Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE O UZAJAMNOM ZASTUPANJU U PRUŽANJU KONZULARNE ZAŠTITE I USLUGA U TREĆIM ZEMLJAMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama, sačinjen 14. marta 2012. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine (srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku).

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama

Republika Srbija i Bosna i Hercegovina, u daljem tekstu strane ugovornice, polazeći od:

– želje obe države da nastave da održavaju bliske veze i dobrosusedske odnose;

– obostranog interesa da unapređuju svestranu i uzajamno korisnu saradnju;

– od želje da unaprede zaštitu svojih građana u inostranstvu;

– inicijative obe strane ugovornice da njihovi državljani imaju konzularnu zaštitu i usluge i u zemljama gde jedna od strana ugovornica nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo, a u skladu sa evropskim vrednostima u uzajamnom zastupanju u trećim zemljama,

dogovorile su se o sledećem:

Strane ugovornice pružaju konzularnu zaštitu i usluge državljanima druge strane ugovornice preko mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava, na teritoriji trećih država u kojima ne postoje diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine, ukoliko se treća država tome ne protivi.

Pod konzularnom zaštitom, u smislu ovog sporazuma, smatra se pružanje pomoći:

1) u slučaju smrti;

2) u slučaju nesreće ili ozbiljne bolesti;

3) u obaveštavanju i pomoći u slučaju elementarnih nepogoda, kriznih situacija, ratnih dejstava, terorističkih akata i drugih većih nesreća;

4) prilikom hapšenja, zatvaranja, pritvaranja ili zadržavanja na drugi način;

5) licima koja su bila žrtve nasilja;

6) u postupku pribavljanja dokumenata.

Član 1.

Pružanje pomoći u slučaju smrti

Diplomatsko-konzularna predstavništva strana ugovornica obaveštavaju diplomatskim putem drugu stranu ugovornicu o smrti njenih državljana. U zavisnosti od propisa zemlje prijema i uz pristanak najbližih srodnika preminulog, diplomatsko-konzularna predstavništva strana ugovornica pružaju pomoć u postupku prenosa posmrtnih ostataka i izdaju sprovodnicu za prenos posmrtnih ostataka.

U cilju izdavanja sprovodnice podnosioci zahteva prilažu potrebna dokumenta predviđena propisima zemlje čiji su državljani, odnosno zemlje u koju se prenose posmrtni ostaci.

Ukoliko je lice preminulo od zarazne bolesti, potrebno je pribaviti saglasnost zemlje čije državljanstvo ima preminuli, odnosno zemlje u koju se prenose posmrtni ostaci.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo strane ugovornice koja izdaje sprovodnicu, čini to na obrascu propisanom svojim unutrašnjim zakonodavstvom.

U tekstu sprovodnice obavezno je naglasiti da je ista izdata na osnovu međunarodnog sporazuma.

Član 2.

Pružanje pomoći u slučaju teške nesreće ili ozbiljne bolesti

Diplomatsko-konzularna predstavništva strana ugovornica posećuju državljane druge strane ugovornice i savetuju ih kako da ostvare odgovarajući medicinski tretman, ukoliko im se oni obrate za pomoć.

U slučaju potrebe za transportovanjem državljana druge strane ugovornice u zemlju porekla ili neku treću zemlju radi pružanja adekvatne medicinske pomoći, diplomatsko-konzularna predstavništva predlažu diplomatskim putem preduzimanje određenih koraka u cilju evakuacije i zbrinjavanja državljana strana ugovornica.

Član 3.

Pružanje pomoći u slučaju elementarnih nepogoda, kriznih situacija, ratnih dejstava, terorističkih akata i drugih većih nesreća

Diplomatsko-konzularna predstavništva strana ugovornica pružaju pomoć državljanima druge strane ugovornice u slučaju elementarnih nepogoda, kriznih situacija, ratnih dejstava, terorističkih akata i drugih većih nesreća u zemlji prijema, putem obaveštavanja, pribavljanja određenih informacija, pomoći u evakuaciji i na drugi način.

Član 4.

Pružanje pomoći u slučaju hapšenja, zatvaranja, pritvaranja ili zadržavanja na drugi način

Diplomatsko-konzularna predstavništva strana ugovornica, po dobijanju informacije od organa zemlje prijema ili saznanja na drugi način, ukoliko to stranka želi, obaveštavaju diplomatskim putem drugu stranu ugovornicu o hapšenju, zatvaranju, pritvaranju ili zadržavanju na drugi način njenih državljana.

Ukoliko državljanin druge strane ugovornice to želi, predstavnici diplomatsko-konzularnog predstavništva će ga posetiti odmah po prijemu informacije o lišavanju slobode. Predstavnici diplomatsko-konzularnog predstavništva će se tom prilikom uveriti da li je državljanin druge strane ugovornice upoznat sa pravima koja ima prema propisima zemlje prijema. Licu lišenom slobode će biti pojašnjeno kako da zahteva pravnu pomoć i biće mu dostavljena lista advokata zemlje prijema.

Diplomatsko-konzularna predstavništva strana ugovornica utvrđuju da li su državljani druge strane ugovornice koji su lišeni slobode, diskriminisani u tretmanu u odnosu na državljane zemlje u kojoj je lice lišeno slobode ili druge strance i da li se poštuju opšteprihvaćeni međunarodni standardi. Ukoliko se utvrdi da se ne poštuje minimum standarda, diplomatsko-konzularna predstavništva preduzimaju odgovarajuće aktivnosti kod nadležnih organa zemlje prijema, o čemu obaveštavaju drugu stranu ugovornicu diplomatskim putem.

Član 5.

Pružanje pomoći žrtvama nasilja

U slučaju da državljanin druge strane ugovornice bude žrtva nasilja, diplomatsko-konzularna predstavništva o tome odmah obaveštavaju diplomatskim putem drugu stranu ugovornicu i pružaju svu potrebnu zaštitu, kako u pogledu dobijanja medicinske pomoći, tako i dobijanja pravnog saveta. Ukoliko se lice nije obratilo nadležnim organima zemlje prijema, pruža mu se informacija i konkretna pomoć pri sastavljanju izjave kojom će prijaviti učinjeno krivično delo, a informiše se i o mogućnostima za dobijanje naknade predviđene pravom zemlje prijema.

Član 6.

Pribavljanje dokumenata i poslovi legalizacije

Diplomatsko-konzularna predstavništva strana ugovornica diplomatskim putem vrše pribavljanje različitih vrsta javnih isprava za potrebe državljana druge strane ugovornice.

Diplomatsko-konzularna predstavništva strana ugovornica vrše i poslove overe potpisa, prepisa, rukopisa, kopija dokumenata i prevoda u skladu sa svojim propisima i međunarodnim konvencijama.

U slučaju potrebe, diplomatsko-konzularno predstavništvo strane ugovornice koja pruža uslugu može zatražiti dodatnu proveru.

Član 7.

Počasni konzuli

Konzulati na čelu sa počasnim konzularnim funkcionerima pružaju zaštitu i pomoć državljanima druge strane ugovornice, u skladu sa svojim nadležnostima.

Član 8.

Troškovi

Troškovi pružanja konzularnih usluga državljanima druge strane ugovornice naplaćuju se u skladu sa propisima kojima su uređene administrativne takse za spise i radnje organa one ugovorne strane koja pruža konzularne usluge, što podrazumeva i naplatu stvarnih troškova.

Izuzetno, u naročito opravdanim slučajevima, kada pružanje konzularne usluge iziskuje veće materijalne troškove, usluga će biti pružena uz prethodno davanje garancije za njihovo pokriće.

Član 9.

Lista diplomatsko-konzularnih predstavništava

Dve strane će diplomatskim putem, najmanje jedanput godišnje, razmenjivati listu diplomatsko-konzularnih predstavništava koje imaju u inostranstvu, uključujući i konzulate na čelu sa počasnim konzularnim funkcionerima.

Ukoliko jedna od strana ugovornica donese odluku o otvaranju, odnosno zatvaranju diplomatsko-konzularnog predstavništva, o toj odluci će u roku od 30 dana od dana otpočinjanja rada, odnosno zatvaranja, diplomatskim putem obavestiti drugu stranu ugovornicu.

Član 10.

Specimeni obrazaca

Dve strane će diplomatskim putem razmeniti specimene obrazaca svih javnih isprava koje se koriste u postupku sprovođenja ovog sporazuma.

Član 11.

Notifikacija

Dve strane će notifikovati pružanje konzularne zaštite i usluga Ministarstvu inostranih poslova zemlje prijema, shodno članu 8. Bečke konvencije o konzularnim odnosima i članu 46. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

Član 12.

Stupanje na snagu i prestanak važnosti

Sporazum stupa na snagu 30 dana nakon prijema poslednjeg obaveštenja strana ugovornica diplomatskim putem da su ispunjeni svi uslovi nacionalnog zakonodavstva za početak njegove primene.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. 

Izmene i dopune Sporazuma stupaju na snagu po proceduri predviđenoj za njegovo stupanje na snagu.

Svaka strana ugovornica može otkazati primenu Sporazuma, diplomatskim putem, u pisanoj formi. Sporazum prestaje da važi po isteku tri meseca od dana prijema obaveštenja jedne strane ugovornice o njenom otkazivanju.

 Sačinjeno u………………….., dana…………………….godine u dva originala, svaki na srpskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine (srpskom, bosanskom i hrvatskom), pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni.

Za Republiku Srbiju Za Bosnu i Hercegovinu

Vuk Jeremić Zlatko Lagumdžija

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori“.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Sporazum između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama potpisali su 14. marta 2012. godine Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije i Zlatko Lagumdžija, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.

Potvrđivanje Sporazuma između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama predstavlja realizaciju dogovora o nastavku bilateralne saradnje i doprineće daljem unapređenju bilateralnih odnosa i regionalne saradnje u približavanju zemalja regiona evropskim standardima u pružanju konzularne zaštite.

Ministarstvo spoljnih poslova pridaje značaj ovom Sporazumu sa aspekta zaštite državljana Republike Srbije u zemljama u kojima Republika Srbija nema otvoreno diplomatsko-konzularno predstavništvo.

III. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar