Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Volksbank a.d. Beograd za potrebe izgradnje novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže

PREDLOG ZAKONA O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ZA POTREBE IZGRADNJE NOVIH SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE, IZGRADNJU SEKUNDARNE MREŽE I REHABILITACIJU POSTOJEĆE KANALSKE MREŽE

Član 1.

Republika Srbija zadužiće se kod Volksbank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka), u iznosu od 10 (deset) miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, za potrebe izgradnje novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže.

Član 2.

Zaduživanje iz člana 1. ovog zakona izvršiće se zaključivanjem ugovora o dugoročnom kreditu između Republike Srbije, kao zajmoprimca i Banke, kao zajmodavca, u iznosu od 10 (deset) miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj.

Član 3.

Ugovor iz člana 2. ovog zakona sadržaće obavezno sledeće elemente:

1) kamatnu stopu jednaku zbiru tromesečne referentne kamatne stope za zaduživanje u evrima (EURIBOR) i fiksne kamatne marže od 6,00%;

2) troškove obrade i puštanja kredita u tečaj u visini od 0,5% od iznosa kredita;

3) period otplate kredita u trajanju od 60 meseci, uključujući period mirovanja otplate od 12 meseci, računajući od dana puštanja prve tranše kredita u tečaj;

4) način otplate kredita – u ratama koje se plaćaju tromesečno;

5) kamatu koja se obračunava konformnom metodom na osnovu kalendarskog broja dana u mesecu i godine od 365/366 dana;

6) pravo zajmoprimca na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade zajmodavcu.

Vlada će, u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora, dostaviti ugovor Narodnoj skupštini, radi informisanja.

Član 4.

Sredstva pribavljena od Banke, na osnovu ugovora iz člana 2. ovog zakona, koristiće se za izgradnju novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže.

Član 5.

Sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu ugovora iz člana 2. ovog zakona, obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije.

Republika Srbija obezbeđivaće sredstva iz stava 1. ovog člana u budžetu za tekuću godinu za izmirenje dospelih obaveza, u skladu sa odredbama ugovora.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) propisuje da Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Volksbank a.d. Beograd u iznosu od 10 (deset) miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, za potrebe izgradnje novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže, sadržani su u članu 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) i članu 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11).

Naime, članom 5. stav 2. Zakona o javnom dugu propisano je da Narodna skupština Republike Srbije odlučuje o zaduživanju Republike putem uzimanja dugoročnih kredita.

Članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) predviđeno je da će Republika Srbija u 2012. godini odobriti projektne i programske zajmove, između ostalog, i za potrebe izgradnje novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže u iznosu do 50.000.000 evra.

Vlada je radi pribavljanja finansijskih sredstava potrebnih za finansiranje izgradnje novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže, donela Zaključak 05 Broj: 404-206/2012-1 od 19. januara 2012. godine, kojim je ovlastila Ministarstvo finansija, da u ime i za račun Vlade, sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva, na osnovu člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim nabavkama, javne nabavke finansijske usluge – dugoročnog kredita kod poslovne banke za izgradnju novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže.

Istovremeno, Vlada je na navedenoj sednici donela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke finansijskih usluga – kredita kod poslovne banke za izgradnju novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže 05 Broj: 404-208/2012-1 i Rešenje o obrazovanju Komisije za javnu nabavku finansijske usluge – dugoročnog kredita kod poslovne banke za izgradnju novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže 05 Broj: 02-212/2012-1.

Javna nabavka sprovedena je primenom pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, shodno odredbi člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08).

Tokom sprovođenja postupka javne nabavke utvrđeno je da je podneta jedna ispravna i blagovremena ponuda.

Na osnovu Izveštaja Komisije za javnu nabavku finansijskih usluga – kredita za javnu nabavku finansijske usluge u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva na osnovu člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim nabavkama – dugoročnog kredita kod poslovne banke za potrebe izgradnje novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže, redni broj 2 (dva), Vlada je na sednici od 1. marta 2012. godine donela Odluku 05 Broj: 404-1558/2012 o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke finansijske usluge – dugoročnog kredita kod poslovne banke za izgradnju novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže (u daljem tekstu: Odluka).

Odlukom je, kao najpovoljnija, odabrana ponuda Volksbank a.d. Beograd za jednu partiju u iznosu od 10.000.000 evra.

Najpovoljnija ponuda je odabrana primenom kriterijuma najniže ponuđene cene, koja je izražena kroz efektivnu kamatnu stopu, i jednaka je zbiru tromesečne referentne kamatne stope za valutu evro (EURIBOR), fiksne kamatne marže od 6,00% i provizije od 0,5%.

Takođe, prilikom sprovođenja postupka javne nabavke utvrđeni su i sledeći bitni elementi ugovora o kreditu:

period otplate kredita u trajanju od 5 godina, uključujući period mirovanja otplate od 12 meseci;

tromesečna (kvartalna) otplata kredita;

pravo zajmoprimca na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade;

– kamata se obračunava konformnom metodom na osnovu kalendarskog broja dana u mesecu i godine od 365/366 dana.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se zaduživanje Republike Srbije u iznosu od 10 (deset) miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj za potrebe izgradnje novih sistema za navodnjavanje, izgradnju sekundarne mreže i rehabilitaciju postojeće kanalske mreže.

Odredbom člana 2. Predloga zakona propisuje se na koji način i u kojim iznosima će se izvršiti zaduživanje Republike Srbije kod Volksbank a.d. Beograd.

Odredbom člana 3. Predloga zakona propisuju se uslovi pod kojima će se izvršiti zaduživanje Republike Srbije kod Volksbank a.d. Beograd.

Odredbom člana 4. Predloga zakona propisuje se za koje namene će se koristiti sredstva pribavljena zaduživanjem Republike Srbije.

Odredbom člana 5. Predloga zakona propisuje se da se sredstva za izmirivanje obaveza po osnovu ugovora koji će se zaključiti sa Volksbank a.d. Beograd, obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Odredbom člana 6. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11), proizlaze iz činjenice da je zaključivanje ugovora o kreditu, u cilju obezbeđivanja potrebnih novčanih sredstava za finansiranje ostvarivanja nadležnosti Republike Srbije, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je zaključivanje ugovora o kreditu neophodno u najkraćem mogućem roku, kako bi sistemi za navodnjavanje bili u funkciji tokom 2012. godine. Iz tog razloga potrebno je izvršiti investicione radove, pre svega rekonstrukciju postojećih vodozahvata, izgradnju novih, izgradnju primarne i sekundarne mreže, a zatim i nabavku opreme za navodnjavanje do kraja maja 2012. godine, čime bi se omogućilo poljoprivrednim proizvođačima da tokom 2012. godine u punom kapacitetu koriste sisteme za navodnjavanje, jer su rokovi za zalivanje, u zavisnosti od kulture i vlage u zemljištu, od kraja aprila do kraja septembra.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1.Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2.Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD VOLKSBANK A.D. BEOGRAD ZA POTREBE IZGRADNJE NOVIH SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE, IZGRADNJU SEKUNDARNE MREŽE I REHABILITACIJU POSTOJEĆE KANALSKE MREŽE

DRAFT LAW DUE TO BORROWING OF REPUBLIC OF SERBIA FROM VOLKSBANK A.D. BEOGRAD FOR THE CONSTRUCTION OF NEW IRRIGATION SYSTEMS, CONSTRUCTION OF SECONDARY NETWORKS AND REHABILITATION EXISTING CANAL NETWORK

3.Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a)Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v)Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g)Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d)Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4.Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5.Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6.Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar