Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Države Kuvajt koju predstavlja Ministarstvo odbrane o zajedničkoj saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU MEMORANDUMA O RAZUMEVANjU IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLjA MINISTARSTVO ODBRANE

I VLADE DRŽAVE KUVAJT KOJU PREDSTAVLjA MINISTARSTVO ODBRANE

O ZAJEDNIČKOJ SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Države Kuvajt koju predstavlja Ministarstvo odbrane o zajedničkoj saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Kuvajtu, 10. aprila 2011. godine, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Memoranduma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Vlada Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlada Države Kuvajt koju predstavlja Ministarstvo odbrane (u daljem tekstu: „Strane”),

u želji da razviju i učvrste bilateralne odnose, kao i da ih ojačaju u oblasti vojne i odbrambene saradnje,

u želji da učvrste međusobne veze između Republike Srbije i Države Kuvajt uz uzajamno poštovanje suvereniteta obe države,

u želji da unaprede saradnju u oblasti odbrane u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija kao i drugim relevantnim međunarodnim ugovorima,

potvrđujući činjenicu da će saradnja između Strana po različitim vojnim pitanjima, uz poštovanje principa suvereniteta države svake od Strane i principa jednakosti, doprinositi ostvarivanju zajedničkih interesa obe države,

potvrđujući zainteresovanost Strana za jačanje prijateljskih odnosa između dve države u skladu sa međunarodnim pravom i principima, uz prihvatanje neophodnosti poštovanja relevantnih međunarodnih obaveza,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Svrha ovog memoranduma je definisanje osnovnih principa odnosa, kao i osnova za saradnju između Strana koji će se uspostaviti u oblastima vojne saradnje, transfera tehnologije i vojnih nauka.

Član 2.

Strane će jačati i razvijati međusobnu vojnu saradnju i saradnju u oblasti odbrane u duhu uzajamnog razumevanja i u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvima i na taj način ostvarivati ciljeve definisane Memorandumom, što je prvenstveno uspostavljanje osnovnih načela odnosa u oblasti vojne saradnje i razvijanje prijateljskih odnosa između Strana.

Član 3.

Ciljevi ovog memoranduma su sledeći:

– jačanje zajedničke saradnje u oblasti odbrane uspostavljanjem sveobuhvatnog i praktičnog sistema saradnje;

– jačanje vojne saradnje između Strana kroz razvoj, održavanje i snabdevanje vojnom opremom i proizvodima, prenošenje vojne tehnologije, kao i srodnim vojnim uslugama;

– razvijanje saradnje u oblasti vojnog školstva i obuke;

– razmena mišljenja i informacija iz vojnih oblasti od zajedničkog interesa.

Član 4.

Radi realizacije ovog memoranduma, Strane će sarađivati na sledeće načine:

– razmenom zvaničnih poseta;

– međusobnim konsultacijama i razmenom praktičnih iskustava;

– učešćem u izvođenju vojne obuke;

– učešćem na kongresima, radionicama i seminarima.

Ovaj memorandum sprovodiće se uz princip reciprociteta, uzimajući u obzir zajedničke interese i potrebe Strana.

Član 5.

Odredbe ovog memoranduma neće uticati na obaveze Strana koje su proistekle iz drugih sporazuma ili memoranduma, niti će biti upotrebljene protiv interesa, bezbednosti i teritorijalnog integriteta država Strana ili drugih država.

Član 6.

Svaka od Strana se obavezuje na poštovanje zakona i propisa koji su na snazi u državi druge Strane, uz nemešanje u unutrašnja pitanja i poštovanje lokalnih običaja i tradicije države druge Strane.

Član 7.

U cilju praćenja realizacije ovog memoranduma, Strane će formirati Zajednički radni komitet. Zajednički radni komitet će se sastajati po potrebi jednom godišnje, na zahtev jedne od Strana i uz saglasnost druge Strane, naizmenično u obe države.

Član 8.

Strane su saglasne da čuvaju tajnost podataka koji se nalaze u dokumentima i materijalima razmenjenim tokom primene ovog memoranduma, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Član 9.

Strane će po potrebi zaključiti detaljnije aranžmane u cilju primene ovog memoranduma.

Za potrebe sprovođenja ovog memoranduma, nadležni organi Strana, kao i preduzeća u državnom vlasništvu koja Strane odaberu, mogu zaključiti protokole i neophodne aranžmane.

Strane ili nadležni organi, izrađivaće godišnje planove realizacije zajedničkih zadataka koji se odnose na sprovođenje ovog memoranduma i sadržaće naziv i oblast aktivnosti, vrstu, vreme i mesto realizacije, institucije koje je sprovode, kao i administrativna i finansijska pitanja.

Nadležni organi Strana mogu izvršiti nabavke po ubrzanom postupku direktno, van godišnjeg plana koji je definisan ovim memorandumom, u cilju ispunjavanja hitnih zahteva svojih oružanih snaga.

Član 10.

Svaki spor koji može nastati između Strana u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog memoranduma, rešavaće se direktnim konsultacijama i pregovorima između Strana.

Član 11.

Strane mogu u bilo koje vreme, uz uzajamnu saglasnost i u pisanoj formi, izmeniti i dopuniti ovaj memorandum. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa procedurama navedenim u članu 12. ovog memoranduma.

Član 12.

Ovaj memorandum stupa na snagu 30 dana od dana prijema drugog od dva obaveštenja kojim Strane formalno obaveštavaju jedna drugu da su sprovele njihove interne procedure.

Ovaj memorandum ostaje na snazi pet godina i automatski se obnavlja na isti vremenski period, osim ako jedna od Strana, diplomatskim putem i u pisanoj formi, ne obavesti drugu Stranu o svojoj nameri da ga otkaže i to najmanje šest meseci pre datuma isteka važnosti Memoranduma.

U slučaju otkazivanja Memoranduma, relevantne odredbe ovog memoranduma i dalje se primenjuju za sve započete aktivnosti i to do njihove realizacije, kao i dok se ne okončaju i ne reše sva pitanja koja proisteknu tokom realizacije Memoranduma.

Potpisano u Kuvajtu, dana 10. aprila 2011. godine, u po dva originalna primerka, svaki na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi autentični. U slučaju bilo kakvih neslaganja u tumačenju ili primeni ovog memoranduma, tekst na engleskom jeziku će biti merodavan.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE DRŽAVE KUVAJT

KOJU PREDSTAVLjA KOJU PREDSTAVLjA

MINISTARSTVO ODBRANE MINISTARSTVO ODBRANE

Dragan Šutanovac Šeik Ahmad Al-Homoud

Al-Jaber Al-Sabah

ministar odbrane ministar unutrašnjih poslova i

vršilac dužnosti ministra odbrane i

zamenik predsednika Vlade

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ( Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje navedenog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Memorandumom o razumevanju između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Države Kuvajt koju predstavlja Ministarstvo odbrane o zajedničkoj saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana i to prvenstveno vojno-ekonomska saradnja, a u cilju doprinosa razvoja celokupnih bilateralnih odnosa.

S obzirom da za sada između ugovornih strana nije postojao međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju nadležnih organa ugovornih strana, prevashodni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog Memoranduma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Memoranduma, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar