Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije severnoatlantskog pakta o bezbednosti informacija i Kodeksa o postupanju

PREDLOG ZAKONA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Organizacije severnoatlantskog pakta o bezbednosti informacija i Kodeksa o postupanju, koji je potpisan u Briselu, 1. oktobra 2008. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma i Kodeksa u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

AND

THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

ON THE SECURITY OF INFORMATION

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF SERBIA AND

THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION

ON THE SECURITY OF INFORMATION

The Government of the Republic of Serbia,

represented by

His Excellency Mr. Dragan Šutanovac

Minister of Defence

and

the North Atlantic Treaty Organization (NATO),

represented by

His Excellency Mr. Jaap de Hoop Scheffer

Secretary General of NATO,

Hereafter referred to as “Parties”

Considering that the Republic of Serbia is a Co-operative Partner State;

Having agreed to consult on political and security-related issues and expand and intensify political and military co-operation throughout Europe;

Realising that effective co-operation in these regards entails the exchange of sensitive and/or privileged information among the Parties;

Have agreed as follows :

Article 1

The Parties shall :

(i) protect and safeguard the information and material of the other Party;

(ii) make every effort to ensure that, if it is classified, such information and material shall maintain the security classifications established by any Party with respect to information and material of that Party’s origin and safeguard such information and material to agreed common standards;

(iii) not use the exchanged information and material for purposes other than those laid down in the framework of the respective programmes and the decisions and resolutions pertaining to these programmes;

(iv) not disclose such information and material to third parties without the consent of the originator.

Article 2

(i) The Government of the Republic of Serbia accepts the commitment to have all persons of its nationality who, in the conduct of their official duties, require or may have access to information or material exchanged under the co-operative activities approved by the North Atlantic Council appropriately cleared before they are granted access to such information and material.

(ii) The security clearance procedures shall be designed to determine whether an individual can, taking into account his loyalty and trustworthiness, have access to classified information without risk to its security.

Article 3

The NATO Office of Security (NOS), under the direction and on behalf of the Secretary General and the Chairman, NATO Military Committee, acting in the name of the North Atlantic Council and the NATO Military Committee and under their authority, is responsible for security arrangements for the protection of classified information exchanged within the co-operative activities approved by the North Atlantic Council.

Article 4

The Government of the Republic of Serbia shall inform the NOS of the security authority with the similar national responsibility. Separate Administrative Arrangements shall be worked out between the Government of the Republic of Serbia and NATO which shall cover inter alia the standards of the reciprocal security protection for the information to be exchanged and the liaison between the security authority of the Republic of Serbia and NOS.

Article 5

Prior to the exchange of any classified information between the Government of the Republic of Serbia and NATO, the responsible security authorities shall reciprocally establish to their satisfaction that the recipient Party is prepared to protect the information it receives, as required by the originator.

In witness whereof the above-mentioned Representatives have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Brussels, this 1st day of October 2008, in the English and French languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the For the North Atlantic Treaty Republic of Serbia Organisation Dragan Šutanovac Jaap de Hoop Scheffer

CODE OF CONDUCT

The Government of the Republic of Serbia,

represented by

His Excellency Mr. Dragan Šutanovac

Minister of Defence

Considering that within the framework of co-operative activities approved by the North Atlantic Council, Co-operative Partner States are invited by the North Atlantic Council to participate in political and military bodies at NATO Headquarters and in a separate Partnership Co-ordination Cell at Mons (Belgium);

Considering that the North Atlantic Council has requested that Co-operative Partner States commit themselves not to exploit the facilities offered by NATO in respect thereof for activities incompatible with the principles of co-operation underlying the partnership, and/or detrimental to the national interests of the member nations of the Alliance,

Hereby declares itself so committed.

In witness whereof, the undersigned, plenipotentiary has affixed his signature on this „Code of Conduct“.

Done in duplicate at Brussels, this 1st day of October 2008, in the English and French languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of the Republic of Serbia

Dragan Šutanovac

Vlada Republike Srbije,

koju predstavlja

Nj.E. gospodin Dragan Šutanovac

ministar odbrane

i

Organizacija severnoatlanskog pakta (NATO),

koju predstavlja

Nj.E. g-din Jap de Hop Shefer

generalni sekretar NATO,

U daljem tekstu: Strane,

Uzimajući u obzir da je Republika Srbija kooperativna partnerska država;

Na osnovu postignute saglasnosti da se vrše konsultacije o političkim i bezbednosnim pitanjima, kao i da se proširi i intenzivira politička i vojna saradnja širom Evrope;

Shvatajući da uspešna saradnja u ovim oblastima podrazumeva razmenu osetljivih i/ili poverljivih informacija između Strana;

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Strane će:

(i) štititi i čuvati informacije i materijal koji pripadaju drugoj Strani;

(ii) učiniti sve što je potrebno da obezbede da takve informacije i materijal, ukoliko su poverljivi, zadrže onaj stepen poverljivosti koji je odredila ona Strana od koje te informacije i materijal potiču, kao i da će čuvati takve informacije i materijal u skladu sa dogovorenim zajedničkim stadardima;

(iii) neće razmenjene informacije i materijal koristiti u druge svrhe osim onih navedenih u okvirima pojedinačnih programa, kao i odluka i rezolucija koji se na te programe odnose,

(iv) neće takve informacije i materijal otkrivati trećoj strani bez saglasnosti Strane od koje isti potiču.

Član 2.

(i) Vlada Republike Srbije prihvata obavezu da svi njeni državljani, koji u toku obavljanja službenih dužnosti zahtevaju ili mogu imati pristup informacijama ili materijalu razmenjenim u okviru aktivnosti saradnje odobrenih od strane Severnoatlantskog saveta, budu podvrgnuti odgovarajućoj bezbednosnoj proveri pre nego što im se odobri pristup takvim informacijama i materijalu.

(ii) Postupci bezbednosne provere biće osmišljeni tako da se utvrdi da li pojedinac, uzimajući u obzir njegovu lojalnost i pouzdanost, može imati pristup poverljivoj informaciji bez opasnosti po njenu bezbednost.

Član 3.

Kancelarija za bezbednost NATO (NOS), pod upravom i u ime generalnog sekretara i predsedavajućeg Vojnog komiteta NATO, postupajući u ime i po ovlašćenju Severnoatlantskog saveta i Vojnog komiteta NATO, odgovorna je za bezbednosne sporazume o zaštiti poverljivih informacija razmenjenih u okviru aktivnosti saradnje koje odobri Severnoatlantski savet.

Član 4.

Vlada Republike Srbije će obavestiti Kancelariju za bezbednost NATO (NOS) o tome koje bezbednosno telo u zemlji ima slična ovlašćenja. Posebni administrativni aranžmani će biti izrađeni između Vlade Republike Srbije i NATO koji će obuhvatati, između ostalog, standarde recipročne bezbednosne zaštite informacija koje će se razmenjivati, kao i načine ostvarivanja veze između tela za bezbednost u Republici Srbiji i NOS.

Pre razmene bilo kakvih poverljivih informacija između Vlade Republike Srbije i NATO, nadležna tela za bezbednost će međusobno utvrditi, na obostrano zadovoljstvo, da je Strana primalac spremna da informacije koje dobija zaštiti u skladu sa zahtevima Strane od koje potiču.

Potvrđujući navedeno, gore pomenuti predstavnici su potpisali ovaj sporazum.

Sporazum je sačinjen u Briselu, dana 01. oktobra 2008. godine, u po dva istovetna primerka na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako merodavna.

Za Vladu Za Organizaciju severnoatlantskog

Republike Srbije pakta

Dragan Šutanovac Jap de Hop Shefer

KODEKS O POSTUPANjU

Vlada Republike Srbije,

koju predstavlja

Nj.E. gospodin Dragan Šutanovac

ministar odbrane

Uzimajući u obzir da je u okviru aktivnosti saradnje odobrenih od strane Severnoatlantskog saveta, Severnoatlantski savet pozvao kooperativne partnerske države da uzmu učešće u političkim i vojnim telima u Sedištu NATO i u posebnom Odeljenju za koordinaciju Partnerstva u Monsu (Belgija);

I uzimajući u obzir da je Severnoatlantski savet zatražio od kooperativnih partnerskih država da se obavežu da neće koristiti kapacitete koje NATO nudi u pomenutom smislu, za aktivnosti koje nisu u skladu sa principima saradnje koji su u osnovi partnerstva i/ili koje nanose štetu nacionalnim interesima zemalja članica Alijanse,

Ovim putem izjavljuje da datu obavezu prihvata.

Potvrđujući navedeno, dole potpisani, budući ovlašćen, svojim potpisom zaključuje ovaj kodeks o postupanju.

Sačinjeno u Briselu, dana 1. oktobra 2008. godine, u po dva istovetna primerka na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako merodavna.

Za Vladu

Republike Srbije

Dragan Šutanovac

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4, kojim je propisano da Narodna skupština donosi zakone iz nadležnosti Republike Srbije i potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Nakon potpisivanja Okvirnog dokumenta u Briselu, 14. decembra 2006. godine i time pristupanja Republike Srbije Partnerstvu za mir, Ministarstvo odbrane je u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova pristupilo izradi Prezentacionog dokumenta (u sedištu NATO predstavljen 5. septembra 2007. godine).

Naredni koraci u angažovanju Republike Srbije u Partnerstvu za mir, pored usaglašavanja Individualnog programa partnerstva (Individual Partnership Programme – IPP) i uključivanja u Proces planiranja i revizije (Planning and Review Process – PARP), prvenstveno podrazumevaju zaključivanje, ali i implementaciju, odnosno stvaranje uslova i primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije severnoatlantskog pakta o bezbednosti informacija i Kodeksa o postupanju, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom.

Do potpisivanja Sporazuma (Brisel, 1.10.2008. godine), Republika Srbija je realizovala saradnju sa NATO preko Prilagođenog programa saradnje i Grupe Srbija – NATO za reformu odbrane. Međutim, upravo iz tog razloga, veliki deo informacija i podataka neophodnih Republici Srbiji u ovakvom procesu, ostao je zatvoren i nedostupan zbog bezbednosne klasifikacije u NATO i nepostojanja sporazuma koji bi regulisao ovo pitanje i omogućio državnim organima Republike Srbije pristup podacima koji sadrže NATO stepen tajnosti.

Iz navedenih razloga, značaj potvrđivanja Sporazuma i Kodeksa je višestruk i predstavlja neophodan korak na putu ka potpunoj realizaciji članstva Republike Srbije u Partnerstvu za mir. Na taj način, pored otvaranja Misije Republike Srbije pri NATO-u u Briselu, bili bi stvoreni uslovi za unapređenje konkretne saradnje između Republike Srbije i NATO, kao što su: nesmetano učešće u uspostavljenim mehanizmima Partnerstva za mir; školovanje pripadnika Ministartva odbrane i Vojske Srbije u NATO školi u Oberamergau (Savezna Republika Nemačka) i NATO koledžu u Rimu (Republika Italija); upućivanje pripadnika snaga bezbednosti, Vojske Srbije i državne administracije Republike Srbije u komande i ustanove NATO; razvoj vojno-tehničke saradnje; realizacija zajedničkih vojnih vežbi i dr. Vrsta i kvalitet informacija koje bi u ovakvim uslovima bile dostupne predstavnicima Republike Srbije, predstavljale bi značajnu polaznu osnovu za kvalitetniju saradnju Republike Srbije sa NATO i unapređenje procesa reforme sistema odbrane i bezbednosti Republike Srbije.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju predmetnog ugovora obezbeđuju se u okviru zakonski planiranih budžetskih sredstava na razdelu ministarstava i drugih organa nadležnih za primenu Sporazuma i Kodeksa.

Ostavite komentar