Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja njihovih diplomatsko-konzularnih predstavništava

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ARGENTINE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICA DIPLOMATSKOG, KONZULARNOG, ADMINISTRATIVNOG I TEHNIČKOG OSOBLJA NJIHOVIH DOPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Argentine o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja njihovih diplomatsko-konzularnih predstavništava, potpisan 8. oktobra 2012. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, španskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

REPUBLIKE SRBIJE

I

REPUBLIKE ARGENTINE

O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICA

DIPLOMATSKOG, KONZULARNOG, ADMINISTRATIVNOG I

TEHNIČKOG OSOBLJA NJIHOVIH

DIPLOMATSKO – KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

Republika Srbija i Republika Argentina, (u daljem tekstu: „Strane”), u želji da, na osnovu reciprociteta, omoguće bavljenje plaćenim poslovima, članovima porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava jedne od strana koji su upućeni na službenu dužnost na teritoriju druge strane, dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Predmet Sporazuma

1. Članovi porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u Republici Argentini i Republike Argentine u Republici Srbiji, mogu da se bave plaćenim poslom u državi prijema pod istim uslovima kao i državljani te države, pošto pribave potrebno odobrenje, u skladu sa odredbama ovog sporazuma i zakonima države prijema.

2. Za potrebe ovog sporazuma, izraz „članovi porodice” diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava se odnosi na:

a) supružnike;

b) neoženjenu i neudatu decu zvanično prijavljenu, u skladu sa zakonom svake od država;

v) neoženjenu i neudatu decu fizički ili mentalno ometenu u razvoju o kojoj se staraju roditelji.

3. Odobrenje za bavljenje plaćenim poslom izdaju nadležni organi države prijema, u skladu sa važećim zakonima i propisima države prijema i odredbama ovog sporazuma.

4. Odobrenje se ne izdaje državljanima države prijema niti stranim državljanima sa stalnim nastanjenjem na teritoriji države prijema.

5. Odobrenje za bavljenje plaćenim poslom u državi prijema važi sve vreme trajanja službe osoblja iz stava 1. ovog člana u diplomatsko-konzularnom predstavništvu države imenovanja na teritoriji države prijema i prestaje da važi dva meseca po prestanku službe tog osoblja u državi prijema.

6. Država prijema može u svako vreme da odbije ili povuče odobrenje za bavljenje plaćenim poslom ako član porodice ne poštuje zakone države prijema.

7. Ukoliko član porodice, po dobijanju odobrenja za bavljenje plaćenim poslom na osnovu ovog sporazuma, želi da vrši neki drugi plaćeni posao, potrebno je da preko diplomatskog predstavništva, ponovo podnese zahtev za dobijanje odobrenja.

Član 2.

Procedure

1. Diplomatsko predstavništvo države imenovanja, u ime člana porodice, sve zahteve za dobijanje odobrenja za bavljenje plaćenim poslom, u zavisnosti od slučaja, upućuje Diplomatskom protokolu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, odnosno Direkciji za državni ceremonijal Ministarstva spoljnih poslova i vera Republike Argentine.

2. Nakon provere da li je lice član porodice osoblja, u smislu odredbi člana 1. stav 2. ovog sporazuma, i po okončanju unutrašnje procedure predviđene zakonodavstvom države prijema, služba nadležna za poslove protokola ministarstva spoljnih poslova države prijema obaveštava diplomatsko predstavništvo države imenovanja da je tom članu porodice odobreno da se bavi plaćenim poslom.

3. Naknadni postupci za obavljanje plaćenog posla sprovešće se na način da omoguće članu porodice da u najkraćem mogućem roku započne bavljenje plaćenim poslom. Svi uslovi koji se odnose na dobijanje radne dozvole i druge odgovarajuće formalnosti biće pojednostavljeni.

4. U slučaju da je za neka zanimanja ili delatnosti potrebno ispunjenje posebnih uslova, članovi porodica moraju da se pridržavaju pravila koja uređuju ta zanimanja i delatnosti u državi prijema.

Član 3.

Imunitet od građanskog i upravnog sudstva

Članovi porodice koji se bave plaćenim poslom na osnovu ovog sporazuma i uživaju imunitet od građanskog i upravnog sudstva države prijema u skladu sa odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. aprila 1961. godine i Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. aprila 1963. godine ili bilo kog drugog važećeg međunarodnog sporazuma, ovaj imunitet neće uživati u pogledu radnji koje su vezane za obavljanje tog plaćenog posla i u tom slučaju podležu građanskom i upravnom sudstvu države prijema. Odricanje od imuniteta u pogledu građanskog i upravnog sudstva neće se tumačiti kao odricanje od imuniteta od izvršenja za koje je potrebno posebno odricanje.

Član 4.

Imunitet od krivičnog sudstva

1. U slučaju kada su članovi porodice koji se bave plaćenim poslom na osnovu ovog sporazuma i koji uživaju imunitet od krivičnog sudstva države prijema u skladu sa odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. godine ili Bečke konvencije o konzularnim odnosima iz 1963. godine, optuženi za činjenja ili nečinjenja koji nastanu tokom bavljenja plaćenim poslom, država imenovanja će detaljno razmotriti svaki pismeni zahtev koji podnese država prijema za odricanje od ovog imuniteta.

2. Odricanje od imuniteta od krivičnog sudstva neće se tumačiti kao odricanje u pogledu imuniteta od izvršenja presude za koje je potrebno posebno odricanje. U takvim slučajevima, država imenovanja će posebno razmotriti mogućnost odricanja od imuniteta od izvršenja krivične presude.

Član 5.

Porezi i socijalno osiguranje

Na člana porodice koji se bavi plaćenim poslom na osnovu ovog sporazuma primenjuju se, u odnosu na bavljenje takvim poslom, propisi države prijema koji važe u oblasti poreza i socijalnog osiguranja.

Član 6.

Mere primene

Strane se obavezuju da će primenjivati ovaj sporazum u dobroj veri i da će menjati Sporazum kada je to potrebno.

Član 7.

Rešavanje sporova

Svako neslaganje u tumačenju ili primeni ovog sporazuma rešavaće se diplomatskim putem i uz obostranu saglasnost.

Član 8.

Završne odredbe

1. Ovaj sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja u kome strane obaveštavaju jedna drugu da je završena procedura predviđena njihovim unutrašnjim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog sporazuma.

2. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i može se raskinuti ako jedna Strana obavesti o tome drugu Stranu, pismeno, diplomatskim putem, šest meseci unapred.

U POTVRDU ČEGA su dole potpisani predstavnici propisno ovlašćeni od strane svojih vlada potpisali ovaj sporazum.

SAČINJENO u ………………….., na dan …………………….godine, u dva originala, svaki na srpskom, španskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA REPUBLIKU ARGENTINU

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

1. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja njihovih diplomatsko-konzularnih predstavništava sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Potvrđivanjem Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica diplomatskog, konzularnog, administrativnog i tehničkog osoblja njihovih diplomatsko-konzularnih predstavništava na recipročnoj osnovi bi se između dve države omogućilo zapošljavanje, uz naknadu, članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja i to u skladu sa unutrašnjim propisima zemlje u kojoj se traži zaposlenje.

Kako je prema odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. aprila 1961. godine, i odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. aprila 1963. godine, diplomatsko-konzularnom osoblju i članovima njihovog domaćinstva onemogućeno bavljenje lukrativnim delatnostima u državi prijema, poslednjih godina je postala uobičajena međunarodno-pravna praksa zaključivanja bilateralnih sporazuma kojima se na recipročnoj osnovi dozvoljava zapošljavanje članovima porodice zaposlenih u diplomatsko-konzularnim misijama. Druga svrha ovih sporazuma je da se pomenutom krugu lica ograniče privilegije i imuniteti u obimu u kojem su vezani za obavljanje lukrativne delatnosti, a koja bi im inače pripadala prema pomenutim bečkim konvencijama.

Savremeni način života, pokretljivost radne snage i sve češća pojava da u mnogim zemljama supružnici odbijaju da napuste svoj posao da bi pratili u inostranstvu diplomatsko-konzularnog predstavnika, naveli su mnoga ministarstva spoljnih poslova da se pozabave ovim problemom svojih zaposlenih. Osnovni cilj je očuvanje normalnog porodičnog života diplomatsko-konzularnih predstavnika i držanje porodice na okupu, uz zadovoljenje profesionalnih i ekonomskih preduslova funkcionisanja tih porodica. Efekti rada diplomatsko-konzularnih predstavnika koji deluju u uslovima razdvojene porodice su nesumnjivo manji od onih koji funkcionišu u okruženju sređenih porodičnih prilika, kada je porodica na okupu u mestu službovanja.

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajanje posebnih finansijskih sredstava.

Ostavite komentar