRIMENjUJE SE RADI OTKRIVANjA, KRIVIČNOG GONjENjA I SUĐENjA ZA:

1) KRIVIČNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA ODREĐENA KRIVIČNIM ZAKONIKOM;

2) KRIVIČNA DELA PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE, IMOVINE, PRIVREDE I PRAVNOG SAOBRAĆAJA, KOD KOJIH SE KAO OBJEKAT ILI SREDSTVO IZVRŠENjA KRIVIČNIH DELA JAVLjAJU RAČUNARI, RAČUNARSKI SISTEMI, RAČUNARSKE MREŽE I RAČUNARSKI PODACI, KAO I NjIHOVI PROIZVODI U MATERIJALNOM ILI ELEKTRONSKOM OBLIKU, AKO BROJ PRIMERAKA AUTORSKIH DELA PRELAZI 2000 ILI NASTALA MATERIJALNA ŠTETA PRELAZI IZNOS OD 1.000.000 DINARA;

3) KRIVIČNA DELA PROTIV SLOBODA I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA, POLNE SLOBODE, JAVNOG REDA I MIRA I USTAVNOG UREĐENjA I BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE, KOJA SE ZBOG NAČINA IZVRŠENjA ILI UPOTREBLjENIH SREDSTAVA MOGU SMATRATI KRIVIČNIM DELIMA VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA, U SKLADU SA ČLANOM 2. STAV 1. OVOG ZAKONA.

II. ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST DRŽAVNIH ORGANA

1. Posebno tužilaštvo

Član 4.

Za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona nadležno je Okružno VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu za teritoriju Republike Srbije.

U Okružnom VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu obrazuje se posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (u daljem tekstu: Posebno tužilaštvo).

Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, na Posebno tužilaštvo primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje javno tužilaštvo.

Član 5.

Radom Posebnog tužilaštva rukovodi posebni tužilac za visokotehnološki kriminal (u daljem tekstu: Posebni tužilac).

Posebnog tužioca postavlja Republički javni tužilac iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koji ispunjavaju uslove za izbor za zamenika okružnog VIŠEG javnog tužioca, uz pismenu saglasnost lica koje se postavlja. Prednost imaju javni tužioci, odnosno zamenici javnih tužilaca koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

Posebni tužilac postavlja se na četiri godine i može biti ponovo postavljen.

Republički javni tužilac pre postavljenja Posebnog tužioca donosi rešenje o upućivanju tog lica u Posebno tužilaštvo.

Posebnog tužioca Republički javni tužilac može razrešiti i pre isteka vremena na koje je postavljen.

Po prestanku funkcije Posebni tužilac vraća se na funkciju koju je vršio pre postavljenja.

Član 7.

Okružni javni tužilac VIŠI JAVNI TUŽILAC U BEOGRADU, na predlog Posebnog tužioca, donosi poseban akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Posebnom tužilaštvu, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Član 8.

Republički javni tužilac može, na predlog Posebnog tužioca, da uputi u Posebno tužilaštvo javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca, uz pismenu saglasnost upućenog lica.

Upućivanje iz stava 1. ovog člana traje najduže dve godine, a može biti produženo odlukom Republičkog javnog tužioca, na predlog Posebnog tužioca, uz pismenu saglasnost upućenog lica.

3. Nadležnost i organizacija sudova

Član 10.

Za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona nadležan je Okružni VIŠI sud u Beogradu, za teritoriju Republike Srbije.

Za odlučivanje u drugom stepenu nadležan je neposredno viši sud APELACIONI SUD U BEOGRADU.

Član 11.

U Okružnom VIŠEM sudu u Beogradu za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona obrazuje se Veće ODELjENjE za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (u daljem tekstu: Veće ODELjENjE).

Sudije u Veće ODELjENjE raspoređuje predsednik Okružnog VIŠEG suda u Beogradu iz reda sudija tog suda, uz njihovu saglasnost. Prednost imaju sudije koje poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

Predsednik Okružnog VIŠEGsuda u Beogradu može rasporediti u Veće ODELjENjE i sudije drugih sudova upućenih na rad u taj sud, uz njihovu saglasnost.

Raspoređivanje iz st. 2. i 3. STAVA 2. ovog člana traje najduže dve godine, a može biti produženo odlukom predsednika Okružnog VIŠEG suda u Beogradu, uz pismenu saglasnost raspoređenog lica.

III. SREDSTVA ZA RAD

Član 12.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa obezbeđuje odgovarajuće prostorije i sve druge tehničke uslove potrebne za efikasan rad Posebnog tužilaštva i Veća ODELjENjA.

Član 13.

Sredstva za rad Posebnog tužilaštva, Službe i Veća ODELjENjA obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar