Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O PREVOZU PUTNIKA I STVARI U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju, sačinjen u Lajpcigu, 23. maja 2013. godine, u originalu na srpskom i nemačkom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE

O

PREVOZU PUTNIKA I STVARI

U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Savezne Republike Nemačke

(u daljem tekstu: „strane ugovornice”),

u želji da na osnovu uzajamne koristi doprinesu razvoju trgovinskih i ekonomskih odnosa,

sa ciljem da na osnovu reciprociteta i uzajamne koristi olakšaju i regulišu prevoz putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju između dve države i u tranzitu preko njihovih teritorija,

sporazumele su se o sledećem:

Glava I

Uvodna odredba

Član 1.

Predmet sporazuma

Ovim sporazumom uređuje se, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana ugovornica, prevoz putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke (bilateralni prevoz), prevoz u tranzitu preko njihovih teritorija, kao i prevoz iz trećih zemalja i u treće zemlje koji obavljaju prevoznici koji su u državama strana ugovornica ovlašćeni za obavljanje tih prevoza.

Glava I I

Prevoz putnika

Član 2.

Definicije

(1) Prevoz putnika, u smislu ovog sporazuma, jeste prevoz putnika i njihovog prtljaga autobusima. Ovo se odnosi i na vožnje praznim vozilom u vezi sa ovim prevoznim uslugama.

(2) Autobusima se smatraju motorna vozila koja su po svojoj konstrukciji i opremi namenjena za prevoz više od devet putnika, uključujući i vozača.

Član 3.

Linijski prevoz

(1) Linijski prevoz jeste redovni prevoz putnika koji se obavlja određenim itinererom, po unapred utvrđenim i objavljenim redovima vožnje, cenama i uslovima prevoza, pri čemu se putnici mogu ukrcavati i iskrcavati na unapred određenim stanicama.

(2) Pod linijskim prevozom, u smislu ovog sporazuma, podrazumeva se, nezavisno od toga ko određuje odvijanje vožnji, i redovni prevoz određenih kategorija putnika, uz isključenje drugih putnika, ako postoji karakteristika linijskog prevoza u skladu sa stavom 1. ovog člana. Ti prevozi, a posebno prevoz zaposlenih do mesta rada i od mesta rada do mesta stanovanja, kao i prevoz učenika do obrazovne ustanove i od nje do mesta stanovanja označavaju se kao „posebni oblici linijskog prevoza”.

(3) Za obavljanje linijskog bilateralnog ili tranzitnog prevoza potrebna je dozvola nadležnih organa država obe strane ugovornice. Dozvola se izdaje uz obostranu saglasnost, a u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva države strane ugovornice. Dozvola može da se izda sa rokom važenja do pet godina.

(4) Za izmene itinerera, stanica, redova vožnje, cena i uslova prevoza, podugovarača u smislu člana 6. stav 1. ovog sporazuma, kao i za prestanak obavljanja prevoza, potrebna je prethodna saglasnost nadležnih organa država obe strane ugovornice. U slučaju jednostranog prestanka obavljanja prevoza dovoljna je prethodna saglasnost nadležnog organa države strane ugovornice na čijoj teritoriji se nalazi poslovno sedište prevoznika. Navedeni organ o tome obaveštava nadležni organ države druge strane ugovornice.

(5) Zahtev za uspostavljanje linijskog prevoza i zahtevi iz stava 4. ovog člana podnose se nadležnom organu države strane ugovornice na čijoj teritoriji se nalazi poslovno sedište prevoznika. Navedeni organ dostavlja odobreni zahtev nadležnom organu države druge strane ugovornice.

(6) Zahtevi iz st. 3, 4. i 5. ovog člana sadrže sledeće podatke:

ime i prezime ili naziv i punu adresu prevoznika koji podnosi zahtev, a po potrebi iste te podatke podugovarača u smislu člana 6. stav 1. ovog sporazuma,

vrstu prevoza,

period za koji se traži dozvola,

period u kojem se obavljaju vožnje kao i broj vožnji (npr. dnevno, nedeljno),

red vožnje,

detaljan opis itinerera uz navođenje stanica i graničnih prelaza,

dužinu linije u kilometrima za vožnju u odlasku i za vožnju u povratku, u slučaju usputnog ukrcavanja i iskrcavanja putnika tokom putovanja i dužinu deonica,

skicu itinerera za koji se traži dozvola, sa obeleženim stanicama,

vreme upravljanja motornim vozilom i odmora vozača,

cene i uslovi prevoza (tarife).

(7) Prilikom rešavanja po zahtevima iz st. 3, 4, i 5. ovog člana nadležni organi mogu tražiti i dodatne podatke.

(8) Mešovita komisija iz člana 18. ovog sporazuma može utvrditi i dodatne podatke i uslove koje smatra potrebnim.

Član 4.

Naizmenični prevoz

(1) Naizmenični prevoz jeste prevozna usluga u okviru koje se prevoze unapred formirane grupe putnika za više turističkih vožnji, od istog mesta polaska do istog mesta odredišta. Pod mestom polaska i mestom odredišta podrazumeva se mesto početka putovanja i mesto odredišta putovanja, kao i mesta koja se nalaze u krugu do pedeset kilometara. Ove grupe čine putnici koji su obavili vožnju u odlasku a vraćaju se kasnijom vožnjom na mesto polaska. Prva vožnja u povratku i poslednja vožnja u odlasku, u nizu naizmeničnih vožnji, jesu vožnje praznim vozilom.

(2) Na svrstavanje prevozne usluge u naizmenični prevoz nema uticaja činjenica da se putnici, uz saglasnost nadležnih organa države strane ugovornice ili država strana ugovornica, izuzetno od stava 1. ovog člana, u povratku pridruže

nekoj drugoj grupi.

(3) Za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika potrebna je dozvola koju izdaje nadležni organ države druge strane ugovornice. Zahtev za izdavanje dozvole prevoznik podnosi nadležnom organu države druge strane ugovornice, najmanje 30 dana pre uspostavljanja prevoza.

(4) Zahtevi za izdavanje dozvole za obavljanje naizmeničnog prevoza iz stava 3. ovog člana, osim podataka iz člana 3. stav 6. ovog sporazuma, sadrže i datume putovanja, broj vožnji i podatke o mestu i hotelima ili drugim objektima u kojima će putnici biti smešteni za vreme svog boravka, kao i o trajanju boravka.

(5) Mešovita komisija iz člana 18. ovog sporazuma može utvrditi uslove za uspostavljanje liberalnijeg režima obavljanja naizmeničnog prevoza putnika ili predložiti razmenu kontingenata dozvola za naizmenični prevoz.

Član 5.

Povremeni prevoz

(1) Povremeni prevoz jeste prevoz koji nije obuhvaćendefinicijom linijskog prevoza iz člana 3. stav 1. ovog sporazuma, niti definicijom naizmeničnog prevoza iz člana 4. stav 1. ovog sporazuma.

(2) Za obavljanje povremenih bilateralnih ili tranzitnih prevoza nije potrebna dozvola u slučaju:

1. kružnih vožnji zatvorenih vrata čije se mesto polaska i mesto odredišta nalazi na teritoriji države u kojoj je autobus registrovan, pri čemu se tokom celog putovanja prevozi ista grupa putnika,

2. prevoza kod kojih je vožnja u odlasku sa putnicima, a vožnja u povratku se

obavlja praznim autobusom,

3. prevoza kod kojih se vožnja u odlasku obavlja praznim autobusom, kako bi se grupa putnika koju je u dolasku dovezao prevoznik na teritoriju države odredišta, ponovo ukrcala u autobus istog prevoznika i vratila na mesto polaska.

(3) Pri obavljanju povremenog prevoza putnika nije dozvoljeno usputno ukrcavanje i iskrcavanje putnika, osim ako to odobre nadležni organi države strane ugovornice.

(4) Za obavljanje povremenih prevoza koji nisu u skladu sa odredbama stava 2. ovog člana, potrebna je dozvola nadležnog organa države druge strane ugovornice. Zahtev za izdavanje dozvole prevoznik podnosi neposredno nadležnom organu države druge strane ugovornice. Zahtev treba podneti najmanje 30 dana pre uspostavljanja prevoza.

(5) Zahtevi iz stava 4. ovog člana sadrže sledeće podatke:

ime i prezime ili naziv i punu adresu prevoznika i, po potrebi, organizatora putovanja koji je izdao nalog za prevoz,

svrhu putovanja,

naziv države u kojoj je formirana grupa putnika,

mesto polaska i mesto odredišta vožnje, itinerer sa obeleženim graničnim prelazima uz navođenje država preko čijih teritorija se obavlja tranzit bez ukrcavanja i iskrcavanja putnika,

datume vožnje u odlasku i povratku uz navođenje da li će se vožnja obavljati sa putnicima ili bez njih,

vreme upravljanja motornim vozilom i vreme odmora vozača,

registarske oznake autobusa koji će se koristiti i broj sedišta.

(6) Mešovita komisija iz člana 18. ovog sporazuma može utvrditi dodatne podatke koje smatra potrebnim. Ona se dogovara o kontrolnim dokumentima za povremene prevoze za čije obavljanje nije potrebna dozvola.

Član 6.

Dozvola za prevoz putnika i zabrana kabotaže

(1) Dozvolu iz člana 3. stav 3, člana 4. stav 3. i člana 5. st. 3. i 4. ovog sporazuma može koristiti isključivo prevoznik kome je izdata. Dozvola se ne može prenositi drugom prevozniku, niti se može, u slučaju povremenog prevoza, koristiti za druga motorna vozila, osim za ona za koja je izdata. U okviru linijskog prevoza, prevoznik kome je izdata dozvola može angažovati podugovorače sa sedištem na teritoriji jedne od strana ugovornica. Podugovarači treba da budu navedeni u dozvoli i dužni su da nose sa sobom originalni primerak dozvole.

(2) Prevoz putnika od mesta polaska do mesta odredišta koja se nalaze na teritoriji države jedne strane ugovornice ne može se obavljati autobusima registrovanim na teritoriji države druge strane ugovornice (zabrana kabotaže).

Glava III

Prevoz stvari

Član 7.

Prevoz stvari za čije je obavljanje potrebna dozvola

(1) Za prevoz stvari u komercijalne svrhe između teritorije države strane ugovornice na kojoj je registrovano motorno vozilo i teritorije države druge strane ugovornice (bilateralni prevoz) i prevoz stvari u tranzitu preko teritorije države druge strane ugovornice prevoznicima je potrebna dozvola nadležnog organa države te strane ugovornice.

(2) Dozvola nije potrebna za prevoz koji je, na osnovu međunarodnih sporazuma koji su obavezujući za obe strane ugovornice, oslobođen od obaveze posedovanja dozvole.

Član 8.

Dozvola za prevoz stvari i zabrana kabotaže

(1) Dozvola iz člana 7. ovog sporazuma je neprenosiva i izdaje se na ime prevoznika koji su prema propisima države strane ugovornice na čijoj teritoriji je registrovano motorno vozilo ovlašćeni za obavljanje prevoza stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju.

(2) Dozvola je potrebna za svako teretno vozilo i za svako vučno vozilo. Ona istovremeno važi i za prikolicu ili poluprikolicu nezavisno od države registracije prikolice ili poluprikolice.

(3) Dozvola važi za jednu vožnju koja obuhvata odlazak i povratak (pojedinačna dozvola) ili za neograničeni broj vožnji u periodu od 13 meseci od početka svake kalendarske godine (vremenska dozvola).

(4) Prevozi između teritorije države druge strane ugovornice i treće države su dozvoljeni jedino ako se pri tome kroz državu u kojoj je motorno vozilo registrovano vozi uobičajenim putem koji nije obavezno uvek i geografski najkraći ili ako su za to dogovorene posebne dozvole. Pojedinosti utvrđuje Mešovita komisija iz člana 18. ovog sporazuma.

(5) Prevoz stvari između dva mesta koja se nalaze na teritoriji države jedne strane ugovornice nije dozvoljen prevoznicima sa poslovnim sedištem na teritoriji države druge strane ugovornice. O izuzecima za korišćenje specijalnih vozila može se dogovoriti u okviru Mešovite komisije iz člana 18. ovog sporazuma.

(6) Za prevoz stvari u komercijalne svrhe u skladu sa ovim sporazumom potreban je tovarni list koji po svom obliku mora odgovarati međunarodno uobičajenom obrascu.

Član 9.

Prevoz stvari za čije obavljanje nije potrebna dozvola

(1) Izuzetno od člana 7. ovog sporazuma bez dozvole se obavljaju sledeći prevozi:

prevoz motornim vozilima čija najveća dozvoljena masa, uključujući prikolicu ili poluprikolicu ne iznosi više od 3,5 tone;

prevoz oštećenih vozila u državu registracije zbog razloga bezbednosti u saobraćaju;

vožnja praznog teretnog vozila poslatog da zameni vozilo koje se pokvarilo u drugoj državi, kao i povratna vožnja praznog vozila posle popravke;

prevoz medicinskog materijala i opreme za pomoć u hitnim slučajevima, pre svega, u slučaju prirodnih katastrofa ili u humanitarne svrhe;

prevoz za sopstvene potrebe, ako su ispunjeni uslovi koje je utvrdila Mešovita komisija iz člana 18. ovog sporazuma;

prevoz posmrtnih ostataka umrlih;

prevoz pošte;

kombinovani prevoz stvari, ako su ispunjeni uslovi koje je utvrdila Mešovita komisija iz člana 18. ovog sporazuma.

(2) Mešovita komisija iz člana 18. ovog sporazuma može predložiti proširenje spiska prevoza iz stava 1. ovog člana.

Član 10.

Izdavanje i dodela dozvola

(1) Dozvole potrebne za prevoznike sa poslovnim sedištem na teritoriji Republike Srbije izdaje nadležni organ Savezne Republike Nemačke, a dodeljuje nadležni organ Republike Srbije ili drugi organ kojeg je ovlastio nadležni organ.

(2) Dozvole potrebne za prevoznike sa poslovnim sedištem na teritoriji Savezne Republike Nemačke izdaje nadležni organ Republike Srbije, a dodeljuje nadležni organ Savezne Republike Nemačke ili drugi organ kojeg je ovlastio nadležni organ.

Član 11.

Broj, sadržina i obrazac dozvole

(1) Nadležni organi država strana ugovornica, na predlog Mešovite komisije, utvrđuju broj dozvola za prevoz stvari i razmenjuju kontingente na godišnjem nivou. Mešovita komisija iz člana 18. ovog sporazuma može, po potrebi, izmeniti dogovoreni broj dozvola.

(2) Mešovita komisija iz člana 18. ovog sporazuma predlaže obrazac dozvole.

Glava IV

Posebne odredbe

Član 12.

Dažbine

Prilikom obavljanja prevoza i vožnji praznih vozila na osnovu ovog sporazuma, svaka strana ugovornica je oslobođena od plaćanja otpremnih i uvoznih dažbina koje se naplaćuju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država strana ugovornica, kao i obaveze posedovanja dozvole za uvoz sledećih stvari na teritoriju države druge strane ugovornice:

goriva koje se prevozi u glavnim rezervoarima predviđenim i serijski ugrađenim za dotični model motornog vozila, kao i u rezervoarima za gorivo za rashladne uređaje,

maziva koje se nalazi u motornom vozilu i koje odgovara normalnoj potrebi za pogon tokom prevoza,

rezervnih delova i alata za popravljanje motornog vozila kojim se obavlja međunarodni prevoz. Neupotrebljeni rezervni delovi, kao i zamenjeni stari delovi ponovo će se izvesti, uništiti ili će biti tretirani u skladu sa carinskim propisima države dotične strane ugovornice.

Član 13.

Kontrola vozila

Dozvole, kontrolni dokumenti ili drugi potrebni dokumenti moraju se tokom svih vožnji nalaziti u vozilu i na zahtev pokazati predstavnicima nadležnih kontrolnih organa država strana ugovornica. Pre otpočinjanja vožnje potrebno je uredno popuniti kontrolna dokumenta.

Član 14.

Poštovanje saobraćajnih propisa

(1) Vozila registrovana na teritoriji države jedne od strana ugovornica moraju na teritoriji države druge strane ugovornice biti u skladu sa propisima te strane ugovornice u pogledu mase, dimenzija i osovinskog opterećenja.

(2) Ako ukupna masa vozila, uključujući prikolicu ili poluprikolicu, dimenzije ili osovinsko opterećenje iznose više od dozvoljene vrednosti koje su propisane na teritoriji države jedne strane ugovornice, neophodno je da se pre otpočinjanja vožnje pribavi posebna dozvola koju izdaje nadležni organ države te strane ugovornice. Ako navedena dozvola ograničava kretanje na određeni itinerer, prevoz se može obaviti samo tim itinererom.

Član 15.

Zaštita životne sredine

Strane ugovornice podsticaće u međunarodnom drumskom saobraćaju korišćenje vozila koja odgovaraju savremenim standardima bezbednosti i zaštite životne sredine.

Član 16.

Obaveze prevoznika i prekršaji

(1) Prevoznik iz države jedne od strana ugovornica i njegovo vozno osoblje dužni su da se pridržavaju propisa iz oblasti drumskog saobraćaja i carinskih propisa koji važe na teritoriji države druge strane ugovornice.

(2) U slučaju teških ili ponovljenih prekršaja koje je izvršio prevoznik sa poslovnim sedištem na teritoriji države jedne od strana ugovornica ili njegovo vozno osoblje nepoštujući odredbe ovog sporazuma ili propise iz stava 1. ovog člana, nadležni organ države druge strane ugovornice na čijoj teritoriji su izvršeni prekršaji obaveštava o tome nadležni organ države strane ugovornice na čijoj teritoriji se nalazi poslovno sedište prevoznika i gde je registrovano motorno vozilo, radi preduzimanja sledećih mera:

poziv prevozniku da se pridržava važećih propisa (opomena);

privremeno isključenje iz saobraćaja;

obustavljanje izdavanja dozvola prevozniku ili oduzimanje već izdatih dozvola.

(3) Meru iz stava 2. tačka 2. ovog člana može da preduzme i nadležni organ države

strane ugovornice na čijoj teritoriji je izvršen prekršaj.

(4) Nadležni organi država strana ugovornica međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama.

Član 17.

Zaštita podataka

Lični podaci se na osnovu ovog sporazuma dostavljaju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i preuzetim međunarodnim obavezama iz te oblasti, uz poštovanje sledećih odredbi:

primaocu je dozvoljeno da koristi te podatke isključivo u navedenu svrhu i u skladu sa odredbama koje propisuje organ koji dostavlja podatke,

primalac obaveštava organ koji dostavlja podatke, na njegov zahtev, o korišćenju dostavljenih podataka i o rezultatima koji su njima postignuti,

lični podaci dostavljaju se isključivo nadležnim organima,

organ koji dostavlja podatke dužan je da vodi računa o tačnosti podataka koje treba da dostavi, kao i o neophodnosti i srazmernosti u odnosu na cilj koji se njihovim dostavljanjem želi postići. On je pri tome dužan da ispoštuje zabranu dostavljanja koju propisuje nacionalno zakonodavstvo države strane ugovornice. Ako organ koji dostavlja podatke ima razloga da sumnja da se dostavljanjem podataka krše odredbe nacionalnog zakonodavstva ili se nanosi šteta legitimnim interesima lica čiji se podaci dostavljaju, oni se neće dostaviti. U slučaju dostavljanja netačnih podataka ili podataka čije je dostavljanje zabranjeno, neophodno je da se o tome odmah obavesti primalac podataka. Primalac je dužan da dostavljene podatke ispravi ili uništi,

lice na koje se podaci odnose, na svoj zahtev, biće informisano o suštini podataka i predviđenoj svrsi njihove upotrebe. Obaveza davanja informacije ne postoji ako se proceni da javni interes da se informacija ne pruži prevazilazi interes lica da dobije tu informaciju. Pravo lica da dobije informaciju o podacima koji se odnose na njega reguliše se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države strane ugovornice na čijoj teritoriji je podnesen zahtev za dobijanje informacije,

odgovornost za štetu koja se nezakonitom radnjom nanosi licu dostavljanjem podataka na osnovu ovog sporazuma, snosiće primalac u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. On se prema oštećenom ne može opravdati time što je štetu prouzrokovao organ koji je dostavio podatke,

ako su nacionalnim zakonodavstvom države strane ugovornice čiji državni organ dostavlja podatke predviđeni određeni rokovi za brisanje dostavljenih ličnih podataka, organ koji dostavlja podatke ukazaće primaocu na to. Primalac je dužan da nakon isteka tih rokova izbriše dostavljene podatke. Ova obaveza ne postoji ako su podaci u momentu isteka tih rokova potrebni za tekući upravni ili sudski postupak ili za izvršenje krivičnopravnih sankcija. Nezavisno od ovih rokova dostavljeni lični podaci će se brisati čim više nisu potrebni za svrhu za koju su dostavljeni,

organ koji dostavlja i organ koji prima lične podatke obavezni su da sačine službenu belešku o dostavljanju i primanju ličnih podataka,

organ koji dostavlja i organ koji prima lične podatke obavezni su da dostavljene lične podatke delotvorno zaštite od neovlašćenog pristupa, neovlašćene izmene ili neovlašćenog objavljivanja.

Član 18.

Mešovita komisija

Strane ugovornice obrazovaće Mešovitu komisiju radi sprovođenja ovog sporazuma i razmatranja svih pitanja vezanih za ovaj sporazum i za međunarodni drumski saobraćaj, kao i radi sporazumnog rešavanja svih spornih pitanja. Mešovita komisija će, po potrebi, razraditi predloge radi prilagođavanja ovog sporazuma razvoju saobraćaja i izmenjenim pravnim propisima. U radu Mešovite komisije mogu, po potrebi, učestvovati i predstavnici drugih nadležnih organa.

Član 19.

Nadležni organi

Strane ugovornice obavestiće jedna drugu o nadležnim organima iz čl. 3, 4, 5, 7, 10, 14. i 16. ovog sporazuma.

Član 20.

Odnos ovog sporazuma prema drugim međunarodnim sporazumima

Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze strana ugovornica koje proističu iz drugih međunarodnih sporazuma ili drugih međunarodnih obaveza.

Glava V

Završne odredbe

Član 21.

Stupanje na snagu i važenje Sporazuma

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema poslednje note kojom jedna strana ugovornica obaveštava drugu da su ispunjeni uslovi predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu. Merodavan je dan prijema obaveštenja.

(2) Stupanjem na snagu ovog sporazuma prestaje da važi, u odnosu između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, Sporazum između Vlade Socijalističke Federatavne Republike Jugoslavije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prekograničnom drumskom saobraćaju putnika i robe, od 16. jula 1964. godine, koji je poslednji put izmenjen razmenom nota od 23. jula 1976. godine.

(3) Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme. Svaka strana ugovornica ima pravo da ga diplomatskim putem, u pisanoj formi, otkaže. U tom slučaju ovaj sporazum prestaće da važi šest meseci od dana kada je druga strana ugovornica primila notu o otkazivanju.

Član 22.

Registracija

Strana ugovornica na čijoj teritoriji je potpisan ovaj sporazum, pokrenuće odmah nakon njegovog stupanja na snagu postupak njegove registracije kod Sekretarijata Ujedinjenih nacija u skladu sa članom 102. Povelje Ujedinjenih nacija, te će obavestiti drugu stranu ugovornicu o završenoj registraciji, čim to bude potvrdio

Sekretarijat Ujedinjenih nacija, uz navođenje registracionog broja Ujedinjenih nacija.

Sačinjeno u Lajpcigu dana 23. maja 2013. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom i nemačkom jeziku, s tim da su oba teksta podjednako obavezujuća.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Savezne Republike Nemačke

Ivo Visković

Peter Ramzauer Jerg Ranau

Član 3.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma je ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

U oblasti drumskog saobraćaja sa Saveznom Republikom Nemačkom na snazi je Sporazum o prekograničnom drumskom saobraćaju putnika i robe („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 14/64 i 1/78).

Konsolidacija ugovornog stanja sa Nemačkom izvršena je 15. februara 2002. godine. Na spisku ugovora koji su ostali na snazi nalazi se i Sporazum o prekograničnom drumskom saobraćaju putnika i robe, potpisan u Bonu 16. jula 1964. godine, sa izmenama od 23. jula 1976. godine.

Kao rezultat zajedničkog stava naše i nemačke strane da važeći Sporazum sadrži rešenja koja nisu u skladu sa savremenom evropskom regulativom u oblasti drumskog saobraćaja i regulativom Međunarodnog transportnog foruma čije članice su i Republika Srbija i Savezna Republika Nemačka, tokom 2010. godine dolazi do intenziviranja aktivnosti na usaglašavanju novog teksta bilateralnog sporazuma.

Na zasedanju Mešovite komisije za drumski saobraćaj, održanom 21. i 22. septembra 2010. godine načelno je usaglašen Nacrt sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Tokom 2011. i 2012. godine nastavlja se saradnja naših i nemačkih nadležnih organa radi konačnog usaglašavanja teksta Sporazuma i dalje aktivnosti radi njegovog potpisivanja.

Sporazum je potpisan na zasedanju Međunarodnog transportnog foruma u Lajpcigu, 23. maja 2013. godine. Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 018-4224/2013 od 20. maja 2013. godine, u ime Vlade Republike Srbije, Sporazum je potpisao Ivo Visković, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj. Sa nemačke strane Sporazum su potpisali savezni ministar saobraćaja Peter Ramzauer i ambasador pri MIP Savezne Republike Nemačke Jerg Ranau.

Zaključivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju stvoren je pravni okvir za unapređenje bilateralnih trgovinskih i ekonomskih odnosa uređivanjem bilateralnih i tranzitnih prevoza putnika i stvari, kao i prevoza stvari iz i za treće zemlje u skladu su sa evropskom regulativom iz oblasti drumskog saobraćaja i regulativom Međunarodnog transportnog foruma.

Napominjemo da nas je Ambasada Republike Srbije u Berlinu otvorenim telegramom broj: 414-2/A-2013 ES 0100 od 9. septembra 2013. godine obavestila da je nemačka strana 29. avgusta 2013. godine završila propisani postupak potvrđivanja i uvođenja u pravni sistem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Sporazumom se uređuje:

– prevoz putnika (linijski, naizmenični i povremeni), dozvola za prevoz putnika i zabrana kabotaže prilikom obavljanja prevoza putnika,

– prevoz stvari koji se obavlja na osnovu dozvole, dozvola za prevoz stvari i zabrana kabotaže prilikom obavljanja prevoza stvari, prevoz stvari koji se obavlja bez dozvola, izdavanje i dodela dozvola, kontingenti dozvola,

– dažbine koje se naplaćuju prilikom obavljanja prevoza i vožnji praznih vozila na osnovu ovog sporazuma, kontrola vozila, masa, dimenzije i osovinsko opterećenje vozila, korišćenje vozila koja odgovaraju standardima zaštite životne sredine, obaveze prevoznika i prekršaji, zaštita podataka o ličnosti, obrazovanje i rad mešovite komisije, nadležni organi za sprovođenje sporazuma, odnos ovog sporazuma i drugih međunarodnih sporazuma i

– u okviru završnih odredbi uređeni su stupanje na snagu Sporazuma i važenje Sporazuma i registracija Sporazuma.

U vezi sa odredbom o obrazovanju i radu mešovite komisije za međunarodni drumski saobraćaj napominjemo da je uobičajena praksa da se sa nadležnim organom druge države unapred dogovore pitanja koja će biti predmet razmatranja na sastanku mešovite komisije i shodno tome Vlada odredi sastav delegacije Republike Srbije.

Na dosadašnjim sastancima Mešovite komisije za drumski prevoz sa Saveznom Republikom Nemačkom, koji su se održavali u skladu sa odredbama važećeg Sporazuma iz 1964. godine, pored predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, predstavnika Privredne komore Srbije i prevoznika, učestvovali su povremeno i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno carine, kao i predstavnici naše Ambasade u Saveznoj Republici Nemačkoj (predstavnici ministarstva nadležnog za spoljne poslove ili predstavnici ministarstva nadležnog za spoljnu trgovinu, odnosno ekonomske odnose sa inostranstvom) na sastancima koji su se održavali u Saveznoj Republici Nemačkoj.

S obzirom da je predmet uređivanja Sporazuma potpisanog u Lajpcigu 23. maja 2013. godine obavljanje međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari, sastav delegacije Republike Srbije u okviru mešovite komisije za sprovođenje sporazuma određivaće Vlada zavisno od pitanja koje će biti predmet razmatranja na sastanku. U vezi sa tim napominjemo da pored predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, predstavnika Privredne komore Srbije i prevoznika u sastavu delegacije mogu učestvovati i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno carine ako se će se razmatrati pitanje iz delokruga ovog ministarstva, kao i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministarstva zdravlja ako se pojavi potreba da se razmatraju i pitanja iz delokruga rada kontrolnih organa i inspekcijskih službi. Ako se sastanci održavaju na teritoriji Savezne Republike Nemačke u sastavu delegacije nalazili bi se i predstavnici Ambasade Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj (predstavnici ministarstva nadležnog za spoljne poslove, odnosno predstavnici ministarstva nadležnog za spoljnu trgovinu, odnosno ekonomske odnose sa inostranstvom).

III. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

U skladu sa važećim Sporazumom u režimu dozvola su linijski prevoz putnika, povremeni prevoz putnika i putovanja na godišnji odmor (naizmenični prevoz putnika). Prema podacima iznetim na poslednjem zasedanju Mešovite komisije za drumski saobraćaj, u Berlinu, 7. i 8. novembra 2012. godine između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke postoje 172 bilateralne ili tranzitne linije.

Prema važećem Sporazumu, za obavljanje prevoza stvari potrebna je dozvola. Krajem svake kalendarske godine razmenjuju se kontingenti dozvola za narednu godinu, a u toku tekuće godine po potrebi se razmenjuju dodatni kontingenti za tu godinu. Za 2013. godinu razmenjeni su kontingeti dozvola i to za prevoznike iz Republike Srbije 30200 nemačkih dozvola za bilateralni i tranzitni prevoz stvari i 200 nemačkih godišnjih dozvola za vozila koja ispunjavaju standarde najmanje za kategoriju „EVRO 3”, a za prevoznike iz Savezne Republike Nemačke – 7000 srpskih dozvola za bilateralni i tranzitni prevoz i 200 srpskih godišnjih dozvola za vozila koja ispunjavaju standarde najmanje za kategoriju „EVRO 3”. Cena štampanja jedne dozvole je 21,50 dinara.

Sporazumom čije potvrđivanje se predlaže predviđeno je da se na osnovu dozvole obavljaju linijski prevoz putnika, naizmenični prevoz putnika, određene vrste povremenog prevoza putnika i prevoz stvari (bilateralni, tranzitni i prevoz stvari iz i za treće zemlje).

Za 2014. godinu sa nemačkom stranom je dogovorena razmena za prevoznike iz Republike Srbije 30200 nemačkih pojedinačnih dozvola i 200 nemačkih godišnjih dozvola, a za prevoznike iz Savezne Republike Nemačke – 7000 srpskih dozvola.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS” br. 114/12 i 59/13) predviđena su sredstva za štampanje dozvola (razdeo 20 – Ministarstvo saobraćaja, funkcija 450 – transport, ekonomska klasifikacija 426).

Za izvršavanje ovog sporazuma nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Napominjemo da ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja rešenjem dodeljuje strane dozvole za prevoz stvari domaćim prevoznicima. Domaći prevoznik podnosi zahtev za izdavanje navedenog rešenja uz koji podnosi dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 280 dinara predviđene tarifnim brojem 1. Tarife republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 53/04 – dr. propis, 42/05 – dr. propis, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06 – dr. propis, 47/07 – dr. propis, 54/08 – dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10 – dr. propis, 50/11, 70/11 – dr. propis, 55/12 – dr. propis, 93/12, 47/13 – dr. propis i 65/13 – dr. zakon).

Shodno tarifnom broju 145. tač. 9. i 10. navedene tarife domaći prevoznik plaća republičku administrativnu taksu za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari u iznosu od 1.840 dinara, a za rešenje o dodeli strane vremenske dozvole za međunarodni javni prevoz stvari republičku administrativnu taksu u iznosu od 1.360 dinara.

U vezi sa odredbom člana 18. Sporazuma kojom su uređeni obrazovanje i rad mešovite komisije napominjemo da mešovita komisija nije stalno radno telo već da se sastanci mešovite komisije održavaju, nakon dogovora nadležnih organa strana ugovornica, naizmenično na teritoriji Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Vlada pre sastanka razmatra platformu za razgovore, određuje sastav delegacije i troškovnik za rad delegacije. Napominjemo da do kraja ove godine nije predviđeno održavanje sastanka mešovite komisije.

Ostavite komentar