Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat − Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI (PROJEKAT − PRELAZAK SA ANALOGNOG NA DIGITALNI SIGNAL)

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor o garanciji (Projekat − Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan 19. septembra 2014. godine u Beogradu.

Član 2.

Tekst Ugovora o garanciji (Projekat – Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik glasi:

(Operation Number 46114)

GUARANTEE AGREEMENT

(Digital Switchover project)

between

REPUBLIC OF SERBIA

and

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Dated 19 September 2014

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE I – STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

Section 1.02. Definitions

Section 1.03. Interpretation

ARTICLE II – GUARANTEE; OTHER OBLIGATIONS

Section 2.01. Guarantee

Section 2.02. Project Completion and Financial Support

Section 2.03. Other Obligations

Section 2.04 Effectiveness of the Guarantee

ARTICLE III – MISCELLANEOUS

Section 3.01. Notices

Section 3.02. Legal Opinion

AGREEMENT dated 19 September 2014 between THE REPUBLIC OF SERBIA (the „Guarantor“) and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the „Bank“).

PREAMBLE

WHEREAS, the Guarantor and Public Enterprise Emisiona Tehnika i Veze have requested assistance from the Bank in the financing of part of the Project;

WHEREAS, pursuant to a loan agreement dated on or about the date hereof between Public Enterprise Emisiona Tehnika i Veze as Borrower and the Bank (the „Loan Agreement“ as defined in the Standard Terms and Conditions), the Bank has agreed to make a loan to the Borrower in the amount of 24 million Euros , subject to the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, but only on the condition that the Guarantor guarantees the obligations of the Borrower under the Loan Agreement as provided in this Agreement; and

WHEREAS, the Guarantor, in consideration of the Bank entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed to guarantee such obligations of the Borrower.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

All of the provisions of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated 1 December 2012 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein.

Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement have the respective meanings given to them therein and the following term has the following meaning:

„Guarantor’s Authorised

Representative“ means the Minister of Finance of the Guarantor.

In this Agreement, a reference to a specified Article or Section shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of this Agreement.

The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity, by acceleration or otherwise, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

Whenever there is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower will be inadequate to meet the estimated expenditures required for the carrying out of the Project, the Guarantor shall promptly make available to the Borrower, directly or indirectly, such funds, and do and procure to be done all such other things as may be necessary for the Borrower to timely comply with all its obligations under the Loan Agreement, (including, for the avoidance of doubt its payment obligations) and under any other binding undertaking of the Borrower related to the development and completion of the Project.

The Guarantor shall ensure that the proceeds of the Loan and any technical cooperation funds shall not be used for financing of Taxes levied by, or in the territory of, the Guarantor in respect of all goods, works and services (including consultancy services) procured by the Borrower for the purposes of the Project.

This Agreement shall become effective in accordance with Article IX of the Standard Terms and Conditions and upon the corresponding ratification of this Agreement by the national assembly of the Republic of Serbia.

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Guarantor:

Ministry of Finance of the Republic of Serbia

Kneza Milosa 20

11000 Belgrade

Republic of Serbia

Attention: Cabinet of the Minister of Finance

Fax: +381-11-3618-961

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention: Operation Administration Department

Fax: +44-20-7338-6100

For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions and in accordance with Section 6.02 of the Loan Agreement, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Ministry of Justice.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in six copies and delivered as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF SERBIA

By: ______________________________

Name: Dusan Vujovic

Title: Minister of Finance

EUROPEAN BANK

FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: ______________________________

Name: Jelena Čelenković Jovanović

Title: Principal Banker

UGOVOR O GARANCIJI

(PROJEKAT − PRELAZAK SA ANALOGNOG NA DIGITALNI SIGNAL)

između

REPUBLIKE SRBIJE

i

EVROPSKE BANKE

ZA OBNOVU I RAZVOJ

Datum: 19. septembar 2014. godine

SADRŽAJ

ČLAN I − STANDARDNE ODREDBE I USLOVI; DEFINICIJE

Član 1.01. Primenjivanje Standardnih odredbi i uslova

Član 1.02. Definicije

Član 1.03. Tumačenje

ČLAN II − GARANCIJA; OSTALE OBAVEZE

Član 2.01. Garancija

Član 2.02. Završetak Projekta i finansijska podrška

Član 2.03. Ostale obaveze

Član 2.04. Stupanje garancije na snagu…………………………………………………..

ČLAN III − RAZNO

Član 3.01. Obaveštenja

Član 3.02. Pravna mišljenja

UGOVOR O GARANCIJI

UGOVOR potpisan dana 19. septembra 2014. godine između REPUBLIKE SRBIJE („Garantˮ) i EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ („Bankaˮ).

PREAMBULA

S OBZIROM NA ČINJENICU da su Garant i Javno preduzeće „Emisiona tehnika i vezeˮ zatražili pomoć od Banke za finansiranje dela Projekta;

S OBZIROM NA ČINJENICU da se, shodno Ugovoru o zajmu sa datumom ili oko datuma ove garancije između Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i vezeˮ kao Zajmoprimca i Banke („Ugovor o zajmuˮ kako je definisan u Standardnim modalitetima i uslovima), Banka saglasila da odobri zajam Zajmoprimcu u iznosu od 24 miliona evra, u skladu sa modalitetima i uslovima koji su utvrđeni ili koji se navode u Ugovoru o zajmu, međutim, samo pod uslovom da Garant garantuje za obaveze Zajmoprimca po osnovu Ugovora o zajmu kako je predviđeno u ovom ugovoru;

i

S OBZIROM NA ČINJENICU da se Garant saglasio, imajući u vidu da Banka zaključuje Ugovor o zajmu sa Zajmoprimcem, da garantuje te obaveze Zajmoprimca,

NA OSNOVU TOGA, ugovorne strane su saglasne kako sledi:

Sve odredbe bančinih Standardnih modaliteta i uslova od 1. decembra 2012. godine ovim su uključene u ovaj ugovor i važe za ovaj ugovor sa istim dejstvom i snagom kao da su u ovaj ugovor u celini uključene.

Odeljak 1.02. Definicije

Kad god se koriste u ovom ugovoru (uključujući Preambulu), ukoliko nije drugačije navedeno ili ukoliko kontekst drugačije ne traži, pojmovi definisani u Preambuli imaju odgovarajuća značenja koja su im data u njoj, pojmovi definisani u Standardnim modalitetima i uslovima i Ugovoru o zajmu imaju odgovarajuća značenja koja su im u njima data, a sledeći pojam ima sledeće značenje:

„Ovlašćeni predstavnik

Garantaˮ znači ministar finansija Garanta.

U ovom ugovoru, pozivanje na neki konkretan član ili odeljak će se tumačiti, osim tamo gde je drugačije navedeno u ovom ugovoru, kao pozivanje na taj konkretan član ili odeljak ovog ugovora.

Garant ovim bezuslovno garantuje, kao primarni obveznik, a ne samo kao jemac, uredno i tačno plaćanje svake pojedinačne i svih iznosa koji budu dospevali po osnovu Ugovora o zajmu, bilo o navedenom dospeću, putem ubrzanja plaćanja ili na drugi način, i tačno izvršavanje svih drugih obaveza Zajmoprimca, sve kako je utvrđeno u Ugovoru o zajmu.

Kad god postoji opravdan razlog za verovanje da sredstva koja stoje na raspolaganju Zajmoprimcu neće biti adekvatna za podmirenje procenjenih rashoda potrebnih za realizaciju Projekta, Garant će odmah staviti na raspolaganje Zajmoprimcu, direktno ili indirektno, ona sredstva i uraditi i obezbediti da se uradi sve što može biti potrebno da bi Zajmoprimac blagovremeno ispoštovao sve svoje obaveze po osnovu Ugovora o zajmu (uključujući, da bi se izbegla sumnja, i njegove obaveze plaćanja) i po osnovu bilo kakve druge obavezujuće obaveze Zajmoprimca koja se odnosi na razvoj i završetak Projekta.

Garant će obezbediti da se sredstva kredita i bilo koja sredstva tehničke saradnje neće koristiti za finansiranje poreza nametnutih od strane ili na teritoriji garanta u pogledu svih dobara, radova i usluga (uključujući i konsultantske usluge) koje nabavlja Zajmoprimac za potrebe projekta.

Odeljak 2.04. Važenje garancije

Ovaj ugovor stupa na snagu u skladu sa članom IX Standardnih modaliteta i uslova i odgovarajućom ratifikacijom ovog ugovora od strane Narodne skupštine Republike Srbije.

Sledeće adrese se navode za svrhe Odeljka 10.01 Standardnih modaliteta i uslova:

Kada se radi o Garantu:

Ministarstvo finansija Republike Srbije

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

Republika Srbija

Na ruke: Kabinet ministra finansija

Faks: +381-11-3618-961

Kada se radi o Banci:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Na ruke: Operation Administration Department

Faks: +44-20-7338-6100

Za svrhe Odeljka 9.03(b) Standardnih modaliteta i uslova, i u skladu sa Odeljkom 6.02. Ugovora o zajmu, mišljenje ili mišljenja pravnog savetnika biće data u ime Garanta od strane Ministarstva pravde.

KAO DOKAZ NAPRED NAVEDENOG, ugovorne strane su, postupajući preko svojih uredno ovlašćenih predstavnika, učinile da ovaj ugovor bude potpisan u šest primerka i da bude ispostavljen na dan i u godini kako su navedeni na početku.

REPUBLIKA SRBIJA

Potpisuje: _______________________

Ime: Dušan Vujović

Funkcija: ministar finansija

EVROPSKA BANKA

ZA OBNOVU I RAZVOJ

Potpisuje: _______________________

Ime: Jelena Čelenković Jovanović

Funkcija: glavni bankar

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije − Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE UGOVORA

Razlozi za potvrđivanje Ugovora o garanciji (Projekat − Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 19. septembra 2014. godine u Beogradu (u daljem tekstu: Ugovor o garanciji), sadržani su u činjenici da je Evropska banka za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: Banka) spremna da odobri zajam od 24 miliona evra za sprovođenje projekta Prelazak sa analognog na digitalni signal (u daljem tekstu: Projekat), pod uslovom da Republika Srbija garantuje za obaveze JP „Emisiona tehnika i veze” kao zajmoprimca po Ugovoru o zajmu (Projekat − Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” i Evropske banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu), koji je takođe potpisan 19. septembra 2014. godine.

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 420-8016/2014 od 24. jula 2014. godine, kojim je utvrđena Osnova za vođenje pregovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u vezi sa odobravanjem zajma za JP „Emisiona tehnika i veze” i davanjem garancije Republike Srbije Evropskoj banci za obnovu i razvoj, održani su pregovori između predstavnika Republike Srbije, Banke, JP „Emisiona tehnika i veze” u vezi sa zaključivanjem ugovora o zajmu i ugovora o garanciji.

Na pregovorima su utvrđeni Nacrt ugovora o zajmu (Projekat − Prelazak sa analognog na digitalni signal) između JP „Emisiona tehnika i veze” (u daljem tekstu: Zajmoprimac) i Banke i Nacrt ugovora o garanciji (Projekat − Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-10462/2014 od 13. septembra 2014. godine, prihvaćen je Nacrt ugovora o zajmu (Projekat − Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Zajmoprimca i Banke i usvojen Nacrt ugovora o garanciji (Projekat − Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Republike Srbije i Banke.

Digitalizaciju zemaljske televizije potrebno je izvršiti radi tehnološkog napretka i razvoja Republike Srbije, usklađivanja sa zemljama u regionu i Evropskom unijom, a u skladu sa Strategijom za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 52/09, 18/12 i 26/13).

Proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje koji treba da bude sproveden na teritoriji Republike Srbije regulišu sledeći akti:

1) Završni akti Regionalne konferencije o radio-komunikacijama Ženeva RRC06;

2) Zakon o potvrđivanju Završnih akata Svetske konferencije o radio-komunikacijama (WRC-07) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 2/11);

3) Studija izvodljivosti i idejni Projekat radio-pokrivanje digitalnim televizijskim signalom na teritoriji Republike Srbije;

4) Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija/zona raspodele za terestričke digitalne TV radio-difuzne stanice u UHF opsegu za teritoriju Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 73/13);

5) Projekat plana pokrivanja teritorije Republike Srbije digitalnim TV signalom za tri multipleksa (izvršena je detaljna razrada i analiza topologije primarne i sekundarne distribucije TV signala po zonama raspodele i definisane sve potrebne emisione stanice).

U Izveštaju Evropske komisije o napretku Republike Srbije za 2013. godinu naglašeno je da prelazak na digitalno emitovanje treba da bude efikasno sproveden, kako bi se ispoštovao rok – jun 2015. godine.

JP „Emisiona tehnika i vezeˮ opredelilo je optimalni broj i izvršilo izbor lokacija na osnovu Projekta plana pokrivanja teritorije Republike Srbije digitalnim TV signalom.

Projekat će zahtevati nabavku određenih dobara, radova i usluga.

Dobra će obuhvatati opremu za izradu mreže za tri multipleksa za digitalnu zemaljsku TV i radio difuziju kako bi se omogućila pokrivenost od 95% stanovništva u Republici Srbiji.

Oprema će obuhvatati mrežnu opremu, prenos opreme, antenske sisteme, mernu opremu, generatore za proizvodnju struje itd, kao i nabavku vozila potrebnih za prevoz ljudi i opreme na emisione lokacije tokom instalacije opreme.

Građevinski radovi obuhvataju sanaciju za 54 emisione lokacije i još 2 emisione lokacije Sombor i Kikinda, predviđene za izgradnju novih antenskih stubova.

Ugovorom o zajmu predviđeno je da Banka odobrava kredit Zajmoprimcu pod sledećim uslovima:

– iznos kredita EUR 24.000.000;

– period trajanja zajma je 10 godina sa grejs periodom od 2 godine;

– kamatna stopa je šestomesečni EURIBOR + 1% marža sa opcijom da kamatna stopa bude fiksna;

– otplata glavnice vršiće se u 16 jednakih polugodišnjih rata;

– provizija za neiskorišćeni deo zajma biće 0,5% godišnje;

– pristupna naknada koja se plaća banci iznosi 1% na iznos zajma;

– naknada u slučaju raskida ugovora 0,125% od iznosa otkazanog kredita;

– naknada za prevremenu otplatu 0,125% od iznosa prevremeno otplaćenog kredita;

– zatezna kamata 2% + redovna kamatna stopa na godišnjem nivou na neplaćeni deo zajma.

Ugovorom o garanciji predviđeno je da Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik, a ne samo kao garant, uredno i blagovremeno plaćanje svakog i svih iznosa dospelih za plaćanje na osnovu Ugovora o zajmu, bilo o redovnom datumu dospeća, usled ubrzanja ili na drugi način, kao i blagovremeno izvršavanje svih ostalih obaveza Zajmoprimca, sve u skladu sa Ugovorom o zajmu.

Ugovorom o garanciji predviđeno je da se garancija može aktivirati, odnosno da se od Garanta može tražiti izmirivanje obaveze ukoliko Zajmoprimac ne izvrši svoju dospelu obavezu blagovremeno ili u potpunosti.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Ugovora o garanciji (Projekat − Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 19. septembra 2014. godine u Beogradu.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Ugovora o garanciji (Projekat − Prelazak sa analognog na digitalni signal) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom i prevodu na srpski jezik.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKE OBAVEZE I PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA NASTAJU IZVRŠAVANJEM ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13 i 116/14) predviđeno je davanje garancije Republike Srbije, Evropskoj banci za obnovu i razvoj, po zaduženju JP „Emisiona tehnika i veze” za projekat Prelazak sa analognog na digitalni signal, do EUR 36.000.000 (slovima: tridesetšestmiliona evra), ali će ukupna vrednost kreditnog zaduženja JP „Emisiona tehnika i veze”, za čije izmirenje bi garantovala Republika Srbija iznositi do EUR 24.000.000 (slovima: dvadesetčetirimiliona evra), jer je u međuvremenu vrednost radova i opreme za izvođenje samog projekta značajno smanjena.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 − prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava zajma, izdavanje garancije Republike Srbije, kako bi JP „Emisiona tehnika i veze”, kao zajmoprimac, što pre počeo da koristi sredstva po ovom zajmu u cilju realizacije Projekta, kao i radi ispunjenja međunarodnih obaveza Republike Srbije.

Ostavite komentar