Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uslovima uzajamnih putovanja državljana Republike Srbije i državljana Ruske Federacije

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE

O USLOVIMA UZAJAMNIH PUTOVANjA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVLjANA RUSKE FEDERACIJE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uslovima uzajamnih putovanja državljana Republike Srbije i državljana Ruske Federacije, sačinjen 20. februara 2009. godine u Moskvi, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uslovima uzajamnih putovanja državljana Republike Srbije i državljana Ruske Federacije u originalu na srpskom jeziku glasi:

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Član 3.

Danom stupanja na snagu Sporazuma prestaje da važi Odluka o ukidanju viza za državljane Ruske Federacije („Službeni glasnik RS“, br. 24/08 )

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 1. kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, kao i u odredbi člana 99. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojom je propisano da Narodna skupština Republike Srbije potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom propisana obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Potpisani Sporazum u punoj meri odražava karakter odnosa između dve zemlje i doprineće daljem produbljivanju kontakata između državljana Srbije i Rusije, pojednostavljenjem načina uzajamnih putovanja, kao i putovanja u treće zemlje preko teritorija država ugovornica, uz zadržavanje neophodnog nivoa kontrole ulaska i boravka državljana jedne države ugovornice na teritoriji druge države ugovornice.

Odredbe do sada važećeg Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o uzajamnim putovanjima državljana, potpisanog u Moskvi 31. oktobra 1989. godine, prevaziđene su i ne odražavaju potrebe razvoja međusobnih odnosa, a nisu u skladu ni sa promenama u unutrašnjem zakonodavstvu obe zemlje koje su se dogodile u međuvremenu. Primenom odredaba ovog sporazuma o uslovima i načinu ulaska državljana Republike Srbije na teritoriju Ruske Federacuje radi rada i zapošljavanja omogućiće se dugoročno usklađivanje i regulisanje njihovog položaja sa važećim ruskim zakonima o pravnom položaju stranaca.

Sporazumom je izražen interes obe strane za razvoj ljudskih veza od kojih zavisi ekonomska, kulturna, naučna i druga saradnja.

III. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno posebno izdvajanje finansijskih sredstava.

IV.RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Odlukom Vlade Republike Srbije od 06.03.2008. godine ukinute su vize za državljane Ruske Federacije za boravak u Republici Srbiji do 90 dana. Za državljane Republike Srbije ostao je na snazi vizni režim za ulazak i boravak na teritoriji Ruske Federacije. Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku uspostavio bi se ravnopravan režim ulaska i boravka na teritoriji država ugovornica.

Ostavite komentar