Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE LIBAN O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE

DIPLOMATSKIH, SPECIJALNIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša, koji je potpisan u Bejrutu, 22. jula 2015. godine, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE LIBAN

O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH,

SPECIJALNIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije i

Vlada Republike Liban,

u daljem tekstu: „Strane”,

u želji da dalje unapređuju razvoj bilateralnih odnosa i saradnje između dve države,

izražavajući spremnost da državljane država obe strane koji su nosioci diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša oslobode obaveze pribavljanja ulazne vize za ulazak na teritoriju obe države,

polazeći od Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961. godine i Bečke konvencije o konzularnim odnosima iz 1963. godine,

postigle su sledeći sporazum:

Član 1.

Pasoši Republike Srbije na koje se primenjuje Sporazum su: diplomatski i službeni.

Pasoši Republike Liban na koje se primenjuje Sporazum su: diplomatski, specijalni i službeni.

Član 2.

Dve Strane će omogućiti državljanima svojih država, nosiocima pasoša iz člana 1. ovog sporazuma, da uđu, da izađu i prelaze preko teritorije njihove države bez ulazne vize i plaćanja bilo kakve takse.

Republika Srbija omogućiće državljanima Republike Liban nosiocima diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša da borave na njenoj teritoriji u trajanju najviše do 90 dana.

Republika Liban omogućiće državljanima Republike Srbije, nosiocima diplomatskih i službenih pasoša da borave na njenoj teritoriji u trajanju najviše do 90 dana.

Član 3.

Kada jedna od dve Strane imenuje svog državljanina u svoje diplomatsko konzularno predstavništvo na teritoriji države druge Strane, obavestiće o imenovanju drugu Stranu pre dolaska imenovanog lica na teritoriju njene države.

Član 4.

Dve Strane su saglasne da razmene uzorke svojih pasoša iz člana 1. ovog sporazuma, diplomatskim putem, pre potpisivanja Sporazuma.

U slučaju da jedna od Strana menja pasoše koje izdaje, dostaviće drugoj Strani uzorak svog novog pasoša pre datuma njegovog uvođenja.

Ako obe Strane menjaju domaće propise koji se odnose na diplomatske, specijalne i službene pasoše, obavestiće o tome drugu Stranu.

Član 5.

Državljani bilo koje Strane, koji su nosioci diplomatskog, specijalnog i službenog pasoša, ne mogu da rade, da se bave bilo kojom delatnošću niti da studiraju u državi druge Strane ako ne poštuju pravila i propise koji se primenjuju u obe države, a odnose se na te aktivnosti.

Član 6.

Državljani jedne Strane mogu ulaziti na teritoriju države druge Strane isključivo preko graničnih prelaza predviđenih za međunarodni putnički saobraćaj.

Državljani jedne Strane nosioci pasoša iz člana 1. ovog sporazuma, dužni su da poštuju zakone i propise koji su na snazi na teritoriji države druge Strane za vreme boravka na toj teritoriji.

Član 7.

Obe Strane zadržavaju pravo da uskrate pravo ulaska na teritoriju svoje države, ili boravak na toj teritoriji bilo kojem državljaninu druge Strane koji je nosilac diplomatskog, specijalnog ili službenog pasoša, u skladu sa svojim propisima.

Ukoliko državljanin bilo koje Strane izgubi ili ošteti svoj pasoš, ili mu pasoš bude oštećen, na teritoriji države druge Strane, on/ona obavestiće o tome nadležne organe te Strane kako bi oni postupili na odgovarajući način. Nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo izdaće novi pasoš ili putnu ispravu svom državljaninu i o tome obavestiti nadležne organe zemlje prijema.

Član 8.

Dve Strane izražavaju spremnost da garantuju najviši stepen bezbednosti pasoša i putnih isprava od falsifikovanja. Dve Strane će ih uskladiti sa minimalnim standardima bezbednosti za putne isprave koje se mašinski očitavaju, a koje je preporučila Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo (ICAO).

Član 9.

Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze dveju Strana koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma i ugovora čije su jedna ili obe članice.

Član 10.

Svi sporovi koji nastanu između dve Strane u vezi sa tumačenjem i primenom ovog sporazuma rešavaće se putem konsultacija i pregovorima između strana, diplomatskim putem.

Član 11.

Sve izmene i dopune ovog sporazuma dve Strane će uzajamno dogovoriti i izvršiti razmenom zvaničnih nota, diplomatskim putem. Izmene će stupiti na snagu na način predviđen u članu 12. ovog sporazuma.

Svaka od Strana može privremeno obustaviti primenu ovog sporazuma u celini ili delimično iz razloga unutrašnje bezbednosti, javnog reda i zdravlja. Obaveštenje o takvoj obustavi, odnosno nastavljanju primene Sporazuma odmah se dostavlja drugoj Strani, diplomatskim putem.

Član 12.

Ovaj sporazum stupa na snagu 30 dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja u kojem se dve Strane obaveštavaju da je okončana neophodna unutrašnja procedura za njegovo stupanje na snagu. Ovaj sporazum zaključuje se na period od godinu dana i automatski se produžava na isti period važenja, osim ukoliko jedna od Strana ne obavesti drugu u pismenoj formi, diplomatskim putem, da namerava da otkaže Sporazum. Otkaz stupa na snagu 30 dana od dana zvaničnog obaveštenja o otkazu.

Ovaj sporazum sačinjen je u dva originalna primerka, svaki na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Sačinjeno u Bejrutu, dana 22. jula 2015. godine

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJEREPUBLIKE LIBAN

Ivica Dačić Žibran Bosila

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije –Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize se smatra značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša, potpisali su 22. jula 2015. godine, u Bejrutu, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministar inostranih poslova Libana Žibran Basil.

Stupanjem na snagu Sporazuma, stvoriće se uslovi za intenziviranje daljeg razvoja odnosa i unapređenja sveukupne saradnje dve zemlje.

Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša Republike Srbije i Republike Liban, usklađen je sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza na sve vrste putnih isprava.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša nije potrebno obezbeđivanje sredstava u budžetu.

Ostavite komentar