Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Svete Stolice u oblasti visokog obrazovanja

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SVETE STOLICE U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Svete Stolice u oblasti visokog obrazovanja koji je potpisan u Beogradu, 27. juna 2014. godine, u originalu na srpskom i italijanskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Svete Stolice u oblasti visokog obrazovanja u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna Skupština Republike Srbije potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

1. Inicijativu za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Svete Stolice u oblasti visokog obrazovanja (u daljem tekstu: Sporazum) pokrenula je vatikanska strana tokom 2010. godine, radi ugovornog regulisanja saradnje u oblasti visokog obrazovanja između dve strane.

2. Dve strane su se saglasile da se sačini sporazum kojim će se regulisati uspostavljanje i razvoj saradnje u oblasti visokog obrazovanja. Ovaj sporazum obezbeđuje pravni okvir za uspostavljanje i razvijanje saradnje institucija visokog obrazovanja dve strane.

3. Sporazum se sastoji od sedam članova. U preambuli se potvrđuje želja dve strane za ostvarivanje i uspešno sprovođenje bilateralne saradnje u oblasti visokog obrazovanja, i uključivanje u izgradnju zajedničkog evropskog prostora visokog obrazovanja. U daljem tekstu (čl. 1-5) navedeni su konkretni oblici saradnje: pravo Katoličke Crkve u Republici Srbiji da osnuje i vodi institucije visokog obrazovanja za crkvene potrebe, kao i za druge predmete na nivou visokog obrazovanja; razvoj saradnje u oblasti visokog obrazovanja; neposredni kontakti između referentnih institucija visokog obrazovanja; zaključivanje posebnih ugovora o saradnji u oblasti visokog obrazovanja; usklađivanje pitanja uzajamnog priznavanja zvanja i javnih isprava o stečenom visokom obrazovanju. Završne odredbe Sporazuma (čl. 6-7) odnose se na procedure u pogledu tumačenja, primene i stupanja na snagu ovog sporazuma.

III. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Realizacija aktivnosti predviđenih ovim Sporazumom nema finansijske efekte na budžet Republike Srbije.

SPORAZUM

O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SVETE STOLICE

U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

Republika Srbija i Sveta Stolica (u daljem tekstu: dve strane),

podstaknute željom da ostvare i uspešno sprovode bilateralnu saradnju u oblasti visokog obrazovanja,

uvažavajući pozitivnu i konstruktivnu ulogu religije, u ovom slučaju Katoličke Crkve, za celo društvo na moralnom, kulturalnom, vaspitnom, humanitarnom i umetničkom polju,

imajući u vidu norme „Konvencije o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja u Evropskoj regiji“, sačinjenoj u Lisabonu 11. aprila 1997. godine,

potvrđujući svoje zalaganje, vezano za Bolonjski proces, za uključenje u izgradnju zajedničkog evropskog prostora visokog obrazovanja,

saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Dve strane se slažu da na temelju Zakona o crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 36/2006, član 34. do član 39.) i propisima Kanonskog Prava Katoličke Crkve (kanon 807), Katolička Crkva u Srbiji ima pravo da osnuje i vodi institucije visokog obrazovanja za crkvene potrebe, kao i za druge predmete na nivou visokog obrazovanja.

Član 2.

Dve strane će podsticati, u okviru svojih važećih pravnih propisa, razvoj saradnje u oblasti visokog obrazovanja.

Član 3.

Dve strane će podsticati neposredne kontakte između referentnih institucija visokog obrazovanja.

Član 4.

Radi primene ovog sporazuma, dve strane će zaključivati posebne ugovore o saradnji u oblasti visokog obrazovanja, kojima će se utvrditi konkretne aktivnosti, kao i organizacioni i finansijski uslovi njihovog sprovođenja.

Član 5.

Saglasno pozitivnim propisima „Konvencije o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja u Evropskoj regiji“, sačinjene u Lisabonu 11. aprila 1997. godine, i zalaganju vezanom za Bolonjski proces, koje su prihvatile i potpisale obe strane, dve strane će nastojati da usklade pitanja uzajamnog priznavanja zvanja i javnih isprava o stečenom visokom obrazovanju. Ovo pitanje će se urediti posebnim protokolom.

Član 6.

U slučaju da dođe do različitog mišljenja u vezi tumačenja ili primene ovog sporazuma, dve strane će se konsultovati diplomatskim putem i nastojati da dođu do rešenja prijateljskim pregovorima.

Član 7.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg obaveštenja diplomatskim putem o ispunjenosti svih uslova koji su predviđeni unutrašnjim zakonodavstvima dve strane za početak važenja ovog sporazuma.

Potpisano u Beogradu, dana 27.6.2014. godine u dva (2) originalna primerka, svaki na srpskom i italijanskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako verodostojna.

Za Republiku Srbiju Za Svetu Stolicu Ivica Dačić Dominik Mamberti

Ostavite komentar