Predlog zakona o povlačenju rezerve date na Protokol o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih i sličnih gasova i bakterioloških sredstava

PREDLOG ZAKONA

O POVLAČENjU REZERVE DATE NA PROTOKOL O ZABRANI UPOTREBE U

RATU ZAGUŠLjIVIH, OTROVNIH I SLIČNIH GASOVA I

BAKTERIOLOŠKIH SREDSTAVA

Član 1.

Povlači se rezerva data na Protokol o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih i sličnih gasova i bakterioloških sredstava, Zakonom o Protokolu o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih i sličnih gasova i bakterioloških sredstava („Službene Novine“ broj 117.-L od 21. maja 1929. godine).

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori“.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o povlačenju rezerve date na Protokol o zabrani upotrebe zagušljivih, otrovnih i sličnih gasova i bakterioloških sredstava („Službene Novine“ broj I17.-L od 21. maja 1929. godine) sadržan je u činjenici da he usvajanje ovog zakona omogućiti sprovođenje preporuka iz Finalnog dokumenta (tačke 40,41 i 42) VI Pregledne konferencije za primenu Konvencije o zabrani bakteriološkog/biološkog i toksičnog oružja, kojima se ukazuje na značaj i potrebu povlačenja svih rezervi na Ženevski protokol iz 1925. godine o zabrani upotrebe zagušljivih, otrovnih i sličnih gasova i bakterioloških sredstava. Sve ugovorne strane navednog protokola pozvane su da povuku svoje rezervu što je moguće pre, a većina država članica Protokola već su povukle rezervu.

Naime, Protokol o zabrani upotrebe zagušljivih, otrovnih i sličnih gasova i bakterioloških sredstava potpisan je u Ženevi 17. juna 1925. godine i u skladu sa tadašnjim shvatanjem međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, državama članicama Protokola ostavljena je mogućnost stavljanja rezerve u pogledu korišćenja zagušljivih, otrovnih i sličnih gasova i bakterioloških sredstava.

Proklamovana opredeljenja Republike Srbije, a ujedno i obaveze preuzete potvrđivanjem Konvencije o zabrani biološkog/bakteriološkog i toksičnog oružja iz 1972. godine kao i Konvencije o zabrani hemijskog oružja iz 1992. godine, jesu odricanje od upotrebe sredstava ove vrste. U tom smislu, tekst rezerve izjavljene 1929. godine, u suprotnosti je sa načelom zabrane korišćenja zagušljivih, otrovnih i sličnih gasova i bakterioloških sredstava.

Usvajanjem navedenog zakona Republika Srbija bi doprinela opštem opredeljenju za postizanjem univerzalizacije ovog protokola, kao i njegove pune primene, s obzirom da zadržavanje postojeće rezreve, dovodi u pitanje efikasnost njegove primene.

III. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar