Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDžAN O PODSTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, sačinjen u Beogradu, 8. juna 2011. godine, u originalu na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum između

Vlade Republike Srbije

i

Vlade Republike Azerbejdžan

o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Azerbejdžan (u daljem tekstu: Strane ugovornice),

U želji da ohrabre državljane države druge Strane ugovornice da investiraju kapital, tehnologiju i znanje na teritoriji svoje države,

U nameri da stvore i održavaju povoljne uslove za uzajamna ulaganja,

Uverene da će podsticanje i zaštita ulaganja doprineti jačanju preduzetničkih inicijativa i time značajno doprineti razvoju ekonomskih odnosa između država Strana ugovornica,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Definicije

U smislu ovog sporazuma:

1. Izraz „ulaganje” označava svaku vrstu imovine koju ulagač države jedne Strane ugovornice direktno ulaže na teritoriju države druge Strane ugovornice , u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom i obuhvata posebno, mada ne i isključivo:

a) pokretnu i nepokretnu imovinu i druga prava in rem, kao što su hipoteka, zaloga, jemstvo, plodouživanje i druga prava;

b) učešće u privrednim društvima, kao i obveznice i druge oblike hartija od vrednosti;

v) novac, novčana potraživanja, kao i potraživanja na činjenje po osnovu ugovora koja imaju finansijsku vrednost;

g) prava intelektualne svojine (kao što su autorska i srodna prava, patenti, industrijski dizajn ili modeli, topografske oznake integrisanih kola i podataka, trgovački znaci), kao i goodwill, tehnički procesi i know how;

d) koncesije dodeljene u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strane ugovornice na teritoriji čije države se vrši ulaganje, uključujući koncesije za istraživanje, vađenje i korišćenje prirodnih bogatstava.

Promena oblika u kome se sredstva ulažu ili ponovo ulažu, neće uticati na njihov karakter kao ulaganja.

Radi izbegavanja svake sumnje, ulaganje ne obuhvata:

a) potraživanja u novcu ili na činjenje koji proizilaze isključivo iz komercijalnih ugovora o prodaji roba i usluga;

b) kredite odobrene u vezi sa tim komercijalnim ugovorima, kao i kredite sa važenjem kraćim od tri godine;

v) bilo koja druga novčana potraživanja koji ne uključuju pitanja kamate, definisanih u gore navedenim tačkama a. do d.

2. Izraz „prihodi” označava novčane iznose koje donosi ulaganje i obuhvata, posebno, ali ne i isključivo, profit, kapitalnu dobit, dividende, kamate, naknade po osnovu prava intelektualne svojine, i takse.

3. Izraz „ulagač” označava:

a) fizičko lice koje ima državljanstvo države jedne Strane ugovornice u skladu sa zakonima i propisima; ili

b) pravno lice ustanovljeno, osnovano ili na drugi način valjano organizovano u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države jedne Strane ugovornice, koje ima sedište i vodi osnovne poslovne aktivnosti na teritoriji države te Strane ugovornice.

4. Izraz „teritorija” označava:

U odnosu na Republiku Srbiju: Teritoriju nad kojom Republika Srbija ostvaruje suverena prava i jurisdikciju u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim pravom;

U odnosu na Republiku Azerbejdžan: Teritoriju Republike Azerbejdžan, uključujući i odgovarajuću oblast Kaspijskog mora, nad kojim Republika Azerbejdžan ostvaruje suverena prava i jurisdikciju u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim pravom.

Član 2.

Podsticanje i zaštita ulaganja

1. Svaka Strana ugovornica će podsticati i stvarati povoljne uslove za ulagače države druge Strane ugovornice da ulažu na teritoriji njene države i dozvoljavaće takva ulaganja u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

2. Ulaganja ulagača svake Strane ugovornice će na teritoriji države druge Strane ugovornice u svakom trenutku uživati pravičan i ravnopravan tretman i punu zaštitu i bezbednost. Nijedna od Strana ugovornica neće, ni na koji način, nerazumnim ili diskriminatornim merama ometati ulagača druge Strane ugovornice u upravljanju, održavanju, korišćenju, uživanju ili raspolaganju njihovim ulaganjima na teritoriji te države.

3. Svaka Strana ugovornica će, u skladu sa svojim zakonima i propisima, u dobroj veri razmotriti sve zahteve za izdavanje neophodnih dozvola u vezi sa ulaganjem na teritoriji njene države, uključujući i one za angažovanje osoblja od strane ulagača.

4. Reinvestiranje dobiti od ulaganja, koje je izvršeno u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države Strane ugovornice na teritoriji čije države je izvršeno osnovno ulaganje, uživa istu zaštitu kao i prvobitno ulaganje.

Član 3.

Pristup informacijama o ulagaču i transparentnost

1. Strana ugovornica koja je domaćin ulaganja ima pravo da traži informacije od potencijalnog ulagača ili njegove države o istorijatu njegovog poslovanja, kao i o njegovim iskustvima iz prakse kao ulagača, uključujući i ona koja vrši u sopstvenoj državi. Strana ugovornica koja je domaćin ulaganja će obezbediti zaštitu poverljivih poslovnih informacija koje je primila u vezi sa tim. Strana ugovornica koja je domaćin ulaganja može učiniti informacije dostupne javnosti u lokalnoj jedinici gde bi ulaganje moglo biti izvršeno, a koje su predmet zaštite poverljivih poslovnih informacija i drugih važećih domaćih zakona.

2. Svaka Strana ugovornica će obezbediti, do mogućeg nivoa, da njeni zakoni, propisi, procedure i administrativna pravila, sudske presude opšte primene, kao i međunarodni ugovori posle njihovog stupanja na snagu, koji se mogu odnositi na ulaganja ulagača druge Strane ugovornice na teritoriji njene države, budu odmah objavljena, ili na drugi način budu učinjeni javno dostupnim.

Član 4.

Nacionalni tretman

i tretman najpovlašćenije nacije

1. Svaka Strana ugovornica će na teritoriji svoje države obezbediti ulaganjima druge Strane ugovornice tretman koji je jednak onome koji obezbeđuje sopstvenim ulaganjima ili ulaganjima ulagača trećih država, zavisno od toga koji je povoljniji.

2. Svaka Strana ugovornica će na teritoriji svoje države obezbediti ulagačima države druge Strane ugovornice u pogledu upravljanja, održavanja, korišćenja, uživanja ili raspolaganja njihovim ulaganjima, tretman koji je jednako povoljan onome koji se obezbeđuje sopstvenim ulagačima ili ulagačima trećih država, zavisno od toga koji je povoljniji.

3. Odredbe ovog Sporazuma neće se tumačiti kao obaveza države jedne Strane ugovornice da ulagačima države druge Strane ugovornice daje bilo kakvu prednost u tretmanu, preferencijale ili privilegije koje se daju u skladu sa:

a) bilo kojim postojećim ili budućim sporazumom o slobodnoj trgovinskoj zoni, carinskoj uniji, zajedničkom tržištu ili sporazumu o regionalnoj saradnji, u kome je država Strane ugovornice član ili kome može pristupiti, ili

b) međunarodnim sporazumima ili aranžmanima koji se u celosti ili delimično odnose na oporezivanje, ili bilo kojim nacionalnim zakonima i propisima u vezi sa porezima, ili

v) bilo kojom multilateralnom konvencijom ili sporazumom koji se odnosi na ulaganja, a kome jeste, ili može pristupiti država Strane ugovornice.

4. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana neće se tumačiti tako da obavežu jednu Stranu ugovornicu da primeni neki drugi način rešavanja sporova sa ulagačem države druge Strane ugovornice, osim onog izričito propisanog članom 11. ovog Sporazuma.

Član 5.

Naknada gubitaka

1. Ulagačima države jedne Strane ugovornice čija ulaganja pretrpe štetu usled rata ili drugog oružanog sukoba, vanrednog stanja, pobune, ustanka ili nemira na teritoriji države druge Strane ugovornice, obezbediće se tretman, u pogledu naknade, obeštećenja, povraćaja ili drugog načina naknade štete, koji je jednako povoljan kao tretman koji ta Strana ugovornica obezbeđuje ulagačima sopstvene države ili ulagačima bilo koje treće države. Ta plaćanja će biti efikasno izvršena u slobodnoj konvertibilnoj valuti i biće odmah prenosiva.

2. Bez obzira na odredbe stava 1. ovog člana, ulagačima države jedne Strane ugovornice koji, u bilo kojoj od situacija navedenih u tom stavu, pretrpe štetu na teritoriji države druge Strane ugovornice , koja je posledica:

a) zaplene njihove imovine, ili njenog dela od strane vojnih snaga ili organa vlasti, ili

b) uništavanja njihove imovine, ili njenog dela od strane vojnih snaga ili organa vlasti, koja nije bila neophodna u datoj situaciji,

obezbediće se odgovarajuća naknada u svetlu konkretnih okolnosti.

Član 6.

Eksproprijacija

1. Ulaganja ulagača bilo koje države Strane ugovornice neće biti nacionalizovana, eksproprisana ili podvrgnuta bilo kojim drugim merama po dejstvu jednakim nacionalizaciji ili eksproprijaciji (u daljem tekstu: eksproprijacija), na teritoriji države druge Strane ugovornice osim u javnom interesu utvrđenim zakonom ili u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države te Strane ugovornice. Eksproprijacija će biti sprovedena uz dužno poštovanje zakona, na nediskriminatornoj osnovi i uz plaćanje odgovarajuće naknade, koja će biti izvršena bez nepotrebnog odlaganja.

2. Ovakva naknada će odgovarati pravičnoj tržišnoj vrednosti eksproprisanog ulaganja kakva je bila neposredno pre eksproprijacije ili pre nego što je eksproprijacija postala opšte poznata činjenica, u zavisnosti od toga šta je bilo pre.

3. Bez obzira na stav 2. ovog člana, ta pravična tržišna vrednost će biti izražena u slobodnoj konvertibilnoj valuti po tržišnom kursu koji se za tu valutu primenjuje na dan transfera. Naknada će uključivati kamatu po komercijalnoj stopi utvrđenoj na tržišnoj osnovi za depozite u valuti plaćanja, obračunatoj od dana kada je eksproprijacija izvršena do datuma isplate.

4. Oštećeni ulagač ima pravo, u skladu sa zakonima i propisima države Strane ugovornice koja je izvršila eksproprijaciju, na hitno razmatranje njegovog predmeta od strane sudskog ili drugog nezavisnog organa države te Strane ugovornice, i na vrednovanje njegovog ulaganja u skladu sa principima ustanovljenim ovim Sporazumom.

Član 7.

Transferi

1. Svaka Strana ugovornica će, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svoje države, u dobroj veri obezbediti ulagačima države druge Strane ugovornice, slobodan transfer plaćanja u vezi sa ulaganjem, na i sa teritorije njene države. Ta plaćanja uključuju posebno, mada ne i isključivo:

a) uložen kapital i dodatna sredstva za održavanje ili povećanje ulaganja;

b) prihode;

v) prihode od likvidacije ili ukupne ili delimične prodaje ulaganja

g) iznosa neophodnih za plaćanje troškova koji proizilaze iz upravljanja ulaganjem, kao što su plaćanje naknada za autorska prava i licence ili drugi slični troškovi;

d) iznosi naknada utvrđenih članovima 5. i 6. ovog Sporazuma;

đ) plaćanja koja se odnose na upravljačke naknade;

e) plaćanja po osnovu rešavanja sporova u smislu člana 11. ovog sporazuma;

ž) plaćanja u vezi sa ugovorima, uključujući i kreditne sporazume;

z) isplatu zarada osoblja angažovanog iz inostranstva u vezi sa ulaganjem.

2. Transferi iz stava 1. ovog člana biće izvršeni bez ograničenja i odlaganja, u slobodnoj konvertibilnoj valuti obračunatoj po tržišnom kursu koji se primenjuje na dan transfera za valutu koja se prenosi. Ukoliko je tržišni kurs neodgovarajući, primeniće se kurs najsličniji onom kojim se konvertuje valuta u Specijalna prava vučenja.

3. Bez obzira na st. 1. i 2. ovog člana, Strana ugovornica može odložiti ili sprečiti transfer po zahtevu ulagača, primenom jednakih, nediskriminatornih mera i uz primenu, u dobroj veri, zakona i propisa njennj države koji se odnose na:

a) Plaćanje poreza i državnih obaveza;

b) Bankrot ili otvaranje stečajnog postupka, ili zaštita prava poverioca;

v) Krivične ili prekršajne presude; i

g) obezbeđenje usklađivanja zahteva sa pravilima ili presudama arbitražnih sudova Strane ugovornice koja je domaćin ulaganja.

4. Strana ugovornica može usvojiti ili nastaviti da primenjuje mere koje nisu u skladu sa njenim obavezama iz člana 7. ovog Sporazuma;

a) u slučaju ozbiljnog poremećaja platnog bilansa i spoljnih finansijskih teškoća ili njihovog prevazilaženja; ili

b) u slučaju kada, pod izuzetnim okolnostima, kretanje kapitala ili njegovo relizovanje, može da prouzrokuje ozbiljne teškoće po makroekonomsko upravljanje, i makar delimičnu primenu monetarne i devizne politike.

5. Mere navedene u stavu 4:

a) biće u skladu sa članovima Sporazuma o članstvu u Međunarodnom monetarnom Fondu;

b) biće privremene i prestaće čim to dozvole uslovi;

v) o njima će odmah biti obaveštena druga Strana ugovornica.

6. Ni na koji način se ovim članom neće umanjiti prava koje uživa i obaveze koje država Strana ugovornica ima po osnovu svog članstva u Međunarodnom Monetarnom Fondu.

Član 8.

Prenos prava (Subrogacija)

Ako Strana ugovornica ili njena ovlašćena agencija (garant) izvrši plaćanje naknade štete ulagaču sopstvene države na osnovu garancije koju je dala za nekomercijalne rizike u vezi sa ulaganjem na teritoriji države druge Strane ugovornice, Strana ugovornica koja je domaćin ulaganja će priznati prenos na garanta svih prava i potraživanja koji proizilaze iz ulaganja, i priznaće da je garant ovlašćen da ostvaruje takva prava ili realizuje takva potraživanja u istom obimu kao i prvobitni ulagač.

Član 9.

Odbijanje povlastica

1. Strana ugovornica može odbiti primenu povlastica koje pruža ovaj Sporazum ulagaču države druge Strane ugovornice ili ulaganju tog ulagača, ako:

a) je ulagač u vlasništvu ili pod kontrolom lica koja imaju državljanstvo treće zemlje ili Strane ugovornice koja je odbijena:

b) ulagač ne vodi suštinske poslovne aktivnosti na teritoriji države druge Strane ugovornice.

Radi izbegavanja sumnje, jednom izdato, takvo odbijanje može se primeniti na sve ili samo pojedine ulagače ili ulaganja ulagača, pa čak i na buduće ulagače i ulaganja.

Član 10.

Rešavanje sporova između Strana ugovornica

1. Sporovi koji nastanu između Strana ugovornica u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma rešavaće se, po mogućnosti, konsultacijama i pregovorima.

2. Ako se spor između Strana ugovornica ne može rešiti na ovaj način u roku od šest (6) meseci od dana kada je zatraženo započinjanje pregovora on će, na zahtev jedne Strane ugovornice, biti podnet arbitražnom sudu na rešavanjeu skladu sa ovim članom.

3. Taj arbitražni sud će se konstituisati za svaki pojedinačni slučaj, na sledeći način. U roku od dva (2) meseca od prijema zahteva za arbitražu, svaka Strana ugovornica će imenovati jednog člana arbitražnog suda. Ova dva člana će onda odabrati trećeg člana – državljanina treće zemlje, koji će, uz saglasnost obe Strane ugovornice, biti imenovan za predsednika arbitražnog suda. Predsednik će biti imenovan u roku od četiri (4) meseca od dana imenovanja ostala dva (2) člana suda.

4. Ako se u rokovima utvrđenim u stavu 3. ovog člana ne izvrši konstituisanje arbitražnog suda, svaka Strana ugovornica može, u odsustvu nekog drugog sporazuma, zatražiti od Predsednika Međunarodnog suda pravde da obavi potrebna imenovanja. Ako je Predsednik Međunarodnog suda pravde državljanin države bilo jedne ili druge Strane ugovornice, ili ako je na drugi način sprečen da obavi ovu funkciju, zatražiće se od potpredsednika Međunarodnog suda pravde UN da obavi potrebna imenovanja. Ako je potpredsednik Međunarodnog suda pravde državljanin države bilo jedne ili druge Strane ugovornice, ili ako je i on sprečen da obavi ovu funkciju, svaka Strana ugovornica može zatražiti da najstariji po starešinstvu član Međunarodnog suda pravde obavi potrebna imenovanja.

5. Arbitražni sud će odlučivati na osnovu odredaba ovog sporazuma, kao i opšteprihvaćenih principa i pravila međunarodnog prava. Arbitražni sud donosi odluke većinom glasova. Njegove odluke su konačne i obavezujuće za obe Strane ugovornice.

6. Svaka Strana ugovornica će snositi troškove učešća svog predstavnika u arbitražnom postupku. Troškove Predsednika i preostale troškove podjednako će snositi obe Strane ugovornice.

Član 11.

Rešavanje sporova između ulagača i države druge Strane ugovornice

1. Sporovi između ulagača države jedne Strane ugovornice i države druge Strane ugovornice koji proizilaze iz njenih obaveza u skladu sa ovim Sporazumom i u vezi sa ulaganjem ulagača prve Strane ugovornice, rešavaće se, kad god je to moguće, prijateljskim putem.

2. Ako se spor iz stava 1. ovog člana ne može rešiti pregovorima u roku od šest (6) meseci od dana prijema pismenog zahteva za rešavanje, spor može, po izboru strana u sporu, biti podnet na rešavanje:

a) nadležnom sudu Strane ugovrnice na teritoriji čije države je izvršeno ulaganje; ili

b) arbitražnom sudu, koji će, osim ukoliko je nešto drugo dogovoreno između strana u sporu, biti osnovan u skladu sa Arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih nacija za Trgovinsko pravo (UNCITRAL);

v) Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova (ICSID), osnovanom u skladu sa odredbama Konvencije o rešavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država, otvorene za potpisivanje u Vašingtonu 18. marta 1965. godine (u daljem tekstu: Centar).

3. Izbor ulagača da spor podnese na rešavanje nadležnom sudu Strane ugovornice u skladu sa stavom 2. (a) ili arbitražnom sudu shodno odredbama stava 2. (b) i 2. (v) ovog člana je konačan.

4. Nijedna od Strana ugovornica, koja je strana u sporu, ne može podneti prigovor, u bilo kojoj fazi arbitražnog postupka ili izvršenja arbitražne presude, na činjenicu da je ulagač, koji je strana u sporu, primio obeštećenje za deo ili celokupan gubitak u skladu sa ugvorom o osiguranju.

5. Spor će biti rešavan u skladu sa zakonom, primenjujući uslove iz ovog sporazuma, nacionalno zakonodavstvo Strane ugovornice koja je strana u sporu i principima međunarodnog javnog prava.

6. Ova presuda će biti konačna i obavezujuća za strane u sporu i primenjivaće se na teritoriji država Strana ugovornica u skladu sa principa međunarodnog javnog prava i nacionalnim zakonodavstvom.

Član 12.

Primena drugih odredaba

1. Ako zakoni i propisi bilo koje od Strana ugovornica, odnosno međunarodni sporazumi čiji su potpisnici države Strana ugovornica, sadrže odredbe, kojima se ulaganjima ulagača države druge Strane ugovornice daje tretman koji je povoljniji od tretmana koji se obezbeđuje ovim sporazumom, takvi zakoni i propisi će, u meri u kojoj su povoljniji, imati prednost u primeni nad ovim Sporazumom.

2. Odredba ovog člana ne daje pravo Strani ugovornici da koristi bilo koji metod rešavanja sporova između ulagača i Strane ugovornice, osim onog kako je izričito propisan članom 11. ovog Sporazuma.

Član 13.

Konsultacije

Strane ugovornice su saglasne da se, na predlog bilo koje od njih, održe hitne konsultacije, kako bi se rešio svaki spor koji između njih nastane u vezi ovog Sporazuma ili kako bi se razmotrilo svako pitanje u vezi sa primenom ovog Sporazuma, ili da se prouči svako drugo pitanje koje može nastati iz Sporazuma. Te konsultacije će se održati između ovlašćenih predstavnika Strana ugovornica, u mestu i u vreme koje će se dogovoriti između Strana ugovornica diplomatskim putem.

Član 14.

Primena sporazuma

Odredbe ovog sporazuma se odnose na ulaganja koja su ulagači države jedne Strane ugovornice izvršili pre kao i posle stupanja na snagu ovog Sporazuma, a primenjivaće se od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, s tim što se neće primenjivati na sporove koji su nastali u vezi sa ulaganjem, ili bilo kakve zahteve koji su ispostavljeni pre njegovog stupanja na snagu.

Član 15.

Dodaci, izmene i dopune

Ovaj sporazum može biti izmenjen i dopunjen uzajamnom saglasnošću Strana ugovornica. Ovi dodaci, izmene i dopune biće sačinjeni u formi odvojenog sporazuma o izmenama i dopunama ili protokola između Strana ugovornica. Oni će stupiti na snagu po istoj proceduri propisanoj za stupanje na snagu osnovnog Sporazuma, i od dana stupanja na snagu će činiti njegov sastavni deo.

Član 16.

Stupanje na snagu, trajanje i prestanak važenja Sporazuma

1. Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema diplomatskim putem poslednjeg pisanog obaveštenja kojim Strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu o ispunjenju njihove unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj sporazum će biti na snazi neograničeni vremenski period, osim ako jedna Strana ugovornica pismeno ne obavesti drugu, diplomatskim putem, o svojoj nameri da raskine Sporazum. Sporazum će prestati da važi jednu (1) godinu od dana kada druga Strana ugovornica primi obaveštenje o prestanku važenja.

3. Kada se radi o ulaganjima realizovanim pre isteka roka važenja ovog sporazuma odredbe članova 1.-15. ovog sporazuma i dalje će važiti u periodu od narednih deset (10) godina od datuma prestanka njegovog važenja.

Sačinjeno u Beogradu, dana 8. juna 2011. godine, u dva originala, svaki na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku pri čemu su svi tekstovi podjednako autentični. U slučaju bilo kakve razlike u tumačenju i primeni, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

U POTVRDU ČEGA su dole potpisana lica, valjano ovlašćena od svojih Vlada, potpisala ovaj sporazum.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Azerbejdžan _________________________________ ___________________________________

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAžE POTVRđIVANJE MEđUNARODNOG UGOVORA

Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koji je potpisan u Beogradu, 8. juna 2011. godine, sadržani su u želji potpisnica sporazuma da se ustanovi pravni osnov i okvir u kome će se obezbediti dodatno privlačenje investitora iz te zemlje. Ovo posebno imajući u vidu da su pojedine kompanije iz Azerbejdžana već izrazile interes za dolazak u Republiku Srbiju radi boljeg upoznavanja sa opštim uslovima poslovanja i ulaganja, naročito u oblasti naftne industrije. Sporazum je sa srpske strane potpisao Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

Navedenim Sporazumom garantuje se ulagačima država ugovornih strana nacionalni i tretman najpovlašćenije nacije, kao i puna zaštita i bezbednost njihovih ulaganja. Obezbeđuje se takođe uzajamnost u primeni pravičnog i nedskriminatornog tretmana, kao i naknada gubitaka koje investitor pretrpi, a koji su rezultat događaja ili okolnosti koji se nisu mogli predvideti niti sprečiti (rat, oružani nemiri, protesti…). Ulagačima iz zemalja ugovornica se takođe garantuje da u odnosu na njihovo ulaganje neće biti izvršena eksproprijacija, niti neka druga, slična mera države koja joj je po dejstvu jednaka, osim u slučajevima propisanim zakonom i po strogo propisanom postupku, kao i da će biti praćena efikasnom i efektivnom naknadom koja će, pored tržišne vrednosti eksproprisanog ulaganja obuhvatati i pripadajuću kamatu i to od dana izvršenja eksproprijacije do dana isplate naknade.

Sporazumom se takođe garantuje pravo ulagača da, u slučaju spora sa državom domaćinom, koji se tiče ulaganja, može tražiti zaštitu kod međunarodnog arbitražnog suda, u skladu sa osnovnim principa međunarodnog prava u ovoj oblasti i odredbama Vašingtonske konvencije o rešavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država koju je Republika Srbija ratifikovala.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, potpisanog 8. juna 2011. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku.

Odredba člana 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori“.

PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA IZVRšAVANJE MEđUNARODNOG UGOVORA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar