Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA

Član 1.

U Zakonu o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08 i 58/09), u članu 30, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, sudija može biti član organa upravljanja institucije nadležne za obuku u pravosuđu, na osnovu odluke Visokog saveta sudstva, u skladu sa posebnim zakonom.”

Dosadašnji st. 2. do 6. postaju st. 3. do 7.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2010. godine.

OBRAZLOŽENjE

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopuni Zakona o sudijama sadržan je u članu 97. tačka 17. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija uređuje i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Predlogom zakona o Pravosudnoj akademiji predviđeno je osnivanja Pravosudne akademije, kao institucije koja je nadležna za obuku u pravosuđu. Važećom odredbom člana 30. stav 1. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08 i 59/09), izričito je predviđeno da sudija ne može biti na funkcijama u organima koji donose propise i organima izvršne vlasti, javnim službama i organima pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave. S obzirom da se Pravosudna Akademija osniva kao ustanova koja obavlja delatnosti radi obezbeđivanja ostvarivanja prava utvrđenih zakonom i da se na njeno unutrašnje uređenje i poslove koje obavlja shodno se primenjuju odredbe zakona koji uređuje javne službe, neophodno je izmeniti postojeću odredbu člana 30. Zakona o sudijama i omogućiti da i sudija može biti član organa upravljanja Pravosudne akademije, s obzirom da je reč o instituciji koja je nadležna za obuku u pravosuđu. Kako sudije poseduju posebna znanja koja se stiču sudskom praksom, neophodno je omogućiti da i sudija može biti član organa upravljanja Pravosudne akademije, odnosno učestvovati u donošenju odluka koje su od značaja za rad te institucije.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona dopunjen je član 30. Zakona o sudijama na taj način što se omogućava izuzetak od sudija može biti član organa upravljanja institucije nadležne za obuku u pravosuđu. Takođe je predviđeno da sudija može biti član organa upravljanja navedene institucije samo na osnovu odluke Visokog saveta sudstva i u skladu sa posebnim zakonom.

Član 2. Zakona propisuje stupanje zakona na snagu, odnosno početak njegove primene.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se zakon usvoji po hitnom postupku zbog toga što su izmene koje se predlažu ovim zakonom posledica novih zakonskih rešenja sadržanih u Predlogu zakona o Pravosudnoj akademiji, te bi neusvajanje zakona imalo štetne posledice na rad pravosudnih organa.

PREGLED ODREDBE ZAKONA O SUDIJAMA KOJA SE DOPUNjUJE

1. Odnos drugih službi, poslova i postupaka sa sudijskom funkcijom

Član 30.

Sudija ne može biti na funkcijama u organima koji donose propise i organima izvršne vlasti, javnim službama i organima pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave. Sudija ne može biti član političke stranke, niti politički delovati na drugi način, baviti se bilo kojim javnim ili privatnim plaćenim poslom, niti pružati pravne usluge ili savete uz naknadu.

IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČANA, SUDIJA MOŽE BITI ČLAN ORGANA UPRAVLjANjA INSTITUCIJE NADLEŽNE ZA OBUKU U PRAVOSUĐU, NA OSNOVU ODLUKE VISOKOG SAVETA SUDSTVA, U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONOM.

Sa sudijskom funkcijom nespojive su i druge službe, poslovi i postupci koji su oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili štete ugledu suda.

Visoki savet sudstva odlučuje koji su postupci oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije i štetni po ugled suda, na osnovu Etičkog kodeksa.

Sudija može, van radnog vremena, da se bez posebnog odobrenja bavi naučnom i nastavnom delatnošću, uz naknadu.

U slučajevima određenim zakonom, sudija može, u toku radnog vremena, da obavlja nastavnu i naučnu delatnost u instituciji nadležnoj za obuku u pravosuđu.

Sudija može biti upućen na studijsko, odnosno drugo stručno putovanje u inostranstvo, na osnovu odluke Visokog saveta sudstva, uz pribavljeno mišljenje predsednika suda, pri čemu se posebno uzimaju u obzir ocene o radu iz ličnog lista sudije, kao i poznavanje stranog jezika.

Ostavite komentar