Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE

O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma, sačinjen u Minsku 26. januara 2017. godine u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE

O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Belorusije (u daljem tekstu: Strane),

smatrajući da turizam predstavlja važno sredstvo za jačanje uzajamnog razumevanja, izražavanje dobre volje i učvršćivanje odnosa između naroda,

shvatajući značaj razvoja turizma za ekonomski, kulturni i socijalni život dveju država,

u želji da doprinesu razvoju odnosa u oblasti turizma između dve države i jačanju saradnje između organa državne uprave,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Strane će u okviru svojih nadležnosti jačati i razvijati saradnju u oblasti turizma na osnovu ravnopravnosti i uzajamne koristi, u skladu sa ovim sporazumom, zakonodavstvom država Strana i međunarodnim ugovorima čije su potpisnice Republika Srbija i Republika Belorusija.

Član 2.

Strane će, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvima, podsticati saradnju između organa državne uprave u sferi turizma, kao i doprinositi uspostavljanju kontakata i proširivanju saradnje između subjekata turističke industrije u cilju razvoja međunarodnog i unutrašnjeg turizma, uključujući one koji investiraju u oblast turizma.

Član 3.

Strane će težiti pojednostavljivanju pograničnih i drugih formalnosti u vezi sa turističkom razmenom.

Član 4.

Strane će podsticati međusobnu razmenu informacija o razvoju turističkog tržišta i učešće na međunarodnim turističkim sajmovima koji se održavaju na teritoriji dve države.

Član 5.

Strane će razmenjivati informacije iz oblasti turizma, uključujući:

zakonodavne i druge normativne pravne akte kojima se reguliše turistička delatnost;

statističke podatke iz oblasti turizma;

iskustvo u poboljšanju kvaliteta turističkih usluga i

iskustvo u regulisanju rada subjekata u turističkoj delatnosti.

Član 6.

Strane će podsticati međusobnu saradnju u okviru članstva u Svetskoj turističkoj organizaciji (UNWTO) i drugim međunarodnim turističkim organizacijama.

Član 7.

Strane će doprinositi uspostavljanju kontakata i unapređenju saradnje obrazovnih institucija koje pripremaju stručne kadrove za rad u oblasti turizma i podsticati razmenu stručnjaka i predstavnika medija specijalizovanih za pitanja turizma.

Strane će u svakom konkretnom slučaju usaglašavati finansijske uslove realizacije poseta i razmena stručnjaka i novinara.

Član 8.

Svaka od Strana određuje kompetentni organ odgovoran za realizaciju ovog sporazuma i informiše o tome drugu Stranu zajedno sa obaveštenjem o sprovođenju unutardržavnih procedura potrebnih za stupanje na snagu ovog sporazuma.

U slučaju promene kompetentnog organa odgovornog za realizaciju ovog sporazuma, Strana kod koje je došlo do izmena informiše o tome drugu Stranu diplomatskim putem u najkraćem mogućem roku.

Član 9.

Svi sporovi između Strana u pogledu realizacije i tumačenja ovog sporazuma rešavaće se putem pregovora i konsultacija.

Uz obostranu saglasnost Strana u ovaj sporazum mogu da se unose izmene i/ili dopune koje se regulišu posebnim protokolima i predstavljaju neraskidiv deo Sporazuma.

Član 10.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg pisanog obaveštenja, diplomatskim putem, kojim se potvrđuje da su Strane sprovele odgovarajuće unutardržavne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum se zaključuje na pet (5) godina i automatski se prolongira za naredni petogodišnji period, ukoliko ni jedna od Strana putem pisanog obaveštenja upućenog drugoj Strani, diplomatskim putem najkasnije šest meseci pre isteka roka njegovog važenja, ne izrazi želju da ga raskine.

Prestanak važenja ovog sporazuma ne utiče na realizaciju programa i projekata dogovorenih u periodu njegovog važenja, ako se Strane ne dogovore drugačije.

Datumom stupanja na snagu ovog sporazuma stavlja se van snage u odnosima Republike Srbije i Republike Belorusije Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma, koji je sačinjen u Beogradu, 26. novembra 1998. godine, a koji je stupio na snagu 12. januara 2000. godine.

Sačinjeno u Minsku, dana 26. januara 2017. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako verodostojna.

Za Vladu

Za Vladu

Republike Srbije

Republike Belorusije

Goran Knežević

Aleksandar Šamko

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog sporazuma

1. Ovaj sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma predložen je sa ciljem jačanja međusobnih turističkih veza, kao i doprinosa turizma unapređenju ukupnih bilateralnih odnosa. Njime se potvrđuje spremnost dve države da uspostave saradnju u oblasti turizma, kao i unapređenje odnosa u oblasti ekonomije i kulture i stvore uslovi za njihov dalji razvoj. Zaključivanjem ovog sporazuma daje se doprinos zaokruživanju institucionalnog okvira za olakšavanje i jačanje saradnje između pojedinih partnera u turizmu, u cilju poboljšanja ukupnih bilateralnih ekonomskih odnosa.

2. Dosadašnju saradnju u oblasti turizma sa Republikom Belorusijom karakterišu tradicionalno dobri bilateralni odnosi. Uprkos interesovanju izraženom kod stanovništva i nadležnih organa obe države za unapređenjem saradnje u oblasti turizma, rezultati turističkog prometa nisu na očekivanom nivou, ako se imaju u vidu raspoložive turističke mogućnosti i potencijali. Zvaničnom statistikom ne prati se turistički promet (dolasci i noćenja stranih turista po državama iz kojih dolaze) posebno za turiste iz Republike Belorusije, već su isti obuhvaćeni kategorijom ostale evropske države. Iz tog razloga ne raspolažemo podacima za broj dolazaka i noćenja turista iz Republike Belorusije, kao ni o njihovom doprinosu deviznom prihodu od turizma. Takođe, nedostaje i organizovani nastup i promocija naše turističke ponude za potencijalne turiste iz Republike Belorusije.

Unapređenju saradnje u narednom periodu doprinelo bi kreiranje posebnih programa za turiste iz Republike Belorusije u vezi sa kratkim gradskim odmorima (City break), organizovanje poseta beloruskih sportista planinskim centrima u sezoni i van sezone (Kopaonik, Zlatibor, Divčibare i Tara) kao i poseta banjskim mestima i programi koji se odnose na verski turizam Srbije.

3. U Sporazumu su naznačeni posebni oblici saradnje od interesa i značaja za razvoj turizma u obe države, u cilju uspostavljanja pravne osnove za dalji razvoj turističke razmene na principima ravnopravnosti i uzajamne koristi.

Članom 1. predviđa se da će Strane u okviru svojih nadležnosti jačati i razvijati saradnju u oblasti turizma na osnovu ravnopravnosti i uzajamne koristi, u skladu sa ovim sporazumom, zakonodavstvom država Strana i međunarodnim ugovorima čije su potpisnice Republika Srbija i Republika Belorusija.

Članom 2. predviđa se da će Strane, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvima, podsticati saradnju između organa državne uprave u sferi turizma, kao i doprinositi uspostavljanju kontakata i proširivanju saradnje između subjekata turističke industrije u cilju razvoja međunarodnog i unutrašnjeg turizma, uključujući one koji investiraju u oblast turizma.

Članom 3. predviđa se da će Strane težiti pojednostavljivanju pograničnih i drugih formalnosti u vezi sa turističkom razmenom.

Članom 4. regulisano je da Strane podstiču razmenu informacija o razvoju turističkog tržišta i učešće na međunarodnim turističkim sajmovima koji se održavaju na teritoriji dve države.

Članom 5. predviđa se da Strane razmenjuju informacije iz oblasti turizma, uključujući: zakonodavne i druge normativne pravne akte kojima se reguliše turistička delatnost; statističke podatke iz oblasti turizma; iskustvo u poboljšanju kvaliteta turističkih usluga i iskustvo u regulisanju rada subjekata u turističkoj delatnosti.

Članom 6. se predviđa da strane podstiču međusobnu saradnju u okviru članstva u Svetskoj turističkoj organizaciji (UNWTO) i drugim međunarodnim turističkim organizacijama.

Članom 7. predviđa se da će Strane doprinositi uspostavljanju kontakata i unapređenju saradnje obrazovnih institucija koje pripremaju stručne kadrove za rad u oblasti turizma i podsticati razmenu stručnjaka i predstavnika medija specijalizovanih za pitanja turizma. Takođe se predviđa da će Strane u svakom konkretnom slučaju usaglašavati finansijske uslove realizacije poseta i razmena stručnjaka i novinara.

Članom 8. reguliše se da Svaka od Strana određuje kompetentni organ odgovoran za realizaciju ovog sporazuma i informiše o tome drugu Stranu zajedno sa obaveštenjem o sprovođenju unutardržavnih procedura potrebnih za stupanje na snagu ovog sporazuma. Predviđeno je da u slučaju promene kompetentnog organa odgovornog za relizaciju ovog sporazuma, Strana kod koje je došlo do izmena informiše o tome drugu Stranu diplomatskim putem u najkraćem mogućem roku.

Članom 9. se reguliše da se svi sporovi između Strana u pogledu realizacije i tumačenja ovog sporazuma rešavaju putem pregovora i konsultacija. Uz obostranu saglasnost Strana u ovaj sporazum mogu da se unose izmene i/ili dopune koje se regulišu posebnim protokolima i predstavljaju neraskidiv deo Sporazuma.

Članom 10. se reguliše da ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg pisanog obaveštenja, diplomatskim putem, kojim se potvrđuje da su Strane sprovele odgovarajuće unutardržavne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu. Regulisano je da se ovaj sporazum zaključuje na pet (5) godina i automatski se prolongira za naredni petogodišnji period, ukoliko ni jedna od Strana putem pisanog obaveštenja upućenog drugoj Strani, diplomatskim putem najkasnije šest meseci pre isteka roka njegovog važenja, ne izrazi želju da ga raskine. Prestanak važenja ovog sporazuma ne utiče na realizaciju programa i projekata dogovorenih u periodu njegovog važenja, ako se Strane ne dogovore drugačije. Datumom stupanja na snagu ovog sporazuma stavlja se van snage Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma, koji je sačinjen u Beogradu, 26. novembra 1998. godine, a koji je stupio na snagu 12. januara 2000. godine.

III. Stvaranje finansijskih obaveza za Republiku Srbiju izvršavanjem međunarodnog sporazuma

Izvršavanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju, osim za podsticanje učešća na sajmovima turizma i drugim događajima u cilju unapređenja turističke ponude.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje međunarodnog

sporazuma

Imajući u vidu da je ovim sporazumom predviđeno da se podstiče učešće na sajmovima turizma i drugim događajima, u cilju predstavljanja turističke ponude obe države, kao i razmena poseta stručnjaka iz oblasti turizma, u narednim godinama sredstva će se obezbediti u okviru limita na razdelu ministarstva nadležnog za poslove turizma.

Ostavite komentar