Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o snabdevanju i uzajamnim uslugama (USA-SRB-01) između Ministarstva odbrane Republike Srbije u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SNABDEVANjU I UZAJAMNIM USLUGAMA

(USA-SRB-01) IZMEĐU MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

U IME VLADE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ODBRANE

SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o snabdevanju i uzajamnim uslugama (USA-SRB-01) između Ministarstva odbrane Republike Srbije u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, koji je potpisan u Beogradu, 8. novembra 2006. godine, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama, kao i u članu 99. tačka 4. Ustava, kojim je utvrđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom propisana obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Sporazumom o snabdevanju i uzajamnim uslugama (USA-SRB-01) između Ministarstva odbrane Republike Srbije u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže ovim predlogom zakona, uspostavljaju se osnove i predviđaju uslovi i procedure za olakšavanje recipročnog obezbeđivanja logističke podrške, zaliha i usluga između ugovornih strana.

Cilj ovog zakona, odnosno Sporazuma zasnovanog na principu reciprociteta, je poboljšanje interoperatibilnosti, spremnosti i delotvornosti Vojske Srbije i vojnih snaga Sjedinjenih Američkih Država.

S obzirom da za sada između ugovornih strana ne egzistira opšti međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane, niti drugi bilateralni ugovor koji bi generalno dao pravni osnov za uzajamno pružanje logističke podrške, zaliha i usluga, donošenje ovog zakona je neophodno. Naime, u suprotnom slučaju, svaka eventualna potreba ili zahtev za logističkom podrškom bilo koje vrste i obima, morala bi pojedinačno da bude predmet razmatranja od strane Vlade Republike Srbije. Ovakva procedura bi u mnogome usložnjavala i usporavala, a možda i onemogućavala pružanje, odnosno primanje logističke podrške, zaliha i usluga. Međutim, donošenjem ovog zakona uspostavlja se osnov i daje mogućnost za svaki oblik buduće saradnje u navedenoj oblasti.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNA REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona, predviđa se potvrđivanje Sporazuma, potpisanog 08.11.2006. godine, dok odredba člana 2. Predloga zakona, sadrži tekst Sporazuma na srpskom jeziku.

Odredbom člana 1. Sporazuma, predviđeni su ciljevi, odnosno namena Sporazuma, a odredbom člana 2. Sporazuma, date su definicije za pojmove koji se koriste u Sporazumu. Odredbom člana 3. st. 1. Sporazuma predviđeni su slučajevi primene Sporazuma, st. 2. preciziraju se strane koje pružaju, odnosno primaju logističku podršku, zalihe i usluge. U stavu 3. ovog člana, posebno se naglašava da je pružanje, odnosno primanje logističke podrške, uslovljeno dostupnim novčanim sredstvima za takve namene, kao i da će sve aktivnosti u cilju realizacije Sporazuma, kao i administrativnih ugovora, odnosno dodatnih aranžmana, biti realizovane u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ugovornih strana. Odredbom stava 4. ovog člana, taksativno su nabrojani predmeti koji ne mogu biti predmet transfera, odnosno logističke podrške.

Odredbom člana 4. Sporazuma, predviđena je procedura u slučaju potrebe za logističkom podrškom, zalihama i uslugama. U st. 6. ovog člana, izričito su navedene obaveze strane koja prima, a st. 8. obaveze strane koja daje, odnosno pruža logističku podršku, zalihe i usluge.

Članom 5. Sporazuma, predviđene su mogućnosti, odnosno oblici naknade za učinjene transfere logističke podrške, zaliha i usluga, pa se tako stavom 1. preciziraju tzv. nadoknadive transakcije i transakcije razmene (zamena iste vrste ili razmena jednake vrednosti), kao i način određivanja cene ili vrednosti izvršene transakcije.

Odredbom člana 6. Sporazuma, predviđene su carinske olakšice, kao i u maksimalno mogućoj meri oslobođenje od poreza i sličnih finansijskih obaveza.

Odredba čl. 7. Sporazuma se odnosi na bezbednost informacija, 8. na izmene i dopune, kao i rešavanje sporova u slučaju neslaganja kod tumačenja ili primene Sporazuma.

Članom 9. Sporazuma ugovoreni su stupanje na snagu, kao i privremena primene Sporazuma.

Aneksi od A do I, čine sastavni deo Sporazuma.

Sporazum je potpisan 08.11.2006. godine.

Članom 3. Predloga zakona, predviđa se dan stupanja na snagu Zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena redovnim planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Ostavite komentar