Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07 i 54/08), posle člana 1. dodaje se član 1a, koji glasi:

„Član 1a

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) „zahtev” jeste predlog, prijava, molba i drugi podnesak, uključujući i podneske podnete na obrascu, odnosno saopštenje koje se upućuje organu, kao i usmeno obraćanje organu, kojim se pokreće postupak kod organa;

2) „DKP” jeste diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu;

3) „organi” jesu institucije, državni organi i organizacije, organi pokrajinske autonomije i lokalne samouprave kada vrše poverene poslove, kao i preduzeća, privredna društva i druge organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja;

4) „Tarifa” jeste Tarifa republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog zakona;

5) „konzularne takse” jesu takse koje se plaćaju za spise i radnje diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije.”

Član 2.

Član 2. menja se i glasi:

„Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa, plaćaju se takse po odredbama ovog zakona.

Iznosi taksi propisani su Tarifom.

Tarifa sadrži Odeljak A i Odeljak B.

U Odeljku A Tarife propisane su takse koje se plaćaju za spise i radnje organa u Republici Srbiji.

U Odeljku B Tarife propisane su konzularne takse.”

Član 3.

U članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Obveznik takse (u daljem tekstu: obveznik) jeste lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa.”

Stav 3. briše se.

Član 4.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Obveznik koji kod DKP podnese zahtev nadležnom organu u Republici Srbiji za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje je u Odeljku A Tarife propisana taksa, taksu za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u propisanom iznosu preračunatom u devize, uplaćuje u devizama, odnosno efektivnom stranom novcu koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: devize), na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet.”

U stavu 2. reči: „Republike Srbije” brišu se, a posle reči: „jednom godišnje” dodaju se reči: „odlukom utvrđuje i”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Odluka iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”

U stavu 5. reči: „zahtev, odnosno podnesak, sa dokazom uplati, odnosno plaćanju propisanog iznosa takse, u smislu st. 1. i 4.” zamenjuju se rečima: „zahtev, sa dokazom o uplati propisanog iznosa takse, u smislu stava 1.”

U stavu 6. zapeta i reči: „odnosno podnescima” brišu se, posle reči: „uplati” zapeta i reči: „odnosno plaćanju” brišu se, a posle reči: „Republici” dodaje se reč: „Srbiji”.

Dodaju se st. 7, 8. i 9, koji glase:

„Izuzetno, taksa iz stava 1. ovog člana može se uplatiti u gotovom novcu samo u slučaju kada se zahtev podnosi na dan u kome banke ne rade, odnosno u vreme u koje nijedna banka u tom mestu ne radi, u kom slučaju je DKP dužan da uplatiocu takse izda potvrdu o uplati i da zaprimljeni novac uplati na svoj devizni račun u roku od 48 sati od dana uplate.

DKP je dužan da drugi primerak (kopiju) potvrde iz stava 7. ovog člana mehanički spoji sa zahtevom.

DKP je dužan da o naplaćenoj taksi u gotovom novcu i o izdatim potvrdama iz stava 7. ovog člana vodi evidenciju.”

Član 5.

Posle člana 4. dodaje se član 4a, koji glasi:

„Član 4a

Obveznik koji kod DKP podnese zahtev za pokretanje postupka za izdavanje spisa, odnosno za izvršenje radnje, za koje se, po odredbama ovog zakona, plaća konzularna taksa, taksu za spise i radnje uplaćuje u propisanom iznosu, na devizni račun DKP u zemlji u kojoj je zahtev podnet, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

U pogledu plaćanja takse iz stava 1. ovog člana u gotovom novcu, shodno se primenjuju odredbe člana 4. st. 7, 8. i 9. ovog zakona.”

Član 6.

U članu 5. tačka 1) menja se i glasi:

„1) za zahteve – u trenutku njihovog podnošenja;”.

Član 7.

U članu 6. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Taksa iz Odeljka A Tarife, Tarifni broj 52. plaća se u momentu plaćanja carinskog duga, a ukoliko carinski dug nije nastao, taksa se plaća u momentu prihvatanja Jedinstvene carinske isprave.”

Član 8.

U članu 7. stav 1. reči: „naznačena u predmetu, odnosno zahtevu ili podnesku” zamenjuju se rečima: „predmeta naznačena u zahtevu”.

U stavu 2. zapeta i reči: „odnosno podnesku” brišu se.

Član 9.

U članu 8. stav 1. reči: „po podnetom zahtevu, odnosno u postupku” brišu se, a na kraju tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „ako ovim zakonom nije drukčije propisano.”

Stav 2. briše se.

Član 10.

Član 10. se menja i glasi:

„Taksa se plaća u novcu.

Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji plaćaju se u dinarima, osim u slučaju iz člana 4. ovog zakona, u iznosima propisanim Tarifom, odnosno iznosima usklađenim shodno odredbama člana 28. ovog zakona.

Konzularna taksa plaća se u propisanom iznosu za vrstu deviza u kojoj se uplata vrši, osim u slučaju iz člana 16. stav 2. ovog zakona.

Obveznik je dužan da uz zahtev priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio, osim u slučajevima iz člana 4. stav 7. i člana 4a stav 2. ovog zakona, kada se uplata vrši u gotovom novcu.”

Član 11.

U članu 11. stav 1. posle reči: „propisanom iznosu” dodaju se reči: „za zahtev i za spise i radnje koje se u vezi sa tim zahtevom donose, odnosno vrše, ako ovim zakonom nije drukčije propisano”.

Stav 2. menja se i glasi:

„U slučaju kad je taksa propisana u procentualnom iznosu, obračunavanje takse vrši se tako što se dinarski iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara, a kod deviznih iznosa tako što se iznos do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos preko 0,50 zaokružuje na 1,00.”

Dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Za posebne usluge koje DKP pruži obvezniku u vezi sa podnetim zahtevom (korišćenje telefona, fotokopiranje i sl.) obveznik je dužan da, pored konzularne takse, naknadi prouzrokovane troškove.

Ministar spoljnih poslova bliže uređuje šta se smatra posebnim uslugama i iznose troškova iz stava 3. ovog člana, kao i način evidentiranja prihoda po osnovu konzularnih taksi.”

Član 12.

Član 13. briše se.

Član 13.

Član 14. menja se i glasi:

„Ako obveznik koji je dužan da plati taksu, organu neposredno podnese zahtev uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, osim u slučaju uplate u gotovom novcu kod DKP, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva zatražiće od obveznika da podnese dokaz o uplati propisane takse u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse, o čemu se na podnetom zahtevu sačinjava zabeleška.

Ako zahtev, uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja taksi.

Ako obveznik, u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, ne podnese dokaz da je taksa uplaćena u propisanom iznosu, naplata propisane takse i takse za opomenu iz stava 2. ovog člana vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

Ako obveznik iz st. 1. i 2. ovog člana ne podnese dokaz da je propisana taksa, kao i taksa za opomenu, uplaćena, nadležni organ će obavestiti obveznika kada spis bude donet, odnosno radnja izvršena i, ako takse ne budu uplaćene i dokaz o tome dostavljen nadležnom organu, po isteku deset dana od dana obaveštenja obavestiti Poresku upravu i priložiti potrebne dokaze, radi pokretanja postupka prinudne naplate.”

Član 14.

Član 15. menja se i glasi:

„Za zahteve koji bez priloženog dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stignu poštom iz inostranstva, uručenje zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno saopštenje obvezniku da je radnja izvršena, izvršiće se po prijemu tog dokaza.”

Član 15.

U članu 16. posle reči: „Taksa” dodaju se reči: „u Republici Srbiji”.

Dodaju se st. 2. do 6, koji glase:

„Takseni obveznici sa sedištem, odnosno prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji, koji se iz Republike Srbije obraćaju DKP, konzularnu taksu u propisanom iznosu uplaćuju u dinarima, preračunatu po zvaničnom srednjem kursu dinara u odnosu na evro, koji važi na dan uplate takse, na račun iz stava 1. ovog člana.

Prihod od taksi propisanih ovim zakonom pripada budzetu Republike Srbije.

Sredstva od taksi propisanih ovim zakonom uplaćenih na devizni račun DKP, DKP prenosi na račun ministarstva nadležnog za spoljne poslove.

Sredstva od taksi iz stava 4. ovog člana ministarstvo nadležno za spoljne poslove prenosi sa svog računa na račun iz stava 1. ovog člana.

Prenos sredstava iz st. 4. i 5. ovog člana na račun iz stava 1. ovog člana, vrši se u roku od deset dana po isteku meseca u kome je taksa naplaćena.”

Član 16.

U članu 17. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Rešenje o povraćaju konzularne takse donosi šef DKP u zemlji u kojoj je taksa naplaćena, a izvršava se na teret deviznog računa tog DKP.”

Član 17.

U članu 18. tačka 1) menja se i glasi:

„1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;”.

U tački 2) reči: „Republike, autonomne pokrajine i” zamenjuju se rečima: „autonomnih pokrajina, odnosno jedinica”.

U tački 4) posle reči: „Republike” dodaje se reč: „Srbije”, a reči: „autonomne pokrajine i” zamenjuju se rečima: „autonomnih pokrajina, odnosno jedinica”.

Član 18.

U članu 19. tačka 2) posle reči: „javnih prihoda” dodaju se zapeta i reči: „kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda”.

U tački 6) posle reči: „prava iz” dodaje se reč: „obaveznog”, reči: „društvene brige o deci,” brišu se, a posle reči: „invalida rata” dodaju se zapeta i reči: „odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom”.

U tački 7) reči: „školovanjem učenika i” zamenjuju se rečima: „predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem”.

U tački 8) reči: „spise i radnje” zamenjuju se rečima: „spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev,”.

U tački 14) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju tač. 15), 16), 17) i 18), koje glase:

„15) spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;

16) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;

17) za potvrdu o prijemu zahteva;

18) za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.”

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„U postupku kod DKP, taksa se ne plaća ni za:

1) spise i radnje koji se odnose na zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu i na zastupanje državljana Republike Srbije povodom mera koje su protivne međunarodnim ugovorima ili načelima međunarodnog prava, odnosno međunarodnim običajima;

2) vize iz kurtoazije, odnosno za vize koje se izdaju na strane diplomatske pasoše, službene pasoše i pasoše koje izdaju međunarodne organizacije koje priznaje Republika Srbija, pod uslovom uzajamnosti.”

Član 19.

Član 21. menja se i glasi:

„Strani državljani, pod uslovom uzajamnosti, imaju prava na takseno oslobođenje za istorodne spise i radnje kao i državljani Republike Srbije u državi čiji je strano lice državljanin.”

Član 20.

U članu 22. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Rešenje, isprava, dokument ili pismeno iz stava 1. ovog člana može se koristiti samo u svrhu za koju je izdato.”

Član 21.

Odeljak „VII. PRODAJA TAKSENIH MARAKA” i čl. 23. do 27. brišu se.

Član 22.

U članu 28. stav 1. posle reči: „iz” dodaju se reči: „Odeljka A”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa taksi, u skladu sa stavom 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „Republike Srbije” i reči: „i ekonomije” brišu se.

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. ”

Član 23.

Čl. 29. i 30. brišu se.

Član 24.

U članu 31. posle reči: „lice u” dodaje se reč: „nadležnom”.

U tački 2) reči: „odnosno podnesku bez dokaza o naplati takse u smislu člana 4. ovog zakona (član 4. stav 6. Zakona)” zamenjuju se rečima: „bez dokaza o naplati takse, odnosno troškova za posebne usluge (član 4. stav 6. i član 11. stav 3)”.

Tačka 4) briše se.

Tač. 5) i 6) menjaju se i glase:

„5) ne obavesti obveznika koji je zahtev podneo bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, da je dužan da plati propisanu taksu i da o tome podnese dokaz, odnosno ako taksu ne naplati u propisanom iznosu pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena, odnosno ako u propisanom roku ne obavesti Poresku upravu radi pokretanja postupka prinudne naplate takse (član 14);

6) po zahtevima koji, bez dokaza o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, stignu poštom iz inostranstva, obvezniku uruči zatraženo rešenje ili drugu ispravu, odnosno saopštenje da je radnja izvršena (član 15).”

U tački 7) reči: „na osnovu kojeg člana ovog zakona, odnosno tarifnog broja je oslobođenje od plaćanja takse ostvareno (član 22.)” zamenjuju se rečima: „osnov oslobođenja od plaćanja takse (član 22. stav 1)”.

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu, ako u postupku pred tim organom omogući korišćenje rešenja, isprave, dokumenta ili pismena koje je, u skladu sa zakonom, izdato bez plaćanja takse, za svrhu za koju nije izdato (član 22. stav 2).”

Član 25.

Tarifa republičkih administrativnih taksi menja se i glasi:

„TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ODELjAK A – TAKSE ZA SPISE I RADNjE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI Iznos takse u dinarima

I. ZAHTEVI

Tarifni broj 1.

Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 200 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se: 1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu; 2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom; 3) za zahtev za ostvarivanje prava na premiju, odnosno regres (podsticaj poljoprivredne proizvodnje); 4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja; 5) za zahtev u carinskom postupku.

Tarifni broj 2.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa 1.000 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

Tarifni broj 3.

Za zahtev za otkup stana 900 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

Tarifni broj 4.

Za zahtev za potvrđivanje rezidentstva, za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Srbije i drugih zemalja, i to: 1) fizičkom licu 1.100 2) pravnom licu 3.000 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

Tarifni broj 5.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak obavljanja delatnosti 1.000 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

II. PRAVNI LEKOVI

Tarifni broj 6.

Za žalbu organu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 300 NAPOMENA: Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv više rešenja, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju rešenja koja se osporavaju žalbom.Taksa za žalbu iz ovog tarifnog broja plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

Tarifni broj 7.

Za žalbu protiv rešenja o prekršaju 900 Za žalbu protiv rešenja carinarnice donetom u upravnom postupku 1.100

Tarifni broj 8.

Za vanredni pravni lek 1.750

III. REŠENjA

Tarifni broj 9.

Za rešenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 350 NAPOMENA: Ako se rešenje donosi po zahtevu više lica, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju obveznika kojima se rešenje uručuje.Taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja, koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.

Tarifni broj 10.

Za rešenje o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti 17.500

IV. UVERENjA

Tarifni broj 11.

Za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 200 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:1) uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, da su prisustvovali raspravi, odnosno uviđaju, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uverenje, odnosno potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada;2) uverenje, odnosno potvrdu po zahtevu iz Tarifnog broja 4.

Tarifni broj 12.

Za uverenje o važenju propisa koje se izdaje radi upotrebe u inostranstvu 1.050

V. PREPISI, OVERE I RAZGLEDANjE SPISA

Tarifni broj 13.

Za prepis akta, odnosno spisa, odnosno za overu prepisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, po polutabaku originala 260 Za prepis akta, odnosno spisa koje organ, na zahtev stranke, vrši na stranom jeziku, po polutabaku originala 260 NAPOMENA: Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine. Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg. Ako je prepis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja. Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja za overu prepisa, izvoda, odnosno uverenja iz matičnih knjiga, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od odgovarajuće takse.

Tarifni broj 14.

Za overu svakog potpisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 260 Za overu autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala) 150 NAPOMENA: Ako je rukopis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 2. ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 15.

Za razgledanje spisa kod organa, za svaki započeti sat po 230

Tarifni broj 16.

Za overu prevoda: 1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 reči 260 2) ako tekst originala sadrži više od 100 reči plaća se, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za svaki ceo ili započet polutabak po 350

Tarifni broj 17.

Za overu punomoćja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 170

VI. OPOMENA

Tarifni broj 18.

Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 170

VII. SPISI I RADNjE U VEZI SA UPISIMA U REGISTRE

Tarifni broj 19.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, i to: 1) po zahtevu za upis u registar 1.000 2) po zahtevu za upis promena u registar 500 3) po zahtevu za brisanje iz registra 1.000 Za uverenje o podacima upisanim u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 500

Tarifni broj 20.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem zadužbina, fondacija i fondova, i to za: 1) rešenje po zahtevu za upis u Registar zadužbina, fondacija i fondova 8.730 2) rešenje po zahtevu za upis promena u Registar zadužbina, fondacija i fondova 1.750 3) rešenje po zahtevu za brisanje iz Registra zadužbina, fondacija i fondova 1.750

Tarifni broj 21.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem političkih stranaka, i to za: 1) rešenje po zahtevu za upis političke stranke u Registar političkih stranaka 10.470 2) rešenje po zahtevu za upis promena u Registar političkih stranaka 8.730 3) rešenje po zahtevu za brisanje iz Registra političkih stranaka 8.730 Za uverenje o podacima upisanim u Registar političkih stranaka 1.000

Tarifni broj 22.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem udruženja, i to za: 1) rešenje po zahtevu za upis udruženja u Registar udruženja 5.240 2) rešenje po zahtevu za upis promene u registru iz tačke 1) ovog tarifnog broja 2.620 3) rešenje o brisanju udruženja iz registra iz tačke 1) ovog tarifnog broja 2.620 4) rešenje po zahtevu za upis predstavništva stranog udruženja u Registar stranih udruženja 5.240 5) rešenje po zahtevu za upis promene podataka koji se upisuju u registar iz tačke 4) ovog tarifnog broja 5.240 6) rešenje o brisanju predstavništva stranog udruženja iz registra iz tačke 4) ovog tarifnog broja 2.620 Za uverenje o podacima upisanim u registar iz tač. 1) i 4) ovog tarifnog broja 1.000 NAPOMENA: Taksu iz tačke 1) ovog tarifnog broja ne plaćaju društvene organizacije, udruženja građana i njihovi savezi osnovani prema Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni glasnik SRS”, br. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 i 12/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93, 67/93 i 48/94), kao i oni koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, a upisani su u Registar prema Zakonu o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94, 28/96 i 73/00), koje registarskom organu u roku od 18 meseci od dana početka primene Zakona o udruženjima podnesu prijavu za upis usklađivanja u Registar udruženja.

Tarifni broj 23.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem crkava i verskih zajednica, i to za: 1) rešenje po zahtevu za upis u Registar crkava i verskih zajednica 5.240 2) rešenje po zahtevu za upis promene u Registru crkava i verskih zajednica 2.620 3) rešenje po zahtevu za brisanje iz Registra crkava i verskih zajednica 5.240 Za potvrdu o upisu u Registar crkava i verskih zajednica 2.620

Tarifni broj 24.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji, koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, i to za: 1) rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti sertifikacionih tela 300.000 2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji 1.500 3) rešenje o upisu promene podataka u Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji 1.500 4) rešenje o brisanju sertifikacionih tela iz Registra sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji 1.500

Tarifni broj 25.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisima u Registar sportskih organizacija, odnosno društava, odnosno saveza, i to za: 1) rešenje o upisu osnivanja sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza, u Registar sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava, odnosno saveza 9.100 2) rešenje o upisu promene podataka u Registru sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava, odnosno saveza 5.200 3) rešenje o brisanju sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza, iz Registra sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava, odnosno saveza 3.200 Za kopiju, odnosno za prepis rešenja o registraciji sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza 1.000

Tarifni broj 26.

Za prijavu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača 520 Za rešenje po zahtevu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača 520

Tarifni broj 27.

Za rešenje po zahtevu za upis u Registar pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti, odnosno u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti 1.000 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar izvoznih objekata 1.000 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar objekata i dodelu veterinarskog kontrolnog broja 1.000

Tarifni broj 28.

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca, i to: 1) po zahtevu za upis u registar 350 2) po zahtevu za upis promena u registar 350 3) po zahtevu za brisanje iz registra 350 Za uverenje o podacima upisanim u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca 260

VIII. SPISI I RADNjE U OBLASTI UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Tarifni broj 29.

Za odobrenje, i to: 1) stranom fizičkom ili pravnom licu da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije 174.580 2) preduzeću da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije, odnosno preko teritorije Republike Srbije 174.580 3) preduzeću, odnosno drugom pravnom licu da može stavljati u promet eksplozivne materijale na teritoriji Republike Srbije 78.560 4) za prevoz nuklearnih sirovina i materijala preko granice, odnosno preko teritorije Republike Srbije (uvoz, izvoz, tranzit) 9.430

Tarifni broj 30.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje ispitivanja oružja, odnosno glavnih delova oružja, odnosno naprava, odnosno municije 18.090

Tarifni broj 31.

Za odobrenje stranom državljaninu za držanje i nošenje oružja i municije, i to: 1) oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno 2.000 2) lovačkog oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno 1.000

| 3) sportskog oružja i municije u Republici Srbiji 1.000 Za odobrenje stranom državljaninu za prenošenje oružja i municije preko teritorije Republike Srbije 2.000

|

Tarifni broj 32.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu plaća se taksa u visini od 5% od predračunske vrednosti objekta NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

Tarifni broj 33.

Za zahtev za izdavanje odobrenja, i to: 1) za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenom cevi 3.670 2) za nabavljanje vatrenog oružja sa neolučenom cevi 1.750 3) za nabavljanje posebnog oružja 1.130 4) za nabavljanje oružja sa tetivom, odnosno vazdušnog oružja 1.130 5) za nabavljanje kombinovanog oružja 1.750 6) za nabavljanje delova za oružje 790 7) za nabavljanje municije 350 8) za bavljenje prometom oružja i municije koji podnose preduzeća i radnje, pre upisa u sudski registar, odnosno registar radnji 24.440 9) preduzećima i radnjama za popravljanje i prepravljanje oružja 21.820 10) za prevoz oružja, delova za oružje i municije 3.670 11) za promet ugovorene količine oružja i municije između preduzeća, odnosno radnji 3.670 12) za vršenje obuke u rukovanju vatrenim oružjem 21.820 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje i municije za potrebe streljačke organizacije.

Tarifni broj 34.

Za zahtev za izdavanje oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja, i to: 1) oružnog lista za oružje sa olučenim cevima 3.670 2) oružnog lista za oružje sa neolučenim cevima 1.750 3) oružnog lista za posebno oružje 1.130 4) oružnog lista za oružje sa tetivom 1.130 5) oružnog lista za kombinovano oružje 1.750 6) odobrenja za držanje trofejnog oružja 520 7) odobrenja za držanje oružja za poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata 1.480 NAPOMENA: Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju gubitka, plaća se taksa u iznosu od 25% od iznosa odgovarajuće takse za izdavanje oružnog lista iz ovog tarifnog broja. Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju njegove dotrajalosti, odnosno oštećenja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 1. uvećana za taksu iz Tarifnog broja 9. Odeljak A ove tarife Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za oružni list, odnosno za odobrenje, za oružje koje se nalazi kod streljačkih organizacija i streljačkih klubova.

Tarifni broj 35.

Za odobrenje strancu za držanje i nošenje lovačkog oružja za vreme lova 1.750 Za odobrenje za iznošenje oružja i municije iz zemlje 350

Tarifni broj 36.

Za dozvolu za kretanje i boravak u graničnom pojasu 350 Za odobrenje za nastanjenje u graničnom pojasu 1.750 Za odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave 700 Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca 3.670 Za odobrenje strancu da može sazivati i održavati javni skup 3.670 NAPOMENA: Svaka izmena sadržine prijave javnog skupa kojim se traži odobrenje iz stava 5. ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

Tarifni broj 37.

Za izdavanje putne isprave, turističke propusnice, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za: 1) izdavanje putnog lista za strance 2.270 2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva 5.240 3) izdavanje putne isprave za izbeglice 2.620 4) ulazno-izlaznu vizu (na graničnom prelazu) 11.350 5) izlaznu vizu (na graničnom prelazu) 6.280 6) tranzitnu vizu (na graničnom prelazu) 3.140 7) turističku propusnicu (na graničnom prelazu) 5.240 8) izlazno-ulaznu vizu za jedno putovanje 1.920 9) izlazno-ulaznu vizu za više putovanja 3.670 10) izlazno-ulaznu vizu za neograničen broj putovanja 7.860 11) izlaznu vizu 2.270 12) privremeni boravak do tri meseca 7.330 13) privremeni boravak preko tri meseca 11.000 14) produženje putnog lista 1.480 15) poslovnu vizu (do jedne godine) 22.000 Za izdavanje odobrenja, i to: 1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji 8.000 2) duplikata odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji 4.000 3) odobrenja za izvođenje letova iznad graničnog pojasa 4.360 4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano 4.400 NAPOMENA: Za svaku novu vizu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se odgovarajuća taksa. Taksu za novu vizu, odnosno za odobrenje za privremeni boravak, ne plaćaju strani državljani koji u Republici Srbiji borave radi školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, kao stipendisti Vlade. Taksu za novu izlaznu vizu ne plaćaju strani državljani koji su pod zaštitom Visokog komesara za izbeglice Organizacije ujedinjenih nacija a nemaju nacionalni pasoš. Taksu iz ovog tarifnog broja, osim taksi iz stava 1. tačka 15) i stava 2. tačka 3), ne plaćaju strani državljani koji organizovano, preko humanitarnih organizacija registrovanih u Republici Srbiji, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći. Taksu iz ovog tarifnog broja, osim taksi iz stava 1. tačka 15) i stava 2. tačka 3), po zahtevu koji u Republici Srbiji podnesu strani državljani koji su u braku sa državljanima Republike Srbije, plaćaju u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse. Takse iz tač. 4), 6), 8) i 12) iz ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano dolaze u Republiku Srbiju, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika. Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš plaća svako upisano lice. Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse. Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu turističku propusnicu na osnovu putne isprave u koju su upisani članovi porodice, plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse. Takse iz tač. 4), 12) i 13) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao ni lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju. Takse iz tač. 12) i 13) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

Tarifni broj 38.

Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za: 1) izdavanje putnog lista za strance 2.270 2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva 5.240 3) izdavanje putne isprave za izbeglice 2.620 4) ulazno-izlaznu vizu (na graničnom prelazu) 11.350 5) tranzitnu vizu (na graničnom prelazu) 3.140 6) privremeni boravak do tri meseca 7.330 7) privremeni boravak preko tri meseca 11.000 Za izdavanje odobrenja, i to: 1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji 8.000 2) duplikata odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji 4.000 3) odobrenja za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru koji se nalazi 300 metara od granične linije 4.360 4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano 4.400 Za izdavanje lične karte za stalno nastanjenog stranca 2.270 Za izdavanje granične dozvole 7.800 Za rešenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza 15.600 Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza 10.000 Za izdavanje saglasnosti za obavljanje granične kontrole van područja graničnog prelaza 10.000 Za izdavanje saglasnosti za donošenje prostornog i urbanističkog plana za prostor uz graničnu liniju 7.800 NAPOMENA: Za svaku novu vizu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se odgovarajuća taksa. Taksu za odobrenje za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici Srbiji borave radi školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, kao stipendisti Vlade. Taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano, preko humanitarnih organizacija registrovanih u Republici Srbiji, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći. Strani državljani koji su u braku sa državljanima Republike Srbije plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse. Takse iz stava 1. tač. 4), 5) i 6) iz ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano dolaze u Republiku Srbiju, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika. Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš plaća svako upisano lice. Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse. Takse iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao ni lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju. Takse iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

Tarifni broj 39.

Za vize za državljane Republike Srbije, i to za: 1) vizu za jedno putovanje 300 2) vizu za više putovanja 600 3) utiskivanje klauzule „Poslovno” u putnu ispravu koja zamenjuje vizu 1.000

Tarifni broj 40.

Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, za: 1) izbegla, prognana i raseljena lica 480 2) ostale slučajeve prijema u državljanstvo 11.910 Za rešenje o sticanju državljanstva Republike Srbije po međunarodnim ugovorima 5.950 Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike Srbije 480 Za zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije 1.320 Za rešenje o prestanku državljanstva Republike Srbije 21.170 NAPOMENA: Za rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje državljanstva, odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26. godina života) plaća se propisana taksa za jedno rešenje.

Tarifni broj 41.

Za izdavanje, odnosno za produženje vozačke dozvole, odnosno za izdavanje potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa 350 Za izdavanje duplikata vozačke dozvole 700 Za prijavu vozača u evidenciju 350 Za zamenu inostrane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije 6.110 Za izdavanje potvrde o pravu na upravljanje vozilom od strane vozača koji je izgubio vozačku dozvolu 700 Za izdavanje, produženje važnosti i izdavanje duplikata dozvole za vozača – instruktora 700

Tarifni broj 42.

Za zahtev za registraciju, odnosno za privremenu registraciju, odnosno za produženje registracije, odnosno za odjavljivanje vozila 610 Za zahtev za izdavanje duplikata, odnosno za zamenu saobraćajne dozvole, odnosno za izdavanje potvrde o registraciji, odnosno probnih tablica, odnosno treće tablice, odnosno „L” tablice za samostalno obučavanje kandidata za vozače 350 Za zahtev za zamenu tablica kada se ne vrši produženje registracije (nova registracija) 1.660 Za izdavanje, odnosno za produženje važnosti saobraćajne dozvole 700 Za izdavanje, odnosno za produženje potvrde o privremenoj registraciji vozila 1.480 Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji vozila koja se odvoze iz zemlje 1.480 Za izdavanje, odnosno za produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava 1.480 Za izdavanje, odnosno za produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila službenika diplomatsko-konzularnih predstavništava koji nemaju diplomatski status 700 Za izdavanje, odnosno za produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila stranih trgovinskih predstavništava 52.370 Za izdavanje, odnosno za produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila stranih kulturnih predstavništava i stranih dopisništava 8.730 Za izdavanje, odnosno za produženje važnosti saobraćajne dozvole i potvrde o privremenoj registraciji vozila stranaca 2.180 Za izdavanje duplikata, odnosno za zamenu dokumenata iz ovog tarifnog broja, osim u slučaju iz stava 2. ovog tarifnog broja 1.480 Za potvrdu o registraciji traktora i radnih mašina 1.480 Za potvrdu o registraciji motokultivatora i bicikla sa motorom 700

Tarifni broj 43.

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti na nastavni plan i program za obuku kandidata za vozače motornih vozila i vozače traktora 6.500 Za rešenje po zahtevu za utvrđenje ispunjenosti uslova za rad centra za obuku vozača 65.000

Tarifni broj 44.

Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila 350 Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila 65.000 Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila 3.670 Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila 80.000 Za odobrenje i uput za utiskivanje brojeva motora ili šasija vozila 1.220

Tarifni broj 45.

Za izdavanje zapisnika o uviđaju 610 Za rešenje po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima 3.670 Za rešenje po zahtevu za odobrenje za probnu vožnju 1.750 Za rešenje po zahtevu za odobrenje za izdavanje probnih tablica 4.360

Tarifni broj 46.

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za izradu pečata državnih i drugih organa 5.240

Tarifni broj 47.

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi, i to: 1) po zahtevu za odobrenje lokacija objekata 18.330 2) po zahtevu za odobrenje – davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju za objekte bruto površine (1) do 150 m² 7.500 (2) preko 150 m² do 1.000 m² 15.830 (3) preko 1.000 m² do 5.000 m² 31.660 (4) preko 5.000 m² 60.000 3) po zahtevu za tehnički prijem objekata bruto površine (1) do 150 m² 7.500 (2) preko 150 m² do 1.000 m² 15.830 (3) preko 1.000 m² do 5.000 m² 31.660 (4) preko 5.000 m² 60.000 4) po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja 15.830 5) po zahtevu za bavljenje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija 532.470 6) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija 366.620 7) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe 183.310 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja propisana pod tač. 1), 2), 3) i 4) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada po 1.570

Tarifni broj 48.

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to: 1) za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara 20.950 2) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara 17.460 3) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti prevoza opasnih materija 26.190 4) za odobrenje višekratne nabavke eksplozivnih materija 6.110 5) za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija 3.670 6) za prevoz eksplozivnih materija 3.670 7) za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite 20.950 8) za izdavanje sertifikata za prevoz opasnih materija državljaninu Republike Srbije 700 9) za izdavanje duplikata sertifikata za prevoz opasnih materija 520 Za proširenje zahteva za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara 3.490 Za proširenje zahteva za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite 3.490 Za rešenje koje se donosi po žalbi na rešenje iz stava 1. ovog tarifnog broja 1.750

Tarifni broj 49.

Za potvrdu o podacima iz kaznene evidencije radi osiguranja prava u inostranstvu 350

Tarifni broj 50.

Za izvod iz kaznene evidencije 260

IX. SPISI I RADNjE U CARINSKOM POSTUPKU

Tarifni broj 51.

Za rešenje koje donosi Uprava carina o utvrđivanju evidencionog broja carinskog obveznika 2.090 Za potvrdu koja se izdaje na zahtev stranke u vezi sa: 1) izvršenim uplatama 3.490 2) listama o neplaćenim računima (lista dugovanja) 3.490 3) podacima iz oblasti statistike (o uvozu, izvozu i sl.) 3.490

Tarifni broj 52.

Za prihvatanje Jedinstvene carinske isprave (JCI) 350 Za prihvatanje Sažete deklaracije 350 Za prihvatanje Poštanske carinske isprave 350 Za Obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom 350 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju podnetih carinskih isprava. Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se: 1) za Jedinstvenu carinsku ispravu (JCI) kojom se prijavljuje roba koja se provozi preko carinskog područja Republike Srbije; 2) za pojednostavljenu carinsku deklaraciju; 3) za uvoz robe koja se oslobađa plaćanja uvoznih dažbina na osnovu člana 192. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03, 61/05, 85/05-dr. zakon i 62/06-dr. zakon – u daljem tekstu: Carinski zakon), osim za robu koja je oslobođena plaćanja uvoznih dažbina na osnovu člana 192. tač. 3) i 3a) Carinskog zakona; 4) za uvoz robe koja se oslobađa plaćanja uvoznih dažbina na osnovu člana 193. stav 1. tač. 6) i 10) Carinskog zakona; 5) za uvoz robe koja je oslobođena plaćanja carine na osnovu Priloga A Sporazuma o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera.

Tarifni broj 53.

Za rešenje koje donosi carinarnica u upravnom postupku, i to: 1) u redovnom postupku 1.100 2) u skraćenom postupku 360 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za: 1) rešenje o oslobađanju od plaćanja carine na osnovu člana 192. Carinskog zakona, osim za robu koja je oslobođena plaćanja carine na osnovu člana 192. tač. 3) i 3a) Carinskog zakona; 2) rešenje o oslobađanju od plaćanja carine na osnovu člana 193. stav 1. tač. 6) i 10) Carinskog zakona; 3) rešenje o oslobađanju od plaćanja carine na osnovu Priloga A Sporazuma o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera.

Tarifni broj 54.

Za izdavanje obavezujućeg obaveštenja, i to: 1) o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi 15.000 2) o poreklu robe 15.000

Tarifni broj 55.

Za zahtev za zaštitu prava intelektualne svojine na granici 15.000

Tarifni broj 56.

Za uverenje o direktnoj pošiljci, odnosno o poreklu robe EUR 1, EUR 2 i Form A 1.050

Tarifni broj 57.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i energetskih uslova, uslova zaštite životne okoline i drugih tehničkih uslova, uslova za rad carinske službe, kao i uslova u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora, radi početka rada slobodne zone 15.000 Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodne zone 15.000

Tarifni broj 58.

Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) 5.000 NAPOMENA: Shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA za privremeni uvoz robe, plaća se taksa za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) iz ovog tarifnog broja. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se, shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA, u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organi druge strane ugovornice unele u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi iz člana 8. stav 2. Carinske konvencije o karnetu ATA).

Tarifni broj 59.

Za uverenje (sertifikat) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR 5.250 Za odobrenje prevozniku da može da vrši prevoz robe pod karnetom TIR 1.500 Za odobrenje kojim se odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima 2.270

Tarifni broj 60.

Za rešenje kojim se odobrava carinski kontingent 5.240

X. SPISI I RADNjE U VEZI SA RADOM PREDUZEĆA ZA REVIZIJU I REVIZORA

Tarifni broj 61.

Za zahtev za izdavanje dozvole za rad preduzeća za reviziju 24.440

Tarifni broj 62.

Za zahtev za upis u Registar preduzeća za reviziju, i to za: 1) upis u Registar preduzeća za reviziju 2.560 2) upis promena podataka u Registru preduzeća za reviziju 300 3) brisanje iz Registra preduzeća za reviziju 1.250 Za izdavanje izvoda iz Registra preduzeća za reviziju 770 Za kopiju sertifikata za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja („Službeni list SRJ”, br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01) 770 Za uverenje o položenim ispitima za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja („Službeni list SRJ”, br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01) 770

XI. SPISI I RADNjE U OBLASTI OSIGURANjA

Tarifni broj 63.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole, za: 1) rad organizacije za osiguranje 52.370 2) preregistraciju organizacije za osiguranje 26.190 3) rad agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju 17.460 4) preregistraciju agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju 8.730

Tarifni broj 64.

Za rešenje po zahtevu za promenu dozvole za rad organizacije za osiguranje 8.730

XII. SPISI I RADNjE U OBLASTI POLjOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Tarifni broj 65.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko-sanitarnih uslova za uvoz ili provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 5.290 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko-sanitarnih uslova za privremeni uvoz, izvoz ili provoz životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, psi, mačke, ptice, ribe i sl.) 870 Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za privremeni uvoz životinja za priplod i semena i drugih organa biljaka za razmnožavanje 5.240 Za rešenje po zahtevu za odobrenje za uvoz semena, rasada i sadnog materijala kojim se utvrđuju zdravstveni uslovi i sortnost 3.760 Za fitosertifikat i fitosertifikat reeksport koji prate pošiljke bilja koje se izvoze ili reeksportuju iz Republike Srbije, ako to zahteva zemlja uvoznica ili zemlja preko koje je pošiljka u tranzitu 1.200 Za zahtev za pregled pošiljke (namirnica, odnosno predmeta opšte upotrebe) radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti robe koja se uvozi 700 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka iz stava 6. ovog tarifnog broja u pogledu zdravstvene ispravnosti odgovara uslovima koji su za takve namirnice, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji 4.540 Za izdavanje veterinarsko-sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje životinja, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, za poljoprivredne proizvode, ako se međunarodnim ugovorom zahteva da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje 2.650 Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za uvoz ili provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje životinja i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 4.630 NAPOMENA: Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 5. ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 66.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozna klanica i drugi izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz pošiljka mesa i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla 6.280 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz riba, pernate živine za priplod i jaja za priplod (reprodukciju) 6.280

Tarifni broj 67.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za proizvodnju ribe, oplođene ikre i mlađi za poribljavanje, odnosno postojanje objekata i opreme za proizvodnju i obezbeđenje stručnog rukovođenja proizvodnjom 2.620 Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za objekat -prodavnicu za promet ribe 2.620

Tarifni broj 68.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za: 1) proizvodnju i držanje životinja (farme) 2.650 2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla: (1) većeg obima proizvodnje (industrijski) 15.880 (2) manjeg obima proizvodnje (zanatski) 7.940 (3) objekti (prostorije) u domaćinstvu 2.650 3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta) 15.880 4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari) 15.880 5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla 7.940 6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa 15.880 7) proizvodnju stočne hrane 7.940 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske delatnosti u veterinarskim stanicama, veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje 7.940

Tarifni broj 69.

Za rešenje po zahtevu za davanje vodoprivredne dozvole za objekte za koje postoji obaveza pribavljanja vodoprivredne saglasnosti 18.850

Tarifni broj 70.

Za rešenje po zahtevu za davanje odobrenja za stavljanje u promet sredstva za zaštitu bilja (fitomedicina) 13.090 Za rešenje po zahtevu za produženje odobrenja za stavljanje u promet sredstva za zaštitu bilja (fitomedicina) 13.090 NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 71.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz, odnosno izvoz lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova i medicinskih sredstava, za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicina) 4.760 Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji 2.620 Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme 1.400 Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz farmaceutskih sirovina 4.110 NAPOMENA: Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

Tarifni broj 72.

Za rešenje iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja, i to: 1) po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini) 9.430 2) po zahtevu za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini) 15.880 3) po zahtevu za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini 7.940 4) po zahtevu za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini 7.940

Tarifni broj 73.

Za rešenje u vezi sa organskom proizvodnjom i organskim proizvodima, i to: 1) po zahtevu za odobrenje za primenu materijala za reprodukciju koji nije proizveden metodama organske proizvodnje 350 2) po zahtevu za produženje ili skraćenje prelaznog perioda za uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu 350

Tarifni broj 74.

Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini) 4.750

Tarifni broj 75.

Za rešenje po zahtevu za određivanje veterinarske ustanove i ustanove za zaštitu bilja koje mogu vršiti laboratorijsko istraživanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze 6.110 Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnih lica i preduzetnika koji mogu da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 6.110 Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije 2.620

Tarifni broj 76.

Za zahtev za vršenje kontrole kvaliteta određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu 350 Za uverenje o kvalitetu (sertifikat), odnosno rešenje o odbijanju zahteva uvoznika za izdavanje uverenja o kvalitetu određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu 550

Tarifni broj 77.

Za zahtev pravnog lica za davanje ovlašćenja za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda 3.970 Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda 6.620 Za zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica, za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata 5.000 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata i određivanju broja koda 10.000 Za svako sledeće rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja 5.000

Tarifni broj 78.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti da je tehničko-tehnološka dokumentacija izrađena u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima propisanim za tu vrstu objekata, i to za: 1) proizvodnju i držanje životinja 2.650 2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla: (1) većeg obima proizvodnje (industrijski) 15.880 (2) manjeg obima proizvodnje (zanatski) 7.940 (3) objekti (prostorije) u domaćinstvu 2.650 3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta) 15.880 4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari) 15.880 5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla 7.940 6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa 15.880 7) proizvodnju stočne hrane 7.940 Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja 2.650 Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o određivanju karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja 500 Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene pošiljke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, vrste i načina dijagnostičkih ispitivanja i stručne organizacije koja će vršiti ta ispitivanja 2.650

Tarifni broj 79.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća 930 Za zahtev za upis u Registar polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća, matičnjaka, šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja 930

Tarifni broj 80.

Za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene sorte, odnosno odobravanje uvođenja u proizvodnju strane sorte, odnosno zaštitu sorte poljoprivrednog bilja 560 Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz reprodukcionog materijala stranih sorti za koje nije odobreno uvođenje u proizvodnju ako se uvozi za oplemenjivanje bilja i vođenje postupka odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti 560 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno ili fizičko lice ispunjava uslove za ispitivanje sorti na oglednom polju, odnosno laboratoriji 2.450

Tarifni broj 81.

Za zahtev za ponovni upis sorte u Registar sorti poljoprivrednog bilja 70.000

Tarifni broj 82.

Za rešenje po zahtevu za priznavanje novostvorene domaće sorte voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno upisu u Registar sorti voćaka, vinove loze i hmelja strane sorte 5.620 Za rešenje po zahtevu za upis proizvođača, uvoznika i prometnika sadnim materijalom u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja 2.450 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva 2.110 Za rešenje po zahtevu za upis u Registar dorađivača semena 2.110 Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za prepakivanje semena 1.500 Za uverenje o priznavanju semenskog useva 350

Tarifni broj 83.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da lice (stvaralac, korisnik, odnosno ovlašćena organizacija) ispunjava uslove za procenu rizika za ograničenu upotrebu, uvođenje u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama 3.650

Tarifni broj 84.

Za rešenje po zahtevu za odobravanje ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 3.650 Za rešenje po zahtevu za odobravanje ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju i stavljanje u promet genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, koja sadrže ili se sastoje od istih genetički modifikovanih organizama ili kombinacija genetički modifikovanih organizama, a koji su namenjeni za drugačiju upotrebu od upotrebe koja je odobrena rešenjem iz stava 1. ovog tarifnog broja 3.650

Tarifni broj 85.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava propisane uslove za obavljanje prognoznoizveštajnih poslova, odnosno poslova vršenja usluga u oblasti zaštite bilja 11.450

Tarifni broj 86.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da lice ispunjava propisane uslove za pružanje usluga u sprovođenju mera zaštite bilja, odnosno primeni pesticida u poljoprivredi i šumarstvu 6.820

Tarifni broj 87.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava uslove za proizvodnju, odnosno formulaciju sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (đubriva) 3.650

| NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje istom pravnom licu plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 88.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da ovlašćeni zastupnik ispunjava propisane uslove za zastupanje inostranog proizvođača sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstva za ishranu bilja (đubriva) 6.820

| NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje istom pravnom licu plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 89.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava uslove za vršenje zdravstvenog pregleda useva i objekata, odnosno zdravstvenog pregleda proizvodnje bezvirusnog ili na određene viruse testiranog semena, rasada, sadnog materijala i zemljišta na nematode 5.000

Tarifni broj 90.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da železnička stanica, pomorska luka, rečno, jezersko i vazduhoplovno pristanište, drumski granični prelaz, kontejnerski terminal, pošta, odnosno drugo mesto carinjenja na kojem se vrši zdravstveni pregled pri uvozu i provozu pošiljaka bilja koje se pretovaruju, ispunjava propisane uslove za bezbedno i kvalitetno vršenje zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja 5.000

|

Tarifni broj 91.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) na veliko (skladišta pesticida i đubriva) 6.860 NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje istom pravnom licu plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 92.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva) na malo (poljoprivredne apoteke) 3.000 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pravno lice, odnosno preduzetnik ispunjava propisane uslove za stavljanje u promet sredstava za zaštitu bilja (pesticida), odnosno sredstava za ishranu bilja (đubriva), na malo, koji se nalaze na pozitivnoj (ocenjenoj) listi otrova 5.000

XIII. SPISI I RADNjE U OBLASTI EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Tarifni broj 93.

Za rešenje kojim je data prethodna saglasnost za unošenje naziva „Srbija” u poslovno ime privrednog subjekta 330.770 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

Tarifni broj 94.

Za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe 8.000 Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz robe 8.000 Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za izvoz robe 6.000

|

Tarifni broj 95.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to: 1) za zahtev za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti 1.000 2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti 4.500 3) za zahtev za procenu stranog tehničkog propisa sa tehničkim propisom Republike Srbije 1.000 4) za rešenje kojim se odlučuje o priznavanju ekvivalentnosti stranog tehničkog propisa 7.500 5) za zahtev za izdavanje novog originalnog primerka isprave o usaglašenosti, koji se podnosi telu za ocenjivanje usaglašenosti 750 6) za zahtev za izdavanje isprave o usaglašenosti na jednom od službenih jezika Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) 1.500 7) za žalbu na odluku tela za ocenjivanje usaglašenosti, kojom je odbijen zahtev za izdavanje isprave o usaglašenosti 1.000 8) za žalbu na odluku tela za ocenjivanje usaglašenosti, kojom je stavljena van snage isprava o usaglašenosti 1.500

Tarifni broj 96.

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to: 1) za zahtev za ovlašćivanje laboratorija za poslove etaloniranja i overavanja merila 1.000 2) za rešenje po zahtevu o ovlašćivanju laboratorija za poslove etaloniranja i overavanja merila 4.500

Tarifni broj 97.

Za zahtev za mišljenje (sertifikaciju) da se proizvod može posebno označiti nazivom „proizvod starog zanata”, odnosno „proizvod umetničkog zanata”, odnosno „proizvod domaće radinosti” i stilizovanom oznakom otvorene šake 250 Za mišljenje po zahtevu preduzetnika iz stava 1. ovog tarifnog broja 2.500 Za mišljenje po zahtevu pravnog lica iz stava 1. ovog tarifnog broja 5.000

Tarifni broj 98.

Za odobrenje kompenzacionog posla sa inostranstvom 7.000 Za akt o oslobađanju od carine po osnovu uloga stranog lica 7.000 Za evidentiranje osnivanja preduzeća u inostranstvu, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 5.000 Za evidentiranje statusnih promena u preduzeću u inostranstvu 2.500 Za evidentiranje ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 5.000 Za evidentiranje promena ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća 2.500 Za evidentiranje osnivanja predstavništava i ogranaka u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 5.000 Za evidentiranje statusnih promena u predstavništvu i ogranku u inostranstvu 2.500 Za evidentiranje ugovora o poveravanju stranom licu poslova zastupanja, odnosno prodaji robe sa konsignacionog skladišta, odnosno obavljanju servisne službe u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 4.000 Za evidentiranje ugovora o zastupanju stranih lica, odnosno ugovora o prodaji strane robe sa konsignacionog skladišta, odnosno ugovora o pružanju servisnih usluga, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 7.000 Za evidentiranje ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu, odnosno ugovora o ustupanju izvođenja investicionih radova stranom licu u zemlji 7.000 Za evidentiranje ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijske svojine, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 7.000 Za evidentiranje aneksa ugovora iz ovog tarifnog broja 2.650

Tarifni broj 99.

Za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene) 12.000 Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 8.000 Za sertifikat krajnjeg korisnika pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 5.000 Za međunarodni uvozni sertifikat pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 5.000 Za izvod iz Registra lica za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 1.850 Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 3.150 Za izmenu i dopunu rešenja za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene) 3.150

Tarifni broj 100.

Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja dampinga 30.000 Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena antidampinške dažbine 20.000 Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja subvencija koje podležu kompenzatornim merama 30.000 Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena kompenzatorne dažbine 20.000 Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja prekomernog uvoza 30.000

Tarifni broj 101.

Za rešenje, odnosno saopštenje o homologaciji, odnosno za dodeljivanje (proširenje), povlačenje, odbijanje, odnosno prestanak serijske proizvodnje 1.500 Za ispravu o homologaciji 1.500

Tarifni broj 102.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju 1.500 Za potvrdu u vezi ispunjenosti uslova propisanih normom „EURO 3 ” 1.500

Tarifni broj 103.

Za prijavu za akreditaciju za početno ocenjivanje 700 Za prijavu za proširenje obima akreditacije 700 Za prijavu za produženje (obnavljanje) akreditacije 700

Tarifni broj 104.

Za uverenje o odobrenju tipa merila 1.000

Tarifni broj 105.

Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala 500 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva 500

XIV. SPISI I RADNjE U VEZI SA PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE

Tarifni broj 106.

Za zahtev nosioca prava intelektualne svojine za zaštitu prava, i to: 1) pojedinačan – ako se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe 1.960 2) opšti – ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana 3.430 3) opšti – ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana 6.780

Tarifni broj 107.

Za rešenje po zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine, i to:

| 1) za rešenje kojim se odlučuje o pojedinačnom zahtevu koji se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe 1.960 2) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana 3.430 3) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana 6.780

Tarifni broj 108.

Za prijavu za priznanje patenta, i to: 1) do deset patentnih zahteva 5.000 2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva 500 Za prijavu za priznanje malog patenta 5.000 Za međunarodnu prijavu patenta, i to:   1) do deset patentnih zahteva 5.000 2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva 500 Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš od strane Zavoda za intelektualnu svojinu 5.000 Za dostavljanje međunarodne prijave patenta međunarodnom birou kao zavodu primaocu 2.500 Za prijavu za zaštitu topografije integrisanog kola 5.000 Za prijavu za priznanje prava na dizajn, i to:   1) ako prijava sadrži jedan dizajn 4.000 2) ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn 3.000 Za prijavu za priznanje žiga, i to:   1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 10.000 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 2.000 3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem 2.000 Za prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, i to:   1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 20.000 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 3.000 3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem 3.000 Za zahtev za međunarodno registrovanje žiga, dizajna, odnosno imena porekla 5.000 Za prijavu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake 5.000 Za prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake 10.000 NAPOMENA:   Taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem, ako podnosilac prijave uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.   Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na taksu propisanu ovim tarifnim brojem, ako je međunarodna prijava patenta podneta u naknadnom roku od 30 dana po isteku roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave.

Tarifni broj 109.

Za zahtev za razdvajanje prijave za priznanje žiga 1.500 Za izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, za svaku pojedinačnu prijavu, i to: 1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 10.000 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 2.000 3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem 2.000 Za zahtev za razdvajanje višestruke prijave dizajna na više pojedinačnih, odnosno višestrukih prijava dizajna, za svaku pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu 1.500 Za izdvojenu pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu dizajna, odnosno izdvojene pojedinačne, odnosno višestruke prijave dizajna, za svaku prijavu 1.500

Tarifni broj 110.

Za rezultat ispitivanja podnosilaca prijave za priznanje patenta, zahteva za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, malog patenta, topografije, žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, prava na dizajn, međunarodne prijave patenta, međunarodne prijave žiga, prijave za deponovanje i evidenciju predmeta srodnih prava, prijave za registrovanje imena porekla odnosno geografske oznake, prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, provizornog odbijanja međunarodne registracije žiga 500

Tarifni broj 111.

Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta 15.000 Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta ako postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju (rešeršu), odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju 5.000 Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta koji se podnosi u naknadnom roku, pored takse iz stava 2. ovog tarifnog broja 3.000

Tarifni broj 112.

Za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća se godišnja taksa, i to za: 1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave 7.000 2) četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 8.500 3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 10.000 4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 12.000 5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 14.000 6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 16.000 7) devetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 18.000 8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 20.000 9) jedanaestu godinu i svaku sledeću godinu dok patent ne prestane da važi, računajući od dana podnošenja prijave, plaća se taksa iz tačke 8) ovog tarifnog broja uvećana za za svaku godinu preko deset godina po 4.000 NAPOMENA:   Za održavanje prava iz dopunske prijave patenta, odnosno iz dopunskog patenta, godišnja taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.   Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.   Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 2. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.   Ako se dopunski patent proglasi osnovnim patentom, od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je proglašen osnovnim patentom, plaća se taksa iz ovog tarifnog broja propisana za osnovni patent.  

Tarifni broj 113.

Za održavanje malog patenta plaća se godišnja taksa, i to za: 1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave 7.000 2) četvrtu godinu računajući od dana podnošenja prijave 8.500 3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 10.000 4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 12.000 5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 14.000 6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 14.000 7) devetu godinu, računajući do dana podnošenja prijave 14.000 8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 14.000 NAPOMENA:   Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje malog patenta, odnosno za održavanje malog patenta uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.   Godišnja taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.  

Tarifni broj 114.

Za zahtev za produženje roka trajanja malog patenta 1.000

Tarifni broj 115.

Za registraciju topografije integrisanog kola 10.000

Tarifni broj 116.

Za održavanje važenja dizajna za period od pet godina, i to za: 1) prvi dizajn 10.000 2) drugi i svaki sledeći dizajn iz serije 7.000 Za održavanje važenja dizajna za period od šeste do dvadesetpete godine plaća se godišnja taksa, i to za:   1) prvi dizajn 6.000 2) drugi i svaki sledeći dizajn 4.000 NAPOMENA: Taksa za održavanje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period. Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje taksa, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 117.

Za sticanje, odnosno produženje važenja žiga, za period od deset godina, i to: 1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 20.000 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 3.000 3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem 3.000 Za sticanje, odnosno produženje važenja kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, za period od deset godina, i to:   1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 25.000 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 3.000 3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem 3.000 Za sticanje, odnosno produženje prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, i to:   1) za period od tri godine od dana upisa priznatog statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u registar ovlašćenih korisnika imena porekla, odnosno upisa ovlašćenog korisnika geografske oznake u registar ovlašćenih korisnika geografske oznake 10.000 2) za svako produženje prava korišćenja imena porekla, odnosno geografske oznake 10.000 NAPOMENA:   Taksa za produženje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.   Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene može se uplatiti u naknadnom roku od šest meseci od početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.  

Tarifni broj 118.

Za zahtev za razdvajanje žiga 1.500 Za izdvojeni žig, odnosno za izdvojene žigove, za svaki žig, i to: 1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 20.000 2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 3.000 3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem 3.000

Tarifni broj 119.

Za upis u registar zastupnika, koji se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, i to za: 1) pravno lice 20.000 2) fizičko lice 10.000 Za obnovu upisa u registar zastupnika, koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, plaća se godišnja taksa, i to za:   1) pravno lice 10.000 2) fizičko lice 5.000

Tarifni broj 120.

Za potvrde, izvode iz registara i uverenja o podacima u vezi sa pravima intelektualne svojine o kojima se vodi službena evidencija 1.000 Za prepis rešenja kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine 1.000 Za uverenje o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnu, o kojima se vodi službena evidencija kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine 2.500

Tarifni broj 121.

Za uverenje o pravu prvenstva za prijavu industrijske svojine, i to za: 1) prvo uverenje do deset strana 1.200 2) svako sledeće uverenje istom podnosiocu zahteva do deset strana 300 3) svaku sledeću stranu preko desete strane 25

Tarifni broj 122.

Za zahtev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine 2.500 Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta ili priznatog patenta 10.000 Za zahtev za ponovno uspostavljanje prava prvenstva u postupku po međunarodnim prijavama patenata 2.000

Tarifni broj 123.

Za zahtev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine, i to za: 1) prvi zahtev do 30 dana 1.000 2) svaki sledeći zahtev za svaki započeti mesec produženja roka 1.500

Tarifni broj 124.

Za ispravu o priznatom pravu industrijske svojine 2.000 Za duplikat isprave o priznatom pravu intelektualne svojine 1.000

Tarifni broj 125.

Za zahtev za prestanak žiga zbog nekorišćenja 20.000 Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju patenta, odnosno malog patenta, odnosno rešenja o upisu proširenog evropskog patenta u registar patenata, odnosno žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga 20.000 Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o registrovanom imenu porekla, odnosno geografske oznake porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla 20.000 Za predlog za poništaj prava na topografiju 20.000 Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na dizajn, i to:   1) rešenja kojim je priznat jedan dizajn 20.000 2) rešenja kojim je (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za drugi i svaki sledeći dizajn 2.000

Tarifni broj 126.

Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije 3.000 Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava, odnosno licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna, i to: 1) ako se zahtev odnosi na jedan žig, odnosno prijavu, odnosno dizajn 3.000 2) ako se zahtev odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu 2.000

Tarifni broj 127.

Za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 1.500 Ako se zahtev za donošenje rešenja iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu 1.000

Tarifni broj 128.

Za rezultat ispitivanja u postupku održavanja u važnosti patenta, odnosno malog patenta, odnosno žiga, odnosno dizajna 500

Tarifni broj 129.

Za zahtev za objavljivanje prijave patenta pre isteka roka od 18 meseci od dana podnošenja prijave 5.000 Za zahtev da se prijava žiga, odnosno dizajna, odnosno prijava za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, uzme u postupak preko reda 5.000

Tarifni broj 130.

Za zahtev da se prijava za priznanje patenta pretvori u prijavu za priznanje malog patenta ili obrnuto 2.000 Za zahtev da se prijava za priznanje patenta, odnosno malog patenta, pretvori u prijavu za priznanje dizajna ili obrnuto 2.000 Za zahtev da se prijava imena porekla pretvori u prijavu geografske oznake ili obrnuto 2.000 Za zahtev da se prijava za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla pretvori u prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili obrnuto 2.000

Tarifni broj 131.

Za zahtev za prekid postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, za svaku započetu godinu prekida 5.000 Godišnja taksa za svaku sledeću započetu godinu prekida postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta 800 Za zahtev za nastavak postupka prekinutog zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta 800

Tarifni broj 132.

Za dozvolu za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava 80.000 Za obnovu dozvole iz stava 1. ovog tarifnog broja 80.000

Tarifni broj 133.

Za zahtev da dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, postane osnovna prijava za priznanje patenta, odnosno osnovni patent 2.000 Za zahtev da se dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, veže za novu osnovnu prijavu za priznanje patenta, odnosno za novi osnovni patent 2.000

Tarifni broj 134.

Za zahtev za davanje prinudne licence 15.000

Tarifni broj 135.

Za unošenje u evidenciju i deponovanje primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava 5.000

XV. SPISI I RADNjE U OBLASTI GEOLOGIJE, RUDARSTVA I ENERGETIKE

Tarifni broj 136.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju 3.020 Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina 52.920 Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva: 1) za odobrenje za istraživanje 39.690 2) za produžetak istražnog prava 13.230 3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 79.390 4) za ispiranje plemenitih metala 5.240 5) za izvođenje rudarskih radova 66.150 6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu 26.460 7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu 52.920 8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja gasovoda i unutrašnjih gasnih instalacija 10.470 9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 35.000 10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima 160.000 11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata 80.000 12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata 80.000

Tarifni broj 137.

Za rešenje o odobravanju puštanja u probni rad i upotrebu gasovoda, odnosno naftovoda, odnosno produktovoda, za međunarodni ili magistralni transport 26.190

Tarifni broj 138.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova projektovanja gasovoda, naftovoda i produktovoda 5.240 Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova izgradnje gasovoda, naftovoda ili produktovoda 5.240 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova projektovanja, odnosno izgradnje gasovoda, naftovoda ili produktovoda 31.420

Tarifni broj 139.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na Program stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda, naftovoda ili produktovoda 5.240

Tarifni broj 140.

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole 3.970 Za rešenje kojim se daje energetska dozvola za izgradnju novih, odnosno za rekonstrukciju postojećih energetskih objekata, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole – 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje, odnosno rekonstrukcije objekata NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet. Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja kojim se daje, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole.

Tarifni broj 141.

Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti 20.000

| Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti lica za obavljanje poslova na održavanju objekata za transport i distribuciju prirodnog gasa, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti 3.000

Tarifni broj 142.

Za zahtev za sticanje svojstva povlašćenog proizvođača električne energije 1.320 Za rešenje po zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja 13.230

Tarifni broj 143.

Za prvi pregled kod proizvođača i sve naredne preglede kod korisnika parnih postrojenja (parnih i vrelovodnih kotlova, zagrejača vode i pregrejača para, parnih sudova pod pritiskom) koji se vrši po zahtevu korisnika 5.240

XVI. SPISI I RADNjE U OBLASTI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Tarifni broj 144.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju 170 Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i upisu u registar prevoznika 520 Za rešenje o izdavanju odobrenja za prevoz opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju 1.050 Za rešenje o upisu u registar redova vožnje u međumesnom i međurepubličkom prevozu u drumskom saobraćaju 5.240 Za potvrdu o obavljanju unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju 870 Za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu 10.470 Za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto 10.470 Za rešenje o trajnom obustavljanju, odnosno privremenom prekidu međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika 4.190 Za rešenje o odbijanju zahteva za trajno obustavljanje, odnosno privremeni prekid međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika 4.190

Tarifni broj 145.

Za odobrenje reda vožnje, cenovnika i itinerera, za: 1) prvi primerak 3.490 2) svaki sledeći primerak 700

Tarifni broj 146.

Za bilateralnu dozvolu za međunarodni javni linijski prevoz putnika za deo relacije preko teritorije Republike Srbije, za svaku liniju 20.950 Za tranzitnu dozvolu stranom prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika 34.920 Za dozvolu za obavljanje vožnje praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku, odnosno za dozvolu za obavljanje ostalih povremenih prevoza, odnosno za dozvolu za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika u međunarodnom javnom vanlinijskom prevozu stranom prevozniku, i to: 1) u bilateralnom saobraćaju 9.780 2) u tranzitnom saobraćaju 13.970 Za odgovarajuću stranu dozvolu za međunarodni javni vanlinijski prevoz putnika domaćem prevozniku 1.090 Za rešenje o ispunjavanju uslova za autobuske stanice za međunarodni javni prevoz putnika 104.750 Za dozvolu za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe 1.310 Za posebnu dozvolu za bilateralni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu 20.950 Za posebnu dozvolu za tranzitni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu 4.710 Za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku 1.310 Za rešenje o dodeli strane vremenske dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku 8.000 Za rešenje o dodeli CEMT dozvole, i to: 1) za kratkoročnu dozvolu 6.500 2) za dugoročnu dozvolu 80.000 Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Republike Srbije stranom prevozniku, i to: 1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 2.090 2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli 1.050 3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 3.490 4) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli 1.050 Za dozvolu za obavljanje kabotaže stranom prevozniku 52.370 NAPOMENA: Za svaku sledeću dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika, za domaće i strane prevoznike, taksa se plaća u iznosu umanjenom za 50% od iznosa takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja. Pri raspodeli u interventnim slučajevima, za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku iz stava 9. ovog tarifnog broja, taksa se plaća u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane stavom 9. ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 147.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni i javni prevoz u drumskom saobraćaju 2.620

Tarifni broj 148.

Za overu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na periodičnom održavanju državnih puteva plaća se 0,2% od predračunske vrednosti radova Za rešenje po zahtevu za odobravanje tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim putevima prvog i drugog reda 10.000 Za rešenje po zahtevu za produžavanje roka važenja izdatog rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima 5.000 Za rešenje inspektora za državne puteve zbog neizvršavanja naloga iz zapisnika, i to: 1) do tri naloga za izvršenje 7.000 2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga 2.000 Za zaključak o dozvoli izvršenja, zbog nepostupanja po rešenju inspektora za državne puteve, i to: 1) do tri naloga 7.000 2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga 2.000 Za izdavanje tehničke dokumentacije o putevima na revers, po svesci (knjizi) po danu 2.000 NAPOMENA: Predračunska vrednost objekta, odnosno radova iz stava. 1. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet. Ako se donosi jedno rešenje po zahtevu više lica, taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rešenje uručuje. Ako se donosi jedan zaključak o dozvoli izvršenja po zahtevu više lica, taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se zaključak o dozvoli izvršenja uručuje.

Tarifni broj 149.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja prototipa železničkih voznih sredstava – 0,3% od predračunske vrednosti projekta Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje u saobraćaju novih tipova železničkih voznih sredstava – 0,6% od vrednosti vozila Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje novih tipova delova i opreme za železnička vozila – 0,6% od vrednosti novih tipova delova i opreme za železnička vozila Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu – 0,6% od vrednosti novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu Za rešenje po zahtevu za odobrenje tehničke dokumentacije koja se odnosi na izgradnju, odnosno rekonstrukciju, odnosno modernizaciju železničke infrastrukture 15.000 Za rešenje po zahtevu za saglasnost na akt o uslovima za izgradnju, odnosno rekonstrukciju, odnosno održavanje i zaštitu industrijskog koloseka, železničkih voznih sredstava i drugih sredstava i za organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja na industrijskom koloseku 15.000 NAPOMENA: Predračunska vrednost po projektu iz stava 1. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz st. 1. do 4. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

XVII. SPISI I RADNjE U OBLASTI UNUTRAŠNjE PLOVIDBE

Tarifni broj 150.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje prvog upisa plovnog objekta unutrašnje plovidbe u registar, i to: 1) po zahtevu za odobrenje prvog upisa u list „A” uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe za sve brodove i ploveće naprave sa sopstvenim pogonom preko 150 Kw, kao i za brodove i ploveće naprave bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti 31.420 2) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za čamce i ploveća postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 1.570 3) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za plovne objekte, izuzev plovnih objekata iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja 6.280

Tarifni broj 151.

Za rešenje kojim se određuje pozivni znak čamca: 1) domaćem pravnom ili fizičkom licu 1.720 2) stranom pravnom ili fizičkom licu 3.440 Za rešenje kojim se određuje ime, oznaka, kapetanija upisa i pozivni znak broda: 1) domaćem pravnom ili fizičkom licu 4.190 2) stranom pravnom ili fizičkom licu 8.380

Tarifni broj 152.

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik pomorskih brodova, i to : 1) do 5000 NT 41.900 2) preko 5000 do 15.000 NT 52.370 3) preko 15.000 do 30.000 NT 69.830 4) preko 30.000 do 50.000 NT 139.670 5) preko 50.000 NT 157.120

Tarifni broj 153.

Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to: 1) do 500 Kw 43.650 2) preko 500 kW do 1.000 Kw 62.850 3) preko 1.000 kW 87.290 Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to: 1) do 500 TN 20.950 2) preko 500 TN do 1.000 TN 31.420 3) preko 1.000 do 2.000 TN 104.750 4) preko 2.000 TN 139.670

Tarifni broj 154.

Za zahtev za: 1) izdavanje brodskih isprava, odnosno knjiga brodova unutrašnje plovidbe 1.590 2) izdavanje duplikata, odnosno za izmenu podataka, odnosno za produženje, odnosno za zamenu brodskih isprava i knjiga 790 3) izdavanje brodske knjižice, odnosno dozvole za ukrcanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe 1.590 4) izdavanje duplikata, odnosno izmenu podataka, odnosno zamenu brodske knjižice, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe 790 5) obavljanje osnovnog, odnosno redovnog, odnosno vanrednog pregleda čamca i plovećeg postrojenja 530 6) izdavanje duplikata, odnosno za zamenu plovidbene dozvole za čamac, odnosno za ploveće postrojenje 400 7) polaganje ispita za zvanje u unutrašnjoj plovidbi 790 8) polaganje ispita za upravljača i rukovaoca čamca 530 9) izdavanje duplikata, odnosno za zamenu uverenja za upravljača i rukovaoca čamca 530 10) izdavanje potvrde o brisanju broda iz upisnika brodova unutrašnje plovidbe 1.460 11) overu zapisnika o šteti, odnosno havariji plovnih objekata 930

Tarifni broj 155.

Za rešenje, i to: 1) o upisu promena u list „A” uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe 3.970 2) o sprovođenju uknjižbe, odnosno predbeležbe, odnosno zabeležbe, odnosno prenosa upisa broda, odnosno brisanje broda, odnosno drugih promena 1.980 3) o brisanju, odnosno o izvršenom brisanju iz upisnika, odnosno o promeni tehničkih karakteristika i drugim promenama čamca, odnosno plovećeg postrojenja 400 4) o nautičkim uslovima o izvođenju radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, odnosno održavanju hidrotehničkih objekata, luka, pristaništa, odnosno regulaciji na unutrašnjim plovnim putevima i obalama, odnosno eksploataciji peska ili šljunka, tovarišta, deponija, kao i radova na izgradnji svih vrsta vodova i kablova koji premošćavaju plovne puteve 15.880 5) o nautičkim uslovima za splav-restorane, nautičke klubove i marine 6.620 6) po zahtevu za izdavanje odobrenja za poseban rečni transport 15.880 7) po zahtevu za izdavanje odobrenja za praćenje i nadgledanje poslova na vodi sredstvima prevoza lučke kapetanije (po času) 5.290 8) po zahtevu za izdavanje odobrenja za utovar-istovar naftnih proizvoda i opasnih materija. 25.140 9) po zahtevu za utvrđivanje količine robe u brodu unutrašnje plovidbe (bez obzira na kapacitet), konstataciju stanja i havarije robe, odnosno konstataciju stanja ambalaže 9.260 10) po zahtevu za izdavanje nautičkih uslova za vršenje javnog prevoza u rečnom saobraćaju 6.620 11) o utvrđivanju minimalnog broja članova posade brodova unutrašnje plovidbe, odnosno plovećih naprava i skela 1.590 12) po zahtevu za odobrenje za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima domaćem pravnom ili fizičkom licu 15.880 13) po zahtevu za izdavanje dozvole stranom ovlašćenom licu za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima 92.620 14) priznavanju zvanja članu posade broda 2.650 15) po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih manifestacija na unutrašnjim plovnim putevima 3.970 16) o probnoj vožnji broda unutrašnje plovidbe 6.620 17) po zahtevu za odobrenje za plovidbu stranih jahti ili čamaca unutrašnjim plovnim putevima 4.630 18) po zahtevu za odobrenje za pristajanje plovila van graničnog prelaza 5.290

Tarifni broj 156.

Za izvode iz: 1) upisnika brodova unutrašnje plovidbe 1.320 2) upisnika čamaca i plovećih postrojenja 400 3) registra reda plovidbe 1.980 4) brodarske knjižice 400

Tarifni broj 157.

Za odobrenje stranom licu za uplovljenje u plovne puteve u unutrašnjim vodama 27.930

Tarifni broj 158.

Za dozvolu stranom licu da može vršiti kabotažni prevoz putnika i stvari na unutrašnjim vodama 69.830

XVIII. SPISI I RADNjE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE

Tarifni broj 159.

Za upis vlasnika, odnosno korisnika u registar civilnih vazduhoplova Republike Srbije, za: 1) vazduhoplov transportne kategorije 10.470 2) vazduhoplov opšte kategorije 5.240 3) vazduhoplov posebne kategorije 2.620 Za upis pravnog ili fizičkog lica u Evidenciju letilica kao vlasnika, odnosno korisnika 1.570 Za uverenje, odnosno za produženje uverenja o plovidbenosti vazduhoplova: 1) transportne kategorije 5.250 2) opšte kategorije 3.500 Za izdavanje, odnosno za produženje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova 2.620 Za dozvolu za upotrebu vazduhoplova posebne kategorije 1.750 Tarifni broj 160. Za rešenje: 1) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova, za brisanje iz registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije 3.140 2) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilice, za brisanje iz Evidencije letilica 790 3) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za upis vlasništva aerodroma u Upisnik aerodroma 6.280 4) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za upis letilišta u Upisnik letilišta 3.140 5) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za upis terena u Evidenciju terena 1.570 6) o promeni podataka u Upisniku aerodroma 3.140 7) o promeni podataka u Upisniku letilišta 1.570 8) o promeni podataka u Evidenciji terena 790 9) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za brisanje aerodroma iz Upisnika aerodroma 3.140 10) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za brisanje letilišta iz Upisnika letilišta 1.570 11) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za brisanje terena iz Evidencije terena 790 12) o promeni podataka u registru civilnih vazduhoplova Republike Srbije, odnosno Evidenciji letilica, odnosno Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja 2.620 13) o upisu založnog prava 2.620 Za izvod, odnosno za prepis dokumenta, iz: 1) registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije 2.620 2) Evidencije letilica 1.570 3) Upisnika aerodroma 3.140 4) Upisnika letilišta 3.140 5) Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja 870 Za uverenje o: 1) jačini buke 2.620 2) emisiji gasova pri sagorevanju 2.650 Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje 550 Za odobrenje programa tehničkog održavanja vazduhoplova, za: 1) vazduhoplov transportne kategorije 15.710 2) vazduhoplov opšte kategorije 3.140 3) vazduhoplov posebne kategorije 3.140 4) motor, elisu, opremu i padobran 1.570 Za odobrenje ugovora o uzimanju, odnosno o davanju vazduhoplova u zakup 2.620 Tarifni broj 161. Za uverenje o tipu transportne kategorije, za: 1) vazduhoplov 157.120 2) motor 52.370 3) elisu 34.920 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 34.920 Za uverenje o tipu opšte kategorije, za: 1) vazduhoplov 52.370 2) motor 34.920 3) elisu 17.460 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 17.460 Za uverenje o tipu posebne kategorije, za: 1) vazduhoplov 17.460 2) motor 8.730 3) elisu 6.980 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 6.980 Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu transportne kategorije, za: 1) vazduhoplov 52.370 2) motor 34.920 3) elisu 3.490 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 17.460 Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu opšte kategorije, za: 1) vazduhoplov 34.920 2) motor 26.190 3) elisu 8.730 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 8.730 Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu posebne kategorije, za: 1) vazduhoplov 8.730 2) motor 4.360 3) elisu 3.490 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 3.490 Za uverenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju, ispitivanje radi utvrđivanja tipa i održavanje, za: 1) vazduhoplov transportne kategorije 87.290 2) motor i elisu 34.920 3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije 34.920 4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije 26.190 5) vazduhoplov posebne namene 5.240 6) padobran 5.240 Za uverenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju i ispitivanje, radi utvrđivanja tipa i održavanje, za: 1) vazduhoplov transportne kategorije 26.190 2) motor i elisu 13.090 3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije 13.090 4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije 6.280 5) vazduhoplov posebne kategorije 1.570 6) padobran 1.570 Tarifni broj 162. Za odobrenje strancu da može biti član posade vazduhoplova Republike Srbije, koji se koristi u javnom avio-transportu 5.240 Za duplikat dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje 520 Tarifni broj 163. Za dozvolu za: 1) uspostavljanje linije u međunarodnom redovnom aviotransportu 15.710 2) obavljanje čarter letova 15.710 Za odobrenje: 1) rute za panoramsko letenje 8.730 2) priručnika o operativnim postupcima prevoza za sopstvene potrebe 15.710 3) priručnika o organizaciji letačkih aktivnosti 15.710 Za davanje saglasnosti za organizaciju takmičenja sportskog i amaterskog letenja 170

XIX. SPISI I RADNjE U OBLASTI PROSTORNOG

PLANIRANjA I IZGRADNjE

Tarifni broj 164.

Za zahtev za davanje stručnog mišljenja o prostornim i urbanističkim planovima 3.490

Tarifni broj 165.

Za potvrdu o kontroli temelja građevinskih objekata 1.050

Tarifni broj 166.

Za rešenje koje donosi organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta (stalnog ili privremenog) plaća se taksa, i to: 1) za svaki ekonomski objekat u poljoprivredi 170 2) za svaki građevinski objekat, osim objekta iz tačke 1) ovog tarifnog broja 520 NAPOMENA: Za rešenje kojim se na postojećem objektu odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija i dr. plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse iz ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 167.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata 15.500

Tarifni broj 168.

Za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekta ili za izvođenje radova plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova, ako ovim zakonom nije drukčije propisano NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.

Tarifni broj 169.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekta 16.500

Tarifni broj 170.

Za rešenje kojim se odobrava izgradnja telekomunikacionih objekata plaća se taksa od 0,3% na predračunsku vrednost NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

Tarifni broj 171.

Za rešenje koje donosi organ nadležan za poslove telekomunikacija, kojim se odobrava upotreba objekta plaća se taksa od 0,1% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova Za rešenje kojim se odobrava puštanje objekta u probni rad, plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa rasta cena na malo koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.

Tarifni broj 172.

Za rešenje o odobrenju lokacije, izgradnje, puštanja u probni rad, puštanja u rad i trajni prestanak rada nuklearnog objekta 26.190

XX. SPISI I RADNjE U OBLASTI OBRAZOVANjA

Tarifni broj 173.

Za rešenje po zahtevu za: 1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda 10.470 2) utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine 3.670 3) nostrifikaciju, ekvivalenciju, odnosno priznavanje strane školske javne isprave, za: (1) osnovno obrazovanje 1.750 (2) srednje obrazovanje 3.490 4) priznavanje strane visokoškolske isprave 6.980 5) odobrenje za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole 4.360

Tarifni broj 174.

Za dozvolu za rad visokoškolske ustanove 15.000 Za izmenu, odnosno dopunu dozvole za rad visokoškolske ustanove 10.000 Za uverenje, odnosno potvrdu o podacima iz registra koji vodi ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja 1.000

Tarifni broj 175.

Za duplikat javne isprave koju izdaje osnovna, odnosno srednja škola 520 Za novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti visokog obrazovanja 520 Za duplikat dozvole za rad – licence 1.000 Za izvod iz registra koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema vaspitanja i obrazovanja, koji se odnosi na podatke o oduzimanju i suspenziji licence 440

XXI. SPISI I RADNjE U VEZI SA NAUČNOISTRAŽIVAČKOM

I INOVACIONOM DELATNOŠĆU

Tarifni broj 176.

Za spise i radnje u vezi sa naučnoistraživačkom i inovacionom delatnošću, i to za: 1) akt o ispunjenosti uslova za sticanje naučnih zvanja 1.750 2) akt o upisu u registar istraživača 500 3) akt o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa i upis u registar naučnoistraživačkih organizacija čiji osnivač nije Republika Srbija 8.730 4) rešenje o registraciji inovacione organizacije, odnosno o registrovanju privrednog društva za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti i upis u registar inovacione delatnosti 4.000 5) rešenje o upisu fizičkog lica u registar inovacione delatnosti 500 6) prijavu naučnoistraživačkog, odnosno inovacionog, odnosno drugog projekta koji se finansira iz sredstava budzeta 1.750

XXII. SPISI I RADNjE U OBLASTI ZDRAVLjA

Tarifni broj 177.

Za rešenje koje se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor, i to za: 1) rešenje kojim se utvrđuje da li je idejni projekat usklađen sa izvodom iz urbanističkog plana, odnosno sa aktom o urbanističkim uslovima kojima su utvrđeni opšti, odnosno opšti i posebni sanitarni uslovi i daje sanitarna saglasnost na idejni projekat za objekte, i to: (1) do 100 m2 5.240 (2) preko 100 m2 do 400 m2 10.470 (3) preko 400 m2 20.950 2) rešenje kojim se utvrđuje da li je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan u skladu sa sanitarnim uslovima utvrđenim u idejnom projektu na koji je data sanitarna saglasnost i daje sanitarna saglasnost za korišćenje objekta: (1) do 100 m2 5.240 (2) preko 100 m2 do 400 m2 10.470 (3) preko 400 m2 20.950

Tarifni broj 178.

Za rešenja kojima se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja, i to: 1) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe 15.710 2) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti 15.710 3) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti 12.220 4) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe 12.220

Tarifni broj 179.

Za rešenje u primeni propisa kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju, kojim se određuju: 1) zdravstvene ustanove (referens laboratorije) koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze 12.220 2) pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 12.220 Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije 2.620

Tarifni broj 180.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za uvođenje metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi 2.200 Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole zdravstvenim radnicima za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine 2.200

Tarifni broj 181.

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti kojom se odobrava uvoz, odnosno izvoz lekova, medicinskih sredstava, supstanci (aktivnih farmaceutskih supstanci), kombinacije supstanci za proizvodnju lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini 7.500 Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji 2.620 Za potvrdu da se pojedine bolesti ne mogu lečiti u zemlji 1.220 Za potvrdu za uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata za zdravstvo, kao i rezervne delove i potrošni materijal radi opremanja preduzeća u skladu sa programom razvoja zdravstva u Republici Srbiji 1.220 Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme 1.400 Za saglasnost kojom se odobrava uvoz i izvoz ljudske krvi, krvnih globulina, serumskih globulina, hemoglobina, modifikovanih imunoloških proizvoda, vakcina, žlezda i ostalih organa, ekstrakata žlezda i ostalih organa, odnosno kultura mikroorganizama (osim kvasca) 7.000 NAPOMENA: Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.

Tarifni broj 182.

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole u skladu sa zakonom kojim se uređuju supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, i to: 1) za obavljanje delatnosti proizvodnje, odnosno prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije 20.000 2) za uvoz, odnosno izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge i treće kategorije, kao i supstanci van spiska (API) koje se mogu zloupotrebiti u oblasti opojnih droga 7.500 3) za upotrebu prekursora prve, druge i treće kategorije 8.000

Tarifni broj 183.

Za rešenje po zahtevu za vršenje laboratorijskih ispitivanja lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini 30.000 Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za proizvodnju medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini 50.000 Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet na veliko lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini 25.000 Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet medicinskih sredstava na malo u specijalizovanim prodavnicama 17.000 Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za izradu galenskih lekova 20.000 NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 184.

Za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre proizvođačke prakse u proizvodnji lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre laboratorijske prakse 20.000

Tarifni broj 185.

Za rešenje po zahtevu za odobrenje za proizvodnju opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance) 25.000 Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance) 8.000 Za rešenje po zahtevu za odobrenje za gajenje maka koji je namenjen za proizvodnju opojnih droga 10.000 Za rešenje po zahtevu za odobrenje za promet na veliko opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance) 12.000

Tarifni broj 186.

Za rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite u područjima na kojima se nalaze izvorišta vodosnabdevanja 12.220

XXIII. SPISI I RADNjE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Tarifni broj 187.

Za zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja 1.320 Za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja 1.320 Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja: 1) do 100 m2 26.460 2) preko 100 m2 do 1.000 m2 51.600 3) preko 1.000 m2 84.680 Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja: 1) do 100 m2 22.850 2) preko 100 m2 do 1.000 m2 44.560 3) preko 1.000 m2 73.120 Za ažuriranje studije o proceni uticaja, i to: 1) za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja 1.320 2) za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja: (1) do 100 m2 6.620 (2) preko 100 m2 do 1.000 m2 13.230 (3) preko 1.000 m2 26.460

Tarifni broj 188.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to: 1) obične vode: (1) do 10 l/sekundi 20.000 (2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi 30.000 (3) preko 100 l/sekundi 40.000 2) mineralne vode: (1) do 5 l /sekundi 30.000 (2) preko 5 l /sekundi do 10 l /sekundi 40.000 (3) preko 10 l /sekundi 60.000

Tarifni broj 189.

Za zahtev za izdavanje saglasnosti za korišćenje prirodnih resursa i dobara 40.000 Za zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat rekultivacije, odnosno sanacije 5.290

Tarifni broj 190.

Za zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje, korišćenje i promet određenih vrsta divlje flore i faune 2.620

Tarifni broj 191.

Za zahtev za dobijanje ekološkog znaka 13.090 Za zahtev za registraciju u sistem EMAS 66.150

Tarifni broj 192.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, imisije, buke) 7.940

Tarifni broj 193.

Za zahtev za izdavanje integrisane dozvole 99.230 Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije zahteva za izdavanje integrisane dozvole 2.650 Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije nacrta integrisane dozvole 2.650

Tarifni broj 194.

Za zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera 39.690 Za zahtev za reviziju uslova u dozvoli 26.460

Tarifni broj 195.

Za zahtev za produženje važnosti integrisane dozvole na zahtev operatera 39.690 Za zahtev za prestanak važenja integrisane dozvole na zahtev operatera 26.460

Tarifni broj 196.

Za zahtev za izdavanje rešenja za određivanje oznake otpada, sa: 1) Zelene liste otpada i određivanje njegove upotrebne vrednosti 8.730 2) Oker liste otpada i određivanje njegove upotrebne vrednosti 12.220 3) Crvene liste otpada i određivanje njegove upotrebne vrednosti 15.710

Tarifni broj 197.

Za zahtev za izdavanje saglasnosti o proceni opasnosti od udesa 26.190

Tarifni broj 198.

Za dozvolu za uvoz, izvoz, odnosno tranzit otpada koji nije opasan kao sekundarne sirovine 52.370 Za dozvolu za izvoz, odnosno tranzit opasnog otpada 45.230 Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ispitivanje otpada 6.620 Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije 9.260

Tarifni broj 199.

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica, odnosno preduzetnika za proizvodnju i promet otrova, odnosno pravnog lica za vršenje kontrole otrova 15.710 Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za Centar za kontrolu trovanja 13.090

Tarifni broj 200.

Za zahtev za razvrstavanje otrova u grupe 3.490 Za zahtev za odobrenje stavljanja u promet otrova za održavanje javne higijene 3.490 Za rešenja po zahtevu stavljanje u promet sredstava za javnu higijenu 5.240 Za odobrenje za uvoz-izvoz sredstava opšte upotrebe i sredstava za javnu higijenu 3.490 Za rešenje po zahtevu za odobrenje uvoza, izvoza, odnosno tranzita otrovnih materija preko teritorije Republike Srbije 6.980 Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu koje utvrđuje toksikološku ocenu otrova 4.360 Za rešenje po zahtevu za razvrstavanje u grupe otrova (rešenja komisije za otrove) 5.240 Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu koje utvrđuje ocenu efikasnosti otrova 4.360 Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli otrova 10.500

Tarifni broj 201.

Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje vrši sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koje vrši propisana merenja radi najave vanrednog događaja 15.000 Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica, odnosno preduzetnika koji može da proizvodi, odnosno vrši promet, odnosno koristi izvore jonizujućih zračenja 5.000 Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za vršenje merenja, radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijentima i stanovništvom 15.000 Za rešenja po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava uslove za obavljanje dekontaminacije 15.000 Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja preko državne granice 3.020 Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja na teritoriji Republike Srbije 3.020

Tarifni broj 202.

Za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač 4.360

Tarifni broj 203.

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda 80.000

Tarifni broj 204.

Za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz, ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe 11.910 Za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz, ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe 6.620

Tarifni broj 205.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za uvoz naftnih derivata 8.730

XXIV. SPISI I RADNjE U OBLASTI ZAPOŠLjAVANjA,

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Tarifni broj 206.

Za rešenje (radnu dozvolu) za zapošljavanje stranih državljana u Republici Srbiji 8.730

Tarifni broj 207.

Za rešenje po zahtevu stranke za utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih propisanih uslova, i to površine: 1) do 50 m2 260 2) preko 50 m2 do 100 m2 520 3) preko 100 m2 1.050

Tarifni broj 208.

Za uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica 600 Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 500

Tarifni broj 209.

Za zahtev za davanje saglasnosti na ugovor o penzijskom planu 3.000

Tarifni broj 210.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika 13.030

XXV. SPISI I RADNjE U OBLASTI ODBRANE ZEMLjE

Tarifni broj 211.

Za duplikat dokumenta Vojne akademije 3.000 Za uverenje o položenim ispitima, i to: 1) prvi put 700 2) drugi i svaki naredni put 1.500 Za uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno specijalističkom, odnosno magistarskom, odnosno doktorskom radu 800 Za potvrdu, odnosno uverenje koje izdaje Vojna akademija, osim uverenja iz stava 2. ovog tarifnog broja 500

Tarifni broj 212.

Za odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora i namenskog korišćenja i publikovanja snimljenog materijala, za potrebe: 1) premera zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja 5.000 2) direktnog prenosa aktuelnih događaja 3.000 3) snimanja za koje tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja nije drukčije propisano 2.500 4) pregleda aerofoto snimaka (1) do 100 km2 1.000 (2) preko 100 km2, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji započeti km2 po 10 5) pregleda video zapisa (1) do 30 minuta 900 (2) preko 30 minuta, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji minut po 10

Tarifni broj 213.

Za zahtev investitora za izgradnju objekata u oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje 500 Za obaveštenje, odnosno saglasnost na projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje 2.500 Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje investitor treba da ispuni, odnosno da uskladi projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata iz oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata sa potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje 2.500

Tarifni broj 214.

Za zahtev nosioca izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje 500 Za obaveštenje, odnosno saglasnost na izradu planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje 2.500 Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje nosilac izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova treba da prilagodi potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje 2.500

Tarifni broj 215.

Za rešenja koja se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme, i to za: 1) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme 150.000 2) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji 4.000

XXVI. SPISI I RADNjE U VEZI SA KORIŠĆENjEM PODATAKA IZ EVIDENCIJE REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Tarifni broj 216.

Za korišćenje podataka iz evidencije koju Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) vodi u skladu sa zakonom, za: 1) korišćenje podataka iz evidencije za svaku nepokretnost 1.220 2) podnošenje predloga koji se odnosi na pokretanje postupka, za: (1) pribavljanje nepokretnosti 3.670 (2) otuđenje nepokretnosti 6.110 (3) davanje nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup 1.920 (4) otkaz ugovora o davanju nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup 1.920 (5) stavljanje hipoteke na nepokretnosti 6.110 (6) razmenu nepokretnosti 6.110 (7) pribavljanje i otuđenje pokretnih stvari 2.440 (8) pripremu i zaključenje ugovora koje po zakonu, u ime Republike Srbije, zaključuje direktor Direkcije, odnosno ovlašćeno lice, najkasnije do zaključenja ugovora 7.330 3) pripremu i zaključenje sporazuma sa pravnim licem o utvrđivanju udela državne svojine u sredstvima koja koristi to pravno lice, za: (1) obveznika veliko preduzeće 73.320 (2) obveznika srednje preduzeće 48.880 (3) obveznika malo preduzeće 24.440

XXVII. SPISI I RADNjE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Tarifni broj 217.

Za overu geodetskog plana, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 1.220 Za overu heliografske kopije plana (crteža) plaća se za svaki ceo i za započet kvadratni metar 1.750

Tarifni broj 218.

Za overu kopije plana, i to: 260 1) veličine polutabaka 260 2) za drugi i svaki dalji ceo i započeti polutabak preko jednog polutabaka 50 Za overu prepisa, odnosno izvoda iz katastarskog operata, odnosno terenskog elaborata premera, i to: 1) za prvi tabak obrasca korišćenog za prepis (katastarski obrazac) 350 2) za drugi i svaki dalji započeti tabak obrasca korišćenog za prepis 170 Za odobrenje plana koji izrađuje lice ovlašćeno za vršenje geodetskih radova plaća se taksa u skladu sa st. 1. i 2. ovog tarifnog broja. NAPOMENA: Za overu plana iz ovog tarifnog broja ne plaća se taksa iz Tarifnog broja 217. stav 2.

Tarifni broj 219.

Za rešenje po zahtevu za upis promena u katastarskom operatu po ispravama, bez uviđaja na licu mesta 350 Za rešenje po zahtevu za upis promena u katastarskom operatu za koje je potrebno izvršiti uviđaj na licu mesta 520

XXVIII. SPISI I RADNjE U VEZI SA MATIČNIM KNjIGAMA

Tarifni broj 220.

Za rešenje po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja ili smrti u matičnu knjigu 300 Za rešenje po zahtevu za promenu ličnog imena 300 Za rešenje po zahtevu za zaključenje braka preko punomoćnika 300 NAPOMENA: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 221.

Za uverenje iz matičnih knjiga, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 300 Za uverenje iz matične knjige o slobodnom bračnom stanju 550 NAPOMENA: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 222.

Za izvode iz matičnih knjiga, i to: 1) na domaćem obrascu 90 2) namenjenih inostranstvu 260 NAPOMENA: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.

XXIX. SPISI I RADNjE U OBLASTI PROIZVODNjE, OBRADE

I PROMETA DUVANA

Tarifni broj 223.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za: 1) obavljanje proizvodnje i obrade duvana 1.750 2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda 523.740 3) obavljanje uvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda 52.370 4) obavljanje izvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda 1.750 5) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima 52.370 6) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu 170

Tarifni broj 224.

Za upis u svaki od registara koji se vodi kod Uprave za duvan 1.750 Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja 520 Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici Srbiji, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara 520 Za overenu kopiju izvoda o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda 1.750 Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima 170 Za duplikat rešenja Uprave za duvan 170

XXX. OSTALI SPISI I RADNjE

Tarifni broj 225.

Za obaveštenje o razvrstavanju pravnih lica po delatnostima i određivanju matičnog broja 1.750 Za obaveštenje o promeni delatnosti pravnih lica 1.750

Tarifni broj 226.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na uvoz medicinske i druge opreme za oslobađanje od plaćanja carine 6.110

Tarifni broj 227.

Za dozvolu za osnivanje berze 8.730 Za dozvolu za rad robne berze i mešovite berze koje izdaje republički organ nadležan za osnivanje robne berze 10.470

Tarifni broj 228.

Za tehnički pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica koja po postojećim propisima podležu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po svakom celom ili započetom radnom času svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje, po 520

ODELjAK B – KONZULARNE TAKSE

Tarifni broj 1.

Iznos takse u devizama Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano EUR 15 AUD 25 CAD 24 DKK 112 JPY 2.426 NOK 120 SEK 140 CHF 24 GBP 12 USD 23 Za svaki sledeći podnesak po istom zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja, po kome se ne donosi posebno rešenje EUR 6 AUD 10 CAD 9 DKK 45 JPY 970 NOK 48 SEK 56 CHF 10 GBP 5 USD 9 NAPOMENA: Taksa za zahtev za overu potpisa, odnosno za zahtev za overu fotokopije dokumenta iz Tarifnog broja 7. ovog odeljka, plaća se u iznosu iz stava 1. ovog tarifnog broja, nezavisno od broja primeraka iste isprave na kojim se overa potpisa vrši, odnosno od broja fotokopija istog dokumenta koje se overavaju. Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za: 1) zahtev koji se odnosi na regulisanje vojne obaveze; 2) zahtev za izdavanje vize; 3) zahtev za sastavljanje ugovora; 4) zahtev za sastavljanje punomoćja; 5) zahtev za sačinjavanje, odnosno za overu prevoda.

Tarifni broj 2.

Za dostavljanje prijave, odnosno obaveštenja, odnosno drugog pismenog podneska obveznika organima u Republici Srbiji, odnosno za dostavljanje pismenih podnesaka obveznika DKP, odnosno za dostavljanje upravnih akata organa Republike Srbije obveznicima, odnosno rešenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima, plaća se taksa, i to: – u evropskim zemljama: EUR 11 AUD 18 CAD 17 DKK 82 JPY 1.779 NOK 88 SEK 103 CHF 18 GBP 9 USD 17 – vanevropskim zemljama: EUR 19 AUD 32 CAD 30 DKK 142 JPY 3.073 NOK 152 SEK 178 CHF 31 GBP 15 USD 30 NAPOMENA: Ako DKP, na zahtev stranke, dostavljanje vrši posebnim putem, pored takse, obveznik plaća i troškove takve vrste dostavljanja. Za dostavljanje pismena stranih organa (dostavnice, zamolnice, ekstradicija, deportacija, readmisija i dr.) ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja, pod uslovom uzajamnosti.

Tarifni broj 3.

Za uverenje, odnosno za potvrdu (osim za potvrdu službenog lica da je primilo podnesak), odnosno za rešenje koje izdaje DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano EUR 15 AUD 25 CAD 24 DKK 112 JPY 2.426 NOK 120 SEK 140 CHF 24 GBP 12 USD 23 Za potvrdu koja se izdaje za svrhu regulisanja carinskih obaveza prilikom povratka lica iz inostranstva radi stalnog boravka u Republici Srbiji, odnosno prilikom uvoza nasleđenih stvari iz inostranstva EUR 105 AUD 175 CAD 166 DKK 783 JPY 16.982 NOK 838 SEK 983 CHF 170 GBP 83 USD 163

Tarifni broj 4.

Za žalbu protiv rešenja EUR 15 AUD 25 CAD 24 DKK 112 JPY 2.426 NOK 120 SEK 140 CHF 24 GBP 12 USD 23 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za žalbu na akt u vezi sa regulisanjem vojne obaveze.

Tarifni broj 5.

Za svaku radnju koja se preduzima van prostorija DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, naplaćuje se po satu EUR 15 AUD 25 CAD 24 DKK 112 JPY 2.426 NOK 120 SEK 140 CHF 24 GBP 12 USD 23 NAPOMENA: U smislu ovog tarifnog broja, satom se smatra svaki ceo i svaki započeti sat.

Tarifni broj 6.

Za overu potpisa fizičkog lica na ispravi, osim ugovora o prometu nepokretnosti, i to: 1) na prvom primerku isprave 23 EUR 38 AUD 36 CAD 172 DKK 3.720 JPY 184 NOK 215 SEK 37 CHF 18 GBP 36 USD 2) na drugom primerku isprave EUR 19 AUD 32 CAD 30 DKK 142 JPY 3.073 NOK 152 SEK 178 CHF 31 GBP 15 USD 30 3) na trećem i svakom narednom primerku isprave, po EUR 11 AUD 18 CAD 17 DKK 82 JPY 1.779 NOK 88 SEK 103 CHF 18 GBP 9 USD 17 Za overu potpisa na zahtev za: 1) prestanak državljanstva Republike Srbije EUR 142 AUD 237 CAD 224 DKK 1.060 JPY 22.966 NOK 1.133 SEK 1.329 CHF 229 GBP 112 USD 221 2) prijem u državljanstvo Republike Srbije EUR 23 AUD 38 CAD 36 DKK 172 JPY 3.720 NOK 184 SEK 215 CHF 37 GBP 18 USD 36 Za overu fotokopije dokumenta, i to: 1) prve strane EUR 11 AUD 18 CAD 17 DKK 82 JPY 1.779 NOK 88 SEK 103 CHF 18 GBP 9 USD 17 2) svake naredne strane, po EUR 8 AUD 13 CAD 13 DKK 60 JPY 1.294 NOK 64 SEK 75 CHF 13 GBP 6 USD 12 Za nadoveru službenog potpisa i pečata na ispravi EUR 23 AUD 38 CAD 36 DKK 172 JPY 3.720 NOK 184 SEK 215 CHF 37 GBP 18 USD 36 Tarifni broj 7. Za overu potpisa na svakom primerku ugovora o prometu nepokretnosti čija je vrednost, i to do: 500 EUR plaća se EUR 23 836 AUD plaća se AUD 38 789 CAD plaća se CAD 36 3.731 DKK plaća se DKK 172 80.865 JPY plaća se JPY 3.720 3.990 NOK plaća se NOK 184 4.679 SEK plaća se SEK 215 808 CHF plaća se CHF 37 394 GBP plaća se GBP 18 779 USD plaća se USD 36 Za overu potpisa na svakom primerku ugovora o prometu nepokretnosti čija je vrednost, i to: preko 500 do 2.000 EUR, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od EUR 23 preko 836 do 3.342 AUD, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od AUD 38 preko 789 do 3.156 CAD, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od CAD 36 preko 3.731 do 14.923 DKK, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od DKK 172 preko 80.865 do 323.460 JPY, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od JPY 3.720 preko 3.990 do 15.960 NOK, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od NOK 184 preko 4.679 do 18.716 SEK, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od SEK 215 preko 808 do 3.231 CHF, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od SEK 37 preko 394 do 1.578 GBP, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od GBP 18 preko 779 do 3.114 USD, plaća se taksa jednaka zbiru 1% od vrednosti ugovora i iznosa od USD 36 Za overu potpisa na svakom primerku ugovora o prometu nepokretnosti čija je vrednost, i to: preko 2.000 do 15.000 EUR, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od EUR 42 preko 3.342 do 25.065 AUD, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od AUD 70 preko 3.156 do 23.673 CAD, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od CAD 66 preko 14.923 do 111.920 DKK, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od DKK 313 preko 323.460 do 2.425.951 JPY, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od JPY 6.793 preko 15.960 do 119.700 NOK, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od NOK 335 preko 18.716 do 140.366 SEK, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od SEK 393 preko 3.231 do 24.229 CHF, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od SEK 68 preko 1.578 do 11.834 GBP, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od GBP 33 preko 3.114 do 23.357 USD, plaća se taksa jednaka zbiru 0,5% od vrednosti ugovora i iznosa od USD 65 Za overu potpisa na svakom primerku ugovora o prometu nepokretnosti čija je vrednost, i to: preko 15.000 EUR, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od EUR 128 preko 25.065 AUD, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od AUD 214 preko 23.673 CAD, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od CAD 202 preko 111.920 DKK, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od DKK 955 preko 2.425.951 JPY, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od JPY 20.701 preko 119.700 NOK, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od NOK 1.021 preko 140.366 SEK, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od SEK 1.198 preko 24.229 CHF, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od SEK 207 preko 11.834 GBP, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od GBP 101 preko 23.357 USD, plaća se taksa jednaka zbiru 0,25% od vrednosti ugovora i iznosa od USD 199 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za overu svakog potpisa na ispravi.

Tarifni broj 8.

Za putne isprave, odnosno za vize državljanima Republike Srbije, i to za: 1) izdavanje putnog lista EUR 20 AUD 33 CAD 32 DKK 149 JPY 3.235 NOK 160 SEK 187 CHF 32 GBP 16 USD 31 2) izdavanje vize „poslovno u” EUR 15 AUD 25 CAD 24 DKK 112 JPY 2.426 NOK 120 SEK 140 CHF 24 GBP 12 USD 23 Za putne isprave, odnosno za vize stranim državljanima, i to za: 1) izdavanje, odnosno za produženje važenja putnog lista za strance EUR 20 AUD 33 CAD 32 DKK 149 JPY 3.235 NOK 160 SEK 187 CHF 32 GBP 16 USD 31 2) izdavanje vize za jedan ulaz/ izlaz, odnosno tranzit EUR 20 AUD 33 CAD 32 DKK 149 JPY 3.235 NOK 160 SEK 187 CHF 32 GBP 16 USD 31 3) izdavanje vize za dva ulaza/izlaza, odnosno tranzita EUR 40 AUD 67 CAD 63 DKK 298 JPY 6.469 NOK 319 SEK 374 CHF 65 GBP 32 USD 62 4) izdavanje vize za više ulaza/izlaza, odnosno tranzita EUR 56 AUD 94 CAD 88 DKK 418 JPY 9.057 NOK 447 SEK 524 CHF 90 GBP 44 USD 87 5) za izdavanje vize u „poslovne svrhe” EUR 84 AUD 140 CAD 133 DKK 627 JPY 13.585 NOK 670 SEK 786 CHF 136 GBP 66 USD 131 6) vizu u zajedničkom pasošu, za svako lice po EUR 10 AUD 17 CAD 16 DKK 75 JPY 1.617 NOK 80 SEK 94 CHF 16 GBP 8 USD 16 NAPOMENA: Taksu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja ne plaća podnosilac zahteva koji je:1) žrtva trgovine ljudima, ili2) u teškim prilikama zbog gubitka putne isprave u inostranstvu, ili 3) ispravom izdatom od strane nadležnog organa dokaže da je bez sredstava za izdržavanje.Rešenje o oslobađanju od plaćanja takse po osnovima iz stava 1. ove napomene donosi šef DKP.Pod uslovom uzajamnosti, taksu za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji dolaze u Republiku Srbiju, na poziv organa i organizacija iz Republike Srbije radi školovanja, odnosno specijalizacije, odnosno učešća na kulturnim, medicinskim, prosvetnim ili sportskim manifestacijama, odnosno na lečenje. U slučaju nerecipročnog postupanja druge države prema državljanima Republike Srbije, u pogledu iznosa takse za vizu, taksa za odgovarajuću vizu iz ovog tarifnog broja koja se izdaje državljanima te države, plaća se u iznosu koji ta država naplaćuje za odgovarajuću vizu državljanima Republike Srbije, a najmanje u iznosu takse za odgovarajuću vizu propisanom ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 9.

Za putne isprave, odnosno za vize državljanima Republike Srbije, i to za: 1) izdavanje putnog lista EUR 20 AUD 33 CAD 32 DKK 149 JPY 3.235 NOK 160 SEK 187 CHF 32 GBP 16 USD 31 2) izdavanje vize „poslovno u” EUR 15 AUD 25 CAD 24 DKK 112 JPY 2.426 NOK 120 SEK 140 CHF 24 GBP 12 USD 23 Za putne isprave, odnosno za vize stranim državljanima, i to za: 1) izdavanje putnog lista za strance EUR 20 AUD 33 CAD 32 DKK 149 JPY 3.235 NOK 160 SEK 187 CHF 32 GBP 16 USD 31 2) vizu u zajedničkom pasošu, za svako lice po EUR 10 AUD 17 CAD 16 DKK 75 JPY 1.617 NOK 80 SEK 94 CHF 16 GBP 8 USD 16 3) A1 – jednokratnu aerodromsku tranzitnu vizu, odnosno za A2 – višekratnu aerodromsku tranzitnu vizu, odnosno za B1 – jednokratnu tranzitnu vizu, odnosno za B2 – dvokratnu tranzitnu vizu, odnosno za B3 – višekratnu tranzitnu vizu, odnosno za C1 – vizu za kraći boravak (do 30 dana), odnosno za C2 – vizu za kraći boravak (90 dana neprekidno ili uzastopno u periodu od šest meseci), odnosno za C3 – vizu za kraći boravak sa više ulazaka (sa rokom važenja do jedne godine), odnosno za C4 – vizu za više ulazaka (sa rokom važenja do pet godina) EUR 60 AUD 100 CAD 95 DKK 448 JPY 9.704 NOK 479 SEK 651 CHF 97 GBP 47 USD 93 4) D1 – nacionalnu vizu za duži boravak, odnosno za D2 – nacionalnu vizu za duži boravak koja može da važi i kao viza za kraći boravak (vrste D i C) EUR 30 AUD 50 CAD 47 DKK 224 JPY 4.852 NOK 239 SEK 281 CHF 48 GBP 24 USD 47 5) vizu sa ograničenom teritorijalnom važnošću (vrste B i C) EUR 60 AUD 100 CAD 95 DKK 448 JPY 9.704 NOK 479 SEK 651 CHF 97 GBP 47 USD 93 6) zajedničku vizu vrste A1, odnosno A2, odnosno B1, odnosno B2, odnosno B3, za grupu od pet do 50 lica EUR 60 AUD 100 CAD 95 DKK 448 JPY 9.704 NOK 479 SEK 651 CHF 97 GBP 47 USD 93 7) zajedničku vizu vrste A1, odnosno A2, odnosno B1, odnosno B2, odnosno B3, za grupu od pet do 50 lica, pored takse iz tačke 6) ovog stava, za svako lice plaća se i EUR 1 AUD 2 CAD 2 DKK 7 JPY 162 NOK 8 SEK 9 CHF 2 GBP 1 USD 2 8) zajedničku vizu vrste C1, odnosno C2, odnosno C3, odnosno C4, za grupu od pet do 50 lica EUR 60 AUD 100 CAD 95 DKK 448 JPY 9.704 NOK 479 SEK 651 CHF 97 GBP 47 USD 93 9) zajedničku vizu vrste C1, odnosno C2, odnosno C3, odnosno C4, za grupu od pet do 50 lica, pored takse iz tačke 8) ovog stava, za svako lice plaća se i EUR 3 AUD 5 CAD 5 DKK 22 JPY 485 NOK 24 SEK 28 CHF 5 GBP 2 USD 5 NAPOMENA: Taksu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja ne plaća podnosilac zahteva koji je:1) žrtva trgovine ljudima, ili2) u teškim prilikama zbog gubitka putne isprave u inostranstvu, ili 3) ispravom izdatom od strane nadležnog organa dokaže da je bez sredstava za izdržavanje.Rešenje o oslobađanju od plaćanja takse po osnovima iz stava 1. ove napomene donosi šef DKP.Taksu za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju ni:deca do navršenih šest godina života;2) učenici, studenti, predavači i istraživači koji dolaze u Republiku Srbiju, na poziv organa i organizacija iz Republike Srbije, radi školovanja, odnosno studiranja, odnosno predavanja, odnosno stručnog usavršavanja;3) lica koja organizovano, preko humanitarnih organizacija dolaze u Republiku Srbiju, radi pružanja humanitarne pomoći. Taksu za kratkoročnu vizu C1 ne plaćaju učesnici na kulturnim, prosvetnim ili sportskim manifestacijama, pod uslovom uzajamnosti. U slučaju nerecipročnog postupanja druge države prema državljanima Republike Srbije, u pogledu iznosa takse za vizu, taksa za odgovarajuću vizu iz ovog tarifnog broja koja se izdaje državljanima te države, plaća se u iznosu koji ta država naplaćuje za odgovarajuću vizu državljanima Republike Srbije, a najmanje u iznosu takse za odgovarajuću vizu propisanom ovim tarifnim brojem.Taksa za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaća se u slučajevima hitnog medicinskog lečenja, odnosno pomoći u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda, odnosno radi dolaska u zemlju u vezi sa pružanjem ekonomsko-razvojne pomoći, odnosno donacija u kulturnoprosvetne, naučnotehnološke, sportske, kao i slične svrhe.

Tarifni broj 10.

Za sastavljanje testamenta, i to: 1) u kancelariji DKP EUR 128 AUD 214 CAD 202 DKK 955 JPY 20.701 NOK 1.021 SEK 1.198 CHF 207 GBP 101 USD 199 2) van kancelarije DKP EUR 195 AUD 326 CAD 308 DKK 1.455 JPY 31.537 NOK 1.556 SEK 1.825 CHF 315 GBP 154 USD 304 Za sastavljanje akta o opozivu testamenta EUR 69 AUD 115 CAD 109 DKK 515 JPY 11.159 NOK 551 SEK 646 CHF 111 GBP 54 USD 107 Za sastavljanje dopune testamenta EUR 105 AUD 175 CAD 166 DKK 783 JPY 16.982 NOK 838 SEK 983 CHF 170 GBP 83 USD 163

Tarifni broj 11.

Za sastavljanje ugovora, i to: 1) u prostorijama DKP EUR 128 AUD 214 CAD 202 DKK 955 JPY 20.701 NOK 1.021 SEK 1.198 CHF 207 GBP 101 USD 199 2) van prostorija DKP EUR 195 AUD 326 CAD 308 DKK 1.455 JPY 31.537 NOK 1.556 SEK 1.825 CHF 315 GBP 154 USD 304

Tarifni broj 12.

Za sastavljanje punomoćja EUR 19 AUD 32 CAD 30 DKK 142 JPY 3.073 NOK 152 SEK 178 CHF 31 GBP 15 USD 30

Tarifni broj 13.

Za sastavljanje svih vrsta zapisnika i drugih pismena, izuzev u oblasti naslednopravnih odnosa EUR 32 AUD 53 CAD 51 DKK 239 JPY 5.175 NOK 255 SEK 299 CHF 52 GBP 25 USD 50

Tarifni broj 14.

Za sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi na zahtev stranke EUR 32 AUD 53 CAD 51 DKK 239 JPY 5.175 NOK 255 SEK 299 CHF 52 GBP 25 USD 50

Tarifni broj 15.

Za sačinjavanje i overu prevoda u DKP, i to: 1) do 100 reči EUR 48 AUD 80 CAD 76 DKK 358 JPY 7.763 NOK 383 SEK 449 CHF 78 GBP 38 USD 75 2) za svaku reč preko 100 reči po EUR 0,11 AUD 0,18 CAD 0,17 DKK 0,82 JPY 17,79 NOK 0,88 SEK 1,03 CHF 0,18 GBP 0,09 USD 0,17 Za overu prevoda koji nije sačinjen u DKP: 1) do 100 reči EUR 20 AUD 33 CAD 32 DKK 149 JPY 3.235 NOK 160 SEK 187 CHF 32 GBP 16 USD 31 2) za svaku reč preko 100 reči po EUR 0,06 AUD 0,10 CAD 0,09 DKK 0,45 JPY 9,70 NOK 0,48 SEK 0,56 CHF 0,10 GBP 0,05 USD 0,09

Tarifni broj 16.

Za deponovanje potpisa i pečata javnog beležnika (notara) kod DKP EUR 25 AUD 42 CAD 39 DKK 187 JPY 4.043 NOK 199 SEK 234 CHF 40 GBP 20 USD 39

Tarifni broj 17.

Za sklapanje braka EUR 50 AUD 84 CAD 79 DKK 373 JPY 8.087 NOK 399 SEK 468 CHF 81 GBP 39 USD 78 Za izvod iz matičnih knjiga u inostranstvu (venčanih, odnosno rođenih, odnosno umrlih, odnosno knjiga državljana) EUR 23 AUD 38 CAD 36 DKK 172 JPY 3.720 NOK 184 SEK 215 CHF 37 GBP 18 USD 36

Tarifni broj 18.

Za radnje u ostavinskim stvarima, i to za: 1) sastavljanje zapisnika u prostorijama DKP (1) za prvu stranu zapisnika EUR 55 AUD 92 CAD 87 DKK 410 JPY 8.895 NOK 439 SEK 515 CHF 89 GBP 43 USD 86 (2) za drugu i svaku dalju stranu zapisnika po EUR 8 AUD 13 CAD 13 DKK 60 JPY 1.294 NOK 64 SEK 75 CHF 13 GBP 6 USD 12 2) popisivanje zaostavštine, odnosno za nalaz bez procene ili bez navođenja vrednosti EUR 180 AUD 301 CAD 284 DKK 1.343 JPY 29.111 NOK 1.436 SEK 1.684 CHF 291 GBP 142 USD 280 3) popisivanje zaostavštine, sa procenom vrednosti predmeta, plaća se taksa u visini od 2% od celokupne vrednosti popisanih i procenjenih predmeta, uvećana za taksu za svaku procenu, svaki nalaz veštaka i svaki dan rada konzularnog službenika 4) upravljanje zaostavštinom po kojoj je sprovedena ostavinska rasprava, odnosno za upravljanje drugom imovinom koja ne potiče iz zaostavštine, plaća se 7% od godišnjeg neto prihoda od te zaostavštine, odnosno imovine 5) radnje van prostorija DKP (zastupanje pred državnim organima, učešće u drugim službenim radnjama i dr.), ako ovim zakonom nije drukčije propisano, za svaki dan rada EUR 158 AUD 264 CAD 249 DKK 1.179 JPY 25.553 NOK 1.261 SEK 1.479 CHF 255 GBP 125 USD 246 NAPOMENA: U smislu ovog tarifnog broja, danom se smatra vreme od šest časova, a svaki započeti deo tog vremena računa se kao pola dana.

Tarifni broj 19.

Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih predmeta od vrednosti, taksa se plaća u procentualnom iznosu od iznosa koji se dostavlja, odnosno od vrednosti predmeta koji se dostavlja 4% Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih vrednosti koji potiče iz ostvarene zaostavštine, i to za: 1) zaostavštinu do 100 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 6% 2) zaostavštinu preko 100 do 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 9% 3) zaostavštinu preko 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 10,5% NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se kada se, povodom elementarne nepogode ili drugih nesrećnih okolnosti, novac, odnosno druge vrednosti državljana Republike Srbije, ili za državljane Republike Srbije, predaju DKP.

Tarifni broj 20.

Za spise i radnje u vezi sa čuvanjem depozita, odnosno testamenta, plaća se taksa, i to za: 1) akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje EUR 23 AUD 38 CAD 36 DKK 172 JPY 3.720 NOK 184 SEK 215 CHF 37 GBP 18 USD 36 2) čuvanje i izdavanje novca, odnosno hartija od vrednosti, odnosno štednih knjižica, odnosno predmeta od vrednosti: (1) za prvu godinu ili deo te godine, od vrednosti 9% (2) za drugu i svaku dalju godinu ili za deo te godine, od vrednosti po 7,5% 3) za čuvanje testamenta ili drugih isprava EUR 80 AUD 134 CAD 126 DKK 597 JPY 12.938 NOK 638 SEK 749 CHF 129 GBP 63 USD 125 NAPOMENA: Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za depozite, i to: 1) novčanih iznosa položenih unapred radi plaćanja taksa, troškova i sličnih dažbina DKP; 2) zarada, odnosno pokretnih stvari (efektive državljana Republike Srbije, kao npr. novca položenog – primljenog na ime obeštećenja, bolesti, lišenja slobode i dr.); 3) u slučaju elementarne nepogode, akata nasilja i sl.

Tarifni broj 21.

Za upisivanje članova posade u popis posade i podataka o ukrcavanju ili iskrcavanju članova posade EUR 10 AUD 17 CAD 16 DKK 75 JPY 1.617 NOK 80 SEK 94 CHF 16 GBP 8 USD 16 Za akt kojim se odobrava ukrcavanje stranog državljanina kao člana posade na trgovački brod Republike Srbije EUR 11 AUD 18 CAD 17 DKK 82 JPY 1.779 NOK 88 SEK 103 CHF 18 GBP 9 USD 17

Tarifni broj 22.

Za overu brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potrebu svakog upisa u te knjige i isprave EUR 450 AUD 752 CAD 710 DKK 3.358 JPY 72.779 NOK 3.591 SEK 4.211 CHF 727 GBP 355 USD 701 Za izdavanje i overu izvoda iz brodskog dnevnika, za: 1) prvu stranu EUR 11 AUD 18 CAD 17 DKK 82 JPY 1.779 NOK 88 SEK 103 CHF 18 GBP 9 USD 17 2) drugu i svaku dalju započetu stranu po EUR 8 AUD 13 CAD 13 DKK 60 JPY 1.294 NOK 64 SEK 75 CHF 13 GBP 6 USD 12

Tarifni broj 23.

Za intervenciju DKP da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave u vezi sa sigurnošću plovidbe, pored stvarnih troškova EUR 158 AUD 264 CAD 249 DKK 1.179 JPY 25.553 NOK 1.261 SEK 1.479 CHF 255 GBP 125 USD 246 Za svaku drugu intervenciju DKP kod stranih organa po zahtevu broda za koju nije propisana posebna taksa EUR 158 AUD 264 CAD 249 DKK 1.179 JPY 25.553 NOK 1.261 SEK 1.479 CHF 255 GBP 125 USD 246

Tarifni broj 24.

Kada DKP pruža konzularne usluge državljanima trećih država, taksa za svaku konzularnu radnju iz ovog odeljka uvećava se 100%, osim kada je drukčije uređeno sporazumom sa državom čijim državljanima se konzularna usluga pruža.”

Član 26.

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je povoljniji za obveznika.

Član 27.

U 2009. godini neće se vršiti usklađivanje taksi, niti donositi odluka kojom se uređuju vrste deviza u kojima se taksa plaća i visina zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2009. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize.

Prvo usklađivanje dinarskih iznosa taksi iz Odeljka A Tarife, stopom rasta troškova života, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, izvršiće se za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 2. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 3. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti vrste deviza u kojima se takse iz Odeljka A Tarife plaćaju u devizama i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila 2010. godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, u skladu sa članom 4. ovog zakona.

Odluka iz stava 4. ovog zakona primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, do kada će se primenjivati Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS”, broj 54/08).

Član 28.

Propis na osnovu ovlašćenja iz člana 11. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene propisa iz stava 1. ovog člana, primenjivaće se odgovarajući propisi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 29.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o saveznim administrativnim taksama („Službeni list SRJ”, br. 81/94, 85/94, 61/95, 63/96, 29/97, 12/98, 59/98, 17/99, 44/99, 74/99, 73/00, 21/01 i 71/01).

Danom početka primene Zakona o strancima („Službeni glasnik RS”, broj 97/08 – u daljem tekstu: Zakon o strancima), u Odeljku A Tarife, u Tarifnom broju 36. st. 1. i 2. prestaju da važe.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku A Tarife, Tarifni broj 37. prestaje da važi.

U Odeljku A Tarife, Tarifni broj 38. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Danom početka primene Zakona o strancima, u Odeljku B Tarife, Tarifni broj 8. prestaje da važi.

U Odeljku B Tarife, Tarifni broj 9. primenjuje se od dana početka primene Zakona o strancima.

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

PREDLOGA ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 15. i 16. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sastoji se u potrebi propisivanja republičkih administrativnih taksi za spise i radnje republičkih organa, koji su bili u nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora.

To su, pre svega, takse za spise i radnje diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike (tzv. konzularne takse), kao i drugih organa koji su preuzeli nadležnosti organa državne zajednice Srbija i Crna Gora (npr. izdavanje putnih isprava, spisi i radnje u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine, sa merama i dragocenim metalima,..).

Pored toga, od poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama (koje se primenjuju od 19. jula 2005. godine), mere i aktivnosti u procesu unutrašnjih ekonomskih reformi rezultirale su velikim brojem novodonetih propisa u čijem se sprovođenju vrše radnje, odnosno donose spisi za koje se republičke administrativne takse plaćaju.

Reč je o spisima i radnjama u sprovođenju Zakona o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 135/04…90/07), Zakona o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS”, broj 101/07), Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05…18/08), Zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima („Službeni glasnik RS”, broj 62/06), Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03… i 62/06-dr. zakon), Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine („Službeni glasnik RS”, broj 46/06), Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06), Zakona o telekomunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/03 i 36/06), Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 44/95….34/06), Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05), Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05), Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 107/05), Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 91/05), Zakona o semenu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05), Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon), Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05 i 100/07), Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, broj 18/05), Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 84/04), Zakona o patentima („Službeni list SCG”, br. 32/04 i 35/04-ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 115/06), Zakona o žigovima („Službeni list SCG”, br. 61/04 i 7/05-ispravka), Zakona o pravnoj zaštiti dizajna („Službeni list SCG”, broj 61/04), Zakona o zaštiti topografije integrisanih kola („Službeni list SCG”, broj 61/04), Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list SCG”, broj 61/04), Zakona o oznakama geografskog porekla („Službeni list SCG”, broj 20/06), Zakona o akreditaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05), Zakona o metrologiji („Službeni list SCG”, broj 44/05), Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni list SRJ”, br. 80/94…28/96), Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima („Službeni list SCG”, broj 44/05) i dr.

U tom smislu, razlog za donošenje ovog zakona je i potreba za usaglašavanjem predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama koji su u nadležnosti organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća, bilo da je reč o novim poslovima u okviru nadležnosti organa, izmeni spisa i radnji, odnosno prestanku osnova za vršenje pojedinih spisa i radnji, za koje je sada propisana taksa.

Predlaže se i izmena visine taksene obaveze za pojedine spise i radnje (smanjenja, odnosno povećanja pojedinih iznosa taksi), u cilju usaglašavanja sa složenošću i obimom rada organa u vezi sa njima, kao rezultat inicijativa nadležnih ministarstava i drugih organa za čiji se rad republička administrativna taksa plaća. Pre svega, radi se o spisima i radnjama koji su bili u nadležnosti organa državne zajednice Srbija i Crna Gora, za koje je se plaćala taksa u skladu sa Zakonom o saveznim administrativnim taksama („Službeni list SRJ”, br. 81/94…71/01), čija visina nije menjana od decembra 2001. godine. Ako se ima u vidu da se visina republičkih administrativnih taksi usklađuje godišnje, predloženim izmenama i dopunama ovog zakona vrši se i usaglašavanje visine taksene obaveze za spise i radnje koji su prešli u nadležnost republičkih organa sa visinom takse za spise i radnje odgovarajuće složenosti za koje se i do sada plaćala republička administrativna taksa.

Kako bi se obezbedila jednostavnija primena Zakona, umesto izmena i dopuna Tarife republičkih administrativnih taksi, predlaže se zamena «sadašnje» Tarife «novom» Tarifom, u kojoj su spisi i radnje za koje se taksa plaća grupisani po oblastima.

Pored toga, zbog usavršavanja načina plaćanja obaveza (npr. elektronskim putem), predlaže se brisanje odredaba kojima je uređena mogućnost plaćanja administrativnih taksi u taksenim markama.

U cilju omogućavanja primene Zakona sa što manje tumačenja, predlažu se preciziranja pojedinih zakonskih rešenja, kao i pravno-tehnička usaglašavanja pojedinih odredaba.

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbi člana 2. stav 2. Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima („Službeni glasnik RS”, br. 76/91…135/04), uvode samo zakonima kojima se uvodi odgovarajući javni prihod, izmene i dopune tih elemenata mogu se vršiti samo zakonom. To je razlog što nisu razmatrane mogućnosti da se problemi koje ovaj opšti akt treba da reši, reše i bez njegovog donošenja.

Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem materije republičkih administrativnih taksi Zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju taksene politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj pravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz čl. 1. i 3. Predlaže se uređivanje pojma pojedinih izraza upotrebljenih u Zakonu.

Uz član 2. Predlaže se da se republičke administrativne takse plaćaju za spise i radnje republičkih organa tj. i organa u Republici Srbiji i diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu (u daljem tekstu: DKP).

Radi jednostavnije primene, predlaže se da se takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji urede u Odeljku A, a takse za spise i radnje diplomatskih i konzularnih predstavništava Republike – u Odeljku B Tarife republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona.

Uz čl. 4. i 5. Za zahteve i podneske koje takseni obveznici podnose kod DKP, umesto uplate takse preko računa inokorespodentne banke, predlaže se da se takse uplaćuju na devizni račun DKP, što za obveznika znači i vremensku i materijalnu uštedu (obzirom na vreme potrebno za odlazak do inokorespodentne banke radi uplate takse i za povratak u DKP radi pružanja dokaza o izvršenoj uplati, kao i na visinu provizija banaka u nekim zemljama kod uplata preko računa inokorespodentne banke). Kako bi se omogućilo ostvarivanje prava u dane kada DKP radi ali ne rade poslovne banke (na primer u vreme tzv. konzularnih dana), predlaže se da se uplata konzularne takse, izuzetno, može vršiti u gotovom novcu.

Uz čl. 6. i 7. Precizira se odredba kojom se uređuje nastanak taksene obaveze. U cilju omogućavanja bržeg sprovođenja carinskih postupaka, predlaže se da taksa za određene spise i radnje u tim postupcima plaća u momentu plaćanja carinskog duga, odnosno u momentu prihvatanja carinske isprave.

Uz čl. 8. i 9. Vrši se pravno-tehničko usaglašavanje odredaba čl. 7. i 8. Zakona sa značenjem pojedinih izraza upotrebljenih u Zakonu, u skladu sa članom 1. ovog zakona.

Uz čl. 10, 12, 15. i 21. Predlaže se izmena, odnosno brisanje zakonskih odredaba kojima je uređeno plaćanje republičkih administrativnih taksi u taksenim markama.

Naime, taksene marke za plaćanje republičkih administrativnih taksi u Republici Srbiji nisu štampane, pa praktično i ne postoji mogućnost da se u ovom momentu u tom obliku izvrši plaćanje takse, niti zahtevi obveznika za takvim načinom plaćanja postoje. Eventualno plaćanje takse taksenim markama imalo bi za posledicu troškove njihovog štampanja, evidentiranja, izdavanja, plaćanja provizije prodavcu.., što bi realno umanjilo prihode koji se naplatom taksi ostvaruju. Iz tih razloga, kao i zbog usavršavanja načina plaćanja obaveza (npr. elektronskim putem), predlaže se da se plaćanje taksi vrši uplatom na propisani račun (u Republici – uplatom u dinarima na propisani uplatni račun javnih prihoda, a u inostranstvu – uplatom u devizama na devizni račun DKP sa koga bi se, u propisanim rokovima, naplaćena sredstva prenosila na račun ministarstva nadležnog za spoljne poslove, a sa tog računa na uplatni račun javnih prihoda).

Uz čl. 11, 13. i 14. Kod takse čija je visina propisana u procentu, precizira se način zaokruživanja obračunatog iznosa takse za svrhu naplate, zavisno od toga da li se taksa uplaćuje u dinarima ili devizama.

Takođe, precizira se način pružanja dokaza nadležnom organu da je taksa plaćena, odnosno postupak organa ako taksa nije plaćena u propisanom iznosu i roku.

Uz član 16. U cilju efikasnijeg postupka povraćaja konzularne takse obveznicima, kada su za to ispunjeni zakonski uslovi, predlaže se da osnov za povraćaj bude rešenje šefa DKP, a da se povraćaj vrši na teret deviznog računa DKP (na koji se sredstva i uplaćuju).

Uz čl. 17, 18, 19. i 20. U odredbama kojima se uređuje oslobođenje od plaćanja takse, vrši se pravno-tehničko usaglašavanje sa nazivom države i preciziraju pojedina zakonska rešenja u skladu sa propisima koji su doneti nakon poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama, tako što se spisi i radnje za koje se taksa ne plaća vezuju za prava uređena tim propisima (npr. precizira se takseno oslobođenje za spise i radnje u vezi sa društvenom brigom o deci, tako što se vezuje za ostvarivanje prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, precizira se takseno oslobođenje za spise i radnje u vezi sa socijalnim osiguranjem tako što se vezuje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja…).

Ujedno se precizira da se taksa ne plaća ni u slučajevima koji se odnose na konkretni spis ili radnju, za koje je takseno oslobođenje posebno uređeno uz odgovarajući tarifni broj, kao ni za priloge koji se podnose uz pismena u vezi sa regulisanjem vojne obaveze.

Predlaže se i proširenje taksenih oslobođenja u odnosu na spise i radnje u postupku za sastavljanje i ispravljanje biračkih spiskova, odnosno spiskova za kandidovanje, zatim za potvrde o prijemu zahteva, za potvrde o pravosnažnosti ili o izvršnosti koje se stavljaju na prepis upravnog akta, kao i za određene spise i radnje kod DKP, imajući u vidu specifičnost njihove nadležnosti (kao organa Republike u inostranstvu) u odnosu na nadležnosti organa u Republici (npr. za spise i radnje za zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu, za vize na strane diplomatske pasoše i dr.).

Precizira se da se prava stranih državljana na takseno oslobođenje i na druga prava utvrđena ovim zakonom, pod uslovom uzajamnosti, vezuju za istorodne spise i radnje u državi čiji je strano lice državljanin.

Uz član 22. Precizira se da se godišnje usklađivanje taksi vrši za takse iz Odeljka A Tarife, pri čemu osnovicu za svako naredno usklađivanje čine poslednji objavljeni usklađeni dinarski iznosi. Iznosi konzularnih taksi se ne usklađuju, obzirom da se njihova visina uređuje u devizama.

Vrši se i pravno-tehničko usaglašavanje sa nazivom države, odnosno ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Uz čl. 23. i 24. Predlaže se preciziranje odredbe kojom su uređene prekršajne kazne zbog nepostupanja po odredbama Zakona. Naime, precizira se odgovornost odgovornog lica u nadležnom organu u odnosu na naplatu propisane takse, a ne takse propisane Tarifom, s obzirom da se visina taksi iz Odeljka A Tarife usklađuje godišnje.

Predlaže se i brisanje kaznene odredbe koja se odnosi na taksene marke, obzirom na predloženo brisanje odredaba koje uređuju plaćanje takse u taksenim markama.

Takođe, predlaže se uvođenje novčane kazne ukoliko se omogući da se pismeno izdato za svrhu za koju se taksa ne plaća upotrebi u svrhu za koju nije izdato.

Uz član 25. Predlaže se da se, zbog obima izmena i dopuna, „sadašnja” Tarifa zameni „novom”. Predloženom Tarifom vrši se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa vrstama spisa i radnji koje vrše organi u Republici pri čemu se, u cilju jednostavnije primene, spisi i radnje u Tarifi grupišu po određenim oblastima.

Pre svega, uvode se takse za spise i radnje koji su bili u nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora, kao i za spise i radnje koji se vrše po osnovu propisa donetih, odnosno izmenjenih i dopunjenih, nakon poslednjih izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Reč je o spisima i radnjama u sprovođenju Zakona o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 135/04…90/07), Zakona o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS”, broj 101/07), Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05…18/08), Zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima („Službeni glasnik RS”, broj 62/06), Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 73/03… i 62/06-dr. zakon), Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine („Službeni glasnik RS”, broj 46/06), Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06), Zakona o telekomunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/03 i 36/06), Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 44/95….34/06), Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05), Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05), Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 107/05), Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05), Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 91/05), Zakona o semenu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05), Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon), Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05 i 100/07), Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, broj 18/05), Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 84/04), Zakona o patentima („Službeni list SCG”, br. 32/04 i 35/04-ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 115/06), Zakona o žigovima („Službeni list SCG”, br. 61/04 i 7/05-ispravka), Zakona o pravnoj zaštiti dizajna („Službeni list SCG”, broj 61/04), Zakona o zaštiti topografije integrisanih kola („Službeni list SCG”, broj 61/04), Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list SCG”, broj 61/04), Zakona o oznakama geografskog porekla („Službeni list SCG”, broj 20/06), Zakona o akreditaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05), Zakona o metrologiji („Službeni list SCG”, broj 44/05), Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni list SRJ”, br. 80/94…28/96), Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima („Službeni list SCG”, broj 44/05) i dr.

Takođe, sužava se predmet taksene obaveze u odnosu na spise i radnje koji se ne vrše, zbog odgovarajućih izmena i dopuna propisa, pa je uređivanje takse nepotrebno.

Predloženom Tarifom (u odnosu na sadašnju visinu taksi, što podrazumeva i taksi uređenih Zakonom o saveznim administrativnim taksama u delu u kome se taj zakon primenjuje) menjaju se iznosi taksi za pojedine spise i radnje (smanjenje, odnosno povećanje), u cilju usaglašavanja sa postupkom i složenošću rada organa u njihovom vršenju. Pre svega, usaglašavanje se vrši u odnosu na spise i radnje koji su bili u nadležnosti državne zajednice, za koje se plaćala administrativna taksa u skladu sa zakonom kojim su uređene savezne administrativne takse, koji zakon nije menjan od 2001. godine. Imajući u vidu da se dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi usklađuju godišnje, predloženo je usaglašavanje visine taksene obaveze za spise i radnje koji su prešli u nadležnost republičkih organa sa visinom takse za spise i radnje odgovarajuće složenosti za koje se i do sada plaćala republička administrativna taksa.

Takseno rasterećenje obveznika ukidanjem takse, odnosno smanjenjem iznosa taksene obaveze predlaže se za spise i radnje za koje je ocenjeno da složenost poslova u njihovom obavljanju to opravdava, kao i u cilju stimulisanja određenih aktivnosti (npr. ukida se taksa za knjige i štampani materijal koji se uvozi uz oslobađanje od plaćanja carine po osnovu Priloga A Sporazuma o uvozu predmeta prosvetnog, naučnog i kulturnog karaktera; smanjuje se visina takse za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja koji se podnosi u primeni Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu; smanjuje se visina takse za dozvolu za izvoz i tranzit opasnog otpada čime se stimuliše izvoz opasnog otpada; smanjuje se visina takse za fitisertifikat i fitosertifikat reeksport koji prate pošiljke bilja koje se izvoze i reeksportuju, čime se stimuliše izvoz bilja…).

Pri uređivanju konzularnih taksi (koje se plaćaju za spise i radnje diplomatsko konzularnih predstavništava Republike, za koje se plaćala taksa shodno zakonu kojim su uređene savezne administrativne takse) imala se u vidu Inicijativa Ministarstva spoljnih poslova. U odnosu na sadašnju visinu takse, znatnije smanjenje taksene obaveze predloženo je za spise i radnje u vezi sa prestankom državljanstva Republike Srbije, obzirom da se za rešenje o prestanku državljanstva, pored takse iz Odeljka A Tarife više neće plaćati i taksa iz Odeljka B Tarife iz Zakona o saveznim administrativnim taksama (za spise i radnje u vezi sa prestankom državljanstva po zahtevu podnetom kod DKP sada se plaća taksa od 1.018 EUR uvećano za 21.170 dinara preračunato u devize, a prema predloženom rešenju 168 EUR uvećano za 21.170 dinara preračunato u devize).

Uz član 26. Predlaže se da se za taksene obaveze koje su nastale a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona taksa plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je povoljniji za obveznika.

Uz član 27. Imajući u vidu da se dinarski iznosi taksi usklađuju godišnje, stopom rasta troškova života, predlaže se da se dinarski iznosi taksi iz ovog zakona usklade stopom rasta troškova života od prvog dana narednog meseca od stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2010. godine, kao dana sa kojim će se u 2010. godini vršiti preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, u skladu sa članom 4. Zakona.

Iz tog razloga, predlaže se da se vrste deviza u kojima se taksa iz Odeljka A Tarife plaća u devizama i visina zvaničnog srednjeg kursa dinara, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, u skladu sa članom 4. ovog zakona, urede sa istim danom (30. april 2010. godine), do čijeg početka primene će se primenjivati Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS”, broj 54/08).

Predlaže se da se usklađeni iznosi taksi i odluka o vrstama deviza u kojima se taksa iz Odeljka A Tarife plaća u devizama i utvrđuje visina zvaničnog srednjeg kursa dinara, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize, primenjuju od prvog dana narednog meseca od dana njihovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Uz član 28. Predlaže se da se propis na osnovu ovlašćenja iz člana 11. ovog zakona donese u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona a da se, do početka njegove primene, primenjuju odgovarajući propisi doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona koji sa njegovim odredbama nisu u suprotnosti.

Uz član 29. Predlaže se da stupanjem na snagu ovog zakona prestane da važi Zakon o saveznim administrativnim taksama, s obzirom da se ovim zakonom uređuju republičke administrativne takse za spise i radnje republičkih organa. Ujedno se uređuje prema kojim tarifnim brojevima će se plaćati taksa od početka primene Zakona o strancima.

Uz član 30. Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budzetu Republike.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje Zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije.

Nedonošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama po hitnom postupku onemogućilo bi se usaglašavanje predmeta taksene obaveze sa spisima i radnjama iz nadležnosti republičkih organa i organizacija za čiji se rad taksa plaća, posebno imajući u vidu nadležnosti Republike Srbije koje su prešle na Republiku Srbiju kao državu sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora, kao i nadležnosti uređene propisima donetim nakon poslednjih izmena i dopuna Zakona, što bi imalo štetne poslednice u pogledu postojanja, odnosno visine taksene obaveze za spise i radnje odgovarajuće složenosti, a stoga i na visinu ostvarenih sredstava po osnovu naplate taksa. Imajući u vidu da se taksa plaća u cilju podmirenja troškova rada organa prouzrokovanih zahtevima zainteresovanih lica, nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija.

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

ČLAN 1A.

POJEDINI IZRAZI UPOTREBLjENI U OVOM ZAKONU, U SMISLU OVOG ZAKONA IMAJU SLEDEĆE ZNAČENjE:

1) „ZAHTEV” JESTE PREDLOG, PRIJAVA, MOLBA I DRUGI PODNESAK, UKLjUČUJUĆI I PODNESKE PODNETE NA OBRASCU, ODNOSNO SAOPŠTENjE KOJE SE UPUĆUJE ORGANU, KAO I USMENO OBRAĆANjE ORGANU, KOJIM SE POKREĆE POSTUPAK KOD ORGANA;

2) „DKP” JESTE DIPLOMATSKO-KONZULARNO PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU;

3) „ORGANI” JESU INSTITUCIJE, DRŽAVNI ORGANI I ORGANIZACIJE, ORGANI POKRAJINSKE AUTONOMIJE I LOKALNE SAMOUPRAVE KADA VRŠE POVERENE POSLOVE, KAO I PREDUZEĆA, PRIVREDNA DRUŠTVA I DRUGE ORGANIZACIJE KOJIMA JE POVERENO VRŠENjE JAVNIH OVLAŠĆENjA;

4) „TARIFA” JESTE TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI, KOJA JE SASTAVNI DEO OVOG ZAKONA;

5) „KONZULARNE TAKSE” JESU TAKSE KOJE SE PLAĆAJU ZA SPISE I RADNjE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE.

Član 2.

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod institucija, državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova i organizacija koje vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organi), plaćaju se takse po odredbama ovog zakona u iznosima propisanim Tarifom republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog zakona (u daljem tekstu: Tarifa).

ZA SPISE I RADNjE U UPRAVNIM STVARIMA, KAO I ZA DRUGE SPISE I RADNjE KOD ORGANA, PLAĆAJU SE TAKSE PO ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

IZNOSI TAKSI PROPISANI SU TARIFOM.

TARIFA SADRŽI ODELjAK A I ODELjAK B.

U ODELjKU A TARIFE PROPISANE SU TAKSE KOJE SE PLAĆAJU ZA SPISE I RADNjE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI.

U ODELjKU B TARIFE PROPISANE SU KONZULARNE TAKSE.

Član 3.

Obveznik takse (u daljem tekstu: obveznik) jeste podnosilac zahteva, odnosno podneska kojim se postupak pokreće, odnosno vrši radnja propisana Tarifom.

OBVEZNIK TAKSE (U DALjEM TEKSTU: OBVEZNIK) JESTE LICE KOJE SE ZAHTEVOM OBRAĆA ORGANU RADI POKRETANjA UPRAVNOG, ODNOSNO DRUGOG POSTUPKA KOD ORGANA.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Ako zapisnik zamenjuje zahtev, odnosno podnesak iz stava 1. ovog člana, za koji se plaća taksa, obveznik je davalac izjave na zapisnik.

Član 4.

Obveznik koji kod diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije i Crne Gore (u daljem tekstu: DKP), podnese zahtev ili podnesak nadležnom organu u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) za pokretanje postupka, odnosno za izvršenje radnje za koju je ovim zakonom propisana obaveza plaćanja takse, taksu za spise i radnje, u iznosu propisanom Tarifom preračunatom u devize, uplaćuje u devizama, odnosno efektivnom stranom novcu koji se kupuje i prodaje na deviznom tržištu u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: devize), preko banke u zemlji u kojoj je zahtev, odnosno podnesak podnet, na devizni račun Republike otvoren za tu namenu kod Narodne banke Srbije preko inokorespodentne banke.

OBVEZNIK KOJI KOD DKP PODNESE ZAHTEV NADLEŽNOM ORGANU U REPUBLICI SRBIJI ZA POKRETANjE POSTUPKA ZA IZDAVANjE SPISA, ODNOSNO ZA IZVRŠENjE RADNjE, ZA KOJE JE U ODELjKU A TARIFE PROPISANA TAKSA, TAKSU ZA SPISE I RADNjE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI, U PROPISANOM IZNOSU PRERAČUNATOM U DEVIZE, UPLAĆUJE U DEVIZAMA, ODNOSNO EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU KOJI SE KUPUJE I PRODAJE NA DEVIZNOM TRŽIŠTU U SKLADU SA PROPISOM NARODNE BANKE SRBIJE (U DALjEM TEKSTU: DEVIZE), NA DEVIZNI RAČUN DKP U ZEMLjI U KOJOJ JE ZAHTEV PODNET.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, jednom godišnje ODLUKOM UTVRĐUJE I objavljuje vrste deviza u kojima se taksa plaća i visinu zvaničnog srednjeg kursa dinara na dan 30. aprila tekuće godine, koji služi za preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize u smislu stava 1. ovog člana.

Preračunavanje propisanih dinarskih iznosa taksi u devize vrši se na osnovu objavljenih podataka iz stava 2. ovog člana koji važe u vreme podnošenja zahteva ili podneska, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos u devizama do 0,50 ne uzima u obzir, a iznos u devizama preko 0,50 zaokružuje na 1,00.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kad u zemlji u kojoj je zahtev ili podnesak kod DKP podnet nije otvoren račun u smislu tog stava, propisani dinarski iznos takse preračunat u devize u smislu st. 2. i 3. ovog člana plaća se u devizama kod DKP, koji primljena sredstva uplaćuje, odnosno prenosi na devizni račun Republike otvoren kod Narodne banke Srbije.

ODLUKA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRIMENjIVAĆE SE OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Na zahtev obveznika, DKP daje obaveštenje o preračunatom iznosu takse i računu na koji se taksa plaća, a primljeni zahtev, odnosno podnesak, sa dokazom o uplati, odnosno plaćanju propisanog iznosa takse, u smislu st. 1. i 4. ZAHTEV, SA DOKAZOM O UPLATI PROPISANOG IZNOSA TAKSE, U SMISLU STAVA 1. ovog člana, dostavlja nadležnom organu u Republici, koji po sprovedenom postupku, odnosno izvršenoj radnji doneto rešenje ili drugu ispravu dostavlja DKP radi uručenja stranci.

Po zahtevima, odnosno podnescima obveznika iz stava 1. ovog člana uz koje nije priložen dokaz o uplati, odnosno plaćanju propisane takse, nadležni organ u Republici SRBIJI neće postupati dok taj dokaz ne primi.

IZUZETNO, TAKSA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE SE UPLATITI U GOTOVOM NOVCU SAMO U SLUČAJU KADA SE ZAHTEV PODNOSI NA DAN U KOME BANKE NE RADE, ODNOSNO U VREME U KOJE NIJEDNA BANKA U TOM MESTU NE RADI, U KOM SLUČAJU JE DKP DUŽAN DA UPLATIOCU TAKSE IZDA POTVRDU O UPLATI I DA ZAPRIMLjENI NOVAC UPLATI NA SVOJ DEVIZNI RAČUN U ROKU OD 48 SATI OD DANA UPLATE.

DKP JE DUŽAN DA DRUGI PRIMERAK (KOPIJU) POTVRDE IZ STAVA 7. OVOG ČLANA MEHANIČKI SPOJI SA ZAHTEVOM.

DKP JE DUŽAN DA O NAPLAĆENOJ TAKSI U GOTOVOM NOVCU I O IZDATIM POTVRDAMA IZ STAVA 7. OVOG ČLANA VODI EVIDENCIJU.

ČLAN 4A

OBVEZNIK KOJI KOD DKP PODNESE ZAHTEV ZA POKRETANjE POSTUPKA ZA IZDAVANjE SPISA, ODNOSNO ZA IZVRŠENjE RADNjE, ZA KOJE SE, PO ODREDBAMA OVOG ZAKONA, PLAĆA KONZULARNA TAKSA, TAKSU ZA SPISE I RADNjE UPLAĆUJE U PROPISANOM IZNOSU, NA DEVIZNI RAČUN DKP U ZEMLjI U KOJOJ JE ZAHTEV PODNET, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 16. STAV 2. OVOG ZAKONA.

U POGLEDU PLAĆANjA TAKSE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U GOTOVOM NOVCU, SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE ČLANA 4. ST. 7, 8. I 9. OVOG ZAKONA.

Član 5.

Ako Tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:

1) za podneske – u trenutku kada se predaju, a za zahteve date na zapisnik – kada se zapisnik sastavi;

1) ZA ZAHTEVE – U TRENUTKU NjIHOVOG PODNOŠENjA;

2) za rešenja, dozvole i druge isprave – u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;

3) za upravne radnje – u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

Član 6.

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

TAKSA IZ ODELjKA A TARIFE, TARIFNI BROJ 52. PLAĆA SE U MOMENTU PLAĆANjA CARINSKOG DUGA, A UKOLIKO CARINSKI DUG NIJE NASTAO, TAKSA SE PLAĆA U MOMENTU PRIHVATANjA JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE.

Član 7.

Ako je Tarifom propisano da se taksa plaća prema vrednosti predmeta, osnovica za obračun takse je vrednost naznačena u predmetu, odnosno zahtevu ili podnesku PREDMETA NAZNAČENA U ZAHTEVU kojim se pokreće postupak.

Ako vrednost predmeta nije naznačena u zahtevu, odnosno podnesku ili je naznačena manja vrednost od stvarne, vrednost predmeta iz stava 1. ovog člana utvrdiće rešenjem organ koji vodi postupak.

Član 8.

Ako se na zahtev obveznika po podnetom zahtevu, odnosno u postupku izdaje rešenje, isprava, dokument ili pismeno u više primeraka, za drugi i svaki sledeći primerak plaća se taksa kao za prepis, koja ne može biti veća od takse za prvi primerak, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO.

Za primerke isprava koji se povodom zahteva ili podnesaka obveznika sastavljaju, odnosno izdaju za potrebe organa, taksa se ne plaća.

Član 10.

Taksa se plaća u administrativnim taksenim markama (u daljem tekstu: taksene marke) jedinstvene emisije ili u novcu.

Ako je iznos takse propisane Tarifom do 10.000 dinara, taksa se plaća u taksenim markama ili u novcu.

Ako se taksa plaća u novcu, obveznik je dužan da priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio.

TAKSA SE PLAĆA U NOVCU.

TAKSE ZA SPISE I RADNjE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI PLAĆAJU SE U DINARIMA, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 4. OVOG ZAKONA, U IZNOSIMA PROPISANIM TARIFOM, ODNOSNO IZNOSIMA USKLAĐENIM SHODNO ODREDBAMA ČLANA 28. OVOG ZAKONA.

KONZULARNA TAKSA PLAĆA SE U PROPISANOM IZNOSU ZA VRSTU DEVIZA U KOJOJ SE UPLATA VRŠI, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 16. STAV 2. OVOG ZAKONA.

OBVEZNIK JE DUŽAN DA UZ ZAHTEV PRILOŽI ODGOVARAJUĆI DOKAZ DA JE TAKSU PLATIO, OSIM U SLUČAJEVIMA IZ ČLANA 4. STAV 7. I ČLANA 4A STAV 2. OVOG ZAKONA, KADA SE UPLATA VRŠI U GOTOVOM NOVCU.

Član 11.

Taksa se plaća u propisanom iznosu ZA ZAHTEV I ZA SPISE I RADNjE KOJE SE U VEZI SA TIM ZAHTEVOM DONOSE, ODNOSNO VRŠE, AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO.

Pri obračunavanju takse propisane Tarifom u procentu vrši se zaokruživanje tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

U SLUČAJU KAD JE TAKSA PROPISANA U PROCENTUALNOM IZNOSU, OBRAČUNAVANjE TAKSE VRŠI SE TAKO ŠTO SE DINARSKI IZNOS DO PET DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO PET DINARA ZAOKRUŽUJE NA DESET DINARA, A KOD DEVIZNIH IZNOSA TAKO ŠTO SE IZNOS DO 0,50 NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO 0,50 ZAOKRUŽUJE NA 1,00.

ZA POSEBNE USLUGE KOJE DKP PRUŽI OBVEZNIKU U VEZI SA PODNETIM ZAHTEVOM (KORIŠĆENjE TELEFONA, FOTOKOPIRANjE I SL.) OBVEZNIK JE DUŽAN DA, PORED KONZULARNE TAKSE, NAKNADI PROUZROKOVANE TROŠKOVE.

MINISTAR SPOLjNIH POSLOVA BLIŽE UREĐUJE ŠTA SE SMATRA POSEBNIM USLUGAMA I IZNOSE TROŠKOVA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, KAO I NAČIN EVIDENTIRANjA PRIHODA PO OSNOVU KONZULARNIH TAKSI.

Član 13.

Taksena marka se mora propisno poništiti.

Taksenu marku koja se lepi na zahtev ili podnesak poništava organ nadležan za prijem podneska, a u ostalim slučajevima organ koji donosi ili uručuje obvezniku rešenje ili drugu ispravu.

Taksena marka poništava se pečatom organa iz stava 2. ovog člana ili na drugi propisani način.

Član 14.

Ako obveznik koji je dužan da plati taksu, neposredno podnese netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtev ili podnesak, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva ili podneska zatražiće od obveznika da plati propisanu taksu u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva ili podneska i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse, o čemu se na podnetom zahtevu, odnosno podnesku sačinjava zabeleška.

Ako netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtev ili podnesak, odnosno drugi spis stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za odlučivanje o zahtevu, odnosno podnesku pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse.

Ako obveznik uplati taksu u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, smatra se da je zahtev, odnosno podnesak od početka uredno taksiran.

Ako obveznik ne uplati taksu u roku iz st. 1. i 2. ovog člana naplata takse i opomene iz stava 2. ovog člana vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

AKO OBVEZNIK KOJI JE DUŽAN DA PLATI TAKSU, ORGANU NEPOSREDNO PODNESE ZAHTEV UZ KOJI NIJE PRILOŽEN DOKAZ O PLAĆENOJ TAKSI U PROPISANOM IZNOSU, OSIM U SLUČAJU UPLATE U GOTOVOM NOVCU KOD DKP, ODGOVORNO LICE ORGANA NADLEŽNOG ZA PRIJEM ZAHTEVA ZATRAŽIĆE OD OBVEZNIKA DA PODNESE DOKAZ O UPLATI PROPISANE TAKSE U ROKU OD DESET DANA OD DANA PODNOŠENjA ZAHTEVA I UPOZORITI GA NA POSLEDICE NEPLAĆANjA TAKSE, O ČEMU SE NA PODNETOM ZAHTEVU SAČINjAVA ZABELEŠKA.

AKO ZAHTEV, UZ KOJI NIJE PRILOŽEN DOKAZ O PLAĆENOJ TAKSI U PROPISANOM IZNOSU STIGNE POŠTOM, ODGOVORNO LICE ORGANA NADLEŽNOG ZA PRIJEM ZAHTEVA POZVAĆE OBVEZNIKA PISMENOM OPOMENOM DA, U ROKU OD DESET DANA OD DANA PRIJEMA OPOMENE, PLATI PROPISANU TAKSU I TAKSU ZA OPOMENU I UPOZORITI GA NA POSLEDICE NEPLAĆANjA TAKSI.

AKO OBVEZNIK, U ROKU IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, NE PODNESE DOKAZ DA JE TAKSA UPLAĆENA U PROPISANOM IZNOSU, NAPLATA PROPISANE TAKSE I TAKSE ZA OPOMENU IZ STAVA 2. OVOG ČLANA VRŠI SE PRE URUČENjA ZATRAŽENOG REŠENjA ILI DRUGE ISPRAVE, ODNOSNO PRE SAOPŠTENjA OBVEZNIKU DA JE RADNjA IZVRŠENA.

AKO OBVEZNIK IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA NE PODNESE DOKAZ DA JE PROPISANA TAKSA, KAO I TAKSA ZA OPOMENU, UPLAĆENA, NADLEŽNI ORGAN ĆE OBAVESTITI OBVEZNIKA KADA SPIS BUDE DONET, ODNOSNO RADNjA IZVRŠENA I, AKO TAKSE NE BUDU UPLAĆENE I DOKAZ O TOME DOSTAVLjEN NADLEŽNOM ORGANU, PO ISTEKU DESET DANA OD DANA OBAVEŠTENjA OBAVESTITI PORESKU UPRAVU I PRILOŽITI POTREBNE DOKAZE, RADI POKRETANjA POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE.

Član 15.

Naplata takse za zahteve, podneske ili druge spise koji netaksirani ili nedovoljno taksirani stignu poštom iz inostranstva, vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

ZA ZAHTEVE KOJI BEZ PRILOŽENOG DOKAZA O PLAĆENOJ TAKSI U PROPISANOM IZNOSU STIGNU POŠTOM IZ INOSTRANSTVA, URUČENjE ZATRAŽENOG REŠENjA ILI DRUGE ISPRAVE, ODNOSNO SAOPŠTENjE OBVEZNIKU DA JE RADNjA IZVRŠENA, IZVRŠIĆE SE PO PRIJEMU TOG DOKAZA.

Član 16.

Taksa U REPUBLICI SRBIJI se uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

TAKSENI OBVEZNICI SA SEDIŠTEM, ODNOSNO PREBIVALIŠTEM, ODNOSNO BORAVIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI, KOJI SE IZ REPUBLIKE SRBIJE OBRAĆAJU DKP, KONZULARNU TAKSU U PROPISANOM IZNOSU UPLAĆUJU U DINARIMA, PRERAČUNATU PO ZVANIČNOM SREDNjEM KURSU DINARA U ODNOSU NA EVRO, KOJI VAŽI NA DAN UPLATE TAKSE, NA RAČUN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PRIHOD OD TAKSI PROPISANIH OVIM ZAKONOM PRIPADA BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE.

SREDSTVA OD TAKSI PROPISANIH OVIM ZAKONOM UPLAĆENIH NA DEVIZNI RAČUN DKP, DKP PRENOSI NA RAČUN MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA SPOLjNE POSLOVE.

SREDSTVA OD TAKSI IZ STAVA 4. OVOG ČLANA MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SPOLjNE POSLOVE PRENOSI SA SVOG RAČUNA NA RAČUN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PRENOS SREDSTAVA IZ ST. 4. I 5. OVOG ČLANA NA RAČUN IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, VRŠI SE U ROKU OD DESET DANA PO ISTEKU MESECA U KOME JE TAKSA NAPLAĆENA.

Član 17.

U pogledu povraćaja, kamate, prinudne naplate, zastarelosti i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

REŠENjE O POVRAĆAJU KONZULARNE TAKSE DONOSI ŠEF DKP U ZEMLjI U KOJOJ JE TAKSA NAPLAĆENA, A IZVRŠAVA SE NA TERET DEVIZNOG RAČUNA TOG DKP.

Član 18.

Oslobađaju se plaćanja takse:

1) institucije Srbije i Crne Gore;

1) ORGANI, ORGANIZACIJE I INSTITUCIJE REPUBLIKE SRBIJE;

2) organi i organizacije Republike, autonomne pokrajine i AUTONOMNIH POKRAJINA, ODNOSNO JEDINICA lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike SRBIJE, autonomne pokrajine i AUTONOMNIH POKRAJINA, ODNOSNO JEDINICA lokalne samouprave;

5) Crveni krst Srbije;

6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Član 19.

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, KAO I ZA REFAKCIJU, ODNOSNO ZA REFUNDACIJU JAVNIH PRIHODA;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) prijave za upis u matične knjige;

5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;

6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz OBAVEZNOG socijalnog osiguranja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, ODNOSNO PRAVA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICI SA DECOM;

7) spise i radnje u vezi sa školovanjem učenika i PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM VASPITANjEM I OBRAZOVANjEM, OBRAZOVANjEM studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;

8) spise i radnje, KAO I PRILOGE KOJI SE MORAJU PODNETI UZ ZAHTEV, u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;

9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;

10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

12) podneske javnom tužilaštvu;

13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama. ;

15) SPISE I RADNjE U POSTUPKU ZA SASTAVLjANjE, ODNOSNO ISPRAVLjANjE BIRAČKIH SPISKOVA, KAO I SPISKOVA ZA KANDIDOVANjE;

16) SPISE I RADNjE ZA KOJE JE OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA TAKSE POSEBNO PROPISANO TARIFOM;

17) ZA POTVRDU O PRIJEMU ZAHTEVA;

18) ZA POTVRDU O PRAVOSNAŽNOSTI ILI IZVRŠNOSTI KOJA SE STAVLjA NA UPRAVNI AKT.

U POSTUPKU KOD DKP, TAKSA SE NE PLAĆA NI ZA:

1) SPISE I RADNjE KOJI SE ODNOSE NA ZAŠTITU PRAVA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU I NA ZASTUPANjE DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE POVODOM MERA KOJE SU PROTIVNE MEĐUNARODNIM UGOVORIMA ILI NAČELIMA MEĐUNARODNOG PRAVA, ODNOSNO MEĐUNARODNIM OBIČAJIMA;

2) VIZE IZ KURTOAZIJE, ODNOSNO ZA VIZE KOJE SE IZDAJU NA STRANE DIPLOMATSKE PASOŠE, SLUŽBENE PASOŠE I PASOŠE KOJE IZDAJU MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE KOJE PRIZNAJE REPUBLIKA SRBIJA, POD USLOVOM UZAJAMNOSTI.

Član 21.

Strani državljani, pod uslovom uzajamnosti, imaju ista prava u pogledu plaćanja takse kao i državljani Republike.

STRANI DRŽAVLjANI, POD USLOVOM UZAJAMNOSTI, IMAJU PRAVA NA TAKSENO OSLOBOĐENjE ZA ISTORODNE SPISE I RADNjE KAO I DRŽAVLjANI REPUBLIKE SRBIJE U DRŽAVI ČIJI JE STRANO LICE DRŽAVLjANIN.

Član 22.

U rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaje bez plaćanja takse, mora se označiti svrha izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse.

REŠENjE, ISPRAVA, DOKUMENT ILI PISMENO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE SE KORISTITI SAMO U SVRHU ZA KOJU JE IZDATO.

VII. PRODAJA TAKSENIH MARAKA

Član 23.

Vlada Republike Srbije utvrđuje izgled, način izdavanja, način vođenja evidencije, vrednosne apoene, puštanje u opticaj i distribuciju, povlačenje iz upotrebe i zamenu taksenih maraka i ostalo od značaja za izdavanje i korišćenje taksenih maraka.

Član 24.

Štampanje, izdavanje i vođenje evidencije o izdatim taksenim markama vrši Narodna banka Srbije, shodno propisima kojima je uređeno izdavanje novca i vrednosnica.

Sredstva za štampanje i izdavanje taksenih maraka obezbeđuju se u budzetu Republike, u visini troškova na koje saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Član 25.

Maloprodaju taksenih maraka vrše preduzeća, druga pravna lica, kao i preduzetnici, po dobijanju odobrenja od ministarstva nadležnog za poslove finansija i ekonomije za prodaju taksenih maraka (u daljem tekstu: ovlašćeni prodavci).

Akt iz stava 1. ovog člana može se dobiti pod uslovom da, u periodu od tri godine koji prethodi danu podnošenja zahteva, na teritoriji Republike, odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik, nije osuđivano na novčanu kaznu ili kaznu zatvora za izvršeno krivično delo nedozvoljene trgovine.

U postupku donošenja akta iz stava 1. ovog člana, posebno se imaju u vidu uslovi za maloprodaju taksenih maraka, a naročito mesto, vreme i način prodaje.

Član 26.

Ovlašćeni prodavac je dužan da maloprodaju taksenih maraka vrši u skladu sa aktom iz člana 25. ovog zakona.

Ako ovlašćeni prodavac ne vrši prodaju u skladu sa aktom iz člana 25. stav 1. ovog zakona, ministarstvo nadležno za poslove finansija i ekonomije donosi akt kojim se oduzima odobrenje za prodaju taksenih maraka.

Član 27.

Ovlašćenim prodavcima za maloprodaju taksenih maraka pripada provizija od 10% od nominalne vrednosti prodatih taksenih maraka.

Član 28.

Dinarski iznosi taksi iz ODELjKA A Tarife usklađuju se godišnje, sa godišnjom stopom rasta troškova života, koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

PRILIKOM USKLAĐIVANjA DINARSKIH IZNOSA TAKSI, U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA, OSNOVICA ZA USKLAĐIVANjE SU POSLEDNjI OBJAVLjENI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI TAKSI.

Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ekonomije, objavljuje usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

OBJAVLjENI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI TAKSI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA PRIMENjUJU SE OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE.

Član 29.

Novčanom kaznom od 20.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje vrši prodaju taksenih maraka bez odobrenja ili suprotno dobijenom odobrenju (član 25. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 dinara.

Član 30.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koje vrši prodaju taksenih maraka bez odobrenja ili suprotno dobijenom odobrenju (član 25. stav 1).

Član 31.

Novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u NADLEŽNOM organu iz člana 2. ovog zakona ako:

1) brisana

2) izvrši radnju po podnetom zahtevu, odnosno podnesku bez dokaza o naplati takse u smislu člana 4. ovog zakona (član 4. stav 6 5. Zakona) BEZ DOKAZA O NAPLATI TAKSE, ODNOSNO TROŠKOVA ZA POSEBNE USLUGE (ČLAN 4. STAV 6. I ČLAN 11. STAV 3);

3) u rešenju ili drugoj ispravi, za koju je taksa plaćena, ne označi da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena (član 12);

4) taksenu marku propisno ne poništi (član 13);

5) ne obavesti obveznika da je za podneti zahtev, odnosno podnesak, dužan da plati taksu propisanu Tarifom za spise i radnje u određenoj upravnoj radnji, odnosno upravnim stvarima ili taksu ne naplati, odnosno ne obavesti Poresku upravu radi otpočinjanja postupka prinudne naplate (član 14);

6) ne naplati taksu za zahteve, podneske ili druge spise koji, netaksirani ili nedovoljno taksirani, stignu poštom iz inostranstva pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena (član 15);

5) NE OBAVESTI OBVEZNIKA KOJI JE ZAHTEV PODNEO BEZ DOKAZA O PLAĆENOJ TAKSI U PROPISANOM IZNOSU, DA JE DUŽAN DA PLATI PROPISANU TAKSU I DA O TOME PODNESE DOKAZ, ODNOSNO AKO TAKSU NE NAPLATI U PROPISANOM IZNOSU PRE URUČENjA ZATRAŽENOG REŠENjA ILI DRUGE ISPRAVE, ODNOSNO PRE SAOPŠTENjA OBVEZNIKU DA JE RADNjA IZVRŠENA, ODNOSNO AKO U PROPISANOM ROKU NE OBAVESTI PORESKU UPRAVU RADI POKRETANjA POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE TAKSE (ČLAN 14);

6) PO ZAHTEVIMA KOJI, BEZ DOKAZA O PLAĆENOJ TAKSI U PROPISANOM IZNOSU, STIGNU POŠTOM IZ INOSTRANSTVA, OBVEZNIKU URUČI ZATRAŽENO REŠENjE ILI DRUGU ISPRAVU, ODNOSNO SAOPŠTENjE DA JE RADNjA IZVRŠENA (ČLAN 15).

7) u rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaju bez plaćanja takse, ne označi svrhu izdavanja i na osnovu kojeg člana ovog zakona, odnosno tarifnog broja je oslobođenje od plaćanja takse ostvareno (član 22.) OSNOV OSLOBOĐENjA OD PLAĆANjA TAKSE (ČLAN 22. STAV 1).

NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U ORGANU, AKO U POSTUPKU PRED TIM ORGANOM OMOGUĆI KORIŠĆENjE REŠENjA, ISPRAVE, DOKUMENTA ILI PISMENOG KOJE JE, U SKLADU SA ZAKONOM, IZDATO BEZ PLAĆANjA TAKSE, ZA SVRHU ZA KOJU NIJE IZDATO (ČLAN 22 STAV 2.).

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

(“Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03-ispravka,

53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon, 42/06, 47/07 i 54/08 )

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI Usklađeni iznos republičke administrativne takse

Tarifni broj 1.

Za zahtev za: 1) molbu i predlog, prijavu i drugi podnesak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 170 2) davanje mišljenja o primeni republičkih propisa 870 NAPOMENA: Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu, onosno podnesku. Taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja ne plaća se za zahteve za ostvarivanje prava na premije i regrese (podsticaje poljoprivredne proizvodnje).

Tarifni broj 2.

Za žalbu protiv rešenja koje donosi organ iz člana 2. ovog zakona, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 170 NAPOMENA: Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv više rešenja od strane više lica obveznika takse, taksa po ovom tarifnom broju plaća se prema broju rešenja koja se osporavaju žalbom.

Tarifni broj 3.

Za rešenja koja donose organi iz člana 2. ovog zakona, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 350 NAPOMENA: Ako se donosi rešenje po zahtevu više lica – obveznika takse, taksa po ovom tarifnom broju plaća se prema broju obveznika takse, kojima se rešenje uručuje.

Tarifni broj 4.

Za uložene vanredne pravne lekove 1.750

Tarifni broj 5.

Za zahtev za: 1) otkup stana 520 2) izuzimanje od zabrane raspolaganja nepokretnostima 5.240

Tarifni broj 6.

Brisan.

Tarifni broj 7.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak obavljanja delatnosti 870

Tarifni broj 8.

Za zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja 1.320 Za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja 1.320 Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja: 1) do 100m2 26.460 2) preko 100m2 do 1.000m2 51.600 3) preko 1.000m2 84.680 Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja: 1) do 100m2 13.230 2) preko 100m2 do 1.000m2 26.460 3) preko 1.000m2 42.340 Za ažuriranje studije o proceni uticaja: 1) za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja 6.620 2) za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja: (1) do 100m2 6.620 (2) preko 100m2 do 1.000m2 13.230 (3) preko 1.000m2 26.460

Tarifni broj 9.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za: 1) proizvodnju ribe, oplođene ikre i mlađi za poribljavanje, tj. postojanje objekata i opreme za proizvodnju i obezbeđenje stručnog rukovođenja proizvodnjom 2.620 2) objekat-prodavnicu za promet ribe 2.620

Tarifni broj 10.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to: 1) obične vode: (1) do 10 l/sekundi 15.710 (2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi 20.950 (3) preko 100 l/sekundi 31.420 2) mineralne vode: (1) do 5 l/sekundi 20.950 (2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi 31.420 (3) preko 10 l/sekundi 52.370

Tarifni broj 11.

Brisan.

Tarifni broj 12.

Za zahtev za davanje saglasnosti za korišćenje prirodnih resursa i dobara 5.290 Za zahtev za davanje saglasnosti na projekat rekultivacije, odnosno sanacije 5.290

Tarifni broj 13.

Za zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje, korišćenje i promet određenih vrsta divlje flore i faune 2.620

Tarifni broj 14.

Za zahtev za dobijanje ekološkog znaka 13.090 Za zahtev za registraciju u sistem EMAS 66.150

Tarifni broj 15.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, imisije, buke) 3.970

Tarifni broj 16.

Brisan

Tarifni broj 17.

Brisan

Tarifni broj 18.

Za zahtev za izdavanje integrisane dozvole 99.230 Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije zahteva za izdavanje integrisane dozvole 2.650 Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije nacrta integrisane dozvole 2.650

Tarifni broj 19.

Za zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera 39.690 Za zahtev za reviziju uslova u dozvoli 26.460

Tarifni broj 20.

Za zahtev za produženje važnosti integrisane dozvole na zahtev operatera 39.690 Za zahtev za prestanak važenja integrisane dozvole na zahtev operatera 26.460

Tarifni broj 21.

Za zahtev za izdavanje rešenja za određivanje oznake otpada sa: 1) Zelene liste otpada i određivanje njegove upotrebne vrednosti 8.730 2) Oker liste otpada i određivanje njegove upotrebne vrednosti 12.220 3) Crvene liste otpada i određivanje njegove upotrebne vrednosti 15.710

Tarifni broj 22.

Za zahtev za davanje saglasnosti o proceni opasnosti od udesa 26.190

Tarifni broj 23.

Za rešenja kojima se utvrđuje: 1) ispunjenost sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova za lokaciju objekata pod sanitarnim nadzorom i daje sanitarna saglasnost za lokaciju, odnosno za objekte: (1) do 100 m2 5.240 (2) preko 100 m2 do 400 m2 10.470 (3) preko 400 m2 20.950 2) ispunjenost sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova projektno-tehničke dokumentacije za objekte pod sanitarnim nadzorom i daje sanitarna saglasnost na projekte, za objekte: (1) do 100 m2 5.240 (2) preko 100 m2 do 400 m2 10.470 (3) preko 400 m2 20.950 3) da su objekti izgrađeni, odnosno rekonstruisani u skladu sa sanitarno-higijenskim i zdravstvenim uslovima projektno-tehničke dokumentacije na koju je data sanitarna saglasnost i da je sanitarna saglasnost za korišćenje objekata: (1) do 100 m2 5.240 (2) preko 100 m2 do 400 m2 10.470 (3) preko 400 m2 20.950

Tarifni broj 24.

Za zahtev za davanje stručnog mišljenja o prostornim i urbanističkim planovima 3.490

Tarifni broj 25.

Za rešenja kojima se utvrđuje da zdravstvene: 1) i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe 15.710 2) organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti 15.710 3) organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti 12.220 4) i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe 12.220

Tarifni broj 26.

Za rešenje kojim se određuju: 1) zdravstvene ustanove (referens laboratorije) koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze 12.220 2) pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 12.220 NAPOMENA: Taksa po ovom tarifnom broju plaća se prema odredbama propisa kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju.

Tarifni broj 27.

Za rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite u područjima na kojima se nalaze izvorišta 12.220

Tarifni broj 28.

Za rešenje o: 1) utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti 17.460 2) odobrenju izuzimanja od zabrane raspolaganjanepokretnostima, za: (1) obveznike pravna lica 122.210 (2) obveznike fizička lica 12.220

Tarifni broj 29.

Za korišćenje podataka iz evidencije koju Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) vodi u skladu sa zakonom, plaća se taksa za: 1) korišćenje podataka iz evidencije za svaku nepokretnost 1.220 2) podnošenje predloga koji se odnosi na pokretanje postupka, za: (1) pribavljanje nepokretnosti 3.670 (2) otuđenje nepokretnosti 6.110 (3) davanje nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup 1.920 (4) otkaz ugovora o davanju nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup 1.920 (5) stavljanje hipoteke na nepokretnosti 6.110 (6) razmenu nepokretnosti 6.110 (7) pribavljanje i otuđenje pokretnih stvari 2.440 (8) pripremu i zaključenje ugovora koje po zakonu, u ime Republike, zaključuje direktor Direkcije, odnosno ovlašćeno lice, najkasnije do zaključenja ugovora 7.330 3) za pripremu i zaključenje sporazuma sa pravnim licem o utvrđivanju udela državne svojine u sredstvima koja koristi to pravno lice, za: (1) obveznika veliko preduzeće 73.320 (2) obveznika srednje preduzeće 48.880 (3) obveznika malo preduzeće 24.440

Tarifni broj 30.

Za rešenje o: 1) davanju saglasnosti na nastavni plan i program viših škola 15.710 2) davanju prethodne saglasnosti na nastavni plan univerziteta, odnosno fakulteta 15.710 3) ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda i sportske delatnosti 10.470 4) ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine 3.670 5) nostrifikaciji, odnosno ekvivalenciji strane školske javne isprave za: (1) osnovno obrazovanje 1.750 (2) srednje obrazovanje 3.490 (3) više i visoko obrazovanje 6.980 6) odobrenju za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole 4.360

Tarifni broj 31.

Za zahtev za davanje saglasnosti na elaborat univerziteta, odnosno fakulteta 464.630

Tarifni broj 32.

Za rešenje: 1) o ispunjenosti uslova za sticanje naučnih zvanja 1.750 2) o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačkog rada (rešenje o preregistraciji) i upis u registar NIO 8.730 3) prijava naučnoistraživačkih i drugih projekata 1.750

Tarifni broj 33.

Za rešenje o: 1) upisu sredstva javnog informisanja u registar sredstava javnog informisanja: (1) dnevnih listova i radio-televizijskih programa 26.190 (2) periodičnih listova 15.710 2) upisu promena u registar sredstava javnog informisanja 12.220 3) brisanju iz registra sredstava javnog informisanja 12.220

Tarifni broj 34.

Za rešenje o: 1) upisu u registar zadužbina, fondacija i fondova 8.730 2) upisu promena u registar zadužbina, fondacija i fondova 1.750 3) brisanju iz registra zadužbina, fondacija i fondova 1.750

Tarifni broj 35.

Za rešenje o: 1) upisu političke organizacije u registar političkih organizacija 10.470 2) upisu promena u registar političkih organizacija 8.730 3) brisanju iz registra političkih organizacija 8.730

Tarifni broj 36.

Za rešenje o: 1) naknadnom upisu činjenice rođenja, venčanja i smrti u matičnu knjigu 260 2) promeni ličnog imena 260 3) zaključenju braka preko punomoćnika 260 NAPOMENA: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaćaju umanjenu za 70%.

Tarifni broj 37.

Za rešenje o upisu u registar sportskih organizacija i saveza, izmeni činjenica koje se upisuju u registar, kopije i prepise rešenja, kao i izvode iz registra sportskih organizacija i saveza 3.490

Tarifni broj 38.

Za rešenje o upisu u registar stalnih veštaka i tumača, koji se vodi pri Ministarstvu pravde 520

Tarifni broj 39.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju 170 Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i upisa u registar prevoznika 520 Za rešenje o izdavanju odobrenja za prevoz opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju 1.050 Za rešenje o upisu u registar redova vožnje u međumesnom i međurepubličkom prevozu u drumskom saobraćaju 5.240 Za potvrdu o obavljanju unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju 870 Za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu 10.470 Za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto 10.470 Za bilateralnu dozvolu domaćem prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika za deo relacije preko teritorije Srbije i Crne Gore, za svaku liniju, za prvu dozvolu 20.950 Za dozvolu stranom prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika: 1) u bilateralnom saobraćaju 10.470 2) u tranzitu, za prvu dozvolu 34.920 Za odobrenje reda vožnje, cenovnika i itinerera za: 1) prvi primerak 3.490 2) svaki sledeći primerak 700 Za rešenje o trajnom obustavljanju ili privremenom prekidu prevoza međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika, za: 1) domaćeg prevoznika 4.190 2) stranog prevoznika 4.190 Za rešenje o odbijanju zahteva za trajno obustavljanje ili privremeni prekid međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika, za: 1) domaćeg prevoznika 4.190 2) stranog prevoznika 4.190 Za dozvolu za obavljanje vožnje praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku, dozvolu za obavljanje ostalih povremenih prevoza, kao i dozvolu za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika u međunarodnom javnom vanlinijskom prevozu putnika plaća se taksa: 1) u bilateralnom saobraćaju, za prvu dozvolu 9.780 2) u tranzitnom saobraćaju, za prvu dozvolu 13.970 Za rešenje o ispunjavanju uslova za autobuske stanice za međunarodni javni prevoz putnika 104.750 Za dozvolu za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe 1.310 Za posebnu dozvolu za bilateralni prevoz u slučaju iz čl. 43. i 47. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju 20.950 Za posebnu dozvolu za tranzitni prevoz u slučaju iz čl. 43. i 47. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju 4.710 Za rešenje o dodeli strane dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku 1.310 Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Srbije i Crne Gore stranom prevozniku, i to: 1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 2.090 2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli 1.050 3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 3.490 4) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli 1.050 Za dozvolu za obavljanje kabotaže stranom prevozniku 52.370 NAPOMENA: Taksa za svaku sledeću dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika, za domaće i strane prevoznike plaća se u iznosu propisanom u st. 8. i 9. ovog tarifnog broja umanjenom za 50%. Taksa za svaku sledeću dozvolu za strane prevoznike koji se bave međunarodnim linijskim prevozom putnika u tranzitu plaća se u iznosu propisanom u stavu 9. ovog tarifnog broja umanjenom za 50%. Za spise i radnje iz st. 8 – 13. ovog tarifnog broja plaća se taksa ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se plaćanja takse iz st. 8 – 13. ovog tarifnog broja, pod uslovom uzajamnosti. Taksa za svaku sledeću dozvolu iz stava 13. tač. 1) i 2) plaća se u propisanom iznosu umanjenom za 50%. Taksa pri raspodeli u interventnim slučajevima, za rešenje o dodeli strane dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku, plaća se u iznosu propisanom u stavu 18. ovog tarifnog broja uvećanom za 50%.

Tarifni broj 40.

Za rešenje o odobravanju puštanja u probni rad i upotrebu gasovoda, naftovoda ili poduktovoda za međunarodni ili magistralni transport 26.190

Tarifni broj 41.

Za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada koji nije opasan kao sekundarne sirovine 52.370 Za izdavanje dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada 79.390 Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za ispitivanje otpada 6.620 Za rešenje kojim se odobrava prevoz opasnog otpada na teritoriji Republike 9.260

Tarifni broj 42.

Za rešenje o odobrenju lokacije, izgradnje, puštanja u probni rad, puštanja u rad i trajni prestanak rada nuklearnog objekta 26.190

Tarifni broj 43.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje poslova projektovanja, odnosno izgradnje gasovoda, naftovoda i produktovoda 31.420 Za zahtev za donošenje rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova projektovanja gasovoda, naftovoda i produktovoda 5.240 Za zahtev za donošenje rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova izgradnje gasovoda, naftovoda ili produktovoda 5.240

Tarifni broj 44.

Za rešenje o saglasnosti na Program stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda, naftovoda i produktovoda 5.240

Tarifni broj 45.

Za odobrenje: 1) stranom fizičkom ili pravnom licu da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike 174.580 2) preduzeću da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike, odnosno preko teritorije Republike 174.580 3) preduzeću, odnosno drugom pravnom licu da može stavljati u promet eksplozivne materijale na teritoriji Srbije i Crne Gore 78.560 4) za dozvolu za unošenje radi rasturanja ili za rasturanje inostranih štamparskih stvari koje su po svom sadržaju namenjene građanima Republike 5.240 5) za prevoz nuklearnih sirovina i materijala preko granice, odnosno preko teritorije Republike (uvoz, izvoz, tranzit) 9.430

Tarifni broj 46.

Za dozvolu za izvoz robe 5.760 Za dozvolu za uvoz robe 8.730 Za rešavanje o dodeli kvote za izvoz robe 5.240

Tarifni broj 47.

Za rešenje koje donosi Uprava carine o utvrđivanju evidencionog broja carinskog obveznika 2.090 Za izdavanje potvrda koje se daju po zahtevu stranaka: 1) o izvršenim uplatama 3.490 2) za liste o neplaćenim računima (lista dugovanja) 3.490 3) za podatke iz oblasti statistike (o uvozu, izvozu i sl.) 3.490

Tarifni broj 48.

Za rešenje kojim se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za uvoz ili provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 5.290 Za rešenja kojima se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za privremeni uvoz, izvoz ili provoz životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, psi, mačke, ptice, ribe i sl.) 870 Za davanje saglasnosti za privremeni uvoz životinja za priplod i semena i drugih organa biljaka za razmnožavanje 5.240 Za odobrenje za uvoz semena, rasada i sadnog materijala kojim se utvrđuju zdravstveni uslovi i sortnost 3.760 Za fitosertifikat i fitosertifikat reeksport koji prate pošiljke bilja koje se izvoze ili reeksportuju iz Srbije i Crne Gore, ako to zahteva zemlja uvoznica ili zemlja preko koje je pošiljka u tranzitu 5.240 Za zahtev za pregled pošiljke (namirnica, odnosno predmeta opšte upotrebe) radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti robe koja se uvozi 700 Za rešenje kojim se utvrđuje da pošiljka iz stava 6. ovog tarifnog broja u pogledu zdravstvene ispravnosti odgovara uslovima koji su za takve namirnice, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Srbiji i Crnoj Gori 4.540 Za rešenje kojim se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za pošiljke životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, koje su uvezene u Republiku Crnu Goru, a deo te pošiljke se plasira na tržište Republike Srbije 2.650 Za izdavanje veterinarsko-sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje životinja, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, za poljoprivredne proizvode, ako se međunarodnim ugovorom zahteva da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje 2.650 Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko-sanitarni uslovi za uvoz ili provoz pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje životinja i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 4.630 NAPOMENA: Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se 50% od propisanog iznosa takse.

Tarifni broj 49.

Za rešenje: 1) kojim se utvrđuje da izvozna klanica i drugi izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz pošiljka mesa i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla 6.280 2) kojim se utvrđuje da izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz riba, pernate živine za priplod i jaja za priplod (reprodukciju) 6.280

Tarifni broj 49a

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za: 1) proizvodnju i držanje životinja (farme) 2.650 2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla: (1) većeg obima proizvodnje (industrijski) 15.880 (2) manjeg obima proizvodnje (zanatski) 7.940 (3) objekti (prostorije) u domaćinstvu 2.650 3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta) 15.880 4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari) 15.880 5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla 7.940 6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa 15.880 7) proizvodnju stočne hrane 7.940 Za rešenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske delatnosti u veterinarskim stanicama, veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje 7.940

Tarifni broj 50.

Za izdavanje rešenja o vodoprivrednoj dozvoli za objekte za koje postoji obaveza pribavljanja vodoprivredne saglasnosti 18.850

Tarifni broj 51.

Za rešenje o: 1) izdavanju odobrenja za stavljanje u promet leka i pomoćnog lekovitog i medicinskog sredstva za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) 13.090 2) produženju odobrenja za stavljanje u promet leka i pomoćnog lekovitog i medicinskog sredstva za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) 13.090 Za rešenje za: 1) odobrenje za stavljanje u promet novog leka 52.370 2) odobrenje za stavljanje u promet novog oblika leka 21.820 3) obnovu odobrenja za stavljanje u promet leka 21.820 4) odobrenje za stavljanje u promet pomoćnog lekovitog i medicinskog sredstva 15.710 5) odobrenje za kliničko ispitivanje leka 26.190 6) određivanje ATC klasifikacije leka u odobrenju za njegovo stavljanje u promet 5.240 NAPOMENA: Za svako sledeće rešenje plaća se 50% od odgovarajuće takse po ovom tarifnom broju.

Tarifni broj 52.

Za saglasnost kojom se odobrava uvoz, odnosno izvoz lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava, lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava, za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) 4.760 Za potvrdu da se lekovi i pomoćna lekovita sredstva ne proizvode u Republici 2.620 Za potvrdu da se pojedine bolesti ne mogu lečiti u zemlji 1.220 Za izdavanje potvrda za uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata za zdravstvo, kao i rezervne delove i potrošni materijal radi opremanja preduzeća u skladu sa programom razvoja zdravstva u Republici 1.220 Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme 1.400 NAPOMENA: Za saglasnost kojom se odobrava uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se 50% od propisane takse.

Tarifni broj 53.

Za rešenje: 1) o davanju ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova i pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) 9.430 2) za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini 15.880 3) za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini 7.940 4) za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini 7.940

Tarifni broj 54.

Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u medicini, veterinarstvu, stomatologiji i zaštiti bilja (fitomedicina) 4.710

Tarifni broj 55.

Za rešenje: 1) kojim se određuju pravna lica i preduzetnici za proizvodnju i promet otrova, odnosno pravna lica za vršenje kontrole otrova 15.710 2) o određivanju pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za Centar za kontrolu trovanja 13.090

Tarifni broj 56.

Za zahtev za razvrstavanje otrova u grupe 3.490 Za zahtev za odobrenje stavljanja u promet otrova za održavanje javne higijene 3.490 Za rešenja za stavljanje u promet sredstava za javnu higijenu 5.240 Za odobrenje za uvoz-izvoz sredstava opšte upotrebe i sredstava za javnu higijenu 3.490 Za rešenje kojim se odobrava uvoz, izvoz, odnosno tranzit otrovnih materija preko teritorije Republike 6.980 Za rešenje o davanju ovlašćenja pravnim licima koja utvrđuju toksikološku ocenu otrova 4.360 Za rešenje za razvrstavanje u grupe otrova (rešenja komisije za otrove) 5.240 Za rešenje o davanju ovlašćenja pravnim licima koja utvrđuju ocenu efikasnosti otrova 4.360 Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli otrova 10.470 Za dopise i stručna mišljenja 870

Tarifni broj 57.

Za rešenja kojim se određuju pravna lica koja vrše sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koja vrše propisana merenja radi najave vanrednog događaja 8.730 Za rešenje kojim se određuju pravna lica i preduzetnici koji mogu da proizvode, vrše promet i koriste izvore jonizujućih zračenja 3.490 Za rešenje kojim se određuju pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove za vršenje merenja radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijentima i stanovništva 8.730 Za rešenja kojima se određuju pravna lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje dekontaminacije 8.730 Za dozvolu za uvoz i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač 4.360

Tarifni broj 58.

Za rešenje – odobrenje za istraživanja podzemnih voda 5.240 Za rešenje – potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda 52.370

Tarifni broj 59.

Za rešenje kojim se određuju zdravstvene, veterinarske ustanove i ustanove za zaštitu bilja koje mogu vršiti laboratorijsko istraživanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze 6.110 Za rešenje kojim se određuju pravna lica i preduzetnici koji mogu da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 6.110

Tarifni broj 60.

Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije 2.620

Tarifni broj 61.

Za odobrenje za proizvodnju opojnih droga 6.280 Za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz opojnih droga 4.710 Za odobrenje za gajenje maka koji je namenjen za proizvodnju opojnih droga 3.140 Za rešenje kojim se određuju pravna lica koja se mogu baviti proizvodnjom, odnosno prometom opojnih droga 6.110

Tarifni broj 62.

Za izdavanje dozvole za uvoz i izvoz ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe 11.910 Za izdavanje dozvole za uvoz i izvoz ugroženih i zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe 6.620

Tarifni broj 63.

Za potvrdu o davanju podataka iz kaznene evidencije radi osiguranja prava u inostranstvu 350

Tarifni broj 64.

Za izdavanje izvoda iz kaznene evidencije 260

Tarifni broj 65.

Za rešenje o upisu u registar koji se vodi kod organa Republike nadležnog za poslove upisa društvene organizacije i udruženja građana 5.240 Za upis promene u registru iz stava 1. ovog tarifnog broja 2.620 Za izvod iz registra iz stava 1. ovog tarifnog broja 2.620

Tarifni broj 66.

Za uverenje o važenju propisa koji se izdaje radi upotrebe u inostranstvu 1.050

Tarifni broj 67.

Za zahtev za potvrđivanje rezidentstva fizičkim i pravnim licima za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Srbije i Crne Gore i drugih zemalja, na obrascima tih zemalja za: 1) fizička lica Republike Srbije 1.050 2) pravna lica Republike Srbije 2.620

Tarifni broj 68.

Za zahtev za vršenje kontrole kvaliteta određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu 350 Za uverenje o kvalitetu (sertifikat), odnosno rešenje o odbijanju zahteva uvoznika za izdavanje uverenja o kvalitetu određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu 520

Tarifni broj 69.

Za zahtev pravnog lica za dobijanje ovlašćenja za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda 3.970 Za rešenje o ovlašćenju pravnog lica za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda 6.620

Tarifni broj 70.

Za rešenje o izdavanju dozvole za osnivanje berze 8.730 Za rešenje o izdavanju dozvole za rad robne berze i mešovite berze koje izdaje republički organ nadležan za osnivanje robne berze 10.470

Tarifni broj 71.

Za carinsku ispravu koja se koristi za prijavljivanje robe i za sprovođenje mera carinskog nadzora nad robom 350 NAPOMENA: Pod ispravama iz ovog tarifnog broja smatraju se: Carinska isprava za prijavljivanje robe (Sažeta deklaracija) i Jedinstvena carinska isprava (JCI). Ispravama iz ovog tarifnog broja ne smatraju se karnet TIR, karnet ATA i druga isprava koja je propisana međunarodnim ili međudržavnim sporazumom koji je potvrdila Srbija i Crna Gora. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju podnetih carinskih isprava. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za carinsku ispravu kojom se prijavljuje roba koja se prevozi preko carinskog područja Srbije i Crne Gore.

Tarifni broj 72.

Za rešenje koje donosi carinarnica u upravnom postupku, kojim se: 1) odobrava otvaranje, proširenje ili preseljenje carinskog skladišta odnosno slobodne carinske prodavnice 2.270 2) brisana 3) odobrava postupak aktivnog i pasivnog oplemenjivanja 1.220 4) odobrava postupak prerade pod carinskom kontrolom 1.220 4a) odobrava postupak privremenog uvoza ili izvoza 1.180 5) odlučuje o zahtevu za izmenu podataka u Jedinstvenoj carinskoj ispravi od kojih zavisi obračun carine i drugih uvoznih dažbina 1.220 6) odlučuje o zahtevu za oslobođenje od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina na uvoz određene robe 1.220 7) odobrava da drumsko vozilo može da vrši prevoz robe pod carinskim obeležjem (TIR) 1.220 8) odobrava prevozniku da može da obavlja prevoz pod karnetom TIR 630 9) odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima 2.270 Za ostala rešenja koja carinarnica donosi u upravnom postupku 630 Za rešenje koje donosi carinarnica u skraćenom upravnom postupku: 1) kojim se obrazuje komisija po zahtevu za utvrđivanje carinske vrednosti 420 2) kojim se odobrava produženje roka ležanja carinske robe u carinskom skladištu 420 3) o obrazovanju komisije za utvrđivanje stanja robe po prigovoru podnosioca Jedinstvene carinske isprave 420 4) o stavljanju pod carinski nadzor privremeno uvezenih motornih vozila 420 5) o stavljanju pod carinski nadzor privremeno uvezenih jahti, jedrilica i drugih plovnih objekata 420 6) kojim se odobrava vraćanje neocarinjene robe u inostranstvo 420 7) za ostala rešenja koja carinarnica donosi u skraćenom postupku 420 NAPOMENA: Pod proširenjem carinskog skladišta, u smislu ovog tarifnog broja, smatra se i povećanje asortimana i povećanje, odnosno smanjenje vrednosti robe u tom skladištu. Taksa iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja naplaćuje se samo ako se pre donošenja rešenja vrši komisijski pregled prostorija. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za rešenja koja se odnose na robu u tranzitu preko carinskog područja Srbije i Crne Gore.

Tarifni broj 73.

Za pojednostavljenu deklaraciju u carinskom postupku 840

Tarifni broj 74.

Za jedinstvenu carinsku ispravu kad se koristi u postupku carinjenja robe, kao i za obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom 280 NAPOMENA: Za Jedinstvenu carinsku ispravu kad se koristi u postupku izvoznog carinjenja robe, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se umanjena za 50%.

Tarifni broj 75.

Za postupak po Jedinstvenoj carinskoj ispravi po kojoj se vrši carinjenje robe koja se izvozi, odnosno uvozi plaća se taksa prema masi odnosno zapremini robe, i to: 1) do 100 kg odnosno l 260 2) preko 100 kg odnosno l na svakih daljih započetih 1.000 kg odnosno l do 10.000 kg odnosno l 100 3) za svakih daljih započetih 1.000 kg odnosno l preko 10.000 kg odnosno l 50 Za robu čija se količina ne iskazuje u kilogramima, odnosno litrima plaća se taksa po jedinici mere 50 NAPOMENA: Pod masom se podrazumeva bruto-masa spakovane robe ili robe u rasutom stanju, zavisno od toga kako je prispela. Jedinicom mere, u smislu stava 2. ovog tarifnog broja, smatra se: 1) za električnu energiju – megavat-čas; 2) za pesak, šljunak i kamen – metar kubni; 3) za naftu i naftne derivate – tona. Za postupak po Jedinstvenoj carinskoj ispravi na osnovu koje se carini roba koja se izvozi za koju je jedinica mere metar kubni, gde obračunata taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja iznosi više od 5% od vrednosti robe, taksa se plaća u visini od 5% od vrednosti robe. Za postupak po Jedinstvenoj carinskoj ispravi na osnovu koje se carine poštanske pošiljke za građane i za postupak po obračunu uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja, plaća se umanjena za 50%. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se: 1) u slučajevima u kojima je carinskim propisima dato oslobođenje od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina; 2) za privremeni uvoz, odnosno privremeni izvoz robe i vraćanje privremeno uvezene robe, kao i uvoz i izvoz robe po poslovima posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu. Carinska stopa «Slobodno» u Carinskoj tarifi ili rešenju o carinskom kontingentu ne smatra se oslobođenjem od plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina u smislu stava 5. ove napomene.

Tarifni broj 76.

Za carinsku ispravu koja se koristi u postupku tranzita, osim za tranzit od unutrašnje carinarnice do carinarnice izlaska („spoljni tranzit“) 350 NAPOMENA: Ispravom iz ovog tarifnog broja smatra se: 1) brisan 2) Jedinstvena carinska isprava (JCI). Carinskom ispravom iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA ili druga isprava koju je Srbija i Crna Gora potvrdila. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se za svako prijavljivanje robe carinarnici. Ako se carinskom ispravom uplaćuje poštanska pošiljka pod carinskim nadzorom, ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja.

Tarifni broj 77.

Za izdavanje uverenja o direktnoj pošiljci i uverenja o poreklu robe EUR 1, EUR 2 i Form A 1.050

Tarifni broj 78.

Za uverenje o ispunjenju uslova za sprovođenje mera carinskog nadzora radi početka rada slobodnih zona 2.620

Tarifni broj 79.

Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) 3.140 NAPOMENA: Shodno članu 9. Carinske konvencije o ATA karnetima za privremeni uvoz robe, carinski organi naplatiće taksu za razduženje ATA karneta (regulacionu taksu). Carinski organi će naplatiti regulacionu taksu shodno članu 9. Carinske konvencije o ATA karnetima u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organi druge strane ugovornice unele u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu bilo kog drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi obuhvaćeni stavom 2. član 8. Carinske konvencije o ATA karnetima).

Tarifni broj 80.

Za izdavanje uverenja (sertifikata) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR 5.240

Tarifni broj 81.

Za rešenje kojim se odobrava carinski kontingent 5.240 Za rešenje kojim se odobrava uvoz robe bez plaćanja carine, odnosno po stopi koja je za 50 % niža od stope određene u Carinskoj tarifi radi realizacije ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji 7.860 NAPOMENA: Za upravne radnje u vezi sa smeštajem i kontrolom robe u slobodnim carinskim prodavnicama na aerodromima za međunarodni saobraćaj na kojima je obezbeđena carinska i pasoška kontrola, plaća se taksa u devizama u visini od 10% od prodajne cene te robe izražene u devizama. Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja obračunava se svakog dana prema dnevnom prometu robe, a plaća se u roku od pet dana po isteku svakih 15 dana u mesecu.

Tarifni broj 82.

Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni i javni prevoz u drumskom saobraćaju 2.620

Tarifni broj 83.

Za zahtev za izdavanje dozvole za radio-stanicu 2.620 Za dozvolu za radio-difuznu stanicu, prema maksimalno izraženoj snazi: 1) do 100W 5.240 2) od 100W do 1Kw 10.470 3) od 1Kw do 10Kw 20.950 4) od 10Kw do 100Kw 41.900 5) od 100Kw do 1.000Kw 78.560 6) preko 1.000Kw 104.750 Za privremenu dozvolu za radio-difuznu stanicu: 1) do 1Kw 10.470 2) preko 1Kw 26.190 Za dozvolu i privremenu dozvolu za radio-stanicu u funkcionalnom sistemu radio-veza po jednoj radio frekvenciji, za: 1) baznu radio-stanicu (repetitor) 4.020 2) fiksnu radio-stanicu 2.790 3) mobilnu i ručnu radio-stanicu 1.050 Za dozvolu i privremenu dozvolu za radio-stanicu u javnom sistemu radio-veza, po jednoj radio-frekvenciji za: 1) baznu radio-stanicu (repetitor) 10.470 2) fiksnu radio-stanicu 6.110 3) mobilnu i ručnu radio-stanicu 2.090 Za dozvolu za radio-stanicu na: 1) vazduhoplovu 17.460 2) brodu 17.460 3) plovilu koje ima samo «VHF» stanicu 4.360 4) lokomotivi 8.730 Za dozvolu i privremenu dozvolu za radio-stanicu: 1) u višekanalnom radio-relejnom sistemu radio-veza, o jednoj radio-frekvenciji 18.330 2) za dozvolu i privremenu dozvolu za radio stanicu za WLL radio-mrežu sa realizacijom bežičnih internet mreža po baznoj radio stanici 453.910 Za široko pojasne sisteme koji koriste ceo ili deo namenjenog opsega frekvencije za dozvolu za radio-stanicu prema zauzetom opsegu frekvencija: 1) do 1 MHz 5.240 2) preko 1 MHz do 5 MHz 7.860 3) preko 5 MHz do 10 MHz 10.470 4) preko 10 MHz do 20 MHz 13.090 5) preko 20 MHz do 40 MHz 17.460 6) preko 40 MHz do 80 MHz 34.920 7) preko 80 MHz 43.650 Za dozvolu za radio-stanicu koja radi u fiksnoj i mobilnoj satelitskoj službi, za: 1) zemaljsku satelitsku stanicu 174.580 2) mobilnu satelitsku stanicu 34.920 NAPOMENA: Za dozvolu za radio-stanicu koja je registrovana za pružanje usluga plaća se taksa u iznosu petostruko većem od iznosa utvrđenog u stavu 11. i 12. ovog tarifnog broja. Za dozvolu za radare 87.290 Za dozvolu za amatersku i ručnu radio-stanicu «CB», radio-stanicu stranom fizičkom licu, kad zahtev podnosi neposredno organu Republike nadležnom za poslove radio-veza 2.620 Za dozvolu za radio-stanicu diplomatskom – konzularnom predstavništvu, ako ne postoji uzajamnost, i stranom pravnom licu koje ostvaruje poslovno-tehničku, informativnu, naučnu, kulturnu, sportsku i drugu saradnju u zemlji, kad zahtev podnosi neposredno organu Republike nadležnom za poslove radio veza za: 1) zemaljsku satelitsku stanicu 314.290 2) baznu radio-stanicu (repetitor) 20.950 3) fiksnu radio-stanicu 15.710 4) mobilnu radio-stanicu 4.190 5) ručnu radio-stanicu 2.090 6) mobilnu i prenosivu satelitsku stanicu 52.370 NAPOMENA: Za dozvolu i privremenu dozvolu za radio-stanicu u funkcionalnom sistemu radio-veza za pozivanje lica (PAGING) i u sistemu za upravljanje elektro-energetskim sistemom (RTK) po jednoj radio-frekvenciji za baznu i fiksnu radio-stanicu (repetitor) plaća se taksa u iznosu petostruko većem od iznosa utvrđenog u stavu 4. ovog tarifnog broja. Za «PAGING» i «RTK» prijemnike ne plaća se taksa utvrđena u stavu 4. ovog tarifnog broja. Za dozvolu za radio-stanicu u funkcionalnom sistemu radio-veza koji je registrovan za pružanje usluga plaća se taksa u iznosu dvostruko većem od iznosa utvrđenog u stavu 4. ovog tarifnog broja. Za radio stanice kod pretplatnika ne plaća se taksa, utvrđena u stavu 7. ovog tarifnog broja. Ako iznos ukupne takse koju korisnik treba da plati prema broju izdatih dozvola za radio-stanice prelazi iznos plaćen za zahtev, ukupan iznos takse plaća se u roku od deset dana od dana prijema pismenog obaveštenja organa Srbije i Crne Gore nadležnog za poslove radio-veza. Za izmenu uslova u dozvoli, kad je zakonom predviđeno da se vrši po zahtevu korisnika, plaća se pun iznos takse predviđene ovim tarifnim brojem. Za duplikat dozvole plaća se 50% od takse propisane za prvi primerak.

Tarifni broj 84.

Izdavanje odobrenja za izgradnju prototipa železničkih voznih sredstava – 0,3% od predračunske vrednosti projekta. Izdavanje dozvole za korišćenje u saobraćaju novih tipova železničkih voznih sredstava – 0,6% od vrednosti vozila. Izdavanje dozvole za korišćenje novih tipova delova i opreme za železnička vozila – 0,6% od vrednosti novih tipova delova i opreme za železnička vozila. Izdavanje dozvole za korišćenje novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu – 0,6% od vrednosti novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu.

Tarifni broj 85.

Za upis pravnog ili fizičkog lica u registar civilnih vazduhoplova Srbije i Crne Gore, kao vlasnika, odnosno korisnika, za: 1) vazduhoplov transportne kategorije 10.470 2) vazduhoplov opšte kategorije 5.240 3) vazduhoplov posebne kategorije 2.620 Za upisivanje pravnog ili fizičkog lica u Evidenciju letilica kao vlasnika, odnosno korisnika 1.570 Za izdavanje ili produženje uverenja o plovidbenosti vazduhoplova: 1) transportne kategorije 5.240 2) opšte kategorije 3.490 Za izdavanje ili produženje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova 2.620 Za dozvolu za upotrebu vazduhoplova posebne kategorije 1.750 Za rešenje koje se izdaje pravnom ili fizičkom licu: 1) brisanje iz registra Srbije i Crne Gore civilnih vazduhoplova na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova 3.140 2) brisanje iz Evidencije letilica na zahtev vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova 790 3) upis vlasništva aerodroma u Upisnik aerodroma na zahtev vlasnika, odnosno korisnika 6.280 4) upis letilišta u Upisnik letilišta na zahtev vlasnika, odnosno korisnika 3.140 5) upis terena u Evidenciju terena na zahtev vlasnika, odnosno korisnika 1.570 6) promena podataka u Upisniku aerodroma 3.140 7) promena podataka u Upisniku letilišta 1.570 8) promena podataka u Evidenciji terena 790 9) brisanje aerodroma iz Upisnika aerodroma na zahtev vlasnika, odnosno korisnika aerodroma 3.140 10) brisanje letilišta iz Upisnika letilišta na zahtev vlasnika, odnosno korisnika letilišta 1.570 11) brisanje terena iz Evidencije terena 790 12) promena podataka u registru Srbije i Crne Gore civilnih vazduhoplova, Evidenciji letilica i Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja 2.620 13) upis založnog prava 2.620 Za izvod ili prepis dokumenata iz: 1) registra civilnih vazduhoplova Srbije i Crne Gore 2.620 2) Evidencije letilišta 1.570 3) Upisnika aerodroma 3.140 4) Upisnika letilišta 3.140 5) Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja 870 Za uverenje o: 1) jačini buke 2.620 2) emisiji gasova pri sagorevanju 2.620 Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje 520 Za odobrenje programa tehničkog održavanja vazduhoplova, za: 1) transportnu kategoriju 15.710 2) opštu kategoriju 3.140 3) posebnu kategoriju 3.140 4) motor, elisu, opremu i padobran 1.570 Za odobrenje ugovora o uzimanju ili davanju vazduhoplova u zakup 2.620 Za uverenje o tipu transportne kategorije za: 1) vazduhoplov 157.120 2) motor 52.370 3) elisu 34.920 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 34.920 Za uverenje o tipu opšte kategorije, za: 1) vazduhoplov 52.370 2) motor 34.920 3) elisu 17.460 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 17.460 Za uverenje o tipu posebne kategorije, za: 1) vazduhoplov 17.460 2) motor 8.730 3) elisu 6.980 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 6.980 Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu transportne kategorije, za: 1) vazduhoplov 52.370 2) motor 34.920 3) elisu 3.490 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 17.460 Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu opšte kategorije, za: 1) vazduhoplov 34.920 2) motor 26.190 3) elisu 8.730 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 8.730 Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu posebne kategorije, za: 1) vazduhoplov 8.730 2) motor 4.360 3) elisu 3.490 4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 3.490 Za uverenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju, ispitivanje radi utvrđivanja tipa i održavanje, za: 1) vazduhoplov transportne kategorije 87.290 2) motor i elisu 34.920 3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije 34.920 4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije 26.190 5) vazduhoplov posebne namene 5.240 6) padobran 5.240 Za uverenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju i ispitivanje, radi utvrđivanja tipa i održavanje, za: 1) vazduhoplov transportne kategorije 26.190 2) motor i elisu 13.090 3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije 13.090 4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije 6.280 5) vazduhoplov posebne kategorije 1.570 6) padobran 1.570 Za odobrenje strancu da može biti član posade vazduhoplova Srbije i Crne Gore, koji se koristi u javnom avio-transportu 5.240 Za izdavanje duplikata dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje 520 Za izdavanje dozvole za: 1) uspostavljanje linije u međunarodnom redovnom aviotransportu 15.710 2) obavljanje čarter letova 15.710 Za odobrenje: 1) rute za panoramsko letenje 8.730 2) priručnika o operativnim postupcima prevoza za sopstvene potrebe 15.710 3) priručnika o organizaciji letačkih aktivnosti 15.710 Za davanje saglasnosti za organizaciju takmičenja sportskog i amaterskog letenja 170

Tarifni broj 86.

Za rešenje o izdavanju dozvole za: 1) rad organizacije za osiguranje 52.370 2) preregistraciju organizacije za osiguranje 26.190

Tarifni broj 87.

Za rešenje o promeni dozvole za rad organizacije za osiguranje 8.730

Tarifni broj 88.

Za rešenje o izdavanju dozvole za: 1) rad agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju 17.460 2) preregistraciju agencije za pružanje drugih usluga o osiguranju 8.730

Tarifni broj 89.

Zahtev za izdavanje rešenja o dozvoli za rad preduzeća, odnosno preduzetnika za pružanje računovodstvenih usluga 10.470

Tarifni broj 90.

Za zahtev za izdavanje rešenja o dozvoli za rad preduzeća za reviziju 24.440

Tarifni broj 91.

Za zahtev za upis u registar preduzeća za reviziju kod organa nadležnog za poslove finansija 2.970

Tarifni broj 92.

Za zahtev za upis u registar preduzeća, odnosno preduzetnika za pružanje računovodstvenih usluga kod organa nadležnog za poslove finansija 2.970

Tarifni broj 93.

Za svako prijavljivanje polaganja ispita za sticanje zvanja: 1) ovlašćeni revizor – po predmetu 3.490 2) ovlašćeni računovođa – po predmetu 2.270 3) samostalni računovođa – po predmetu 2.270 4) računovođa – po predmetu 2.270

Tarifni broj 94.

Za prijavu povodom oglasa za upis u Registar stalnih veštaka i tumača 520

Tarifni broj 95.

Za rešenja (radne dozvole) za zapošljavanje stranih državljana u Srbiji 8.730

Tarifni broj 96.

Za izdavanje isprave o sticanju zvanja: 1) ovlašćeni revizor 3.490 2) ovlašćeni računovođa 2.270 3) samostalni računovođa 2.270 4) računovođa 2.270 Za upis u imenik stručnih zvanja: 1) ovlašćeni revizor 1.750 2) ovlašćeni računovođa 1.750 3) samostalni računovođa 1.750 4) računovođa 1.750

Tarifni broj 97.

Za izdavanje putne isprave, turističke propusnice, putnog lista i viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, za: 1) izdavanje putnog lista za strance 2.270 2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva 5.240 3) izdavanje putne isprave za izbeglice 2.620 4) ulazno-izlaznu vizu (na graničnom prelazu) 11.350 5) izlaznu vizu (na graničnom prelazu) 6.280 6) tranzitnu vizu (na graničnom prelazu) 3.140 7) turističku propusnicu (na graničnom prelazu) 5.240 8) izlazno-ulaznu vizu za jedno putovanje 1.920 9) izlazno-ulaznu vizu za više putovanja 3.670 10) izlazno-ulaznu vizu za neograničen broj putovanja 7.860 11) izlaznu vizu 2.270 12) privremeni boravak do tri meseca 7.330 13) privremeni boravak preko tri meseca 11.000 14) produženje putnog lista 1.480 15) poslovnu vizu (do jedne godine) 22.000 16) ostala odobrenja strancima koja izdaju organi za koja nije ovim zakonom drukčije propisano 4.400 17) odobrenja za izvođenje letova iznad graničnog pojasa 4.360 NAPOMENA: Za svaku novu vizu plaća se odgovarajuća taksa. Taksu za novu vizu i za dozvolu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici borave radi školovanja i usavršavanja kao stipendisti Vlade Republike kao i državljani onih zemalja sa kojima je zaključen ugovor o ukidanju viza i takse za privremeni boravak. Taksu za novu izlaznu vizu ne plaćaju strani državljani koji su pod zaštitom Visokog komesara za izbeglice Organizacije ujedinjenih nacija a nemaju nacionalni pasoš. Taksu po ovom tarifnom broju, osim taksi iz tač. 15) i 17) ne plaćaju strani državljani koji organizovano preko domaćih zvaničnih humanitarnih organizacija dolaze u Republiku radi pružanja humanitarne pomoći. Taksu po ovom tarifnom broju, osim taksi iz tač. 15) i 17) po zahtevima koje u zemlji podnesu strani državljani koji su u braku sa državljanima Srbije i Crne Gore, plaćaju u iznosu od 50% od propisane takse. Takse iz tač. 6) i 7) po ovom tarifnom broju ne plaćaju strani državljani koji organizovano preko turističkih agencija i turističkih organizacija prolaze kroz Republiku, odnosno dolaze u Republiku. Taksu po ovom tarifnom broju za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš, plaća svako upisano lice. Taksu po ovom tarifnom broju za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava, plaća lice kome je izdata putna isprava, za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa nosiocem putne isprave, umanjenu za 50%. Taksu po ovom tarifnom broju za izdatu turističku propusnicu na osnovu putne isprave u koju su upisani članovi porodice, plaća lice kome je izdata putna isprava, za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa nosiocem putne isprave, umanjenu za 50%. Takse iz tač. 4), 12) i 13) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici, strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao i lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju. Takse iz tač. 12) i 13) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

Tarifni broj 97a

Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike, za: 1) izbegla, prognana i raseljena lica 480 2) državljane druge države članice 1.320 3) ostale slučajeve prijema u državljanstvo 11.910 Za rešenje o sticanju državljanstva Republike po međunarodnim ugovorima 5.950 Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike 480 Za zahtev za upis u evidenciju državljana Republike 1.320 Za rešenje o prestanku državljanstva Republike 21.170 NAPOMENA: Ako se rešenje odnosi na istovremeno sticanje ili prestanak državljanstva članova porodice (supružnici, maloletna i nezaposlena deca do 26. godine života) plaća se jedna taksa

Tarifni broj 98.

Za izdavanje odobrenja: 1) za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenom cevi 3.670 2) za nabavljanje vatrenog oružja sa neolučenom cevi 1.750 3) za nabavljanje posebnog oružja 1.130 4) za nabavljanje oružja sa tetivom 1.130 5) za nabavljanje kombinovanog oružja 1.750 6) za nabavljanje delova za oružje 790 7) za nabavljanje municije 350 8) za promet oružja i municije 24.440 9) preduzećima i radnjama za popravljanje i prepravljanje oružja 21.820 10) za prevoz oružja, delova za oružje i municije 3.670 NAPOMENA: Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje i municije za potrebe streljačke organizacije.

Tarifni broj 99.

Za izdavanje: 1) oružnog lista za oružje sa olučenim cevima 3.670 2) oružnog lista za oružje sa neolučenim cevima 1.750 3) oružnog lista za posebno oružje 1.130 4) oružnog lista za oružje sa tetivom 1.130 5) oružnog lista za kombinovano oružje 1.750 6) odobrenja za držanje trofejnog oružja 520 7) odobrenja za držanje oružja za poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata 1.480 NAPOMENA: Za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju gubitka plaća se taksa od 25% od iznosa koji se plaća za izdavanje oružnog lista. Za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju dotrajalosti ili oštećenja plaća se taksa iz tarifnog broja 1. tačka 1) i tarifnog broja 3. ove tarife. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za oružje koje se nalazi kod streljačkih organizacija i streljačkih klubova.

Tarifni broj 100.

Za izdavanje i produženje vozačke dozvole i za izdavanje potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa 350 Za izdavanje duplikata vozačke dozvole 700 Za prijavu vozača u evidenciju 350 Za zamenu inostrane vozačke dozvole važećom Srbije i Crne Gore 6.110 Za izdavanje potvrde o pravu na upravljanje vozilom od strane vozača koji je izgubio vozačku dozvolu 700 Za žalbu na prvostepeno rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje isprava iz st. 1, 2. i 4. ovog tarifnog broja kao i za žalbu na rešenje o oduzimanju vozačke dozvole i upućivanju na kontrolni zdravstveni pregled 170 Za izdavanje, produženje važnosti i izdavanje duplikata dozvole za vozača – instruktora 700

Tarifni broj 101.

Zahtev za registraciju, privremenu registraciju, produženje registracije i odjavljivanje vozila 610 Zahtev za izdavanje duplikata i zamenu saobraćajne dozvole i potvrda o registraciji, izdavanje probnih tablica i treće tablice i izdavanje „L“ tablice za samostalno obučavanje kandidata za vozače 350 Zahtev za zamenu tablica, kada se ne vrši produženje registracije (nova registracija) 1.660 Za izdavanje i produženje saobraćajne dozvole 700 Za izdavanje i produženje potvrde o privremenoj registraciji vozila 1.480 Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji vozila koja se odvoze iz zemlje 1.480 Za izdavanje i produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava 1.480 Za izdavanje i produženje saobraćajne dozvole za vozila službenika diplomatsko-konzularnih predstavništava koji nemaju diplomatski status 700 Za izdavanje i produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila stranih trgovinskih predstavništava 52.370 Za izdavanje i produženje važnosti saobraćajne dozvole za vozila stranih kulturnih predstavništava i stranih dopisništava 8.730 Za izdavanje i produženje saobraćajne dozvole i potvrde o privremenoj registraciji vozila stranaca 2.180 Za izdavanje duplikata i zamenu dokumenata koji su predviđeni ovim tarifnim brojem 1.480 Za izdavanje potvrde o registraciji traktora i radnih mašina 1.480 Za izdavanje potvrde o registraciji motokultivatora i bicikla sa motorom 700

Tarifni broj 102.

Za izdavanje saglasnosti na nastavni plan i program za obuku kandidata za vozače motornih vozila i vozače traktora 3.670 Za rešenje o ispunjenju uslova za rad centra za obuku vozača 61.100 Za žalbu na rešenje iz ovog tarifnog broja 350

Tarifni broj 103.

Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila 350 Za izdavanje rešenja o ovlašćenju za vršenje tehničkih pregleda vozila 8.730 Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila 3.670 Za izdavanje rešenja o ovlašćenju za vršenje ispitivanja vozila 7.330 Za izdavanje odobrenja i uputa za utiskivanje brojeva motora ili šasija vozila 1.220

Tarifni broj 104.

Za izdavanje zapisnika o uviđaju 610 Za izdavanje odobrenja za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima 3.670 Za izdavanje odobrenja za probnu vožnju 1.750 Za izdavanje uverenja iz službenih evidencija u oblasti bezbednosti saobraćaja 170 Za odobrenje za izdavanje probnih tablica 4.360

Tarifni broj 105.

Za rešenja iz oblasti zaštite od požara koja se donose: 1) na osnovu zahteva za odobrenje lokacija objekata 18.330 2) na osnovu zahteva za odobrenje – davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju 18.330 3) na osnovu zahteva za tehnički prijem objekata, instalacija i uređaja 18.330 4) na osnovu zahteva za bavljanje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija 532.470 5) na osnovu zahteva za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija 366.620 6) na osnovu zahteva za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe 183.310 NAPOMENA: Taksa po ovom tarifnom broju propisana pod tač. 1), 2) i 3) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada 1.570 dinara.

Tarifni broj 106.

Za rešenje: 1) koje se donosi na osnovu zahteva za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara 20.950 2) koje se donosi na osnovu zahteva za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara 17.460 3) koje se donosi na osnovu zahteva za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti prevoza opasnih materija 26.190 4) koje se donosi na osnovu zahteva za odobrenje višekratne nabavke eksplozivnih materija 6.110 5) koje se donosi na osnovu zahteva za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija 3.670 6) koje se donosi na osnovu zahteva za prevoz eksplozivnih materija 3.670 7) koje se donosi na osnovu zahteva za bavljanje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite 20.950 8) koje se donosi po osnovu žalbe na prvostepena rešenja iz ovog tarifnog broja 1.750 9) za izdavanje sertifikata za prevoz opasnih materija (domaćem licu) 700 10) za izdavanje duplikata sertifikata za prevoz opasnih materija 520 NAPOMENA: Za proširenje zahteva po tač. 1) i 7) ovog tarifnog broja. 3.490

Tarifni broj 107.

Za odobrenje strancu za držanje i nošenje lovačkog oružja za vreme lova 1.750 Za odobrenje za iznošenje oružja i municije iz zemlje 350 Za dozvolu za kretanje i boravak u graničnom pojasu 350 Za odobrenje za nastanjenje u graničnom pojasu 1.750 Za odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave 700 Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca 3.670 Za odobrenje strancu da može sazivati i održavati javni skup 3.670 NAPOMENA: Svaka izmena sadržine prijave javnog skupa kojim se traži odobrenje iz stava sedam ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.

Tarifni broj 108.

Za odobrenje za izgradnju objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu plaća se taksa u visini od 5% od predračunske vrednosti objekta NAPOMENA: Za primenu ovog tarifnog broja važe odredbe iz tarifnog broja 136. stav 2. ovog zakona.

Tarifni broj 109.

Za rešenje kojim se odobrava prvi upis plovnog objekta unutrašnje plovidbe u registar, i to: 1) o upisu u list «A» uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe za sve brodove i ploveće naprave sa sopstvenim pogonom preko 150 Kw kao i brodove i ploveće naprave bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti 31.420 2) za ostale plovne objekte izuzev čamaca i plovećih postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 6.280 3) za čamce i ploveća postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 1.570

Tarifni broj 110.

Za rešenje o: 1) upisu promena u list „A“ uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe 3.970 2) sprovođenju uknjižbe, predbeležbe, zabeležbe, prenosa upisa broda, brisanje broda i drugih promena 1.980 3) brisanju, izvršenom brisanju iz upisnika, promeni tehničkih karakteristika i drugih promena čamaca i plovećih postrojenja 400 4) nautičkim uslovima o izvođenju radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju hidrotehničkih objekata, luka i pristaništa, regulaciji na unutrašnjim plovnim putevima i obalama, eksploataciji peska ili šljunka, tovarišta, deponija kao i radova na izgradnji svih vrsta vodova i kablova koji premošćavaju plovne puteve 15.880 5) nautičkim uslovima za splav-restorane, nautičke klubove i marine 6.620 6) izdavanju odobrenja za poseban rečni transport 15.880 7) izdavanju odobrenja za praćenje i nadgledanje poslova na vodi sredstvima prevoza lučke kapetanije (po času) 5.290 8) izdavanju odobrenja za utovar-istovar naftnih proizvoda i opasnih materija. 25.140 9) utvrđivanju količine robe u brodu po zahtevu za brod unutrašnje plovidbe bez obzira na kapacitet, konstataciji stanja i havarija robe po traženju, konstataciji stanja ambalaže po traženju 9.260 10) izdavanju nautičkih uslova za vršenje javnog prevoza u rečnom saobraćaju 6.620 11) utvrđivanju minimalnog broja članova posade brodova unutrašnje plovidbe, plovećih naprava i skela 1.590 12) odobrenju za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima domaćem pravnom ili fizičkom licu 15.880 13) dozvoli stranom ovlašćenom licu za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima 92.620 14) priznavanju zvanja članu posade broda 2.650 15) odobrenju za održavanje sportskih i drugih manifestacija na unutrašnjim plovnim putevima 3.970 16) probnoj vožnji broda unutrašnje plovidbe 6.620 17) odobrenju za plovidbu stranih jahti ili čamaca unutrašnjim plovnim putevima 4.630 18) odobrenju za pristajanje plovila van graničnog prelaza 5.290 Za zahtev za: 1) izdavanje brodskih isprava i knjiga brodova unutrašnje plovidbe 1.590 2) izdavanje duplikata, izmenu podataka, produženje i zamenu brodskih isprava i knjiga 790 3) izdavanje brodske knjižice, dozvole za ukrcanje i ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe 1.590 4) izdavanje duplikata, izmenu podataka i zamenu brodske knjižice i ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe 790 5) obavljanje osnovnog, redovnog i vanrednog pregleda čamca i plovećeg postrojenja 530 6) izdavanje duplikata i zamenu plovidbene dozvole za čamac i ploveće postrojenje 400 7) polaganje ispita za zvanje u unutrašnjoj plovidbi 790 8) polaganje ispita za upravljača i rukovaoca čamca 530 9) izdavanje duplikata i zamenu uverenja za upravljača i rukovaoca čamca 530 10) izdavanje potvrde o brisanju broda iz upisnika brodova unutrašnje plovidbe 1.460 11) overu zapisnika o šteti, odnosno havariji plovnih objekata 930 12) kontrolu tehničke ispravnosti i evidencije za dolazak i prolazak brodova unutrašnje plovidbe (putnički brod, plovilo bez propulzije i sa propulzijom, brod koji prevozi putnike kroz granični prelaz – brod/dan) 1.060 Za izvode iz: 1) upisnika brodova unutrašnje plovidbe 1.320 2) upisnika čamaca i plovećih postrojenja 400 3) registra reda plovidbe 1.980 4) brodarske knjižice 400

Tarifni broj 111.

Za rešenje kojim se određuje pozivni znak čamca: 1) domaćem pravnom ili fizičkom licu 1.720 2) stranom pravnom ili fizičkom licu 3.440 Za rešenje kojim se određuje ime, oznaka, kapetanija upisa i pozivni znak broda: 1) domaćem pravnom ili fizičkom licu 4.190 2) stranom pravnom ili fizičkom licu 8.380

Tarifni broj 112.

Za odobrenje stranom pravnom ili fizičkom licu za uplovljenje u plovne puteve u unutrašnjim vodama 27.930

Tarifni broj 113.

Za odobrenje stranom pravnom ili fizičkom licu za upis broda u upisnik pomorskih brodova: 1) 5000 HT 41.900 2) preko 5000 do 15.000 HT 52.370 3) preko 15.000 do 30.000 HT 69.830 4) preko 30.000 do 50.000 HT 139.670 5) preko 50.000 HT 157.120

Tarifni broj 114.

Za odobrenje stranom pravnom ili fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe: 1) do 500 kW 43.650 2) preko 500 kW do 1.000 kW 62.850 3) preko 1.000 kW 87.290 Za odobrenje stranom pravnom ili fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe: 1) do 500 TN 20.950 2) preko 500 TN do 1.000 TN 31.420 3) preko 1.000 do 2.000 TN 104.750 4) preko 2.000 TN 139.670

Tarifni broj 115.

Za dozvolu stranom pravnom ili fizičkom licu da može vršiti kabotažni prevoz putnika i stvari na unutrašnjim vodama 69.830

Tarifni broj 116.

Za zahteve za: 1) uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju 1.750 2) izdavanje odobrenja za uvoz naftnih derivata 8.730 3) utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina 52.920

Tarifni broj 117.

Za rešenja iz oblasti geologije i rudarstva koja se donose na osnovu zahteva: 1) za izdavanje odobrenja za istraživanje 39.690 2) za produžetak istražnog prava 13.230 3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 79.390 4) za ispiranje plemenitih metala 5.240 5) zahteva za izvođenje rudarskih radova 66.150 6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu 26.460 7) kojim se odobrava upotreba rudarskog objekta (upotrebna dozvola) 52.920 8) o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja gasovoda i unutrašnjih gasnih instalacija 10.470

Tarifni broj 117a

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole 3.970 Za rešenje koje donosi republički organ, kojim se pribavlja energetska dozvola za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih energetskih objekata, kao i za produženje važnosti energetske dozvole – 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje, odnosno rekonstrukcije objekata.

Tarifni broj 117b

Za zahtev za sticanje svojstva povlašćenog proizvođača električne energije 1.320 Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za sticanje svojstva povlašćenog proizvođača električne energije 13.230

Tarifni broj 118.

Za uverenja koja izdaju organi, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 170

Tarifni broj 119.

Za izvode iz matičnih knjiga: 1) na domaćem obrascu 90 2) na međunarodnom obrascu 260 NAPOMENA: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu po ovom tarifnom broju plaćaju umanjenu za 70%.

Tarifni broj 120.

Za duplikat javne isprave koju izdaje osnovna ili srednja škola 520 Za novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti višeg i univerzitetskog obrazovanja 520

Tarifni broj 121.

Za overu potpisa, prepisa ili autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala) 260 Za overu prevoda plaća se 40% od takse iz tačke 1) ovog tarifnog broja NAPOMENA: Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dve strane normalnog kancelarijskog formata ili manjeg. Ako je rukopis, odnosno prepis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka taksa iz ovog tarifnog broja. Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, taksu za overu prepisa izvoda i uverenja iz matičnih knjiga iz ovog tarifnog broja plaćaju umanjenu za 70%.

Tarifni broj 122.

Za uverenja koja se izdaju iz matičnih knjiga: 1) o slobodnom bračnom stanju 520 2) ostala uverenja 260 NAPOMENA: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu po ovom tarifnom broju plaćaju umanjenu za 70%.

Tarifni broj 123.

Za overu ugovora plaća se taksa od 0,003% na osnovicu koju čini vrednost iz ugovora

Tarifni broj 124.

Za overu punomoćja 170 NAPOMENA: Ako organ uprave vrši prevod i overu prevoda plaća se, pored takse po ovom tarifnom broju i taksa po tarifnom broju 127. ove tarife.

Tarifni broj 125

Za overu geodetskog plana 1.220

Tarifni broj 126.

Za overu heliografske kopije plana (crteža) plaća se od celog i započetog kvadratnog metra 1.750

Tarifni broj 127.

Za prepisivanje službenih akata koje se vrši kod organa 260 Za prepisivanje akata ili drugih dokumenata na stranom jeziku od polutabaka originala 260

Tarifni broj 128.

Za overu prevoda sa jednog na drugi jezik: 1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 reči 260 2) ako tekst originala sadrži više od 100 reči, plaća se od svakog celog ili započetog polutabaka 350

Tarifni broj 129.

1) za overu kopije plana veličine polutabaka (format 22/35 cm) 260 NAPOMENA: Za overu kopije plana veličine preko jednog polutabaka plaća se osim osnovne takse za jedan polutabak, još onoliko puta po 50 dinara za koliko je polutabaka ta kopija veća od jednog polutabaka. 2) za overu prepisa i izvoda iz katastarskog operata i terenskog elaborata premera, plaća se taksa prema broju tabaka obrasca korišćenog za prepis, i to: (1) za prvi tabak (katastarski obrazac) 350 (2) za svaki dalji tabak 170 NAPOMENA: Započeti polutabak kopije plana, odnosno započeti tabak (katastarski obrazac) elaborata premera računa se kao ceo. 3) za odobrenje planova koje izrađuju pravna i fizička lica ovlašćena za vršenje geodetskih radova plaća se taksa po tački 1) ovog tarifnog broja. NAPOMENA: Za overu plana po ovom tarifnom broju ne plaća se taksa po tarifnom broju 125. ove tarife.

Tarifni broj 130.

Za tehnički pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica koja po postojećim propisima podležu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po radnom času 520 NAPOMENA: Taksa po ovom tarifnom broju računa se za svaki ceo ili započeti radni čas svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje.

Tarifni broj 131.

Za donošenje rešenja o promenama u katastarskom operatu po ispravama, bez uviđaja na licu mesta, i to: 1) u katastru nepokretnosti 350 2) u katastru zemljišta 170 NAPOMENA: Taksu plaća podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva organu nadležnom za geodetske poslove.

Tarifni broj 132.

Za donošenje rešenja o promenama u katastarskom operatu za koje je potrebno izvršiti uviđaj na licu mesta, i to: 1) u katastru nepokretnosti 520 2) u katastru zemljišta 350 NAPOMENA: Taksu plaća podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva organu nadležnom za geodetske poslove.

Tarifni broj 133.

Za izdavanje potvrde o kontroli temelja građevinskih objekata i kontroli osovina saobraćajnica 1.050 NAPOMENA: Taksu plaća podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva organu nadležnom za geodetske poslove.

Tarifni broj 134.

Za rešenje koje donosi organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta (stalnog ili privremenog) plaća se taksa, i to: 1) za svaki ekonomski objekat u poljoprivredi 170 2) za ostale građevinske objekte 520 NAPOMENA: Za rešenje kojim se na postojećem objektu odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija i dr. Plaća se 50% od odgovarajuće takse po ovom tarifnom broju.

Tarifni broj 135.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za izradu tehničke dokumentacije po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekata 9.780

Tarifni broj 136.

Za rešenje koje donosi republički organ kojim se odobrava izgradnja objekta (stalnog ili privremenog) plaća se taksa od 0,05% na predračunsku vrednost objekta NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu uvećava se, za vreme od momenta njenog utvrđivanja (datum overe projekta) do dana podnošenja zahteva za rešenje primenom indeksa rasta cena na malo u tom periodu zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.

Tarifni broj 137.

Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekta 10.470

Tarifni broj 138.

Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta plaća se taksa od 0,05% na predračunsku vrednost objekta NAPOMENA: Predračunska vrednost po projektu uvećava se, za vreme od momenta njenog utvrđivanja (datum overe projekta) do dana podnošenja zahteva za rešenje, primenom indeksa rasta cena na malo u tom periodu zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.

Tarifni broj 139.

Za prvi pregled kod proizvođača i sve naredne preglede kod korisnika parnih postrojenja (parnih i vrelovodnih kotlova, zagrejača vode i pregrejača para, parnih sudova pod pritiskom) koji se vrši po zahtevu korisnika 5.240

Tarifni broj 140.

Za izdavanje rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i drugih propisanih uslova po zahtevu stranke, i to: 1) do 50 m2 260 2) preko 50 m2 do 200 m2 520 3) preko 200 m2 1.050 Za rešenje o izgradnji telekomunikacionih objekata plaća se taksa od 0,3% na predračunsku vrednost.

Tarifni broj 141.

Za saglasnost da je tehničko-tehnološka dokumentacija izrađena u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima propisanim za tu vrstu objekata, i to za: 1) proizvodnju i držanje životinja 2.650 2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla: (1) većeg obima proizvodnje (industrijski) 15.880 (2) manjeg obima proizvodnje (zanatski) 7.940 (3) objekti (prostorije) u domaćinstvu 2.650 3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta) 15.880 4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari) 15.880 5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla 7.940 6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa 15.880 7) proizvodnju stočne hrane 7.940 Za određivanje karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja 2.650 Za određivanje karantina za uvezene pošiljke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, vrste i načina dijagnostičkih ispitivanja i stručne organizacije koja će vršiti ta ispitivanja 2.650

Tarifni broj 141a

Za zahtev za: 1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća 930 2) upis u Registar polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća, matičnjaka, šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja 930

Tarifni broj 141b

Za rešenje o priznavanju novostvorene sorte, odnosno odobravanju uvođenja u proizvodnju strane sorte, odnosno zaštiti sorte poljoprivrednog bilja 560 Za rešenje o saglasnosti za uvoz reprodukcionog materijala stranih sorti za koje nije odobreno uvođenje u proizvodnju ako se uvozi za oplemenjivanje bilja i vođenje postupka odobravanja uvođenja u proizvodnju stranih sorti 560 Za rešenje kojim se utvrđuje da pravno ili fizičko lice ispunjava uslove za ispitivanje sorti na oglednom polju, odnosno laboratoriji 2.450

Tarifni broj 141v

Za rešenje o priznavanju novostvorene domaće sorte voćaka, vinove loze i hmelja, odnosno upisu u Registar sorti voćaka, vinove loze i hmelja strane sorte 5.620 Za rešenje o upisu proizvođača, uvoznika i prometnika sadnim materijalom u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja 2.450

Tarifni broj 142.

Za obaveštenje o: 1) razvrstavanju pravnih lica po delatnostima i određivanju matičnog broja 1.750 2) promeni delatnosti pravnih lica 1.750

Tarifni broj 143.

Za davanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću: 1) u igračnicama (kockarnica, kazino i sl.) 87.290 2) na automatima – po automatu 10.470 Za davanje odobrenja za priređivanje ostalih igara na sreću 17.460 NAPOMENA: Taksa po ovom tarifnom broju plaća se ako drugim propisom nije predviđeno plaćanje posebne takse, odnosno naknade za davanje odobrenja za priređivanje igara na sreću.

Tarifni broj 144.

Za ovlašćenja za rad na radio-telegrafskim i radio-telefonskim stanicama 870 Za ovlašćenja za rad na amaterskim radio- stanicama 350 Za tehnički pregled radio-stanice plaća se iznos po utrošenom radnom satu 870 Za prijavu o prestanku radio-stanice 170 Za dozvolu za amatersku radio-stanicu 350 Za dozvolu za radio-stanicu koju koriste građani (27 MHz) 350 Za upis početka rada u dozvolu za radio-stanicu amaterskog radio-operatera 170 Za upis početka rada u dozvolu za radio-stanicu koju koriste građani (27 MHz) 170

Tarifni broj 145.

Za davanje saglasnosti na uvoz medicinske i druge opreme za oslobađanje od plaćanja carine 6.110

Tarifni broj 146.

Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 170

Tarifni broj 147.

Za žalbu protiv rešenja o prekršaju donesenom u prvom stepenu koju ulažu pravna lica, odgovorno lice u pravnom licu i građani 870 Za žalbu protiv rešenja carinarnice donesenog u upravnom postupku, koju ulažu pravna lica i građani 1.400 NAPOMENA: Taksa se plaća prvostepenom organu prilikom ulaganja žalbe.

Tarifni broj 148.

Za zahtev za zaštitu prava ponuđača za: 1) nabavke velike vrednosti 6.980 2) nabavke male vrednosti 3.490

Tarifni broj 149.

Za rešenja o ispunjenosti uslova za: 1) obrađivače duvana 1.750 2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda 523.740 3) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima 52.370 4) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima po objektu 170

Tarifni broj 150.

Za upis u registre koji se vode kod Agencije za duvan 1.750 Za upis promena u registre iz stava 1. ovog tarifnog broja 520 Za brisanje iz registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara 520 NAPOMENA: Stav 3. ovog tarifnog broja ne odnosi se na registar o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici.

Tarifni broj 151.

Za izdavanje rešenja o prethodnoj saglasnosti za unošenje naziva «Srbija» u poslovno ime privrednog subjekta 330.770

Tarifni broj 152.

Za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika 13.030

Ostavite komentar