Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Unicredit Srbija a.d. Beograd za izgradnju Aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja i opravke za već osvojeni tip aviona Boeing 737 NG i opremanje u cilju osvajanja održavanja i opravke aviona tipa Airbus 320 po zaduženju „Jat-tehnika” d.o.o. Beograd

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

U KORIST UNICREDIT SRBIJA A.D. BEOGRAD ZA IZGRADNJU ANEKSA HANGARA 2, DOVOĐENJE U RADNU FUNKCIJU ODRŽAVANJA I OPRAVKE ZA VEĆ OSVOJENI TIP AVIONA BOEING 737 NG I OPREMANJE U CILJU OSVAJANJA ODRŽAVANJA I OPRAVKE AVIONA TIPA AIRBUS 320

PO ZADUŽENJU „JAT-TEHNIKA” D.O.O. BEOGRAD

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Društva sa ograničenom odgovornošću za održavanje i opravku vazduhoplova „Jat-Tehnika” Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac) za izgradnju Aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja i opravke za već osvojeni tip aviona Boeing 737 NG i opremanje u cilju osvajanja održavanja i opravke aviona tipa Airbus 320 po dinarskom dugoročnom kreditu sa valutnom (evro) klauzulom odobrenom od strane UniCredit Srbija a.d. Beograd (u daljem tekstu: Zajmodavac), u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od 5.000.000 evra (slovima: petmiliona evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) izdaje u korist Zajmodavca, na ime obaveza iz ugovora o dugoročnom namenskom kreditu, za realizaciju projekta izgradnje Hangara 2, a koji obuhvata, izgradnju Aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja i opravke za već osvojeni tip aviona Boeing 737 NG i opremanje u cilju osvajanja održavanja i opravke aviona tipa Airbus 320 u iznosu od 5.000.000 evra (slovima: petmiliona evra).

Garant ovim neopozivo i na prvi poziv garantuje, da će izmiriti dug Zajmoprimca prema Zajmodavcu, odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz ugovora, sa rokom važnosti koji će biti duži za mesec dana od roka dospeća kredita, čime se stvara obaveza otplate duga nastala po osnovu Garancije da plati dospelu a neizmirenu obavezu ukoliko Zajmoprimac ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno u skladu sa ugovorom.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze, u roku koji je naveden u stavu 2. ovog člana, Zajmodavac će imati pravo da proglasi dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama ugovora.

U slučaju aktiviranja ove garancije, Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu, sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 3.

Otplatu kredita vrši Zajmoprimac prema Zajmodavcu u dinarima indeksirano prema vrednosti evra, sve u skladu sa odredbama ugovora.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Zajmoprimac, iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 4.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Zajmoprimca, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) propisuje da Republika može dati garanciju za izmirenje duga pravnih lica čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Srbija a.d. Beograd po zaduženju „Jat-Tehnika” d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac) sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu. Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

Sredstva kredita kod UniCredit Srbija a.d. Beograd, u ukupnom iznosu do 5.000.000 evra, biće upotrebljena za izgradnju Aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja i opravke za već osvojeni tip aviona Boeing 737 NG i opremanje u cilju osvajanja održavanja i opravke aviona tipa Airbus 320. Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) predviđeno je davanje garancije Republike Srbije poslovnim bankama za „Jat-Tehnika” d.o.o. Beograd za izgradnju Aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja i opravke za već osvojeni tip aviona Boeing 737 NG i opremanje u cilju osvajanja održavanja i opravke aviona tipa Airbus 320 u iznosu do 5.000.000 evra.

Radi pribavljanja navedenih sredstava Zajmoprimac je sproveo postupak javne nabavke finansijskih usluga, za izbor poslovnih banaka preko koje će se obezbediti navedena sredstva.

Sredstva u iznosu od 5.000.000 evra, će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane UniCredit Srbija a.d. Beograd, (u daljem tekstu: Ugovor o kreditu) i koristiće se za izgradnju Aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja i opravke za već osvojeni tip aviona Boeing 737 NG i opremanje u cilju osvajanja održavanja i opravke aviona tipa Airbus 320.

Ugovorima o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – tromesečni EURIBOR plus fiksna kamatna marža koja iznosi 6,49 % na godišnjem nivou;

– zatezna kamata jednaka je zakonskoj zateznoj kamati;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 0,50 % od ukupnog iznosa kredita;

– pravo na prevremenu otplatu kredita uz plaćanje do maksimalno do 0,10 %;

– period počeka tridesetšest meseci od datuma prve isplate tranše;

– period otplate glavnice pet (5) godina;

– otplata kredita je u tromesečnim ratama, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije (u daljem tekstu: Garant) da izmiri obaveze po Ugovorima o kreditu.

Odredbama člana 2. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje UniCredit Srbija a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu.

Odredbom člana 3. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Zajmoprimac ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbom člana 4. Predloga zakona predviđa se regresno pravo Garanta ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, kao korisnika kredita.

Odredbom člana 5. Predloga zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Ugovora, odnosno povlačenje sredstava i realizacija Projekta izgradnje Aneksa hangara 2, dovođenje u radnu funkciju održavanja i opravke za već osvojeni tip aviona Boeing 737 NG i opremanje u cilju osvajanja održavanja i opravke aviona tipa Airbus 320 uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST UNICREDIT SRBIJA A.D. BEOGRAD ZA IZGRADNJU ANEKSA HANGARA 2, DOVOĐENJE U RADNU FUNKCIJU ODRŽAVANJA I OPRAVKE ZA VEĆ OSVOJENI TIP AVIONA BOEING 737 NG I OPREMANJE U CILJU OSVAJANJA ODRŽAVANJA I OPRAVKE AVIONA TIPA AIRBUS 320 PO ZADUŽENJU „JAT-TEHNIKA” D.O.O. BEOGRAD

DRAFT LAW ON GUARANTEE OF REPUBLIC OF SERBIA IN FAVOR OF UNICREDIT SRBIJA A.D. BEOGRAD FOR THE CONSTRUCTION OF ANNEX HANGAR 2, BRINGING IN JOB FUNCTION OF MAINTENANCE AND REPAIRS FOR ALREADY WON AIRCRAFT TYPE BOEING 737 NG AND EQUIPMENT IN ORDER TO WIN MAINTENANCE AND REPAIR OF AIRCRAFT OF TYPE AIRBUS 320 PO DEBIT „JAT TEHNIKA” D.O.O. BELGRADE

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar