Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Irak o saradnji i vojnoj obuci za iračke oružane snage

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU MEMORANDUMA O RAZUMEVANjU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE IRAK O SARADNjI I VOJNOJ OBUCI ZA IRAČKE ORUŽANE SNAGE

Član 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Irak o saradnji i vojnoj obuci za iračke oružane snage, koji je potpisan u Bagdadu, 30. jula 2009. godine, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Irak o saradnji i vojnoj obuci za iračke oružane snage u originalu na srpskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O RAZUMEVANjU

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE IRAK

O SARADNjI I VOJNOJ OBUCI ZA IRAČKE

ORUŽANE SNAGE

MEMORANDUM O RAZUMEVANjU

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE IRAK O SARADNjI I VOJNOJ OBUCI

ZA IRAČKE ORUŽANE SNAGE

Preambula

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Irak (u daljem tekstu: Strane), sledeći ciljeve i principe Povelje Ujedinjenih nacija,

potvrđujući da je saradnja zasnovana na principima suvereniteta, jednakosti, uzajamnog poštovanja, poverenja i priznavanja interesa,

u želji da unaprede prijateljske odnose u duhu otvorenosti i uzajamnog razumevanja, a u okviru svojih nacionalnih zakonodavstava i međunarodnog prava,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Cilj i principi saradnje

(1) Cilj ovog memoranduma o razumevanju je uspostavljanje opštih principa i procedura za saradnju u oblasti odbrane od zajedničkog interesa za Strane.

(2) Saradnja između Strana biće zasnovana na principima jednakosti i uzajamne koristi.

(3) Saradnja saglasno ovom memorandumu o razumevanju, biće u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima država Strana i međunarodnim pravom.

Član 2.

Definicije

Termini koji se koriste u ovom memorandumu o razumevanju imaju sledeća značenja:

Država-pošiljalac – država koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Države-primaoca.

Država-primalac – država na čijoj teritoriji se nalaze osoblje, sredstva i oprema Države-pošiljaoca.

Osoblje – vojna i civilna lica zaposlena u institucijama i organima Strana.

Član 3.

Sprovođenje Memoranduma o razumevanju

Nadležni organi Strana:

(1) za Vladu Republike Srbije: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

i

za Vladu Republike Irak: Ministarstvo odbrane Republike Irak.

(2) Za potrebe sprovođenja ovog memoranduma o razumevanju, nadležni organi Strana iz stava 1. ovog člana, mogu da zaključe protokole i druge dodatne ugovore.

Član 4.

Oblasti saradnje

Strane će ostvarivati saradnju u sledećim oblastima:

a) vojnoekonomska saradnja;

b) vojno školovanje i obuka;

c) uvoz/izvoz u oblasti vojnih proizvoda Strana;

d) druge oblasti od zajedničkog interesa, o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 5.

Oblici saradnje

Saradnja između Strana ostvarivaće se:

a) zvaničnim posetama;

b) radnim sastancima;

c) razmenom iskustava i konsultacijama;

d) programima obuke i školovanja;

e) učešćem na konferencijama, simpozijumima i seminarima;

f) na druge načine o kojima Strane ili njihovi nadležni organi postignu dogovor.

Član 6.

Planiranje

Na osnovu ovog memoranduma o razumevanju, a saglasno specifičnim potrebama, nadležni organi Strana će izrađivati godišnji plan bilateralne saradnje za narednu godinu, navodeći aktivnosti, vreme i mesto njihovog održavanja, broj učesnika i ostale pojedinosti u vezi sa organizacijom i realizacijom ovog plana.

Član 7.

Razmena informacija

Tokom realizacije ovog memoranduma o razumevanju, Strane će razmenjivati isključivo informacije za javnu upotrebu.

Član 8.

Finansijska pitanja

(1) Strane i/ili njihovi nadležni organi će, po principu reciprociteta, snositi troškove u vezi sa realizacijom aktivnosti po ovom memorandumu o razumevanju, dodatnim ugovorima i planovima.

(2) Država-pošiljalac će snositi troškove prevoza svoje delegacije do zajednički utvrđenog odredišta na teritoriji Države-primaoca i nazad.

(3) Država-primalac će snositi sve troškove prevoza na svojoj teritoriji, kao i troškove smeštaja i ishrane članova delegacije i osoblja Države-pošiljaoca.

(4) Strane i/ili njihovi nadležni organi se mogu dogovoriti o drugačijoj podeli troškova za konkretne aktivnosti.

Član 9.

Medicinska podrška

(1) U hitnim slučajevima, osoblje i članovi delegacije Države-pošiljaoca će koristiti zdravstvene i stomatološke usluge u vojnomedicinskim ustanovama Države-primaoca pod istim uslovima koji važe za osoblje Države-primaoca.

(2) Osoblje Države-pošiljaoca će platiti sve troškove koji se odnose na medicinske usluge pružene od strane civilnih ustanova.

Član 10.

Sporovi

Sporovi koji eventualno budu nastali u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog memoranduma o razumevanju biće rešavani isključivo konsultacijama i pregovorima između Strana.

Član 11.

Izmene i dopune

Strane mogu da izmene i dopune ovaj memorandum o razumevanju u bilo koje vreme, zajedničkom pisanom saglasnošću. Druga Strana će biti obaveštena u odgovarajućem roku (prema dogovoru) kako bi mogla da prouči zahtev za izmenama i dopunama. Usaglašene izmene i dopune će stupiti na snagu u skladu sa članom 12. ovog memoranduma o razumevanju.

Član 12.

Završne odredbe

(1) Ovaj memorandum o razumevanju stupa na snagu danom prijema drugog od dva obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju da su, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, sprovele postupak koji je neophodan za stupanje na snagu ovog memoranduma.

(2) Ovaj memorandum o razumevanju će se privremeno primenjivati od dana potpisivanja.

(3) Ovaj memorandum o razumevanju se zaključuje na neodređeni period.

(4) Svaka od Strana može da otkaže ovaj memorandum o razumevanju pisanim obaveštenjem drugoj Strani. Otkaz Memoranduma o razumevanju stupa na snagu šest meseci nakon prijema takvog pisanog obaveštenja. Ovo otkazivanje neće uticati na saradnju definisanu članom 5. ovog memoranduma.

Potpisano u Bagdadu, 30. jula 2009. godine, u dva istovetna primerka na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi primerci podjednako autentični. U slučaju razlika u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE IRAK

_________________________ _________________________

MINISTAR ODBRANE MINISTAR ODBRANE

general-potpukovnik

Dragan Šutanovac Abdul Kadir Mohamed Džasim

Obeidi Al-Mifardži

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Irak o saradnji i vojnoj obuci za iračke oružane snage, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, uspostavljaju se, a polazeći od ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija, osnove i predviđaju ciljevi i principi na kojima će se zasnivati bilateralna saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana.

Cilj ovog zakona, odnosno zaključenog Memoranduma je uspostavljanje opštih principa i procedura za saradnju ugovornih strana u oblasti odbrane, kao i pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana, a u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvima i međunarodnim pravom.

S obzirom da za sada između ugovornih strana ne postoji međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane, koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane, smatramo da je donošenje ovog zakona neophodno. Naime, u suprotnom slučaju, svaka potreba za saradnjom u ovoj oblasti, morala bi pojedinačno da bude predmet razmatranja i odlučivanja Vlade Republike Srbije. Ovakva procedura bi usložnjavala i usporavala, a možda i onemogućavala mnoge aktivnosti vezane za bilateralnu saradnju u oblasti odbrane. Međutim, donošenjem ovog zakona uspostavlja se osnov i daje mogućnost za svaki oblik buduće saradnje u navedenoj oblasti.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačna rešenja

Odredbom člana 1. Predloga zakona, predviđa se potvrđivanje Memoranduma, potpisanog u Bagdadu, 30. jula 2009. godine.

Odredba člana 2. Predloga zakona, sadrži tekst Memoranduma u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

4. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Memoranduma, predviđena planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar