Predlog zakona o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru

PREDLOG ZAKONA

O PRIVREMENOM SMANjENjU PLATA, ODNOSNO ZARADA, NETO NAKNADA I DRUGIH PRIMANjA U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJII JAVNOM SEKTORU

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se privremeno smanjenje plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja narodnih poslanika, predsednika Republike, članova Vlade, lica koja na funkciju bira Narodna skupština ili postavlja Vlada, lica koja prema posebnim propisima imaju položaj funkcionera, državnih službenika i nameštenika, zaposlenih u Narodnoj banci Srbije, izabranih, postavljenih i zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, javnim agencijama, javnim preduzećima i privrednim društvima čiji je jedini osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, radiodifuznim ustanovama i radio i televizijskim stanicama regionalnih i lokalnih zajednica, Privrednoj komori Srbije, gradskim i regionalnim privrednim komorama, zaposlenima u drugim oblicima organizovanja čiji je jedini osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Ovim zakonom uređuje se privremeno smanjenje neto naknada predsednicima i članovima organa upravljanja i nadzornih odbora koje imenuje Vlada, organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, neto naknada licima po osnovu ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima, koje zaključuju isplatioci iz stava 1. ovog člana.

Član 2.

Privremeno smanjenje plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja ne vrši se sudijama Ustavnog suda, sudijama, javnim tužiocima, zamenicima javnih tužilaca, sudijama za prekršaje, članovima Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i zaposlenima u njihovim službama, profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije, policijskim službenicima, pilotima i zaposlenima koji obavljaju poslove kontrole letenja, zaposlenima u Bezbednosno informativnoj agenciji, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, ustanovama u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda, nauke, zdravstva, kulture i socijalne i dečije zaštite.

Član 3.

Privremeno smanjenje plate, odnosno zarade, neto naknade i drugog primanja licu iz člana 1. ovog zakona vrši se primenom određenog procenta na razliku plate, odnosno zarade umanjene za porez i doprinose, odnosno neto naknade i drugog primanja i to:

Na platu, odnosno zaradu umanjenu za porez i doprinose, neto naknadu i drugo primanje Smanjenje plate, odnosno zarade, neto naknade i drugog primanja od 40.000 – 100.000 dinaraod 100.000 do iznosa šestostruke prosečne zarade u Republici Srbiji umanjene za porez i doprinoseiznos preko šestostruke prosečne zarade u Republici Srbiji umanjene za porez i doprinose 10%Smanjenje iz podtačke 1) + 15% na iznos preko 100.000 dinaraSmanjenje iz podtačke 2) + celokupan iznos preko šestostruke prosečne zarade u Republici Srbiji umanjene za porez i doprinose

Član 4.

Iznos privremenog smanjenja iz člana 3. ovog zakona isplatilac iz člana 1. ovog zakona uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda i usmerava se posebnom republičkom budžetskom fondu.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koristiće se isključivo za rešavanje problema prouzrokovanih negativnim efektima svetske ekonomske krize, prema posebnom aktu Vlade.

Član 5.

Plata, odnosno zarada licu iz člana 1. ovog zakona ne može biti obračunata i isplaćena u iznosu većem od proseka plate, odnosno zarade isplaćene tom licu za januar i februar 2009. godine.

Član 6.

Neto naknada članovima organa upravljanja i nadzora javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji su osnivači ta javna preduzeća, javnih agencija i drugih oblika organizovanja čije je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ne može biti viša od jednostruke ukupne prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa koja je isplaćena u Republici Srbiji u oktobru mesecu u godini koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata naknade, prema podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Neto naknada za rad predsednika organa upravljanja i nadzora javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala čiji su osnivači ta javna preduzeća, javnih agencija i drugih oblika organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ne može biti viša od iznosa iz stava 1. ovog člana uvećanog za 50%.

Neto naknada za rad zamenika predsednika organa upravljanja i nadzora javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala čiji su osnivači ta javna preduzeća, javnih agencija i drugih oblika organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinice lokalne samouprave ne može biti viša od iznosa iz stava 1. ovog člana uvećanog za 20%.

Član 7.

Licima iz člana 1. ovog zakona neće se isplaćivati bonusi, nagrade i dodaci, izuzev dodataka za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad), za rad noću, za rad na dan praznika koji nije radni dan, za dodatno opterećenje na radu, za prekovremeni rad, za pripravnost, kao i dodatka koji se isplaćuje nameštenicima za ostvarene rezultate rada.

Član 8.

Način i postupak smanjenja plata, odnosno zarada, naknada i drugih primanja isplatilaca iz člana 1. ovog zakona propisuje Vlada.

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Član 9.

Odgovorno lice subjekta iz člana 1. ovog zakona koje izvrši isplatu suprotno odredbama ovog zakona, u nameri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist, kazniće se zatvorom do jedne godine ili novčanom kaznom.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se počev od isplate plate, odnosno zarade za mesec maj 2009. godine zaključno sa isplatom plate, odnosno zarade za mesec decembar 2009. godine.

OBRAZLOŽENjE

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru sadržan je u odredbi člana 91. Ustava Republike Srbije kojom je utvrđeno da se sredstva za finansiranje nadležnosti Republike Srbije, autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave obezbeđuju iz poreza i drugih prihoda utvrđenih zakonom i odredbama člana 97. tač. 8. i 17. Ustava kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, sistem u oblasti radnih odnosa, ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa, kao i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Imajući u vidu efekte svetske ekonomske krize, potrebno je preduzeti mere smanjenja budžetskih rashoda. Primenom ovog zakona, očekuje se priliv sredstava u budžet Republike Srbije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. stav 1. Predloga zakona propisano je privremeno smanjenje plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja narodnih poslanika, predsednika Republike, članova Vlade, lica koja na funkciju bira Narodna skupština ili postavlja Vlada, lica koja prema posebnim propisima imaju položaj funkcionera, državnih službenika i nameštenika, zaposlenih u Narodnoj banci Srbije, izabranih, postavljenih i zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, javnim agencijama, javnim preduzećima i privrednim društvima čiji je jedini osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, radiodifuznim ustanovama i radio i televizijskim stanicama regionalnih i lokalnih zajednica, Privrednoj komori Srbije, gradskim i regionalnim privrednim komorama, zaposlenima u drugim oblicima organizovanja čiji je jedini osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprav.

Članom 1. stav 2. Predloga zakona takođe je propisano privremeno smanjenje neto naknada predsednicima i članovima organa upravljanja i nadzornih odbora koje imenuje Vlada, organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, neto naknada licima po osnovu ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima, koje zaključuju isplatioci navedeni u članu 1. stav 1. Predloga zakona.

Članom 2. ovog predloga zakona propisano je da se odredbe ovog zakona ne primenjuju kod isplate plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja sudijama Ustavnog suda, sudijama, javnim tužiocima, zamenicima javnih tužilaca, sudijama za prekršaje, članovima Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i zaposlenima u njihovim službama, profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije, policijskim službenicima, pilotima i zaposlenima koji obavljaju poslove kontrole letenja, zaposlenima u Bezbednosno informativnoj agenciji, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, ustanovama u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda, nauke, zdravstva, kulture i socijalne i dečije zaštite.

Član 3. Predloga zakona uređuje način primene privremenog smanjenja plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja primenom određenog procenta na razliku plate, odnosno zarade umanjene za poreze i doprinose, odnosno neto naknade i drugog primanja, i to:

od od 40.000 – 100.000 dinara – smanjenje 10%;

od 100.000 do iznosa šestostruke prosečne zarade u Republici Srbiji umanjene za porez i doprinose – smanjenje iz podtačke 1) + 15% na iznos preko 100.000 dinara;

iznos preko šestostruke prosečne zarade u Republici Srbiji umanjene za porez i doprinose – smanjenje iz podtačke 2) + celokupan iznos preko šestostruke prosečne zarade u Republici Srbiji umanjene za porez i doprinose.

Članom 4. Predloga zakona propisano je da isplatilac iz člana 1. Predloga zakona uplaćuje iznos privremenog smanjenja na račun propisan za uplatu javnih prihoda i usmerava posebnom republičkom budžetskom fondu, kao i da će se navedena sredstva koristiti isključivo za rešavanje problema prouzrokovanih negativnim efektima svetske ekonomske krize, prema posebnom aktu Vlade.

Članom 5. Predloga zakona propisano je da plata, odnosno zarada licu iz člana 1. Predloga zakona ne može biti obračunata i isplaćena u iznosu većem od proseka plate, odnosno zarade isplaćene tom licu za januar i februar 2009. godine.

Članom 6. stav 1. Predloga zakona propisano je da neto naknada članovima organa upravljanja i nadzora javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala čiji su osnivači ta javna preduzeća, javnih agencija i drugih oblika organizovanja čije je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ne može biti viša od jednostruke ukupne prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa koja je isplaćena u Republici Srbiji u oktobru mesecu u godini koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata naknade.

Članom 6. st. 2. i 3. Predloga zakona propisano je da neto naknada za rad predsednika organa upravljanja i nadzora javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala čiji su osnivači ta javna preduzeća, javnih agencija i drugih oblika organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ne može biti viša od iznosa iz stava 1. tog člana uvećanog za 50%, kao i da neto naknada za rad zamenika predsednika organa upravljanja i nadzora javnih preduzeća i njihovih zavisnih društava kapitala čiji su osnivači ta javna preduzeća, javnih agencija i drugih oblika organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ne može biti viša od iznosa iz stava 1. tog člana uvećanog za 20%.

Članom 7. Predloga zakona propisano je da se licima iz člana 1. Predloga zakona neće isplaćivati bonusi, nagrade i dodaci, izuzev dodataka za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad), za rad noću, za rad na dan praznika koji nije radni dan, za dodatno opterećenje na radu, za prekovremeni rad, za pripravnost, kao i dodatka koji se isplaćuje nameštenicima za ostvarene rezultate rada.

Članom 8. Predloga zakona propisano je da Vlada posebnim aktom propisuje način sprovođenja, kao i da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo finansija.

Članom 9. Predloga zakona propisano je da će se odgovorno lice isplatioca iz člana 1. Predloga zakona koje izvrši isplatu suprotno odredbama ovog zakona, u nameri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist, kazniti zatvorom do jedne godine ili novčanom kaznom.

Članom 10. Predloga zakona propisano je kad Zakon stupa na snagu, kao i to da će se primenjivati počev od isplate plate, odnosno zarade za mesec maj 2009. godine zaključno sa isplatom plate, odnosno zarade za mesec decembar 2009. godine.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2009. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon usvoji po hitnom postupku, jer će se usvajanjem Zakona, u određenoj meri, rešiti problemi prouzrokovani negativnim efektima svetske ekonomske krize. Iz navedenih razloga predviđeno je stupanje na snagu Zakona narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar