Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučno-tehnološkoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA O NAUČNO-TEHNOLOŠKOJ

SARADNjI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučno-tehnološkoj saradnji koji je potpisan u Vašingtonu, 23. aprila 2010. godine, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučno-tehnološkoj saradnji u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučno-tehnološkoj saradnji, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna Skupština Republike Srbije potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

1. Inicijativu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučno-tehnološkoj saradnji (u daljem tekstu: Sporazum) pokrenula je američka strana tokom 2009. godine radi ugovornog regulisanja bilateralne naučne saradnje.

2. U cilju unapređenja i intenziviranja naučne i tehnološke saradnje između naučno-istraživačkih timova Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, obostrano je konstatovan interes za oživljavanje, nastavak i jačanje saradnje u oblasti nauke, istraživanja i stručno-tehničke saradnje dve zemlje. Shodno tome, na inicijativu američke strane, koja je dostavila predlog novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučno- tehnološkoj saradnji, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, kao nadležni organ za pitanja međunarodne naučne i tehnološke saradnje, razmotrivši svrsishodnost i interes po tom pitanju je realizovalo zaključenje Sporazuma. Dve strane, svesne značaja i uloge međunarodne saradnje u daljem razvoju naučno-tehnoloških sistema u svojim zemljama, posebno imajući u vidu potrebe naučnog i tehnološkog razvoja i njegov značaj za razvoj privreda dve zemlje, izrazile su interes da zaključe Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se na taj način dao doprinos daljem jačanju korisnih veza između naučnih i stručnih institucija i organizacija i naučnika i stručnjaka iz dve zemlje i omogućilo efikasnije korišćenje njihovih naučnih i tehnoloških potencijala.

3. Sporazum predstavlja uobičajeni pravni okvir za institucionalizaciju saradnje u ovoj oblasti. Sporazum se sastoji od jedanaest članova. Sporazum, kao nosioce saradnje označava naučno-istraživačke organizacije čiji je interes da uspostave i razviju saradnju sa odgovarajućim američkim institucijama, kroz zajedničke projekte, naučne i stručne studijske posete i obuku, konsultantske misije, razmenu dokumentacije i naučno-tehničkih informacija i dr. Tekst ovog sporazuma odražava aktuelne potencijale i nameravane aktivnosti u odnosima institucija dve zemlje, jasno definiše obostrane interese, kao i neposredne nosioce aktivnosti. Sporazum, između ostalog, definiše specifične oblasti nauke i tehnologije u kojima se saradnja prioritetno ostvaruje (član 2), predviđa zaključivanje posebnih sporazuma koji će utvrđivati njen konkretni sadržaj (član 3), utvrđuje modalitete ostvarivanja saradnje (čl. 4. i 5). Sporazum sadrži poseban anekse (Prilog A i B), koji uređuje zaštitu intelektualne svojine i naučnih dostignuća do kojih se dođe zajedničkom saradnjom (član 7).

O realizaciji, odnosno sprovođenju sporazuma na nacionalnom planu, staraće se Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i Stejt Department (član 6). Stupanje na snagu, period važenja, izmene i raskid Sporazuma regulisani su članom 11. Verodostojnost Sporazuma svojim potpisom su potvrdili Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj i Podsekretar za demokratiju i globalne odnose Marija Otero.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA ZAKONA

Članom 1. Zakona propisuje se potvrđivanje Sporazuma.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma.

Članom 3. Zakona propisano je stupanje Sporazuma na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Zaključenje ovog sporazuma ne zahteva posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije. Sredstva potrebna za realizaciju aktivnosti koje su predmet Sporazuma biće obezbeđena u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), na razdelu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, kao organa nadležnog za naučno-tehničku i tehnološku saradnju.

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA O NAUČNO-TEHNOLOŠKOJ SARADNjI

Vlada Republike Srbije i Vlada Sjedinjenih Američkih Država (u daljem tekstu: «Strane»):

Svesne da će međunarodna saradnja u oblasti nauke, inženjeringa i tehnologije doprineti jačanju prijateljskih veza i razumevanja između njihovih naroda i da će unaprediti stanje u nauci i tehnologiji na dobrobit obeju zemalja, kao i čovečanstva u celini;

Deleći odgovornost za doprinos daljem prosperitetu i blagostanju u svetu, u želji da ulože dodatne napore u cilju jačanja svojih nacionalnih politika u oblasti istaživanja i razvoja;

Uverene u značaj doprinosa i koristi od saradnje u oblastima nauke, inženjeringa i tehnologije za životnu sredinu u celom svetu i za razvoj privrede svake zemlje; i

Rešene da preduzmu nove i energične napore u cilju razvoja i proširenja ove saradnje;

Sporazumele su se kako sledi:

ČLAN 1

1. Svrha ovog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade SjedinjenihAmeričkih Država o naučno-tehnološkoj saradnji (u daljem tekstu: «Sporazum») jestejačanje naučnih i tehnoloških potencijala Strana, širenje i razvoj odnosa izmeđunajširih naučnih i tehnoloških zajednica obeju zemalja, kao i unapređenje naučne itehnološke saradnje u oblastima od obostrane koristi, u miroljubive svrhe.

2. • Glavni cilj ove saradnje je razmena ideja, informacija, stručnog znanja itehnologija u miroljubive svrhe, kao i zajedničko učešće u naučnim i tehnološkimpregnućima od obostranog interesa.

ČLAN 2

1. Strane će podsticati saradnju u oblastima nauke i tehnologije od obostranoginteresa kroz razmenu ideja, informacija, stručnog znanja i tehnologija; razmenuistraživača, naučnika, inženjera i tehničkih eksperata, organizovanje zajedničkihseminara, naučnih konferencija i sastanaka; obuku i unapređenje stručnog znanjaistraživača, naučnika, inženjera i tehničkih eksperata sprovođenje zajedničkihistraživačkih projekata i studija; uspostavljanje partnerstva između javnog iprivatnog sektora baziranog na nauci, kao i uspostavljanje drugih oblika saradnje nanaučnom, inženjerskom i tehnološkom nivou u bazičnim i primenjenim naukama, okojima bude postignut dogovor između Strana.

2. Saradnja po ovom Sporazumu biće zasnovana na zajedničkoj odgovornosti ipravednom doprinosu i koristi, srazmerno odgovorajućim naučnim i tehnološkimpotencijalima i resursima svake od ovih dveju zemalja.

Prednost će biti data saradnji koja može da doprinese unapređenju zajedničkih naučnih i tehnoloških ciljeva; podršci partnerstvu između javnih i privatnih istraživačkih institucija i industrije; i angažovanju naučnih inicijativa u pitanjima kao što su promocija donošenja odluka baziranih na nauci, zaštita životne sredine i biodiverziteta, poljoprivreda, energetika, kosmos, odgovorno upravljanje globalnim resursima, HIV/AIDS i ostala pitanja iz oblasti zdravstva, naučno i tehnološko obrazovanje, inženjering, održivi razvoj, informacione tehnologije, biotehnologije, upravljanje vodnim resursima, tehnologije obnovljivih izvora energije, nanotehnologija, nauka o materijalima, i fundamentalna istraživanja u sferi fizičkih i bioloških nauka.

Ovaj Ugovor neće isključiti i neće zameniti ostale oblike saradnje između Strana prema zasebnim sporazumima.

ČLAN 3

1. Na osnovu ovog Sporazuma, dve Strane, odnosno njihova ministarstva ili agencije nadležne a realizaciju ovog sporazuma, prema potrebi, mogu da zaključe sporazume ili aranžmane o primeni ovog Sporazuma u pojedinim oblastima nauke, inženjeringa i tehnologije. Ovi sporazumi ili aranžmani o primeni Sporazuma pokrivaće, prema potrebi, pitanja saradnje, procedura za razmenu osoblja ili učesnika programa, procedura transfera i primene materijala, opreme i sredstava, i ostala relevantna pitanja.

2. Strane su dužne da podstiču i olakšavaju, ukoliko je potrebno, razvoj direktnihkontakata i saradnje između državnih agencija, univerziteta, istraživačkih centara,instituta, kompanija iz privatnog sektora i ostalih subjekata obeju zemalja. Stranemogu da odrede druge subjekte, uključujući univerzitete, istraživačke centre,institucije, kao i kompanije iz privatnog sektora za sprovođenje aktivnosti po ovomUgovoru.

3. U slučaju bilo kakvih nedoslednih ili dvosmislenih odredbi u bilo komsporazumu ili aranžmanu u vezi sa primenom ovog Sporazuma, odredbe ovog Sporazumaimaju prednost, osim ako se Strane drugačije ne dogovore u pisanoj formi.

ČLAN 4

Aktivnosti u okviru saradnje prema ovom Sporazumu biće sprovođene u skladu sa važećim zakonima, propisima i procedurama obeju zemalja, i u zavisnosti od dostupnosti izdvojenih finansijskih sredstava i resursa. Ovim Sporazumom se ne uspostavlja bilo kakva obaveza u pogledu finansijskih sredstava ni za jednu od Strana.

ČLAN 5

Istraživači, naučnici, inžinjeri i tehnički eksperti, državne agencije, institucije trećih zemlja ili međunarodne organizacije mogu, u odgovarajućim slučajevima, da budu pozvane da učestvuju za svoj račun u projektima i programima koji se sprovode u skladu sa ovim Sporazumom, uz saglasnost obeju Strana, osim ako se Strane ne dogovore drugačije u pisanoj formi.

ČLAN 6

1. Svaka od Strana je dužna da imenuje izvršni organ koje će da vodi administrativne poslove i, prema potrebi, da obezbeđuje nadzor i koordinaciju aktivnosti po ovom Sporazumu. Izvršni organ u Republici Srbiji biće Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, a izvršni zastupnik za Sjedinjene Države biće Stejt Department.

2. Izvršni organi Strana će periodično, na zahtev bilo koje od Strana, da razmatraju i revidiraju sprovođenje ovog Sporazuma, pitanja od značaja u oblastima nauke i tehnologije, kao i pitanja politike u vezi sa sveukupnim naučno-tehnološkim odnosima između Strana.

ČLAN 7

Informacije o nauci, inženjeringu i tehnologiji, koje su rezultat saradnje po ovom Sporazumu i koje nisu vlasničke prirode, izuzev informacija koje se ne obelodanjuju iz razloga nacionalne bezbednosti, pravnih, komercijalnih ili industrijskih razloga, osim ako ne bude drugačije dogovoreno, biće dostupne svetskoj naučnoj zajednici preko uobičajenih kanala, u skladu sa merodavnim pravima Strana i uobičajenim procedurama za učešće agencija i subjekata.

Tretman intelektualne svojine, stvorene ili nabavljene tokom aktivnosti u okviru saradnje po ovom Sporazumu, iznet je u Aneksu A koji će predstavljati sastavni deo ovog Sporazuma, i biće primenjivan na sve aktivnosti koje se sprovode u okviru ovog Sporazuma, osim ako se Strane ili lica koja one odrede ne dogovore drugačije u pisanoj formi.

Obaveze u pogledu bezbednosti osetljivih informacija ili opreme, kao i slobodno dostupnih informacija ili opreme čiji izvoz podleže kontroli, i čiji se transfer vrši po ovom Ugovoru, predviđene su u Aneksu B koji će činiti sastavni deo ovog Sporazuma, i biće primenjivan na sve aktivnosti koje se sprovode u okviru ovog Sporazuma, osim ako se Strane ili lica koja one odrede ne dogovore drugačije u pisanoj formi.

ČLAN 8

Svaka od Strana je dužna da, prema potrebi i u skladu sa svojim zakonima i propisima, za odgovarajuće osoblje i opremu druge Strane, kao i za druge materijale, podatke i uzorke koji se koriste ili angažuju kao deo projekata i programa po ovom Sporazumu, omogući olakšani ulazak na, odnosno izlazak sa svoje teritorije.

Svaka od Strana je dužna da, prema potrebi i u skladu sa svojim zakonima i propisima, olakša brz i efikasan pristup lica druge Strane, koja učestvuju u aktivnostima u okviru saradnje po ovom Sporazumu, svojim relevantnim geografskim zonama, institucijama, podacima, materijalima, i pojedincima – istraživačima, naučnicima, inženjerima i tehničkim ekspertima, neophodnim za obavljanje ovih aktivnosti.

Svaka od Strana je dužna da omogući i podstiče, prema potrebi i u skladu sa svojim zakonima i propisima, olakšanu razmenu materijala i opreme koji se smatraju neophodnim za obavljanje naučno-tehnološke saradnje predviđene ovim Sporazumom.

Svaka od Strana je dužna da uloži napore u pravcu omogućavanja bescarinskog ulaska neophodnih materijala i opreme druge Strane, obezbeđenih u skladu sa ovim Sporazumom, radi korišćenja u zajedničkim aktivnostima.

Nabavljena roba, uključujući onu koju su nabavili Vlada Sjedinjenih Država, njeni ugovarači, korisnici donacija (kao i podugovarači i korisnici subdonacija) ili vlade drugih zemlja, koja je finansirana uz pomoć Sjedinjenih Država pruženu po ovom Sporazumu, biće oslobođena poreza, uključujući porez na dodatu vrednost (PDV), akcize i carinu, koje naplaćuje Republika Srbija. U slučaju naplate bilo koje takve poreske obaveze, Vlada Republike Srbije je dužna da obezbedi naknadu u roku od četiri (4) meseca od datuma procene Vladi Sjedinjenih Država ili njenim zastupnicima (uključujući ugovorače, korisnike donacija, podugovarače, ili korisnike subdonacija). Pod robom se podrazumevaju svi materijali, artikli, isporuke, dobra, ili oprema.

ČLAN 9

U slučaju razlika između Strana u pogledu tumačenja ili primene ovog Sporazuma, Strane će takve razlike rešiti putem pregovora i konsultacija.

ČLAN 10

Ovaj Sporazum se zaključuje bez štete po prava i obaveze prema postojećim sporazumima o naučno-tehničkoj saradnji i drugim aranžmanima koji su na snazi između Strana, ili između njihovih agencija za nauku i tehnologiju.

ČLAN 11

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan poslednjeg obaveštenja kojim Strane budu izvestile jedna drugu u pisanoj formi o svom ispunjenju domaćih pravnih zahteva za njegovo stupanje na snagu. Sporazum ostaje na snazi tokom perioda od deset (10) godina, i može da bude izmenjen i dopunjen, ili produžen za naredni desetogodišnji period, putem sporazuma u pisanoj formi između Strana.

Svaka od Strana može da raskine ovaj Sporazum u bilo kom trenutku dostavljanjem pisanog obaveštenja o raskidu drugoj Strani u roku od tri (3) meseca pre raskida.

Osim ukoliko se Strane ne dogovore drugačije u pisanoj formi, raskid ovog Sporazuma neće uticati na realizaciju bilo koje aktivnosti u okviru saradnje koja se sprovodi po ovom Sporazumu, a koja nije završena po raskidu ovog Sporazuma. Bez obzira na raskid ovog

Sporazuma, obaveze navedene u Aneksima A i B i dalje ostaju na snazi, osim ako se Strane ne dogovore drugačije u pisanoj formi.

POTVRĐUJUĆI PRETHODNO NAVEDENO, dole potpisani, propisno ovlašćeni od strane svojih Vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

ZAKLjUČENO u Vašingtonu, u dva primerka, na dan 23. aprila 2010. godine, na engleskom i srpskom jeziku, pri čemu su verzije na oba jezika podjednako verodostojne.

Božidar Đelić

Marija Otero

ANEKS A

Prava intelektualne svojine

I. Opšta obaveza

Strane su dužne da obezbede adekvatnu i efikasnu zaštitu intelektualne svojine, nastale ili obezbeđene po ovom Sporazumu i relevantnim sporazumima ili aranžmanima o njegovoj primeni. Prava na takvu intelektualnu svojinu biće dodeljena na način predviđen ovim Aneksom..

II. Područje primene

A. Ovaj Aneks se primenjuje na sve aktivnosti u okviru saradnje, preduzete u skladu sa ovim Sporazumom, osim ako se Strane ili lica koja one odrede izričito ne dogovore drugačije u pisanoj formi.

V. U smislu ovog Sporazuma, «intelektualna svojina» označava predmet naveden u Članu 2 Konvencije o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, zaključene u Stokholmu 14. jula 1967. godine, a može da uključuje i drugi predmet, u skladu sa dogovorom između Strana.

S. Svaka od Strana je dužna da kroz ugovore ili druga pravna sredstva sa svojim učesnicima obezbedi, ukoliko je potrebno, da druga Strana može da stekne prava na intelektualnu svojinu dodeljena u skladu sa ovim Aneksom. Ovaj Aneks ni na koji način ne menja ili ne nanosi štetu dodeli prava između neke od Strana i njenih državljana, što će biti definisano zakonima i praksom date Strane.

D. Osim ako nije drugačije predviđeno ovim Sporazumom, sporovi koji se odnose na intelektualnu svojinu, koji proisteknu iz ovog Sporazuma, biće rešavani putem pregovora između datih institucija-učesnika, ili, ukoliko je potrebno, između Strana ili lica koja one imenuju. Uz obostranu saglasnost Strana, spor će biti predat arbitražnom sudu radi donošenja konačne odluke u skladu sa važećim pravilima međunarodnog prava.

Osim ako se Strane ili lica koja one odrede ne dogovore drugačije u pisanoj formi, spor će biti regulisan na osnovu pravila o arbitraži Komisije UN za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).

E. Raskid ili istek roka važnosti ovog Sporazuma ne utiče na prava ili obaveze po ovom Aneksu.

III. Dodela prava

A. Svaka od Strana ima pravo na neekskluzivnu, neopozivu, besplatnu licencu u svim zemljama za prevođenje, umnožavanje i javnu distribuciju naučnih i tehničkih članaka iz časopisa, izveštaja i knjiga, koji neposredno proističu iz saradnje po ovom Sporazumu. U svim javno distribuisanim primercima sačinjenih radova zaštićenih autorskim pravom prema ovoj odredbi moraju da budu navedena imena autora rada, osim u slučajevima kada autor izričito odbija da bude pomenut.

V. Prava na sve oblike intelektualne svojine, osim prava opisanih u gornjem stavu Š.A, biće dodeljena na sledeći način:

Gostujući istraživači dobijaju prava, naknade, bonuse i licencne naknade u skladu sa politikom institucije-domaćina.

(a) Celokupna intelektualna svojina, koju je stvorilo lice zaposleno kod ili sponzorisano od jedne od Strana tokom aktivnosti u okviru saradnje, osim onih koje su pokrivene stavom III.V(1), biće vlasništvo te Strane. Intelektualna svojina, koju stvori lice zaposleno kod ili sponzorisano od obe Strane, biće zajedničko vlasništvo Strana. Pored toga, svaki stvaralac će imati pravo na naknadu, bonus i licencnu naknadu u skladu sa politikom institucije koja zapošljava ili sponzoriše dato lice.

(b) Osim ako nije drugačije dogovoreno u sporazumu ili aranžmanu u vezi sa primenom ovog Sporazuma, svaka od Strana će imati na svojoj teritoriji sva prava na korišćenje ili licenciranje intelektualne svojine stvorene tokom aktivnosti u okviru saradnje.

(c) Prava svake od Strana van njene teritorije biće definisana međusobnim sporazumom u pogledu odgovarajućih doprinosa Strana i njihovih učesnika u aktivnostima u okviru saradnje, stepena učešća u sticanju pravne zaštite i licenciranju intelektualne svojine, kao i svih drugih faktora koji budu smatrani prikladnim.

(d) Izuzetno od gornjih stavova III.V(2)(a) i (b), ukoliko je određeni projekat doveo do nastanka intelektualne svojine zaštićene zakonima jedne Strane, ali ne i druge, ona Strana, čiji zakoni predvidaju takvu vrstu zaštite biće ovlašćena za sva prava korišćenja ili licenciranja intelektualne svojine bilo gde u svetu, dok će stvaraoci intelektualne svojine, u svakom slučaju, imati pravo na naknade, bonuse i licencne naknade, kao što je predviđeno stavom III.V (2)(a).

(e) Za svaki pronalazak, nastao u okviru bilo koje od aktivnosti po osnovu saradnje, Strana koja je poslodavac ili sponzor pronalazača (jednog ili više) dužna je da obelodani pronalaske bez odlaganja drugoj Strani, zajedno sa svim dokumentima i informacijama, koji su neophodni kako bi se drugoj Strani omogućilo uspostavljanje svih prava za koja može da bude ovlašćena. Svaka od Strana može da traži od druge Strane u pisanoj formi odlaganje objavljivanja ili javnog obelodanjivanja takvih dokumenata ili informacija, u cilju zaštite svog prava na pronalazak. Osim ako se Strane ne dogovore drugačije u pisanoj formi, rok odlaganja ne sme da bude duži od šest meseci od datuma obelodanjivanja Strane koja je tvorac pronalaska drugoj Strani.

IV. Poverljive poslovne informacije

Ukoliko informacija, blagovremeno određena kao poverljiva poslovna informacija, bude dostavljena ili nastala po ovom Sporazumu, svaka od Strana i njeni učesnici su dužni da štite takvu informaciju u skladu sa važećim zakonima, propisima i adminsitrativnom praksom. Informacija može da bude određena kao «poverljiva poslovna informacija» ukoliko lice, koje je poseduje, može na osnovu takve informacije da pribavi ekonomsku korist, ili da stekne konkuretnu prednost nad onima koji je ne poseduju, pod uslovom da takva informacija nije opšte poznata ili javno dostupna iz drugih izvora, i da je vlasnik nije prethodno stavio na raspolaganje, a da nije blagovremeno uveo obavezu čuvanja takve informacije kao poverljive.

ANEKS B

OBAVEZE BEZBEDNOSTI

I. ZAŠTITA INFORMACIJA

Obe Strane su saglasne da nijedna informacija ili oprema, koje zahtevaju zaštitu u interesu nacionalne odbrane ili spoljnih poslova bilo koje od Strana, i koja su klasifikovane kao poverljive u skladu sa važećim nacionalnim zakonima i propisima, neće biti dostavljene po ovom Sporazumu. Ukoliko informacije ili oprema, za koje se zna ili smatra da zahtevaju takvu zaštitu budu identifikovane tokom aktivnosti u okviru saradnje u skladu sa ovim Sporazumom, o tome će bez odlaganja biti upoznati nadležni zvaničnici, a Strane će obaviti konsultacije radi dogovora u vezi sa potrebom i nivoom odgovarajuće zaštite takvih informacija ili opreme.

II. TRANSFER TEHNOLOGIJE

Transfer slobodno dostupnih informacija i opreme koje podležu izvoznoj kontroli između Strana po ovom Sporazumu biće izvršen u skladu sa relevantnim zakonima i propisima obe Strane, u cilju sprečavanja neovlašćenog transfera ili daljeg transfera ovakvih informacija i opreme, obezbeđenih ili nastalih po ovom Sporazumu. Ukoliko neka od Strana smatra potrebnim, detaljne odredbe o sprečavanju neovlašćenog transfera, ili daljeg transfera takvih informacija ili opreme, biće unete u ugovore ili sporazume ili aranžmane o primeni u skladu sa ovim Sporazumom.

———————–ZA VLADU •• ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA

Ostavite komentar