Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti životne sredine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEđU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U OBLASTI

ŽIVOTNE SREDINE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti životne sredine, potpisan u Ankari 10. marta 2011. godine, na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti životne sredine, na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE TURSKE

O

SARADNjI U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Turske (u daljem tekstu: Ugovorne strane),

Izražavajući želju da jačaju prijateljske odnose između srpskog i turskog naroda i da razvijaju saradnju u cilju zaštite životne sredine, u okviru sadržaja ovog sporazuma o saradnji (u daljem tekstu: sporazum),

Prepoznavajući značaj održivog razvoja u zaštiti i unapređenju životne sredine u cilju zdravlja i dobrobiti današnjih i budućih generacija,

Imajući u vidu potrebu za bliskom saradnjom u naučnim, tehničkim i tehnološkim aspektima zaštite životne sredine, prirodnih resursa, biodiverziteta,

Sa željom da se ojačaju saradnju u okviru međunarodnih multilateralnih konvencija i protokola u oblasti zaštite životne sredine čije su potpisnice države Ugovornih strana,

složile su se o sledećem:

Član 1.

U cilju smanjenja zagađenja životne sredine i obezbeđivanja održivosti životne sredine, prirodnih resursa i biodiverziteta uz uravnoteženje procesa njihove zaštite i korišćenja, Ugovorne strane će sarađivati kroz razmenu znanja, iskustava i tehnologije na bazi jednakosti, reciprociteta i obostrane koristi.

Član 2.

Ugovorne strane će sarađivati na sledećim poljima:

a) Tehnike i tehnologija izvedenih radova koji se tiču resursa površinskih i

podzemnih voda,

b) Poplava i suše, snabdevanja domaćinstava vodom i prečišćavanju vode,

rehabilitaciji i modernizaciji sistema za navodnjavanje i ekonomičnom

korišćenju vode,

v) Zaštite vodenih resursa i kvaliteta vode, upravljanja otpadnim vodama iz

domaćinstava i industrije,

g) Upravljanja kvalitetom vazduha, integrisanog upravljanja otpadom, upravljanja

hemikalijama,

d) Sprečavanja industrijskog zagađenja i najboljih dostupnih tehnika,

e) Klimatskih promena,

ž) Aktivnosti koje se tiču klime i meteorologije,

z) Procene uticaja na životnu sredinu, izveštaja o stanju životne sredine,

prostorno planiranja i integrisano upravljanje priobalnim područjem,

i) Razvoju informacionih sistema koji se tiču životne sredine,

j) Zaštite prirode i biodiverziteta (biološke raznovrsnosti),

k) Planiranja i upravljanja močvarama, planiranja, upravljanja i uvođenja

zaštićenih područja, razvoja i sprovođenja ekoturističkih aktivnosti u

zaštićenim područijima,

l) Harmonizacije nacionalnih propisa koji se tiču životne sredine sa Acquis

Communautaire (Pravno nasleđe EU) Evropske unije, razmene informacija u

vezi sa Evropskom unijom,

m) Ekološkog obrazovanja,

n) Podrške komunikaciji i saradnji u oblasti ekološke industrije,

o) Razvoja ekološki prihvatljivih tehnologija,

p) Instrumenta zaštite životne sredine i njihova inkorporacija u ekonomske

politike,

r) Bilo koja druga oblast koju Ugovorne strane smatraju predmetom obostranog

interesa.

Član 3.

Ugovorne strane će sarađivati na pitanjima koja su navedena u članu 2. ovog sporazuma, i to na sledeće načine, kroz:

a) Organizaciju programa obuke, sastanaka, konferencija i simpozijuma,

b) Organizaciju naučnih i tehničkih istraživanja i programa,

v) Razmenu naučnih i tehničkih informacija i dokumenata o aktivnostima u

oblasti istraživanja i razvoja, kao i prakse koja se tiče upravljanja životnom

sredinom,

g) Razmenu informacija i iskustava o zaštiti i rehabilitaciji reka (Dunav,

itd.) u cilju zaštite Crnog mora,

d) Razmenu istraživača, savetnika, eksperata i članova nevladinih organizacija,

đ) Razmenu ekoloških tehnologija,

e) Pripremu i implementaciju zajedničkih projekata,

ž) Bilo koji drugi vid saradnje koji Ugovorne strane smatraju neophodnim.

Član 4.

Ugovorne strane će sarađivati u okviru relevantnih zakona koji se primenjuju u svakoj od zemalja potpisnica i odgovarajućih izdvojenih fondova dodeljnih u ovu svrhu.

Ugovorene strane će razmenjivati esperte i ljude koji pohađaju predmetnu obuku u oblasti dogovorenih polja saradnje na taj način što će troškovi puta biti plaćeni od Ugovorne strane koja šalje ljude na obuku, a hrana, smeštaj i troškovi lokalnog prevoza biće plaćeni od Ugovorne strane domaćina.

Član 5.

Ugovorne strane mogu pozvati državne organe uprava, akademske institucije, privatna preduzeća i nevladine organizacije da učestvuju u aktivnostima saradnje u okviru ovog sporazuma.

Član 6.

Sporovi koji mogu nastati usled tumačenja ili implementacije ovog sporazuma biće rešeni pregovorima između Ugovornih strana.

Član 7.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije i Ministarstvo životne sredine i šumarstva Republike Turske su nadležni organi za realizaciju ovog sporazuma.

Član 8.

U cilju obezbeđivanja efikasne implementacija saradnje u skladu sa ovim sporazumom, Ugovorne strane će osnovati Zajednički komitet koji će raditi na sledeći način:

a) Svaka Ugovorna strana će odrediti svog Nacionalnog kordinatora koji će biti

odgovoran za upravljanje aktivnostima saradnje u okviru ovog sporazuma i to u

roku od tri (3) meseca nakon što ovaj sporazum stupi na snagu.

Nacionalni kordinator mora najmanje biti u nivou načelnika odeljenja.

b) Svaka Ugovorna strana će obavestiti drugu stranu o imenu Nacionalnog

koridnatora koga su odredili. Svaka Ugovorna strana može da odredi zamenika

nacionalnog kordinatora u bilo koje vreme pošto je o tome izvestila drugu

stranu u vidu pisanog obaveštenja.

v) Nacionalni kordinatori će sarađivati u izradi zajedničkog programa rada

koji će sadržati aktivnosti saradnje navedene u članu 2. ovog sporazuma.

g) Nacionalni kordinatori će zajednički predsedavati sastancima Zajedničkog

komiteta koji se mogu sazvati u bilo koje vreme da bi diskutovali o

aktivnostima navedenim u članu 2. ovog sporazuma i pratiće implementaciju

preporuka koje je doneo Zajednički komitet.

Član 9.

Ugovorne strane se mogu dogovoriti da podele rezultate svoje saradnje sa trećim stranama u skladu sa svojim nacionalnim zakonskim propisima.

Član 10.

Sve što je sadržano u ovom sporazumu ne sme biti tumačeno u cilju uticaja na postojeća prava i obaveze Ugovornih strana ili uticaja na bilo koje druge međunarodne sporazume kojih su Ugovorne strane potpisnice.

Član 11.

Ovaj sporazum može biti menjan u bilo koje vreme samo uz zajednički pisani pristanak obe Ugovorne strane. Ovakve izmene stupaju na snagu u skladu sa procedurom utvrđenom u članu 12. ovog sporazuma.

Član 12.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu, preko diplomatskih kanala, o završetku svojih internih pravnih procedura neophodnih za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum će ostati na snazi u periodu od pet (5) godina. Njegova punovažnost će se po automatizmu produžiti na još pet (5) godina, osim ako jedna od Ugovornih strana ne obavesti drugu, pismenim putem, preko diplomatskih kanala, o svojoj nameri da ga raskine, i to najmanje šest (6) meseci pre isteka važenja ovog sporazuma.

Raskid ovog sporazuma neće uticati na punovažnost i trajanje projekata i aktivnosti koje su dogovorene na osnovu sporazuma i koje su otpočele pre ovakvog raskida.

Potpisano u Ankari, na dan 10. marta, 2011. godine, u dva (2) istovetna primerka na srpskom, turskom i engleskom jeziku. Verzije na svakom od jezika su jednako autentične. U slučaju bilo kakvih nesaglasnosti u tumačenju ovog sporazuma važi verzija na engleskom jeziku.

U IME VLADE REPUBLIKE SRBIJE U IME VLADE EPUBLIKE TURSKE

Oliver Dulić Veysel Eroğlu

Ministar životne sredine i prostornog Ministar životne sredine i planiranja šumarstva

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 99. stav. 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore, kada je zakonom predviđena potreba njegovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANjE MEĐUNARODNOG SPORAZUMA

Na osnovu Zaključka o utvrđivanju Osnove za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti životne sredine, koji je donela Vlada na sednici održanoj 3. marta 2011.godine pod brojem 018-1446/2011, oblašćeni ministar Oliver Dulić je 10. marta 2011.godine u Ankari potpisao navedeni sporazum.

Zaključivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti životne sredine stvoren je pravni okvir zauspostavljanje i razvijanje bilateralne saradnje u oblasti životne sredine.

Sporazum, po svom sadržaju i formi daje dovoljno definisan i širok okvir za uspešan razvoj saradnje u specifičnim oblastima i temama u okviru sektora zaštite životne sredine, na način koji je u potpunosti zadovoljavajući i u skladu sa obostrano izraženim potrebama i namerama.

Imajući u vidu da Republika Srbija i Republika Turska praktično pripadaju istom regionu, da se susreću sa istim ili sličnim izazovima i potrebama rešavanja pitanja i problema u oblasti zaštite životne sredine, a posebno da obe dražave sprovode aktivnosti u okviru procesa približavanja i pristupanja Evropskoj uniji, ocenjuje se da je zaključivanje predloženog Sporazuma višestruko korisno.

Pored toga, zaključivanjem Sporazuma stvoren je pravni okvir za dugoročno programiranje obostrano korisne saradnje i uzajamnu razmenu i korišćenje iskustava.

Polazeći od osnovnih razloga kojima se dve strane rukovode u želji da uspostave i razvijaju saradnju, kao i zajedničke želje za jačanje prijateljskih odnosa između dva naroda, tekst Sporazuma izražava želju obe strane da razvijaju i podržavaju saradnju po pitanjima zaštite i upravljanja životnom sredinom na bazi jednakosti, reciprociteta i obostranog interesa.

Sporazumom se definiše veliki broj oblasti u kojima će se zajednička saradnja odvijati, kao i raznovrsni oblici saradnje.

Naglašava se činjenica da će se zajednička sradnja odvijati u okviru odgovarajućeg zakonodavstva u dvema zemljama i u skladu sa raspoloživim fondovima

namenjenim u te svrhe. Pokrivanje troškova razmene stručnjaka će se obavljati po modalitetu da strana koja šalje pokriva troškove međunarodnog prevoza, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja, ishrane, internog prevoza i troškove realizacije posete.

Utvrđeno je da u realizaciji zajednički dogovorenih aktivnosti mogu da učestvuju i predstavnici drugih vladinih i akademskih institucija, preduzeća i nevladinih organizacija.

U cilju uspešne realizacije zajedničke saradnje u okviru Sporazuma biće ustanovljen Zajednički komitet, kojim će predsedavati nacionalni koordinatori i koji će pratiti realizaciju Zajedničkog programa rada, koji će, predhodno, biti pripremljen od strane nacionalnih koordinatora.

Rezultati proistekli iz zajedničke saradnje mogu da budu stavljeni na raspolaganje trećoj strani uz predhodnu saglasnost obe strane i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima u obe zemlje.

Odredbe Sporazuma ničim neće narušavati prava i obaveze koje imaju obe strane u okviru drugih međunarodnih sporazuma u kojima su učesnice.

Sporazum može da bude izmenjen ili dopunjen amandmanima, u bilo koje vreme, na osnovu prismenih predloga neke od strana. Amandmani stupaju na snagu na isti način na koji stupa na snagu i sam Sporazum.

Sporazum stupa na snagu danom prijema pismenog obaveštenja, diplomatskim putem, da je završena interna procedura stupanja na snagu Sporazuma u zemljama potpisnicama.

Sporazum ostaje na snazi za period od pet godina i njegova važnost će se automatski produžavati za naredne periode od po pet godina, sve dok jedna od strana ne obavesti o svojoj nameri da ga prekine. Eventulni prekid važnosti Sporazuma neće ugroziti važnost, trajanje i aktivnosti projekata koji su u toku.

III. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZVRŠAVANjE MEĐUNARODNOG SPORAZUMA

Realizacija Sporazuma ne zahteva nikakve dopunske finansijske obaveze za budžet Republike Srbije, već će se eventualna realizacija dogovorenih aktivnosti obavljati u okviru redovnih budžetskih sredstava Ministarstva životne sredine, rudardstva i prostornog planiranja za tekuću godinu.

Ostavite komentar