Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU

SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

O BEZBEDNOSNIM PROCEDURAMA ZA RAZMENU I ZAŠTITU

TAJNIH PODATAKA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Evropske unije o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka, potpisan 26. maja 2011. godine u Beogradu, u originalu na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik, glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Sporazum o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka sa Evropskom unijom je potpisan 26. maja 2011. godine. U ime Republike Srbije, Sporazum je potpisao prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, a u ime Evropske unije visoka predstavnica za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Ketrin Ešton.

Sporazum o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka je tipski sporazum koji Evropska unija potpisuje sa trećim zemljama – nečlanicama EU. Evropska unija je zaključila ovu vrstu sporazuma sa državama regiona koje se nalaze u različitim fazama pristupanja evrointegraciji (Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Hrvatskom i Crnom Gorom), kao i sa drugim zemljama u svetu, za koje je procenjeno da postoji potreba za ugovornim regulisanjem ovog pitanja.

Sporazum propisuje proceduru razmene podataka i materijala sa oznakom tajnosti između Republike Srbije i evropskih institucija i organa (Evropskog saveta, Saveta EU, Generalnog sekretarijata Saveta, visokog predstavnika EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, Evropske službe za spoljne poslove i Evropske komisije), kao i pravila zaštite tajnih podataka. Sporazum je garancija da će tajni podaci, razmenjeni između strana ugovornica, biti adekvatno dostavljeni, korišćeni, čuvani i zaštićeni, uz puno poštovanje oznake tajnosti koja je za njih određena.

Imajući u vidu opredeljenje Republike Srbije za priključenje evrointegraciji, Republika Srbija ima interes da pravno uredi pitanje razmene i zaštite tajnih podataka sa Evropskom unijom. Ovim Sporazumom se stvara pravni okvir za prijem tajnih podataka institucija i organa EU, uz garancije koje Republika Srbija pruža u pogledu njihove zaštite. Istovremeno, evropske institucije i organi garantuju da će biti poštovane oznake tajnosti podataka R. Srbije, ukoliko budu dostavljani institucijama i organima EU u narednim fazama evrointegracije. Sporazum je otvara viši nivo međusobne komunikacije Republike Srbije i Evropske unije i dodatno pravno uređuje odnos naše države sa Evropskom unijom.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje Sporazuma o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka, za sada nije potrebno angažovati dodatna budžetska sredstva, obzirom da državni organi nadležni za primenu ovog Sporazuma ispunjavaju najmanje minimum uslova za razmenu i zaštitu tajnih podataka po propisima Evropske unije. Zavisno od brzine i stepena evrointegracije Republike Srbije u narednim godinama, ukoliko dođe do intenziviranja saradnje sa Evropskom unijom tako da bude neophodno obezbediti uslove za razmenu i zaštitu podataka višeg stepena tajnosti, sredstva u budžetu Republike Srbije za uspostavljanje potrebnih bezbednosno-tehničkih standarda (oprema, građevinske prepravke) koje propisuje Evropska unija, biće blagovremeno planirana prema realnim potrebama i mogućnostima.

SPORAZUM

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE

I EVROPSKE UNIJE

O BEZBEDNOSNIM PROCEDURAMA ZA RAZMENU I ZAŠTITU

TAJNIH PODATAKA

Republika Srbija,

i

Evropska unija, u daljem tekstu „EU”,

U daljem tekstu „Strane”,

Imajući u vidu da je zajednički cilj Strana svestrano jačanje njihove bezbednosti,

Imajući u vidu da su Strane saglasne da njihove međusobne konsultacije i saradnja treba da se razvijaju po pitanjima od zajedničkog interesa koja se tiču bezbednosti,

Smatrajući da, u tom kontekstu, postoji stalna potreba za razmenom tajnih podataka između Strana,

Uviđajući da sveobuhvatne i efikasne konsultacije i saradnja mogu da zahtevaju pristup i razmenu tajnih podataka i srodnih materijala između Strana,

Svesne da takav pristup i razmena tajnih podataka i srodnih materijala zahtevaju preduzimanje odgovarajućih bezbednosnih mera,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

1. U cilju svestranog jačanja bezbednosti svake od Strana, Sporazum između Republike Srbije i EU o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka (u daljem tekstu „sporazum”) primenjuje se na tajne podatke ili materijale u bilo kom obliku i iz bilo koje oblasti koje Strane dostavljaju ili razmenjuju.

2. Svaka Strana štiti tajne podatke koje je primila od druge Strane od neovlašćenog otkrivanja, u skladu sa odredbama ovog sporazuma i u skladu sa odgovarajućim zakonima i propisima Strana.

Član 2.

U svrhu ovog sporazuma, „tajni podatak” označava svaki podatak ili materijal, u bilo kom obliku, koji:

(a) bilo koja od Strana odredi da zahteva zaštitu, jer bi njegovo neovlašćeno otkrivanje moglo prouzrokovati različite stepene štete ili narušiti interese Republike Srbije, ili EU, ili jedne ili više njenih država članica, i

(b) nose oznaku tajnosti.

Član 3.

Institucije EU i organi na koje se odnosi ovaj sporazum su: Evropski savet, Savet Evropske unije (u daljem tekstu „Savet”), Generalni sekretarijat Saveta, visoki predstavnik EU za spoljnu i bezbednosnu politiku, Evropska služba za spoljne poslove (u daljem tekstu „EEAS”) i Evropska komisija. U svrhu ovog sporazuma, ove institucije i organi pominjaće se kao „EU”.

Član 4.

Svaka Strana, kao i organi navedeni u članu 3, staraju se o postojanju bezbednosnog sistema i mera bezbednosti, na osnovu utvrđenih osnovnih principa i minimalnih standarda bezbednosti predviđenih odgovarajućim zakonima ili propisima Strane i obuhvaćenim bezbednosnim aranžmanima koji se utvrđuju na osnovu člana 12, kako bi se obezbedila primena istog nivoa zaštite za tajne podatke koji se dostavljaju ili razmenjuju prema ovom sporazumu.

Član 5.

Svaka Strana, kao i organi navedeni u članu 3:

(a) štite tajne podatke koje je dostavila ili razmenila druga Strana prema ovom sporazumu na način koji je bar jednak onom koji za njih predviđa Strana dostavilac;

(b) staraju se da tajni podaci koji se dostavljaju ili razmenjuju prema ovom sporazumu zadrže oznaku tajnosti koju im je dodelila Strana dostavilac, da se ne označe nižim stepenom tajnosti ili da im se ne opozove tajnost bez prethodne pismene saglasnosti Strane dostavioca. Strana primalac štiti tajne podatke, shodno odredbama njenih propisa o tajnosti podataka ili materijala koji nose jednaku oznaku tajnosti, kako je navedeno u članu 7;

(v) ne koriste takve tajne podatke za druge svrhe osim onih koje je predvidela strana od koje potiču podaci, odnosno zbog kojih se takvi podaci dostavljaju ili razmenjuju;

(g) ne otkrivaju te tajne podatke trećim stranama, ili bilo kojoj instituciji odnosno organu EU koji nisu navedeni u članu 3, bez prethodne pismene saglasnosti Strane dostavioca;

(d) ne dozvoljavaju pristup tajnim podacima fizičkim licima, osim ako treba da budu upoznati, ako su prošli odgovarajuću bezbednosnu proveru i ako postoji odobrenje odnosne Strane;

(đ) staraju se o bezbednosnoj zaštiti objekata u kojima se čuvaju tajni podaci koje je dostavila druga Strana, i

(e) staraju se da sva fizička lica koja imaju pristup tajnim podacima budu upoznata sa obavezom zaštite takvih podataka, u skladu sa važećim zakonima i propisima.

Član 6.

1. Tajni podaci se otkrivaju ili ustupaju u skladu sa principom davanja saglasnosti strane od koje potiču podaci.

2. Za ustupanje podataka primaocima koji nisu Strane, Strana primalac donosi odluku o otkrivanju ili ustupanju tajnih podataka u svakom pojedinačnom slučaju, uz saglasnost Strane dostavioca, u skladu je sa principom davanja saglasnosti strane od koje potiču podaci.

3. Nije moguće opšte ustupanje podataka, osim ako se Strane ne dogovore oko postupka u pogledu određenih kategorija podataka, relevantnih za njihove specifične potrebe.

4. Ni jedna odredba ovog sporazuma ne smatra se osnovom za obavezno ustupanje tajnih podataka između Strana.

5. Tajni podaci primljeni od Strane dostavioca mogu se dostaviti licu koje obavlja poslove po ugovoru ili licu koje će verovatno obavljati poslove po ugovoru samo uz prethodnu pismenu saglasnost Strane dostavioca. Pre takve dostave podataka, Strana primalac stara se da lice koje obavlja poslove po ugovoru ili lice koje će verovatno obavljati poslove po ugovoru, kao i njihove prostorije, mogu da obezbede zaštitu podataka i da su prošli odgovarajaću bezbednosnu proveru.

Član 7.

U cilju uspostavljanja jednakog stepena zaštite tajnih podataka koje Strane dostavljaju ili razmenjuju, oznake tajnosti odgovaraju sledećem:

EU REPUBLIKA SRBIJA RESTREINT UE INTΕRNO RS ili INTERNO RS CONFIDENTIEL UE POΒΕRLJIVO RS ili POVERLJIVO RS SECRET UE STROGO POΒΕRLJIVO RS ili STROGO POVERLJIVO RS TRES SECRET UE/EU TOP SECRET DRŽAVNA TAJNA RS ili DRŽAVNA TAJNA RS

Član 8.

1. Strane se staraju da sva lica kojima je za obavljanje poslova iz delokruga njihovog rada potreban pristup podacima ili čiji poslovi ili funkcije podrazumevaju pristup podacima koji su označeni kao EU POVERLJIVO, POVERLJIVO RS ili POVERLJIVO RS ili višom oznakom tajnosti, a koji su dostavljeni ili razmenjeni prema ovom sporazumu, prođu odgovarajuću bezbednosnu proveru pre nego što im je odobren pristup takvim podacima.

2. Postupak bezbednosne provere ima za cilj da utvrdi da li neko lice, uzimajući u obzir njenu ili njegovu lojalnost, poverenje i pouzdanost, može imati pristup tajnim podacima.

Član 9.

Strane pružaju međusobnu pomoć u pogledu bezbednosti tajnih podataka koji se dostavljaju ili razmenjuju shodno ovom sporazumu i u pogledu pitanja od zajedničkog bezbednosnog interesa. Nadležni organi iz člana 12. obavljaju međusobne konsultacije o bezbednosti i realizuju posete radi procene efikasnosti bezbednosnih aranžmana, u okviru svoje odgovarajuće nadležnosti koja se utvrđuje na osnovu tog člana.

Član 10.

1. U svrhu ovog sporazuma:

U pogledu EU, sva prepiska obavlja se preko rukovaoca Registrom Saveta, koji je prosleđuje državama članicama i organima iz člana 3, u skladu sa stavom 2;

(b) U pogledu Republike Srbije, sva prepiska obavlja se preko Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka.

2. Međutim, prepiska jedne Strane koja je dostupna samo određenim nadležnim zvaničnicima, organima ili službama te Strane može se, iz operativnih razloga, uputiti i biti dostupna samo određenim nadležnim zvaničnicima, organima ili službama druge Strane koji su posebno naznačeni kao primaoci, uzimajući u obzir njihove nadležnosti i shodno principu da treba da budu upoznati. U pogledu Evropske unije, takva prepiska šalje se preko rukovaoca registrom Saveta, rukovaoca registrom Evropske komisije ili rukovaoca registrom EEAS, po potrebi. U pogledu Republike Srbije, takva prepiska se dostavlja preko rukovaoca registrom u Misiji Republike Srbije pri EU.

Član 11.

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije, generalni sekretar Saveta i član Evropske komisije nadležan za pitanja bezbednosti vrše nadzor nad primenom ovog sporazuma.

Član 12.

1. U cilju primene ovog sporazuma, utvrđuju se bezbednosni aranžmani između tri dole navedena organa, pri čemu svaki od njih postupa po nalogu i u ime svojih organizaciono pretpostavljenih, u cilju uspostavljanja standarda recipročne zaštite tajnih podataka po ovom sporazumu:

Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednosti i zaštitu tajnih podataka, za tajne podatke koji se dostavljaju Republici Srbiji prema ovom sporazumu;

Kancelarija za bezbednost Generalnog sekretarijata Saveta, za tajne podatke

koji se dostavljaju Evropskoj uniji prema ovom sporazumu;

Direkcija za bezbednost Evropske komisije, za tajne podatke koji se dostavljaju ili razmenjuju prema ovom sporazumu u okviru Evropske komisije i njenih prostorija.

2. Pre dostave ili razmene tajnih podataka između Strana prema ovom sporazumu, nadležni organi bezbednosti iz stava 1. treba da se saglase da Strana primalac može da obezbedi zaštitu podataka na način koji je u skladu sa bezbednosnim aranžmanima koji su uspostavljeni na osnovu tog stava.

Član 13.

1. Nadležni organ jedne Strane iz člana 12. odmah obaveštava nadležni organ druge Strane o svim dokazanim ili sumnjivim slučajevima neovlašćenog otkrivanja ili gubitka tajnih podataka koje je dostavila ta Strana, sprovodi istragu i podnosi izveštaj o njenim rezultatima drugoj Strani.

2. Nadležni organi iz člana 12. utvrđuju postupak koji se sprovodi u takvim slučajevima.

Član 14.

Svaka Strana snosi svoje troškove nastale tokom primene ovog sporazuma.

Član 15.

Nijednom odredbom ovog sporazuma ne menjaju se postojeći sporazumi ili aranžmani između Strana, niti sporazumi između Republike Srbije i država članica EU. Ovaj sporazum ne sprečava Strane da zaključuju druge sporazume koji se odnose na dostavljanje ili razmenu tajnih podataka koji su predmet ovog sporazuma, pod uslovom da to nije nespojivo sa obavezama u skladu sa ovim sporazumom.

Član 16.

Sve razlike u vezi sa tumačenjem i primenom ovog sporazuma Strane će rešavati međusobnim pregovorima. Tokom pregovora, obe Strane nastavljaju da ispunjavaju svoje obaveze prema ovom sporazumu.

Član 17.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana prvog meseca nakon što Strane obaveste jedna drugu da je završena unutrašnja procedura neophodna za njegovo stupanje na snagu.

2. Svaka Strana obaveštava drugu Stranu o svim promenama u svojim zakonima i propisima koje bi mogle uticati na zaštitu tajnih podataka iz ovog sporazuma.

3. Ovaj sporazum se može razmotriti radi eventualnih izmena i dopuna, na zahtev bilo koje Strane.

4. Svaka izmena i dopuna ovog sporazuma treba da bude isključivo u pisanoj formi i na osnovu zajedničkog sporazuma Strana. Izmene i dopune stupaju na snagu posle međusobnog obaveštavanja u skladu sa stavom 1.

Član 18.

Jedna Strana može otkazati ovaj sporazum upućivanjem pismenog obaveštenja drugoj Strani. Takav otkaz stupa na snagu šest meseci po prijemu obaveštenja druge Strane, ali ne utiče na obaveze koje su već ugovorene odredbama ovog sporazuma. Posebno, svi tajni podaci dostavljeni ili razmenjeni shodno ovom sporazumu biće i dalje zaštićeni u skladu sa gore navedenim odredbama.

U potvrdu čega su dole potpisani, propisno ovlašćeni, potpisali ovaj sporazum.

Potpisano u Beogradu, 26. maja 2011. godine, u dva primerka, oba na engleskom jeziku.

Za Republiku Srbiju Za Evropsku uniju

Ivica Dačić, s.r. Ketrin Ešton, s.r.

AGREEMENTBETWEEN THE REPUBLIC OF SERBIA

AND THE EUROPEAN UNIONON SECURITY PROCEDURES FOR EXCHANGINGAND PROTECTING CLASSIFIED INFORMATION

The REPUBLIC OF SERBIA,

and

the EUROPEAN UNION, hereinafter referred to as „the EU“,

hereinafter referred to as „the Parties“;

CONSIDERING that the Parties share the objectives of strengthening their own security in all ways;

CONSIDERING that the Parties agree that consultations and cooperation should be developed between them on questions of common interest relating to security;

CONSIDERING that, in this context, a permanent need therefore exists to exchange classified information between the Parties;

RECOGNISING that full and effective consultation and cooperation may require access to and exchange of classified information and related material of the Parties;

CONSCIOUS that such access to and exchange of classified information and related material require that appropriate security measures be taken,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

1. In order to fulfil the objectives of strengthening the security of each of the Parties in all ways, the Agreement between the Republic of Serbia and the EU on security procedures for exchanging and protecting classified information (hereinafter „the Agreement“) shall apply to classified information or material in any form and in any field either provided or exchanged between the Parties.

2. Each Party shall protect classified information received from the other Party from unauthorised disclosure in accordance with the terms set forth herein and in accordance with the Parties’ respective laws and regulations.

ARTICLE 2

For the purposes of this Agreement, „classified information“ shall mean any information or material, in any form, which:

(a) is determined by either Party to require protection, as its unauthorised disclosure could cause varying degrees of damage or harm to the interests of the Republic of Serbia, or of the EU or one or more of its Member States; and

(b) bears a classification marking.

ARTICLE 3

The EU institutions and entities to which this Agreement applies shall be: the European Council, the Council of the European Union (hereinafter „the Council“), the General Secretariat of the Council, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the European External Action Service (hereinafter „the EEAS“) and the European Commission. For the purposes of this Agreement, these institutions and entities shall be referred to as „the EU“.

ARTICLE 4

Each of the Parties, and entities thereof as referred to in Article 3, shall ensure that it has a security system and security measures in place, based on the basic principles and minimum standards of security laid down in their respective laws or regulations, and reflected in the security arrangements to be established pursuant to Article 12, in order to ensure that an equivalent level of protection is applied to classified information provided or exchanged under this Agreement.

ARTICLE 5

Each of the Parties, and entities thereof as referred to in Article 3, shall:

(a) protect classified information provided by or exchanged with the other Party under this Agreement in a manner at least equivalent to that afforded to it by the providing Party;

(b) ensure that classified information provided or exchanged under this Agreement keeps the security classification marking given to it by the providing Party, and that it is not downgraded or declassified without the prior written consent of the providing Party. The receiving Party shall protect the classified information according to the provisions set out in its own security regulations for information or material holding an equivalent security classification as specified in Article 7;

(c) not use such classified information for purposes other than those established by the originator or those for which the information is provided or exchanged;

(d) not disclose such classified information to third parties, or to any EU institution or entity not referred to in Article 3, without the prior written consent of the providing Party;

(e) not allow access to classified information to individuals unless they have a need-to-know and have been security-cleared as appropriate and authorised by the relevant Party;

(f) ensure the security of facilities where classified information provided by the other Party is kept; and

(g) ensure that all individuals having access to classified information are informed of their responsibilities to protect the information in accordance with the applicable laws and regulations.

ARTICLE 6

1. Classified information shall be disclosed or released in accordance with the principle of originator consent.

2. For release to recipients other than the Parties, a decision on disclosure or release of classified information will be made by the receiving Party on a case-by-case basis subject to the consent of the providing Party and in accordance with the principle of originator consent.

3. No generic release shall be possible unless procedures are agreed between the Parties regarding certain categories of information, relevant to their specific requirements.

4. Nothing in this Agreement shall be regarded as a basis for mandatory release of classified information between the Parties.

5. Classified information received from the providing Party may be provided to a contractor or prospective contractor only with the prior written consent of the providing Party. Prior to such release, the receiving Party shall ensure that the contractor or prospective contractor and the contractor’s facility are able to protect the information and have an appropriate clearance.

ARTICLE 7

In order to establish an equivalent level of protection for classified information provided or exchanged between the Parties, the security classifications shall correspond as follows:

EU Republic of Serbia RESTREINT UE INTΕRNO RS or INTERNO RS CONFIDENTIEL UE POΒΕRLJIVO RS or POVERLJIVO RS SECRET UE STROGO POΒΕRLJIVO RS or STROGO POVERLJIVO RS TRES SECRET UE/EU TOP SECRET DRŽAVNA TAJNA RS or DRŽAVNA TAJNA RS

ARTICLE 8

1. The Parties shall ensure that all persons who, in the conduct of their official duties require access, or whose duties or functions may afford access, to information classified CONFIDENTIEL UE, POΒΕRLJIVO RS or POVERLJIVO RS, or above, provided or exchanged under this Agreement are security-cleared as appropriate before they are granted access to such information.

2. The security clearance procedures shall be designed to determine whether an individual may, taking into account his or her loyalty, trustworthiness and reliability, have access to classified information.

ARTICLE 9

The Parties shall provide mutual assistance with regard to the security of classified information provided or exchanged under this Agreement and matters of common security interest. Reciprocal security consultations and assessment visits shall be conducted by the authorities referred to in Article 12 to assess the effectiveness of the security arrangements within their respective responsibility to be established pursuant to that Article.

ARTICLE 10

1. For the purpose of this Agreement:

(a) as regards the EU, all correspondence shall be sent through the Chief Registry Officer of the Council and shall be forwarded by him/her to the Member States and to the entities referred to in Article 3, subject to paragraph 2;

(b) as regards the Republic of Serbia, all correspondence shall be sent through the Office of the Council for National Security and Protection of Classified Information.

2. However, correspondence from one Party which is accessible only to specific competent officials, organs or services of that Party may, for operational reasons, be addressed and be accessible only to specific competent officials, organs or services of the other Party specifically designated as recipients, taking into account their competencies and according to the need-to-know principle. As far as the EU is concerned, such correspondence shall be transmitted through the Chief Registry Officer of the Council, the Chief Registry Officer of the European Commission or the Chief Registry Officer of the EEAS, as appropriate. As far as the Republic of Serbia is concerned, such correspondence shall be transmitted through the Chief Registry Officer of the Mission of the Republic of Serbia to the EU.

ARTICLE 11

The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Serbia, the Secretary-General of the Council and the Member of the European Commission responsible for security matters shall oversee the implementation of this Agreement.

ARTICLE 12

1. In order to implement this Agreement, security arrangements shall be established between the three authorities designated below, each acting under the direction and on behalf of its organisational superiors, in order to lay down the standards for the reciprocal protection of classified information subject to this Agreement:

– the Office of the Council for National Security and Protection of Classified Information, for classified information provided to the Republic of Serbia under this Agreement;

– the Security Office of the General Secretariat of the Council, for classified information provided to the EU under this Agreement;

– the European Commission Security Directorate, for classified information provided or exchanged under this Agreement within the European Commission and its premises.

2. Before classified information is provided or exchanged between the Parties under this Agreement, the competent security authorities referred to in paragraph 1 shall agree that the receiving Party is able to protect the information in a way consistent with the security arrangements to be established pursuant to that paragraph.

ARTICLE 13

1. The competent authority of either Party referred to in Article 12 shall immediately inform the competent authority of the other Party of any proven or suspected cases of unauthorised disclosure or loss of classified information provided by that Party, and shall conduct an investigation and shall report the results to the other Party.

2. The competent authorities referred to in Article 12 shall establish procedures to be followed in such cases.

ARTICLE 14

Each Party shall bear its own costs incurred in implementing this Agreement.

ARTICLE 15

Nothing in this Agreement shall alter existing agreements or arrangements between the Parties nor agreements between the Republic of Serbia and Member States of the EU. This Agreement shall not preclude the Parties from concluding other agreements relating to the provision or exchange of classified information subject to this Agreement provided they are not incompatible with the obligations under this Agreement.

ARTICLE 16

Any differences between the Parties arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be addressed by negotiation between them. During the negotiation both Parties shall continue to fulfil all of their obligations under this Agreement.

ARTICLE 17

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the first month after the Parties have notified each other of the completion of the internal procedures necessary for this purpose.

2. Each Party shall notify the other Party of any changes in its laws and regulations that could affect the protection of classified information referred to in this Agreement.

3. This Agreement may be reviewed for consideration of possible amendments at the request of either Party.

4. Any amendment to this Agreement shall be made in writing only and by common agreement of the Parties. It shall enter into force upon mutual notification as provided under paragraph 1.

ARTICLE 18

This Agreement may be terminated by one Party by written notice of termination given to the other Party. Such termination shall take effect six months after receipt of notification by the other Party, but shall not affect obligations already contracted under the provisions of this Agreement. In particular, all classified information provided or exchanged pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions set forth herein.

In witness whereof the undersigned, respectively duly authorised, have signed this Agreement.

Done at Belgrade, this twenty-sixth day of May in the year 2011 in two copies, each in the English language.

For the Republic of Serbia For the European Union

Ostavite komentar