Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije od 31. marta 2009. godine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU PROTOKOLA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O IZMENI I DOPUNI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BELORUSIJE OD 31. MARTA 2009. GODINE

Član 1.

Potvrđuje se Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije od 31. marta 2009. godine, sačinjen u Minsku 15. juna 2011. godine na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije od 31. marta 2009. godine , na srpskom jeziku glasi:

PROTOKOL IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O IZMENI I DOPUNI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BELORUSIJE

OD 31. MARTA 2009. GODINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Belorusije (u daljem tekstu: strane ugovornice),

u cilju usklađivanja režima trgovine između Republike Srbije i država članica Carinske unije Republike Belorusije, Republike Kazahstan i Ruske Federacije, saglasile su se da u Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije od 31. marta 2009. godine (u daljem tekstu: Sporazum) unesu sledeće izmene:

Član 1.

Izmenjeni tekstovi priloga A i B Sporazuma daju se u prilogu.

Član 2.

Ovaj protokol privremeno se primenjuje nakon dva meseca od dana njegovog potpisivanja i stupa na snagu od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja o tome da su strane ugovornice obavile unutrašnje državne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Sačinjeno u Minsku 15. juna 2011. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom jeziku i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju podjednaku važnost.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Belorusije

Prilog A

uz Sporazum između

Vlade Republike Srbije i

Vlade Republike Belorusije

o slobodnoj trgovini

između Republike Srbije

i Republike Belorusije

u redakciji Protokola

o izmeni i dopuni Sporazuma između

Vlade Republike Srbije i

Vlade Republike Belorusije

o slobodnoj trgovini

između Republike Srbije

i Republike Belorusije

SPISAK

proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine

prilikom uvoza na carinsku teritoriju Republike Srbije iz Republike Belorusije

Tarifni broj po CT Republike Srbije Tarifni broj po TN VED Carinske unije Naimenovanje 1701 99 10 00 1701 99 100 11701 99 100 9 Beli šećer 2207 2207 Nedenaturisan etil – alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; Etil – alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine 2208 2208 Nedenaturisan etil – alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića 2402 2402 Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana 4012 11 00 00 4012 11 000 0 Protektirane pneumatske gume: vrsta koje se koriste za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile) 4012 12 00 00 4012 12 000 0 Protektirane pneumatske gume: vrsta koje se koriste za autobuse ili kamione 4012 13 00 00 4012 13 000 0 Protektirane pneumatske gume: vrsta koje se koriste za vazduhoplove 4012 19 00 00 4012 19 000 0 Protektirane pneumatske gume: ostalo 4012 20 00 00 4012 20 000 Upotrebljavane pneumatske spoljne gume 8701 20 90 00 8701 20 90 Drumski tegljači („šleperi”) za poluprikolice: upotrebljavani 8701 90 50 00 8701 90 500 0 Poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši: upotrebljavani 8702 10 19 00 8702 10 19 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): zapremine cilindara preko 2500 cm3: upotrebljavana 8702 10 99 00 8702 10 99 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8702 90 19 00 8702 90 19 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Ostala: sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: zapremine cilindara preko 2 800 cm3: upotrebljavana 8702 90 39 00 8702 90 39 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Ostala: sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3: upotrebljavana 8703 8703 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan” vozila i vozila za trke 8704 21 39 00 8704 21 390 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8704 21 99 00 8704 21 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8704 22 99 00 8704 22 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t: ostala: upotrebljavana 8704 23 99 00 8704 23 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase preko 20 t: ostala: upotrebljavana 8704 31 39 00 8704 31 390 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara preko 2 800 cm3: upotrebljavana 8704 31 99 00 8704 31 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3: upotrebljavana 8704 32 99 00 8704 32 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase preko 5 t: ostala: upotrebljavana

SPISAK

proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine pri uvozu na carinsku teritoriju Republike Belorusije iz Republike Srbije

Tarifni brojpo CT Republike Srbije Tarifni brojpo TN VED Carinske unije Naimenovanje 0207 0207 Meso i jestivi otpaci od živine iz tar. br. 0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti 0406 30 osim 0406 30 10 00 0406 30 osim 0406 30 100 0 Sir topljen, osim rendanog ili u prahu: ostaliSir topljen, osim rendanog ili u prahu; za čiju proizvodnju se upotrebljavaju samo sirevi Emmentaler, Gruizere i Apenzell i koji može, kao dodatak, sadržati Glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao Schabziger); pripremljen za prodaju na malo, sa sadržajem masnoće u suvoj materiji ne preko 56% po masi 0406 90 69 00 0406 90 690 0 Sir ostali: sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi: ne preko 47%: ostali 0406 90 86 00 0406 90 860 0 Sir ostali: sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi: preko 47%, ali ne preko 52% 0406 90 87 00 0406 90 870 0 Sir ostali: sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi: preko 52%, ali ne preko 62% 0406 90 88 00 0406 90 880 0 Sir ostali: sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi: preko 62%, ali ne preko 72% 0406 90 93 00 0406 90 930 0 Sir ostali: sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi: preko 72% 0406 90 99 00 0406 90 990 0 Sir ostali: ostali 1701 99 10 00 1701 99 100 11701 99 100 9 Beli šećer 2204 10 2204 10 Vino penušavo 2207 2207 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol. ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine 2208 2208 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića 2402 2402 Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana 4012 11 00 00 4012 11 000 0 Protektirane pneumatske gume: vrsta koje se koriste za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile) 4012 12 00 00 4012 12 000 0 Protektirane pneumatske gume: vrsta koje se koriste za autobuse ili kamione 4012 13 00 00 4012 13 000 0 Protektirane pneumatske gume: vrsta koje se koriste za vazduhoplove 4012 19 00 00 4012 19 000 0 Protektirane pneumatske gume: ostalo 4012 20 00 00 4012 20 000 Upotrebljavane pneumatske spoljne gume 5205 5205 Predivo od pamuka (osim konca za šivenje), sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, nepripremljeno za prodaju na malo 5208 5208 Tkanine od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, masa ne preko 200 g/m2 5209 5209 Tkanine od pamuka, sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, mase preko 200 g/m2 5210 5210 Tkanine od pamuka sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim vlaknima, mase ne preko 200 g/m2 5211 5211 Tkanine od pamuka, sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim vlaknima, mase preko 200 g/m2 5212 5212 Ostale tkanine od pamuka 58 58 Specijalne tkanine; taftovani tekstilni proizvodi; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez 8414 30 osim8414 30 20 10 8414 30 81 008414 30 89 10 8414 30osim8414 30 200 18414 30 810 18414 30 890 1 Kompresori za rashladne uređaje:Kompresori za rashladne uređaje: snage ne preko 0,4 kW: za civilne vazduhoploveKompresori za rashladne uređaje: snage preko 0,4 kW: hermetički i poluhermetički: za civilne vazduhoploveKompresori za rashladne uređaje: snage preko 0,4 kW: ostali: za civilne vazduhoplove 8701 8701 Traktori (osim onih iz tar.broja 8709) 8702 10 19 00 8702 10 19 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): zapremine cilindara preko 2500 cm3: upotrebljavana 8702 10 99 00 8702 10 99 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8702 90 19 00 8702 90 19 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Ostala: sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: zapremine cilindara preko 2 800 cm3: upotrebljavana 8702 90 39 00 8702 90 39 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Ostala: sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3: upotrebljavana 8703 8703 Putnički autombili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. br. 8702), uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke 8704 21 39 00 8704 21 390 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8704 21 99 00 8704 21 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8704 22 99 00 8704 22 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t: ostala: upotrebljavana 8704 23 99 00 8704 23 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase preko 20 t: ostala: upotrebljavana 8704 31 39 00 8704 31 390 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara preko 2 800 cm3: upotrebljavana 8704 31 99 00 8704 31 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3: upotrebljavana 8704 32 99 00 8704 32 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase preko 5 t: ostala: upotrebljavana

proizvoda za koje se plaća izvozna carina

prilikom izvoza sa carinske teritorije Republike Belorusije u Republiku Srbiju

Tarifni broj po CT Republike Srbije Tarifni broj po TN VED Carinske unije Naimenovanje 2709 00 2709 00 Nafta i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, sirova: 2710 2710 Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala, i ako čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja: 2711 12-2711 19 00 00 2711 12-2711 19 000 0 Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici: Tečni: propan, butan, etilen, propilen, butilen, butaden, ostalo 2712 2712 Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni: 2713 2713 Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci od ulja od nafte ili iz ulja dobijenih od bitumenoznih minerala: 2902 20 00 00 2902 20 000 0 Ciklični ugljovodonici: Benzol (benzen) 2902 30 00 00 2902 30 000 0 Ciklični ugljovodonici: Toluol (toluen) 2902 41 00 00-2902 44 00 00 2902 41 000 0-2902 44 000 0 Ciklični ugljovodonici: Ksiloli (ksileni): o-ksilol, m-ksilol, p-ksilol izomeri ksilola u mešavini

Prilog B

uz Sporazum između

Vlade Republike Srbije i

Vlade Republike Belorusije

o slobodnoj trgovini

između Republike Srbije

i Republike Belorusije

u redakciji Protokola

o izmeni i dopuni Sporazuma između

Vlade Republike Srbije i

Vlade Republike Belorusije

o slobodnoj trgovini

između Republike Srbije

i Republike Belorusije

PROTOKOL

o određivanju zemlje porekla robe

i metodama administrativne saradnje

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Belorusije (u daljem tekstu: strane ugovornice), u odnosu na robu poreklom s teritorija država strana ugovornica koja je predmet robne razmene između njih zaključuju ovaj protokol o sledećem:

Termini i definicije

Član 1.

1. Zemlja porekla robe – država u kojoj je roba dobijena u potpunosti ili je prošla dovoljnu obradu/preradu u skladu sa ovim protokolom.

2. Kriterijum dovoljne obrade/prerade – jedan od kriterijuma porekla robe, u skladu s kojim se roba, ako u njenom dobijanju učestvuju dve ili više država, smatra poreklom iz one države na čijoj teritoriji je prošla poslednju suštinsku obradu/preradu dovoljnu za pridavanje robi njenih karakternih osobina.

3. Proizvodnja (dobijanje) – obavljanje bilo kojih vrsta proizvodnih ili tehnoloških postupaka, uključujući sastavljanje i bilo koje posebne postupke koji imaju za cilj dobijanje proizvoda.

4. Materijal – bilo koji sastojak, sirovina, komponenta ili deo i tome slično koji se koriste u dobijanju proizvoda.

5. Materijal stranog porekla – materijal koji nije poreklom s teritorija država strana ugovornica, Republike Kazahstan, Ruske Federacije ili materijal nepoznatog porekla.

6. Proizvod – proizvedeni (dobijeni) proizvod čak i onaj namenjen za kasnije korišćenje u drugom proizvodnom postupku.

7. Roba – bilo koja pokretna imovina (kako materijal, tako i proizvod), uključujući toplotnu, električnu, druge oblike energije i prevozna sredstva, koja prelazi carinsku granicu, osim prevoznih sredstava kojima se obavlja međunarodni prevoz putnika i stvari.

8. Pošiljka robe – roba koju jedan isporučilac robe isporučuje istovremeno na osnovu jednog ili više transportnih dokumenata jednom primaocu robe, kao i roba koja se šalje na osnovu jednog poštanskog tovarnog lista ili je jedno lice koje prelazi granicu prevozi kao prtljag.

9. Cena franko-fabrika – cena robe koja se isplaćuje proizvođaču u čijem preduzeću u državi strane ugovornice je obavljena poslednja obrada/prerada prema klauzuli franko-fabrika (EXW) saglasno Međunarodnim pravilima tumačenja trgovačkih termina ,,Incoterms”.

10. Rezident – sva fizička ili pravna lica, preduzeća ili organizacije koje nemaju status pravnog lica, koji prema nacionalnom zakonodavstvu jedne od država strana ugovornica u njoj podležu oporezivanju po osnovu prebivališta, stalnog mesta boravka, sedišta, registracije.

Međutim, ovaj pojam ne obuhvata lica koja u državi strane ugovornice podležu samo oporezivanju prihoda ostvarenog od postupaka koji nisu u vezi s dobijanjem i (ili) prodajom robe.

11. Pošiljalac robe (primalac robe) – lice navedeno u transportnim dokumentima koje je, u skladu s obavezama koje je preuzelo, predalo (primilo) ili ima nameru da preda (primi) robu prevozniku (od prevoznika).

12. Izvoznik – rezident jedne od država strana ugovornica koji je strana u spoljnotrgovinskom ugovoru (aranžmanu) i koji isporučuje robu rezidentu države druge strane ugovornice.

13. Uvoznik – rezident jedne od država strana ugovornica koji je strana u spoljnotrgovinskom ugovoru (aranžmanu) i koji prima robu rezidenta države druge strane ugovornice.

14. Podnosilac – lice koje se obratilo ovlašćenom organu (organizaciji) zemlje izvoznice radi dobijanja sertifikata o poreklu robe, koje potvrđuje i snosi odgovornost za verodostojnost podataka o robi upisanih u sertifikat o poreklu robe.

Podnosioci mogu biti izvoznici – pošiljaoci robe ili lica koja zastupaju njihove interese u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemlje izvoznice (na osnovu punomoćja, zastupničkog ugovora i drugih dokumenata).

Ovim pojmom, takođe, mogu biti obuhvaćeni uvoznik, primalac robe ili lica koja zastupaju njihove interese u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemlje izvoznice (na osnovu punomoćja, zastupničkog ugovora i drugih dokumenata).

15. Sertifikat o poreklu robe – dokument kojim se potvrđuje zemlja porekla robe i koji je izdao organ (organizacija) kojeg je država jedne od strana ugovornica ovlastila u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

16. Deklaracija o poreklu robe – izjava o zemlji porekla robe koju je dao proizvođač, prodavac ili lice koje prevozi robu na komercijalnom računu ili drugom dokumentu koji se odnosi na robu.

17. Direktna isporuka – isporuka robe koja se prevozi s teritorije države jedne strane ugovornice na teritoriju države druge strane ugovornice bez prelaska preko teritorije druge države.

18. Carinska vrednost robe – vrednost određena u skladu sa Sporazumom o primeni člana VII GATT 1994.

Kriterijumi porekla robe

Član 2.

Zemljom porekla robe smatraće se država strane ugovornice na čijoj teritoriji je roba dobijena u potpunosti ili je prošla dovoljnu obradu /preradu u skladu sa ovim protokolom

Roba dobijena u potpunosti

Član 3.

1. Robom potpuno dobijenom u državi strane ugovornice smatraće se:

1.1. rudna bogatstva izvađena iz zemlje teritorijalnog mora (voda) ili s morskog dna te države strane ugovornice;

1.2. proizvodi biljnog porekla gajeni i (ili) ubrani u državi strane ugovornice;

1.3. žive životinje okoćene i uzgojene u državi strane ugovornice;

1.4. proizvodi dobijeni u državi strani ugovornici od tamo uzgojenih životinja;

1.5. proizvodi dobijeni lovom i ribolovom u državi strane ugovornice;

1.6. proizvodi morskog ribolova i drugi morski proizvodi izvađeni van teritorijalnog mora države strane ugovornice, brodovima koji su registrovani ili se nalaze na evidenciji u toj državi i koji plove pod zastavom te države;

1.7. proizvodi dobijeni na brodu-fabrici isključivo od proizvoda iz tačke 1.6. ovog člana poreklom iz države strane ugovornice, pod uslovom da je takav brod-fabrika registrovan ili se nalazi na evidenciji u toj državi strane ugovornice i plovi pod njenom zastavom;

1.8. proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van teritorijalnog mora države strane ugovornice pod uslovom da ta država strane ugovornice ima isključiva prava na eksploataciju tog morskog dna ili podzemlja;

1.9. otpad i staro gvožđe (sekundarne sirovine) od proizvodnih ili drugih postupaka prerade;

1.10. visoko tehnološki proizvodi dobijeni u otvorenom svemiru na svemirskim brodovima koji pripadaju državi strane ugovornice ili koje je ona iznajmila (zakupila);

1.11. roba proizvedena u državi strane ugovornice od proizvoda iz tač. 1.1 – 1.10. ovog člana.

Kriterijum dovoljne prerade

Član 4.

1. Smatraće se da je roba prošla dovoljnu obradu/ preradu u jednoj od država strana ugovornica ako je roba prošla obradu/ preradu i vrednost materijala stranog porekla upotrebljenih u tom procesu nije veća od 50 odsto vrednosti robe koja se izvozi.

2. Vrednost materijala upotrebljenih u procesu obrade/ prerade određuje se na osnovu carinske vrednosti tih materijala utvrđene u državi strane ugovornice u kojoj se vrši njihova obrada/ prerada.

U slučaju ako se u skladu sa zakonodavstvom države strane ugovornice carinska vrednost materijala ne određuje, kao i ako su oni nepoznatog porekla, vrednost materijala određuje se u visini cene plaćene za te materijale na teritoriji države strane ugovornice u kojoj se vrši njihova obrada/ prerada.

Vrednost robe koja se izvozi iz jedne od država strana ugovornica određuje se na osnovu cene franko-fabrika.

Kumulacija porekla

Član 5.

Ne dovodeći u pitanje odredbe čl. 2. i 4. ovog protokola, roba će se smatrati poreklom iz Republike Srbije ako je tamo dobijena, a sadrži materijale poreklom iz Republike Srbije, Republike Kazahstan, Republike Belorusije i Ruske Federacije, pod uslovom da su u Republici Srbiji bili predmet obrade/ prerade koja premašuje postupke navedene u članu 6. ovog protokola. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu/ preradu u Republici Srbiji.

Ne dovodeći u pitanje odredbe čl. 2. i 4. ovog protokola, roba će se smatrati poreklom iz Republike Belorusije ako je tamo dobijena, a sadrži materijale poreklom iz Republike Belorusije, Republike Kazahstan, Ruske Federacije i Republike Srbije, pod uslovom da su u Republici Belorusiji bili predmet obrade/ prerade koja premašuje postupke navedene u članu 6. ovog protokola. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu/ preradu u Republici Belorusiji

Nedovoljna obrada ili prerada

Član 6.

1. Kriterijum dovoljne obrade/ prerade ne ispunjavaju:

1.1. postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vreme skladištenja ili prevoza;

1.2. postupci pripreme robe za prodaju i prevoz (usitnjavanje partija, oblikovanje pošiljki, razvrstavanje, prepakivanje), postupci sastavljanja i rastavljanja ambalaže;

1.3. pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, premazivanje oksidom, uljem ili drugim materijama;

1.4. peglanje ili presovanje tekstila (sve vrste vlakana i prediva, tkanine od svih vrsta vlakana i prediva i proizvodi od njih);

1.5. postupci bojenja ili poliranja;

1.6. komišanje, potpuno ili delimično beljenje, poliranje i glaziranje žitarica i pirinča;

1.7. postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;

1.8. guljenje, uklanjanje koštica i obrada voća, koštunjavog voća i povrća;

1.9. oštrenje, drobljenje ili rezanje koji ne dovode do suštinskog razlikovanja dobijenih komponenata od polazne robe;

1.10. prosejavanje kroz sito ili rešeto, razvrstavanje, klasifikacija, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje setova proizvoda);

1.11. punjenje, pakovanje u tegle i konzerve, bočice, kese, sanduke, kutije i drugi jednostavni postupci pakovanja;

1.12. jednostavni postupci sastavljanja ili rastavljanje robe na delove;

1.13. rastavljanje proizvoda na komponente koje ne dovodi do suštinskog razlikovanja dobijenih komponenata od polaznog proizvoda;

1.14. mešanje proizvoda (komponenata) koje ne dovodi do suštinskog razlikovanja dobijenog proizvoda od polaznih sastavnih delova;

1.15. klanje životinja i tranžiranje (razvrstavanje) mesa;

1.16. kombinacija dva ili više postupaka navedenih u tač. 1.1-1.15. ovog stava.

Ako se u odnosu na robu kriterijum dovoljne obrade/prerade ostvaruje isključivo obavljanjem postupaka navedenih u stavu 1. ovog člana, takva roba se neće smatrati poreklom iz države one strane ugovornice u kojoj su ovi postupci obavljeni.

Posebni slučajevi porekla robe

Član 7.

1. Uređaji, pribor, rezervni delovi i alati namenjeni za korišćenje zajedno s mašinama, opremom, aparatima ili vozilima, smatraće se poreklom iz one države strane ugovornice, iz koje su i mašine, oprema, aparati ili vozila, ako se ovi uređaji, pribor, rezervni delovi i alati uvoze i koriste zajedno s navedenim mašinama, opremom, aparatima ili vozilima u kompletu i u količini u kojima se uobičajeno isporučuju s tim uređajima u skladu s tehničkom dokumentacijom.

2. Smatraće se da je ambalaža u kojoj se roba uvozi poreklom iz one države strane ugovornice iz koje je i roba, osim u slučaju kada ambalaža, uz uzimanje u obzir Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe, podleže deklarisanju odvojeno od robe. U tom slučaju zemlja porekla ambalaže utvrđuje se nezavisno od zemlje porekla robe.

3. Ako se smatra da je ambalaža u kojoj se roba uvozi poreklom iz one države strane ugovornice iz koje je i roba, za utvrđivanje zemlje porekla robe uzima se u obzir samo ona ambalaža u kojoj se roba prodaje u maloprodaji.

4. Prilikom utvrđivanja zemlje porekla, roba u nesastavljenom ili rastavljenom stanju, koja se isporučuje u više pošiljki zbog nemogućnosti njene jedinstvene isporuke usled uslova proizvodnje ili prevoza, kao i roba čija je pošiljka greškom rastavljena na nekoliko pošiljki, smatraće se, po želji podnosioca, jedinstvenom robom.

Ovo pravilo će se primenjivati ako su istovremeno ispunjeni sledeći uslovi:

prethodno obaveštavanje carinskog organa zemlje uvoznice o robi u nesastavljenom ili rastavljenom stanju koja se isporučuje u više pošiljki ili o rastavljanju robe na nekoliko pošiljki uz navođenje razloga za takvo rastavljanje, prilaganje specifikacije za svaku pošiljku s navođenjem tarifnih oznaka prema carinskim tarifama država strana ugovornica, vrednosti i zemlje porekla robe koja čini svaku od pošiljaka, ili pismeno potvrđivanje da je roba greškom podeljena na nekoliko pošiljki;

da su sve pošiljke robe isporučene od strane jednog isporučioca iz jedne od država strana ugovornica;

da su sve pošiljke robe prijavljene na carinjenje istom carinskom organu;

da su sve pošiljke robe isporučene na osnovu jednog ugovora;

da su sve pošiljke robe isporučene u roku od maksimalno jedne godine od datuma prijema carinske deklaracije ili pre isteka roka propisanog za njeno podnošenje u odnosu na prvu pošiljku robe. Na osnovu obrazloženog zahteva podnosioca, u slučaju da isporuka svih pošiljki robe nije moguća iz razloga koji ne zavise od primaoca robe, carinski organ zemlje uvoznice može produžiti ovaj rok na period potreban za isporuku svih pošiljki robe, ali ne duže od godinu dana.

5. Prilikom utvrđivanja zemlje porekla robe, poreklo toplotne i električne energije, mašina, opreme i alata koji se koriste u njihovoj proizvodnji ili preradi neće se uzimati u obzir.

Uslovi za primenu režima slobodne trgovine

Član 8.

1. Režim slobodne trgovine na carinskim teritorijama država strana ugovornica primenjuje se na robu ako ona zadovoljava kriterijume porekla utvrđene ovim protokolom kao i:

1.1. ako se roba izvozi (uvozi) na osnovu sporazuma (ugovora) između rezidenata država strana ugovornica;

1.2. ako je carinskim organima zemlje uvoznice podnet sertifikat o poreklu robe Forma ST-2 (u daljem tekstu: Sertifikat), u skladu s prilozima 1. i 2. ovog protokola, koji čine njegov sastavni deo, popunjen (sačinjen) u skladu sa zahtevima za njegovo popunjavanje (sačinjavanje) navedenim u članu 12. ovog protokola;

1.3. ako je zadovoljen uslov direktne isporuke robe, koji se potvrđuje dokumentima;

1.4. ako je država strana ugovornica zadovoljila zahteve vezane za administrativnu saradnju iz člana 11. ovog protokola.

2. Direktna isporuka obuhvata, takođe, robu koja se zbog geografskih, saobraćajnih, tehničkih ili ekonomskih razloga prevozi preko teritorije jedne ili više država, pod uslovom da se roba u državama tranzita, uključujući i za vreme njenog privremenog skladištenja na teritoriji tih država, nalazi pod carinskim nadzorom.

U smislu pismene potvrde da se roba nalazi pod carinskim nadzorom mogu se koristiti transportna dokumenta kojima se potvrđuje prevozni put kretanja iz države izvoznice preko države tranzita ili dokument koji su izdali carinski organi države tranzita u kojem je dat tačan opis robe, u koji su upisani datumi prebacivanja (pretovara) robe, nazivi vozila i koji potvrđuje uslove pod kojima se roba nalazila u državi tranzita.

Direktna isporuka obuhvata, takođe, robu koju je uvoznik nabavio na izložbama ili sajmovima, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

2.1. da je roba isporučena s teritorije jedne od država strana ugovornica na teritoriju druge države koja nije strana ugovornica koja je organizator održavanja izložbe ili sajma i da je bila pod carinskim nadzorom za vreme njihovog održavanja;

2.2. da roba od momenta njenog upućivanja na izložbu ili sajam nije korišćena ni u kakve druge svrhe osim izložbenih;

2.3. da se roba uvozi na teritoriju države strane ugovornice u istom stanju u kojem je upućena na teritoriju druge države koja nije strana ugovornica koja je organizator izložbe ili sajma, ne računajući promene stanja robe usled prirodne istrošenosti ili kaliranja u normalnim uslovima prevoza i skladištenja.

3. Roba nepoznatog porekla ili roba čije je poreklo utvrđeno, ali na koju se ne može primeniti režim slobodne trgovine, uvozi se u zemlju uvoznicu u skladu sa uslovima carinske i vancarinske zaštite te države strane ugovornice.

4. Na robu iz stava 3. ovog člana može se primenjivati (obnavljati) režim slobodne trgovine na carinskim teritorijama država strana ugovornica pod uslovom da je primljen odgovarajući dokaz o njenom poreklu (podnošenje Sertifikata o poreklu robe Forma ST-2 i, prema potrebi, drugih dokumenata kojima se potvrđuje zemlja porekla robe) pre isteka dvanaest (12) meseci od dana registracije carinske deklaracije u zemlji uvoznici (osim u slučaju kada je utvrđeno da je Sertifikat Forma ST-2 falsifikovan).

Pismeni dokaz

Član 9.

1. Za potvrđivanje zemlje porekla robe u konkretnoj državi strane ugovornice radi primene režima slobodne trgovine carinskim organima zemlje uvoznice neophodno je podneti original Sertifikata. Sertifikat u svrhu primene režima slobodne trgovine važi dvanaest meseci od dana kada ga potvrdi organ koji je u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države strane ugovornice ovlašćen da izdaje i (ili) potvrđuje sertifikate o poreklu robe.

2. Sertifikat se sačinjava i izdaje za jednu pošiljku robe.

3. Sertifikat se podnosi carinskim organima zemlje uvoznice na papiru na engleskom ili ruskom jeziku.

4. Stvarna količina isporučene robe ne sme biti veća od količine navedene u Sertifikatu za više od pet odsto.

5. Sertifikat se može izdati i nakon izvoza robe na osnovu pisanog zahteva podnosioca. Pri tome podnosilac dodatno podnosi ovlašćenom organu carinsku deklaraciju sa odgovarajućom napomenom carinskog organa kojom se potvrđuje stvarni izvoz robe(. U tom slučaju u rubriku 5. Sertifikata upisuje se «Izdat naknadno».

6. U slučaju gubitka ili oštećenja Sertifikata izdaje se njegov zvanično overeni duplikat. Prilikom izdavanja duplikata u rubriku 12. «Potvrda» upisuje se datum izdavanja duplikata, a u rubriku 5. «Za službene beleške» upisuje se reč «Duplikat», broj i datum izgubljenog ili oštećenog originala Sertifikata. Duplikat sertifikata važi od datuma izdavanja originala. Rok važenja duplikata sertifikata u svrhu primene režima slobodne trgovine ne može biti duži od dvanaest (12) meseci od datuma izdavanja originala Sertifikata.

7. U zamenu za Sertifikat poništen po bilo kom osnovu ili u slučaju da je potrebno ponovo sačiniti ranije izdati Sertifikat na osnovu pisanog obrazloženja podnosioca može se izdati novi Sertifikat. Pri tome se u rubriku 5. upisuje: «Izdat u zamenu za Sertifikat o poreklu robe Forma ST-2» uz upisivanje broja i datuma poništenog (ponovo sačinjenog) Sertifikata. Sertifikat izdat u zamenu za drugi sertifikat dobija novi registarski broj.

Deklaracija o poreklu robe

Član 10.

1. Radi dokazivanja porekla malih pošiljki robe (čija carinska vrednost nije veća od 5.000 USA dolara) nije potrebno podnošenje Sertifikata. U tom slučaju izvoznik može podneti deklaraciju o zemlji porekla robe sačinjenu u skladu s Prilogom 3. ovog protokola, koji čini njegov sastavni deo, na fakturi (invojsu), drugim komercijalnim ili propratnim dokumentima.

2. Izvoznik koji je podneo deklaraciju o poreklu robe dužan je da na zahtev nadležnog organa zemlje izvoznice podnese sva dokumenta i podatke neophodne za potvrđivanje porekla u skladu sa ovim protokolom

3. Deklaracija o poreklu robe mora biti sačinjena u štampanom obliku i svojeručno je mora potpisati proizvođač, prodavac, pošiljalac (izvoznik) robe ili nadležno lice vezano za tu robu uz upisivanje njegovog prezimena i inicijala.

Administrativna saradnja

Član 11.

1. Ovlašćeni organi država strana ugovornica razmenjuju uzorke obrazaca sertifikata, uzorke potpisa lica koja imaju pravo da potvrđuju sertifikate, otisaka pečata organa ovlašćenih u skladu s nacionalnim zakonodavstvom da potvrđuju i (ili) izdaju sertifikate o poreklu robe, informacije o nazivima i adresama ovih ovlašćenih organa, kao i organa ovlašćenih da verifikuju sertifikate i deklaracije o poreklu robe (u slučaju da su takvi organi predviđeni).

Uzorci otisaka pečata moraju biti originalni i jasni kako bi se mogla izvršiti nedvosmislena verifikacija njihove autentičnosti.

Ovlašćeni organi država strana ugovornica će bez odlaganja obaveštavati jedna drugu u slučaju bilo kojih izmena gore navedenih informacija.

2. Bez podnošenja informacija iz stava 1. ovog člana, režim slobodne trgovine neće se primenjivati na robu koja se uvozi.

3. Ovlašćeni organi država strana ugovornica vrše naknadnu proveru (verifikaciju) sertifikata i deklaracija o poreklu robe na selektivnoj osnovi ili u slučaju osnovane sumnje carinskih organa zemlje uvoznice u autentičnost ovih dokumenata ili verodostojnost podataka sadržanih u njima.

4. U slučajevima iz stava 3. ovog člana carinski organ zemlje uvoznice robe može se obratiti sa zahtevom ovlašćenom organu koji je potvrdio Sertifikat ili organima koji su ovlašćeni da vrše verifikaciju sertifikata i deklaracija o poreklu robe sa obrazloženom molbom da potvrde autentičnost sertifikata (deklaracije o poreklu robe) i (ili) verodostojnost podataka sadržanih u njima ili dostave dodatne ili preciznije podatke, uključujući podatke o zadovoljavanju kriterijuma porekla robe, i (ili) kopije dokumenata na osnovu kojih je izdat ovaj sertifikat.

Uz zahtev za naknadnu verifikaciju prilaže se kopija Sertifikata (deklaracije o poreklu robe) koji se proverava.

U zahtevu se navode razlozi za njegovo podnošenje i (ili) druge dodatne informacije koje ukazuju na to koji podaci u Sertifikatu (deklaraciji o poreklu robe) mogu biti neverodostojni, osim slučajeva kada se naknadna provera (verifikacija) vrši na selektivnoj osnovi.

5. Naknadnu proveru (verifikaciju) vrše ovlašćeni organi države strane ugovornice izvoznice. U tom cilju oni moraju imati pravo da zatraže neophodne dokumente i proveravaju dokumentaciju i račune proizvođača (izvoznika) radi potvrđivanja porekla robe.

6. Do dobijanja rezultata naknadne provere (verifikacije) carinski organi donose odluku o odbijanju primene carinskih preferencijala (režima slobodne trgovine) na robu koja se uvozi.

Odbijanje primene carinskih preferencijala (režima slobodne trgovine) ne predstavlja osnov za to da carinski organi odbiju da puste robu koja se uvozi pod uslovom da su ispoštovane zabrane i ograničenja i nisu otkrivene činjenice o prevari, osim slučajeva previđenih nacionalnim zakonodavstvima strana ugovornica.

7. U slučaju da su ispunjeni zahtevi iz stava 4. ovog člana, naknadna provera (verifikacija) se mora izvršiti u najkraćem mogućem roku i informacije o njenom rezultatu moraju se dostaviti carinskom organu koji je podneo zahtev najkasnije šest (6) meseci od datuma podnošenja zahteva.

Ovi rezultati moraju jasno ukazivati na to da li su dokumenti autentični i da li se konkretna roba može smatrati robom poreklom s teritorije države strane ugovornice , kao i da li su zadovoljeni drugi uslovi iz ovog protokola.

8. Ako dobijeni rezultati naknadne provere (verifikacije) ne omogućavaju da se utvrdi autentičnost sertifikata (deklaracija o poreklu robe) ili stvarno poreklo robe, carinski preferencijali (režim slobodne trgovine) neće se primenjivati.

9. Roba se neće smatrati poreklom iz država strana ugovornica ako se ne podnese Sertifikat sačinjen na odgovarajući način ili zatražene informacije.

10. Ovlašćeni organ države strane ugovornice u svrhu obavljanja naknadne provere (verifikacije) mora čuvati kopije sertifikata, kao i sve izvozne dokumente koji se odnose na njih, najmanje tri godine.

Zahtevi i način popunjavanja sertifikata

Član 12.

1. Sertifikat se sačinjava u štampanom obliku na engleskom ili ruskom jeziku na papiru sa zaštitnom mrežicom ili zaštitnom pozadinom u boji formata A4 (210h297 mm), težine ne manje od 25 g/m2 tipografski izrađenom.

2. Kopiju Sertifikata, kao i sva druga dokumenta vezana za njega kojima se potvrđuje poreklo robe ovlašćeni organ koji je izdao Sertifikat čuvaće najmanje tri godine.

3. Na Sertifikatu nije dozvoljeno korišćenje faksimila potpisa lica, brisanje, kao i ispravke i (ili) dopune koje nije overio organ koji je potvrdio Sertifikat.

4. Ispravke i (ili) dopune se u Sertifikat unose kroz precrtavanje pogrešnih informacija i ukucavanje iznad toga ili upisivanje rukom korigovanih podataka koji se overavaju potpisom ovlašćenog lica i pečatom ovlašćenog organa koji je potvrdio i izdao Sertifikat.

5. Popunjavanje Sertifikata mora zadovoljavati sledeće zahteve:

rubrika 1 (((- „Pošiljalac robe (izvoznik) (naziv i adresa)”.

Kod popunjavanja rubrike dozvoljeno je upisivanje naziva pošiljaoca robe (izvoznika) u skladu s potvrdom o njegovoj državnoj registraciji ili dokumentom kojim se potvrđuje stvarno prebivalište pošiljaoca robe (izvoznika).

U slučaju da su pošiljalac robe i izvoznik različita pravna lica treba upisati da pošiljalac robe (naziv i adresa) postupa „po nalogu” izvoznika (naziv i adresa);

rubrika 2 (((- – „Primalac robe (uvoznik )(naziv i adresa)”.

Kod popunjavanja rubrike dozvoljeno je upisivanje naziva primaoca robe (uvoznika) u skladu s potvrdom o njegovoj državnoj registraciji ili dokumentom kojim se potvrđuje stvarno prebivalište primaoca robe (uvoznika).

U slučaju da su primalac robe i uvoznik različita pravna lica treba upisati da primalac robe (naziv i adresa) postupa „po nalogu” uvoznika (naziv i adresa);

rubrika 3 – „Prevozna sredstva i prevozni put (u meri u kojoj su poznati)”. Upisuju se prevozna sredstva i prevozni put u meri u kojoj su poznati;

rubrika 4 – Upisuje se registarski broj Sertifikata, zemlja koja je izdala Sertifikat i zemlja kojoj je ovaj sertifikat namenjen.

Dozvoljeno je upisivanje registarskog broja rukom ili unošenje pečatom;

rubrika 5 – „Za službene beleške”. Ukucavaju se, upisuju rukom ili unose pečatom službene beleške državnih kontrolnih organa zemlje izvoznice, zemlje tranzita i (ili) prijema robe, kao i, prema potrebi, sledeće napomene: „Duplikat”, „Izdat u zamenu za Sertifikat”, „Izdat naknadno”, kao i druge napomene predviđene ovim protokolom

Napomene koje se u ovu rubriku upisuju rukom overavaju se na način predviđen tačkom 4. ovog člana;

rubrika 6 – „Broj”. Upisuje se redni broj robe;

rubrika 7 – „Broj koleta i vrsta pakovanja”. Upisuje se broj koleta i vrsta pakovanja;

rubrika 8 – „Opis robe”. Upisuje se komercijalni naziv robe i drugi podaci koji omogućavaju nedvosmislenu identifikaciju robe sa onom koja je prijavljena radi obavljanja carinskih formalnosti.

U slučaju nedostatka mesta za popunjavanje rubrike 8. dozvoljeno je korišćenje dodatnog lista (listova) o poreklu robe (obrazac dodatnog lista dat je u Prilogu 2) koji se popunjava na utvrđeni način (koji je overen potpisom, pečatom i koji ima isti registarski broj koji je upisan u rubriku 4. Sertifikata).

U slučaju prevoza pošiljke robe s dužim nomenklaturnim spiskom naimenovanja pod uslovom da se kompletna roba klasifikuje pod jednim tarifnim brojem i ima isti kriterijum porekla, umesto popunjavanja dodatnog lista (listova) Sertifikata može se iskoristiti propratni dokument (faktura, profaktura, transportni tovarni list/konosman ili drugi dokument u koji su upisane kvantitativne karakteristike robe) u koji je upisan kompletan spisak robe. Ovaj propratni dokument, na čijoj prvoj strani je upisan registarski broj i datum izdavanja odgovarajućeg Sertifikata, podnosi se carinskim organima zemlje uvoznice istovremeno sa Sertifikatom. Podatke o poreklu robe u propratnom dokumentu potvrđuje isti ovlašćeni organ koji je izdao Sertifikat. Pri tome, u rubriku 8. Sertifikata upisuje se pozivanje na odgovarajući propratni dokument uz navođenje njegovih instrumenata i broja strana koje sadrži;

rubrika 9 – „Kriterijumi porekla”.

Upisuju se sledeći kriterijumi porekla:

„P” – ako je roba u potpunosti dobijena u zemlji izvoznici;

„Y”- ako je roba prošla obradu/ preradu (uz navođenje procentnog udela vrednosti iskorišćenog materijala stranog porekla u vrednosti robe koja se izvozi, određenoj na osnovu cene franko-fabrika, na primer, „Y 15 %”);

„Pk” – ako je roba dobila poreklo na osnovu korišćenja kumulativnog principa.

Ako je u Sertifikat upisana različita roba, od koje se deo svrstava u jedan tarifni broj na nivou četiri cifre Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe, u rubriku 9. može se upisati jedna slovna oznaka kriterijuma porekla za kompletnu robu iz datog tarifnog broja od četiri cifre.

Ako je u Sertifikat upisana roba, koja se svrstava u različite tarifne brojeve Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe i (ili) koja ima različite kriterijume porekla, u rubriku 9. upisuje se kriterijum porekla posebno za svu upisanu robu;

Rubrika 10. „Količina robe”. Upisuje se težina bruto/neto (kg) i (ili) druge kvantitativne karakteristike robe shodno carinskim tarifama strana ugovornica. Stvarna količina isporučene robe ne sme biti veća od količine upisane u Sertifikat za više od pet odsto

Neto težina se upisuje uz uzimanje u obzir primarne ambalaže koja je sastavni deo robe u maloprodaji.

rubrika 11 – „Broj i datum fakture”. Upisuju se podaci o fakturi ili profakturi, ili drugom dokumentu u kojem su prikazani finansijski i (ili) kvantitativni parametri robe;

rubrika 12 – „Potvrda”. Popunjava je ovlašćeni organ i sadrži njegov naziv, adresu, pečat i datum izdavanja Sertifikata (duplikata), kao i potpis, prezime i inicijale lica ovlašćenog za overu Sertifikata (duplikata).

Datum, kao i prezime i inicijali ovlašćenog lica mogu se upisivati rukom ili unositi pečatom;

rubrika 13 – „Deklaracija podnosioca”. Upisuje se zemlja u kojoj je roba u potpunosti dobijena ili je prošla dovoljnu obradu/ preradu, datum izjavljivanja podataka o zemlji porekla robe, unose se pečat podnosioca, potpis, prezime i inicijali podnosioca.

Datum, kao i prezime i inicijali podnosioca mogu se upisivati rukom ili unositi pečatom.

Ako robu izvozi (uvozi) fizičko lice – rezident države jedne od strana ugovornica, Sertifikat o poreklu robe Forma ST-2 popunjava se uz uzimanje u obzir sledećih karakteristika:

rubrika 1 – upisuju se prezime, inicijali pošiljaoca robe i njegova adresa;

rubrika 2 – upisuju se, ako postoje podaci, prezime, inicijali primaoca robe, njegova adresa, kao i napomena „Za slobodan promet”.

Pošiljalac i primalac robe može biti isto fizičko lice;

rubrike 5. i 11. mogu ostati nepopunjene ako ne postoje podaci;

rubrika 13. overava se potpisom pošiljaoca robe uz upisivanje datuma izjavljivanja podataka o zemlji porekla robe, kao i prezimena i inicijala pošiljaoca robe.

6. Nije dozvoljeno popunjavanje poleđine obrasca Sertifikata.

Osnov za odbijanje primene režima slobodne trgovine

Član 13.

1. Carinski organ države strane ugovornice odbija da primeni režim slobodne trgovine na robu koja je poreklom i koja se uvozi iz država strana ugovornica:

1.1. ako su prekršeni uslovi za primenu režima slobodne trgovine iz člana 8. ovog protokola;

1.2. ako carinski organi zemlje uvoznice u roku od tri godine prime potvrđene podatke od nadležnih organa zemlje izvoznice o tome da Sertifikat nije izdat (da je falsifikovan), poništen ili izdat na osnovu nevažećih, netačnih ili nepotpunih dokumenata i (ili) podataka;

1.3. ako u roku od šest meseci od datuma podnošenja zahteva iz člana 11. stav 4. ovog protokola, nije dobijen odgovor vezan za zatraženi Sertifikat od nadležnih organa zemlje izvoznice ili zemlje porekla robe.

Prelazne i završne odredbe

Član 14.

Sertifikat o poreklu robe na obrascu „Uverenje o poreklu robe ASB.1”, u skladu s Protokolom o određivanju zemlje porekla robe i metodama administrativne saradnje (Prilog B uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije od 31. marta 2009. godine), može se koristiti u svrhe dokazivanja porekla robe u skladu sa odredbama ovog protokola u roku od šest (6) meseci od datuma početka njegove primene.

Prilog 1. uz Protokol o određivanju zemlje porekla robe i metodama

administrativne saradnje

1. Pošiljalac robe/izvoznik(naziv i adresa) 4. BrojSertifikat o poreklu robe forma ST-2Izdat u ………………..(naziv zemlje)Radi podnošenja ____________(naziv zemlje) 2. Primalac robe/uvoznik (naziv i adresa)

3. Prevozna sredstva i prevozni put (u meri u kojoj su poznati) 5. Za službene beleške

6. Broj 7.Broj koletai vrsta pakovanja 8.Opis robe 9. Kriterijumiporekla 10. Količina robe 11. Broj i datum fakture 12. PotvrdaOvim se, na osnovu izvršene kontrole, potvrđuje da je deklaracija podnosioca verodostojna…………………………………………….….Potpis Datum Pečat 13. Deklaracija podnosioca Dole potpisani izjavljuje da su gore navedeni podaci verodostojni, da je kompletna roba u potpunosti dobijena ili je prošla dovoljnu preradu u ………………………………………………(naziv zemlje)i da zadovoljava zahteve o poreklu određene za ovu robu ………………………………………………….Potpis Datum Pečat

Prilog 2. uz Protokol o određivanju zemlje porekla robe i metodama

administrativne saradnje

DODATNI LIST SERTIFIKATA BROJ____________________

o poreklu robe forma ST-2

6. Broj 7.Broj koletai vrsta pakovanja 8.Opis robe 9. Kriterijumiporekla 10. Količina robe 11. Broj i datum fakture 12. PotvrdaOvim se, na osnovu izvršene kontrole, potvrđuje da je deklaracija podnosioca verodostojna…………………………………………….….Potpis Datum Pečat 13.  Deklaracija podnosioca  Dole potpisani izjavljuje da su gore navedeni podaci verodostojni, da je kompletna roba u potpunosti dobijena ili je prošla dovoljnu preradu u ………………………………………………(naziv zemlje)i da zadovoljava zahteve o poreklu određene za ovu robu ……………………………………………….Potpis Datum Pečat

Prilog 3. uz Protokol o određivanju zemlje porekla robe i metodama

administrativne saradnje

Deklaracija o poreklu robe

Deklaracija o poreklu robe predstavlja izjavu o zemlji porekla robe koju je dao proizvođač, prodavac ili pošiljalac (u daljem tekstu: izvoznik) u obliku sledeće beleške na ruskom ili engleskom jeziku:

Ruska varijanta:

Эksporter __________________ „1” zaяvlяet, čto stranoй proishoždeniя tovarov, poimenovannыh v nastoящem dokumente, яvlяetsя_____________ „2”.

_________________ „3”.

„1”- ukazыvaetsя naimenovanie эksportera tovarov soglasno tovarosoprovoditelьnыm dokumentam.

„2” – ukazыvaetsя nazvanie stranы proishoždeniя tovarov.

„3” – ukazыvaetsя podpisь, familiя, imя izgotovitelя, prodavca, otpravitelя (эksportera) ili kompetentnogo lica, imeющego otnošenie k tovaru.

Engleska varijanta:

The exporter __________________ „1” declares that the country of origin of goods covered by this document is _____________ „2”.

_________________ „3”.

„1” The name of the exporter of goods in accordance with accompanying documents.

„2” The name of country of origin of goods.

„3” Signature, surname, name of sender (exporter) or manufacturer, seller, sender (exporter) or authorized person related to that good.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

1. Ruska Federacija, Republika Belorusija, i Republika Kazahstan formirali su Carinsku uniju, koja funkcioniše u okviru Evroazijske ekonomske zajednice. Od 1. januara 2010. godine stupila je na snagu jedinstvena carinska tarifa, a takođe i jedinstveni sistem netarifnog regulisanja u okviru Carinske unije. Takođe, od 1. jula 2010. godine je formiran jedinstveni carinski prostor Carinske unije.

Obzirom da Carinska unija nema međunarodno-pravni subjektivitet, bilo je neophodno da Republika Srbija uskladi trgovinu sa Carinskom unijom, ali se dokumenti moraju potpisati sa svakom državom članicom Carinske unije bilateralno. Shodno tome, Republika Srbija i Republika Belorusija potpisale su 15. juna 2011. godine Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini .

Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni Sporazuma o slobodnoj trgovini potpisan je u Minsku 15. juna 2011. godine. U ime Vlade Republike Srbije Protokol je potpisao Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja ( Zaključak Vlade 05 broj 337-3962 /2011 od 26. maja 2011.godine), a u ime Vlade Republike Belorusije, Sergej Martinov, ministar inostranih poslova.

Prilikom izvoza iz Republike Srbije na carinsku teritoriju Carinske unije primenjivaće se jedinstven spisak izuzeća iz režima slobodne trgovine. U odnosu na postojeće spiskove izuzeća koji se primenjuju prilikom izvoza iz Republike Srbije na teritoriju Republike Belorusije, zbog jedinstvenog pristupa sve tri zemlje Carinske unije, proširena je lista izuzetaka iz režima slobodne trgovine sa sledećim proizvodima : meso i jestivi otpaci, sir i urda , vino penušavo , predivo od pamuka, tkanine od pamuka, specijalne tkanine/, kompresori za rashladne uređaje, traktori, putnički automobili. Iako je postojeći Spisak izuzetaka sa Republikom Belorusijom delimično proširen, zbog usklađivanja jedinstvenog spiska izuzetaka za sve tri zemlje Carinske unije, položaj naših izvoznika na tržište Republike Belorusije nije značajnije pogoršan, obzirom da se radi o proizvodima koji praktično nisu predmet robne razmene sa Belorusijom.

U Kazahstanu je 7. oktobra 2010. godine potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan, a očekuje se potpisivanje sa Ruskom Federacijom Protokola o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o poreklu uz Sporazum o slobodnoj trgovini, u skladu sa osnovnim elementima Carinske unije.

2. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, u 2010. godini robna razmena Republike Srbije i Republike Belorusije iznosila je 124,1 miliona USD. Pri tome, uvoz iz Belorusije iznosio je 83,4 miliona USD (povećanje od 113,4 % u poređenju sa 2009. godinom), a izvoz iz Srbije 40,7 miliona USD ( povećanje od 105,6 % u poređenju sa i 2009. godinom).

U prva četiri meseca 2011. godine ukupna robna razmena iznosila je 48,3 mil. USD, od čega je naš izvoz iznosio 13,8 mil. USD / rast od 66,6 % /, a naš uvoz 34,5 mil. USD / rast od 8,9% /.

U izvozu na teritoriju Republike Belorusije preovlađuju sledeći proizvodi: slavine, ventili, strugovi za obradu metala, premazana sredstva, lakovi, plastični materijal, hartija premazana plastikom,mašine za brušenje,delovi i pribor,ostala građevinska stolarija,veštačka creva,električni akumulatori,pokrivači podova, tapeti i sl. mašine za aglomeraciju ,disperzije boja i preparati,ostali proizvodi za ishranu,mašine za brušenje ,kukuruz, semenski sedišta za motorna vozila i dr.

U uvozu sa teritorije Republike Belorusije preovlađuju sledeći proizvodi: kalijum hlorid , upredena žica, užad, kablovi, od gvožđa i čelika, vlakna sintetička, nevlačena od poliestera,šipke od gvožđa, ost.nelegir.čelika ,natrijum hlorid, morska so,monofilamenti, sintetički,polietilentereftalat,frižideri za domaćinstvo, mašine za pranje rublja za domaćinstvo,butan tečni, delovi i pribor, predivo velike jačine, od poliestera, medicinski i slični instrumenti i aparati, pločice za popločavanje, oblaganje,anhidrid ftalne kiseline,seme krmnog bilja, osim semena repe i dr.

3. Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni Sporazuma o slobodnoj trgovini je zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije u svojstvu Strana ugovornica. Protokolom se regulišu sledeća pitanja:

Član 1. Protokola definiše da su prilozi A i B Sporazuma izmenjeni, odnosno da se daju u izmenjenom tekstu.

Prilog A.

Sadrži: Spisak proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine prilikom uvoza na carinsku teritoriju Republike Srbije iz Republike Belorusije, Spisak proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine pri uvozu na carinsku teritoriju Republike Belorusije iz Republike Srbije i Spisak proizvoda za koje se plaća izvozna carina prilikom izvoza sa carinske teritorije Republike Belorusije u Republiku Srbiju.

Spisak proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine prilikom uvoza na carinsku teritoriju Republike Srbije iz Republike Belorusije sadrži sledeće proizvode:

1701 99 10 00 / beli šećer /; 2207 / nedenaturisan etil – alkohol /; 2208 / nedenaturisan etil – alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića /; 2402 / cigare, cigarilosi i cigarete /, 4012 11 00 00 do 4012 20 00 00 / protektirane pneumatske gume /; 8701 20 90 00 / Drumski tegljači („šleperi”) za poluprikolice: upotrebljavani /; 8701 90 50 00 /poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši: upotrebljavani /; 8702 10 19 00 do 8702 90 39 00 / motorna vozila za prevoz: upotrebljavana /; 8703 putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan” vozila i vozila za trke /; 8704 21 39 00 do 8704 32 99 00 / motorna vozila za prevoz robe upotrebljavana/.

Spisak proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine pri uvozu na carinsku teritoriju Republike Belorusije iz Republike Srbije sadrži sledeće proizvode:

0207/ meso i jestivi otpaci /, 0406 30, osim 0406 30 10 00, 0406 90 69 00, 0406 90 86 00, 0406 90 87 00, 0406 90 88 00, 0406 90 93 00, 0406 90 99 00 /sir/, 1701 99 10 00 / beli šećer /, 2204 10 / vino penušavo /, 2207 / etil alkohol /, 2208 / etil alkohol manje od 80 % /, 2402 / cigarete /, 4012 11 00 00 do 4012 20 00 00 / protektirane i upotrebljavane pneumatske gume /, 5205 / predivo od pamuka /, 5208 / tkanine od pamuka /, 5209 / tkanine od pamuka 85 % ili više /, 5210 / tkanine od pamuka 85,5 % ili manje /, 5211 / tkanine od pamuka preko 200 mg /, 5212 / ostale tkanine od pamuka /, 58 / specijalne tkanine /, 8414 30 (osim 8414 30 20 10, 8414 30 81 00, 8414 30 89 10) / kompresori za rashladne uređaje/, 8701 / traktori /, 8702 10 19 00 do 8702 90 39 00 / upotrebljavana motorna vozila /, 8703 / putnički automobili /, 8704 21 39 00 do 8704 32 99 00 / upotrebljavana motorna vozila za prevoz robe /.

Spisak proizvoda za koje se plaća izvozna carina prilikom izvoza sa carinske teritorije Republike Belorusije u Republiku Srbiju.

2709 00 / nafta i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, sirova/, 2710 / ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala, i ako čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja /; 2711 12 – 2711 19 00 00 /naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici: Tečni: propan, butan, etilen, propilen, butilen, butaden, ostalo /; 2712 / vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni /, 2713 / naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci od ulja od nafte ili iz ulja dobijenih od bitumenoznih minerala/; 2902 20 00 00 / ciklični ugljovodonici: Benzol (benzen) /; 2902 30 00 00 / ciklični ugljovodonici: Toluol (toluen) /; 2902 41 00 00- 2902 44 00 00 / ciklični ugljovodonici: Ksiloli (ksileni): o-ksilol, m-ksilol, p-ksilol izomeri ksilola u mešavini/.

Prilog B.

Sadrži: Protokol o određivanju zemlje porekla robe i metodama administrativne saradnje

Član 2. Protokola definiše privremenu primenu Protokola, nakon dva meseca od dana potpisivanja, a stupanje na snagu od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja o tome da su strane ugovornice obavile sve unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije od 31. marta 2009. godine.

U članu 2. Zakona dat je tekst Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije od 31. marta 2009. godine.

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu Protokola i to tako da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV. FINANSIJSKE OBAVEZE ZA IZVRŠAVANjE SPORAZUMA

Izvršavanje Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije od 31. marta 2009. godine. ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije od 31. marta 2009. godine. ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Shodno članu 167. Poslovnika Narodne Skupštine, radi ispunjenja međunarodnih obaveza, predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Ovaj Protokol privremeno će se primenjivati nakon dva meseca od dana njegovog potpisivanja i stupa na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja o tome da su strane ugovornice obavile unutrašnje državne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu. Do početka privremene primene potrebno je ispuniti i tehničke uslove za primenu Protokola, kao što je štampanje obrazaca , razmena otisaka pečata itd. Time bi se stvorili uslovi za nesmetano odvijanje trgovine Republike Srbije sa Carinskom unijom ove tri zemlje.

Predlažemo da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, kako bi se trgovina sa sve tri države članice Carinske unije odvijala nesmetano i privrednici Republike Srbije što pre iskoristili pogodnosti koje donosi usklađivanje trgovine sa Carinskom unijom. Unapređenje trgovine Republike Srbije sa Carinskom unijom pruža velike mogućnosti za povećanje konkurentnosti srpske privrede, povećanje izvoza i unapređenje međusobne robne razmene sa zemljama članicama Carinske unije.

Ostavite komentar