Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICA OSOBLJA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava, potpisan 26. oktobra 2012. godine u Ljubljani, u originalu na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

Agreement

between the Government of the Republic of Serbia and the Government of the Republic of Slovenia on the Gainful Occupation of Dependants of Members of Diplomatic Missions and Consular Posts

The Government of the Republic of Serbia and the Government of the Republic of Slovenia (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”);

Accepting that, on the basis of reciprocity, dependants of accredited employees of the sending State assigned to official duty in the receiving State as members of a diplomatic mission or consular post will be granted authorisation to engage in gainful occupation in the receiving State,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of this Agreement:

“Member of a diplomatic mission or consular post” shall mean an employee of the sending State who is not a national of the receiving State and who is assigned to official duty in the receiving State at a diplomatic mission, consular post or mission to an international organisation.

“Dependants” shall mean:

spouse or common-law partner of a member of a diplomatic mission or consular post;

unmarried dependent children of a member of a diplomatic mission or consular post up to 18, or up to 26 years of age if in full-time attendance as students at a post-secondary educational institution; and

unmarried dependent children of a member of a diplomatic mission or consular post who are physically or mentally disabled.

Article 2

No restrictions shall be placed on the type of gainful occupation of a dependant. However, in those professions where particular qualifications are required in order to undertake gainful occupation, the dependant must have those qualifications.

Authorisation to engage in gainful occupation may be denied in cases where, for security reasons, only nationals of the receiving State may be employed.

The receiving State may, at any time, refuse or revoke authorisation to engage in gainful occupation, if the dependant does not abide by the laws of the receiving State.

Should the dependant seek another employment after having been granted authorisation to engage in gainful occupation under this Agreement, the dependant shall re-apply for authorisation via the diplomatic mission.

The authorisation granted to the dependant to engage in gainful occupation in the receiving State shall expire in two months from the date when the assignment of the member of a diplomatic mission or consular post terminates.

The authorisation to engage in gainful occupation shall expire in the case of legal separation or divorce, or in the case the unmarried dependent children cease to form part of the household of the member of a diplomatic mission or consular post.

Article 3

Before a dependant may engage in gainful occupation in the receiving State, the diplomatic mission of the sending State shall make an official request to the protocol division of the ministry of foreign affairs of the receiving State.

Upon verification whether the person in question falls within the categories defined in this Agreement and after observing applicable domestic procedures, the protocol division shall promptly notify the diplomatic mission that the person concerned has been granted authorisation to engage in gainful occupation in accordance with the applicable laws and regulations of the receiving State, including the issuance of a work permit, if necessary.

Article 4

For dependants who engage in gainful occupation under this Agreement and have immunity from the jurisdiction of the receiving State in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963, immunity from civil and administrative jurisdiction with respect to all matters arising from such gainful occupation is hereby irrevocably waived by the sending State.

In the event that a dependant who has immunity from criminal jurisdiction in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations is accused of a criminal offence committed in relation to their gainful occupation, the sending State shall give serious consideration to any written request that may be submitted by the receiving State for waiving such immunity.

Article 5

Dependants who engage in gainful occupation under this Agreement shall be subject to fiscal and social security regimes of the receiving State for all matters relating to their gainful occupation in that State.

Article 6

The Contracting Parties shall undertake to apply the present Agreement in good faith and shall amend it as appropriate, in line with the needs and interests of both Contracting Parties.

Article 7

Any differences or disputes arising from the interpretation or application of this Agreement shall be settled through diplomatic channels and by mutual consent.

Article 8

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Contracting Parties notify each other that all necessary internal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

Article 9

This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate it at any time by giving six months’ notice in writing to the other Contracting Party.

Done at Ljubljana, on 26 October 2012, in two original copies in English.

For the Government of the Republic of Serbia For the Government of the Republic of Slovenia

Sporazum

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Slovenije (u daljem tekstu: „Strane ugovornice”);

Izražavajući saglasnost da, na osnovu reciprociteta, daju odobrenje članovima porodica službenika države imenovanja koji su u svojstvu osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava upućeni na službenu dužnost u državu prijema, da se bave plaćenim poslovima u državi prijema,

Dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Za potrebe ovog sporazuma:

1) „član osoblja diplomatsko-konzularnog predstavništva” označava službenika države imenovanja koji nije državljanin države prijema i koji je upućen na službenu dužnost u državu prijema u diplomatsko-konzularno predstavništvo ili misiju pri međunarodnoj organizaciji.

2) „članovi porodica” su:

a) supružnik ili vanbračni partner članova osoblja diplomatsko-konzularnog predstavništva;

b) neoženjena i neudata deca članova osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava do 18 godina starosti, odnosno do 26 godina starosti ukoliko redovno pohađaju nastavu u višim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, i

c) neoženjena i neudata deca članova osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava fizički ili mentalno ometenu u razvoju.

Član 2.

1) Ne postoje ograničenja u pogledu vrste plaćenog posla koji se može obavljati. Ukoliko su za neka zanimanja potrebne posebne kvalifikacije, članovi porodice su dužni da ispune te uslove.

2) Izdavanje odobrenja za bavljenje plaćenim poslom biće odbijeno u slučajevima ako iz bezbednosnih razloga, samo državljani države prijema mogu da zasnuju radni odnos.

3) Država prijema može u svako doba da odbije ili povuče odobrenje za bavljenje plaćenim poslom ako član porodice ne poštuje zakone države prijema.

4) Ukoliko član porodice, po dobijanju odobrenja za bavljenje plaćenim poslom na osnovu ovog sporazuma, želi da se bavi nekim drugim plaćenim poslom potrebno je da, preko diplomatskog predstavništva, ponovo podnese zahtev za dobijanje odobrenja.

5) Odobrenje izdato članu porodice za bavljenje plaćenim poslom u državi prijema prestaje da važi dva meseca po prestanku službe člana osoblja diplomatsko-konzularnog predstavništva.

6) Odobrenje za bavljenje plaćenim poslom prestaje da važi u slučaju zakonitog razdvajanja, odnosno razvoda ili prestanka života u zajedničkom domaćinstvu ako se radi o neoženjenoj i neudatoj deci.

Član 3.

1) Diplomatsko predstavništvo države imenovanja treba da podnese zvaničan zahtev odeljenju za protokol ministarstva spoljnih poslova države prijema da bi član porodice mogao da se bavi plaćenim poslom u državi prijema.

2) Odeljenje za protokol će, pošto utvrdi da odnosno lice spada u kategoriju obuhvaćenu ovim sporazumom i pošto sprovede unutrašnju proceduru, bez odlaganja obavestiti diplomatsko predstavništvo da je tom licu odobreno da se bavi plaćenim poslom, u skladu sa pravnim propisima države prijema, uključujući izdavanje radne dozvole, ukoliko je to potrebno.

Član 4.

1) Država imenovanja se neopozivo odriče imuniteta u odnosu na člana porodice koji se bavi plaćenim poslom na osnovu ovog sporazuma, a koji uživa imunitet od građanskog i upravnog sudstva države prijema u skladu sa odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. aprila 1961. godine i Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. aprila 1963. godine u vezi sa pitanjima koja proizlaze iz tog plaćenog posla.

2) U slučaju kada je član porodice koji uživa imunitet od krivičnog sudstva države prijema u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima optužen za krivično delo u vezi sa obavljanjem plaćenog posla, država imenovanja će ozbiljno razmotriti svaki pismeni zahtev koji joj eventualno može podneti država prijema u cilju odricanja od imuniteta.

Član 5.

Član porodice koji se bavi plaćenim poslom na osnovu ovog sporazuma podleže propisima iz oblasti poreza i socijalnog osiguranja države prijema u pogledu pitanja koja su vezana za obavljanje plaćenog posla.

Član 6.

Strane ugovornice ovaj sporazum primenjuju u dobroj veri i menjaju ga i dopunjavaju u skladu sa potrebama i interesima obe Strane ugovornice.

Član 7.

Svaki spor oko tumačenja ili primene ovog sporazuma rešavaće se diplomatskim putem na osnovu uzajamne saglasnosti.

Član 8.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg pismenog obaveštenja kojim se Strane ugovornice uzajamno obaveštavaju da su ispunile svoje unutrašnje pravne uslove neophodne za stupanje na snagu Sporazuma.

Član 9.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka Strana ugovornica može raskinuti ovaj sporazum u svakom trenutku obaveštavajući o tome drugu stranu pismenim putem šest meseci unapred.

Sačinjeno u Ljubljani, 26. oktobra 2012. godine, u dva originala na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Slovenije

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

1. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Potvrđivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava na recipročnoj osnovi bi se između dve države omogućilo zapošljavanje, uz naknadu, članova porodica diplomatskog i konzularnog osoblja i to u skladu sa unutrašnjim propisima zemlje u kojoj se traži zaposlenje.

Kako je prema odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. aprila 1961. godine, i odredbama Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. aprila 1963. godine, diplomatsko-konzularnom osoblju i članovima njihovog domaćinstva onemogućeno bavljenje lukrativnim delatnostima u državi prijema, poslednjih godina je postala uobičajena međunarodno-pravna praksa zaključivanja bilateralnih sporazuma kojima se na recipročnoj osnovi dozvoljava zapošljavanje članovima porodice zaposlenih u diplomatsko-konzularnim misijama. Druga svrha ovih sporazuma je da se pomenutom krugu lica ograniče privilegije i imuniteti u obimu u kojem su vezani za obavljanje lukrativne delatnosti, a koja bi im inače pripadala prema pomenutim bečkim konvencijama.

Savremeni način života, pokretljivost radne snage i sve češća pojava da u mnogim zemljama supružnici odbijaju da napuste svoj posao da bi pratili u inostranstvu diplomatsko-konzularnog predstavnika, naveli su mnoga ministarstva spoljnih poslova da se pozabave ovim problemom svojih zaposlenih. Osnovni cilj je očuvanje normalnog porodičnog života diplomatsko-konzularnih predstavnika i držanje porodice na okupu, uz zadovoljenje profesionalnih i ekonomskih preduslova funkcionisanja tih porodica. Efekti rada diplomatsko-konzularnih predstavnika koji deluju u uslovima razdvojene porodice su nesumnjivo manji od onih koji funkcionišu u okruženju sređenih porodičnih prilika, kada je porodica na okupu u mestu službovanja.

FINANSIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog sporazuma nije potrebno izdvajanje posebnih finansijskih sredstava.

Ostavite komentar