Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma, potpisan 16. februara 2015. godine u Skoplju, u originalu na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije

o saradnji u oblasti u turizma

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Makedonije (u daljem tekstu: Strane),

u želji da doprinesu razvoju odnosa u oblasti turizma između Republike Srbije i Republike Makedonije i jačanju saradnje među nadležnim organima dveju država,

uviđajući da odnosi u oblasti turizma predstavljaju važan i neophodan aspekt jačanja prijateljskih odnosa između država Strana,

u želji da stvore osnov za proširenje odnosa u oblasti turizma između Republike Srbije i Republike Makedonije,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Strane će, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom svojih država i međunarodno preuzetim obavezama, preduzeti sve potrebne mere za promovisanje i podsticanje razvoja turističkih odnosa između država Strana i za olakšavanje tokova turizma, uz podršku turističkih agencija i drugih struktura i organizacija koje obavljaju delatnost u oblasti turizma.

Član 2.

Strane će stvoriti povoljan okvir za ulaganja u oblast turizma u svojim državama, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima dveju država. Strane će promovisati razvoj turističkih proizvoda, u skladu sa međunarodnom praksom i zakonodavstvom koje je na snazi u državama Strana.

Član 3.

Strane će razmenjivati informacije, uključujući i statističke podatke koji se odnose na oblast turizma u njihovim državama, i podsticaće uzajamno učešće na sajmovima turizma, na osnovu međusobnog dogovora Strana.

Član 4.

Strane će podsticati posećivanje turističkih potencijala obeju država.

Član 5.

Strane će doprinositi razmeni iskustva u oblasti obuke stručnog kadra u oblasti turizma u svojim državama.

Član 6.

Strane će podsticati razvoj saradnje u oblasti turizma u skladu s pravilima Svetske turističke organizacije (UNWTO) i drugih međunarodnih turističkih organizacija.

Član 7.

Strane će doprinositi razmeni iskustva i informacija o aktivnostima turističkih organizacija njihovih država, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom država Strana.

Strane će razmenjivati informacije o turističkom potencijalu dveju država i podsticaće organizovanje poseta za predstavnike medija i stručnjake iz oblasti turizma.

Član 8.

Strane će pružiti podršku nacionalnim turističkim organizacijama u razvoju koncepta zajedničkog predstavljanja destinacija na trećim, a pre svega prekomorskim tržištima, uključujući izradu zajedničkog promotivnog materijala u elektronskoj i štampanoj formi, zajedničke kampanje, zajedničkog nastupa na sajmovima.

Strane će podsticati saradnju nacionalnih turističkih organizacija na izradi projekata u okviru prekogranične i drugih vrsta međunarodne saradnje u cilju jačanja kapaciteta podizanja nivoa obrazovanja i vidljivosti obe turističke destinacije.

Član 9.

Strane samostalno snose sve troškove nastale prilikom sprovođenja ovog sporazuma, u okviru ograničenja utvrđenih nacionalnim zakonodavstvima država Strana.

Član 10.

Ovaj sporazum ne utiče na međunarodne obaveze koje su Strane preuzele.

Član 11.

Sva neslaganja u tumačenju i primeni ovog sporazuma rešavaće se sporazumno putem pregovora i konsultacija diplomatskim putem.

Član 12.

Ovlašćeni organi zaduženi za sprovođenje odredbi ovog sporazuma su:

za Republiku Srbiju – ministarstvo nadležno za poslove turizma,

za Republiku Makedoniju – ministarstvo nadležno za poslove turizma.

Strane će se međusobno diplomatskim putem obaveštavati o svakoj promeni ovlašćenih organa.

Član 13.

Izmene i dopune ovog sporazuma vrše se obostranom saglasnošću Strana. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu s odredbama člana 14. ovog sporazuma.

Član 14.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan poslednjeg obaveštavanja kojim jedna od Strana obaveštava drugu o završetku internih zakonskih postupaka potrebnih za stupanje ovog sporazuma na snagu.

Ovaj sporazum se zaključuje na rok od pet (5) godina. Njegovo važenje se prećutnom saglasnošću svaki put produžava za još pet (5) godina, pod uslovom da nijedna od Strana ne obavesti drugu Stranu u pisanom obliku najmanje šest meseci pre dana prestanka važenja ovog sporazuma o svojoj nameri da raskine ovaj sporazum.

Obaveštenje o raskidu ovog sporazuma koje je uputila jedna Strana ne utiče na sprovođenje aktivnosti koje su započete pre raskida ovog sporazuma.

Potpisano dana 16.02.2015. u Skopju, u dva istovetna primerka na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku, od kojih su svi podjednako verodostojni. U slučaju nesaglasnosti u tumačenju ili sprovođenju, merodavna je verzija na engleskom jeziku.

za Vladu Republike Srbije za Vladu

Republike Makedonije

Rasim LjajićVladimir Peševski

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovoriˮ.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma predložen je sa ciljem unapređenja međusobnih odnosa u oblasti turizma i ostvarenjem doprinosa unapređenju ukupnih bilateralnih odnosa. Na ovaj način se uspostavlja institucionalni okvir za jačanje saradnje između pojedinih partnera u turizmu, što predstavlja vrlo važan doprinos unapređenju ukupnih ekonomskih odnosa između dve države.

U saradnji Republike Srbije i Republike Makedonije u oblasti turizma u 2014. godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zabeležen je rast od 11,4% u broju dolazaka (39.621 dolazaka stranih turista) i rast od 8,8% u broju noćenja (114.997 noćenja stranih turista), u odnosu na 2013. godinu. Imajući u vidu da je u 2014. godini u Republici Srbiji zabeleženo ukupno 1,028.732 dolazaka stranih turista (+11,6% u odnosu na 2013. godinu) i 2,161.054 noćenja (+8,7% u odnosu na 2013. godinu) učešće turista iz Republike Makedonije u ovom prometu iznosi 3,8% u broju dolazaka i 3,6% u broju noćenja. Navedene činjenice predstavljaju poseban izazov za turističku industriju u obe države u cilju postizanja boljih rezultata.

Računajući na značajan potencijal za dalji razvoj odnosa u oblasti turizma, potrebno je detaljno analizirati mogućnosti za definisanje turističke ponude primerene tražnji potencijalnih turista dve države. Takođe, neophodno je unapređenje promocije turističke ponude Republike Srbije na tržištu Republike Makedonije i obrnuto.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma je standardnog tipa za ovu vrstu sporazuma i zaključen je između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije u svojstvu „Stranaˮ. Njime se potvrđuje spremnost dve države da nastave i unapređuju bilateralnu saradnju, na osnovu tržišnih principa u oblasti turizma u skladu sa važećom nacionalnom zakonskom regulativom i međunarodnim trendovima.

Odredbama Sporazuma naznačeni su posebni oblici saradnje od interesa i značaja za razvoj turizma u obe države, u cilju uspostavljanja pravne osnove za dalji razvoj turističke razmene na principima ravnopravnosti i uzajamne koristi. Sporazumom se predviđa stvaranje povoljnog okvira za ulaganja u turizam, u skladu sa važećim propisima i međunarodnom praksom. Takođe se predviđa razmena informacija, uključujući i statističke podatke, uz podsticanje uzajamnog učešća na sajmovima turizma, kao i zajedničkog predstavljanja destinacija obe države na prekomorskim tržištima. Sporazumom se predviđa i razmena iskustava u obuci stručnog kadra u oblasti turizma, ali i razvoj saradnje u skladu s pravilima Svetske turističke organizacije (UNWTO) i drugih međunarodnih turističkih organizacija. Sporazum sadrži, između ostalog, način rešavanja sporova u vezi sa njegovim tumačenjem ili sprovođenjem. Sporazum se zaključuje na period od pet godina i automatski će biti produžavan za isti vremenski period, ukoliko ga jedna strana ne otkaže šest meseci pre njegovog isteka.

III. Stvaranje finansijskih obaveza izvršavanjem međunarodnog ugovora

Izvršavanjem ovog međunarodnog ugovora ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Sprovođenje ovog zakona ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar