Predlog zakona o izmeni Zakona o putnim ispravama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA

U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, broj 90/07), u članu 53. broj: „2008” zamenjuje se brojem: „2009”.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 5. Ustava Republike Srbije, kojim je utvrđeno, između ostalog, da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem prelaska granice i kontrole prometa roba, usluga i putničkog saobraćaja preko granice.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I OBJAŠNjENjA POJEDINAČNIH REŠENjA

Zakon o putnim ispravama stupio je na snagu 9. oktobra 2007. godine a počeo je da se primenjuje šest meseci od tada tj. 9. aprila 2008. godine. Članom 53. Zakona utvrđeno je da pasoš, diplomatski pasoš i službeni pasoš izdati pre dana početka primene ovog zakona važe do roka navedenog u toj ispravi, a najduže do 31. decembra 2008. godine.

Kako je u međuvremenu došlo do objektivnih poteškoća u ispunjavanju tehničkih uslova za izradu novih obrazaca pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša, to za posledicu ima kako odlaganje početka izdavanja ovih pasoša na novim obrascima tako i nemogućnost da se zamena dosadašnjih pasoša završi u propisanom roku do kraja ove godine. Zbog toga se predlaže izmena člana 53. Zakona kako bi se rok važenja „starih” pasoša, diplomatskih pasoša i službenih pasoša produžio za još godinu dana odnosno do 31. decembra 2009. godine.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

IV. PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU

Član 53.

Pasoš, diplomatski pasoš i službeni pasoš izdati pre dana početka primene ovog zakona važe do roka navedenog u toj ispravi, a najduže do 31. decembra 2008 2009. godine.

Ostavite komentar