Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Španije o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE

I KRALjEVINE ŠPANIJE O SARADNjI

U OBLASTI BORBE PROTIV KRIMINALA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Španije o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala, koji je potpisan u Madridu, 30. januara 2011. godine, u originalu na srpskom i španskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Španije o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALjEVINE ŠPANIJE O SARADNjI

U OBLASTI BORBE PROTIV KRIMINALA

Republika Srbija i Kraljevina Španija (u daljem tekstu „Strane),

Imajući u vidu značaj produbljivanja i unapređenja saradnje u borbi protiv različitih oblika kriminala,

Vođene principima ravnopravnosti, reciprociteta i uzajamne pomoći,

Sporazumele su se:

Član 1.

Strane će sarađivati, u skladu sa zakonodavstvom obe države i odredbama ovog sporazuma, u borbi protiv kriminala, posebno njegovih organizovanih oblika.

Strane će sarađivati u borbi protiv kriminala, posebno:

a) terorizma;

b) krivičnih dela protiv života i fizičkog integriteta lica;

v) ilegalne prodaje, proizvodnje i trgovine drogama i psihotropnim supstancama, kao i sirovinama za njihovu proizvodnju i prekursorima;

g) ilegalne migracije i trgovine ljudima;

d) nezakonitog lišenja slobode i otmica;

đ) falsifikovanja (izrade, unošenja izmena) i protivpravnog korišćenja ličnih dokumenata (pasoša, viza i dokumenata za motorna vozila);

e) šverca;

ž) pranja novca proisteklog iz kriminalnih aktivnosti;

z) falsifikovanja (izrade, unošenja izmena) i nezakonitog puštanja u promet novca, sredstava plaćanja, čekova i hartija od vrednosti;

i) krađe vozila, njihove nezakonite trgovine i krivičnih dela koja su sa njima u vezi;

j) nezakonite trgovine oružjem, municijom, eksplozivima, strateškim sirovinama (nuklearnim i radioaktivnim materijalima), kao i drugim materijama od opšte opasnosti, robom i tehnologijom dvostruke namene;

k) nezakonite trgovine kulturnim dobrima, dobrima od istorijske vrednosti i umetničkim delima;

l) finansijskog kriminala uključujući utaju poreza;

lj) organizovanih oblika kriminala protiv seksualne slobode, naročito maloletnih lica, kao što su izrada, distribucija i dostavljanje pornografskih sadržaja sa maloletnim licima;

m) krivičnih dela izvršenih putem informacionih sistema;

n) krivičnih dela protiv prirodnih resursa i životne sredine.

3. Strane će, takođe sarađivati i u borbi protiv bilo kog drugog oblika kriminala čija prevencija, otkrivanje i istraga zahtevaju saradnju nadležnih organa obe države.

Član 2.

1. Saradnja između Strana obuhvataće, u okviru borbe protiv kriminala na koju se odnosi član 1. razmenu informacija i pružanje pomoći u operativnim radnjama koje se odnose na istragu:

a) identifikaciji i traganju za nestalim licima;

b) istrazi i traganju za licima koja su izvršila krivična dela ili se sumnja da su ih izvršila i njihovim saučesnicima na teritoriji jedne od Strana;

v) identifikaciji leševa ili lica od interesa za policijsku istragu;

g) traganju na teritoriji jedne od Strana za predmetima, sredstavima ili oruđima koja proizilaze iz krivičnog dela ili su korišćeni za njegovo izvršenje, a na molbu druge Strane;

d) finansiranju krivičnih dela.

2. Strane će, takođe sarađivati u:

a) razmeni informacija i pružanju neophodne pomoći prilikom transporta radioaktivnih materija, eksploziva i toksičnih materija, kao i oružja;

b) razmeni informacija i saradnji prilikom kontrolisane isporuke narkotika i psihotropnih supstanci;

v) razmeni informacija i zajedničkoj saradnji koja se odnosi na poslove stranaca i migracije.

Član 3.

Radi ostvarivanja saradnje Strane će:

a) razmenjivati informacije o istragama koje su u toku, a odnose se na različite oblike organizovanog kriminala, uključujući i terorizam, njihove odnose, strukturu, funkcionisanje i metode;

b) sprovoditi koordinirane akcije i pružati uzajamnu pomoć, u skladu sa protokolima za sprovođenje ovog sporazuma, potpisanim od strane nadležnih organa;

v) razmenjivati informacije o metodama i novim pojavnim oblicima međunarodnog kriminala;

g) razmenjivati rezultate kriminalističkih i kriminoloških istraživanja, kao i reciprocne informacije o metodologiji prikupljanja i obrade informacija;

d) po potrebi, organizovati radne sastanke za pripremu i pomoć u sprovođenju koordiniranih mera.

Član 4.

Strane će sarađivati u oblastima koje su predmet ovog sporazuma putem:

a) razmene informacija o opštoj situaciji i pravcima razvoja kriminala u svojim državama;

b) razmene iskustava u korišćenju modus operandi, kao i u metodama i sredstvima za kriminološko istraživanje, razmene brošura, publikacija i rezultata naučnih istraživanja iz oblasti koje su predmet ovog sporazuma;

v) razmene informacija u oblastima koje su u nadležnosti službi za suzbijanje kriminala i drugih službi nadležnih za nacionalnu odbranu i bezbednost, javni red i borbu protiv kriminala;

g) pružanja tehničke i naučne pomoći, kao i ustupanjem specijalizovanih tehničkih ekipa;

d) razmene iskustava, eksperata i mišljenja;

đ) saradnje na planu profesionalne obuke.

Član 5.

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su:

Za Republiku Srbiju: Ministarstvo unutrašnjih poslova;

Za Kraljevinu Španiju: Ministarstvo unutrašnjih poslova, bez zadiranja u nadležnosti koje imaju druga ministarstva.

Član 6.

1. Razmena informacija i upućivanje zahteva u cilju ostvarivanja aktivnosti koje su predviđene ovim sporazumom vršiće se pismenim putem neposredno na adresu nadležnih organa ili preko savetnika, izaslanika za unutrašnje poslove, ili oficira za vezu. U tom smislu, Strane će se međusobno obaveštavati o imenovanju nadležnih organa i lica.

U hitnim slučajevima, nadležni organi mogu da upute usmeni zahtev za pomoć ili dobijanje informacija, s tim da u roku od 24 časa dostave isti zahtev u pisanoj formi.

Zahteve za razmenu informacija ili ostvarivanje aktivnosti predviđenih ovim sporazumom, rešavaće nadležni organi u najkraćem mogućem vremenskom roku.

Troškove vezane za izvršenje zahteva ili sprovođenje neke aktivnosti snosiće Strana molilja.

Član 7.

Svaka Strana moći će u celini ili delimično da odbije ili da postavi uslove pod kojima će se ispunjavati zahtev za pomoć ili dobijanje informacije, ukoliko oceni da ispunjavanje zahteva predstavlja opasnost za njen suverenitet ili bezbednost, ili da je u suprotnosti sa osnovnim principima njenog pravnog poretka, ili sa drugim bitnim interesima njene države.

Strana molilja biće obaveštena o razlozima odbijanja.

Član 8.

1. Razmena informacija između Strana vršiće se, u skladu sa ovim sporazumom, pod sledećim uslovima:

a) Strana molilja moći će da koristi podatke isključivo u svrhu i pod uslovima koje odredi zamoljena Strana, vodeći računa o roku u kome podaci moraju da budu uništeni, u skladu sa domaćim zakonodavstvom;

b) na zahtev zamoljene Strane, Strana molilja će dostaviti informaciju o korišćenju dobijenih podataka kao i o postignutim rezultatima;

v) ukoliko se utvrdi da su dostavljeni netačni ili nepotpuni podaci, zamoljena Strana će odmah o tome obavestiti Stranu molilju;

g) svaka Strana će voditi evidenciju o prosleđenim podacima, kao i njihovom uništavanju.

2. Strane će obezbediti zaštitu prosleđenih podataka kako bi se, u skladu sa domaćim zakonodavstvom, onemogućio pristup tim podacima, njihova izmena i nedozvoljeno objavljivanje ili distribucija.

Strane se obavezuju, takođe da ne ustupaju lične podatke na koje se odnosi ovaj član trećim licima, odnosno licima koja nisu organ Strane molilje a, u slučaju da ona to zatraže, mogu da se dostave nekom od organa predviđenih članom 6. i uz prethodno odobrenje zamoljene Strane.

3. Obe Strane mogu, u bilo kom trenutku, da navedu kao razlog za momentalnu obustavu primene ovog sporazuma i, eventualno, njegovog automatskog raskida, da druga Strana, molilja, ne ispunjava odredbe ovog člana.

Član 9.

Strane će obrazovati mešovitu komisiju za unapređenje i analizu saradnje regulisane ovim sporazumom. Nadležni organi će pismenim putem obavestiti drugu Stranu o predstavnicima koje su izabrali da budu članovi mešovite komisije.

Mešovita komisija će održavati redovne sastanke jednom godišnje a za vanredne sastanke, koji će se održavati samo na molbu jedne Strane, biće diplomatskim putem određivan datum, mesto i dnevni red.

Ukoliko se Strane drugačije ne dogovore, sastanci će se naizmenično održavati u Srbiji i Španiji. Sastancima će predsedavati šef delegacije Strane na čijoj teritoriji se održava sastanak.

Član 10.

Nesporazumi koji proisteknu u primeni i tumačenju ovog sporazuma rešavaće se putem pregovora između Strana.

Član 11.

Odredbe ovog sporazuma neće uticati na ispunjavanje odredaba drugih međunarodnih bilateralnih ili multilateralnih sporazuma ili obaveza koje su preuzele Republika Srbija i Kraljevina Španija.

Član 12.

Ovaj sporazum privremeno se primenjuje počev od tridesetog dana od dana potpisivanja, a stupa na snagu poslednjeg dana narednog meseca od poslednjeg obaveštenja diplomatskim putem između Strana da su ispunjeni uslovi za njegovo stupanje na snagu predviđeni unutrašnjim zakonodavstvom.

Član 13.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i ostaje na snazi sve dok ga jedna od Strana ne raskine diplomatskim putem. U tom slučaju, sporazum prestaje da važi šest meseci nakon prijema note o raskidu jedne ili druge Strane.

Potvrđujući svoju saglasnost, predstavnici obe države, ovlašćeni u tu svrhu odstrane svojih vlada, potpisuju ovaj sporazum.

U Madridu, dana 30. januara 2011. godine u dva originalna primerka, od kojih je svaki na srpskom i španskom pri čemu su oba teksta podjednako verodostojna.

ZA REPUBLIKU SRBIJUPrvi potpredsednik Vladezamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslovaIvica Dačić ZA KRALjEVINU ŠPANIJUPrvi potpredsednik Vlade iministar unutrašnjih poslovaAlfredo Perez Rubalkaba

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Španije o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni motiv za potvrđivanje ovog sporazuma predstavlja potreba za daljim jačanjem i unapređenjem policijske saradnje između Republike Srbije i Kraljevine Španije, a pogotovo imajući u vidu da je Kraljevina Španija članica Evropske unije i da je zemlja koja ne podržava nezavisnost Kosova i Metohije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je zainteresovano za uspostavljanje i proširenje saradnje pa je u tom smislu potvrđivanje ovog sporazuma glavni instrument u ostvarenju ovog cilja.

Potvrđivanje Sporazuma o policijskoj saradnji treba da doprinese da međusobna saradnja bude još obimnija, konkretnija i kvalitetnija.

III. STVARANjE FINANSIJSKE OBAVEZE U IZVRŠAVANjU MEĐUNARODNOG UGOVORA

Prilikom izvršavanja ovog sporazuma nije potrebno angažovati dodatna finansijska sredstva.

IV. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno angažovati dodatna budžetska sredstva Republike Srbije.

Ostavite komentar