Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hongkong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SPECIJALNE ADMINISTRATIVNE REGIJE HONG KONG NARODNE REPUBLIKE KINE O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju, sačinjen u Beogradu 4. oktobra 2016. godine, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE SPECIJALNE ADMINISTRATIVNE REGIJE HONG KONG NARODNE REPUBLIKE KINE

O

VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Vlada Republike Srbije i Vlada Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine (Specijalna administrativna regija Hong Kong) propisno ovlašćena od strane Centralne Narodne Vlade Narodne Republike Kine (u daljem tekstu: strane ugovornice),

Potvrđujući činjenicu da je Republika Srbija potpisala, 29. juna 2006. godine, Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA sporazum),

U želji da zaključe sporazum kojim bi se obezbedio okvir za obavljanje vazdušnog saobraćaja između Republike Srbije i Specijalne administrativne regije Hong Kong,

Dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Definicije

Za potrebe ovog sporazuma, ako kontekst ne zahteva drugačije:

a) izraz „organi nadležni za vazdušni saobraćaj” označava, za Republiku Srbiju ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja i Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, a za Specijalnu administrativnu regiju Hong Kong generalnog direktora civilnog vazduhoplovstva ili u oba slučaja, svako lice ili telo ovlašćeno da obavlja funkcije koje sada obavljaju napred navedeni nadležni organi, ili slične funkcije;

b) izraz „određeni avio-prevozilac” označava avio-prevozioca koji je određen i ovlašćen u skladu sa članom 4. ovog sporazuma;

v) izraz „područje” za Republiku Srbiju ima značenje izraza „teritorija” iz člana 2. Čikaške konvencije, a za Specijalnu administrativnu regiju Hong Kong podrazumeva ostrvo Hong Kong, Kovlun i Nove teritorije;

g) izrazi „vazdušni saobraćaj”, „međunarodni vazdušni saobraćaj”, „avio-prevozilac” i „zaustavljanje i nekomercijalne svrhe” imaju značenja određena članom 96. Čikaške konvencije;

d) izraz „ovaj sporazum” obuhvata i Aneks uz Sporazum i svaku izmenu i dopunu Aneksa ili ovog sporazuma;

đ) izraz „Čikaška konvencija” označava Konvenciju o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, otvorenu za potpisivanje u Čikagu, 7. decembra 1944. godine;

e) izraz „tarifa” označava cenu ili naknadu za prevoz putnika, prtljaga i/ili robe (isključujući poštu) u vazdušnom saobraćaju koje naplaćuju avio-prevozioci, uključujući njihove agente, kao i uslove kojima se uređuje raspoloživost tih cena ili naknada;

ž) izraz „naknade korisnika” označava naknade koje avio-prevoziocima naplaćuje nadležni organ ili odobrava njihovu naplatu radi dobijanja usluga korišćenja aerodromske svojine ili uređaja, ili uređaja za vazdušnu plovidbu, ili usluga i uređaja za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, uključujući i s tim povezane usluge i uređaje za opsluživanje vazduhoplova, njihovih posada, putnika i robe.

Član 2.

Odredbe Čikaške konvencije primenljive na međunarodni vazdušni saobraćaj

U primeni ovog sporazuma strane ugovornice postupaju u skladu sa odredbama Čikaške konvencije koje su primenljive na obe strane ugovornice, uključujući i Anekse i sve izmene i dopune Konvencije ili Aneksa, u meri u kojoj se navedene odredbe odnose na međunarodni vazdušni saobraćaj.

Član 3.

Davanje prava

1. Svaka strana ugovornica daje drugoj strani ugovornici sledeća prava u pogledu međunarodnog vazdušnog saobraćaja:

a) pravo da leti preko njenog područja bez sletanja;

b) pravo da sleće na njeno područje u nekomercijalne svrhe;

2. Svaka strana ugovornica daje drugoj strani ugovornici prava utvrđena dalje u ovom sporazumu, radi obavljanja međunarodnog vazdušnog saobraćaja na linijama utvrđenim u odgovarajućim Delovima Aneksa ovog sporazuma. Navedeni saobraćaj i linije se u daljem tekstu nazivaju „ugovoreni saobraćaj” i „utvrđene linije”. Pored prava navedenih u stavu 1) ovog člana, određeni avio-prevozioci svake strane ugovornice, pri obavljanju ugovorenog saobraćaja na utvrđenoj liniji, imaju pravo da sleću na područje druge strane ugovornice u mestima utvrđenim za tu liniju u skladu sa Aneksom ovog sporazuma, radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i robe, uključujući poštu, odvojeno ili u kombinaciji.

3. Odredbe stava 2. ne daju pravo određenim avio-prevoziocima jedne strane ugovornice da u mestu na području druge strane ugovornice ukrcavaju putnike i robu, uključujući i poštu, koji se prevoze uz najam ili nadoknadu ka drugom mestu na području te druge strane ugovornice.

4. U slučaju da određeni avio-prevozioci jedne strane ugovornice nisu u mogućnosti da, zbog vojnih sukoba, političkih nemira ili drugih posebnih i neuobičajenih okolnosti, obavljaju ugovoreni saobraćaj na uobičajenim linijama, druga strana ugovornica preduzima sve što je u njenoj moći da omogući obavljanje navedenog saobraćaja odgovarajućom privremenom preraspodelom ruta.

Član 4.

Određivanje avio-prevozilaca i izdavanje dozvola

1. Svaka strana ugovornica ima pravo da odredi jednog ili više avio-prevozilaca za obavljanje ugovorenog saobraćaja na utvrđenim linijama i da o tome, pisanim putem, obavesti drugu stranu ugovornicu, kao i da povuče ili izmeni obaveštenje o određivanju.

2. Po prijemu obaveštenja o određivanju, organi nadležni za vazdušni saobraćaj druge strane ugovornice, u skladu sa odredbama st. 3. i 4. ovog člana, bez odlaganja izdaju određenom avio-prevoziocu ili određenim avio-prevoziocima odgovarajuće dozvole za obavljanje saobraćaja.

3. a) Organi nadležni za vazdušni saobraćaj Republike Srbije imaju pravo da odbiju izdavanje dozvola za obavljanje saobraćaja navedenih u stavu 2. ovog člana, ili da određenom avio-prevoziocu uvedu uslove koje smatraju neophodnim za korišćenje prava navedenih u članu 3. stav 2. ovog sporazuma ako nisu uvereni da je avio-prevozilac osnovan i ima sedište u Specijalnoj administrativnoj regiji Hong Kong;

b) Vlada Specijalne administrative regije Hong Kong ima pravo da odbije izdavanje dozvola za obavljanje saobraćaja navedenih u stavu 2. ovog člana, ili da određenom avio-prevoziocu uvede uslove koje smatra neophodnim za korišćenje prava navedenih u članu 3. stav 2. ovog sporazuma ako nije uverena da vlasništvo znatnijeg obima i stvarnu kontrolu nad tim avio-prevoziocem ima Republika Srbija ili njeni državljani.

4. Organi nadležni za vazdušni saobraćaj jedne strane ugovornice mogu da zahtevaju od avio-prevozioca koga je odredila druga strana ugovornica da dokaže da je osposobljen da ispuni uslove utvrđene zakonima i propisima koje ti organi opravdano primenjuju za obavljanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja.

5. Tako određen i ovlašćen avio-prevozilac može otpočeti obavljanje ugovorenog saobraćaja, pod uslovom da postupa u skladu sa odredbama ovog sporazuma.

Član 5.

Povlačenje ili obustava dozvole za obavljanje saobraćaja

1. Svaka strana ugovornica ima pravo da povuče ili obustavi dozvolu za korišćenje prava navedenih u članu 3. stav 2. ovog sporazuma, ili da uvede uslove potrebne za korišćenje tih prava:

a) (i) u slučaju organa nadležnih za vazdušni saobraćaj Republike Srbije, uvek kada nisu uvereni da je avio-prevozilac osnovan i ima sedište u Specijalnoj administrativnog regiji Hong Kong;

(ii) u slučaju Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong, uvek kada nije uverena da vlasništvo znatnijeg obima i stvrnu kontrolu nad tim avio-prevoziocem ima Vlada Republike Srbije ili njeni državljani; ili

b) ako avio-prevozilac ne postupa u skladu sa zakonima i propisima strane ugovornice koja daje ta prava; ili

v) ako avio-prevozilac na neki drugi način ne postupa u skladu sa uslovima predviđenim ovim sporazumom.

Ako neposredno povlačenje ili obustava dozvole za obavljanje saobraćaja, ili uvođenje uslova navedenih u stavu 1. ovog člana nije neophodno radi sprečavanja daljeg kršenja zakona i propisa, to pravo se koristi tek posle konsultacija sa drugom stranom ugovornicom.

Član 6.

Primena zakona

1. Pri ulasku na, boravku ili odlasku sa područja jedne strane ugovornice, zakoni i propisi te strane ugovornice, koji se odnose na korišćenje i navigaciju vazduhoplova primenjuju se na avio-prevozioce druge strane ugovornice.

2. Pri ulasku na, boravku ili odlasku sa područja jedne strane ugovornice, zakoni i propisi te strane ugovornice koji se odnose na dolazak ili odlazak sa njenog područja putnika, posade ili robe vazduhoplovom (uključujući propise kojima se reguliše ulazak, carina, obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, useljenje, pasoši i karantin, ili u slučaju pošte, poštanski propisi) primenjuju se na putnike, posadu ili robu koje prevozi avio-prevozilac druge strane ugovornice.

3. U primeni propisa kojima se reguliše ulazak, carina, obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, karantin i sličnih propisa, nijedna strana ugovornica ne daje prednost svom ili bilo kom drugom avio-prevoziocu nad avio-prevoziocem druge strane ugovornice koji obavlja sličan međunarodni vazdušni saobraćaj.

Član 7.

Principi kojim se uređuje obavljanje ugovorenog saobraćaja

1. Određeni avio-prevozioci strana ugovornica imaju pravične i podjednake mogućnosti za obavljanje ugovorenog saobraćaja na utvrđenim linijama.

2. Prilikom obavljanja ugovorenog saobraćaja, svaka strana ugovornica i određeni avio-prevozioci strana ugovornica uzimaju u obzir interese druge strane ugovornice i određenih avio-prevozilaca te strane ugovornice, kako ne bi negativno uticali na saobraćaj koji drugopomenuti avio-prevozioci obezbeđuju na čitavoj liniji ili delu istih linija.

3. Ugovoreni saobraćaj određenih avio-prevozilaca strana ugovornica u tesnoj je vezi sa zahtevima javnosti za prevozom na utvrđenim linijama i ima, kao osnovni cilj, obezbeđivanje kapaciteta pri opravdanom faktoru opterećenja, koji odgovara tekućim i opravdano predviđenim zahtevima za prevoz putnika i robe, uključujući i poštu, sa područja ili za područje strane ugovornice koja je odredila avio-prevozioca. Ponuđeni kapaciteti za prevoz putnika i robe, uključujući poštu, koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u mestima na utvrđenim linijama izvan područja strane ugovornice koja je odredila avio-prevozioca, treba da budu u skladu sa opštim principima povezanim sa:

a) zahtevima saobraćaja za područje i sa područja strane ugovornice koja je odredila avio-prevozioca;

b) zahtevima saobraćaja u oblasti kroz koju ugovoreni saobraćaj prolazi, vodeći računa o drugim saobraćajnim uslugama, uspostavljenim od strane avio-prevozilaca u toj oblasti; i

v) zahtevima za dalja odredišta.

4. Kapacitet koji treba obezbediti na utvrđenim linijama, s vremena na vreme dogovaraju organi nadležni za vazdušni saobraćaj strana ugovornica.

Član 8.

Tarife

1. Tarife, koje određeni avio-prevozilac ili avio-prevozioci jedne strane ugovornice naplaćuju za obavljanje saobraćaja predviđenog ovim sporazumom, utvrđuju se na opravdanim nivoima, uz dužno poštovanje svih relevantnih faktora, uključujući interese korisnika, troškove obavljanja saobraćaja, karakteristike saobraćaja, provizije, opravdanu dobit i druge komercijalne faktore, kao i tarife drugih avio-prevozilaca koji obavljaju saobraćaj na istoj liniji ili na delu iste linije.

2. Strane ugovornice obraćaju posebnu pažnju na tarife koje mogu biti nepoželjne zbog toga što su preterano diskriminatorske ili neopravdano restriktivne.

3. Strana ugovornica može da zatraži od određenog avio-prevozioca ili određenih avio-prevozilaca obe strane ugovornice obaveštenje o tarifama ili podnošenje na odobrenje tarifa predloženih za prevoz za njeno područje ili sa njenog područja. Navedena obaveštenja o tarifama ili podnošenje tarifa na odobrenje može se zahtevati najranije četrdeset i pet (45) dana pre predloženog datuma stupanja na snagu. U posebnim slučajevima, ovaj period može biti skraćen, uz izričitu saglasnost strane ugovornice.

4. Svaka strana ugovornica ima pravo da odobri ili odbije tarife za prevoz u jednom ili oba smera između područja dve strane ugovornice, koji započinje na njenom području. Tarife koje određeni avio-prevozilac jedne strane ugovornice naplaćuje za prevoz između područja druge strane ugovornice i treće države pri obavljanju saobraćaja predviđenog ovim sporazumom podležu saglasnosti druge strane ugovornice. Nijedna strana ugovornica neće preduzeti jednostrane mere radi sprečavanja stupanja na snagu predloženih tarifa ili dalje primene važećih tarifa za obavljanje prevoza u jednom ili oba smera između područja dve strane ugovornice, koji započinje na području te druge strane ugovornice.

5. Jedna ili druga strana ugovornica može avio-prevoziocu ili avio-prevoziocima koji su podneli tarife izdati odobrenje tarifa nakon sprovođenja postupka definisanog u stavu 4. ovog člana. Međutim, ako odnosna strana ugovornica nije pisanim putem obavestila drugu stranu ugovornicu i avio-prevozioca/avio-prevozioce o odbijanju tarifa avio-prevozioca ili avio-prevozilaca druge strane ugovornice u roku od trideset (30) dana od dana njihovog podnošenja, odnosne tarife se smatraju odobrenim. U slučaju kada je period za podnošenje tarifa skraćen u skladu sa stavom 3, strane ugovornice se mogu dogovoriti da se adekvatno tome skrati i period za dostavljanje odbijanja.

6. U slučaju da jedna ili druga strana ugovornica smatra da tarifa za prevoz na njeno područje potpada pod kategorije objašnjene u stavu 2. ovog člana, ta strana ugovornica dostavlja obaveštenje o odbijanju tarife drugoj strani ugovornici u roku od trideset (30) dana od dana prijema obaveštenja o tarifama ili podnošenja tarifa na odobrenje i može zahtevati konsultacije u skladu sa stavom 7. ovog člana

7. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 17. ovog sporazuma, svaka strana ugovornica može zahtevati konsultacije o tarifama avio-prevozioca jedne ili druge strane ugovornice za obavljanje saobraćaja obuhvaćenog ovim sporazumom, uključujući i slučajeve u kojima je u pogledu odnosnih tarifa dostavljeno obaveštenje o odbijanju ili neslaganju. Konsultacije se održavaju najkasnije trideset (30) dana od dana prijema zahteva. Strane ugovornice sarađuju u dostavljanju informacija koje su potrebne za obrazloženo rešavanje pitanja. Ako strane ugovornice postignu dogovor, svaka strana ugovornica nastoji da sprovede taj dogovor. Ako se dogovor ne postigne, merodavnom se smatra odluka strane ugovornice na čijem području prevoz otpočinje.

8. Tarife koje su utvrđene u skladu sa odredbama ovog člana ostaju na snazi, osim ako ih ne povuku odnosni avio-prevozilac ili avio-prevozioci, ili do odobrenja novih tarifa. Međutim, tarifa neće biti produžena na duže od dvanaest (12) meseci od dana kada bi svakako istekla, osim ako to ne odobre strane ugovornice. U slučajima u kojima je tarifa odobrena bez datuma prestanka važenja i gde nova tarifa nije podneta na odobrenje ili nije odobrena, ta tarifa ostaje na snazi sve dok jedna ili druga strana ugovornica ne dostavi obaveštenje kojim ukida važenje tarife na sopstvenu inicijativu ili na zahtev odnosnog avio-prevozioca ili avio-prevozilaca. Ukidanje neće stupiti na snagu u periodu kraćem od šezdeset (60) dana.

Član 9.

Carinske dažbine

1. Vazduhoplove koje u ugovorenom saobraćaju koriste određeni avio-prevozioci jedne strane ugovornice, njihovu redovnu opremu, gorivo, maziva, potrošne tehničke zalihe, rezervne delove, uključujući motore, zalihe vazduhoplova (uključujući, ali ne ograničavajući se na hranu, piće i duvan) koji se nalaze na vazduhoplovu, druga strana ugovornica, na bazi reciprociteta, oslobađa svih carinskih dažbina, akciza i sličnih naknada i taksa koje nisu zasnovane na troškovima usluga pruženih po dolasku, pod uslovom da ta redovna oprema i te ostale zalihe ostanu na vazduhoplovima.

2. Redovnu opremu, gorivo, maziva, potrošne tehniče zalihe, rezervne delove uključujući i motore, zalihe vazduhoplova (uključujući ali ne ograničavajući se na hranu, piće i duvan), putne karte, vazduhoplovne tovarne listove, štampani materijal koji nosi oznaku određenog avio-prevozioca jedne strane ugovornice i uobičajeni reklamni materijal koji avio-prevozilac deli bez nadoknade, unete na područje druge strane ugovornice od strane ili u ime tog određenog avio-prevozioca ili unete na vazduhoplov koji za obavljanje vazdušnog saobraćaja koristi taj određeni avio-prevozilac, druga strana ugovornica, na bazi reciprociteta, oslobađa svih carinskih dažbina, akciza i sličnih naknada i taksa koje nisu zasnovane na troškovima usluga pruženih po dolasku, čak i kada ta redovna oprema i ti predmeti treba da se iskoriste na delu puta iznad područja druge strane ugovornice.

3. Redovna oprema i ostali predmeti navedeni u st. 1. i 2. ovog člana mogu biti stavljeni pod nadzor ili kontrolu carinskih organa druge strane ugovornice.

4. Redovna oprema i ostali predmeti navedeni u stavu 1. ovog člana mogu da se istovare na području druge strane ugovornice samo uz saglasnost carinskih organa te druge strane ugovornice. U tom slučaju, ta redovna oprema i ti predmeti, na bazi reciprociteta, podležu oslobađanju navedenom u stavu 1. ovog člana, dok se ponovo ne izvezu ili na neki drugi način potroše u skladu sa carinskim propisima. Carinski organi te druge strane ugovornice mogu, međutim, da zahtevaju da do tog momenta, ta redovna oprema i ti predmeti budu stavljani pod njihov nadzor.

5. Oslobađanja definisana ovim članom takođe se primenjuju u situacijama kada određeni avio-prevozilac jedne strane ugovornice zaključi sa drugim avio-prevoziocem ili avio-prevoziocima ugovore o zajmu ili prenosu redovne opreme i ostalih predmeta navedenih u st. 1. i 2. ovog člana na područje druge strane ugovornice, pod uslovom da druga strana ugovornica daje slična oslobađanja tom drugom avio-prevoziocu ili tim drugim avio-prevoziocima.

6. Prtljag i roba u direktnom tranzitu preko područja strane ugovornice oslobođeni su od carinskih dažbina, akciza i sličnih taksa i naknada koje nisu zasnovane na troškovima usluga pruženih po dolasku.

Član 10.

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

1. Prihod ili dobit koji avio-prevozilac jedne strane ugovornice ostvari korišćenjem vazduhoplova u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, uključujući i učešće u „pulu”, zajedničkoj eksploataciji vazdušnog saobraćaja ili u međunarodnim telima za eksploataciju, koji se oporezuju na području te strane ugovornice, oslobađaju se od poreza na prihod ili poreza na dobit, kao i svih drugih poreza na prihod ili dobit koji su uvedeni na području druge strane ugovornice.

2. Kapital i novčana sredstva avio-prevozioca jedne strane ugovornice povezana sa korišćenjem vazduhoplova u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, oslobođena su od svih poreza na kapital i novčana sredstva, koji su uvedeni na području druge strane ugovornice.

3. Profit, koji je avio-prevozilac jedne strane ugovornice, ostvario otuđenjem vazduhoplova kojim obavlja međunarodni vazdušni saobraćaj ili pokretne imovine povezane sa korišćenjem takvog vazduhoplova oslobođen je od svih poreza na ostvareni profit, koji su uvedeni na području druge strane ugovornice.

4. Zarada ostvarena zasnivanjem radnog odnosa na vazduhoplovu kojim avio-prevozilac jedne strane ugovornice obavlja međunarodni vazdušni saobraćaj, oslobođena je svih poreza na prihod, koji su uvedeni na području druge strane ugovornice.

5. U ovom članu:

a) izraz „prihod ili dobit” obuhvata prihode i bruto primanja ostvarena korišćenjem vazduhoplova za prevoz ljudi, stoke, robe i pošte u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, uključujući:

(i) prihod ili dobit od iznajmljivanja ili zakupa vazduhoplova, pod uslovom da je u slučaju iznajmljivanja vazduhoplova bez posade, takvo iznajmljivanje sporedno u odnosu na korišćenje vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju;

prihod ili dobit od prodaje prevoznih ili sličnih dokumenata i pružanja usluga povezanih sa takvim prevozom, bilo za sopstvene potrebe avio-prevozioca ili za potrebe nekog drugog avio-prevozioca, pod uslovom da je u slučaju pružanja usluga takvo pružanje usluga sporedno u odnosu na korišćenje vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju;

kamate na novčana sredstva direktno povezana sa korišćenjem vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju; i

prihod ili dobit koji avio-prevozilac ostvari iznajmljivanjem kontejnera, pod uslovom da je to iznajmljivanje sporedno u odnosu na korišćenje vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju;

b) izraz „međunarodni saobraćaj” označava svaki prevoz vazduhoplovom, osim kada se takav prevoz obavlja isključivo između mesta na području druge strane ugovornice;

v) izraz „avio-prevozilac jedne strane ugovornice”, označava za Republiku Srbiju, avio-prevozioca koji je u većinskom vlasništvu i pod stvarnom kontrolom Vlade Republike Srbije ili njenih državljana, a za Specijalnu administrativnu regiju Hong Kong, avio-prevozioca koji je osnovan i ima glavno sedište u Specijalnoj administrativnoj regiji Hong Kong;

g) izraz „nadležni organ” označava, u slučaju Republike Srbije Ministarstvo finansija ili ovlašćenog predstavnika ovog ministarstva, a za Specijalnu administrativnu regiju Hong Kong, Komesara za unutrašnji prihod ili njegovog ovlašćenog predstavnika.

6. Nadležni organi strana ugovornica, posredstvom konsultacija, nastoje da postignu zajednički dogovor za rešavanje sporova u pogledu tumačenja ili primene ovog člana. Član 18. ovog sporazuma se ne primenjuje na ovakve sporove.

7. Bez obzira na član 22. ovog sporazuma svaka strana ugovornica obaveštava pisanim putem drugu stranu ugovornicu o završetku procedura koje su predviđene nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog člana na snagu. Ovaj član stupa na snagu danom prijema kasnijeg obaveštenja. Od tog trenutka, odredbe ovog člana važe:

a) u Republici Srbiji, za svaku fiskalnu godinu počevši od 1. januara kalendarske godine nakon godine u kojoj ovaj sporazum ili ovaj član stupe na snagu, šta god je kasnije.

b) u Specijalnoj administrativnoj regiji Hong Kong, za svaku godinu procene, počevši od 1. aprila kalendarske godine nakon godine u kojoj ovaj sporazum ili ovaj član stupe na snagu, šta god je kasnije;

8. Bez obzira na član 20. ovog sporazuma, u slučaju u kome je obaveštenje o prestanku važenja ovog sporazuma dato shodno ovom članu, ovaj član prestaje da važi:

a) u Republici Srbiji, za svaku fiskalnu godinu počevši od 1. januara kalendarske godine nakon godine u kojoj je obaveštenje dato;

b) u Specijalnoj administrativnoj regiji Hong Kong, za svaku godinu procene, počevši od 1. aprila kalendarske godine nakon godine u kojoj je obaveštenje dato.

9. Ovaj član prestaje da važi za stranu ugovornicu u slučaju da suštinske odredbe sporazuma između strana ugovornica o izbegavanju dvostrukog oporezivanja prihoda, kojima se garantuju oslobađanja slična onima navedenim u ovom članu, stupe na snagu za tu stranu ugovornicu.

Član 11.

Vazduhoplovna bezbednost

Svaka strana ugovornica može, u svako doba, da zahteva konsultacije o standardima bezbednosti, koje druga strana ugovornica primenjuje u pogledu vazduhoplovnih postrojenja, posada, vazduhoplova i korišćenja vazduhoplova. Konsultacije se održavaju u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja zahteva.

Ako, posle takvih konsultacija, jedna strana ugovornica, u bilo kom trenutku, zaključi da druga strana ugovornica ne održava i ne sprovodi efikasno standarde bezbednosti u bilo kojoj od oblasti navedenih u stavu 1, koji su jednaki minimalnim standardima utvrđenim u to vreme prema Čikaškoj konvenciji, prva strana ugovornica obaveštava drugu stranu ugovornicu o zaključcima i merama koje smatra potrebnim za usklađivanje sa tim standardima. Druga strana ugovornica preduzima odgovarajuće korektivne mere u dogovorenom periodu.

Član 12.

Obezbeđivanje u vazduhoplovstvu

1. Svaka strana ugovornica ponovo potvrđuje da obaveza jedne strane prema drugoj da obezbeđuje civilno vazduhoplovstvo od nezakonitih radnji, predstavlja sastavni deo ovog sporazuma. Svaka strana ugovornica posebno postupa u skladu sa odredbama o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu Konvencije o krivičnim delima i nekim drugim aktima izvršenim u vazduhoplovima, potpisane u Tokiju, 14. septembra 1963. godine, Konvencije o suzbijanju nezakonite otmice vazduhoplova, potpisane u Hagu, 16. decembra 1970. godine, Konvencije o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbednosti civilnog vazduhoplovstva, potpisane u Montrealu, 23. septembra 1971. godine i Protokola o suzbijanju nezakonitih akata nasilja na aerodromima koji služe međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, kojim se dopunjuje Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbednosti civilnog vazduhoplovstva, potpisanog u Montrealu, 24. februara 1988. godine i Konvencije o obeležavanju plastičnih eksploziva radi njihovog otkrivanja, otvorene za potpisivanje u Montrealu 1. marta 1991. godine.

2. Strane ugovornice, na zahtev, pružaju jedna drugoj svu potrebnu pomoć radi sprečavanja nezakonitih otmica civilnih vazduhoplova i drugih nezakonitih radnji uperenih protiv bezbednosti tih vazduhoplova, njihovih putnika i posade, aerodroma i uređaja za vazdušnu plovidbu i bilo koje druge opasnosti uperene protiv obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu.

3. Strane ugovornice, u međusobnim odnosima, postupaju u skladu sa odredbama o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu, utvrđenim od strane Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva u Aneksima uz Čikašku konvenciju. Svaka strana ugovornica zahteva da korisnici vazduhoplova upisanih u njen registar ili korisnici vazduhoplova čije je sedište ili stalno boravište na njenom području, kao i korisnici aerodroma na njenom području, postupaju u skladu s navedenim odredbama o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu.

4. Svaka strana ugovornica se slaže da od tih korisnika vazduhoplova može da zahteva da poštuju odredbe o obezbeđivanju u vazduhoplovstvu navedene u stavu 3. ovog člana koje druga strana ugovornica zahteva za ulazak na, odlazak sa ili za vreme boravka na području te druge strane ugovornice. Svaka strana ugovornica omogućava da se na njenom području efikasno primenjuju mere za zaštitu vazduhoplova i pregled putnika, posada, ručnog prtljaga, prtljaga, robe i zaliha vazduhoplova pre i za vreme ukrcavanja ili utovara. Svaka strana ugovornica pozitivno razmatra svaki zahtev druge strane ugovornice za primenu opravdanih posebnih mera obezbeđivanja zbog određene pretnje.

5. U slučaju pojave nekog incidenta ili pretnje incidentom nezakonite otmice civilnog vazduhoplova ili nekih drugih nezakonitih akata uperenih protiv bezbednosti tih vazduhoplova, njihovih putnika i posade, aerodroma ili uređaja za vazdušnu plovidbu, svaka strana ugovornica pomaže drugoj strani ugovornici na taj način što olakšava komunikaciju i preduzima druge odgovarajuće mere za brzo i bezbedno okončanje takvog incidenta ili pretnje incidentom.

6. Ne dovodeći u pitanje čl. 17. i 18. ovog sporazuma, u slučajevima u kojima jedna strana ugovornica osnovano sumnja da druga strana ugovornica ne postupa u skladu sa odredbama ovog člana, ta strana ugovornica može zahtevati konsultacije. Konsultacije počinju u roku od petnaest (15) dana od dana prijema zahteva. Ako u roku od petnaest (15) dana od dana otpočinjanja konsultacija ne bude postignut zadovoljavajući dogovor, strana ugovornica koja je zahtevala konsultacije ima pravo da povuče, obustavi, suspenduje ili uslovi dozvole avio-prevozioca ili avio-prevozilaca koje je odredila druga strana ugovornica shodno članu 4. ovog sporazuma. U vanrednoj situaciji, ili u cilju sprečavanja daljeg kršenja odredbi ovog člana, strana ugovornica koja je zahtevala konsultacije može u svakom trenutku preduzeti odgovarajuće privremene mere.

Član 13.

Dostavljanje statističkih podataka

Organi nadležni za vazdušni saobraćaj svake strane ugovornice, na zahtev, dostavljaju organima nadležnim za vazdušni saobraćaj druge strane ugovornice periodične i druge statističke podatke, koje mogu opravdano tražiti radi uvida u obezbeđeni kapacitet određenog avio-prevozioca te strane ugovornice na utvrđenim linijama. Podaci uključuju sve informacije koje su potrebne za utvrđivanje obima saobraćaja koji u ugovorenom saobraćaju obavljaju ti avio-prevozioci, kao i početne i završne destinacije saobraćaja.

Član 14.

Konverzija i prenos prihoda

1. Određeni avio-prevozioci Republike Srbije imaju pravo da, na zahtev, iz Specijalne administrativne regije Hong Kong konvertuju i prenesu u Republiku Srbiju višak lokalnog prihoda nad lokalnim rashodima. Određeni avio-prevozioci Specijalne administrativne regije Hong Kong imaju pravo da, na zahtev, iz Republike Srbije konvertuju i prenesu u Specijalnu administrativnu regiju Hong Kong višak lokalnog prihoda nad lokalnim rashodima.

2. Konverzija i prenos tog prihoda dozvoljeni su bez bilo kakvih ograničenja, po kursu koji se primenjuje na tekuću transakciju i koji važi u trenutku konverzije i prenosa prihoda, i ne podležu nikakvim naknadama osim uobičajenih bankarskih naknada za konverziju i prenos.

Član 15.

Predstavništva avio-prevozilaca i prodaja usluga prevoza

Određeni avio-prevozilac jedne strane ugovornice ima pravo da, na teritoriji područja druge strane ugovornice, otvori predstavništvo u cilju promocije vazdušnog saobraćaja i prodaje usluga prevoza, kao i prodaje drugih pomoćnih proizvoda i pružanja usluga potrebnih za obavljanje vazdušnog saobraćaja, u skladu sa zakonima i propisima te druge strane ugovornice.

Određeni avio-prevozioci svake strane ugovornice imaju pravo da, u skladu sa zakonima i propisima druge strane ugovornice koji se odnose na ulazak, boravak i zapošljavanje, dovedu na područje te druge strane ugovornice, upravno, prodajno, tehničko, operativno i drugo specijalizovano osoblje potrebno za obavljanja vazdušnog saobraćaja.

3. Određeni avio-prevozioci svake strane ugovornice imaju pravo da, neposredno ili poseredstvom agenata, prodaju usluge prevoza na području druge strane ugovornice. Određeni avio-prevozioci svake strane ugovornice imaju pravo da prodaju usluge prevoza, a svako lice je slobodno da ih kupi u lokalnoj ili drugoj konvertibilnoj valuti.

Član 16.

Naknade korisnika

Strana ugovornica ne uvodi, niti dozvoljava da se određenim avio-prevoziocima druge strane ugovornice uvedu naknade korisnika veće od onih koje naplaćuje sopstvenom avio-prevoziocu koji obavlja sličan međunarodni vazdušni saobraćaj.

Svaka strana ugovornica podstiče konsultacije o naknadama korisnika između svojih organa nadležnih za naplatu naknada i određenih avio-prevozilaca koji koriste uređaje i usluge tih organa, ako je moguće posredstvom predstavništava avio-prevozilaca. Korisnicima usluga se, u razumnom roku, dostavlja svaki predlog za izmenu naknada korisnika, kako bi im bilo omogućeno da izraze svoje stavove pre izmena naknada. Svaka strana ugovornica dodatno podstiče organe nadležne za naplatu naknada i korisnike usluga da razmenjuju sve informacije koje se odnose na naknade korisnika.

Član 17.

Konsultacije

Jedna strana ugovornica može, u svakom trenutku, da zahteva konsultaccije o primeni, tumačenju ili izmenama i dopunama ovog sporazuma. Konsultacije, koje mogu biti i između organa nadležnih za vazdušni saobraćaj strana ugovornica, počinju u roku od šezdeset (60) dana od dana kada druga strana ugovornica primi pisani zahtev, osim ako se strane ugovornice drugačije dogovore.

Član 18.

Rešavanje sporova

1. Ako između strana ugovornica dođe do spora u pogledu tumačenja ovog sporazuma, strane ugovornice, pre svega, nastoje da spor reše pregovorima.

2. Ako strane ugovornice ne reše spor pregovorima, one se mogu saglasiti da se zahtev za rešavanje spora uputi nekom licu ili telu, ili se na zahtev jedne ili druge strane ugovornice spor predaje sudu od tri arbitra, koji se konstituiše na sledeći način:

a) u roku od trideset (30) dana od dana prijema zahteva za arbitražu, svaka strana ugovornica imenuje svog arbitra. Dva imenovana arbitra, u roku od šezdeset (60) dana od imenovanja drugog arbitra, imenuju trećeg arbitra, koji je državljanin države koja se može smatrati neutralnom u sporu i ima funkciju predsednika Tribunala;

b) ako se ne ispoštuju napred navedeni rokovi, strana ugovornica može da zahteva od predsednika Saveta Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva da imenuje potrebne arbitre u roku od trideset (30) dana. Ako predsednik smatra da je državljanin države koja se ne može smatrati neutralnom u sporu, imenovanja vrši najviši po rangu potpredsednik, koji se ne može diskvalifikovati po tom osnovu.

3. Osim ako nije drugačije predviđeno ovim članom, ili ako se strane ugovornice ne dogovore drugačije, Tribunal određuje okvire svoje nadležnosti i uspostavlja sopstvenu proceduru. Po nalogu Tribunala, ili na zahtev strane ugovornice, sastanak na kome se precizno utvrđuje predmet arbitraže i posebna procedura koja će se primenjivati održava se najkasnije trideset (30) dana nakon konstituisanja Tribunala.

4. Osim ako se strane ugovornice drugačije dogovore, ili Tribunal drugačije odluči, svaka strana ugovornica dostavlja memorandum u roku od četrdeset i pet (45) dana od konstituisanja Tribunala. Odgovori se dostavljaju šezdeset (60) dana nakon toga. Tribunal organizuje raspravu na zahtev strane ugovornice, ili po sopstvenom nahođenju, u roku od trideset (30) dana od dana dostavljanja odgovora.

5. Tribunal nastoji da donese pisanu odluku u roku od trideset (30) dana nakon završetka rasprave, a u slučaju da se rasprava ne održi, nakon dana dostavljanja oba odgovora. Odluka se donosi većinom glasova.

6. Strana ugovornica može podneti zahtev za tumačenje odluke u roku od petnaest (15) dana po prijemu iste, a tumačenje se dostavlja u roku od petnaest dana od dana prijema zahteva.

7. Odluka Tribunala obavezujuća je za strane ugovornice.

8. Svaka strana ugovornica snosi troškove arbitra koga je imenovala. Ostale troškove Tribunala podjednako snose strane ugovornice, uključujući i troškove predsednika ili potpredsednika Saveta Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva nastale u primeni procedure definisane u stavu 2. tačka b) ovog člana.

Član 19.

Izmene i dopune

Sve izmene i dopune ovog sporazuma, koje dogovore strane ugovornice, stupaju na snagu kada ih strane ugovornice potvrde pisanim putem.

Član 20.

Prestanak važenja

Jedna strana ugovornice može, u svako doba, pisanim putem obavestiti drugu stranu ugovornicu o svojoj odluci da otkaže ovaj sporazum. Ovaj sporazum prestaje da važi u ponoć (u mestu prijema obaveštenja) neposredno pre prve godišnjice od datuma prijema tog obaveštenja od strane druge strane ugovornice, osim ako je obaveštenje povučeno pre isteka tog roka.

Član 21.

Registracija kod međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva

Ovaj sporazum i sve izmene i dopune sporazuma registruju se kod Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva.

Član 22.

Stupanje na snagu

Svaka strana ugovornica pisanim putem obaveštava drugu stranu ugovornicu o ispunjavanju svojih odnosnih zahteva za stupanje Sporazuma na snagu. Ovaj sporazum stupa na snagu datumom prijema kasnijeg pisanog obaveštenja.

U potvrdu čega su dole potpisani, propisno ovlašćeni od svojih Vlada, potpisali ovaj sporazum.

Sačinjeno u Beogradu, Republika Srbija, dana 4. oktobra 2016. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako autentična. U slučaju razlika u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine: Prof. dr Zorana Mihajlović Prof. Entoni Čeung

ANEKS

RASPORED LINIJA

Deo 1

Linije na kojima saobraćaj obavlja određeni avio-prevozilac ili avio-prevozioci Republike Srbije:

Mesta u Republici Srbiji – mesta između – Specijalna administrativna regija Hong Kong –– mesta dalje.

Napomene:

1. Strane ugovornice zajednički utvrđuju mesta na napred navedenim linijama.

2. Određeni avio-prevozilac ili avio-prevozioci Republike Srbije mogu na pojedinom ili svakom letu da izostave sletanje u bilo koje mesto na napred navedenim linijama i mogu po bilo kom redosledu obavljati saobraćaj za mesta u Republici Srbiji za mesta između i mesta dalje, pod uslovom da ugovoreni saobraćaj na ovim linijama otpočinje u Republici Srbiji.

3. U mestima međusletanja i mestima dalje se ne mogu ukrcavati putnici i roba koji se iskrcavaju u mestima u Specijalnoj administrativnoj regiji Hong Kong i obratno, osim ako to s vremena na vreme zajednički ne odluče strane ugovornice.

4. Nijedno mesto u centralnoj Kini ne može biti opsluživano kao mesto između i mesto dalje.

Deo 2

Linije na kojima saobraćaj obavlja određeni avio-prevozilac ili avio-prevozioci Specijalne administrativne regije Hong Kong:

Specijalna administrativna regija Hong Kong – mesta između – mesta u Republici Srbiji – mesta dalje.

Napomene:

1. Strane ugovornice zajednički utvrđuju mesta na napred navedenim linijama.

2. Određeni avio-prevozilac ili avio-prevozioci Specijalne administrativne regije Hong Kong mogu na pojedinom ili svakom letu da izostave sletanje u bilo koje mesto na napred navedenim rutama i mogu po bilo kom redosledu obavljati saobraćaj za mesta između, mesta u Republici Srbiji i mesta dalje, pod uslovom da ugovoreni saobraćaj na ovim linijama otpočinje u Specijalnoj administrativnoj regiji Hong Kong.

3. U mestima međusletanja i mestima dalje se ne mogu ukrcavati putnici i roba koji se iskrcavaju u mestima u Republici Srbiji, i obratno, osim ako to s vremena na vreme zajednički ne odluče strane ugovornice.

4. Nijedno mesto u centralnoj Kini ne može biti opsluživano kao mesto između i mesto dalje.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Ustavni osnov za potvrđivanje međunarodnog ugovora sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju potpisali su, 4. oktobra 2016. godine, prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade Republike Srbije i prof. Entoni Čeung, sekretar Biroa za saobraćaj i stanovanje Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju predstavljaće dugoročni pravni osnov za dalje unapređenje odnosa između dve države, s obzirom na činjenicu da je u pitanju moderan sporazum, usklađen sa savremenim tendencijama u međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, kojim se u celini uređuju odnosi u oblasti vazdušnog saobraćaja između Republike Srbije i Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine i promovišu i ispunjavaju visoki međunarodni vazduhoplovni standardi.

Takođe, ovaj sporazum otvara šire mogućnosti i predstavlja čvrst temelj dugoročne uspešne saradnje, kako za avio-prevozioce i druge vazduhopovne subjekte država strana ugovornica, tako i za druge subjekte u ukupnim privrednim kretanjima između Republike Srbije i Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine.

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA ZA REPUBLIKU SRBIJU IZVRŠAVANJEM OVOG MEĐUNARODNOG SPORAZUMA

Izvršanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Za sprovođenje ovog međunarodnog ugovora nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar