Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O USLOVIMA PUTOVANjA DRŽAVLjANA DVE ZEMLjE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje, sačinjen u Ohridu,3. oktobra 2011. godine, u originalu na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

O USLOVIMA PUTOVANjA DRŽAVLjANA DVE ZEMLjE

Republika Srbija i Republika Makedonija predstavljene njihovim Vladama,

(u daljem tekstu: Ugovorne strane),

polazeći od principa međunarodnog prava i prijateljskih odnosa između dve države, kao i principa Finalnog akta Konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji i Pariske povelje za novu Evropu,

rukovodeći se željom da dalje unapređuju saradnju i prijateljske odnose , i nastojeći da međusobno olakšaju putovanja državljana obe države, sporazumele su se o sledećem:

Član 1

Državljani jedne ugovorne strane mogu bez vize ulaziti na teritoriju države druge ugovorne strane sa važećom putnom ispravom ili važećom biometrijskom ličnom kartom, na svim graničnim prelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj i u njoj boraviti do 90 dana u periodu svakih šest (6) meseci počev od dana prvog ulaska.

Državljani jedne ugovorne strane koji nameravaju da borave duže od devedeset (90) dana na teritoriji druge ugovorne strane, dužni su da podnesu zahtev za regulisanje boravka na način predviđen zakonodavstvom te ugovorne strane.

Za postupke u slučajevima iz stava 2 ovog člana sporazuma neće se naplaćivati taksa.

Član 2

U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, važeće putne isprave za državljane Republike Srbije su: pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, putni list, pomorska ili brodarska knjižica ako je u nju uneta važeća viza.

U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, važeće putne isprave za državljane Republike Makedonije su: pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, zajednički pasoš, putni list, pomorska ili brodarska knjižica ako je u nju uneta važeća viza.

Član 3

Ugovorne strane će odmah a najkasnije u roku od petnaest (15) dana, diplomatskim putem blagovremeno obaveštavati jedna drugu o izmenama uslova ulaska, boravka i izlaska državljana država ugovornih strana.

Član 4

Državljani države jedne ugovorne strane dužni su da za vreme boravka na teritoriji druge ugovorne strane poštuju njene zakone i druge propise.

Član 5

Svaka ugovorna strana, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, zadržava pravo da uskrati ulazak ili otkaže boravak na svojoj teritoriji državljanima druge ugovorne strane.

Član 6

Državljani države jedne strane ugovornice koji ostanu bez važeće putne isprave ili biometrijske lične karte na teritoriji države druge strane ugovornice, mogu napustiti njenu teritoriju sa putnom ispravom izdatom od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva svoje države, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Član 7

Svaka ugovorna strana može iz razloga predviđenih nacionalnim zakonodavstvom, kao i iz razloga bezbednosti i zaštite zdravlja privremeno obustaviti, u potpunosti ili delimično, primenu odredbi Sporazuma, o čemu će bez odlaganja diplomatskim putem obavestiti drugu ugovornu stranu.

Privremena obustava primene sporazuma stupa na snagu danom prijema obaveštenja iz stava 1 ovog člana.

Član 8

Ugovorne strane dostaviće jedna drugoj uzorke svih vrsta putnih isprava i biometrijske lične karte najkasnije trideset (30) dana pre stupanja na snagu ovog sporazuma.

U slučaju izmene, stavljanja van snage važećih ili uvođenja novih vrsta putnih isprava i biometrijskih ličnih karata, ugovorne strane će blagovremeno dostaviti uzorke i obaveštenja o izmenama i obavestiti o uslovima njihovog korišćenja.

Član 9

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Sporazum uz prethodno obaveštenje diplomatskim putem druge ugovorne strane.

Važenje Sporazuma prestaje po isteku trideset (30) dana od dana prijema obaveštenja iz stava 2 ovog člana.

Član 10

Sporazum podleže ratifikaciji u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svake strane ugovornice i stupa na snagu po isteku trideset (30) dana od prijema poslednjeg obaveštenja ugovornih strana o ispunjenosti unutrašnjih pravnih procedura za njegovo stupanje na snagu.

Stupanjem na snagu ovog sprorazuma prestaje da važi Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije o ukidanju viza, potpisan 3. jula 1997. godine.

Sačinjeno u Ohridu, 3.10.2011. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni.U slučaju razlika u tumačenju merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Za Vladu Republike

Srbije Makedonije

Ivica Dačić Gordana Jankuloska

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje (u daljem tekstu: Sporazum), sadržan je u članu 99. stav 1 tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje zakona

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje potpisan je u Ohridu, 3. oktobra 2011. godine. Potpisan je na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije kojim je utvrđena osnova za zaključivanje, usvojen tekst Sporazuma i ovlašćen ministar unutrašnjih poslova za potpisivanje. Sporazum je sklopljen jer je postojala obostrana volja da se unapredi saradnja i prijateljski odnosi i da se međusobno olakšaju putovanja državljana obe države.

Članom 10. stav 1.Sporazuma predviđeno je njegovo potvrđivanje.

III. Osnovni pravni instituti i pojedinačna rešenja

Član 1. Zakona propisuje da se potvrđuje Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje, sačinjen u Ohridu, 3. oktobra 2011. godine, u originalu na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Član 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje, u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. Zakona propisuje da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV. Ocena potrebe finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za primenu ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar