Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o trgovini i ekonomskoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDžAN O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNjI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o trgovini i ekonomskoj saradnji, sačinjen u Bakuu 13. maja 2010. godine, na srpskom, azerbejdžanskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o trgovini i ekonomskoj saradnji na srpskom jeziku glasi:

Sporazum

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

o trgovini i ekonomskoj saradnji

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Azerbejdžan (u daljem tekstu: strane),

– u želji da razvijaju i proširuju dugoročnu trgovinsku i ekonomsku saradnju na osnovu jednakosti i obostrane koristi;

– uverene da ovaj sporazum predstavlja neophodnu osnovu za trajan i dinamičan razvoj i diverzifikaciju trgovinske i ekonomske saradnje između dveju država;

– rukovodeći se zainteresovanošću strana za povećanje obima bilateralne robne razmene i ističući značaj intenziviranja mera u navedenom pravcu;

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Strane će pomagati i podsticati dalje unapređenje trgovine i ekonomske saradnje između država strana. Strane će, u skladu sa odredbama ovog sporazuma i nacionalnim zakonodavstvima država strana, doprinositi unapređenju različitih ekonomskih odnosa između fizičkih i pravnih lica država strana, kao i otklanjati, uz uzajamnu saglasnost, sve prepreke u saradnji.

Član 2.

Strane će u međusobnoj trgovini odobriti tretman najpovlašćenije nacije za robu poreklom s teritorija država strana. Ova odredba odnosi se na carine i druga plaćanja sličnog karaktera, koja se primenjuju na izvoz, uvoz i načine njihove naplate, kao i na sve propise i formalnosti koji se odnose na izvoz i uvoz.

Ova odredba neće se primenjivati na:

1) povlastice koje strana odobrava ili će odobriti bilo kojoj susednoj državi radi podsticanja malograničnog prevoza i malogranične trgovine;

2) povlastice koje je strana odobrila ili će odobriti trećoj državi na osnovu saradnje u okviru carinske unije i/ili zone slobodne trgovine i/ili međunarodnih sporazuma o regionalnoj integraciji.

Član 3.

Strane će, u okviru svojih nadležnosti, težiti razvoju trgovinskih i drugih oblika ekonomske saradnje između svojih država, posebno u industrijskoj, poljoprivrednoj, tehničkoj i naučno-tehnološkoj oblasti.

Član 4.

Radi unapređenja trgovine i ekonomske saradnje strane će podržavati razmenu informacija koje se odnose na nacionalna zakonodavstva i ekonomske programe njihovih država, kao i druga pitanja od zajedničkog interesa, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvima.

Član 5.

Sva plaćanja robe i transferi novca između država strana vršiće se u konvertibilnoj valuti u skladu s nacionalnim zakonodavstvima država strana i shodno cenama i standardnim uslovima na međunarodnom tržištu, ako se fizička i pravna lica, koja su strane u trgovinskim transakcijama, drugačije ne dogovore.

Obračuni u okviru ovog sporazuma mogu se vršiti na osnovu svih u bankarskoj praksi prihvaćenih međunarodnih načina obračunavanja, na osnovu uzajamne saglasnosti zainteresovanih fizičkih i pravnih lica, a u skladu s nacionalnim zakonodavstvima država strana.

Član 6.

Uzajamna razmena robe vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između fizičkih i pravnih lica država strana, u skladu s nacionalnim zakonodavstvima njihovih država i uspostavljenom trgovinskom praksom u pogledu cena, kvaliteta, isporuka i uslova plaćanja.

Član 7.

Strane su saglasne da je princip slobodnog tranzita neophodan uslov za postizanje ciljeva ovog sporazuma. S tim u vezi, svaka od strana obezbediće slobodan tranzit preko teritorije svoje države za robu poreklom sa carinske teritorije ili namenjenu carinskoj teritoriji druge strane.

Član8.

Strane će, pridržavajući se nacionalnih zakonodavstava svojih država, a na osnovu potpisanih ugovora između zainteresovanih privrednih subjekata država strana, kojima se utvrđuju njihova prava i obaveze, pružati jedna drugoj pomoć u organizovanju sajmova, specijalizovanih izložbi i drugih sličnih manifestacija.

Strane su se dogovorile da, u skladu s nacionalnim zakonodavstvima svojih država, oslobode carine privremeni uvoz reklamnog materijala i besplatnih uzoraka, proizvedenih na teritoriji države druge strane, kao i robe i opreme za sajmove i izložbe koja nije namenjena prodaji.

Član 9.

Polazeći od ciljeva ovog sporazuma, strane su se dogovorile da osnuju Međuvladinu komisiju za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan (u daljem tekstu: Komisija)

Zasedanje Komisije održava se najmanje jednom godišnje, naizmenično na teritoriji država strana, ili, prema potrebi, na zahtev jedne od strana.

Komisija će radi podsticanja i proširenja trgovine i ekonomske saradnje između država dveju strana:

1) izučavati mogućnosti za podsticanje i unapređenje trgovine i ekonomske saradnje;

2) razmatrati stanje realizacije međunarodnih ugovora koje su strane zaključile u oblasti trgovine i ekonomske saradnje, kao i preporučivati rešenja problema koji se mogu pojaviti u procesu primene ovih ugovora;

3) definisati oblasti koje doprinose razvoju trgovine i ekonomske saradnje, kao i davati preporuke nadležnim organima država strana;

4) definisati pitanja koja predstavljaju smetnju bilateralnoj trgovini i ekonomskoj saradnji i ulagati napore za njihovo rešavanje.

5) donositi odluke vezane za razlike u primeni odredaba ovog sporazuma.

Način rada Komisije, uključujući pitanja finansiranja, utvrđuje se Pravilnikom Komisije.

Član 10.

Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze strana koje proističu iz njihovih međunarodnih ugovora čije su one potpisnice.

Član 11.

Sporovi između strana u pogledu tumačenja i primene ovog sporazuma regulisaće se kroz konsultacije i pregovore.

Član 12.

Strane, na osnovu međusobne saglasnosti, mogu unositi izmene i dopune u ovaj sporazum, kroz posebne protokole, koji će činiti sastavni deo ovog sporazuma, a koji stupaju na snagu u skladu sa stavom 1. člana 13.

Izmene i dopune ovog sporazuma ili prestanak njegovog važenja ne utiče na realizaciju ugovora koje su privredni subjekti država strana zaključili u periodu važenja ovog sporazuma.

Član 13.

Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog dana od prijema poslednjeg pismenog obaveštenja strana, diplomatskim putem, o tome da su strane sprovele unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka od strana može otkazati ovaj sporazum, obavestivši diplomatskim putem u pismenoj formi drugu stranu o svojoj nameri da ga raskine. Ovaj sporazum će prestati da važi nakon isteka tri meseca od datuma kada jedna od strana primi takvo obaveštenje.

Sačinjeno u Bakuu 13. maja 2010. godine, u dva originalna primerka, na srpskom jeziku, azerbejdžanskom jeziku i ruskom jeziku, pri čemu svi tekstovi imaju podjednaku važnost. U slučaju razlika u pogledu tumačenja i primene odredaba ovog sporazuma, koristiće se tekst na ruskom jeziku.

ZA VLADUREPUBLIKE SRBIJE ZA VLADU REPUBLIKE AZERBEJDžAN

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

Ostvarena međusobna robna razmena je daleko ispod potencijala privreda dve zemlje, a nivo robne razmene je nezadovoljavajući. Prema vrsti spoljnotrgovinskog posla, u međusobnoj trgovini Republike Srbije i Republike Azerbejdžan izrazito dominiraju kupoprodajni poslovi, dok drugi oblici saradnje, naročito oni proizvodnog i dugoročnog karaktera nisu razvijeni.

U 2008. godini obim robne razmene iznosio je 12,1 mln. USD, pri čemu je naš izvoz iznosio 3,5 mln. USD (rast od 167%), a uvoz 8,6 mln. USD (rast od 222 %).

U 2009. godini ostvarena je robna razmena u vrednosti od 5,2 mln. USD, pri čemu je naš izvoz iznosio 4,2 mln. USD (rast od 17,2%), a uvoz iz Azerbejdžana 1 mln. USD .

U izvozu preovlađuju lekovi i medicinska sredstva, konstrukcije od čelika, delovi za kotlove za grejanje, podni pokrivači, svetiljke, lusteri i provodnici (Hemofarm, Galenika, Tarket – Sintelon, Minel, Elkom, Farmanova i dr.). U uvozu preovlađuje tečni butan i aluminijum ( NIS – Novi Sad i Nisal – Niš).

Potpisanim sporazumom institucionalno se reguliše bilateralna ekonomska saradnja. Sporazum je sa srpske strane potpisao Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja i Šahin Mustafajev, ministar ekonomije Azerbejdžana sa azerbejdžanske strane.

Potpisivanjem sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji sa Republikom Azerbejdžan, obezbeđuju se odgovarajući uslovi za unapređenje ekonomske saradnje na dugoročnoj osnovi, jer usmeravaju ugovorne strane na mere i aktivnosti, koje imaju za cilj podsticanje ekonomskih odnosa i saradnje, u celini i u prioritetnim oblastima.

Republika Azerbejdžan je jedna od najperspektivnijih država u regionu i postoje značajne mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje. Uspostavljanje i unapređenje saradnje u oblasti industrije, agrarnog kompleksa, građevinarstva i turizma doprinelo bi intenziviranju ukupnih odnosa između dve zemlje. Pri tom, treba imati u vidu da ugovorno pravna regulativa u oblasti ekonomskih odnosa nije do sada bila uspostavljena.

Imajući u vidu da ostvareni nivo robne razmene ne beleži rezultate koji odgovaraju potencijalima privreda dve zemlje, realno je očekivati da će se potpisivanjem navedenog Sporazuma, stvoriti uslovi za povećanje obima međusobne robne razmene, pre svega povećanjem izvoza proizvoda i usluga iz Republike Srbije na tržište Azerbejdžana i uspostavljanje viših oblika saradnje.

Osnovna pitanja koja se regulišu Sporazumom su:

U preambuli sporazuma navedeni su osnovni razlozi zbog kojih se zaključuje ovaj sporazum: razvijanje i proširenje trgovinske i ekonomske saradnje zasnovane na jednakosti i obostranoj koristi i stvaranje povoljnih uslova i osnova za dalju međusobnu saradnju.

Član 1. predviđa da će strane ugovornice pomagati, podsticati i unapređivati dalji razvoj trgovine i ekonomske saradnje, kao i prevazilaziti, uz uzajamnu saglasnost, sve prepreke u ovoj saradnji.

Član 2. utvrđuje saglasnost strana da jedna drugoj odobre tretman najpovlašćenije nacije, koji se odnosi na carine i druga plaćanja sličnog karaktera, koje se primenjuju na izvoz, uvoz i načine njihove naplate, kao i na sve propise i formalnosti koje se odnose na uvoz i izvoz. Takođe, definišu se i povlastice, koje odredbe tretmana najpovlašćenije nacije neće obuhvatati. To su povlastice koje država jedne od strana ugovornica odobrava susednim državama radi pojednostavljenja malogranične trgovine i prevoza, zatim povlastice koje se odobravaju trećim državama na osnovu članstva države svake od strana u carinskoj uniji, zoni slobodne trgovine i/ili međunarodnih sporazuma o regionalnoj integraciji.

U članu 3. navodi se saglasnost obe strane da se razvijaju svi oblici trgovine i ekonomske saradnje, a posebno saradnje u industrijskoj, poljoprivrednoj, tehničkoj i naučno-tehnološkoj oblasti.

Članom 4. utvrđuje se saglasnost strana ugovornica da podstiču razmenu informacija, koje se odnose na nacionalna zakonodavstva i ekonomske programe, kao i druga pitanja od zajedničkog interesa.

U članu 5. određeno je da se sva plaćanja robe i transferi novca između strana ugovornica vrše u konvertibilnoj valuti i shodno cenama i standardnim uslovima na međunarodnom tržištu. Takođe, obračuni u okviru ovog sporazuma mogu se vršiti na osnovu svih u bankarskoj praksi prihvaćenih međunarodnih načina obračunavanja, na osnovu međusobne saglasnosti i nacionalnih zakonodavstava država strana.

Članom 6. predviđeno je da se uzajamna razmena roba vrši na osnovu ugovora zaključenih između fizičkih i pravnih lica, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima država strana ugovornica i uspostavljenom trgovinskom praksom u pogledu cena, kvaliteta, isporuka i uslova plaćanja.

U članu 7. utvrđuje se saglasnost strana ugovornica da je princip slobodnog tranzita neophodan uslov za postizanje ciljeva ovog sporazuma. Svaka strana ugovornica će preko teritorije svoje države obezbediti slobodan tranzit robe poreklom s teritorije države druge strane ugovornice ili namenjene teritoriji države druge strane, u skladu s nacionalnim zakonodavstvima država strana.

U članu 8. određeno je da će strane ugovornice pružati jedna drugoj pomoć u organizovanju sajmova, specijalizovanih izložbi i drugih sličnih manifestacija. Predlaže se oslobađanje od plaćanja carine reklamnog materijala i uzoraka koji se privremeno uvoze, poreklom sa teritorija strana ugovornica, kao i robe i opreme za sajmove, koja nije namenjena prodaji.

Članom 9. predviđa se osnivanje Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan. Komisiju čine ovlašćeni organi dveju država. Predviđeno je da će komisija razmatrati rezultate saradnje u okviru sporazuma i davati preporuke za realizaciju ciljeva sporazuma.

U članu 10. definisano je da odredbe sporazuma ne utiču na prava i obaveze strana ugovornica, koje proističu iz međunarodnih ugovora, kao i iz članstva u drugim međunarodnim organizacijama.

Članom 11. predviđeno je da se sporovi između strana ugovornica rešavaju kroz konsultacije i pregovore.

U članu 12. reguliše se postupak izmena i dopuna sporazuma, kroz posebne protokole, na osnovu obostrane saglasnosti.

U članu 13. definiše se da sporazum stupa na snagu tridesetog dana od prijema poslednjeg pismenog obaveštenja strana, diplomatskim putem, o tome da su strane sprovele interne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu. Predviđa se da se sporazum zaključuje na neodređeno vreme i utvrđuje procedura za otkazivanje sporazuma. Takođe, definiše se prestanak važenja sporazuma i utvrđuje na kojim jezicima će biti sačinjen sporazum.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o trgovini i ekonomskoj saradnji, koji je sačinjen 13. maja 2010. godine u Bakuu na srpskom, azerbejdžanskom i ruskom jeziku.

.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o trgovini i ekonomskoj saradnji na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu Sporazuma i to tako da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IVFINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o trgovini i ekonomskoj saradnji ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V.RAZLOZI ZA HITAN POSTUPAK

Republika Azerbejdžan je jedna od najperspektivnijih država u regionu. Realno je očekivati intenziviranje ekonomske saradnje sa Republikom Azerbejdžan, nakon posete delegacije Republike Srbije Azerbejdžanu maja 2010. godine, koju je predvodio Predsednik Republike Srbije Boris Tadić. Stoga je neophodno hitno stvoriti institucionalne uslove za imenovanje predsednika srpskog dela Međuvladine komisije, kako bi se aktivirao njen rad.

Ostavite komentar