Predlog zakona o volontiranju

PREDLOG ZAKONA

O VOLONTIRANjU

I.

Predmet

Član

Ovim zakonom uređuju se osnovni pojmovi u vezi sa volontiranjem, načela volontiranja, ugovor o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja i nadzor nad primenom ovog zakona.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom zakonu u muškom rodu obuhvataju iste pojmove i u ženskom rodu u skladu sa zakonom.

Značenje pojmova

Član

Volontiranje, u smislu ovog zakona, jeste organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Dugoročno volontiranje jeste volontiranje koje traje duže od 10 časova nedeljno, najmanje tri meseca bez prekida.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na kratkoročno i dugoročno volontiranje.

Član

Volontiranjem, u smislu ovog zakona, ne smatra se:

vreme provedeno na stručnom osposobljavanju i usavršavanju ili na praktičnom radu bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa zakonom;

rad van radnog odnosa, u skladu sa zakonom;

obavljanje usluga ili aktivnosti koje je jedno lice dužno da pruži drugom licu, u skladu sa zakonom i drugim propisom;

izvršavanje sudskih, prekršajnih i drugih odluka nadležnih organa;

obavljanje usluga ili aktivnosti koje su uobičajene u porodičnim, prijateljskim ili susedskim odnosima;

obavljanje poslova Crvenog krsta Srbije koji su vezani za ostvarivanje ciljeva i zadataka u skladu sa zakonom i drugim propisom;

obavljanje poslova i aktivnosti u političkim strankama, sindikatima i drugim udruženjima, koji su vezani za ostvarivanje ciljeva i zadataka tih organizacija, odnosno udruženja od strane njihovih članova, u skladu sa statutom.

Član

Volonter može biti domaće ili strano fizičko lice, u skladu sa ovim zakonom.

Organizator volontiranja može biti pravno lice čiji osnovni cilj, u skladu sa osnivačkim aktom, nije sticanje dobiti.

Izuzetno, organizator volontiranja može biti privredno društvo i javno preduzeće, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

Državni organ, organi autonomne pokrajine i organi jedinice lokalne samouprave mogu biti organizatori volontiranja, u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Korisnik volontiranja može biti fizičko lice, pravno lice čiji osnovni cilj nije sticanje dobiti ili organizator volontiranja čiji osnovni cilj nije sticanje dobiti.

Načelo solidarnosti i promovisanja volontiranja

Član

Volontiranje se promoviše kao aktivnost od interesa za Republiku Srbiju, odnosno od javnog interesa, kojom se doprinosi aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva jednakih mogućnosti, kao i poboljšanju kvaliteta života građana.

Načelo zabrane diskriminacije

Član

Zabranjeno je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje organizatora volontiranja prema volonterima koje predstavlja diskriminaciju u skladu sa zakonom, osim ako drukčije ne proizlazi iz prirode volonterske aktivnosti, mogućnosti samog volontera ili ako nije drukčije određeno ovim zakonom.

Organizator volontiranja i volonter dužni su da postupaju prema fizičkim licima – korisnicima volontiranja u skladu sa načelom iz stava 1. ovog člana.

Načelo zaštite korisnika volontiranja

Član

Organizator volontiranja dužan je da obezbedi da se obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti vrši na način kojim se štiti lični integritet i interes korisnika volontiranja.

Načelo zabrane zloupotrebe volontiranja

Član

Zabranjeno je organizovanje volontiranja u cilju sticanja dobiti.

Zabranjeno je volontiranje kojim se zamenjuje rad koji obavljaju lica u skladu sa propisima o radu.

Načelo zaštite omladine

Član

Na maloletne volontere i lica između navršene 18. i 21. godine života pri obavljanju volontiranja primenjuju se propisi koji se odnose na zaštitu ovih lica na radu.

Načelo besplatnosti volontiranja

Član

Volonter nema pravo na novčanu naknadu ili drugu imovinsku korist za volontiranje.

Novčanom naknadom ili imovinskom koristi za volontera ne smatra se naknada troškova volontiranja, i to za:

radnu odeću i sredstva i opremu za ličnu zaštitu volontera;

putovanja, smeštaj i ishranu volontera i drugih troškova koji nastanu u vezi sa izvršavanjem volonterskih usluga i aktivnosti;

lekarske preglede obezbeđene za potrebe volontiranja;

obuke za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti;

premije osiguranja isplaćene za slučaj povrede ili profesionalne bolesti tokom volontiranja, odnosno novčane naknade u svrhu osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili trećeg lica.

III.

USLOVI ZA VOLONTIRANjE

Član

Volontiranje može da obavlja lice koje ima najmanje 15 godina života.

Lice mlađe od 18 godina života može da volontira uz pismenu saglasnost zakonskog zastupnika ili staratelja.

Član

Ako su korisnici volontiranja deca, osobe sa invaliditetom, stara lica, lica kojima je neophodna pomoć i nega drugog lica, bolesne osobe ili osobe koje su potpuno ili delimično lišene poslovne sposobnosti organizator volontiranja dužan je da postupa sa posebnom pažnjom prilikom izbora i obuke volontera.

Volontiranje sa korisnicima iz stava 1. ovog člana ne može da obavlja:

lice kojem je izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi ili obaveznog lečenja narkomana ili alkoholičara ili zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, koja je u vezi sa delatnošću volontiranja;

pravosnažno osuđeno lice za krivično delo protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv zdravlja ljudi;

lice koje je u potpunosti ili delimično lišeno poslovne sposobnosti;

lice koje je u potpunosti ili delimično lišeno roditeljskog prava i lice prema kome su izrečene mere za zaštitu od nasilja u porodici, osim ako je od pravnosnažnosti odluke proteklo više od pet godina.

Član

Strani državljanin i lice bez državljanstva ima pravo da volontira u Republici Srbiji u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

IV.

USLOVI ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I JAVNA PREDUZEĆA ZA ORGANIZOVANjE VOLONTIRANjA

Član

Privredno društvo, odnosno javno preduzeće može da bude organizator volontiranja u skladu sa ovim zakonom, ako:

organizuje volontiranje za opšte dobro, odnosno dobro drugog lica na poslovima van delatnosti privrednog društva, odnosno javnog preduzeća;

se obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti ne stiče dobit;

volontiranje ne zamenjuje rad zaposlenih i drugih radno angažovanih lica u privrednom društvu, odnosno javnom preduzeću.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da pribavi saglasnost ministarstva nadležnog za rad (u daljem tekstu: ministarstvo) na program volontiranja.

Program volontiranja, naročito, sadrži podatke o organizatoru i korisniku volontiranja, mestu obavljanja i trajanje volontiranja, planirani broj volontera, opis volonterskih usluga i aktivnosti, podatke o osposobljavanju za volontere.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da ministarstvu uz program volontiranja dostavi izvod iz registra privrednih subjekata i pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, a na zahtev ministarstva i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje da se volontiranje obavlja u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Ministarstvo je dužno da u roku od 15 dana od dana prijema programa volontiranja, odnosno dopune dokumentacije odluči o davanju ili odbijanju saglasnosti na program volontiranja.

V.

UGOVOR O VOLONTIRANjU

Član

Volontiranje se obavlja na osnovu ugovora o volontiranju.

Ugovor o volontiranju zaključuju organizator volontiranja i volonter.

Ugovor o volontiranju obavezno se zaključuje u pismenom obliku:

kod dugoročnog volontiranja;

sa maloletnim volonterom;

sa stranim državljaninom i licem bez državljanstva;

sa državljaninom Republike Srbije koji volontira u inostranstvu, ako organizator volontiranja ima sedište u Republici Srbiji;

ako su korisnici volontiranja lica iz člana 12. ovog zakona;

na zahtev volontera, organizatora volontiranja ili korisnika volontiranja.

Član

Ugovor o dugoročnom volontiranju koji se zaključi sa stranim državljaninom i licem bez državljanstva smatra se dokazom o opravdanosti privremenog boravka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje kretanje i boravak stranaca.

Član

Volontiranjem u skladu sa ovim zakonom ne gube se prava po osnovu nezaposlenosti.

Član

Ugovor o volontiranju, naročito, sadrži:

ime i prezime volontera, mesto njegovog prebivališta, odnosno boravišta;

naziv i sedište organizatora volontiranja;

podatke o korisniku volontiranja;

podatke o mestu i trajanju volontiranja;

opis volonterskih usluga ili aktivnosti;

podatke o osposobljavanju za volontiranje;

troškove volontiranja i način njihove naknade;

druga prava i obaveze volontera, organizatora volontiranja ili korisnika volontiranja.

Organizator volontiranja dužan je da od volontera, pre zaključivanja ugovora o volontiranju iz člana 15. stav 1. tačka 5) ovog zakona, pribavi potvrdu nadležnog organa da kod volontera ne postoje smetnje iz člana 12. ovog zakona.

Potvrda iz stava 2. ovog člana ne može da bude starija od šest meseci.

Član

Ugovor o volontiranju prestaje:

istekom vremena na koji je zaključen ili ispunjenjem ugovorne obaveze;

sporazumom ugovornih strana;

jednostranim raskidom ugovora;

danom pravosnažnosti odluke o nastupanju smetnje iz člana 12. ovog zakona;

kada se zakonski zastupnik ili staratelj maloletnog volontera ne saglasi sa nastavkom volontiranja;

u drugim slučajevima određenim ugovorom o volontiranju.

Član

Volonter može u svako doba da raskine ugovor o volontiranju na način propisan za njegovo zaključivanje, bez obaveze da za to navede razlog, osim kada bi raskid izazvao neotklonjivu štetu organizatoru volontiranja, korisniku volontiranja ili trećem licu.

Organizator volontiranja može da raskine ugovor o volontiranju:

kad prestane potreba za volontiranjem;

ako ne može da obezbedi uslove za dalje volontiranje;

ako volonter ne ispunjava ugovorene obaveze;

ako volonter svojim aktivnostima ugrožava korisnika volontiranja;

u drugim slučajevima određenim ugovorom o volontiranju.

VI.

PRAVA I OBAVEZE VOLONTERA I OBAVEZE ORGANIZATORA VOLONTIRANjA

Prava volontera

Član

Volonter ima pravo:

da bude upoznat sa uslovima volontiranja, uslugama i aktivnostima koje će obavljati, pravima koja mu pripadaju na osnovu ovog zakona, drugih propisa i opštih akata organizatora volontiranja;

da u pisanom obliku, na svoj zahtev, dobije opis volonterske usluge ili aktivnosti;

da bude upoznat sa kodeksom ponašanja, odnosno etičkim pravilima ponašanja koja su propisana u delatnostima u kojima se obavlja volontiranje;

na odgovarajuće osposobljavanje, ako je takvo osposobljavanje potrebno za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti;

na stručnu pomoć i podršku tokom volontiranja;

na naknadu ugovorenih troškova nastalih u vezi sa volontiranjem;

na bezbedne i zdrave uslove rada i sredstva i opremu za ličnu zaštitu, u skladu sa prirodom volonterskih usluga i aktivnosti koje obavlja;

da se upozna sa opasnostima i štetnostima koja su u vezi sa volonterskim uslugama i aktivnostima koje obavlja;

na odmor u toku volontiranja i dnevni odmor, u ugovorenom trajanju;

na zaštitu privatnosti i ličnih podataka;

da bude konsultovan pri odlučivanju o načinu obavljanja volonterske usluge i aktivnosti;

druga prava određena ovim zakonom i ugovorom o volontiranju.

Obaveze volontera

Član

Volonter je dužan da:

volontira u skladu sa zakonom, ugovorom o volontiranju i uputstvima organizatora volontiranja;

pruža usluge lično i neposredno u skladu sa pravilima struke i profesionalne etike, kada pružanje usluge zahteva stručna znanja;

pruža usluge nepristrasno, bez obzira na lična svojstva korisnika;

obavesti organizatora volontiranja o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti ili koje ugrožavaju njegov život ili zdravlje, odnosno život ili zdravlje lica s kojima dolazi u kontakt za vreme volontiranja;

čuva službenu tajnu i poverljive i lične podatke o organizatoru, odnosno korisniku volontiranja;

odbije volontiranje koje nije u skladu sa zakonom ili ugovorom o volontiranju.

Član

Volonter nije dužan da volontira u skladu sa uputstvom organizatora volontiranja:

ako izvršavanje uputstva može da ugrozi život i zdravlje volontera, korisnika volontiranja ili drugog lica;

koje je moralno neprihvatljivo za volontera, korisnika volontiranja ili drugo lice;

koje je u suprotnosti sa zakonom ili ugovorom o volontiranju.

Ako izvršavanje uputstva može da prouzrokuje štetu volonteru, korisniku volontiranja ili trećem licu volonter je dužan da na to upozori organizatora volontiranja.

Volonter ne odgovara za prouzrokovanu štetu ako je prethodno upozorio organizatora volontiranja na takvu mogućnost.

Član

Volonter je odgovoran za štetu koju je u vezi sa vršenjem volonterske usluge ili aktivnosti prouzrokovao korisniku volontiranja, organizatoru volontiranja ili trećem licu, u skladu sa propisima o radu.

Obaveze organizatora volontiranja

Član

Organizator volontiranja dužan je da:

obezbedi volonteru bezbednost i zdravlje tokom obavljanja volonterskih usluga i aktivnosti, u skladu sa zakonom;

izda volonteru potvrdu o obavljenom volontiranju, na njegov zahtev;

obezbedi sredstva za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti;

obezbedi tajnost ličnih podataka volontera i zaštitu privatnosti;

obezbedi druge uslove za volontiranje i prava volontera propisana ovim zakonom i ugovorom o volontiranju.

Potvrda o kratkoročnom volontiranju izdaje se na zahtev volontera danom prestanka volontiranja.

Potvrda o volontiranju iz stava 1. tačka 2) i stava 2. ovog člana, naročito, sadrži: lične podatke o volonteru, korisniku i organizatoru volontiranja, kratak opis volonterskih usluga i aktivnosti, trajanje volontiranja i podatke o osposobljavanju volontera tokom volontiranja.

Organizator volontiranja odgovara za tačnost podataka upisanih u potvrdu o volontiranju.

Član

Organizator volontiranja dužan je da organizuje osposobljavanje volontera za rad sa decom, osobama sa invaliditetom, starim licima, osobama kojima je neophodna pomoć i nega drugog lica, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili delimično lišene poslovne sposobnosti, kada je takvo osposobljavanje potrebno za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti.

Član

Organizator volontiranja dužan je da volontera osigura za slučaj povrede i profesionalnog oboljenja tokom volontiranja:

ako se volontiranje obavlja u uslovima opasnim za život i zdravlje;

ako je tako ugovoreno.

VII.

EVIDENCIJA O VOLONTIRANjU

Član

Organizator volontiranja dužan je da vodi evidenciju o volontiranju.

Evidencija o dugoročnom volontiranju sadrži: opis programa volontiranja, odnosno volonterskih usluga i aktivnosti, trajanje volontiranja, odnosno trajanje programa volontiranja, broj volontera angažovanih na programu volontiranju, podatke o korisniku volontiranja, lične podatke o volonteru, podatke o osposobljavanju volontera i druge podatke od značaja za volontiranje.

Evidencija o kratkoročnom volontiranju sadrži: opis programa volontiranja, odnosno volonterskih usluga i aktivnosti, podatke o trajanju programa volontiranja i broju angažovanih volontera.

Evidencija o volontiranju počinje da se vodi danom početka obavljanja volontiranja, a prestaje danom prestanka volontiranja.

Sadržinu i način vođenja evidencije propisuje ministar.

VIII.

EVIDENCIJA O ORGANIZATORIMA VOLONTIRANjA

Član

Ministarstvo vodi evidenciju o organizatorima volontiranja.

Organizator volontiranja dužan je da ministarstvu podnese prijavu o organizovanju volontiranja koje se obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Prijava se podnosi prilikom prvog organizovanja volontiranja.

Sadržinu prijave i način upisa i brisanja organizatora volontiranja iz evidencije propisuje ministar.

IX.

IZVEŠTAJ O VOLONTIRANjU

Član

Organizator volontiranja dužan je da ministarstvu dostavi izveštaj o volontiranju najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Izveštaj o volontiranju sadrži podatke o: organizatoru volontiranja, programu volontiranja, odnosno volonterskim uslugama i aktivnostima, korisniku volontiranja, volonterima i ugovorima o volontiranju.

Bližu sadržinu i način podnošenja izveštaja propisuje ministar.

X.

NADZOR

Član

Nadzor nad primenom ovog zakona, drugih propisa o volontiranju i ugovora o volontiranju vrši inspekcija rada, odnosno upravna inspekcija.

U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor je ovlašćen da rešenjem naloži organizatoru volontiranja da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, drugih propisa o volontiranju i ugovora o volontiranju.

Organizator volontiranja dužan je da, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za otklanjanje utvrđene povrede, obavesti inspekciju o izvršenju rešenja.

Inspektor rada, odnosno upravni inspektor podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ako nađe da je organizator volontiranja, povredom zakona ili drugih propisa kojima se uređuje volontiranje izvršio prekršaj.

XI.

KAZNENE ODREDBE

Član

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj organizator volontiranja sa svojstvom pravnog lica:

ako prekrši načelo zabrane diskriminacije (član 6);

ako organizuje volontiranje u cilju sticanja dobiti ili volontiranjem zamenjuje rad (član 8);

ako zaključi ugovor o volontiranju sa maloletnim licem suprotno odredbama ovog zakona (član 11);

ako zaključi ugovor o volontiranju sa licem iz člana 12. stav 2. ovog zakona;

ako ne pribavi saglasnost ministarstva za organizovanje volontiranja u skladu sa odredbama ovog zakona (član 14);

ako ne zaključi ugovor o volontiranju sa volonterom u skladu sa odredbama ovog zakona (član 15. stav 3);

ako ne pribavi potvrdu od volontera pre zaključenja ugovora o volontiranju u skladu sa odredbama ovog zakona (član 18. stav 2);

ako volonteru ne izda potvrdu o volontiranju ili u potvrdu upiše netačne podatke (član 25);

ako ne vodi evidenciju o volontiranju u skladu sa ovim zakonom (član 28);

ako ne prijavi organizovanje volontiranja u skladu sa ovim zakonom (član 29);

ako ne dostavi izveštaj ministarstvu u skladu sa ovim zakonom (član 30);

ako ne postupi po rešenju inspektora rada, odnosno upravnog inspektora u skladu sa ovim zakonom (član 31).

Ako je prekršajem iz stava 1. tačka 2) ovog člana pribavljena imovinska korist, korist će se oduzeti.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave.

XII.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član

Propisi za izvršenje ovog zakona doneće se u roku od 6 meseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Član

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, sistem u oblasti radnih odnosa, zaštite na radu i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa.

Ustavom Republike Srbije (član 18) jemče se i kao takva neposredno primenjuju ljudska i manjinska prava, zajemčena opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima. Volontiranje se zasniva na principima utvrđenim ratifikovanim međunarodnim konvencijama, a u ovoj oblasti to su: Opšta deklaracija OUN o ljudskim pravima (1948), Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966) i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (2004), kao i na dokumentima Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope kojima se promoviše volontiranje i podstiču države da podrže volonterske aktivnosti.

Naš pravni sistem ne poznaje volontiranje, kao dobrovoljno pružanje usluge za opšte dobro ili za dobro drugog lica bez naknade. Pod volontiranjem, u smislu Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09), Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 33/93, 53/93, 67/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05, 115/05), kao i u drugim posebnim zakonima u pojedinim oblastima podrazumeva se stručno osposobljavanje i usavršavanje radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, odnosno radi obavljanja specijalizacije u određenim profesijama (lekari, advokati, sudije i dr). Značaj Zakona o volontiranju ogleda se prevashodno u tome da se u pravni sistem uvede oblik volontiranja, kao pružanje usluga za opšte dobro ili dobro drugog lica, dobrovoljno i bez naknade, čime bi se izvršilo njegovo jasno razlikovanje od radnog angažovanja lica na osnovu ugovora o radu i rada van radnog odnosa. Donošenjem Zakona o volontiranju obezbediće se pravna zaštita volontera, kao i zaštita korisnika njihovih usluga od eventualne štete koja bi od te aktivnosti mogla da nastane.

Značaj volonterskih aktivnosti je višestruk, kako za samog volontera, tako i za društvo u celini. Volontiranje podrazumeva učenje, razmenu iskustava i pomaganje drugima, te se volontiranjem stiču nova ili razvijaju profesionalne veštine i znanja volontera, razvija solidarnost i vrši aktivno uključivanje građana u društvene procese što doprinosi razvoju humanijeg i ravnopravnijeg društva. U državama sa razvijenom tradicijom volontiranja primećen je značajan ekonomski doprinos koji volonteri svojim aktivnostima daju lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj ekonomiji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

OSNOVNE ODREDBE (ČL. 1-4)

Ovim odredbama Predloga zakona utvrđuje se, pre svega, njegov predmet – koji se odnosi na osnovne pojmove u vezi sa volontiranjem, načela volontiranja, ugovor o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, potvrdu o volontiranju i nadzor nad primenom ovog zakona.

Volontiranjem, u smislu ovog predloga zakona, smatra se dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi. Druga vrsta rada propisana u članu 3. ovog predloga zakona, koji takođe po svojim karakteristikama može biti besplatan i/ili dobrovoljan (stručno osposobljavanje i usavršavanje, rad u Crvenom krstu Srbije i dr), ne smatra se volontiranjem, već se na navedeni rad primenjuju posebni propisi koji ga uređuju na drukčiji način.

Dugoročno volontiranje je volontiranje koje traje duže od 10 časova nedeljno, najmanje tri meseca bez prekida.

Volonter može biti domaće ili strano fizičko lice, a organizator volontiranja može biti pravno lice čiji osnovni cilj nije sticanje dobiti, državni organ, organi autonomne pokrajine i organi jedinice lokalne samouprave. Dozvoljeno je organizovanje volontiranja u privrednim društvima i javnim preduzećima pod uslovima propisanim u članu 14. ovog zakona.

Korisnik volontiranja može biti fizičko lice ili organizator volontiranja ili pravno lice čiji osnovni cilj nije sticanje dobiti.

NAČELA VOLONTIRANjA (ČL. 5-10)

Predlogom zakona utvrđena su osnovna načela na kojima se zasniva volontiranje kao što su: načelo solidarnosti i promovisanja volontiranja, načelo zabrane diskriminacije, načelo zaštite korisnika volontiranja, načelo zabrane zloupotrebe volontiranja, načelo zaštite omladine i načelo besplatnosti volontiranja.

USLOVI ZA VOLONTIRANjE (ČL. 11-13)

Ovim odredbama Predloga zakona utvrđuje se da volontiranje može da obavlja lice koje ima najmanje 15 godina života. Lice mlađe od 18 godina života može da volontira uz pismenu saglasnost zakonskog zastupnika ili staratelja.

Predlogom zakona je, takođe, predviđeno da ako su korisnici volontiranja posebno osetljive grupe (deca, osobe sa invaliditetom, stara lica i dr), volontiranje ne mogu da obavljaju lica kojima je izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja ili obaveznog lečenja narkomana ili alkoholičara ili zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, koja je u vezi sa delatnošću volontiranja; pravnosnažno osuđena lica za krivično delo protiv života i tela, protiv sloboda i prava građana, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv zdravlja ljudi; kao i lica koja su u potpunosti ili delimično lišeno poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava i lica prema kojima su izrečene mere za zaštitu od nasilja u porodici, u skladu sa zakonom.

Strani državljanin i lica bez državljanstva imaju pravo da volontiraju u Republici Srbiji u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

USLOVI ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I JAVNA PREDUZEĆA ZA ORGANIZOVANjE VOLONTIRANjA (ČLAN 14)

Predlogom zakonom propisani su posebni uslovi za organizovanje volontiranja od strane privrednog društva ili javnog preduzeća, s obzirom da je neophodno sprečiti da se zloupotrebom volonterskog besplatnog rada povećava konkuretnost privrednih subjekata. Stoga ova pravna lica mogu da organizuju volontiranje pod uslovom da se radi o aktivnostima za opšte dobro, odnosno dobro drugog lica i to na poslovima van njihove delatnosti, da se obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti ne stiče dobit, kao da se volontiranje ne zamenjuje rad zaposlenih i drugih radno angažovanih lica.

Organizovanje volontiranja se vrši uz pribavljanje prethodne saglasnosti ministarstva nadležnog za rad na program volontiranja, koje je dužno da se izjasni u roku od 15 dana od dana prijema programa volontiranja.

UGOVOR O VOLONTIRANjU (ČL. 15-20)

Pismena forma ugovora o volontiranju predviđena je obavezno: kada se zaključuje dugoročno volontiranje, ako se ugovor zaključuje sa maloletnim volonterom, sa stranim državljaninom ili licem bez državljanstva, sa državljanima Republike Srbije koji volontiraju u inostranstvu, ako organizator volontiranja ima sedište u Republici Srbiji, ako su korisnici usluga posebno osetljive grupe predviđene članom 12. ovog predloga zakona, kao i na zahtev volontera, organizatora volontiranja ili korisnika volontiranja.

Ovim predlogom zakona propisani su bitni elementi ugovora, kao što su: podaci o organizatoru volontiranja, volonteru i korisniku volontiranja, podaci o volonterskim aktivnostima, podatke o osposobljavanju za volontiranje, troškove volontiranja i način njihove naknade kao i druga prava i obaveze volontera, organizatora volontiranja ili korisnika volontiranja.

Predlogom zakona utvrđeni su slučajevi kada ugovor o volontiranju prestaje, kada organizator volontiranja može da otkaže ugovor o volontiranju, kao i mogućnost da volonter može u svakom trenutku da otkaže ugovor o volontiranju bez obaveze da za to navede razlog osim u slučaju ako bi takvim otkazom ugovora izazvao nenaknadivu štetu organizatoru volontiranja, korisniku volontiranja ili trećem licu.

PRAVA I OBAVEZE VOLONTERA I OBAVEZE ORGANIZATORA VOLONTIRANjA (ČL. 21-27)

Predlogom zakona posebno su precizirana prava volontera (da bude upoznat sa uslovima volontiranja, na naknadu ugovorenih troškova nastalih u vezi sa volontiranjem, na odmor u toku volontiranja i dnevni odmor i dr), obaveze volontera (da pruža usluge lično i neposredno u skladu sa pravilima struke, da obavesti organizatora volontiranja o bitnim okolnostima koje utiču na volontiranje, da postupa po uputstvima organizatora volontiranja osim ako uputstvo može da ugrozi život i zdravlje lica, moralno je neprihvatljivo ili suprotno zakonu i dr), kao i obaveze organizatora volontiranja (da izda volonteru potvrdu o volontiranju za čiju tačnost odgovara, obezbedi tajnost ličnih podataka volontera i zaštitu privatnosti, da osigura volontera).

EVIDENCIJA O VOLONTIRANjU (ČLAN 28)

Odredbama ovog predloga zakona utvrđena je obaveza organizatora volontiranja da vodi evidenciju o volontiranju, koja u slučaju dugoročnog volontiranja sadrži: opis programa volontiranja, odnosno volonterskih usluga i aktivnosti, trajanje programa volontiranja, broj volontera angažovanih na programu volontiranju, podatke o korisniku volontiranja, lične podatke o volonteru, trajanje volontiranja, podatke o osposobljavanju volontera i druge podatke od značaja za volontiranje, a u slučaju kratkoročnog volontiranja sadrži: opis programa volontiranja, odnosno volonterskih usluga i aktivnosti, podatke o trajanju programa volontiranja i broju angažovanih volontera.

Bliži sadržaj, način i postupak vođenja evidencije koju je dužan da vodi organizator volontiranja propisuje ministar nadležan za rad.

EVIDENCIJA ORGANIZATORA VOLONTIRANjA (ČLAN 29)

Ministarstvo vodi evidenciju organizatora volontiranja na osnovu prijave koju organizator podnosi prilikom prvog organizovanja volontiranja.

Sadržinu prijave i način upisa i brisanja organizatora volontiranja iz evidencije propisuje ministar.

IZVEŠTAJ O VOLONTIRANjU (ČLAN 30)

Organizator volontiranja je dužan da ministarstvu dostavi izveštaj o volontiranju najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, koji sadrži podatke o organizatoru volontiranja, programu volontiranja, odnosno volonterskim uslugama i aktivnostima, korisniku volontiranja, volonterima i ugovorima o volontiranju.

Sadržinu i način podnošenja izveštaja propisuje ministar.

NADZOR I KAZNENE ODREDBE (ČL. 31. i 32)

Nadzor nad primenom ovog zakona, drugih propisa o volontiranju i ugovora o volontiranju vrši inspekcija rada, odnosno upravna inspekcija, u okviru delokruga svog rada.

Zakonom su utvrđene novčane kazne za prekršaj za organizatora volontiranja odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave za nepoštovanje odredaba ovog zakona, pri čemu su minimum i maksimum novčanih kazni usklađeni sa iznosima utvrđenim Zakonom o prekršajima.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar