Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I KANADSKE KOMERCIJALNE KORPORACIJE

O STRATEŠKOJ EKONOMSKOJ SARADNJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji sačinjen u Halifaksu 15. novembra 2012. godine, u dva originalna primerka na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije o strateškoj ekonomskoj saradnji u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM O STRATEŠKOJ EKONOMSKOJ SARADNJI

između

VLADE REPUBLIKE SRBIJE,

sa jedne strane i

KANADSKE KOMERCIJALNE KORPORACIJE, DRŽAVNE KOMPANIJE OSNOVANE ZAKONOM KANADE,

sa druge strane,

u daljem tekstu: Strane

Imajući u vidu da:

Strane prepoznaju značaj saradnje na projektima kojim se obezbeđuje održivi ekonomski razvoj u onim privrednim sektorima koje je Republika Srbija, u cilju postizanja dobrobiti za svoje građane, definisala a koji obuhvataju, između ostalog, infrastrukturu, energetiku (posebno hidro-energetski sektor), industriju i poljoprivredno-prehrambeni sektor.

Vlada Republike Srbije želi da u prioritetnim sektorima, prethodno definisanim, unapredi odnose i uspostavi čvršće veze sa Kanadom, kao i da obezbedi pristup znanju kanadskih stručnjaka i ekspertizi.

Kanadska komercijalna korporacija je posvećena stvaranju strateških partnerstava sa vladama drugih zemalja u cilju olakšavanja iskorišćavanja konkretnih potencijala od obostranog interesa.

Sporazum o strateškoj ekonomskoj saradnji predviđa uspostavljanje saradnje od obostranog interesa između Strana sa namerom da unapredi dijalog kroz zajedničko učešće u osmišljavanju, razvoju i realizaciji konkretnih projekata u prioritetnim sektorima prethodno definisanim.

Saglasile su se o sledećem:

Dole navedeni principi predstavljaju osnovu saradnje između Strana u procesu razvoja i realizacije projekata:

Vlada Republike Srbije ima nameru da razvija određene projekte koristeći znanja kanadskih stručnjaka i ekspertizu. Nakon analize ovih projekata od strane Vlade Republike Srbije, oni će na osnovu zajedničkog dogovora Strana biti uvršteni u Aneks A, koji predstavlja sastavni deo ovog Sporazuma, i sadrži listu projekata koji Strane treba da prouče i zajednički dogovore način i uslove njihove realizacije.

Kanadska komercijalna korporacija je državna agencija ovlašćena za ugovaranje poslova iz oblasti međunarodne saradnje, čija je uloga da olakša trgovinsku razmenu između Kanade i drugih zemalja, pružanjem komercijalnih rešenja koja su prihvatljiva kako za stranog partnera tako i kanadskog dobavljača. Poslovi ugovoreni od strane ove agencije pružaju inostranoj Vladi garanciju Vlade Kanade da će ugovoreni posao biti realizovan u skladu sa uslovima koje su Strane dogovorile.

Aktivnosti predviđene ovim sporazumom realizovaće se sklapanjem sporazuma, ugovora, programa ili projekata koje će pripremati nadležni organi i institucije Strana i privredna društva dve zemlje, koje treba da sačine plan rada, procedure za korišćenje sredstava i rešavaju druga pitanja od obostranog interesa uz saglasnost državnih organa obeju zemalja.

Kanadske kompanije su postale globalni lideri u proizvodnji različitih proizvoda i pružanju usluga u oblasti infrastrukture, energetike, industrijske proizvodnje, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i na taj način Vladi Republike Srbije pružaju mogućnost izbora najraznovrsnijih proizvoda, usluga i rešenja u konkretnim oblastima.

U vezi sa projektima sadržanim u Aneksu A ovog Sporazuma, Kanadska komercijalna korporacija će dostaviti ponude onih kanadskih kompanija koje su bile predmet provere sposobnosti od strane ove korporacije u vezi sa njihovim tehničkim, finansijskim i upravljačkim sposobnostima.

Kanadska komercijalna korporacija može dostaviti i svoje predloge ponuda i kada se to od nje ne traži.

Kanadska komercijalna korporacija je saglasna da, ukoliko se to od nje traži, pruži podršku Vladi Republike Srbije u utvrđivanju mogućih kanadskih izvora finansiranja u cilju podrške realizaciji projekata iz različitih oblasti.

U cilju sprovođenja i praćenja realizacije ovog Sporazuma, koordinacija i komunikacija će se održavati između nadležnog ministarstva ili Vlade Republike Srbije i predstavnika Kanadske komercijalne korporacije.

Ovaj Sporazum se privremeno primenjuje od dana njegovog potpisivanja i stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjene sve unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu. Ovaj Sporazum ostaje na snazi pet (5) godina od datuma potpisivanja, sa mogućnošću da se produži zajedničkim dogovorom Strana u pismenom obliku, sa ili bez izmena teksta. Bilo koja promena teksta može se vršiti samo saglasnošću Strana. Pregovori o projektima koji su navedeni u Aneksu A mogu početi nakon potpisivanja ovog Sporazuma.

Sačinjeno u Halifaksu, 15. novembra 2012. godine u dva originalna primerka na srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni.

ZA

VLADU REPUBLIKE SRBIJE

ZA

KANADSKU KOMERCIJALNU KORPORACIJU

Aleksandar Vučić

prvi potpredsednik

Mark Vitingem

predsednik i izvršni direktor

ANEKS A

LISTA PROJEKATA KOJI BI TREBALO DA BUDU REALIZOVANI I KOJA ĆE SE DOPUNJAVATI S VREMENA NA VREME

Na osnovu člana 1. Sporazuma, Vlada Republike Srbije može imenovati svoje javno preduzeće ili drugu odgovarajuću državnu instituciju da otpočne pregovore sa Kanadskom komercijalnom korporacijom o razvoju sledećih projekata:

1. PROJEKAT REVERZIBILNE HIDROELEKTRANE 680 MW BISTRICA

Ovo je prvi projekat za pregovore i razvoj u okviru Sporazuma. Rad na ovom projektu uključuje izradu detaljne studije izvodljivosti, studije procene uticaja na životnu sredinu, izradu glavnog projekta i izgradnju samog objekta, kao i posredovanje u obezbeđivanju finansiranja projekta na osnovu davanja korporativne garancije ili bilo koje druge sa izuzetkom državne garancije.

2. HIDROELEKTRANE KOJE BI SE GRADILE NA OSNOVU DRUGAČIJEG UGOVORNOG ARANŽMANA

Strane su saglasne da se razmotri mogućnost saradnje odgovarajućeg javnog preduzeća ili druge ovlašćene državne institucije Republike Srbije sa Kanadskom komercijalnom korporacijom u cilju otpočinjanja pregovora oko izgradnje, finansiranja, udela u vlasništvu i upravljanja objektima za proizvodnju i prenos energije proizvedene u hidroelektranama bilo da se radi o postojećim ili novim objektima koji su dobro integrisani u nacionalnu mrežu i vezani za dugoročne isplative sporazume o otkupu energije. U tom kontekstu, u cilju ostvarenja što skorije i bliskije saradnje, Strane će razmatrati sledeće projekte u neposrednoj budućnosti:

Izgradnja dve nove hidroelektrane u donjem toku reke Drine, nizvodno od gradova Zvornik i Mali Zvornik u oblasti sela Kozluk, hidroelektrane Kozluk I i II, na osnovu modela javnog privatnog partnerstva ili koncesije.

Inženjering, finansiranje i izgradnja petog agregata hidroelektrane Bajina Bašta.

3. PROJEKAT HIDROELEKTRANE BRODAREVO

Strane će razmotriti mogućnost pružanja podrške u cilju brže realizacije projekta izgradnje hidroelektrana Brodarevo I i II.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 337- 7869/2012-1, od 8. novembra 2012. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma o strateškoj ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije i ovlastila Aleksandra Vučića, prvog potpredsednika Vlade da u ime Vlade potpiše Sporazum o strateškoj ekonomskoj saradnji.

Sporazum o strateškoj ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije potpisan je 15. novembra 2012. godine u Halifaksu, Kanada. U ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Sporazum je potpisao Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik Vlade, a u ime Kanadske komercijalne korporacije Mark Vitingem, predsednik i izvršni direktor.

Zaključenje Sporazuma o strateškoj ekonomskoj saradnji predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne ekonomske saradnje Republike Srbije i Kanade, jer se njime obezbeđuje uspostavljanje pravnog okvira čime se stvaraju uslovi za zasnivanje saradnje ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u cilju realizacije projekata u onim sektorima koji su od strateškog značaja za dalji ekonomski razvoj Republike Srbije a koji obuhvataju, između ostalog, infrastrukturu, energetiku (posebno hidro-energetski sektor), industriju i poljoprivredno-prehrambeni sektor.

Kanadska komercijalna korporacija, kao državna agencija ovlašćena za poslove međunarodne saradnje, predložila je Vladi Republike Srbije da potpišu sporazum o strateškoj ekonomskoj saradnji, kojim bi se dodatno intenzivirala bilateralna privredna saradnja dve zemlje. Kanadska komercijalna korporacija, kao državna agencija, osnovana je zakonom Kanade iz 1985. godine, sa ovlašćenjem da ugovara poslove iz oblasti međunarodne saradnje, olakšava trgovinsku razmenu između Kanade i drugih zemalja, pruža komercijalna rešenja, koja su prihvatljiva kako za stranog partnera tako i kanadskog dobavljača. Poslovi ugovoreni od strane ove agencije pružaju inostranoj Vladi garanciju Vlade Kanade da će ugovoreni posao biti realizovan u skladu sa uslovima koje su Strane dogovorile.

Kanadske kompanije sve više razmatraju mogućnost ulaska na srpsko tržište, a posebno su interesantni sektori energetike, infrastrukture i prehrane. Jedan od projekata koji trebalo da realizuje kanadsko-kineski konzorcijum (reverzibilna hidro-elektrana Bistrica na Limu), predstavlja početak velikih kanadskih investicija u Republici Srbiji, od 600 miliona do 1,2 mlrd USD, zavisno od potencijala i kapaciteta u našoj zemlji.

Da bi se to ostvarilo u što kraćem roku, sa kanadske strane je predloženo zaključivanje jednog sporazuma o ekonomskoj saradnji opšteg tipa, koji ima pravnu snagu obavezujuću za potpisnike, ali je istovremeno i važan signal kanadskim investitorima i kompanijama koje razmatraju moguću saradnju sa srpskim preduzećima. Sastavni deo sporazuma jeste i Aneks A, u kojem su navedeni pojedinačni projekti za koje je kanadska strana zainteresovana i odnose se na energetski sektor.

Inače, sličnu formu saradnje, kanadska strana široko primenjuje sa brojnim drugim zemljama, jer se pokazao kao efikasan način da se kompanije iz Kanade angažuju na određenim tržištima na dugoročnoj osnovi.

Sporazumom se regulišu sledeća pitanja:

U preambuli se navodi osnovni interes i razlozi zbog koji su se strane potpisnice saglasile da potpišu ovaj sporazum.

U članu 1. navedeno je da Vlada Republike Srbije ima nameru da razvija određene projekte koristeći znanja kanadskih stručnjaka i ekspertizu. Nakon analize ovih projekata od strane Vlade Republike Srbije, oni će na osnovu zajedničkog dogovora Strana biti uvršteni u Aneks A, koji predstavlja sastavni deo ovog Sporazuma, i sadrži listu projekata koji Strane treba da prouče i zajednički dogovore način i uslove njihove realizacije.

U članu 2. navodi se da je Kanadska komercijalna korporacija državna agencija ovlašćena za ugovaranje poslova iz oblasti međunarodne saradnje, čija je uloga da olakša trgovinsku razmenu između Kanade i drugih zemalja, pružanjem komercijalnih rešenja koja su prihvatljiva kako za stranog partnera tako i kanadskog dobavljača. Poslovi ugovoreni od strane ove agencije pružaju inostranoj Vladi garanciju Vlade Kanade da će ugovoreni posao biti realizovan u skladu sa uslovima koje su Strane dogovorile.

Članom 3. predviđeno je da će se aktivnosti iz sporazuma realizovati sklapanjem sporazuma, ugovora, programa ili projekata koje će pripremati nadležni organi i institucije Strana i privredna društva dve zemlje.

U članu 4.navodi se da su kanadske kompanije postale globalni lideri u proizvodnji različitih proizvoda i pružanju usluga u oblasti infrastrukture, energetike, industrijske proizvodnje, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i na taj način Vladi Republike Srbije pružaju mogućnost izbora najraznovrsnijih proizvoda, usluga i rešenja u konkretnim oblastima.

Članom 5. predviđeno je da će Kanadska komercijalna korporacija dostaviti ponude onih kanadskih kompanija koje su bile predmet provere sposobnosti od strane ove korporacije u vezi sa njihovim tehničkim, finansijskim i upravljačkim sposobnostima.

Članom 6. predviđa se daKanadska komercijalna korporacija može dostaviti i svoje predloge ponuda i kada se to od nje ne traži.

Članom 7.Kanadska komercijalna korporacija je saglasna da, ukoliko se to od nje traži, pruži podršku Vladi Republike Srbije u utvrđivanju mogućih kanadskih izvora finansiranja u cilju podrške realizaciji projekata iz različitih oblasti.

U članu 8.navedeno je da će se u cilju sprovođenja i praćenja realizacije ovog Sporazuma, koordinacija i komunikacija održavati između predstavnika Kanadske komercijalne korporacije i nadležnog ministarstva ili Vlade Republike Srbije.

U članu 9. naveden je način primene sporazuma.

U članu 10. navodi se mesto potpisivanja sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o strateškoj ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Kanadske komercijalne korporacije sadržani u želji potpisnica Sporazuma da se unapredi ekonomska saradnja kroz zajedničko učešće u osmišljavanju, razvoju i realizaciji konkretnih projekata u prioritetnim sektorima od strateškog značaja za dalji održivi ekonomski razvoj Republike Srbije. Potvrđivanjem ovog Sporazuma stvaraju se uslovi za realizaciju značajnih investicija čime bi se podstakao ekonomski razvoj Republike Srbije ulaganjem u sektore energetike, infrastrukture, industrije, poljoprivredno-prehrambeni.

DA LI SE MEĐUNARODNIM UGOVOROM ZA REPUBLIKU SRBIJU STVARAJU FINANSIJSKE OBAVEZE U NJEGOVOM IZVRŠAVANJU I PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA NJEGOVO IZVRŠAVANJE

U izvršavanju međunarodnog ugovora za Republiku Srbiju ne stvaraju se finansijske obaveze te stoga nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije za njegovo izvršavanje.

Ostavite komentar