Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o policijskoj saradnji

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE

O POLICIJSKOJ SARADNjI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o policijskoj saradnji, potpisan 18. novembra 2009. godine, u Parizu, u originalu na srpskom i francuskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Republike Francuske

U daljem tekstu Strane,

U želji da unaprede razvoj međusobnih odnosa,

Uviđajući izuzetan značaj policijske saradnje u prevenciji i borbi protiv kriminala, posebno u oblasti organizovanog kriminala, nedozvoljene trgovine narkotocima, psihotropnim supstancama i njihovim hemijskim prekursorima, kao i u oblasti prevencije i borbe protiv terorizma,

Naglašavajući međusobnu želju za saradnjom uz poštovanje svojih nacionalnih zakonodavstava i međunarodnih obaveza, posebno u oblasti ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda,

Sporazumele su se o sledećem:

Predmet sporazuma

Predmet ovog Sporazuma predstavlja unapređenje bilateralne policijske saradnje između Strana u oblasti prevencije i otkrivanja krivičnih dela, posebno kroz razmenu informacija i putem redovnog kontakta između nadležnih službi.

Saradnju koju predviđa ovaj Sporazum svaka Strana sprovodi uz strogo poštovanje svog nacionalnog zakonodavstva i svojih međunarodnih obaveza.

Saglasno sa ovim Sporazumom, saradnja se primenjuje u navedenim oblastima:

a) Organizovani kriminal; b) Terorizam i finansiranje terorizma; v) Trgovina ljudima (seksualno iskorišćavanje ili prinudni rad) i ilegalne migracije, g) Dečja pornografija i seksualno iskorišćavanje dece; d) Visoko-tehnološki kriminal; đ) Nedozvoljena trgovina narkoticima, psihotropnim supstancama i njihovim hemijskim prekursorima; e) Nedozvoljeno sticanje, posedovanje i prodaja oružja, municije i eksploziva ili nuklearnog, radioaktivnog, biološkog, hemijskog materijala ili roba i tehnologije za civilnu i vojnu upotrebu; ž) Nedozvoljena trgovina kradenim kulturnim dobrima i umetničkim predmetima; z) Falsifikovanje i nedozvoljena proizvodnja sredstava plaćanja i zvaničnih dokumenata, kao i stavljanje u promet istih; i) Pranje novca i privredni kriminal; j) Korupcija; k) Krivična dela koja se odnose na krađu automobila i drugih motornih vozila.

U skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom obe Strane, navedena policijska saradnja se može proširiti i na druge oblasti uz zajedničku saglasnost ugovornih Strana.

Ovaj Sporazum ne daje pravo nadležnim organima ni jedne od dve Strane da sarađuju u oblastima koje su političke, vojne, sudske ili fiskalne prirode.

U svakoj od oblasti navedenih u članu 2. ovog Sporazuma, saradnja između nadležnih organa ima za glavni cilj:

a) razmenu informacija;

b) koordinaciju operacija;

v) uspostavljanje zajedničkih radnih tela;

g) opštu i specijalizovanu obuku zaposlenih.

U okviru ovog Sporazuma, razmena informacija između Strana odvija se prevashodno u vezi:

a) Krivičnih dela: podaci koji se odnose na izvršioce krivičnih dela, njihove saučesnike i sva druga lica koja su umešana ili koja mogu da pruže informacije o okolnostima krivičnog dela i o merama koje su preduzete;

b) Pripreme krivičnih dela, a posebno terorističkih napada usmerenih protiv interesa Strana;

v) Materijalnih predmeta koji se odnose na krivično delo, kao i uzoraka tih predmeta;

g) Pripremanja policijskih akcija i operacija koje mogu biti od interesa za drugu Stranu;

d) Službene dokumentacije po oblastima rada;

đ) Zakonskih odredbi koje se odnose na predmet ovog Sporazuma ili svake izmene ovih odredbi;

e) Novih oblika kriminala i savremenih načina, metoda i tehnika za borbu protiv ovih oblika kriminala.

a) Zaštita svedoka i drugih učesnika u krivičnom postupku, isključujući osumnjičene, a čija bezbednost je ugrožena;

b) Planiranje i sprovođenje zajedničkih programa za prevenciju kriminala.

U okviru primene ovog Sporazuma Strane mogu da obrazuju zajedničke timove.

Pripadnici snaga bezbednosti jedne Strane, koji u zajedničkim timovima učestvuju u operacijama na teritoriji druge Strane, nemaju pravo na primenu policijskih ovlašćenja i nalaze se pod komandom pripadnika zemlje domaćina.

Pripadnici Strana podležu važećim zakonima u njihovoj zemlji kada su u pitanju uslovi zapošljavanja, radnopravna i disciplinska odgovornost.

Strane sarađuju i međusobno se pomažu uspostavljanjem određenog broja aktivnosti u oblasti obuke:

a) Primanjem pripadnika druge Strane na praksu; b) Zajedničkim izvođenjem seminara, vežbi i prakse; v) Organizovanjem programa za podizanje nivoa obučenosti specijalizovanih pripadnika g) Razmenom eksperata, svojih planova obuke i načina osmišljavanja programa; d) Učestvovanjem na vežbama u svojstvu posmatrača.

Strane podržavaju sve oblike razmene iskustava i znanja.

Zahtevi za informacijama i merama koje se preduzimaju koordinisano sa drugom Stranom ili zahtevi za drugim vrstama asistencije, moraju se uputiti u pisanom obliku i sadržati argumente za upućivanje takvog zahteva. U hitnim slučajevima, Strane potpisnice mogu usmeno da upute zahtev i da ga kasnije, u najkraćem roku, dopune pisanim obaveštenjem kojim potvrđuju zahtev.

Nadležni organi Strana jedni drugima pružaju pomoć direktno, pod uslovom da u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom takvi zahtevi za pružanjem pomoći ne

spadaju u nadležnost pravosudnih organa. Ukoliko policijski organi koji su primili zahtev za pružanjem pomoći nisu nadležni za sprovođenje takvog zahteva, moraju ga dostaviti organima koji su nadležni.

Nadležni organi zamoljene Strane, u najkraćem roku dostavljaju odgovor na zahtev iz stava 1. U slučaju potrebe, nadležni organi zamoljene Strane mogu da zatraže dodatne informacije kako bi mogli da odgovore na upućeni zahtev.

Svaka od Strana može da odbije, potpuno ili delimično, zahtev koji joj je upućen, ukoliko smatra da bi saglasno sa njenim nacionalnim zakonodavstvom, pozitivan odgovor mogao da predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava, pravila organizacije i funkcionisanja pravosudnih organa, suvereniteta i bezbednosti zemlje, javnog reda ili drugih suštinskih prava te zemlje.

Kada na osnovu stava 4. ovog člana, jedna od Strana potpuno ili delimično odbije zahtev za saradnju, dužna je da o tome obavesti drugu Stranu uz obrazloženje takve odluke.

U okviru primene ovog Sporazuma, Strane će snositi svaka svoje troškove, u skladu i u okvirima njihovih budžeta, osim ukoliko Strane zajednički ne dogovore drugačije.

Svaka Strana može da na teritoriju države druge Strane pošalje svoje oficire za vezu.

Slanje oficira za vezu na teritoriju države druge Strane ima za cilj unapređenje i jačanje policijske saradnje zbližavanjem policijskih službi dve Strane.

Oficiri za vezu imaju zadatak da obavljaju savetodavne misije i pružaju asistenciju, pri čemu nemaju pravo samostalnog odlučivanja niti ovlašćenja policije. Oni pružaju informacije i izvršavaju svoje zadatke u skladu sa instrukcijama koje dobijaju od Strane koju predstavljaju a uz poštovanje nacionalnih zakonodavstava obe Strane.

Drugu Stranu je potrebno obavestiti o imenovanju oficira za vezu u pisanom obliku.

Informacije koje spadaju u lične podatke o licima Strane razmenjuju u okviru ovog Sporazuma uz poštovanje svojih nacionalnih zakonodavstava i prihvaćenih međunarodnih obaveza, pod sledećim uslovima:

a) Strana korisnik, ove podatke može da upotrebi samo za potrebe definisane prilikom upućivanja zahteva i pod uslovima koje je odredila Strana dostavljač; ovi podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe bez prethodne dozvole Strane koja je dostavila informacije izdate u pisanim obliku i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom te Strane.

b) Strana korisnik je dužna da na zahtev Strane dostavljača, pruži informacije o upotrebi informacija koje su joj dostavljene i o postignutim rezultatima.

v) Nadležni organi Strane korisnika podataka za navedene garantuju isti nivo poverljivosti i zaštite od svakog nedozvoljenog pristupa, modifikacije i širenja, kao i Strana koja je dostavila podatke. Ovi podaci se ne mogu dostavljati drugim organima ni trećim zemljama bez prethodnog odobrenja Strane koja je podatke dostavila u pisanom obliku.

g) Strana dostavljač je dužna da obezbedi tačnost i da utvrdi da podaci odgovaraju zahtevu. Ukoliko se ispostavi da su poslati nepotpuni ili nedozvoljeni podaci, Strana korisnik o tome mora odmah da bude obaveštena kako bi se izvršila potrebna modifikacija ili uništenje ovih podataka.

d) Lica koja mogu da potvrde svoj identit a čiji lični podaci su bili predmet dostave, na zahtev mogu da saznaju sadržaj dostavljenih podataka kao i da dobiju informacije o tome za šta su njihovi podaci upotrebljeni. Objavljivanje podataka se vrši u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strane molilje. Objavljivanje informacija zahteva prethodno odobrenje Strane koja je informacije dostavila, izdato u pisanom obliku.

đ) Prilikom razmene podataka, zamoljena Strana obaveštava Stranu molilju o roku koji je, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, određen za uništenje podataka. Nezavisno od ovog roka, podaci se moraju uništiti čim prestane njihovo korišćenje. Zamoljena strana mora biti obaveštena o uništenju podataka koje je dostavila i o razlogu njihovog uništenja. U slučaju da ovaj Sporazum bude raskinut ili se ne produži, svi podaci koji su dostavljeni u okviru Sporazuma, moraju se uništiti.

e) Strane vode evidenciju o razmenjenim, primljenim ili uništenim informacijama koje upisuju u registar. Ovaj registar pored ostalog treba da sadrži i informacije o razlozima dostave podataka nadležnim organima, odnosno o razlozima njihovog uništenja.

Nadležni organi

Organi koji su u okviru svojih nadležnosti odgovorni za primenu ovog Sporazuma jesu Ministarstva unutrašnjih poslova svake Strane.

U tu svrhu, ovi organi određuju organizacione jedinice zadužene za primenu različitih oblasti saradnje iz ovog Sporazuma. O organizacionim jedinicama određenim u tu svrhu, druga Strana se u najkraćem roku obaveštava diplomatskim putem.

Nadležni organi se međusobno obaveštavaju o eventualnim izmenama u vezi sa organizacionim jedinicama određenim u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Sastanci eksperata

Mešovite komisije sastavljene od predstavnika nadležnih organa svake Strane, redovno se sastaju da bi sačinile presek rezultata saradnje koja se ostvaruje u skladu sa ovim Sporazumom. Ove komisije procenjuju kvalitet saradnje, razmatraju nove strategije i utvrđuju da li je potrebno da se saradnja dopuni ili dodatno razvije.

U okviru primene ovog Sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključuju dodatne protokole, kojima će precizirati modalitete primene aktivnosti saradnje.

Rešavanje sporova

Svaki spor koji nastane u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog Sporazuma, Strane rešavaju dogovorom.

Svaka Strana obaveštava drugu Stranu o ispunjenju odgovarajućih internih procedura koje su potrebne za stupanje na snagu ovog Sporazuma koji počinje da važi prvog dana drugog meseca nakon prijema poslednjeg obaveštenja da su procedure ispunjene.

Ovaj Sporazum je zaključen za period od tri godine i može se prećutno obnavljati. Svaka Strana može u svakom trenutku da raskine Sporazum uz dostavu pisanog obaveštenja drugoj Strani. Sporazum prestaje da važi šest meseci posle dostave obaveštenja o raskidu. Raskid ugovora neće uticati na aktivnosti koje su započete, osim ukoliko Strane zajedno ne odluče drugačije.

Izmene i dopune ovog Sporazuma mogu se izvršiti pod istim uslovima kao i ovaj Sporazum.

Za potvrdu navedenom, predstavnici obe Strane, propisno ovlašćeni u tu svrhu, potpisali su ovaj Sporazum i utisnuli svoj pečat.

Sačinjeno u Parizu, dana 18. novembra 2009. godine, u dva originalna primerka, od kojih je svaki na srpskom i na francuskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju podjednaku važnost.

U ime Vlade Republike Srbije U ime Vlade Republike Francuske

Ivica Dačić Bris Ortefej

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o policijskoj saradnji, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona predstavlja potreba za daljim unapređenjem policijske saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske, posebno imajući u vidu da je Republika Francuska, tradicionalno prijateljska zemlja, članica Evropske unije, zemlja u kojoj je sedište najstarije međunarodne policijske organizacije (INTERPOL), a istovremeno i zemlja u kojoj je nastanjen veći broj srpskih državljana, među kojima ima i onih koji se bave kriminalnim aktivnostima.

Samim tim, postoji interesovanje za jačanje saradnje sa organima za sprovođenje zakona Republike Francuske, i to posebno u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, ilegalne trgovine narkotičkim drogama i psihotropnim supstancama, pranja novca, terorizma i ilegalnih migracija.

Zaključeni Sporazum o policijskoj saradnji sa Republikom Francuskom, doprineće da u budućnosti ova saradnja bude još obimnija, konkretnija i kvalitetnija.

III. OSNOVNI PRAVNI INSTITUTI I POJEDINAČNA REŠENjA

U odredbi člana 1. Predloga zakona predviđeno je potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o policijskoj saradnji, potpisanog 18. novembra 2009. godine.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Predloga zakona predviđeno je stupanje na snagu Zakona.

IV. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA

SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar