Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE UGOVORA

Razlozi za potvrđivanje Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku, koji je potpisan 4. oktobra 2016. godine u Beogradu (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu), sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) prema kojoj Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije i odredbi člana 14. stav 1. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik RS”, broj 32/13) prema kojoj Narodna skupština, između ostalog, potvrđuje ugovore kojima se stvaraju finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) u članu 3.B. predviđeno je direktno zaduživanje Republike Srbije u iznosu do 2 milijarde USD kod Vlade Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati).

U skladu sa preliminarnim dogovorima na najvišem nivou, srpska strana se zvaničnim putem obratila Fondu za razvoj Abu Dabija (Vlada Emirata Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati) zatraživši odobrenje kreditne linije u iznosu od 1.000.000.000 USD, što je rezultiralo dogovorom na međudržavnom nivou o uslovima finansijskog aranžmana i zaključivanju odgovarajućeg ugovora o zajmu između Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija, koji je potpisan 4. oktobra 2016. godine u Beogradu.

Zaključcima Vlade 05 Broj: 48-7254/2016 od 12. avgusta 2016. godine i 05 Broj: 48-8861/2016 od 29. septembra 2016. godine utvrđena je Osnova za vođenje pregovora i usvojen Nacrt ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija (u daljem tekstu: Fond) za budžetsku podršku.

S obzirom na napore koje Vlada ulaže za očuvanje stabilnosti sistema javnih finansija i sprovođenje budžeta prema usvojenom planu u uslovima ograničenih finansijskih mogućnosti, kreditna podrška Fonda doprineće ublažavanju nepovoljnih uticaja na fiskalnu poziciju, ekonomsku i finansijsku stabilnost Republike Srbije. Trenutna situacija obavezuje Vladu da na odgovarajući i najpovoljniji način obezbedi finansijska sredstva u skladu sa potrebama javne potrošnje i ekonomskim kretanjima do kraja ove i u narednim godinama.

Sredstva zajma koji je odobren Republici Srbiji od strane Fonda, u kratkoročnoj perspektivi koristiće se za finansijsku podršku budžetu, ali srednjoročno gledano, pružiće podršku ekonomskom oporavku zemlje i nastavku započetih reformi.

Imajući u vidu trenutna kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i kreditni rejting Republike Srbije, finansijski uslovi pod kojima je Fond odobrio zajam ovakve vrste ocenjeni su kao veoma povoljni.

Ugovorom o zajmu Fond odobrava Republici Srbiji finansijska sredstva pod sledećim uslovima:

– zajam ekvivalentan iznosu od 3.673.000.000 UAE dirhama (približno 1.000.000.000 USD), koji će se koristiti u pet tranši do iznosa koji neće prelaziti 734.600.000 UAE dirhama (približno 200.000.000 USD), pri čemu će vremenski period između povlačenja biti najmanje 6 (šest) meseci;

– krajnji rok za povlačenje sredstava zajma je 31. decembar 2021. godine, uz mogućnost njegovog produžetka;

– zajmoprimac plaća kamatu i naknadu za pokriće administrativnih troškova zajma, koje se obračunavaju od datuma povlačenja, po stopi od 2,25% godišnje na povučeni, a neizmireni iznos glavnice zajma;

– u skladu sa politikom Fonda predviđena je godišnja naknada za posebne ugovorne obaveze koje Fond preuzima na zahtev Zajmoprimca od 0,5% godišnje, ali takvi troškovi ne bi trebalo da nastanu jer srpska strana neće upućivati posebne zahteve za ugovorne obaveze ove vrste;

– period dospeća zajma je 10 (deset) godina, uključujući period počeka u trajanju od 5(pet) godina, dok je period otplate 5 (pet godina). Prva rata otplate glavnice dospeva 5. oktobra 2021. godine, a poslednja 5. aprila 2026. godine;

– polugodišnja otplata obaveza na dan 5. aprila i 5. oktobra svake godine.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. ovog zakona potvrđuje se Ugovor o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija, koji je potpisan 4. oktobra 2016. godine u Beogradu, Republika Srbija (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu).

Odredba člana 2. ovog zakona sadrži tekst Ugovora o zajmu u originalu na engleskom i arapskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

Odredbom člana 3. ovog zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Ugovoru o zajmu, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu.

Ostavite komentar