Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Beogradu, 22. marta 2010. godine, u originalu na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti odbrane, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE

O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Mađarske (u daljem tekstu „Strane”),

imajući u vidu potrebu da doprinesu jačanju mira i stabilnosti u regionu, kao i razvoju dobrosusedskih odnosa, a u duhu Završnog akta Konferencije o bezbednosti i saradnji u Evropi (u daljem tekstu OEBS) zaključenog u Helsinkiju 1. avgusta 1975. godine (Završni akt iz Helsinkija) i Pariske povelje za novu Evropu zaključene pod pokroviteljstvom OEBS, 1990. godine,

potvrđujući svoju posvećenost ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih nacija,

ocenjujući pozitivno trenutne integracione procese u Evropi,

izražavajući želju za obostrano korisnom saradnjom zasnovanom na uzajamnom poštovanju i poverenju,

naglašavajući potrebu za sveobuhvatnom saradnjom kroz jačanje mera za izgradnju poverenja i bezbednosti,

naglašavajući potrebu unapređenja već postojeće vojne saradnje i uzajamnih obaveza stavljajući akcenat na Evropsku bezbednosnu i odbrambenu politiku,

jačajući svoju odbrambenu i bezbednosnu saradnju u okviru Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS),

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Cilj i principi saradnje

(1) Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje opštih principa i procedura za saradnju između Strana u oblasti odbrane.

(2) Saradnja između Strana biće zasnovana na principima jednakosti i uzajamne koristi.

(3) Saradnja će se realizovati u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima država Strana i pravilima međunarodnog prava.

Član 2.

Definicije

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

Strana pošiljalac je strana čije osoblje učestvuje u aktivnosti na osnovu godišnjeg plana saradnje zasnovanog na ovom sporazumu na teritoriji države druge Strane;

Strana primalac je strana na teritoriji čije države se sprovodi aktivnost na osnovu godišnjeg plana saradnje zasnovanog na ovom sporazumu.

Član 3.

Organi nadležni za sprovođenje Sporazuma

(1) Ministarstva odbrane država Strana nadležna su za sprovođenje ovog sporazuma (u daljem tekstu: „nadležni organi”).

(2) Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi mogu da zaključe protokole i druge posebne aranžmane.

Član 4.

Oblasti saradnje

(1) Ovim sporazumom uređuje se saradnja između Strana u sledećim oblastima:

odbrambene i bezbednosne politike, izrade dokumenata iz oblasti bezbednosti i odbrane;

školovanja, obuke i vežbi oružanih snaga država Strana;

zakonodavstva kojima se regulišu odnosi na planu bezbednosti i odbrane države, kao i na službu u oružanim snagama država Strana;

upravljanja budžetskim sredstvima, planiranja i realizovanja budžeta odbrane;

upravljanja kadrovima i sistema socijalne zaštite u oružanim snagama država Strana;

organizacione strukture multinacionalnih jedinica i njihove obuke;

organizacije komandovanja oružanim snagama država Strana u slučaju multilateralnih operacija;

naoružanja, sistema naoružanja i vojne opreme, istraživanja u oblasti odbrane i vojne tehnologije, interoperabilnosti vojne opreme;

strukture i rada sa telekomunikacionim sistemima u okviru različitih vidova oružanih snaga država Strana;

vojne infrastrukture;

kontrole vazdušnog prostora i upravljanja kontrolom vazdušnog prostora;

vojno-medicinskih usluga;

organizacije i zadataka logističke podrške elementima oružanih snaga država Strana;

vojne istorije;

vojnog zakonodavstva i disciplinskih propisa;

vojne geografije, meteorologije, kartografije i topografije (vojne geoprostorne aktivnosti);

kulturnih i sportskih aktivnosti;

zaštite životne sredine u vojnim objektima;

planiranja odbrane;

zajedničkog proučavanja i analiziranja mogućnosti zajedničkog sprovođenja aktivnosti upravljanja krizama i humanitarnih aktivnosti pod pokroviteljstvom UN ili OEBS;

transporta trupa i carinskih procedura (propisi, dokumenti) koje se odnose na oružane snage država Strana;

diplomatskih dozvola neophodnih za vršenje strategijskog transporta;

strukture za bezbednost informacija i pravnih propisa;

kontrole naoružanja;

drugih oblasti od zajedničkog interesa, o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

(2) Nadležni organi mogu regulisati pojedinosti koji se odnose na konkretne oblasti saradnje u okviru odgovarajućeg godišnjeg plana saradnje, ili posebnim sporazumima, ukoliko prava ili obaveze nadležnih organa koji su neophodni za primenu gore navedenih oblasti saradnje nisu navedeni u ovom sporazumu.

Član 5.

Oblici saradnje

Saradnja između Strana ostvarivaće se naročito putem:

konsultacija i radnih sastanaka na svim nivoima komandovanja i kontrole;

uzajamnih poseta;

studiranja i učešća na kursevima u vojnoobrazovnim ustanovama;

kongresa, inspekcija, konferencija i seminara;

zajedničkih vojnih vežbi oružanih snaga država Strana;

obuke jedinica oružanih snaga država Strana;

stručnih sastanaka pripadnika oružanih snaga država Strana i predstavnika organizacionih struktura nadležnih organa,

razmene dokumentacije i informacija,

na druge načine o kojima Strane ili njihovi nadležni organi postignu dogovor.

Član 6.

Posete

Strane će, periodično, organizovati uzajamne posete svojih predstavnika na različitim nivoima nadležnih organa, radi jačanja razumevanja, poverenja i saradnje.

Član 7.

Bilateralna vojna saradnja

(1) Predlog koji se odnosi na godišnji plan saradnje razmenjivaće i koordinisati određeni predstavnici Strana ili njihovi nadležni organi do 15. oktobra prethodne godine.

(2) Godišnji plan saradnje sadržaće informacije o nazivu aktivnosti, datumu i mestu izvršenja i broju osoblja.

(3) Predstavnici nadležnih organa utvrđuju godišnji plan saradnje za svaku nastupajuću godinu. Godišnji plan saradnje potpisivaće se do 15. decembra prethodne godine naizmenično (na bazi rotacije) u Republici Srbiji ili u Republici Mađarskoj. Strane ili njihovi nadležni organi mogu se dogovoriti i potpisati godišnji plan saradnje putem vojnih diplomatskih kanala.

Član 8.

Opšte odredbe o zajedničkim vežbama i obuci

Strane ili njihovi nadležni organi će, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svojih država, organizovati i realizovati zajedničke vežbe i obuku uključujući učešće jednog ili više vidova ili vojnih jedinica različitih rodova oružanih snaga država Strana. Ove vežbe i obuka će biti obuhvaćeni godišnjim planovima rada i obuke nadležnih organa. Konkretne odredbe koje se tiču zajedničkih vežbi i obuke, nadležni orani će definisati posebnim aranžmanima.

Član 9.

Zaštita životne sredine tokom zajedničkih vežbi i obuke

(1) Priznajući važnost zaštite životne sredine tokom zajedničkih vežbi i obuke, Strane će preduzeti potrebne korake u cilju zaštite životne sredine u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države Strane primaoca.

(2) Opasne ili ekološki opasne materije koje Strana pošiljalac preveze na teritoriju države Strane primaoca za potrebe vežbe ili obuke, a koje ne iskoristi za vreme svog boravka, biće transportovane nazad u državu Strane pošiljaoca. U slučaju transportovanja takvih materija na i sa teritorije države Strane-pošiljaoca, Strane će sačiniti zapisnik o njihovoj vrsti i količini. Odgovornost i ostale pojedinosti koje se odnose na navedeni zapisnik, usaglasiće se u sporazumu za konkretnu zajedničku vežbu ili obuku.

Član 10.

Transport vojnih trupa i vojnog materijala

Vojno osoblje i vojne jedinice država Strana koji obavljaju aktivnosti u skladu sa ovim sporazumom koristiće i posedovati neophodne putne isprave za prelazak njihove zajedničke granice prema nacionalnom zakonodavstvu države Strane primaoca.

Član 11.

Finansijska pitanja

(1) Strane i/ili njihovi nadležni organi će, po principu reciprociteta, snositi sve troškove u vezi sa realizacijom aktivnosti iz ovog sporazuma ili dodatnih sporazuma i godišnjih planova saradnje.

(2) Strana primalac će snositi troškove organizacije i realizacije koordinacije vezane za Godišnji plan saradnje. U toku ove koordinacije Strana primalac će pokriti sve troškove prevoza na svojoj teritoriji – osim za putovanje koje se pominje u stavu (3) ovog člana, kao i troškove ishrane i smeštaja za osoblje delegacije Strane pošiljaoca.

(3) Strana pošiljalac će snositi troškove međunarodnog prevoza, dnevnica i međunarodnog zdravstvenog osiguranja za osoblje delegacije Strane pošiljaoca koji proističu iz koordinacije vezane za godišnji plan saradnje

(4) Strana pošiljalac će snositi troškove nastale u vezi sa smrću svog osoblja na teritoriji Strane primaoca, uključujući troškove za prevoz posmrtnih ostataka na teritoriju države Strane pošiljaoca.

(5) U svakom slučaju, posebnim aranžmanima koji se zaključuju između nadležnih organa regulisaće se finansijska pitanja koja se odnose na zajedničke vežbe i obuku.

(6) Strane i/ili njihovi nadležni organi mogu se dogovoriti o drugačijoj podeli troškova za konkretne aktivnosti.

Član 12.

Medicinska podrška

U hitnim slučajevima, Strana primalac pružiće besplatno hitnu medicinsku pomoć i osnovnu zubarsku negu osoblju Strane pošiljaoca u vojnim zdravstvenim ustanovama. Ukoliko je potrebno dalje lečenje, pacijent će biti vraćen na teritoriju države Strane pošiljaoca o trošku Strane pošiljaoca.

Član 13.

Razmena i zaštita informacija

(1) Tokom realizacije ovog sporazuma, Strane će razmenjivati isključivo informacije za javnu upotrebu.

(2) Uslovi i pojedinosti o uzajamnoj razmeni i zaštiti poverljivih informacija između Strana, u okviru realizacije ovoga sporazuma biće regulisani posebnim sporazumom između Strana o uzajamnoj zaštiti poverljivih informacija.

Član 14.

Obaveze Strana koje proizilaze iz drugih međunarodnih sporazuma

(1) Ovaj sporazum ne utiče na obaveze Strana koje proističu iz drugih međunarodnih sporazuma i njegov cilj ne utiče na interese, bezbednost i teritorijalni integritet drugih država.

(2) Ovaj sporazum neće ni na koji način ometati obaveze Republike Mađarske kao članice Evropske unije. Shodno tome, odredbe ovog sporazuma neće se ni na koji način koristiti ili tumačiti na takav način da se obezvrede ili na drugi način utiče na obaveze Republike Mađarske koje nameću ugovori na kojima se zasniva Evropska unija.

Član 15.

Rešavanje sporova

Svi sporovi koji nastanu u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, Strane i/ili njihovi nadležni organi će rešavati međusobnim pregovorima i neće ih predavati na rešavanje nekoj trećoj strani. Pitanje ili spor se neće predavati u nadležnost nacionalnom ili međunarodnom sudu, odnosno tribunalu.

Član 16.

Završne odredbe

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu 30 dana nakon datuma poslednjeg obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju diplomatskim putem da su ispunile unutrašnje pravne procedure potrebne za njegovo stupanja na snagu.

(2) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni period osim ukoliko jedna od Strana ne obavesti drugu Stranu u pisanoj formi o nameri da ga otkaže. Otkazivanje stupa na snagu 180 dana od dana prijema takvog obaveštenja. U slučaju otkazivanja, relevantne odredbe ovog sporazuma ostaće na snazi sve dok se ne okončaju sve aktivnosti koje su u toku ili sva pitanja koja proizilaze iz aktivnosti koje se sprovode u okviru ovog sporazuma ne budu rešena.

(3) Ovaj sporazum se može izmeniti ili dopuniti u bilo koje vreme, u pisanoj formi uz uzajamnu saglasnost Strana. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa stavom (1) ovog člana i činiće sastavni deo ovog sporazuma.

Potpisano u Beogradu, 22. marta 2010. godine, u dva istovetna primerka, svaki na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju bilo kakvih razlika u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE MAĐARSKE

_____________________________ _________________________________

Dragan Šutanovac Imre Sekereš

ministar odbrane ministar odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje navedenog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4) Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se ciljevi i principi na kojima se zasniva saradnja između ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane, a u cilju doprinosa unapređenja celokupnih bilateralnih odnosa.

Posebno značajne oblasti bilateralne saradnje u sferi odbrane su: odbrambena i bezbednosna politika, školovanje, obuke i vežbe oružanih snaga, vojno pravo, upravljanje budžetskim sredstvima, kao i planiranje i realizovanje budžeta odbrane, naoružanje i vojna oprema, vojno-medicinske usluge, vojna istorija i geoprostorne aktivnosti, zaštita životne sredine u vojnim objektima, multinacionalne operacije, kontrola naoružanja, kao i druge oblasti o kojima se ugovorne strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

S obzirom da za sada između ugovornih strana nije postojao međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane koji bi dao pravni osnov za saradnju nadležnih organa ugovornih strana, prevashodni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u navedenim oblastima iz domena odbrane. Imajući navedeno u vidu, donošenje predloženog zakona je neophodno.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar