Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

I STATUSU NjIHOVIH SNAGA

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga, koji je potpisan u Parizu, 7. aprila 2011. godine, u originalu na srpskom i francuskom jeziku.

Član 2.

Tekst Ugovora u originalu na srpskom jeziku glasi:

Vlada Republike Srbije,

i

Vlada Republike Francuske,

u daljem tekstu: „Strane”,

Oslanjajući se na ciljeve i principe Povelje Ujedinjenih nacija,

Želeći da doprinesu miru i bezbednosti u Evropi,

Uvažavajući uzajamnu volju za produbljivanjem i proširenjem okvira bilateralne saradnje u oblasti odbrane,

Dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

U ovom ugovoru, navedeni termini imaju sledeće značenje:

1) „snage” podrazumevaju jedinice ili formacije kopnene vojske, vazduhoplovnih snaga, mornarice ili rečne flotile, kao i svakog vojnog korpusa države jedne ili druge Strane,

2) „osoblje” podrazumeva pripadnike snaga jedne Strane, kao i civilno osoblje jedne od Strana zaposleno u ministarstvima nadležnim za pitanja odbrane i bezbednosti, prisutnih na teritoriji države druge Strane, saglasno ovom ugovoru;

3) „izdržavano lice” podrazumeva supružnika ili ma koje drugo lice koje živi u braku s jednim članom osoblja, kao i decu koju izdržava, u skladu sa zakonima Države pošiljaoca;

4) „materijalna sredstva” podrazumeva dobra i opremu snaga, uključujući oružje, municiju, vojna vozila i svako drugo prevozno sredstvo;

5) „tajni podaci i materijali” podrazumevaju sve informacije, dokumente i materijale, bez obzira na njihov oblik, prirodu ili način prenošenja, i bez obzira da li su u procesu izrade ili u konačnom obliku, a kojima je dodeljen neki stepen klasifikacije ili nivo tajnosti, i koji u interesu nacionalne bezbednosti i u skladu sa nacionalnim zakonima i propisima Strana, zahtevaju zaštitu od svih povreda, uništavanja, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili pristupa neovlašćenih lica ili svakog drugog oblika ugrožavanja;

6) „Država pošiljalac” podrazumeva državu Strane pod čiju vlast potpada osoblje koje se nalazi na teritoriji države druge Strane;

7) „Država primalac” podrazumeva državu Strane na čijoj teritoriji se nalaze, borave ili su u tranzitu, snage ili osoblje Države pošiljaoca.

Deo I

Član 2.

1. Strane su saglasne da ovim ugovorom uspostave i razviju saradnju u oblasti odbrane, kao i da utvrde principe na kojima će biti realizovana takva saradnja.

2. Saradnja se ostvaruje prvenstveno preko nadležnih ministarstava odbrane Strana, uz saradnju drugih ministarstava, naročito ministarstava nadležnih za pitanja bezbednosti.

3. Strane mogu definisati načine sprovođenja ovog ugovora dogovorom ili posebnim aranžmanima između nadležnih ministarskih organa Strana.

Član 3.

1. Saradnja se može ostvariti u sledećim oblastima:

1) odbrambene i bezbednosne politike;

2) organizacije i funkcionisanja oružanih snaga;

3) istraživanja i razvoja u oblasti naoružanja i vojne opreme;

4) operacijama održavanja mira kao i humanitarnim i drugim operacijama;

5) vojnog i naučnog školovanja;

6) civilne odbrane;

7) vojne topografije i vojne kartografije;

8) vojnog prava;

9) vojne medicine.

2. Strane se mogu sporazumeti i o svim drugim oblicima saradnje.

Član 4.

Saradnja u oblastima koje su definisane u članu 3. ovog ugovora, ostvarivaće se:

1) razmenom, posećivanjem, stažiranjem, kratkoročnim ili dugoročnim boravkom osoblja;

2) slanjem ili razmenom oficira tehničkih eksperata;

3) na konferencijama, konsultacijama, seminarima i drugim susretima u vezi sa predmetima od zajedničkog interesa;

4) obučavanjem, školovanjem, predavanjima, specijalizacijom i drugim vrstama naučnog usavršavanja;

5) učešćem posmatrača u vojnim vežbama i manevrima;

6) saradnjom između raznih organizacija, institucija, naučnih vojnih jedinica i tehničkih vojnih jedinica Strana;

7) razmenom iskustava i podataka od zajedničkog interesa za Strane i svim drugim oblicima saradnje o kojima se Strane zajednički dogovore.

Član 5.

1. Uspostavlja se Mešovita srpsko-francuska vojna komisija koja će imati za zadatak da utvrdi opšte principe odbrambene i bezbednosne bilateralne saradnje, kao i da organizuje i koordinira takvu saradnju.

2. Mešovitoj srpsko-francuskoj vojnoj komisiji kopredsedavaće dva oficira ministarstva odbrane, po jedan za svaku Stranu. Ostali članovi komisije su jedan sekretar, izaslanici odbrane Strana prisutni na teritoriji države druge Strane i u zavisnosti od tema koje se razmatraju, oficiri ili predstavnici različitih vidova i rodova, kao i službi nadležnih ministarstava.

3. Mešovita srpsko-francuska vojna komisija zasedaće prema potrebi, naizmenično na teritoriji Republike Srbije i Republike Francuske.

4. Svaka tema pogodna da pomogne jačanju bilateralne saradnje može biti uneta u dnevni red sastanaka Mešovite srpsko-francuske vojne komisije, uz odobrenje oba kopredsedavajuća oficira.

5. Mešovita srpsko-francuska vojna komisija sastaviće bilans saradnje ostvarene u toku prethodne godine i utvrdiće plan bilateralne saradnje za sledeću godinu.

6. Plan bilateralne saradnje sadrži zajednički određene aktivnosti, kao i njihovu svrhu, modalitete, datume i mesta realizacije, kao i institucije zadužene za njihovo sprovođenje. Plan bilateralne saradnje potpisaće oba kopredsedavajuća oficira Mešovite srpsko-francuske vojne komisije.

7. Oba kopredsedavajuća oficira Mešovite srpsko-francuske vojne komisije komuniciraće međusobno preko izaslanika odbrane.

Član 6.

1. Osoblje Države pošiljaoca koje se nalazi na teritoriji Države primaoca saglasno ovom ugovoru, ne može učestvovati u pripremi ili izvršenju ratnih operacija, u aktivnostima koje imaju za cilj održavanje ili uspostavljanje reda i javne bezbednosti, aktivnostima vezanim za nacionalni suverenitet, niti da interveniše u takvim operacijama na bilo koji način.

2. Za vreme boravka na teritoriji Države primaoca, osoblje Države pošiljaoca, kao i izdržavana lica dužni su da poštuju zakone i propise Države primaoca.

Član 7.

Za sve vreme boravka na teritoriji Države primaoca, osoblje Države pošiljaoca zadržava svoj vojni ili civilni status.

Član 8.

1. Odredbe ovog člana definišu pravila finansiranja aktivnosti u okviru saradnje, shodno okvirima i ograničenjima budžetskih sredstava kojima Strane raspolažu, izuzev u slučajevima predviđenim u Delu II.

2. Država pošiljalac snosiće za svoje osoblje troškove putovanja sve do tačke ulaska na teritoriju Države primaoca, kao i troškove vezane za plate i pripadajuće dodatke predviđene nacionalnim zakonima i propisima.

3. Ukoliko se Strane drugačije ne dogovore, Država primalac snosiće:

– troškove lokalnog prevoza osoblja Države pošiljaoca od mesta njihovog ulaska na teritoriju Države primaoca,

– troškove smeštaja i ishrane za osoblje Države pošiljaoca, ukoliko su smeštaj i ishrana obezbeđeni u vojnim objektima,

– troškove aktivnosti koje ona organizuje za osoblje Države pošiljaoca.

4. Oblici saradnje navedeni u članu 4. ovog ugovora mogu biti obuhvaćeni posebnim oblicima finansiranja predviđenim posebnim ugovorom ili aranžmanom, u skladu sa članom 2. stav 3. ovog ugovora.

Član 9.

Do zaključivanja ugovora o razmeni tajnih podataka i materijala, koji bi se od trenutka stupanja na snagu primenjivao na aktivnosti koje se realizuju u skladu sa ovim ugovorom, Strane će primenjivati sledeća pravila:

1) Strane štite tajne podatke i materijale kojima bi mogle da imaju pristup saglasno ovom ugovoru, u skladu sa njihovim nacionalnim zakonima i propisima;

2) tajni podaci i materijali dostavljaju se jedino službenim putem ili na način odobren od strane organa i tela nadležnih za pitanja bezbednosti koja su Strane imenovale;

3) ni jedan tajni podatak ni materijal, koji je jedna Strana dobila tokom realizacije ovog ugovora, druga Strana ne sme predati, objaviti, preneti, neposredno ili posredno, privremeno ili stalno, u korist trećih lica ili neovlašćenih osoba ili entiteta, bez prethodne pismene saglasnosti Strane od koje potiče.

Deo II

Član 10.

Strane mogu da se, u skladu sa ovim ugovorom, dogovore o privremenom upućivanju vojno-tehničkih saradnika kod nadležnih organa jedne ili druge Strane.

Član 11.

Strane sporazumno utvrđuju zadatke i dužnosti vojno-tehničkih saradnika iz člana 10. ovog ugovora. Strane utvrđuju sporazumno uslove, modalitete i trajanje ovog privremenog upućivanja.

Član 12.

Država pošiljalac snosi troškove putovanja vojno-tehničkog saradnika do i od mesta odredišta na teritoriji Države primaoca, kao i troškove vezane za plate i pripadajuće dodatke, u skladu sa zakonima i propisima Države pošiljaoca.

Član 13.

Država primalac će besplatno staviti na raspolaganje vojno-tehničkom saradniku sva sredstva koja su mu neophodna za izvršenje njegovih dužnosti, u skladu sa ovim ugovorom.

Član 14.

1. Za vojno-tehničke saradnike iz člana 10. ovog ugovora, Država pošiljalac će preuzeti troškove koji se odnos na prevoz, smeštaj i ishranu, u skladu sa zakonima i propisima Države pošiljaoca.

2. Država primalac neće preuzeti nikakve troškove koji se odnose na boravak članova osoblja i izdržavanih lica koja ih prate.

3. Država primalac može ipak, u zavisnosti od konkretnog slučaja, a saglasno sa dužnostima vojno-tehničkog saradnika iz člana 10. ovog ugovora, preuzeti jedino troškove vezane za njegova službena putovanja na teritoriji Države primaoca i službene telefonske razgovore sa Državom pošiljaocem.

Deo III

Član 15.

1. Status članova osoblja i izdržavanih lica biće uređen u skladu sa odredbama Sporazuma između Država Članica Severnoatlantskog ugovora i ostalih Država učesnica u Partnerstvu za mir o statusu njihovih snaga, potpisanog u Briselu 19. juna 1995. godine, od datuma kada Republika Srbija postane članica tog sporazuma.

2. Sve dok Sporazum iz stava 1. ovog člana ne stupi na snagu, primenjivaće se odredbe navedene u Delu III ovog ugovora.

Član 16.

1. Država pošiljalac unapred će dostaviti nadležnim organima Države primaoca podatke o identitetu članova osoblja i izdržavanih lica koja ulaze na njenu teritoriju. Nadležni organi biće obavešteni i o razrešenju sa dužnosti pomenutih lica, kao i o datumu njihovog odlaska sa teritorije Države primaoca.

2. Članovi osoblja i izdržavana lica su ovlašćeni da ulaze i izlaze sa teritorije Države primaoca pod uslovom da poseduju važeće putne isprave. Ukoliko je potrebno, navedena lica će tražiti vizu i dozvolu boravka, a nadležni organi Države primaoca će im pomoći da u najkraćem roku dobiju ta dokumenta, bez plaćanja troškova.

3. Osoblje Države pošiljaoca dužno je da pokaže lični ili kolektivni nalog za upućivanje na zadatak, ili nalog za njihovo premeštanje/prekomandu izdat od strane nadležnih orana Države pošiljaoca.

4. Prilikom prvog ulaska na teritoriju Države primaoca u cilju preuzimanja dužnosti, osoblje Države pošiljaoca je ovlašćeno da uveze ličnu robu i opremu za pokućstvo u granicama neophodnim za lične i porodične potrebe, uz oslobađanje od plaćanja carina, taksi i drugih obaveza, za svo vreme njihovog boravka.

5. Odredbe ovog člana ne mogu se tumačiti kao davanje prava na stalni boravak, odnosno prebivalište osoblju i izdržavanim licima na teritoriji Države primaoca.

Član 17.

Članovi osoblja koji pripadaju oružanim snagama nosiće uniformu i vojne oznake, u skladu sa propisima koji su na snazi u njihovim oružanim snagama. Uslove za nošenje uniforme utvrdiće vojni organi Države primaoca.

Član 18.

1. Članovi osoblja Države pošiljaoca ovlašćeni su da upravljaju svim vrstama vojnih vozila na teritoriji Države primaoca, ukoliko su ovlašćeni da upravljaju tim vrstama vozila i na teritoriji Države pošiljaoca.

2. Vozila snaga Države pošiljaoca koja se koriste na teritoriji Države primaoca, nose, uz broj registracije i vidljivu nacionalnu oznaku.

Član 19.

1. Na teritoriji Države primaoca, a za potrebe službe, članovi osoblja Države pošiljaoca koji pripadaju oružanim snagama, mogu posedovati i nositi oružje koje im je izdato, a u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi u Državi primaocu.

2. Na teritoriji Države primaoca, a za potrebe službe, članovi osoblja Države pošiljaoca koji pripadaju vojnim snagama, koriste svoje oružje koje im je izdato, u skladu sa zakonima Države primaoca, osim ako nadležni organi Države primaoca prihvate primenu propisa na snazi u Državi pošiljaocu.

Član 20.

Nadležni organi Države pošiljaoca isključivo su nadležne za sprovođenje disciplinskog postupka za pripadnike svojih oružanih snaga i članove svog osoblja. U slučaju neizvršavanja njihovih obaveza, nadležni organi Države pošiljaoca mogu preduzeti sve disciplinske sankcije, ne isključujući i mogućnost sudskog gonjenja.

Član 21.

1. Na članove osoblja Države pošiljaoca kao i izdržavana lica, ne odnose se propisi iz oblasti socijalnog osiguranja koji su na snazi na teritoriji Države primaoca.

2. Svaka od Strana odgovorna je za svoje zdravstvene usluge i sanitetsku evakuaciju.

3. U slučaju potrebe ili hitnosti, članovima osoblja i izdržavanim licima pružiće se medicinska i stomatološka nega u zdravstvenim vojnim ustanovama, uključujući i hospitalizaciju, pod istim uslovima kao i za članove osoblja Države primaoca. Zdravstvene usluge, kao i hitna evakuacija vršena tom prilikom, biće pružene besplatno.

4. Za svaku drugu lekarsku intervenciju, kao i sanitarni prevoz do teritorije Države pošiljaca, biće odgovorna Država pošiljalac.

Član 22.

1. Smrt nekog od članova osoblja Države pošiljaoca na teritoriji Države primaoca, biće utvrđena u skladu sa zakonodavstvom Države primaoca i od strane ovlašćenog lekara koji će sastaviti umrlicu. Država primalac se obavezuje da će u najkraćem roku dostaviti overenu kopiju umrlice organima Države pošiljaoca.

2. U slučaju da nadležna sudska vlast Države primaoca naredi autopsiju preminulog ili u slučaju da Država pošiljalac zahteva takvu autopsiju, ona će biti izvršena od strane lekara imenovanog od sudske vlasti u Državi primaocu. Jednom lekaru Države pošiljaoca će biti omogućeno da prisustvuje autopsiji ako to dozvoljavaju zakoni Države primaoca.

3. Nadležni organi Države primaoca se obavezuju da u što kraćem roku predaju telo preminulog nadležnim organima Države pošiljaoca da bi se omogućio njegov prevoz do teritorije Države pošiljaoca.

Član 23.

1. Država primalac će odobriti i nadgledati ulaz i izlaz sa teritorije svih oprema, materijala i razumnih količina potrepština i robe neophodnih za izvršenje zajedničkih aktivnosti.

2. Snagama Države pošiljaoca biće odobren uvoz njihove opreme, vozila i materijalnih sredstava, kao i druge vojne robe namenjene za njihovu isključivu upotrebu, po sistemu privremenog uvoza sa potpunim oslobađanjem od carina i taksa, na rok od dvadeset i četiri meseca koji može biti produžen.

3. Uvoz razumnih količina potrepština namenjenih za isključivu upotrebu snaga Države pošiljaoca, vršiće se uz oslobađanje od carina i taksi.

4. Država primalac odobriće snagama Države pošiljaoca privremeni uvoz materijala i opreme sa oslobađanjem od carina i taksi uključujući i oslobađanje od carina i taksi za razumne količine potrepština neophodnih snagama, a za realizaciju svih vrsta dogovorenih vežbi i obučavanja.

Uvoz predviđen uz oslobađanje od plaćanja carina, uslovljen je dostavljanjem carini, uz carinsku dokumentaciju i jedne potvrde čiji je obrazac prethodno dogovoren između Strana, potpisan od strane nadležnog organa Države pošiljaoca. Imena osoba ovlašćenih da potpišu neophodne carinske formulare biće dostavljena carinskim vlastima Države primaoca uz primerke njihovog potpisa i pečata u upotrebi u Državi pošiljaocu.

Materijalna sredstva i oprema primljena uz oslobođenje na carinu i takse, u skladu sa odredbama ovog člana, ne mogu se ustupiti uz naknadu ili bez naknade u Državi primaocu. Međutim, u specifičnim slučajevima, njihovo ustupanje ili uništenje može biti odobreno, samo pod uslovima propisanim od strane nadležnih organa Države primaoca.

Roba, materijalna sredstva i oprema koji su, u skladu sa odredbama ovog člana, bili primljeni uz oslobađanje od plaćanja carina i taksi, slobodno će moći da se izvoze uz oslobođenje od svih carina i taksi. U vezi sa tom robom, materijalnim sredstvima i opremom, jedna potvrda biće izdata u skladu sa odredbom stava 3. ovog člana i dostavljena carinskim vlastima. Carinske vlasti će, u slučaju potrebe, proveriti da li izvezena roba, materijalna sredstva i oprema odgovaraju sadržini potvrde.

5. Vojne vlasti Države primaoca pružiće pomoć snagama Države pošiljaoca za sve administrativne, carinske i tehničke poslove neophodne za primenjivanje odredaba ovog člana.

6. U vezi sa primenom propisa o porezu na prihod i porezu na imovinu veće vrednosti, kao i na vršenje prava na nasleđivanje i poklon, članovi osoblja Države pošiljaoca, koji zbog vršenja svojih dužnosti borave na teritoriji Države primaoca, imaće status kao da im je poresko boravište i dalje na teritoriji Države pošiljaoca, koja im isplaćuje plate i ostale prinadležnosti i ostale lične prihode, uključujući i sve što je u okviru primene svih konvencija/ugovora u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja između Države primaoca i Države pošiljaoca.

Odredba ovog stava primenjivaće se i na izdržavana lica ukoliko ona ne obavljaju nikakvu profesionalnu delatnost.

7. Plate, prinadležnosti i ostali slični prihodi (izuzev penzija), koje se isplaćuju od strane Države pošiljaoca članovima vojnog osoblja, civilnim licima i izdržavanim licima Države pošiljaoca, mogu se oporezivati jedino u toj državi.

Član 24.

1. Prekršaji počinjeni od strane osoblja Države pošiljaoca, kao i izdržavanih lica, biće u sudskoj nadležnosti Države primaoca, sa izuzetkom slučajeva predviđenih u stavu 2. ovog člana.

2. Nadležni sudski organi Države pošiljaoca imaju prvenstvo u pogledu sudske nadležnosti u slučaju prekršaja koji proističu iz činjenja ili nečinjenja od strane člana osoblja u obavljanju službenih dužnosti, kao i u sledećim slučajevima:

1) kada takav prekršaj jedino ugrožava bezbednost Države pošiljaoca,

2) kada takav prekršaj jedino oštećuje lice ili dobra drugog člana osoblja Države pošiljaoca,

3) kada takav prekršaj jedino oštećuje dobra Države pošiljaoca.

3. Kada država koja ima pravo prvenstva u vršenju svoje sudske nadležnosti reši da se odrekne tog prava, ona je dužna to odmah da saopšti nadležnim organima druge države.

Nadležni organi države koja ima prvenstvo sudske nadležnosti pažljivo proučavaju zahteve za odricanje tog prava, kada nadležni organi druge države procene da posebno važni razlozi to opravdavaju.

4. Država pošiljalac se obavezuje da svakog člana svog osoblja, kao i izdržavana lica, preda nadležnim sudskim organima Države primaoca radi istrage. Sudski organi će pažljivo razmotriti sve zahteve podnete od strane Države pošiljaoca oko vršenja nadzora nad tim licem, sve dok Država primalac protiv njih ne preduzme krivično gonjenje.

5. Nadležni organi Države primaoca će u najkraćem roku obavestiti nadležne organe Države pošiljaoca o svakom lišenju slobode člana osoblja Države pošiljaoca, kao i izdržavanog lica, uz preciziranje razloga za lišenje slobode.

6. Strane će pružiti pomoć jedna drugoj za vršenje istraga i traženja dokaza i obavestiće jedna drugu o nastavku postupka od strane njihovih sudskih organa.

7. U slučaju postupka pred nadležnim sudskim organima Države primaoca, svaki član osoblja Države pošiljaoca kao i svako izdržavano lice uživaće pravo na:

suđenje u razumnom roku;

predstavljanje po svom izboru ili na pomoć u skladu sa zakonima i propisima Države primaoca;

korišćenje, po potrebi, kvalifikovanog tumača koji će im besplatno biti stavljen na raspolaganje od strane Države primaoca radi pružanja pomoći za sve vreme postupka i suđenja;

kontakt sa predstavnikom ambasade Države pošiljaoca i u slučaju da to dopuste pravila postupka, na pravo prisustvovanja tog predstavnika suđenju;

obaveštavanje, pre suđenja, o delima za koja se terete;

suočenje sa svedocima optužbe, u slučaju da to dopuste pravila postupka;

nemogućnost gonjenja za svako činjenje ili nečinjenje koje nije predstavljalo povredu zakona Države primaoca u trenutku kad je to činjenje ili nečinjenje bilo izvršeno.

8. Država primalac će pažljivo razmotriti svaki zahtev za izdržavanje kazne u Državi pošiljaocu, u slučaju da neko od osoblja Države pošiljaoca ili neko od izdržavanih lica budu osuđeni od strane sudskih organa Države primaoca.

9. U slučaju da član osoblja Države pošiljaoca ili neko od izdržavanih lica kojima je bilo suđeno u skladu sa odredbama ovog člana, budu oslobođeni krivice ili proglašeni krivim, nadležni sudski organi druge države ne mogu im suditi po drugi put za isto krivično delo.

Član 25.

1. Svaka Strana se odriče bilo kakvog zahteva protiv druge Strane ili člana njenog osoblja za oštećenje njenih dobara ili povredu članova njenog osoblja, uključujući i slučaj kada je takvo postupanje izazvalo smrtnu posledicu, zbog činjenja ili nečinjenja u obavljanju službenih zadataka koji proističu iz ovog ugovora.

2. Odredba stava 1. ovog člana, neće se primenjivati u slučaju grube ili namerne nepažnje. Gruba nepažnja podrazumeva grubu grešku ili ozbiljan nehat. Namerna nepažnja podrazumeva grešku počinjenu sa odlučnom namerom počinioca da nanese štetu.

3. Država primalac zameniće Državu pošiljaoca u postupku koji se odnosi na štetu pričinjenu materijalnim dobrima ili trećim licima od strane snaga ili člana osoblja Države pošiljaoca tokom obavljanja zadatka. Strane će preuzeti solidarno obaveze isplaćivanja naknade štete podnete od strane trećih lica i to:

kada se šteta pripisuje samo jednoj Strani, ta Strana će isplatiti celokupnu odštetu;

kada se šteta pripisuje obema Stranama, ili kada se precizno ne može pripisati ni jednoj od Strana, iznos naknade će se jednako deliti između Strana;

pripisivanje šteta i naknadni iznos odštete biće dogovoreni ugovorom između Strana.

Deo IV

Član 26.

Svaki spor koji se odnosi na tumačenje ili primenu ovog ugovora, rešavaće se putem konsultacija i pregovora između Strana.

Član 27.

1. Svaka Strana će obavestiti drugu Stranu o okončanju procedure predviđene nacionalnim zakonodavstvom koja se od nje zahteva za stupanje na snagu ovog ugovora. Ugovor počinje da važi prvog dana drugog meseca nakon dana prijema drugog saopštenja.

2. Ovaj ugovor se može izmeniti ili dopuniti u svakom trenutku, pisanim putem, dogovorom između Strana. Način stupanja na snagu izmena i dopuna, utvrđen je u stavu 1. ovog člana.

3. Ovaj ugovor je zaključen na period od 10 (deset) godina i obnavlja se prećutnim produženjem.

4. Svaka Strana može pismeno da otkaže ovaj ugovor. U tom slučaju, Ugovor prestaje da važi 6 (šest) meseci nakon datuma prijema otkazivanja od strane druge Strane.

5. Okončanje ili otkazivanje ovog ugovora ne oslobađa Strane od izvršenja obaveza ugovorenih za vreme trajanja njegove primene.

Sačinjeno u Parizu, 7. aprila 2011. godine u po 2 (dva) originalna primerka, svaki na srpskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako verodostojna.

U ime Vlade U ime Vlade

Republike Srbije Republike Francuske

______________________________ ______________________________

Dragan Šutanovac Žerar Longe

ministar odbrane ministar odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti odbrane i statusu njihovih snaga, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana i njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoja celokupnih bilateralnih odnosa.

Takođe, s obzirom da do sada nije postojao međunarodni ugovor o saradnji koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju u oblasti odbrane između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Francuske, prevashodni cilj zaključenog Ugovora je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju u oblasti odbrane.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Ugovora, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar