Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnim putovanjima državljana

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O UZAJAMNIM PUTOVANjIMA DRŽAVLjANA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnim putovanjima državljana, potpisan 13. novembra 2006. godine u Beogradu, u originalu na srpskom i bugarskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O UZAJAMNIM PUTOVANjIMA DRŽAVLjANA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Bugarske, u daljem tekstu: „Ugovorne strane“, rukovođene željom za daljim razvojem i unapređenjem saradnje između dve države, nastojeći da regulišu putovanja državljana dveju država, sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

1. Državljani države jedne Ugovorne strane ulaze, prolaze u tranzitu, privremeno borave i napuštaju teritoriju države druge Ugovorne strane u skladu sa odredbama ovog Sporazuma uz prezentiranje važeće putne isprave koje su navedene u Prilogu ovog Sporazuma.

2. Državljani države jedne Ugovorne strane ulaze i napuštaju teritoriju države druge Ugovorne strane preko graničnih prelaza zaprelazak državnih granica Ugovornih strana koji su otvoreni zameđunarodni saobraćaj.

Član 2.

1. Državljani Republike Bugarske nosioci važeće putneisprave, mogu da ulaze, da prolaze u tranzitu, da privremenoborave i napuštaju teritoriju Republike Srbije bez viza na rokdo 90 (devedeset) dana u okviru 6 (šest) meseci od dana njihovogprvog ulaska.

2. Državljani Republike Srbije koji poseduju važeću putnuispravu i vizu izdatu od strane diplomatskog ili konzularnogpredstavništva Republike Bugarske, mogu da ulaze, da prolaze utranzitu, da borave i napuštaju teritoriju Republike Bugarske uvizom određenom roku.

3. Diplomatska i konzularna predstavništvaRepublike Bugarske izdaju vize državljanima Republike Srbije bez naplate takse za zahtev za vizu i takse za vizu.

4. Državljani jedne Ugovorne strane koji žele da na duživremenski period borave na teritoriji druge Ugovorne strane ucilju školovanja, zaposlenja, spajanja porodicai slično, pre ulaska na teritoriju te Ugovorne strane treba da pribave odgovarajuću vrstu vize za dugoročni boravak, shodno unutrašnjem zakonodavstvu svake ugovorne strane, uz obavezu plaćanja propisanih taksi. .

5. Državljani jedne Ugovorne strane koji borave u kraćem roku na teritoriji druge Ugovorne strane nemaju pravo da obavljaju radnu ili drugu vrstu aktivnosti koja je vezana za primanje dohodka.

Član 3.

1. Državljani država Ugovornih strana koji poseduju važeće diplomatske ili službene pasoše, izdate od strane ministarstava spoljnih poslova ugovornih strana, mogu da ulaze, da prolaze u tranzitu, da borave i napuštaju teritoriju države druge Ugovorne strane bez viza na rok do 90 (devedeset) dana u okviru 6 (šest)meseci od dana njihovog prvog ulaska.

2. Državljani države jedne Ugovorne strane nosioci važećeg diplomatskog ili službenog pasoša, koji su službenici diplomatskog ili konzularnog predstavništva, međunarodne organizacije, a nalaze se na teritoriji države druge Ugovorne strane, prvi put ulaze na njenu teritoriju bez viza i borave i napuštaju teritoriju države prijema, bez viza na čitav rok svoje akreditacije, pošto se registruju u skladu sa unutrašnjim zakonodavstvom države prijema.

3. Odredbe stava 2. ovog člana obuhvataju i članoveporodica navedenih državljana (supruga, suprugu/vanbračnog druga), decu ispod 21 godine kada nisu sklopili brak, ili do navršetka 25 godine za Republiku Bugarsku i 26 godine za Republiku Srbiju, koji nisu sklopili brak i školuju se redovno u školskim ustanovama na teritoriji države prijema, koji žive zajedno sa njima za vreme njihovog zvaničnog boravka, ako su nosioci diplomatskog ili službenog pasoša.

4. Kada državljane, navedene u stavu 2. i 3 za vreme njihove akreditacije prate njihovi roditelji koji poseduju važeće pasoše, za njihov prvi ulazak na teritoriju države prijema izdaju se ulazne vize bez naplate taksi za zahteve za vize i taksi za vize, i registruju se u skladu sa unutrašnjim zakonodavstvom države prijema.

5. Odredbe stava 2. ovog člana ne primenjuju se na licanavedena u stavu 3. i 4. kada su oni državljani treće države, prema kojojUgovorne strane primenjuju vizni režim. U tom slučaju ova lica moraju da poseduju odgovarajuću vrstu vize prilikom svog prvogulaska na teritoriju države prijema.

Član 4.

Oslobađaju se obaveze pribavljanja vize državljani Republike Srbije koji su:

a) članovi civilnih posada rečnih i pomorskih brodova, uz prezentiranje važeće putne isprave navedene u Prilogu ovog Sporazuma tačka 2, g), ili uz prezentiranje spiska posade ili izvoda iz njega;

b) članovi vazduhoplovnih posada civilne avijacije uzprezentiranje važećih dokumenata navedenih u Prilogu ovogSporazuma, tačka 2, a), kao i uz prezentiranje upisa u Osnovnudeklaraciju (putni list) leta;

v) članovi spasilačkih ekipa, u slučaju udesa iprirodnih katastrofa, nakon prosleđivanja spiska diplomatskim putem.

Član 5.

1. Diplomatska i konzularna predstavništva Republike Bugarske izdaju višekratne vize na rok od 1 (jedne) godine sledećim kategorijama državljana Republike Srbije:

a) članovima posada vozova, PTT službenicima i pratiocima roba u međunarodnim vozovima čije maršrute prolaze preko teritorije država Ugovornih strana;

b) licima koja na osnovu bilateralnih ugovora ostvaruju redovna putovanja za prevoz putnika i roba u drumskom saobraćaju, koja ulaze i prolaze preko teritorije Ugovornih strana.

2. Višekratne jednogodišnje vize izdate u skladu sa st. 1., a) i b) poništavaju se ukoliko su prestali razlozi za njihovo izdavanje, a nakon o tome primljenog obaveštenja diplomatskim putem.

3. Diplomatska i konzularna predstavništva Republike Bugarske izdaju višekratne vize sa rokom važenja do 1 /jedne/ godine državljanima Republike Srbije koji održavaju redovne poslovne odnose sa fizičkim i pravnim licima iz Republike Bugarske, uz prezentaciju dokumenta koji potvrđuje postojanje takvih odnosa.

4. Diplomatska i konzularna predstavništva Republike Bugarske mogu da izdaju u izuzetnim slučajevima vize za kratkoročni boravak sa rokom važenja dužim od navedenog u stavu 1. ovog člana, državljanima Republike Srbije koji imaju značajnu ulogu u razvoju odnosa između dve države u oblasti privrede, kulture, nauke, obrazovanja, sporta i lokalne samouprave, kada je takav rok predviđen propisima unutrašnjeg zakonodavstva.

Član 6.

1. Diplomatska i konzularna predstavništva Republike Bugarske izdaju u kratkom roku vize državljanima Republike Srbije u sledećim slučajevima:

a) poseta ili praćenje teško obolelog člana porodice, prisustvo sahrani člana porodice ili bliskog rođaka, praćenje posmrtnih ostataka pokojnog lica, uz prezentiranje zvaničnog dokumenta kojipotvrđuje tu činjenicu;

b) praćenje transporta humanitarne pomoći uz prezentiranje odgovarajuće dokumentacije;

v) poseta grobnim mestima i grobovima bliskih rođaka nateritoriji Republike Bugarske, ukoliko postoje dokumenti koji topotvrđuju;

g) poseta u slučaju potrebe radi učešća u predkrivičnom, krivičnom, parničnom i vanparničnom postupku na teritoriji Republike Bugarske, ukoliko postoje dokumenti koji to potvrđuju,

2. U skladu sa stavom 1. diplomatska i konzularnapredstavništva Republike Bugarske izdaju vize i organizovanimturistima (grupama i pojedincima), državljanima Republike Srbije, uz prezentiranje validnog turističkog dokumenta (vaučera), izdatog od strane licencirane turističke organizacije ili firme.

3. U skladu sa stavom 1. diplomatska i konzularnapredstavništva Republike Bugarske izdaju vize i državljanima Republike Srbije koji su sklopili brak sa državljanima Republike Bugarske, kao i deci ispod 18 godina, rođenoj za vreme braka, uz prezentitanje dokumenta koji potvrđuje važenje braka na dan podnošenja zahteva za vizu. Prilikom podnošenja zahteva za vizu za decu ispod 18 godina, kada je jedan od roditelja bugarski državljanin koji živi u vanbračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije, prezentira se izvod iz matične knjige rođenih.

Član 7.

Diplomatska i konzularna predstavništva Republike Bugarske izdaju vize u najkraćem roku državljanima Republike Srbije koji su:

a) članovi službenih delegacija koji će boraviti nateritoriji Republike Bugarske radi učešća u međuvladinimpregovorima ili razgovorima, ili radi učešća na sastancimameđunarodnih organizacija;

b) članovi međuvladinih komisija ili radnih tela i grupa koji će boraviti na teritoriji Republike Bugarske radi učešća nazasedanju tih komisija ili radnih tela i grupa.

Član 8.

Državljani države jedne Ugovorne strane dužni su da za vreme svog boravka na teritoriji države druge Ugovorne strane poštuju njeno zakonodavstvo.

Državljani države jedne Ugovorne strane koji su prekršili odredbe ovog Sporazuma ili pravila boravka na teritoriji države druge Ugovorne strane, snose odgovornost u skladu sa zakonodavstvom države prijema.

Član 9.

Svaka Ugovorna strana može da odbije ulazak ili otkaže boravak na svojoj teritoriji državljanima države druge Ugovorne strane koje smatra neprihvatljivim ili nepoželjnim, saglasno unutrašnjem zakonodavstvu.

Član 10.

1. Državljani države jedne Ugovorne strane koji su za vreme svog boravka na teritoriji države druge Ugovorne strane izgubili ili im je ukradena važeća putna isprava koja je navedena u prilogu ovog Sporazuma, dužni su da o tome neodložno obavestenadležne lokalne organe koji će im izdati dokument koji potvrđujetu činjenicu.

Diplomatsko ili konzularno predstavništvo države čiji su državljani ta lica, izdaje ovim licima novu putnu ispravu sa kojom mogu da napuste teritoriju države druge Ugovorne strane u skladu sa njenim zakonodavstvom bez naplate takse.

2. Državljani država Ugovornih strana nosioci važećih putnih isprava, shodno tački 1. d) i tački 2. d) Priloga ovog Sporazuma, mogu da prolaze u tranzitu kroz teritoriju države druge Ugovorne strane bez viza u roku do 3 dana, računajući od dana ulaska.

Član 11.

Do dana pristupanja Republike Bugarske Konvenciji oprimeni Sporazuma iz Šengena, državljani Republike Srbije koji poseduju važeću putnu ispravu i važeću vizu ili dozvolu zaboravak izdatu od strane države-članice Sporazuma iz Šengena,mogu da ulaze u Republiku Bugarsku bez viza i da prolaze u tranzitu kroz njenu teritoriju na rok do 5 (pet) dana.

Član 12.

1. Ugovorne strane razmenjuju diplomatskim putem specimenevažećih putnih isprava navedenih u Prilogu ovog Sporazuma najkasnije 30 (trideset) dana pre njegovog stupanja na snagu.

2. U slučaju uvođenja novih putnih isprava, Ugovornestrane se diplomatskim putem obaveštavaju o tome najkasnije 30(trideset) dana pre njihovog uvođenja i razmenjuju specimene i informacije o njihovoj primeni.

Član 13.

1. U slučaju nastanka sporova ili neslaganja u toku primeneovog Sporazuma Ugovorne strane ih rešavaju putem pregovora ikonsultacija diplomatskim putem.

2. Uzajamnom saglasnošću Ugovornih strana mogu se vršitiizmene i dopune ovog Sporazuma, o čemu se sačinjava poseban protokol koji postaje sastavni deo Sporazuma i stupa na snagu shodno članu 15. stav 1. ovog Sporazuma.

Član 14.

1. Svaka od Ugovornih strana može u potpunosti ilidelimično da obustavi primenu ovog Sporazuma u slučaju prirodnih katastrofa, epidemije, iz razloga nacionalne bezbednosti ijavnog reda, tako što će o tome neodložno diplomatskim putemobavestiti drugu Ugovornu stranu. Prestanak važenja ovogSporazuma stupa na snagu od dana prijema obaveštenja.

2. Ugovorna strana koja je uvela mere iz stava 1. ovog članablagovremeno obaveštava diplomatskim putem drugu Ugovornustranu o njihovom ukidanju.

Član 15.

1. Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu od datuma prijema druge note kojom Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu o završenoj unutrašnjoj proceduri neophodnoj za njegovo stupanje na snagu.

2. Do ispunjavanja uslova iz tačke 1 ovog člana, Sporazum će se privremeno primenjivati od 01. 01. 2007. godine.

3. Svaka od Ugovornih strana može da otkaže važenje ovogSporazuma ili dela Sporazuma, tako što o tome diplomatskimputem u pismenom obliku obavesti drugu Ugovornu stranu. U tomslučaju važenje Sporazuma ili dela Sporazuma prestaje nakon 90(devedeset) dana računajući od dana prijema takvog obaveštenja.

4. Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma u pogledu Ugovornih strana prestaje važenje Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Bugarske o ukidanju viza, potpisanog 13. marta 1965. godine u Sofiji, Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Bugarske o regulisanju malograničnog saobraćaja lica u pograničnoj zoni, potpisanog 28. februara 1972. godine u Beogradu i Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Bugarske o regulisanju malograničnog saobraćaja lica u pograničnoj zoni, potpisanog 6. juna 1990. godine u Beogradu.

5. Od dana pristupanja Republike Bugarske Konvenciji o primeni Sporazuma iz Šengena, Republika Bugarska će primenjivati odredbe šengenskog zakonodavstva.

Član 16.

Posle stupanja na snagu Uredbe Evropske Unije o lokalnom graničnom prometu Ugovorne strane će pristupiti pregovorima za zaključivanje dopunskog sporazuma o tom pitanju.

Potpisan u ……………….. dana …………………. 2006. godine

u dva originalna primerka, svaki na srpskom i bugarskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku snagu.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE BUGARSKE

PRILOG

SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O UZAJAMNIM PUTOVANjIMA DRŽAVLjANA

VAŽEĆIM PUTNIM ISPRAVAMA ZA CILjEVE OVOGSPORAZUMA SMATRAJU SE:

1. ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE :

a) pasoš;

b) diplomatski pasoš;

v) službeni pasoš;

g) pomorska knjižica;

d) putni list;

đ) zajednički pasoš;

2. ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE BUGARSKE:

a) pasoš

b) diplomatski pasoš

v) službeni pasoš

g) mornarski pasoš

d) privremeni pasoš za povratak u Republiku Bugarsku

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

O b r a z l o ž e nj e

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 97. stav 1. Ustava Republike Srbije kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama, kao i u članu 99. tačka 4. Ustava, kojim je utvrđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom propisana obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U kontekstu priključenja Republike Bugarske EU i njene obaveze da svoj vizni režim uskladi sa propisima EU, a najkasnije šest meseci pre datuma pristupanja, bugarska strana je pokrenula pitanje izmena viznog režima između dve zemlje i zaključenja novog Sporazuma o uzajamnom putovanju državljana.

Osnov za usaglašavanje navedenog Sporazuma bila su oba nacrta istog (bugarski i srpski), koji je prošao svu potrebnu proceduru na Savetu ministra SCG. Savet ministara je usvojio Platformu za vođenje pregovora i ovlastio ministra spoljnih poslova da odredi delegaciju za pregovore radi usaglašavanja teksta Sporazuma. U međuvremenu zbog novonastale ustavnopravne situacije, kojom je Republika Srbije, posle proglašena nezavisnosti Crne Gore, preuzela međunarodno-pravni kontinuitet i subjektivitet SCG, Sporazum se zaključen između Republike Srbije i Republike Bugarske.

Sporazum su potpisali u Beogradu 13. novembra 2006. godine, predstavnici Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Republike Bugarske, u rangu pomoćnika ministara.

Usaglašenim i potpisanim tekstom Sporazuma ustanovljen je tzv. „asimetrični vizni režim“, prema kojem bugarski državljanini ulaze, tranzituraju i privremeno borave na teritoriji Republike Srbije bez viza, u roku do 90 (devedeset) dana u okviru 6 (šest) meseci od dana njihovog prvog ulaska.

Takođe, tekst Sporazuma predviđa da državljani Republike Srbije, uz važeću putnu ispravu, mogu da putuju u Republiku Bugarsku sa prethodno pribavljenom vizom u bugarskim diplomatskim i konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Vize se, kako je dogovoreno, izdaju na duži period i bez naplate konzularne takse, kako pri podonošenju zahteva za vizu, tako i bez naplatne takse za vizu.

Obaveze pribavljanja viza, kako je Sporazumom predviđeno oslobođeni su nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša dve zemlje, izdatih od strane njihovih ministarstava inostranih poslova.

Posle zaključenja ovog Sporazuma bugarska strana je najavila i mogućnost zaključenja i posebnog Sporazuma o lokalnom malograničnom prometu, kojim bi bio ustanovljen prelazak granice pograničnog stanovništva dve zemlje, samo sa ličnom kartom i u dubini od 50 km sa obe strane granice, a na osnovu Uredbe o lokalnom malograničnom prometu, koju je nedavno usvojila Evropska Unija.

Na naš predlog bugarska strana je prihvatila de se u član 15, koji reguliše način stupanja Sporazuma na snagu, unese odredba da će se Sporazum privremeno primenjivati od 01. januara 2007. godine, odnosno od datuma ulaska Republike Bugarske u EU, dok se ne završi unutrašnja procedura stupanja Sporazuma na snagu predviđena nacionalnim zakonodavstvima dveju zemalja.

III. Ocena potrebnih finansijskih sredstava

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno posebno izdvajanje finansijskih sredstava.

Ostavite komentar