Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari

.

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O DRUMSKOM PREVOZU

PUTNIKA I STVARI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari, sačinjen u Beogradu, 1. jula 2014. godine, u originalu na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari

Vlada Republike Srbije i Vlada Mađarske (u daljem tekstu: strane ugovornice),

u želji da regulišu i razvijaju drumski prevoz putnika i stvari između svojih država i tranzit preko njihovih teritorija, na osnovu reciprociteta i u duhu saradnje i uzajamne koristi,

sporazumele su se o sledećem:

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

(1) Odredbe ovog sporazuma odnose se na drumski prevoz putnika i stvari između država strana ugovornica, prevoz putnika i stvari u tranzitu preko teritorija država strana ugovornica, kao i na prevoz stvari iz i za treće zemlje, koji se obavljaju autobusima i teretnim vozilima registrovanim na teritoriji države svake strane ugovornice.

(2) Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze strana ugovornica koje proizlaze iz drugih međunarodnih sporazuma. Ovaj sporazum ne utiče na obaveze Republike Srbije i Mađarske prema Evropskoj uniji, uključujući obaveze iz primarnih i sekundarnih izvora prava Evropske unije u pogledu Mađarske.

Član 2.

Za potrebe ovog sporazuma, pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

1) prevoznik:

bilo koji subjekat u Republici Srbiji, odnosno fizičko ili pravno lice (odnosno poslovno udruženje bez statusa pravnog lica) u Mađarskoj koje je ovlašćeno, shodno nacionalnom zakonodavstvu Republike Srbije, odnosno Mađarske, da obavlja, kao komercijalni prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe, drumski prevoz putnika ili stvari;

2) autobus:

pogonski pokretano drumsko vozilo za prevoz putnika, koje je, saglasno tehničkim zahtevima pogodno za prevoz više od devet putnika, uključujući vozača, i prikolica za prevoz prtljaga;

3) motorno vozilo:

pogonski pokretano motorno vozilo za prevoz stvari, koje je, saglasno tehničkim zahtevima pogodno za prevoz stvari, uključujući svaku prateću prikolicu ili poluprikolicu;

4) prevoz iz ili za treće zemlje:

prevoz koji obavlja prevoznik osnovan u državi jedne strane ugovornice na teritoriju države druge strane ugovornice iz treće države u kojoj nije osnovan prevoznik, kao i prevoz sa teritorije države jedne strane ugovornice koji obavlja prevoznik osnovan u državi druge strane ugovornice u treću državu u kojoj nije osnovan prevoznik;

5) kabotaža:

prevoz putnika ili stvari između dva mesta na teritoriji države jedne strane ugovornice autobusom ili motornim vozilom registrovanim na teritoriji države druge strane ugovornice;

6) tranzit:

6.1. prevoz putnika koji se obavlja preko teritorije države druge strane ugovornice, bez usputnog ukrcavanja i iskrcavanja putnika;

6.2. prevoz stvari motornim vozilom koji se obavlja preko teritorije države druge strane ugovornice, bez utovara i istovara stvari;

7) linijski prevoz putnika:

prevoz putnika autobusom određenom učestalošću na unapred utvrđenom itinereru, po određenom redu vožnje i cenovniku, s tim što se ukrcavanje i iskrcavanje putnika obavlja samo na prethodno utvrđenim stanicama;

8) poseban linijski prevoz putnika:

linijski prevoz autobusom organizovane grupe putnika definisane na osnovu cilja putovanja, uz isključivanje drugih putnika;

9) povremeni prevoz putnika:

prevoz putnika autobusom koji nije obuhvaćen definicijom linijskog prevoza putnika, niti definicijom posebnog linijskog prevoza putnika;

10) prevoz stvari u pograničnom pojasu:

prevoz stvari kod kojeg dužina puta od mesta utovara ili mesta istovara do srpsko-mađarskog graničnog prelaza ne prelazi 50 kilometara (odnosno 100 kilometara sa povratnom vožnjom)

11) nadležno ministarstvo:

u Republici Srbiji – ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, a u Mađarskoj – ministarstvo kojim rukovodi ministar nadležan za transport.

II. PREVOZ PUTNIKA

Član 3.

(1) Za obavljanje linijskog prevoza putnika potrebna je dozvola.

(2) Dozvole za obavljanje linijskog prevoza putnika između država strana ugovornica izdaju nadležni organi država, svaki za deo relacije na svojoj teritoriji. Nadležni organi država strana ugovornica u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zajednički utvrđuju rok važenja dozvola, odobravaju red vožnje, cenovnik i skicu itinerera.

(3) Zahtev za izdavanje dozvole iz stava 2. ovog člana dostavlja se, preko nadležnog organa države strane ugovornice u kojoj se nalazi sedište prevoznika, nadležnom organu države druge strane ugovornice.

(4) Zahtev iz stava 3. ovog člana mora sadržati sledeće podatke:

4.1) ime i prezime, odnosno naziv i adresu prevoznika;

4.2) vrstu prevoza;

4.3) period važenja dozvole;

4.4) period obavljanja prevoza i planiranu učestalost;

4.5) skicu itinerera sa stajalištima (autobuske stanice za ulazak i izlazak putnika, mesta odmora vozača, granični prelazi);

4.6) dužinu puta u kilometrima u odlasku i povratku;

4.7) razdaljinu koja se prelazi u jednom danu;

4.8) vreme vožnje i odmora vozača;

4.9) red vožnje;

4.10) cenovnik (tabele sa tarifama) i uslove putovanja.

(5) Dozvolu za obavljanje linijskog prevoza putnika u tranzitu preko teritorije države strane ugovornice izdaje nadležni organ države strane ugovornice preko čije teritorije se obavlja tranzit.

(6) Uz zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje linijskog prevoza putnika u tranzitu prilažu se podaci iz stava 4. tač. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5. i 4.9. ovog člana i kopija dozvole zemalja između kojih se obavlja prevoz.

Član 4.

(1) Za obavljanje povremenih prevoza putnika nije potrebna dozvola u sledećim slučajevima:

1.1) u tranzitu,

1.2) između teritorija država strana ugovornica, i to:

1.2.1) kružna vožnja, odnosno prevoz izvršen istim autobusom koji prevozi na celom prevoznom putu istu grupu putnika i vraća je na mesto polaska koje se nalazi na teritoriji države u kojoj je autobus registrovan i sastav grupe putnika je nepromenjen za vreme putovanja;

1.2.2) prevoz iste grupe putnika od mesta polaska koje se nalazi na teritoriji države jedne strane ugovornice u kojoj je autobus registrovan do mesta odredišta koje se nalazi na teritoriji države druge strane ugovornice i povratak praznog autobusa do mesta polaska.

(2) Za obavljanje vožnje autobusa kojim se zamenjuje autobus u kvaru kojim se obavljao prevoz iz stava 1. ovog člana nije potrebna dozvola.

(3) Za obavljanje povremenih prevoza putnika iz st. 1. i 2. ovog člana za svaku vožnju potrebno je sačiniti putni list koji se tokom vožnje mora neprekidno nalaziti u autobusu i koji pri ulasku na teritoriju države druge strane ugovornice overavaju carinski organi izuzev kada se na teritoriju Mađarske ulazi sa teritorije druge članice Evropske unije.

(4) Za obavljanje ostalih povremenih prevoza potrebna je dozvola nadležnog organa države strane ugovornice. Zahtev prevoznika za izdavanje dozvole dostavlja se, preko nadležnog organa države strane ugovornice u kojoj se nalazi sedište prevoznika, nadležnom organu države druge strane ugovornice, koji u što kraćem roku rešava po zahtevu.

Član 5.

(1) Za obavljanje posebnog linijskog prevoza putnika potrebna je dozvola. Dozvole izdaju nadležni organi država strana ugovornica, svaki za deo relacije na svojoj teritoriji.

(2) Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje posebnog linijskog prevoza putnika podnosi se, preko nadležnog organa države strane ugovornice u kojoj se nalazi sedište prevoznika, nadležnom organu države druge strane ugovornice. Zahtev se podnosi u roku od najmanje 60 dana pre početka obavljanja prevoza.

(3) Zahtev za izdavanje dozvola za obavljanje posebnog linijskog prevoza putnika, mora da sadrži podatke iz člana 3. stav 4. tač. 4.1) do 4.9) ovog sporazuma,

(4) Pri obavljanju posebnog linijskog prevoza putnika, prevoznik je dužan da sačini putni list koji se tokom vožnje mora neprekidno nalaziti u autobusu i koji pri ulasku na teritoriju države druge strane ugovornice overavaju carinski organi, osim kada se na teritoriju Mađarske ulazi sa teritorije druge države članice Evropske unije.

III. PREVOZ STVARI

Član 6.

(1) Sledeći prevozi mogu se obavljati uz posedovanje dozvole koju su prethodno izdali nadležni organi država strana ugovornica:

– prevoz stvari između teritorija država strana ugovornica motornim vozilom registrovanim na teritoriji države svake strane ugovornice, uključujući i prevoz stvari u pograničnom pojasu,

– prevoz stvari koji obavlja prevoznik osnovan u Mađarskoj u tranzitu preko teritorije Republike Srbije za neku treću zemlju koja nije članica EU ili iz neke zemlje koja nije članica EU,

– prevoz stvari koji obavlja prevoznik osnovan u Republici Srbiji iz Republike Srbije u tranzitu preko teritorije Mađarske do neke zemlje članice EU ili iz neke zemlje članice EU do odredišta u Republici Srbiji,

– prevoz stvari za treće zemlje ili iz treće zemlje, u skladu sa članom 2. tačka 4. ovog sporazuma.

(2) Za svako motorno vozilo izdaje se primerak dozvole. Dozvola se izdaje za jedan odlazak i povratak, za natovareno ili nenatovareno vozilo. Za obavljanje prevoza stvari motornim vozilom sa priključnim vozilom, dozvola je potrebna samo za motorno vozilo.

(3) Dozvola iz st. 1. i 2. ovog člana može se dodeliti:

3.1) uz naplatu naknade za puteve na teritoriji Republike Srbije ili uz naplatu poreza na vozilo na teritoriji Mađarske;

3.2) bez naplate dažbina iz tačke 3.1) ovog stava.

(4) Nadležna ministarstva država strana ugovornica u okviru Mešovite komisije iz člana 16. ovog sporazuma, utvrđuju vrstu, broj, uslove izdavanja i korišćenja dozvola iz st. 1, 2, i 3. ovog člana.

(5) Dozvola za prevoz stvari je neprenosiva, odnosno može je koristiti samo prevoznik kome je izdata i može jedino biti korišćena za motorno vozilo i prevoz za koji je izdata.

(6) Dozvola iz stava 1. ovog člana mora se nalaziti u vozilu pri obavljanju prevoza stvari na teritoriji države druge strane ugovornice i pokazati, prilikom kontrole, na zahtev nadležnog organa države druge strane ugovornice.

(7) Dozvole važe za kalendarsku godinu, a mogu se iskoristiti zaključno sa 31. januarom naredne godine.

Član 7.

Prevoz stvari obavlja se bez dozvole u sledećim slučajevima:

1) prevoz materijala za reklamne i svrhe obuke (odnosno namenjene izložbama ili sajmovima);

2) prevoz opreme, pomoćnog materijala i životinja za pozorišne, muzičke, filmske, i cirkuske priredbe, kao i onih namenjenih radiotonskim, filmskim i televizijskim snimanjima;

3) povratna vožnja havarisanih, odnosno oštećenih motornih vozila;

4) prevoz urni i kovčega sa posmrtnim ostacima;

5) prevoz humanitarne pomoći;

6) prevoz živih životinja;

7) prevoz selidbenih stvari;

8) prevoz poštanskih pošiljki;

9) prevoz umetničkih dela i predmeta;

10) prevoz prtljaga u prikolici autobusa kojim se obavlja prevoz putnika;

11) prevoz stvari motornim vozilima čija najveća dozvoljena masa – uključujući i prikolicu – ne prelazi šest tona ili čija dozvoljena nosivost, zajedno sa prikolicom, ne prelazi 3,5 tone;

12) prva vožnja u tranzitu praznog vozila kupljenog u inostranstvu za prevoznika svake države strane ugovornice.

Član 8.

(1) Nadležni organi država strana ugovornica obezbeđuju da se na motorna vozila kojima je izdata dozvola za obavljanje prevoza stvari na teritoriji države druge strane ugovornice, u pogledu gornje granice dozvoljenih dimenzija i mase, ne primenjuju nepovoljnije mere/propisi od onih koji se primenjuju na motorna vozila svoje države.

(2) U slučajevima kada dimenzije i masa motornog vozila ili tereta na njemu prelaze gornju granicu koja je dozvoljena na teritoriji države druge strane ugovornice gde se obavlja prevoz, potrebna je posebna dozvola koju izdaje odgovarajući nadležni organ države te strane ugovornice.

(3) U dozvoli iz stava 2. ovog člana mogu se propisati odgovarajuća ograničenja ili odrediti putni pravac i granični prelaz koji se mora koristiti.

IV. OPŠTE ODREDBE

Član 9.

(1) Pri obavljanju prevoza putnika i stvari na teritoriji države druge strane ugovornice prevoznik je dužan da se pridržava nacionalnog zakonodavstva te države.

(2) Ako prevoznik osnovan na teritoriji države jedne od strana ugovornica, povredi bilo koju odredbu ovog sporazuma ili nacionalne propise iz oblasti drumskog saobraćaja države druge strane ugovornice, nadležni organ države strane ugovornice na čijoj je teritoriji povreda učinjena, pored prava na sprovođenje svog pravnog postupka, obaveštava o tome nadležni organ države strane ugovornice na čijoj teritoriji je osnovan prevoznik, koji preduzima mere u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

(3) Nadležni organi država strana ugovornica obaveštavaju se međusobno o preduzetim merama iz stava 2. ovog člana.

Član10.

(1) Prilikom ulaska na teritoriju države druge strane ugovornice prevoznik je dužan da, na zahtev nadležnog organa države te strane ugovornice, pokaže dokumenat o osiguranju od autoodgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

(2) Ako prilikom ulaska na teritoriju države druge strane ugovornice ne raspolaže dokumentom iz stava 1. ovog člana, prevoznik je dužan da u skladu sa nacionalnim propisima zaključi ugovor o osiguranju od autoodgovornosti.

Član 11.

(1) Sledeća vozila su oslobođena od plaćanja naknade za puteve na teritoriji Republike Srbije ili obaveze plaćanja poreza na vozila na teritoriji Mađarske:

1.1) motorna vozila koja obavljaju prevoz stvari na osnovu dozvola iz kontingenta dozvola iz člana 6 stav 4. ovog sporazuma, sa izuzetkom motornih vozila iz člana 6. stav 3. tačka 3.1. ovog sporazuma;

1.2) motorna vozila koja obavljaju prevoz stvari iz člana 7. ovog sporazuma i vožnja praznog vozila u slučajevima prevoza iz člana 7. stav 1. tač. 1.1) do 1.11) ovog sporazuma,

1.3) autobusi koji obavljaju prevoz putnika između teritorija država strana ugovornica ili u tranzitu preko teritorije države strane ugovornice.

(2) Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na naknade, putarine i mostarine koje se naplaćuju na određenim deonicama autoputa, za prolaske kroz tunele, preko mostova i drugih putnih objekata, kroz naseljena mesta kao i na naknade za prevoz u slučaju prekoračenja dimenzija, ukupne dozvoljene mase i/ili osovinskog opterećenja utvrđenih na osnovu nacionalnog zakonodavstva država strana ugovornica.

Član 12.

(1) Prevoznik je prilikom ulaska na teritoriju Republike Srbije oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina i taksa za:

1.1) gorivo sadržano u fiksiranim rezervoarima koji su fabrički projektovani i ugrađeni od strane proizvođača za taj tip vozila, koje služi za pogon vozila, po vozilu i po putovanju;

1.2) rezervne delove i alat koji se, na osnovu isprave izdate ili overene od nadležne carinske službe, privremeno uvoze na teritoriju Republike Srbije, radi popravke oštećenog ili vozila u kvaru kojim se obavlja prevoz na osnovu ovog sporazuma.

(2) Alat i nekorišćeni i zamenjeni rezervni delovi iz stava 1. tačka 1.2) ovog člana moraju se vratiti u državu u kojoj je registrovano vozilo ili uništiti uz nadzor carinskog organa odnosno određuje im se carinsko dozvoljeno postupanje ili upotreba u skladu sa carinskim propisima koji važe na teritoriji Republike Srbije.

(3) Prilikom ulaska na teritoriju Mađarske, u skladu sa članom 1. stav 2. ovog sporazuma u pogledu drumskog prevoza putnika i stvari na koji se odnose odredbe ovog sporazuma, Mađarska obezbeđuje povoljnosti i povlastice na osnovu važećih carinskih propisa Evropske unije po tamo određenim procedurama i pravilima u pogledu carina i taksi identičnog dejstva, kao i oslobađanje od uvoznih odnosno izvoznih ograničenja i zabrana. Uvažavajući ovo, prilikom ulaska na teritoriju Mađarske, prevoznik je oslobođen od dažbina i taksi identičnog dejstva za:

3.1) gorivo sadržano u fiksiranim rezervoarima koji su fabrički projektovani i ugrađeni od strane proizvođača za sva motorna vozila ili autobuse istog tipa, koje služi za pogon vozila ili autobusa, kao što je navedeno u Glavi XXVIII Uredbe (EZ) broj 1186/2009 kojom se uvode olakšice od carinskih dažbina, sa izmenama i dopunama,

3.2) rezervne delove i alat koji se privremeno uvoze na teritoriju Mađarske, na osnovu isprave overene od carinske službe na ulasku i uz istovremeno ispunjenje carinskih formalnosti, radi popravke oštećenog ili vozila u kvaru kojim se obavlja međunarodni prevoz na osnovu ovog sporazuma.

(4) Za rezervne delove i alat koji se privremeno uvoze na teritoriju Mađarske, radi popravke oštećenog ili pokvarenog motornog vozila ili autobusa registrovanog u Republici Srbiji, kojim se obavlja prevoz na osnovu ovog sporazuma na teritoriji Mađarske određuje se carinsko dozvoljeno postupanje ili upotreba.

Član 13.

Kabotaža je zabranjena, osim sa posebnom dozvolom nadležnog organa države strane ugovornice na čijoj teritoriji se kabotaža obavlja.

Član 14.

U pogledu carinske kontrole i kontrole koju obavljaju granične inspekcijske službe, kao i nadzora nad poštovanjem veterinarskih, fitosanitarnih, epidemioloških, ekoloških i pravila očuvanja prirode, strane ugovornice primenjuju nacionalne propise ili odredbe međunarodnih sporazuma čije su potpisnice.

Član 15.

Carinski organi i granične inspekcijske službe država strana ugovornica davaće prioritet u sprovođenju carinske, veterinarske,

fitosanitarne, epidemiološke i ekološke kontrole u slučaju prevoza teško povređenih lica, linijskog prevoza putnika, prevoza živih životinja, opasnog tereta i lakokvarljivih proizvoda.

Član 16.

(1) U cilju sprovođenja i primene ovog sporazuma strane ugovornice obrazuju Mešovitu komisiju, koja se sastaje najmanje jedanput godišnje ili vanredno na zahtev nadležnih ministarstava, naizmenično na teritorijama država strana ugovornica.

(2) Mešovita komisija po potrebi predlaže usaglašavanje ovog sporazuma sa razvojem saobraćaja i multilateralnim sporazumima čije su potpisnice obe strane ugovornice, odnosno njihove države.

(3) Mešovita komisija ispituje mogućnosti daljeg olakšavanja prevoza stvari i priprema odgovarajuće predloge stranama ugovornicama.

Član 17.

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog (30.) dana od dana prijema poslednje note kojom strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu da je sproveden postupak potvrđivanja Sporazuma u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima.

(2) Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme, a svaka strana ugovornica može ga otkazati diplomatskim putem. U slučaju otkazivanja sporazuma, sporazum prestaje da važi šest (6) meseci od dana prijema obaveštenja o otkazivanju.

(3) Stupanjem na snagu ovog sporazuma, u odnosima Republike Srbije i Mađarske, prestaju da važe sledeći sporazumi:

3.1) Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o regulisanju drumskog prevoza robe teretnim vozilima, kao i o carinskom postupku u vezi sa tim prevozom, potpisan u Budimpešti 9. februara 1962. godine,

3.2) Sporazum između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o regulisanju drumskog prevoza robe teretnim vozilima, kao i o carinskom postupku u vezi sa tim prevozom, potpisan u Segedinu 24. juna 1982. godine i

3.3) Sporazum između Vlada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske o međunarodnom prevozu putnika autobusima, potpisan 16. januara 1965. godine u Beogradu.

Sačinjeno u ____________ na dan _____________ godine u dva originalna primerka svaki na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako autentični. U slučaju spora merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Mađarske

_______________________ _______________________

Član 3.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma je ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Drumski saobraćaj između Republike Srbije i Republike Mađarske uređen je Sporazumom između Vlada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske o međunarodnom prevozu putnika autobusima („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 7/66) i Sporazumom između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o regulisanju drumskog prevoza robe teretnim vozilima, kao i o carinskom postupku u vezi sa tim prevozom („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, br. 9/62 i 11/84).

Prevoz putnika obavlja se kao linijski i vanlinijski prevoz. Najveći broj autobuskih linija koje održavaju srpski prevoznici za zemlje Zapadne i Severne Evrope tranzitiraju teritoriju Mađarske. Veliko je interesovanje mađarskih prevoznika za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika tokom letnje sezone na relacijama između Mađarske i Grčke.

Za prevoznike iz Republike Srbije Mađarska je ključna zemlja za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza stvari.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari potpisan je na Samitu Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske, održanom u Beogradu, 1. jula 2014. godine.

Shodno ovlašćenju iz Zaključka Vlade 05 Broj: 018-6304/2014 od 26. juna 2014. godine Sporazum je u ime Vlade Republike Srbije potpisala prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U ime Vlade Mađarske Sporazum je potpisao Mikloš Šestak, ministar za nacionalni razvoj.

Zaključivanje ovog sporazuma daje pravni okvir za unapređenje bilateralne trgovinske i ekonomske saradnje.

Sporazumom je uređen drumski prevoz putnika i stvari između država strana ugovornica, tranzit preko teritorija njihovih država i prevoz iz i za strane ugovornice vozilima za drumski saobraćaj, i to u okviru sledećih poglavlja:

– prevoz putnika (linijski, povremeni i poseban linijski),

– prevoz stvari (na osnovu dozvole i bez dozvole, prevoz vozilima čije mase i dimenzije prelaze dozvoljene vrednosti),

– opšte odredbe (povreda odredaba sporazuma, osiguranje od autoodgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, plaćanje naknade za puteve, odnosno poreza na vozila, carinska odredba, kabotaža, primena nacionalnih propisa ili međunarodnih sporazuma u pogledu carinske kontrole i kontrole koju obavljaju granične inspekcijske službe, obrazovanje mešovite komisije, stupanje na snagu Sporazuma i važenje).

U vezi sa odredbom o obrazovanju i radu mešovite komisije za drumski prevoz napominjemo da je uobičajena praksa da se sa nadležnim organom druge države unapred dogovore pitanja koja će biti predmet razmatranja na sastanku mešovite komisije i shodno tome Vlada odredi sastav delegacije Republike Srbije, tako da pored predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, u sastavu delegacije mogu učestvovati i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno carine ako se će se razmatrati pitanje iz delokruga ovog ministarstva, kao i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ministarstva zdravlja ako se pojavi potreba da se razmatraju i pitanja iz delokruga rada kontrolnih organa i inspekcijskih službi. Ako se sastanci održavaju na teritoriji Mađarske u sastavu delegacije nalazili bi se i predstavnici Ambasade Republike Srbije u Mađarskoj (predstavnici ministarstva nadležnog za spoljne poslove, odnosno predstavnici ministarstva nadležnog za spoljnu trgovinu, odnosno ekonomske odnose sa inostranstvom).

III. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

Na poslednjem zasedanju Mešovite komisije za drumski saobraćaj između delegacija Republike Srbije i Mađarske održanom u Beogradu, 17. oktobra 2014. godine pregovarano je o režimu obavljanja prevoza stvari u 2015. godini i postignut je dogovor da za mađarske prevoznike i dalje važi režim bez dozvola, tako da nije potrebno obezbeđivati sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu.

Sporazum čije potvrđivanje se predlaže predviđa režim dozvola u prevozu stvari, ali sadrži i odredbu koja predstavlja pravni osnov za davanje mogućnosti oslobađanja od režima dozvola.

U naredne dve fiskalne godine, odnosno za 2015. i 2016. godinu, sredstva za troškove rada Mešovite komisije, kao i u slučaju potrebe sredstva za štampanje dozvola, obezbeđivaće se u okviru odobrenih limita u budžetima Republike Srbije za te godine na razdelu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari donese po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom na to da se radi o ispunjenju međunarodnih obaveza Republike Srbije u oblasti drumskog prevoza.

Značaj zaključivanja ovog sporazuma potvrđuje i činjenica da je Mađarska jedan od značajnijih privrednih partnera.

Ostavite komentar