Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, broj 84/04), u članu 2. stav 1. reč: „zakonom” zamenjuje se rečima: „ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim agencijama.”

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Agencija obavlja stručne i regulatorne poslove, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje stečaj i drugim propisima donetim na osnovu tih zakona (u daljem tekstu: propisi kojima se uređuje stečaj), i to:

1) izdaje i obnavlja licencu za obavljanje poslova stečajnog upravnika;

2) vrši stručni nadzor nad radom stečajnog upravnika (u daljem tekstu: stručni nadzor), oduzima licencu za obavljanje poslova stečajnog upravnika i izriče druge mere propisane ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj;

3) izdaje obavezujuća uputstva stečajnim upravnicima kada je to potrebno radi ujednačavanja primene propisa kojima se uređuje stečaj;

4) vodi imenik stečajnih upravnika;

5) priprema predlog nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom i predlog kodeksa etike stečajnih upravnika.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija:

1) organizuje i sprovodi polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika;

2) prati primenu propisa kojima se uređuje stečaj;

3) prikuplja i obrađuje podataka od značaja za sprovođenje stečajnog postupka;

4) obavlja i druge poslove radi unapređenja i razvoja profesije stečajnog upravnika;

5) obavlja druge poslove, u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj i sa statutom Agencije.

Poslove iz stava 1. tač. 1), 2) i 4) i stava 2. tačka 1) ovog člana Agencija obavlja kao poverene poslove.”

Član 3.

Posle člana 3. dodaju se naslovi iznad članova i čl. 3a, 3b, 3v, 3g, 3d, 3đ, 3e, 3ž i 3z, koji glase:

„Vršenje stručnog nadzora

Član 3a

U vršenju stručnog nadzora Agencija proverava da li stečajni upravnik obavlja poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj.

Stručni nadzor iz stava 1. ovog člana obuhvata:

1) uvid i analizu izveštaja, dokumentacije i ostalih podataka koje je stečajni upravnik dužan da dostavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj ili na zahtev Agencije;

2) vrešenje neposrednog nadzora u prostorijama stečajnog upravnika i to uvidom u akte, poslovne knjige, baze podataka, izvode sa računa, korespodenciju i druga dokumenta;

3) uzimanje izjava od stečajnog upravnika i lica zaposlenih ili angažovanih u kancelariji stečajnog upravnika, kao i od lica zaposlenih kod stečajnog dužnika ili na drugi način angažovanih u stečajnom postupku, osim ako su ta lica zakonom ili drugim propisom obavezana na čuvanje poslovne ili druge tajne;

4) preduzimanje drugih radnji za koje Agencija oceni da su neophodne u obavljanju stručnog nadzora.

Ako se u postupku vršenja stručnog nadzora utvrdi da stečajni upravnik nije obavljao poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj, Agencija će izreći jednu ili više mera propisanih zakonom kojim se uređuje stečaj, i to: opomenu; javnu opomenu; novčanu kaznu; oduzimanje licence.

Ovlašćena lica i organi za vršenje stručnog nadzora

Član 3b

Ovlašćena lica i organi za vršenje stručnog nadzora su supervizor, disciplinsko veće i direktor Agencije.

Poslove supervizora može da obavlja lice koje je zaposleno u Agenciji i koje ima:

1) visoku stručnu spremu;

2) najmanje tri godine radnog iskustva;

3) položen stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Agencije mogu se propisati i drugi uslovi koje supervizor mora da ispunjava.

Supervizori imaju službenu legitimaciju, koju izdaje direktor Agencije.

Disciplinsko veće je sastavljeno od pet članova. Sastav i način imenovanja disciplinskog veća bliže propisuje Upravni odbor Agencije posebnim aktom. Supervizor ne može biti član disciplinskog veća u predmetu u kome je vršio stručni nadzor.

Ministar nadležan za poslove stečaja bliže propisuje oblik i sadržinu službene legitimacije iz stava 4. ovog člana.

Obaveza omogućavanja nesmetanog vršenja stručnog nadzora

Član 3v

Stečajni upravnici i lica zaposlena ili angažovana u kancelariji stečajnog upravnika dužna su da:

1) supervizoru omoguće nesmetano preduzimanje radnji iz člana 3a stav 2. ovog zakona;

2) u postupku pred disciplinskim većem pruže sve potrebne podatke i omoguće uvid u sva dokumenta od značaja za sprovođenje postupka.

Izveštaj supervizora

Član 3g

Supervizor započinje ispitivanje rada stečajnog upravnika po službenoj dužnosti ili po pritužbi trećeg lica.

O izvršenom ispitivanju rada stečajnog upravnika supervizor sastavlja izveštaj (u daljem tekstu: izveštaj supervizora) kojim konstatuje da ne postoje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, a u slučaju da utvrdi postojanje nepravilnosti u radu predlaže pokretanje disciplinskog postupka.

Ukoliko supervizor tokom ispitivanja rada stečajnog upravnika utvrdi postojanje nepravilnosti manjeg značaja koje se mogu otkloniti, on će stečajnom upravniku naložiti njihovo otklanjanje u primerenom roku. Ukoliko stečajni upravnik postupi u skladu sa nalogom supervizor će u izveštaju konstatovati da su utvrđene nepravilnosti otklonjene i da nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka.

U slučaju da je u izveštaju supervizora konstatovano da ne postoje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, odnosno da su utvrđene nepravilnosti otklonjene u skladu sa stavom 3. ovog člana supervizor dostavlja izveštaj stečajnom upravniku i podnosiocu pritužbe, ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica.

Na izveštaj supervizora iz stava 4. ovog člana podnosilac pritužbe ima pravo prigovora u roku od tri dana od dana prijema izveštaja.

O prigovoru iz stava 5. ovog člana odlučuje direktor Agencije rešenjem.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Disciplinski postupak

Član 3d

U slučaju da je u izveštaju supervizora utvrđeno postojanje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i predloženo pokretanje disciplinskog postupka, supervizor dostavlja izveštaj stečajnom upravniku i disciplinskom veću, kao i podnosiocu pritužbe ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica. Uz izveštaj supervizora disciplinskom veću dostavljaju se i spisi predmeta radi sprovođenja disciplinskog postupka.

Disciplinsko veće na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana pokreće disciplinski postupak protiv stečajnog upravnika.

U disciplinskom postupku stečajnom upravniku se mora omogućiti da se izjasni o svim navodima iz izveštaja supervizora i da iznese činjenice i okolnosti od značaja za odluku disciplinskog veća.

Ako disciplinsko veće utvrdi da nije bilo nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, doneće rešenje o obustavi postupka.

Ako disciplinsko veće utvrdi da su postojale nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, rešenjem će izreći jednu ili više mera iz člana 3a stav 3. ovog zakona.

Rešenja iz st. 4. i 5. ovog člana dostavljaju se stečajnom upravniku i supervizoru koji je vršio stručni nadzor, kao i podnosiocu pritužbe ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica.

Rešenja iz st. 4. i 5. ovog člana su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Disciplinsko veće donosi odluke većinom glasova svih članova, osim u slučaju odluke kojom se izriče mera oduzimanja licence koja se donosi jednoglasno.

Povrede dužnosti stečajnog upravnika

Član 3đ

Povrede dužnosti stečajnog upravnika mogu biti lakše ili teže povrede dužnosti.

Lakšom povredom dužnosti u smislu ovog zakona smatraju se manji propusti i nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i povrede propisa kojima se uređuje stečaj koje nemaju značajan negativan uticaj niti posledice na stečajnu masu, poverioce ili treća lica.

Težom povredom dužnosti u smislu ovog zakona smatraju se veći propusti i nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i povrede propisa kojima se uređuje stečaj koje imaju značajan negativni uticaj i posledice na stečajnu masu, poverioce ili treća lica. Težom povredom dužnosti smatraće se i nepostupanje po nalogu supervizora kao i ponovljeno ili kontinuirano uskraćivanje saradnje ovlašćenim licima Agencije, odnosno onemogućavanje Agencije u vršenju stručnog nadzora.

Izricanje mera

Član 3e

U slučaju lakše povrede dužnosti disciplinsko veće može izreći opomenu, javnu opomenu i novčanu kaznu. Novčana kazna se može izreći u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara, a u slučaju ponavljanja lakše povrede u iznosu do 200.000 dinara.

U slučaju teže povrede dužnosti disciplinsko veće može izreći javnu opomenu, novčanu kaznu i meru oduzimanja licence. Novčana kazna se može izreći u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara.

Oduzimanje licence i brisanje iz imenika stečajnih upravnika bez sprovođenja disciplinskog postupka

Član 3ž

Direktor Agencije donosi rešenje o oduzimanju licence stečajnom upravniku i brisanju iz imenika stečajnih upravnika u slučaju da:

1) stečajni upravnik podnese zahtev za brisanje iz imenika stečajnih upravnika;

2) stečajni upravnik prestane da bude državljanin Republike Srbije;

3) stečajni upravnik bude pravnosnažno lišen poslovne sposobnosti;

4) je stečajni upravnik pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje profesijom stečajnog upravnika ili za krivično delo za koje je zaprećena kazna preko pet godina zatvora.

Direktor Agencije donosi rešenje o brisanju stečajnog upravnika iz imenika stečajnih upravnika u slučaju smrti stečajnog upravnika.

Rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Član 3z

Na postupak stručnog nadzora shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ukoliko nije drugačije propisano ovim zakonom.

Ministar nadležan za poslove stečaja bliže uređuje način obavljanja stručnog nadzora, na predlog Agencije.”

Član 4.

Član 4. briše se.

Član 5.

U članu 7. posle reči: „odbor” umesto zapete stavlja se reč: „i”, a reči: „nadzorni odbor” brišu se.

Član 6.

U članu 8. stav 2. reči: „četiri godine” zamenjuje se rečima: „pet godina”.

U stavu 3. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

„1a) donosi godišnji program rada;”

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) usvaja finansijski izveštaj;”

Tačka 5) briše se.

Član 7.

Naslov iznad člana 9. i član 9. brišu se.

Član 8.

Član 10. menja se i glasi:

„Direktor Agencije imenuje se i razrešava u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.

Upravni odbor posebnim aktom određuje kriterijume i merila u pogledu stručne osposobljenosti koje moraju ispunjavati kandidati za direktora Agencije.”

Član 9.

U članu 12. st 2. i 3. brišu se.

Član 10.

Posle člana 12. dodaje se naslov i član 12a koji glase:

„Javnost rada Agencije

Član 12a

Agencija objavljuje na svojoj internet strani:

1) godišnji program rada i finansijski plan Agencije za narednu godinu, koji su doneti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencijeu, roku od 15 dana od dana njihovog donošenja;

2) godišnji izveštaj o radu i finansijski izveštaj, koji su usvajeni u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije, u roku od 15 dana od dana njihovog usvajanja;

3) druge podatke od značaja za sprovođenje stečajnog postupka.”

Član 11.

Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona biće doneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje tridesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 84/04) sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija između ostalog, uređuje i sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti.

II. Razlozi za donošenje

Razlozi zbog kojih se predlaže donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ogledaju se u neophodnosti usklađivanja normi sa zakonom kojim se uređuje rad javnih agencija i zakonom kojim se uređuje stečaj.

Zakon o agenciji za licenciranje stečanih upravnika (u daljem tekstu: Zakon o ALSU) donet je na osnovu člana 14. Zakona o stečajnom postupku kojim je propisano osnivanje Agencije, kao i da će Agencija izdavati i oduzimati licence i vršiti nadzor nad radom stečajnih upravnika.

Važeći Zakon o ALSU nije u dovoljnoj meri definisao, niti bliže odredio aktivnosti same Agencije, već je, po ugledu na druge zakone kojima su do 2004. godine osnivane javne agencije, uglavnom ostao pri opštim odredbama, primenjivim na različite profile agencija, bez obzira na njihove specifičnosti. Usled toga, njime nisu precizirane mere koje Agencija može preduzimati u vršenju nadzora nad radom stečajnih upravnika, niti način vršenja nadzora. Nije propisano ni donošenje internih akata Agencije kojima bi se bliže uredile interne procedure, organi i postupak vršenja nadzora.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o ALSU preciznije i konkretnije se definišu njene aktivnosti propisane Zakonom o stečaju, čiji predlog je Vlada Republike Srbije prosledila Narodnoj skupštini na usvajanje. Osim toga, tekst Zakona o ALSU usklađuje se sa Zakonom o javnim agencijama koji je usvojen krajem 2005. godine.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. ovog zakona definisano je da se u članu 2. stav 1. reč „zakonom“ zamenjuje rečima „ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj“.

Stav 2. menja se i glasi: „Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim agencijama.”.

U članu 2. zamenjen je tekst člana 3. važećeg zakona. Delokrug rada ALSU je preciziran, imajući u vidu da je, osim ovlašćenja izdavanja licence, osnovna i najbitnija uloga ALSU da nadzire rad stečajnih upravnika i da vrši regulatornu funkciju u razvoju profesije stečajnog upravnika. Da bi mogla da ispuni ovu misiju koja joj je zakonom poverena i koja predstavlja jednu od ključnih promena i jedan od stubova reforme stečajnog sistema u Srbiji, ALSU je oformila službu supervizije i u postupku je izrada pravilnika o organima i postupku vršenja nadzora. U stavu 1. navedeno je da Agencija obavlja stručne i regulatorne poslove, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj i drugim propisima donetim na osnovu tih zakona. U tački 2. ovog stava je definisano da se, pored oduzimanja licence, mogu izreći i druge mere, neophodne u postupku vršenja nadzora nad radom stečajnih upravnika propisane ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj, odnosno propisima donetim na osnovu tih zakona. U tački 3. utvrđuje se da ALSU izdaje obavezujuća uputstva stečajnim upravnicima kada je to potrebno radi ujednačavanja primene propisa kojima se uređuje stečaj, te da prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti ALSU ima obavezu da na opšti način uredi posebnim aktima pojedina pitanja na koja je zakonom ovlašćena. Ovo je veoma bitno sa aspekta ujednačavanja postupanja stečajnih upravnika u sličnim situacijama i obezbeđivanja transparentnosti i predvidivosti njihovog postupanja prilikom primene propisa kojima se uređuje stečaj. U tački 4. se navodi da ALSU vodi imenik stečajnih upravnika, što je i do sada bio jedan od poverenih poslova a u tački 5. se precizira da priprema predlog nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom i kodeks etike stečajnih upravnika. U stavu 2 ovog člana je navedeno da pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija obavlja i poslove: organizovanja i sprovođenja stručnog ispita za dobijanje lecence za obavljanje poslova stečajnog upravnika; praćenja primene propisa kojima se uređuje stečajni postupak; prikupljanja i obrade podataka od značaja za sprovođenje stečajnog postupka; obavlja poslove radi unapređenja i razvoja profesije stečajnih upravnika; druge poslove, u skadu sa zakonom i statutom Agencije.”, što je bila i dosadašnja zakonska norma, samo što je sada ovim izmenama bolje sistematizovana i jasno precizirana. U stavu 3 je definisano da poslove iz stava 1. tačka 1) i 2) i stava 2. tačka 1) Agencija obavlja kao poverene poslove, što je bilo i dosadašnjim zakonskim rešenjem predviđeno.

U članu 3. Zakona predlaže se dodavanje naslova iznad članova i članovi 3a, 3b, 3v, 3g, 3d,3đ, 3e, 3ž i 3z. Zakon o stečajnom postupku ustanovljava nadležnost ALSU za izdavanje i obnavljanje licence, kao i za vršenje nadzora nad radom stečajnog upravnika i oduzimanje licence, odnosno brisanje iz imenika stečajnih upravnika, u slučaju kada ALSU utvrdi da stečajni upravnik nije postupao u skladu sa propisima. Predloženim dodavanjem ovih članova utvrđuju se i druge mere koje ALSU može izricati a koje bi prethodile oduzimanju licence, kao najstrožoj sankciji, kao što su opomena, javna opomena i novčana kazna. ALSU može u postupku vršenja nadzora, u skladu sa odredbama propisanim ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj, odnosno propisima donetim na osnovu tih zakona, definisati skalu mera koje može izricati, adekvatnu učinjenom propustu/prekršaju koji su definisani kao lakši i teži. Propisivanje ove skale neophodan je preduslov kvalitetnog i svrsishodnog vršenja nadzora i u skladu je sa međunarodnim standardima koje primenjuju druga regulatorna tela u prostupku stečaja.

Ispred člana 3a dodaje se naslov: „Vršenje stručnog nadzora”, a u članu 3a stav 1. je navedeno da u vršenju stručnog nadzora nad radom stečajnih upravnika Agencija proverava da li stečajni upravnik obavlja poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje steča.j U stavu dva propisano je da stručni nadzor obuhvata:

1) uvid i analizu izveštaja, dokumentacije i ostalih podataka koje je stečajni upravnik dužan da dostavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj ili na zahtev Agencije;

2) vršenje neposrednog nadzora u prostorijama stečajnog upravnika i to uvidom u akta, poslovne knjige, baze podataka, izvode sa računa, korespodenciju i druga dokumenta;

3) uzimanje izjava od stečajnog upravnika i lica zaposlenih ili angažovanih u kancelariji stečajnog upravnika, kao i od lica zaposlenih kod stečajnog dužnika ili na drugi način angažovanih lica u stečajnom postupku, osim ako su takva lica zakonom ili drugim propisom obavezana na čuvanje poslovne ili druge tajne;

4) preduzimanje drugih radnji za koje Agencija oceni da su neophodne u obavljanju nadzora.

Stavom 2. je propisano da u slučaju da Agencija u postupku vršenja stručnog nadzora utvrdi da stečajni upravnik nije obavljao poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj, ona će izreći jednu ili više mera propisanih zakonom kojim se uređuje stečaj i to:1) opomenu; 2) javnu opomenu; 3) novčanu kaznu; 4) oduzimanje licence.

Ispred člana 3b dodaje se nalsov: „Ovlašćena lica i organi za vršenje stručnog nadzora“ koji obuhvata članove 3b, 3v i 3g, a u članu 3b predviđeno je da su lica i organi za vršenje stručnog nadzora supervizor, disciplinsko veće i direktor. Stavom 2. ovog člana je definisano koje kvalifikcije tre ba da ima supervizor pa je propisano da poslove supervizora može da obavlja lice koje ima visoku stručnu spremu; najmanje 3 godine radnog iskustva; položen stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, a stavom 3. da se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistemaciji radnih mesta Agencije mogu propisati i drugi uslovi koje supervizor mora da ispunjava. Supervizori imaju službenu legitimaciju koju izdaje direktor Agencija a ministar nadležan za poslove stečaja bliže propisuje oblik i sadržinu službene legitimacije, što je propisano stavom 4. ovog člana. Stavom 5. propisano je da je Disciplinsko veće sastavljeno od pet članova. Sastav i način imenovanja disciplinskog veća bliže propisuje Upravni odbor Agencije posebnim aktom. Supervizor ne može biti član disciplinskog veća u predmetu u kome je vršio stručni nadzor

Ispred člana 3v dodaje se naslov „Obaveza omogućavanja nesmetanog vršenja stručnog nadzora”. Članom 3v je definisano da su stečajni upravnici i lica zaposlena ili angažovana u kancelariji stečajnog upravnika dužna da supervizorima omoguće nesmetano preduzimanje radnji iz člana 3a stav 1. ovog zakona, kao i da u postupku pred disciplinskim većem pruže sve potrebne podatke i dokumenta od značaja za sprovođenje postupka.

Ispred člana 3g dodaje se naslov „Izveštaj supervizora”. Članom 3g stav 1. je propisano da supervizor započinje ispitivanje rada stečajnog upravnika po službenoj dužnosti ili po pritužbi trećeg lica, a o izvršenom ispitivanju rada stečajnog upravnika supervizor sastavlja izveštaj (u daljem tekstu: izveštaj supervizora) kojim konstatuje da ne postoje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika ili predlaže pokretanje disciplinskog postupka u slučaju da utvrdi postojanje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika. U stavu 2. ovog člana su definisane radnje supervizora ukoliko tokom ispitivanja rada stečajnog upravnika utvrdi postojanje nepravilnosti manjeg značaja koje se mogu otkloniti te je propisano da može stečajnom upravniku naložiti njihovo otklanjanje u primerenom roku, a ukoliko stečajni upravnik postupi u skladu sa takvim nalogom, supervizor će u izveštaju konstatovati da su nepravilnosti otklonjene i da nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka. U stavu 3. propisano da u slučaju da je u izveštaju supervizora konstatovano da ne postoje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, odnosno da su utvrđene nepravilnosti otklonjene u skladu sa članom stav 3. ovog člana supervizor dostavlja taj izveštaj stečajnom upravniku i podnosiocu pritužbe ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica, a na izveštaj supervizora iz stava 4. ovog člana podnosilac pritužbe ima pravo prigovora u roku od 3 dana od dana prijema izveštaja, o kom prigovoru odlučuje direktor Agencije rešenjem. Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor.

Ispred člana 3d dodaje se nalsov: „Disciplinski postupak”, a u članu 3đ je definisan organ i postupak kojim se donose odluke po okončanju postupka nadzora, pa je predviđeno da u slučaju da je u izveštaju supervizora utvrđeno postojanje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i predloženo pokretanje disciplinskog postupka, supervizor taj izveštaj dostavlja stečajnom upravniku i disciplinskom veću, kao i podnosiocu pritužbe, ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica. Uz dostavljanje spisa predmeta radi daljeg vođenja disciplinskog postupka. Disciplinsko veće na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana pokreće disciplinski postupak protiv stečajnog upravnika, u kome se stečajnom upravniku mora omogućiti da se izjasni o svim navodima iz izveštaja supervizora i da iznese činjenice i okolnosti od značaja za odluku disciplinskog veća. U slučaju da disciplinsko veće utvrdi da nije bilo nepravilnosti u radu stečajnog upravnika doneće rešenje o obustavi postupka, a u slučaju da disciplinsko veće utvrdi da su postojale nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, rešenjem će izreći jednu ili više mera iz člana 3a stav. 2. ovog zakona. Takođe je propisano da se rešenja iz st. 4. i 5. ovog člana dostavljaju stečajnom upravniku, supervizoru koji je vršio stručni nadzor i podnosiocu pritužbe ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica, kao i da su rešenja iz st. 4. i 5. ovog člana su konačna i protiv njih se može voditi upravni spor.Disciplinsko veće donosi odluke većinom glasova svih članova, osim u slučaju izricanja mere oduzimanja licence koja se donosi jednoglasno.

Ispred člana 3đ dodaje se naslov: „Povrede dužnosti stečajnog upravniku”, a u članu 3đ su definisane povrede dužnosti stečajnog upravnika koje mogu biti lakše i teže, pa je stavom 2 propisano da se lakšom povredom dužnosti u smislu ovog zakona smatraju manji propusti i nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i povrede propisa kojima se uređuje stečaj koje nemaju značajan negativan uticaj niti posledice na stečajnu masu, poverioce ili treća lica, a stavom 3. da se težom povredom dužnosti u smislu ovog zakona smatraju veći propusti i nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i povrede propisa kojima se uređuje stečaj i postupci koji imaju značajan negativni uticaj i posledice na stečajnu masu, poverioce ili treća lica, s tim što će se težom povredom dužnosti smatrati i nepostupanje po nalogu supervizora kao i kontinuirano uskraćivanje saradnje ovlašćenim licima Agencije, odnosno onemogućavanje Agencije u vršenju stručnog nadzora.

Ispred člana 3e dodaje se naslov: „Izricanje mera”, koji obuhvata članove 3ž i 3z, a u članu 3ž je definisano izricanje mera, pa je stavom 1 propisano da u slučaju lakše povrede dužnosti disciplinsko veće može izreći opomenu, javnu opomenu i novčanu kaznu, koja se može izreći u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara, a u slučaju ponavljanja lakše povrede u iznosu do 200.000 dinara. Stavom 2. je propisano da u slučaju teže povrede dužnosti disciplinsko veće može izreći javnu opomenu, novčanu kaznu i meru oduzimanja licence, a novčana kazna se može izreći u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara.

Ispred člana 3ž dodat je naslov „Oduzimanje licence i brisanje iz imenika stečajnih upravnika bez sprovođenja disciplinskog postupka”. Članom 3ž u stavu 1. je definisano da direktor Agencije donosi rešenje o oduzimanju licence stečajnom upravniku i brisanju stečajnog upravnika iz imenika stečajnih upravnikaAgencije u slučaju da:

1) stečajni upravnik podnese zahtev za brisanje iz imenika stečajnih upravnika

2) stečajni upravnik prestane da bude državljanin Republike Srbije;

3) stečajni upravnik bude pravnosnažno lišen poslovne sposobnosti;

4) je stečajni upravnik pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje profesijom stečajnog upravnika ili za krivično delo za koje je zaprećena kazna preko 5 godina zatvora.

U stavu 2. je propisano da direktor Agencije donosi rešenje o brisanju stečajnog upravnika iz imenika Agencije usled smrti stečajnog upravnika. U stavu 2. je propisano da su rešenja koje donosi direktor vezano za st. 1. i 2.ovog člana konačna i da se protiv njih može pokrenuti upravni spor.

U članu 3z stav 1. je propisano da se na postupak stručnog nadzora shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ukoliko nije drugačije propisano ovim zakonom” dok je stavom 2. propisano da Ministar nadležan za poslove stečaja bliže određuje način obavljanja stručnog nadzora, na predlog Agencije.

Članom 4. predviđeno je brisanje člana 4.

Članom 5. se predlaže da se u članu 7. posle reči „odbor” briše zapeta i dodaje se reč „i”, a reči „nadzorni odbor” brišu se.

Članom 6. predlaže se da se u članu 8. stav 2. Zakona reč: „četiri godine” zamenjuje se rečju: „pet godina”. U stavu 3. posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi: „1a) donosi godišnji program rada;”. U stavu 3. tačka 3) menja se i glasi: „3) usvaja finansijski izveštaj;”. U stavu 3. tačka 5) briše se.

Navedene izmene su predložene radi usklađivanja odredbi ovog zakona sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.

U članu 7. predloženo je brisanje člana 9. i naslova iznad člana 9.

U članu 8. predloženo je da se član 10. menja i glasi:

„Direktor Agencije imenuje se i razrešava u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.Upravni odbor posebnim aktom određuje kriterijume i merila u pogledu stručne osposobljenosti koje moraju ispunjavati kandidati za direktora Agencije“.

U članu 9. Predloženo je brisanje člana 12. st. 2 i 3.

U članu 10. predloženo je da se doda član koji nosi naslov „Javnost rada Agencije“ a koji glasi: „Agencija objavljuje na svojoj internet strani:

1) godišnji program rada i finansijski plan Agencije za narednu godinu, koji su doneti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije, u roku od 15 dana od dana njihovog donošenja;

2) godišnji izveštaj o radu i finansijski izveštaj, koji su usvojeni u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije, u roku od 15 dana od dana njihovog usvajanja;

3) druge podatke od značaja za sprovođenje stečajnog postupka.

U članu 11. definisano je da će Ministar nadležan za poslove stečaja doneti propise iz člana 3i stav 1. ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U član 12. definisano je stupanje na snagu Zakona, pa je propisano da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje tridesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta.

V. Analiza efekata

Predloženi Zakon će doprineti preciznijem i konkretnijem definisanju aktivnosti ALSU propisane Zakonom o stečaju, čiji predlog je Vlada Republike Srbije prosledila Skupštini na usvajanje

Analiza efekata je sačinjena kao poseban dokument.

Smatramo da je potrebno hitno razmatranje i usvajanje predloženih izmena i dopuna Zakona o ALSU, kako bi se u što kraćem roku obezbedilo kontinuirano, transparentno i stručno vršenje nadzora nad radom stečajnih upravnika, koje je jedan od nužnih uslova za puno sprovođenje reforme stečajnog sistema u Srbiji.

VI. Razlozi za hitno donošenje zakona

Kako bi se u što kraćem roku obezbedilo kontinuirano, transparentno i stručno vršenje nadzora nad radom stečajnih upravnika, koje je jedan od nužnih uslova za puno sprovođenje reforme stečajnog sistema u Srbiji, neophodno je da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srbije, kako bi se sprečilo nastupanje štetnih posledica po privredu.

VII. Pregled odredbi čija se izmena predlaže

ZAKON O AGENCIJI ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Osnivanje

Član 1.

Ovim zakonom osniva se Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (u daljem tekstu: Agencija)

Status Agencije

Član 2.

Agencija ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim OVIM zakonom I ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE STEČAJ..

AGENCIJA POSLUJE U SKLADU SA PROPISIMA O JAVNIM SLUŽBAMA. AGENCIJA POSLUJE U SKLADU SA PROPISIMA O JAVNIM AGENCIJAMA

Sedište Agencije je u Beogradu.

Agencija ima račun.

Poslovi Agencije

Član 3.

AGENCIJA OBAVLJA STRUčNE I REGULATORNE POSLOVE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE STEčAJ I DRUGIM PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU TIH ZAKONA (U DALJEM TEKSTU: PROPISI KOJIMA SE UREđUJE STEčAJ), I TO:

1) IZDAJE I OBNAVLJA LICENCU ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEčAJNOG UPRAVNIKA;

2) VRšI STRUčNI NADZOR NAD RADOM STEčAJNOG UPRAVNIKA (U DALJEM TEKSTU: STRUčNI NADZOR), ODUZIMA LICENCU ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEčAJNOG UPRAVNIKA I IZRIčE DRUGE MERE PROPISANE OVIM ZAKONOM I ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE STEčAJ;

3) IZDAJE OBAVEZUJUćA UPUTSTVA STEčAJNIM UPRAVNICIMA KADA JE TO POTREBNO RADI UJEDNAčAVANJA PRIMENE PROPISA KOJIMA SE UREđUJE STEčAJ;

4) VODI IMENIK STEčAJNIH UPRAVNIKA;

5) PRIPREMA PREDLOG NACIONALNIH STANDARDA ZA UPRAVLJANJE STEčAJNOM MASOM I PREDLOG KODEKSA ETIKE STEčAJNIH UPRAVNIKA.

PORED POSLOVA IZ STAVA 1. OVOG čLANA, AGENCIJA:

1) ORGANIZUJE I SPROVODI POLAGANJE STRUčNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEčAJNOG UPRAVNIKA;

2) PRATI PRIMENU PROPISA KOJIMA SE UREđUJE STEčAJ;

3) PRIKUPLJA I OBRAđUJE PODATAKA OD ZNAčAJA ZA SPROVOđENJE STEčAJNOG POSTUPKA;

4) OBAVLJA I DRUGE POSLOVE RADI UNAPREđENJA I RAZVOJA PROFESIJE STEčAJNOG UPRAVNIKA;

5) OBAVLJA DRUGE POSLOVE, U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREđUJE STEčAJ I SA STATUTOM AGENCIJE.

POSLOVE IZ STAVA 1. TAč. 1), 2) I 4) I STAVA 2. TAčKA 1) OVOG čLANA AGENCIJA OBAVLJA KAO POVERENE POSLOVE.

Agencija obavlja sledeće poslove:

1) izdaje, obnavlja i oduzima licencu za obavljanje poslova stečajnog

upravnika, u skladu sa zakonom;

2) organizuje i sprovodi stručni ispit za stečajnog upravnika;

3) vodi imenik stečajnih upravnika;

4) vrši nadzor nad radom i prati razvoj profesije stečajnog upravnika;

5) prati primenu propisa kojima se uređuje stečajni postupak;

6) prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke od značaja za sprovođenje

stečajnog postupka;

7) predlaže nacionalne standarde za upravljanje stečajnom masom i kodeks

etike, koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak;

8) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.

Poslove iz stava 1. tač. 1), 2) i 4) ovog člana Agencija obavlja kao poverene

poslove.

„VRŠENjE STRUČNOG NADZORA

ČLAN 3A

U VRšENJU STRUčNOG NADZORA AGENCIJA PROVERAVA DA LI STEčAJNI UPRAVNIK OBAVLJA POSLOVE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREđUJE STEčAJ.

STRUčNI NADZOR IZ STAVA 1. OVOG čLANA OBUHVATA:

1) UVID I ANALIZU IZVEšTAJA, DOKUMENTACIJE I OSTALIH PODATAKA KOJE JE STEčAJNI UPRAVNIK DUžAN DA DOSTAVLJA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREđUJE STEčAJ ILI NA ZAHTEV AGENCIJE;

2) VREšENJE NEPOSREDNOG NADZORA U PROSTORIJAMA STEčAJNOG UPRAVNIKA I TO UVIDOM U AKTE, POSLOVNE KNJIGE, BAZE PODATAKA, IZVODE SA RAčUNA, KORESPODENCIJU I DRUGA DOKUMENTA;

3) UZIMANJE IZJAVA OD STEčAJNOG UPRAVNIKA I LICA ZAPOSLENIH ILI ANGAžOVANIH U KANCELARIJI STEčAJNOG UPRAVNIKA, KAO I OD LICA ZAPOSLENIH KOD STEčAJNOG DUžNIKA ILI NA DRUGI NAčIN ANGAžOVANIH U STEčAJNOM POSTUPKU, OSIM AKO SU TA LICA ZAKONOM ILI DRUGIM PROPISOM OBAVEZANA NA čUVANJE POSLOVNE ILI DRUGE TAJNE;

4) PREDUZIMANJE DRUGIH RADNJI ZA KOJE AGENCIJA OCENI DA SU NEOPHODNE U OBAVLJANJU STRUčNOG NADZORA.

AKO SE U POSTUPKU VRšENJA STRUčNOG NADZORA UTVRDI DA STEčAJNI UPRAVNIK NIJE OBAVLJAO POSLOVE U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREđUJE STEčAJ, AGENCIJA ćE IZREćI JEDNU ILI VIšE MERA PROPISANIH ZAKONOM KOJIM SE UREđUJE STEčAJ, I TO: OPOMENU; JAVNU OPOMENU; NOVčANU KAZNU; ODUZIMANJE LICENCE.

OVLAšćENA LICA I ORGANI ZA VRšENJE STRUčNOG NADZORA

ČLAN 3B

OVLAšćENA LICA I ORGANI ZA VRšENJE STRUčNOG NADZORA SU SUPERVIZOR, DISCIPLINSKO VEćE I DIREKTOR AGENCIJE.

POSLOVE SUPERVIZORA MOžE DA OBAVLJA LICE KOJE JE ZAPOSLENO U AGENCIJI I KOJE IMA:

1) VISOKU STRUčNU SPREMU;

2) NAJMANJE TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA;

3) POLOžEN STRUčNI ISPIT ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEčAJNOG UPRAVNIKA.

PRAVILNIKOM O UNUTRAšNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA AGENCIJE MOGU SE PROPISATI I DRUGI USLOVI KOJE SUPERVIZOR MORA DA ISPUNJAVA.

SUPERVIZORI IMAJU SLUžBENU LEGITIMACIJU, KOJU IZDAJE DIREKTOR AGENCIJE.

DISCIPLINSKO VEćE JE SASTAVLJENO OD PET čLANOVA. SASTAV I NAčIN IMENOVANJA DISCIPLINSKOG VEćA BLIžE PROPISUJE UPRAVNI ODBOR AGENCIJE POSEBNIM AKTOM. SUPERVIZOR NE MOžE BITI čLAN DISCIPLINSKOG VEćA U PREDMETU U KOME JE VRšIO STRUčNI NADZOR.

MINISTAR NADLEžAN ZA POSLOVE STEčAJA BLIžE PROPISUJE OBLIK I SADRžINU SLUžBENE LEGITIMACIJE IZ STAVA 4. OVOG čLANA.

OBAVEZA OMOGUćAVANJA NESMETANOG VRšENJA STRUčNOG NADZORA

ČLAN 3V

STEčAJNI UPRAVNICI I LICA ZAPOSLENA ILI ANGAžOVANA U KANCELARIJI STEčAJNOG UPRAVNIKA DUžNA SU DA:

1) SUPERVIZORU OMOGUćE NESMETANO PREDUZIMANJE RADNJI IZ čLANA 3A STAV 2. OVOG ZAKONA;

2) U POSTUPKU PRED DISCIPLINSKIM VEćEM PRUžE SVE POTREBNE PODATKE I OMOGUćE UVID U SVA DOKUMENTA OD ZNAčAJA ZA SPROVOđENJE POSTUPKA.

IZVEšTAJ SUPERVIZORA

ČLAN 3G

SUPERVIZOR ZAPOčINJE ISPITIVANJE RADA STEčAJNOG UPRAVNIKA PO SLUžBENOJ DUžNOSTI ILI PO PRITUžBI TREćEG LICA.

O IZVRšENOM ISPITIVANJU RADA STEčAJNOG UPRAVNIKA SUPERVIZOR SASTAVLJA IZVEšTAJ (U DALJEM TEKSTU: IZVEšTAJ SUPERVIZORA) KOJIM KONSTATUJE DA NE POSTOJE NEPRAVILNOSTI U RADU STEčAJNOG UPRAVNIKA, A U SLUčAJU DA UTVRDI POSTOJANJE NEPRAVILNOSTI U RADU PREDLAžE POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA.

UKOLIKO SUPERVIZOR TOKOM ISPITIVANJA RADA STEčAJNOG UPRAVNIKA UTVRDI POSTOJANJE NEPRAVILNOSTI MANJEG ZNAčAJA KOJE SE MOGU OTKLONITI, ON ćE STEčAJNOM UPRAVNIKU NALOžITI NJIHOVO OTKLANJANJE U PRIMERENOM ROKU. UKOLIKO STEčAJNI UPRAVNIK POSTUPI U SKLADU SA NALOGOM SUPERVIZOR ćE U IZVEšTAJU KONSTATOVATI DA SU UTVRđENE NEPRAVILNOSTI OTKLONJENE I DA NEMA OSNOVA ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA.

U SLUčAJU DA JE U IZVEšTAJU SUPERVIZORA KONSTATOVANO DA NE POSTOJE NEPRAVILNOSTI U RADU STEčAJNOG UPRAVNIKA, ODNOSNO DA SU UTVRđENE NEPRAVILNOSTI OTKLONJENE U SKLADU SA STAVOM 3. OVOG čLANA SUPERVIZOR DOSTAVLJA IZVEšTAJ STEčAJNOM UPRAVNIKU I PODNOSIOCU PRITUžBE, UKOLIKO JE ISPITIVANJE RADA ZAPOčETO PO PRITUžBI TREćEG LICA.

NA IZVEšTAJ SUPERVIZORA IZ STAVA 4. OVOG čLANA PODNOSILAC PRITUžBE IMA PRAVO PRIGOVORA U ROKU OD TRI DANA OD DANA PRIJEMA IZVEšTAJA.

O PRIGOVORU IZ STAVA 5. OVOG čLANA ODLUčUJE DIREKTOR AGENCIJE REšENJEM.

REšENJE IZ STAVA 6. OVOG čLANA JE KONAčNO I PROTIV NJEGA SE MOžE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

DISCIPLINSKI POSTUPAK

ČLAN 3D

U SLUčAJU DA JE U IZVEšTAJU SUPERVIZORA UTVRđENO POSTOJANJE NEPRAVILNOSTI U RADU STEčAJNOG UPRAVNIKA I PREDLOžENO POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA, SUPERVIZOR DOSTAVLJA IZVEšTAJ STEčAJNOM UPRAVNIKU I DISCIPLINSKOM VEćU, KAO I PODNOSIOCU PRITUžBE UKOLIKO JE ISPITIVANJE RADA ZAPOčETO PO PRITUžBI TREćEG LICA. UZ IZVEšTAJ SUPERVIZORA DISCIPLINSKOM VEćU DOSTAVLJAJU SE I SPISI PREDMETA RADI SPROVOđENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA.

DISCIPLINSKO VEćE NA OSNOVU IZVEšTAJA IZ STAVA 1. OVOG čLANA POKREćE DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV STEčAJNOG UPRAVNIKA.

U DISCIPLINSKOM POSTUPKU STEčAJNOM UPRAVNIKU SE MORA OMOGUćITI DA SE IZJASNI O SVIM NAVODIMA IZ IZVEšTAJA SUPERVIZORA I DA IZNESE čINJENICE I OKOLNOSTI OD ZNAčAJA ZA ODLUKU DISCIPLINSKOG VEćA.

AKO DISCIPLINSKO VEćE UTVRDI DA NIJE BILO NEPRAVILNOSTI U RADU STEčAJNOG UPRAVNIKA, DONEćE REšENJE O OBUSTAVI POSTUPKA.

AKO DISCIPLINSKO VEćE UTVRDI DA SU POSTOJALE NEPRAVILNOSTI U RADU STEčAJNOG UPRAVNIKA, REšENJEM ćE IZREćI JEDNU ILI VIšE MERA IZ čLANA 3A STAV 3. OVOG ZAKONA.

REšENJA IZ ST. 4. I 5. OVOG čLANA DOSTAVLJAJU SE STEčAJNOM UPRAVNIKU I SUPERVIZORU KOJI JE VRšIO STRUčNI NADZOR, KAO I PODNOSIOCU PRITUžBE UKOLIKO JE ISPITIVANJE RADA ZAPOčETO PO PRITUžBI TREćEG LICA.

REšENJA IZ ST. 4. I 5. OVOG čLANA SU KONAčNA I PROTIV NJIH SE MOžE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

DISCIPLINSKO VEćE DONOSI ODLUKE VEćINOM GLASOVA SVIH čLANOVA, OSIM U SLUčAJU ODLUKE KOJOM SE IZRIčE MERA ODUZIMANJA LICENCE KOJA SE DONOSI JEDNOGLASNO.

POVREDE DUžNOSTI STEčAJNOG UPRAVNIKA

ČLAN 3đ

POVREDE DUžNOSTI STEčAJNOG UPRAVNIKA MOGU BITI LAKšE ILI TEžE POVREDE DUžNOSTI.

LAKšOM POVREDOM DUžNOSTI U SMISLU OVOG ZAKONA SMATRAJU SE MANJI PROPUSTI I NEPRAVILNOSTI U RADU STEčAJNOG UPRAVNIKA I POVREDE PROPISA KOJIMA SE UREđUJE STEčAJ KOJE NEMAJU ZNAčAJAN NEGATIVAN UTICAJ NITI POSLEDICE NA STEčAJNU MASU, POVERIOCE ILI TREćA LICA.

TEžOM POVREDOM DUžNOSTI U SMISLU OVOG ZAKONA SMATRAJU SE VEćI PROPUSTI I NEPRAVILNOSTI U RADU STEčAJNOG UPRAVNIKA I POVREDE PROPISA KOJIMA SE UREđUJE STEčAJ KOJE IMAJU ZNAčAJAN NEGATIVNI UTICAJ I POSLEDICE NA STEčAJNU MASU, POVERIOCE ILI TREćA LICA. TEžOM POVREDOM DUžNOSTI SMATRAćE SE I NEPOSTUPANJE PO NALOGU SUPERVIZORA KAO I PONOVLJENO ILI KONTINUIRANO USKRAćIVANJE SARADNJE OVLAšćENIM LICIMA AGENCIJE, ODNOSNO ONEMOGUćAVANJE AGENCIJE U VRšENJU STRUčNOG NADZORA.

IZRICANJE MERA

ČLAN 3E

U SLUčAJU LAKšE POVREDE DUžNOSTI DISCIPLINSKO VEćE MOžE IZREćI OPOMENU, JAVNU OPOMENU I NOVčANU KAZNU. NOVčANA KAZNA SE MOžE IZREćI U IZNOSU OD 10.000 DO 100.000 DINARA, A U SLUčAJU PONAVLJANJA LAKšE POVREDE U IZNOSU DO 200.000 DINARA.

U SLUčAJU TEžE POVREDE DUžNOSTI DISCIPLINSKO VEćE MOžE IZREćI JAVNU OPOMENU, NOVčANU KAZNU I MERU ODUZIMANJA LICENCE. NOVčANA KAZNA SE MOžE IZREćI U IZNOSU OD 100.000 DO 1.000.000 DINARA.

ODUZIMANJE LICENCE I BRISANJE IZ IMENIKA STEčAJNIH UPRAVNIKA BEZ SPROVOđENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA

ČLAN 3ž

DIREKTOR AGENCIJE DONOSI REšENJE O ODUZIMANJU LICENCE STEčAJNOM UPRAVNIKU I BRISANJU IZ IMENIKA STEčAJNIH UPRAVNIKA U SLUčAJU DA:

1) STEčAJNI UPRAVNIK PODNESE ZAHTEV ZA BRISANJE IZ IMENIKA STEčAJNIH UPRAVNIKA;

2) STEčAJNI UPRAVNIK PRESTANE DA BUDE DRžAVLJANIN REPUBLIKE SRBIJE;

3) STEčAJNI UPRAVNIK BUDE PRAVNOSNAžNO LIšEN POSLOVNE SPOSOBNOSTI;

4) JE STEčAJNI UPRAVNIK PRAVNOSNAžNOM PRESUDOM OSUđEN ZA KRIVIčNO DELO KOJE GA čINI NEDOSTOJNIM ZA BAVLJENJE PROFESIJOM STEčAJNOG UPRAVNIKA ILI ZA KRIVIčNO DELO ZA KOJE JE ZAPREćENA KAZNA PREKO PET GODINA ZATVORA.

DIREKTOR AGENCIJE DONOSI REšENJE O BRISANJU STEčAJNOG UPRAVNIKA IZ IMENIKA STEčAJNIH UPRAVNIKA U SLUčAJU SMRTI STEčAJNOG UPRAVNIKA.

REšENJA IZ ST. 1. I 2. OVOG čLANA SU KONAčNA I PROTIV NJIH SE MOžE POKRENUTI UPRAVNI SPOR.

ČLAN 3Z

NA POSTUPAK STRUčNOG NADZORA SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREđUJE UPRAVNI POSTUPAK, UKOLIKO NIJE DRUGAčIJE PROPISANO OVIM ZAKONOM.

MINISTAR NADLEžAN ZA POSLOVE STEčAJA BLIžE UREđUJE NAčIN OBAVLJANJA STRUčNOG NADZORA, NA PREDLOG AGENCIJE.”

Član 4.

U okviru nadzora nad radom stečajnih upravnika Agencija proverava da li stečajni upravnik obavlja poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak, nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom i kodeksom etike.

Nadzor iz stava 1. ovog člana Agencija obavlja uvidom u pismene izveštaje stečajnog upravnika, stečajnog sudije i u drugu dokumentaciju vezanu za rad stečajnog upravnika u stečajnom postupku.

Obavljanje pojedinih stručnih poslova

Član 5.

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti Agencija može angažovati domaća ili strana pravna ili fizička lica.

Sredstva za osnivanje i rad Agencije

Član 6.

Sredstva za osnivanje Agencije obezbeđuju se iz:

1) budžeta Republike Srbije;

2) donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica.

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz:

1) prihoda koje ostvari obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti;

2) donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

3) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Organi Agencije

Član 7.

Organi Agencije su upravni odbor I direktor i nadzorni odbor.

Upravni odbor

Član 8.

Upravni odbor čine predsednik i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na predlog ministra nadležnog za poslove privrede.

Mandat predsednika i članova upravnog odbora traje PET GODINAčetiri godine.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

1) donosi statut;

1A) DONOSI GODIŠNjI PROGRAM RADA;

2) donosi godišnji finansijski plan;

3) USVAJA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ;

3) usvaja završni račun;

4) usvaja izveštaj o poslovanju;

5) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji;

6) 5) donosi i druge opšte akte;

7) 6) donosi poslovnik o radu;

8) 7) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.

Nadzorni odbor

Član 9.

Nadzorni odbor čine predsednik i dva člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na predlog ministra nadležnog za poslove privrede.

Mandat predsednika i članova nadzornog odbora traje četiri godine.

Nadzorni odbor obavlja sledeće poslove:

1) vrši nadzor nad zakonitošću rada upravnog odbora i direktora;

2) pregleda završni račun i izveštaje o poslovanju i utvrđuje da li su

sačinjeni u skladu sa zakonom i drugim propisima;

3) donosi poslovnik o radu;

4) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.

Direktor

Član 10.

DIREKTOR AGENCIJE IMENUJE SE I RAZREŠAVA U SLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU JAVNE AGENCIJE.

UPRAVNI ODBOR POSEBNIM AKTOM ODREĐUJE KRITERIJUME I MERILA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLjENOSTI KOJE MORAJU ISPUNjAVATI KANDIDATI ZA DIREKTORA AGENCIJE .

Direktora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na predlog ministra nadležnog za poslove privrede.

Mandat direktora traje četiri godine.

Direktor obavlja sledeće poslove:

1) zastupa Agenciju;

2) organizuje i rukovodi poslovanjem Agencije;

3) predlaže i organizuje pripremu akata koje donosi upravni odbor;

4) izvršava odluke upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

5) stara se i odgovara za zakonitost rada, korišćenje i raspolaganje

sredstvima Agencije;

6) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.

Statut i drugi opšti akti

Član 11.

Opšti akti Agencije su statut i drugi akti kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad Agencije.

Statut sadrži odredbe o:

1) nazivu i sedištu;

2) delatnosti, odnosno poslovima;

3) organima, delokrugu, odgovornosti i načinu odlučivanja;

4) zastupanju i odgovornosti za obaveze;

5) opštim aktima i načinu njihovog donošenja;

6) postupku izmene statuta;

7) pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;

8) unutrašnjoj organizaci;

9) drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje Agencije.

Na statut Agencije saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Nadzor nad radom Agencije

Član 12.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede obavlja poslove nadzora nad radom Agencije.

Agencija najmanje dva puta godišnje podnosi izveštaje o poslovanju ministarstvu iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede izveštaj o izvršenom nadzoru dostavlja Vladi Republike Srbije.

ČLAN 12A

„JAVNOST RADA AGENCIJE

AGENCIJA OBJAVLJUJE NA SVOJOJ INTERNET STRANI:

1) GODIšNJI PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA NAREDNU GODINU, KOJI SU DONETI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREđUJU JAVNE AGENCIJEU, ROKU OD 15 DANA OD DANA NJIHOVOG DONOšENJA;

2) GODIšNJI IZVEšTAJ O RADU I FINANSIJSKI IZVEšTAJ, KOJI SU USVAJENI U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREđUJU JAVNE AGENCIJE, U ROKU OD 15 DANA OD DANA NJIHOVOG USVAJANJA;

3) DRUGE PODATKE OD ZNAčAJA ZA SPROVOđENJE STEčAJNOG POSTUPKA.”

ČLAN 13.

PODZAKONSKI AKTI KOJI SE DONOSE NA OSNOVU OVLAšćENJA IZ OVOG ZAKONA BIćE DONETI U ROKU OD 30 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 14.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUžBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, A POčINJE DA SE PRIMENJUJE TRIDESETOG DANA OD DANA NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU.

Ostavite komentar