Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u borbi protiv ilegalne trgovine i zloupotrebe narkotika i psihotropnih supstanci, terorizma i drugih teških krivičnih dela

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O SARADNjI U BORBI PROTIV ILEGALNE TRGOVINE I ZLOUPOTREBE NARKOTIKA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI, TERORIZMA I DRUGIH TEŠKIH KRIVIČNIH DELA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u borbi protiv ilegalne trgovine i zloupotrebe narkotika i psihotropnih supstanci, terorizma i drugih teških krivičnih dela, potpisan 28. oktobra 2009. godine, u Jerusalimu, u originalu na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE DRŽAVE IZRAEL

O SARADNjI U

BORBI PROTIV ILEGALNE TRGOVINE

I ZLOUPOTREBE NARKOTIKA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI,

TERORIZMA

I DRUGIH TEŠKIH KRIVIČNIH DELA

Vlada Republike Srbije i Vlada Države Izrael (u daljem tekstu: «strane potpisnice»);

Imajući u vidu postojeće prijateljske odnose između dve države;

Prihvatajući važnost bilateralne saradnje na prevenciji nezakonite upotrebe i trgovine narkotika;

Pozivajući se na Konvenciju Organizacije Ujedinjenih Nacija o borbi protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci iz 1988. godine; Jedinstvenu konvenciju o opojnim drogama iz 1961. godine, izmenjenu Protokolom iz 1972. godine i Konvenciju o psihotropnim supstancama iz 1971. godine;

Duboko uznemirene transnacionalnim povećanjem broja teških krivičnih dela koja krše demokratske vrednosti i ljudska prava;

Želeći da nadalje promovišu saradnju između dve strane potpisnice u borbi protiv nezakonite trgovine narkoticima i psihotropnim supstancama, drugih teških krivičnih dela i da unaprede saradnju i komunikaciju njihovih odgovarajućih nadležnih organa za sprovođenje zakona;

Obostrano svesne prednosti takve saradnje;

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Strane potpisnice će sarađivati i pomagati jedna drugoj u sprečavanju nezakonite trgovine narkoticima, psihotropnim supstancama i supstancama koje se koriste za njihovu nezakonitu proizvodnju, kao što je navedeno u Konvenciji Organizacije Ujedinjenih Nacija o borbi protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci iz 1988. godine, Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama iz 1961. godine, izmenjenu Protokolom iz 1972. godine i Konvenciji o psihotropnim supstancama iz 1971. godine, i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvima.

U tom smislu, strane potpisnice:

razmenjuju informacije i detalje koji se tiču nezakonite upotrebe i trgovine narkotika i psihotropnih supstanci i modaliteta za borbu protiv istih;

koordiniraju aktivnosti svojih organa koji se bave suzbijanjem upotrebe i ilegalne trgovine narkoticima i psihotropnih supstanci, kao i kriminalnih aktivnosti koje iz njih proizilaze;

razmenjuju saznanja i iskustva i međusobno promovišu studije i istraživanja u oblasti prevencije, postojećih metoda i organizacione strukture vezane za prevenciju i borbu protiv fenomena upotrebe narkotika;

dostavljaju jedna drugoj izveštaje o poreklu i analizi zaplenjenih narkotičkih supstanci i kopije dokumenata o istragama i međusobno razmenjuju informacije o ovom pitanju u meri u kojoj se to tiče druge strane;

organizuju sastanke, predavanja, seminare i kurseve obuke radnika u oblasti borbe protiv droga.

Strane potpisnice, kada je to potrebno, naizmenično pozivaju zvanične predstavnike nadležnih organa druge strane radi konsultacija u cilju unapređenja saradnje u borbi protiv ilegalne trgovine narkoticima i psihotropnim supstancama.

Član 2.

U borbi protiv drugih vidova teških krivičnih dela, između ostalog, pranja novca, kompjuterskog kriminala, trgovine ljudima, ilegalnih migracija i organizovanog kriminala, strane potpisnice, sarađuju i pomažu jedna drugoj, posebno po sledećim pitanjima:

razmena informacija;

koordinacija aktivnosti nadležnih organa koji se bave borbom protiv teških krivičnih dela;

razmena saznanja i iskustava i međusobno promovisanje studija i istraživanja u borbi protiv teških krivičnih dela;

organizovanje sastanaka, predavanja, seminara i kurseva obuke radnika u oblasti borbe protiv teških krivičnih dela.

Član 3.

U borbi protiv terorizma strane potpisnice sarađuju i razmenjuju informacije i iskustva vezana za preduzete mere bezbednosti u cilju zaštite javnosti. Policijski nadležni organi strana potpisnica, preko svojih nadležnih jedinica, sarađuju u oblasti borbe protiv terorizma.

Član 4.

Saradnja u okviru ovog sporazuma podrazumeva razmenu informacija o novim nacionalnim zakonima i međunarodnim konferencijama ili sastancima koji se održavaju u ove dve zemlje u oblastima pokrivenim ovim Sporazumom.

Član 5.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstvo javne bezbednosti Države Izrael biće nadležni organi odgovorni za primenu ovog Sporazuma.

Član 6.

Saradnja u oblastima predviđenim ovim Sporazumom obavlja se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima i međunarodnim sporazumima koje su strane potpisnice zaključile. Strane potpisnice će nastojati da poštuju ICPO/Interpol norme i praksu, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvima.

Član 7.

U okviru saradnje koja je predmet ovog Sporazuma obavlja se razmena policijskih eksperata između nadležnih organa strana potpisnica.

Član 8.

Nadležni organi strana potpisnica sarađuju u razmeni iskustava u korišćenju forenzičke tehnologije, kao i po pitanju sredstava i metoda koja se koriste u istrazi i takođe u organizovanju programa obuke i seminara.

Član 9.

Strane potpisnice obrazuju Mešovitu komisiju, u čiji sastav ulaze predstavnici obe strane potpisnice i održavaju sastanke kada je to neophodno, na zahtev bilo koje strane potpisnice, naizmenično u Jerusalimu i Beogradu.

Mešovita komisija odgovorna je za koordinaciju aktivnosti iz ovog Sporazuma i uključuje, kada je to neophodno, eksperte koje imenuje nadležni organ odgovoran za primenu ovog Sporazuma.

Član 10.

Strane potpisnice samostalno snose troškove putovanja i smeštaja, osim ako nije drugačije dogovoreno. Ostale troškove pokriva zemlja domaćin.

Član 11.

Ni jedna strana potpisnica neće otkriti poverljivu informaciju koja se tiče druge strane potpisnice, niti će informaciju proslediti trećoj zemlji, osim ako ne dobije odobrenje druge strane potpisnice.

Član 12.

Svaka strana potpisnica može da odbije saradnju u slučaju ako je ugrožen njen suverenitet, nacionalni interes ili je to protivno njenom pravnom poretku. Odbijanje zahteva biće predočeno bez odlaganja drugoj strani potpisnici.

Član 13.

Komunikacija između strana potpisnica obavlja se na engleskom jeziku.

Član 14.

Nadležni organi strana potpisnica zajedno pripremaju procedure za primenu ovog Sporazuma.

Član 15.

Ovaj Sporazum ne utiče na prava i obaveze strana potpisnica koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma koje su njihove države zaključile pre potpisivanja ovog Sporazuma.

Član 16.

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednje diplomatske note kojom strane potpisnice obaveštavaju jedna drugu da su njihovi unutrašnji pravni zahtevi za stupanje na snagu ovog Sporazuma ispunjeni.

Član 17.

Ovaj Sporazum važi za period od tri godine i biće automatski produžen za dodatni period od tri godine, osim ako jedna strana potpisnica obavesti pismenim putem preko diplomatskih kanala drugu stranu potpisnicu o nameri da obustavi primenu ovog Sporazuma šest meseci pre isteka ugovorenog roka.

Potpisano u Jerusalimu, dana 28. oktobra 2009. godine, koji odgovara 10 danu ćesuan 5770. godine, u dva istovetna primerka, na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku, pri čemu su tekstovi podjednake verodostojnosti. U slučaju bilo kakvog neslaganja u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

_______________________ ____________________

Za Vladu Republike Srbije, Za Vladu Države Izrael,

Ivica Dačić Yitzhak Aharonovitch

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u borbi protiv ilegalne trgovine i zloupotrebe narkotika i psihotropnih supstanci, terorizma i drugih teških krivičnih dela, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike .Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Inicijativa za zaključivanje Sporazuma o policijskoj saradnji između Republike Srbije i Izraela, pokrenuta je još krajem 2003. godine, kada je izraelska strana dostavila tekst nacrta Sporazuma o saradnji (u prvobitnoj verziji sa Državnom zajednicom Srbija i Crna Gora).

Usled različitih okolnosti i promena koje su u međuvremenu nastupile kako sa izraelske tako i sa srpske strane, ovaj Sporazum nije do sada potpisan.

Osnovni motiv za zaključivanje ovog Sporazuma predstavljala je potreba za unapređenjem policijske saradnje između Republike Srbije i Države Izrael, posebno u oblasti borbe protiv međunarodnog organizovanog kriminala, ilegalne trgovine narkotičkim drogama i međunarodnog terorizma..

Saradnja dveju policija u proteklom periodu, prvenstveno na planu suprotstavljanja prekograničnom kriminalu, bila je korektna, ali njen ukupan obim, uprkos obostranim inicijativama, nije bio na zadovoljavajućem nivou.

Zaključivanje, odnosno i primena Sporazuma o policijskoj saradnji treba da omogući sprovođenje zajedničkih aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala, nedozvoljene trgovine drogama, trgovine ljudima, a posebno protiv narastajućeg terorizma.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u borbi protiv ilegalne trgovine i zloupotrebe narkotika i psihotropnih supstanci, terorizma i drugih teških krivičnih dela, potpisan je 28. oktobra 2009. godine, u Jerusalimu,

Donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma bilo bi u obostranom interesu jer bi doprinelo primeni Sporazuma, odnosno unapređenju policijske saradnje sa Državom Izrael.

III. OBRAZLOŽENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbi člana 1. Predloga zakona predviđeno je potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o saradnji u borbi protiv ilegalne trgovine i zloupotrebe narkotika i psihotropnih supstanci, terorizma i drugih teških krivičnih dela, potpisanog 28. oktobra 2009. godine

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Predloga zakona predviđeno je stupanje na snagu Zakona.

IV. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA

SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno angažovati dodatna budžetska sredstva Republike Srbije.

Ostavite komentar