Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

KABINETA MINISTARA UKRAJINE

O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, sačinjen u Beogradu 6. juna 2013. godine, na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

i

KABINETA MINISTARA UKRAJINE

O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA

Vlada Republike Srbije i Kabinet ministara Ukrajine (u daljem tekstu: Strane),

rukovodeći se uzajamnom željom da razvijaju i jačaju saradnju između dve države u oblasti turizma,

potvrđujući značaj bilateralnih veza u oblasti turizma i smatrajući da su one važan faktor socijalnog i ekonomskog razvoja, unapređivanja, uzajamnog razumevanja i jačanja prijateljskih odnosa između naroda dve države,

u cilju uspostavljanja pravne osnove za dalji razvoj turističke razmene između država Strana, na principima ravnopravnosti i uzajamne koristi,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Strane će jačati i unapređivati saradnju u oblasti turizma u skladu sa važećim propisima dve države, uključujući ovaj sporazum, kao i druge međunarodne sporazume, čiji su potpisnici obe Strane, kao i u okviru međunarodnih turističkih organizacija.

Član 2.

Strane će podsticati bilateralnu turističku razmenu, doprinositi razvoju saradnje i uspostavljanju direktnih kontakata između nadležnih organa u oblasti turizma, turističkih agencija, kao i drugih relevantnih subjekata i organizacija svojih država koje se bave turističkom delatnošću.

Član 3.

Strane će u saradnji sa nadležnim institucijama svojih država preduzeti odgovarajuće mere za olakšanje na recipročnoj osnovi i pojednostavljenje proceduralnih i dokumentacionih formalnosti u oblasti turističkog prometa između država, u skladu sa postojećim propisima dve države i drugim međunarodnim sporazumima, koji su na snazi kod obe Strane.

Član 4.

Strane će preduzimati neophodne mere u cilju osiguranja bezbednosti turista koji putuju u njihovu državu iz države druge Strane u skladu sa međunarodnim standardima.

Član 5.

Strane će podsticati i podržavati razmenu statističkih i ostalih informacija u oblasti turizma, uključujući sledeće:

– propise koji regulišu turističku delatnost u obe države;

– turističke resurse svojih država;

– naučna istraživanja u oblasti turizma;

– međunarodna dokumenta koja se mogu ticati druge Strane;

– informativne i reklamne materijale.

Član 6.

Strane će podsticati razvoj turističke infrastrukture i materijalne baze, kao i investiranje u turističku industriju.

Član 7.

Strane će razmotriti mogućnosti za razvoj saradnje u svim aktivnostima uključujući organizaciju seminara za turističke zvaničnike i profesionalce.

Član 8.

Strane će razmenjivati najnovija iskustva i tehnologije u oblasti turizma, obavljati međusobne konsultacije i promovisati kontakte i saradnju između organizacija, koje se bave istraživanjima u oblasti turizma.

Član 9.

U cilju praćenja primene ovog sporazuma, analiziranja ostvarenih aktivnosti u skladu sa njegovim odredbama, procene rezultata i njegove implementacije, sastavljanja preporuka usmerenih na razvoj saradnje između dve države, Strane će osnovati Radnu grupu za turizam, sastavljenu od predstavnika Strana, odnosno nadležnih organa svojih država.

Strane će određivati i odobravati periodiku i mesto sastanaka Radne grupe za turizam. Sastancima Radne grupe za turizam će zajednički predsedavati šefovi obe delegacije.

Član 10.

Strane su se sporazumele da su za sprovođenje ovog sporazuma nadležni:

– za Republiku Srbiju: Ministarstvo finansija i privrede;

– za Ukrajinu: Ministarstvo infrastrukture .

Član 11.

Izmene i dopune ovog sporazuma mogu se sprovoditi uz davanje saglasnosti Strana, kroz protokole, koji će biti sastavni deo ovog sporazuma i stupati na snagu danom potpisivanja.

Član 12.

Sve sporove, koji mogu da nastanu u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, Strane će rešavati putem konsultacija i pregovora.

Član 13.

Ovaj sporazum stupa na snagu datumom prijema poslednje note kojom Strane obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni svi uslovi i procedure koje predviđa njihovo zakonodavstvo.

Ovaj sporazum se zaključuje na pet (5) godina i automatski se produžava za naredni petogodišnji period, osim ako jedna od Strana odluči da ga ukine, obaveštavajući diplomatskim putem drugu Stranu najmanje šest (6) meseci pre isteka njegove važnosti.

Sačinjeno u Beogradu, dana 06.06.2013. godine u dva primerka, svaki na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, pri čemu svaki tekst ima jednaku važnost.

U slučaju različitog tumačenja odredaba ovog sporazuma merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Kabinet ministara Ukrajine

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje sporazuma

1. Ovaj sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine predložen je sa ciljem jačanja i razvijanja međusobnih turističkih veza, kao i doprinosa turizma unapređenju ukupnih bilateralnih odnosa. Njime se potvrđuje spremnost dve države da uspostave saradnju u oblasti turizma i stvaraju uslovi za njen dalji razvoj i unapređenje. Na ovaj način uspostavlja se institucionalni okvir za jačanje saradnje između pojedinih partnera u turizmu, što predstavlja vrlo važan doprinos unapređenju ukupnih ekonomskih odnosa između dve države.

2. Saradnja Republike Srbije i Ukrajine u oblasti turizma nije u skladu sa opštim nivoom tradicionalno dobrih ukupnih bilateralnih odnosa. Zvanična statistika u našoj zemlji, prema Republičkom zavodu za statistiku, evidentira turistički promet sa Ukrajinom kao „dolaske iz ostalih evropskih zemaljaˮ, što predstavlja svojevrsnu potvrdu skromnih rezultata. Stanovništvo, tj. potencijalni turisti, turistička privreda i organizatori putovanja u Ukrajini nisu dovoljno upoznati sa turističkom ponudom Republike Srbije.

3. U Sporazumu su naznačeni posebni oblici saradnje od interesa i značaja za razvoj turizma u obe države, u cilju uspostavljanja pravne osnove za dalji razvoj turističke razmene na principima ravnopravnosti i uzajamne koristi.

Članom 1. predviđa se da Strane jačaju i unapređuju saradnju u oblasti turizma u skladu sa važećim propisima dve države, uključujući ovaj sporazum, kao i u okviru međunarodnih turističkih organizacija.

Članom 2. predviđa se da Strane podstiču bilateralnu turističku razmenu, doprinose razvoju saradnje i uspostavljanju direktnih kontakata između nadležnih organa u oblasti turizma, turističkih agencija, kao i drugih relevantnih subjekata i organizacija svojih država koje se bave turističkom delatnošću.

Članom 3. predviđa se da Strane u saradnji sa svojim nadležnim institucijama preduzimaju odgovarajuće mere za olakšanje na recipročnoj osnovi i pojednostavljenje proceduralnih i dokumentacionih formalnosti u oblasti turističkog prometa između država, u skladu sa postojećim propisima.

Članom 4. predviđa se da Strane preduzimaju neophodne mere u cilju osiguranja bezbednosti turista koji putuju u njihovu državu iz države druge Strane u skladu sa međunarodnim standardima.

Članom 5. regulisano je da Strane podstiču i podržavaju razmenu statističkih i ostalih informacija u oblasti turizma.

Članom 6. predviđa se da Strane podstiču razvoj turističke infrastrukture i materijalne baze, kao i investiranje u turističku industriju.

Članom 7. predviđa se da Strane razmotre mogućnosti za razvoj saradnje u svim aktivnostima, uključujući organizaciju seminara za turističke zvaničnike i profesionalce.

Članom 8. regulisano je da Strane razmenjuju najnovija iskustva i tehnologije u oblasti turizma, obavljaju međusobne konsultacije i promovišu kontakte i saradnju između organizacija, koje se bave istraživanjima u oblasti turizma.

Članom 9. predviđeno je osnivanje Radne grupe za turizam, u cilju praćenja primene ovog sporazuma, analiziranja ostvarenih aktivnosti u skladu sa njegovim odredbama, procene rezultata i njegove implementacije, sastavljanja preporuka usmerenih na razvoj saradnje u oblasti turizma između dve države.

Članom 10. je regulisano da je za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Srbiji nadležno Ministarstvo finansija i privrede, a u Ukrajini – Ministarstvo infrastrukture.

Članom 11. je regulisano da se izmene i dopune ovog sporazuma mogu sprovoditi uz davanje saglasnosti Strana, kroz protokole, koji će biti sastavni deo ovog sporazuma i stupati na snagu danom potpisivanja.

Članom 12. je regulisano da će Strane rešavati sve sporove, koji mogu da nastanu u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, putem konsultacija i pregovora.

Članom 13. se reguliše da ovaj sporazum stupa na snagu datumom prijema poslednje note kojom Strane obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni svi uslovi i procedure koje predviđa njihovo zakonodavstvo. Takođe se reguliše da se Sporazum zaključuje na pet (5) godina i automatski produžava za naredni petogodišnji period, osim ako jedna od Strana odluči da ga ukine, obaveštavajući diplomatskim putem drugu Stranu najmanje šest (6) meseci pre isteka njegove važnosti.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma od 6. juna 2013. godine.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma od 6. juna 2013. godine, u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona uređuje se njegovo stupanje na snagu i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovoriˮ.

IV. Finansijske obaveze u izvršavanju sporazuma

Izvršavanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma od 6. juna 2013. godine ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

V. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma od 6. juna 2013. godine ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar