Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ Eo izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, broj 69/15), u listi označenih lica utvrđuju se izmene i dopune, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene izmene i dopune liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-12305/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999) i 1989 (2011), 21. septembra 2015. godine, odobrio je dolenavedeni unos u Listu sankcija protiv pojedinaca i entiteta koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1. rezolucije SB UN 2161 (2014), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci

QDi. 379 Ime: 1: ABD AL-AZIZ 2: ADAJ 3: ZIMIN 4: AL-FADHIL

Ime (u originalnom pismu): اﻟﻔﻀﯿﻞ زﻣﯿﻦ ﻋﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ

Titula: neprimenjivo Oznaka: neprimenjivo Datum rođenja: 27. avgust 1981. Mesto rođenja: Kuvajt Visoko pouzdani alijasi: a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl v) Abd al-Aziz Adhaj Zimin al-Fadhli g) Abdalaziz Ad’ai Samin Fadhli al-Fadhali Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: 281082701081 Adresa: neprimenjivo Na listi od: 21. septembra 2015. Druge informacije: Organizator finansijskih usluga i podrške Frontu Al-Nusra za narod Levanta (QDe.137) i Al-Kaidi na Arapskom poluostrvu (AQAP) (QDe.129), baziran u Kuvajtu.

QDi. 380 Ime: 1: ABD AL-LATIF 2: BIN ABDALAH 3: SALIH MUHAMAD 4: AL-KAVARI

Ime (u originalnom pismu): عبد اللطیف بن عبد لله صالح محمد الكواري

Titula: neprimenjivo Oznaka: neprimenjivo Datum rođenja: 28. septembar 1973. Mesto rođenja: neprimenjivo Visoko pouzdani alijasi: a) Abd-al-Latif Abdalah Salih al-Kavari b) Abd-al-Latif Abdalah Salih al-Kuvari v) Abd-al-Latif Abdalah al-Kavvari g) Abd-al-Latif Abdalah al-Kavari d) Abu Ali al-Kavari Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: katarska Broj pasoša: a) katarski pasoš broj 01020802 b) katarski pasoš broj 00754833, izdat 20. maja 2007. v) katarski pasoš broj 00490327, izdat 28. jula 2001. Nacionalni identifikacioni broj: katarska identifikaciona kartica broj 27363400684 Adresa: Al-Laktah, Katar Na listi od: 21. septembra 2015. Druge informacije: Organizuje finansijske usluge ili podršku Al-Kaidi (QDe. 004), baziran u Kataru.

QDi. 381 Ime: 1: HAMAD 2: AVAD 3: DAHI SARHAN 4: AL-ŠAMARI

Ime (u originalnom pismu): اﻟﺸﻤﺮي ﺳﺮﺣﺎن ﺿﺎﺣﻲ ﻋﻮض ﺣﻤﺪ

Titula: neprimenjivo Oznaka: neprimenjivo Datum rođenja: 31. januar 1984. Mesto rođenja: neprimenjivo Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: Abu Uklah al-Kuvaiti Nacionalnost: kuvajtska Broj pasoša: kuvajtski pasoš broj 155454275 Nacionalni identifikacioni broj: kuvajtska lična karta broj 284013101406 Adresa: neprimenjivo Na listi od: 21. septembra 2015. Druge informacije: Organizuje finansijske usluge i podršku Al-Kaidi (QDe. 004) i Frontu Al-Nusra za narod Levanta (QDe.137), baziran u Kuvajtu.

QDi. 382 Ime: 1: SA’D 2: BIN SA’D 3: MUHAMAD ŠARIJAN 4: AL-KA’BI

Ime (u originalnom pismu): اﻟﻜﻌﺒﻲ ﺷﺮﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ

Titula: neprimenjivo Oznaka: neprimenjivo Datum rođenja: 15. februar 1972. Mesto rođenja: neprimenjivo Visoko pouzdani alijasi: a) Sa’d bin Sa’d Muhamad Širjan Al-ka’bi b) Sa’d Sa’d Muhamad Širjan Al-ka’bi v) Sa’d al-Šarjan Al-ka’bi Manje pouzdani alijasi: a) Abu Haza’ b) Abu Hazza’ v) Umar al-Avgani g) Abu Sa’d d) Abu Suad Nacionalnost: katarska Broj pasoša: katarski pasoš broj 00966737 Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 21. septembra 2015. Druge informacije: Organizator finansijskih usluga i podrške Frontu Al-Nusra za narod Levanta (QDe.137), baziran u Kataru.

Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999) i 1989 (2011), 28. septembra 2015. godine, odobrio je dolenavedeni unos u Listu sankcija protiv pojedinaca i entiteta Al Kaide koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1. rezolucije SB UN 2161 (2014), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci

QDi. 356 Ime: 1: AKSA 2: MAHMUD 3: NEPRIMENJIVO 4: NEPRIMENJIVO

Titula: neprimenjivo Oznaka: neprimenjivo Datum rođenja: 11. maj 1994. Mesto rođenja: Glazgov, Škotska, Velika Britanija Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: Um Lajt Nacionalnost: britanska Broj pasoša: britanski pasoš broj 720134834, izdat 27. juna 2012. (ističe 27. juna 2022) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od novembra 2013) b) Velika Britanija (prethodna adresa) Na listi od: 28. septembra 2015. Druge informacije: zadužen za regrutovanje za Islamsku državu u Iraku i Levantu, uključen u listu Al-Kaide u Iraku (QDe.115), u Siriji, kao i ključna figura u Al-Kansa brigadi, ženskoj ISIL brigadi osnovanoj u Al-Raki da sprovede tumačenje Šerijatskog zakona ISIL-a. Pol: ženski. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

QDi. 358 Ime: 1: NASER 2: AHMED 3: MUTHANA 4: NEPRIMENJIVO

Titula: neprimenjivo Oznaka: neprimenjivo Datum rođenja: 29. april 1994. Mesto rođenja: Hit, Kardif, Velika Britanija Visoko pouzdan alijas: Nasir Muthana Manje pouzdani alijasi: a)Abdul Muthana b) Abu Muthana v) Abu Al-Jemeni Muthana g) Abu Muthanna Nacionalnost: britanska Broj pasoša: britanski pasoš broj 210804241, izdat 27. jula 2010. (ističe 27. jula 2020) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od novembra 2013) b) Velika Britanija (prethodna adresa do novembra 2013) Na listi od: 28. septembra 2015. Druge informacije: Strani borac, terorista, bori se na strani Islamske države Iraka i Levanta (IDIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), u Sirijskoj Arapskoj Republici. Traže ga vlasti Velike Britanije. Fizički opis: boja kose: braon/crna. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

QDi. 359 Ime: 1: OMAR 2: ALI 3: HUSAIN 4: NEPRIMENJIVO

Titula: neprimenjivo Oznaka: neprimenjivo Datum rođenja: 21. mart 1987. Mesto rođenja: Haj Vajkom, Bakingemšir, Velika Britanija Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: Abu-Sa’id Al Britani Nacionalnost: britanska Broj pasoša: britanski pasoš broj 205939411, izdat 21. jula 2004. (istekao 21. aprila 2015) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od januara 2014) b) Velika Britanija (prethodna adresa do januara 2014) Na listi od: 28. septembra 2015. Druge informacije: Strani borac, terorista, bori se na strani Islamske države Iraka i Levanta (IDIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), u Sirijskoj Arapskoj Republici. Fizički opis: boja očiju: braon; boja kose: braon/crna. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

QDi. 360 Ime: 1: SALI-AN 2: FRANCES 3: DŽONS 4: NEPRIMENJIVO

Titula: neprimenjivo Oznaka: neprimenjivo Datum rođenja: 17. novembar 1968. Mesto rođenja: Grinič, Grejter London, Velika Britanija Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: a) Um Husain al-Britani b) Sakinah Husain Nacionalnost: britanska Broj pasoša: britanski pasoš broj 519408086, izdat 23. septembra 2013. (ističe 23. septembra 2023) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od 2013) b) Velika Britanija (prethodna adresa do 2013) Na listi od: 28. septembra 2015. Druge informacije: Bavi se regrutovanjem boraca za Islamsku državu Iraka i Levanta (IDIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), u Sirijskoj Arapskoj Republici. Pol: ženski Muževljevo ime: Junaid Husain. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999) i 1989 (2011) je, 28. septembra 2015. godine, izbrisao dolenavedena lica sa Liste sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa Al Kaidom.

Zbog toga se zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje koje su ustanovljene u članu 1. rezolucije Saveta bezbednosti 2161 (2014) više ne primenjuju na dolenavedena lica:

A. Pojedinci

QDi. 128 Ime: 1: ISMAIL 2: ABDALAH 3: SBAITAN 4: ŠALABI

Ime (u originalnom pismu): ﻲﺒﻠﺷ ن اﺪﻴﺒﺳ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻞﻴﻋﺎﻤﺳا

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 30. april 1973. Mesto rođenja: Bekum, Nemačka Visoko pouzdani alijasi: a) Ismain Salabe, rođen 30. aprila 1973. u Bekumu b) Ismail Abdalah Sbaitan Salabi, rođen 30. aprila 1973. u Bekumu Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: jordanac, palestinskog porekla Broj pasoša: a) (pasoš Hašemitske Kraljevine Jordan broj: E778675, izdat u Rusaifahu 23. juna 1996. važi do 23. juna 2001) b) (pasoš Hašemitske Kraljevine Jordan broj: H401056, JOR 9731050433, izdat 11. aprila 2001. važi do 10. aprila 2006) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Nemačka Na listi od: 23. septembra 2003. (lista izmenjena i dopunjena 10. juna 2011) Druge informacije: Ime oca Abdulah Salabi. Ime majke Amnih Salabi. Dovođen u vezu sa Đamel Moustfom (QDi. 129), Mohamed Abu Džesom (QDi. 130) i Ashraf al-Dagmom (QDi. 132). Revizija shodno rezoluciji SB 1822 (2008) završena 21. juna 2010.

QDi. 130Ime: 1: MOHAMED 2: GHASAN 3: ALI 4: ABU DŽES

Ime (u originalnom pismu): ﺲﻴﻫد ﻮﺑأ ﻲﻠﻋ نﺎﺴﻏ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 22. jun 1966. Mesto rođenja: Irbid, Jordan Visoko pouzdani alijasi: a) Jaser Hasan, rođen 1. februara 1966. u Hasmiji b) Abu Ali Abu Mohamed Džes, rođen 1. februara 1966. u Hasmiji v) Mohamed Abu Džes, rođen 1. februara 1966. u Hasmiji, Irak Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: jordanska Broj pasoša: a) Nemačka međunarodna putna isprava 0695982 (istekla) b) Nemačka međunarodna putna isprava 0785146 (važi do 8. aprila 2004) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Nemačka Na listi od: 23. septembra 2003. (lista izmenjena i dopunjena 23. decembra 2008, 11. marta 2010. i 10. juna 2011) Druge informacije: Očevo ime Mouhemad Saleh Hasan. Majčino ime Mariam Hasan, devojačko Čalabia. Povezan s Ismailom Abdalah Sbaitan Šalabijem (QDi. 128), Džamel Mustafom (QDi. 129) i Asrafom Al-Dagmom (QDi. 132). Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 19. januara 2010.

Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999) i 1989 (2011), 29. septembra 2015. godine, odobrio je dolenavedeni unos u Listu sankcija protiv pojedinaca i entiteta Al-Kaide koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1. rezolucije SB UN 2161 (2014), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci

QDi. 375Ime: 1: BUBAKER 2: BEN HABIB 3: BEN AL-HAKIM 4: NEPRIMENJIVO

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1. avgust 1983. Mesto rođenja: Pariz, Francuska Visoko pouzdani alijasi: a) Bubakeur el-Hakim b) Bubaker el Hakim Manje pouzdani alijasi: a) Abou al Moukatel b) Abou al Moukutel v) Abu-Mukatil al-Tunisi Nacionalnost: a) francuska b) tuniska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Sirijska Arapska Republika (od septembra 2015) Na listi od: 29. septembra 2015. Druge informacije: Strani borac, terorista francusko-tuniskog porekla, bori se na strani Islamske države Iraka i Levanta (IDIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115).

QDi. 376Ime: 1: PETER 2: ČERIF 3: NEPRIMENJIVO 4: NEPRIMENJIVO

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 26. avgust 1982. Mesto rođenja: Pariz, Francuska Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: francuska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Al Mukala, Provincija Hadramavt, Jemen Na listi od: 29. septembra 2015. Druge informacije: Član Al Kaide Arabijskog poluostrva (AQAP) (QDe.129). Osuđen u odsustvu na pet godina zatvora u Francuskoj 2012. Tražen od strane francuskih vlasti od 2015.

QDi. 378Ime: 1: MAKSIM 2: HUŠAR 3: NEPRIMENJIVO 4: NEPRIMENJIVO

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 17. mart 1992. Mesto rođenja: Normandija, Francuska Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: Abou Abdalah al Faransi Nacionalnost: francuska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Sirijska Arapska Republika (od septembra 2015) Na listi od: 29. septembra 2015. Druge informacije: Strani borac, terorista francuskog porekla, bori se na strani Islamske države Iraka i Levanta (IDIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115).

Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999) i 1989 (2011), 29. septembra 2015. godine, odobrio je dolenavedeni unos u Listu sankcija protiv pojedinaca i entiteta Al-Kaide koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1. rezolucije SB UN 2161 (2014), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci

QDi. 361Ime: 1: AMRU 2: AL-ABSI 3: NEPRIMENJIVO 4: NEPRIMENJIVO

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: približno 1979. Mesto rođenja: Saudijska Arabija Visoko pouzdani alijasi: a) Amr al Absi b) Abu al Athir Amr al Absi Manje pouzdani alijasi: a) Abu al-Athir b) Abu al-Asir v) Abu Asir g) Abu Amr al Šami d) Abu al Athir al-Šami đ) Abu-Umar al-Absi Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Homs, Sirijska Arapska Republika (lokacija od septembra 2015) Na listi od: 29. septembra 2015. Druge informacije: Član Šuhra saveta Islamske države Iraka i Levanta (IDIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), i zadužen za medije ISIL. Provincijski vođa ISIL-a za Homs od sredine 2014, Sirijska Arapska Republika. Smatra se da je u ISIL-u zadužen za kidnapovanja.

QDi. 369Ime: 1: MU’TASIM 2: JAHJA 3: ’ALI 4: AL-RUMAIŠ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 4. januar 1973. Mesto rođenja: Jedah, Saudijska Arabija Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: a) Rajhanah b) Abu-Rajhanah v) Handalah g) Abu-Rajhanah al-’Ansari al-Jedavi Nacionalnost: jemenska Broj pasoša: jemenski pasoš broj 01055336 Nacionalni identifikacioni broj: saudijski strani registracioni broj 2054275397, izdat 22. jula 1998. Adresa: neprimenjivo Na listi od: 29. septembra 2015. Druge informacije: Obezbeđuje finansijsku pomoć i strane borace za Islamsku državu Iraka i Levanta, koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115). Član Al Kaide Arapskog poluostrva (AQAP) (QDe.129), najkasnije od juna 2014.

QDi. 370Ime: 1: TARAD 2: MOHAMAD 3: ALDŽARBA 4: NEPRIMENJIVO

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 20. novembar 1979. Mesto rođenja: Irak Visoko pouzdan alijas: Tarad Aldžarba Manje pouzdan alijas: Abu-Muhamad al-Šimali Nacionalnost: saudijska Broj pasoša: saudijski pasoš broj E704088, izdat 26. avgusta 2003. (istekao 2. jula 2008) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 29. septembra 2015. Druge informacije: Od aprila 2015. granični emir Islamske države Iraka i Levanta (ISIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), i od sredine 2014. vođa ISIL-a za operacije van Sirijske Arapske Republike i Iraka. Obezbeđuje putovanja perspektivnim borcima, iz Australije, Evrope i Bliskog istoka, iz Turske u Sirijsku Arapsku Republiku. Od 2014. vodi ISIL-ovu gostinjsku kuću u Azazu, Sirijska Arapska Republika.

QDi. 373Ime: 1: LAVDRIM 2:MUHAKSERI 3: NEPRIMENJIVO 4: NEPRIMENJIVO

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 3. decembar 1989. b) oko 1987. Mesto rođenja: Kakanik/Kacanik Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: a) Abu Abdulah al Kosova b) Abu Abdalah al-Kosovi v) Abu Abdalah al-Kosovo Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Sirijska Arapska Republika (od septembra 2015) Na listi od: 29. septembra 2015. Druge informacije: Kosovski albanac, teroristički borac na strani Islamske države Iraka i Levanta (ISIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115). Tražen od strane INTERPOL-a.

B. Entiteti i druge grupe

QDe. 150 Ime: MUDŽAHIDIN INDONEŽANSKI TIMUR (MIT)

Alijasi: a) Mujahidin Istočne Indonezije b) Istočna Indonezija Mudžahiden v) Mudžahidin Indonezija Timor g) Mudžahidin Indonezija Barat (MIB) d) Mudžahidin zapadne Indonezije Ranije poznat kao: neprimenjivo Adresa: Indonezija  Na listi od: 29. septembra 2015. Druge informacije: Teroristička grupa povezana sa Islamskom državom Iraka i Levanta (IDIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), Džemah Islamijah (JI) (QDe.092) i Džemah Anšorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Deluje na Javi i Sulavesi, Indonezija i takođe je aktivna u istočnim indonežanskim provincijama. Vođa organizacije je Abu Vardah, poznat kao Santoso (ne nalazi se na listi).

QDe.151 Ime: JUND AL-KILAFAH U ALŽIRU (JAK-A)

Alijasi: a) Jund al Kalifa b) Jund al-Kilifah fi Ard al-Džaza`ir v) Jund al Kalifa fi Ard al-Džazajer g) Vojnici kalifata u Alžiru d) Vojnici alžirskog kalifata đ) Vojnici kalifata alžirske zemlje Ranije poznat kao: neprimenjivo Adresa: Kabilski region, Alžir  Na listi od: 29. septembra 2015. Druge informacije: Nastala 13. septembra 2014. Najpoznatija po otmici i obezglavljenju francuskog državljanina Erv Gurdela. Preuzeli odgovornost za napade na policiju i žandarmeriju u Alžiru, nastavljaju da planiraju napade.

Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999) i 1989 (2011), 30. septembra 2015. godine, odobrio je dolenavedeni unos u Listu sankcija protiv pojedinaca i entiteta Al-Kaide koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1. rezolucije SB UN 2161 (2014), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. PojedinciQDi. 357Ime: 1: ASEL 2: MUTHANA 3: NEPRIMENJIVO 4: NEPRIMENJIVOZvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 22 novembar 1996. Mesto rođenja: Kardif, Velika Britanija Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje poznat alijas:  neprimenjivo Nacionalnost: britanska Broj pasoša: britanski pasoš broj 516088643, izdat 7. januara 2014. (ističe 7. januara 2024) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od februara 2014) b) Ujedinjeno Kraljevstvo (prethodna adresa)  Na listi od: 30 septembra 2015. Druge informacije: Strani borac, terorista, bori se na strani Islamske države u Iraku i Levantu, koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), u Sirijskoj Arapskoj Republici. Tražen od strane britanskih vlasti. Fizički opis: boja kose: braon/crna.

Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999) i 1989 (2011), 2. oktobra 2015. godine, odobrio je dolenavedeni unos u Listu sankcija protiv pojedinaca i entiteta Al-Kaide koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1. rezolucije SB UN 2161 (2014), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A.PojedinciQDi. 363 Ime: 1: MAGHOMED 2: MAGHOMEDZAKIROVIČ 3: ABDURAHAMANOV 4: NEPRIMENJIVOIme (u originalnom pismu): Abdurahmanov Magomed Magomedzakirovič

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 24. novembar 1974. Mesto rođenja: Kadžalmahi selo, oblast Levašinski, Republika Dagestan, Ruska Federacija Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: a) Abu Banat (u originalu: Abu Banat) b) Abu al Banat (u originalu: Abu alь Banat) Nacionalnost: ruska Broj pasoša: ruski pasoš za putovanja u inostranstvo, broj pasoša 515458008 (ističe 30. maja 2017) Nacionalni identifikacioni broj: ruski nacionalni pasoš broj 8200203535 Adresa: a) Turska (moguća lokacija) b) Sirijska Arapska Republika (prethodna potvrđena lokacija od septembra 2012) Na listi od: 2. oktobra 2015. Druge informacije: Od avgusta 2015, vođa Džemat Abu-Banat terorističke grupe, koja je deo Islamske države u Iraku i Levantu (ISIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku(DQe.115), i deluje na periferiji Sirijske Arapske Republike u gradovima Alep i Idlib, bavi se iznuđivanjem, otmicama i javnim pogubljenjinjama  lokalnih Sirijaca. Fizički opis: boja očiju: braon, boja kose: tamna, vilica: jaka, prav nos visina: 180-185 cm, govori ruski, engleski i arapski. Tražen od strane ruskih vlasti zbog terorističkih akata počinjenih na ruskoj teritoriji. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

QDi. 364 Ime: 1: ISLAM 2: SEIT-UMAROVIČ 3: ATABIEV 4: NEPRIMENJIVOIme (originalnom pismu): Islam Seit-Umarovič Atabiev

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 29. septembar 1983. Mesto rođenja: Ust-Džeguta, Republika Karačajevo-Čerkezija, Ruska Federacija Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: a) Abu Džihad ( ime u originalu: Abu Džihad) Nacionalnost: ruska Broj pasoša: ruski pasoš za putovanje u inostranstvo broj 620169661 Nacionalni identifikacioni broj: ruski nacionalni pasoš broj 9103314932, izdat je 15. avgusta 2003. (izdat od strane uprave Savezne migracione službe Ruske Federacije za Republiku Karačaevo-Čerkezija) Adresa: a) Moskovski mikroreon 6, stan broj 96, Ust-Džeguta, Republika Karačajevo-Čerkeska, Ruska Federacija b) Sirijska Arapska Republika (od avgusta 2015) v) Irak (moguća alternativna lokacija od avgusta 2015) Na listi od: 2. oktobra 2015. Druge informacije: Od avgusta 2015, emir za militante sa ruskog govornog područja  Islamske države Iraka i Levanta (ISIL), koja se na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115). Kontroliše  gradove Al Dana i Idlib, u  Sirijskoj Arapskoj Republici kao šef ISIL-a. Tražen od strane ruskih vlasti za terorističke zločine počinjene na ruskoj teritoriji. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

QDi. 365 Ime: 1: AHMED 2: RAŽAPOVIČ 3: ČATAEV 4: NEPRIMENJIVOIme (u originalnom pismu):Ahmed Ražapovič Čataev

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 14. jul 1980. Mesto rođenja: Vedeno selo, Vedenska oblast, Republika Čečenija, Ruska Federacija Visoko pouzdani alijasi: a) Ahmad Šišani (u originalu: Ahmad Šišani) b) David Majer (ruski: David Maйer) b) Eljmir Sene (u originalu: Эlьmir Sene) Manje pouzdan alijas: a) Odnorukij (u originalu: Odnorukiй) Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: ruski nacionalni pasoš broj 9600133195, izdat u Vedenskoj oblasti, Republike Čečenije, Ruske Federacije (izdat od strane Odeljenja unutrašnjih poslova) Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od avgusta 2015) b) Irak (moguća alternativa lokacija od avgusta 2015) Na listi od: 2. oktobra 2015. Druge informacije: Od avgusta 2015, je jedan od lidera Islamske države u Iraku i Levantu (ISIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), komanduje neposredno sa 130 militanata. Fizički opis: boja očiju: braon, boja kose: crna, vilica: čvrsta; karakteristike: ovalnog lica, brada, bez desne ruke i leve noge, govori ruski, čečenski i eventualno nemački i arapski. Tražen od strane ruskih vlasti za terorističke zločine počinjene na ruskoj teritoriji. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

QDi. 366 Ime: 1: TARHAN 2: ISMAILOVIČ 3: GAZIEV 4: NEPRIMENJIVO

Ime (u originalnom pismu): Tarhan Ismailovič Gaziev

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 11. novembar 1965. Mesto rođenja: Bugaroj selo, Itum-Kalinski oblast, Republika Čečenija, Ruska Federacija Visoko pouzdani alijasi: a) Ramzan Oduev (u originalu: Ramzan Oduev) b) Tarhan Isaevič Gaziev (u originalu: Tarhan Isaevič Gaziev), v) Husan Isaevič Gaziev (u originalu: Husan Isaevič Gaziev) g) Umar Sulimov (u originalu: Umar Sulimov) Manje pouzdan alijas: a) Vainah (u originalu: Vaйnah) b) Sever (u originalu: Sever) v) Abu Bilal (u originalu: Abu-Bilal) g) Abu Jasir (u originalu: Abu Яsir) d) Abu Jasim (u originalu: Abu Яsim) đ) Husan (u originalu: Husan) Nacionalnost: (nije registrovan kao građanin Ruske Federacije) Broj pasoša: ruski pasoš za putovanje u inostranstvo broj 620169661 Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od avgusta 2015); b) Irak (moguća alternativna lokacija od avgusta 2015) Na listi od: 2. oktobra 2015. Druge informacije: Od avgusta 2015, vodi Džamat Tarhan, terorističku grupu koja je deo Islamske države u Iraku i Levantu, koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115). Tražen od strane ruskih vlasti za terorističke zločine počinjene na ruskoj teritoriji. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

QDi. 367 Ime: 1: ZAURBEK 2: SALIMOVIČ 3: GUČAEV 4: NEPRIMENJIVOIme (u originalnom pismu): Zaurbek Salimovič Gučaev

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 7. septembar 1975. Mesto rođenja: Selo Čegem-1, Čegemska oblast, Republika Kabardino-Balkaria, Ruska Federacija Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: a) Bač (u originalu: Bэč) b) Fakih (u originalu: Fakih) v) Vostočnij (u originalu: Vostočnый) g) Musliman (u originalu: Muslim) d) Aziz (u originalu: Aziz) đ) Abdul Aziz (u originalu: Abul Aziz) Nacionalnost: ruska Broj pasoša: ruski pasoš za putovanje u inostranstvo broj 622641887 Nacionalni identifikacioni broj: ruski nacionalni pasoš broj 8304661431 Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od avgusta 2015) b) Irak (moguća alternativna lokacija od avgusta 2015) Na listi od: 2. oktobra 2015. Druge informacije: Od avgusta 2015. jedan od lidera Vojske iseljenika i pristalica (QDe.148). Tražen od strane ruskih vlasti za terorističke zločine počinjene na ruskoj teritoriji. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

QDi. 368 Ime: 1: ŠAMIL 2: MAGOMEDOVIČ 3: IZMAILOV 4: NEPRIMENJIVOIme (u originalnom pismu): Šamilь Magomedovič Izmaйlov

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 29. oktobar 1980. Mesto rođenja: Astrakhan, Ruska Federacija Visoko pouzdan alijas: Šamil Magomedovič Aliev (u originalu: Šamilь Magomedovič Aliev) Manje pouzdan alijas: Abu Hanifa (u originalu: Abu Hanifa) Nacionalnost: ruska Broj pasoša: ruski pasoš za putovanje u inostranstvo broj 514448632, izdat 8. septembra 2010, u Aleksandriji, Egipat (izdat od strane Generalnog konzulata Ruske Federacije) Nacionalni identifikacioni broj: ruski nacionalni pasoš broj 1200075689, izdat 15. decembra 2000. (izdat od strane Ruske Federacije) Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od avgusta 2015) b) Irak (moguća alternativna lokacija od avgusta 2015) Na listi od: 2. oktobra 2015. Druge informacije: Od avgusta 2015, vođa Džamat Ebu Hanife, terorističke grupe koja je deo Al-Nusrah fronta za narod Levanta (QDe.137). Fizički opis: boja očiju: braon, boja kose: crna, vilica: tanka, visina 175-180 cm. karakteristike: dugo lice, govorna mana. Tražen od strane ruskih vlasti za terorističke zločine počinjene na ruskoj teritoriji. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

On 21 September 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) approved the addition of the entries specified below to its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A.  Individuals

QDi.379 Name: 1: ABD AL-AZIZ 2: ADAY 3: ZIMIN 4: AL-FADHIL

Name (original script): عبدالعزیز عدي زمین الفضیل

Title: na Designation: na DOB: 27 Aug. 1981 POB: Kuwait Good quality a.k.a.: a) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli d) Abdalaziz Ad’ai Samin Fadhli al-Fadhali Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification no.: 281082701081 Address: na Listed on: 21 Sept. 2015 Other information: Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) and Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129).

QDi.380 Name: 1: ABD AL-LATIF 2: BIN ABDALLAH 3: SALIH MUHAMMAD 4: AL-KAWARI

Name (original script): عبداللطیف بن عبدلله صالح محمد الكواري

Title: na Designation: na DOB: 28 Sept. 1973 POB: na Good quality a.k.a.: a) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari b) Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari e) Abu Ali al-Kawari Low quality a.k.a.: na Nationality: Qatari Passport no.: a) Qatari passport number 01020802 b) Qatari passport number number 00754833 issued on 20 May 2007 c) Qatari passport number 00490327 issued on 28 July 2001 National identification no.: Qatari identity card number 27363400684 Address: Al-Laqtah, Qatar Listed on: 21 Sept. 2015 Other information: Qatar-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004).

QDi.381 Name: 1: HAMAD 2: AWAD 3: DAHI SARHAN 4: AL-SHAMMARI

Name (original script): حمد عوض ضاحي سرحان الشمري  

Title: na Designation: na DOB: 31 Jan. 1984 POB: na Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abu Uqlah al-Kuwaiti Nationality: Kuwaiti Passport no.: Kuwaiti passport number 155454275 National identification no.: Kuwaiti identity card number 284013101406 Address: na Listed on: 21 Sept. 2015 Other information: Kuwait-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Qaida (QDe.004) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

QDi.382 Name: 1: SA’D 2: BIN SA’D 3: MUHAMMAD SHARIYAN 4: AL-KA’BI

Name (original script): سعد بن سعد محمد شریان الكعبي

Title: na Designation: na DOB: 15 Feb. 1972 POB: na Good quality a.k.a.: a) Sa’d bin Sa’d Muhammad Shiryan al-Ka’bi b) Sa’d Sa’d Muhammad Shiryan al-Ka’bi c) Sa’d al-Sharyan al-Ka’bi Low quality a.k.a.: a) Abu Haza’ b) Abu Hazza’ c) Umar al-Afghani d) Abu Sa’d e) Abu Suad Nationality: Qatari Passport no.: Qatari passport number 00966737 National identification no.: na Address: na Listed on: 21 Sept. 2015 Other information: Qatar-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

On 28 September 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) approved the addition of the entries specified below to its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

QDi.356 Name: 1: AQSA 2: MAHMOOD 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 11 May 1994 POB: Glasgow, Scotland, United Kingdom Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Umm Layth Nationality: British Passport no.: British passport number 720134834, issued on 27 Jun. 2012 (expires on 27 Jun. 2022) National identification: na Address: a) Syrian Arab Republic (as at Nov. 2013) b) United Kingdom (previous address) Listed on: 28 Sept. 2015 Other information: Recruiter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic, and a key figure in the Al-Khanssaa brigade, a female ISIL brigade established in Al-Raqqa to enforce ISIL’s interpretation of Sharia law. Sex: female. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.358 Name: 1: NASSER 2: AHMED 3: MUTHANA: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 29 Apr.1994 POB: Heath, Cardiff, United Kingdom Good quality a.k.a.: Nasir Muthana Low quality a.k.a.: a) Abdul Muthana b) Abu Muthana c) Abu Al-Yemeni Muthana d) Abu Muthanna Nationality: British Passport no.: British passport number 210804241, issued on 27 Jul. 2010 (expires on 27 Jul. 2020) National identification no.: na Address: a) Syrian Arab Republic (as at Nov. 2013) b) United Kingdom (previous address until Nov. 2013) Listed on: 28 Sept. 2015 Other information: Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic.  Wanted by the authorities of the United Kingdom.  Physical description: hair colour: brown/black.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.359. Name: 1: OMAR 2: ALI 3: HUSSAIN 4: na

Title: na Designation: na DOB: 21 Mar.1987 POB: High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abu-Sa’id Al Britani  Nationality: British Passport no.: British passport number 205939411, issued on 21 Jul. 2004 (expired on 21 Apr. 2015) National identification no.: na Address: a) Syrian Arab Republic (as at Jan. 2014) b) United Kingdom (previous address until Jan. 2014) Listed on: 28 Sept. 2015 Other information: Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic.  Physical description: eye colour: brown; hair colour: brown/black.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.360 Name: 1: SALLY-ANNE 2: FRANCES 3: JONES 4: na

Title: na Designation: na DOB: 17 Nov.1968 POB: Greenwich, Greater London, United Kingdom Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Umm Hussain al-Britani b) Sakinah Hussain Nationality: British Passport no.: British passport number 519408086, issued on 23 Sep. 2013 (expires on 23 Sep. 2023) National identification no.: na  Address: a) Syrian Arab Republic (as at 2013) b) United Kingdom (previous location until 2013) Listed on: 28 Sept. 2015 Other information: Recruiter for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic. Sex: female. Husband’s name is: Junaid Hussain.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

On 28 September 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities removed the names below from the Al-Qaida Sanctions List.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) no longer apply to the names set out below.

A. Individuals

QDi.128 Name: 1: ISMAIL 2: ABDALLAH 3: SBAITAN 4: SHALABIName (original script): اسماعيل عبد لله سبيدان شلبي

Title: na Designation: na DOB: 30 Apr. 1973 POB: Beckum, Germany Good quality a.k.a.: a) Ismain Shalabe, born 30 Apr. 1973 in Beckum b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, born 30 Apr. 1973 in Beckum Low quality a.k.a.: na Nationality: Jordanian of Palestinian origin Passport no: a) (Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no. E778675, issued in Rusaifah on 23 Jun. 1996, valid until 23 Jun. 2001) b) (Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no. H401056, JOR 9731050433, issued on 11 Apr. 2001, valid until 10 Apr. 2006) National identification no: na Address: Germany Listed on: 23 Sep. 2003 (amended on 10 Jun. 2011) Other information: Father’s name is Abdullah Shalabi.  Mother’s name is Ammnih Shalabi. Associated with Djamel Moustfa (QDi.129), Mohamed Abu Dhess (QDi.130) and Aschraf al-Dagma (QDi.132).  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QDi.130 Name: 1: MOHAMED 2: GHASSAN 3: ALI 4: ABU DHESSName (original script): محمد غسان علي أبو دهيس

Title: na Designation: na DOB: 22 Jun. 1966 POB: Irbid, Jordan Good quality a.k.a.: a) Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmija c) Mohamed Abu Dhess, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq Low quality a.k.a.: na Nationality: Jordanian Passport no: a) German International Travel Document 0695982 (expired) b) German International Travel Document 0785146 (valid until 8 Apr. 2004) National identification no: na Address: Germany Listed on: 23 Sep. 2003 (amended on 23 Dec. 2008, 11 Mar. 2010, 10 Jun. 2011) Other information: Father’s name is Mouhemad Saleh Hassan.  Mother’s name is Mariam Hassan, neé Chalabia.  Associated with Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (QDi.128), Djamel Moustfa (QDi.129) and Aschraf Al-Dagma (QDi.132).  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 19 Jan. 2010.

On 29 September 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) approved the addition of the entries specified below to its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

QDi.375 Name: 1: BOUBAKER 2: BEN HABIB 3: BEN AL-HAKIM 4: na

Title: na Designation: na DOB: 1 Aug. 1983 POB: Paris, France Good quality a.k.a.: a) Boubakeur el-Hakim b) Boubaker el Hakim Low quality a.k.a.: a) Abou al Moukatel b) Abou Mouqatel c) Abu-Muqatil al-Tunisi Nationality: a) French b) Tunisian Passport no.: na National identification no.: na Address: Syrian Arab Republic (as at Sep. 2015) Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: French-Tunisian foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

QDi.376 Name: 1: PETER 2: CHERIF 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 26 Aug. 1982 POB: Paris, France Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: French Passport no.: na National identification no.: na Address: Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129).  Convicted in absentia to five years in prison in France in 2012.  Wanted by French authorities as of 2015.

QDi.378 Name: 1: MAXIME 2: HAUCHARD 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 17 Mar. 1992 POB: Normandy, France Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abou Abdallah al Faransi Nationality: French Passport no.: na National identification no.: na Address: Syrian Arab Republic (as at Sep. 2015) Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: French foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

On 29 September 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) approved the addition of the entries specified below to its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

QDi.361 Name: 1: AMRU 2: AL-ABSI 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: approximately 1979 POB: Saudi Arabia Good quality a.k.a.: a) Amr al Absi b) Abu al Athir Amr al Absi Low quality a.k.a.: a) Abu al-Athir b) Abu al-Asir c) Abu Asir d) Abu Amr al Shami e) Abu al-Athir al-Shami f) Abu-Umar al-Absi Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: Homs, Syrian Arab Republic (location as at Sep. 2015) Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Shura council member of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) and in charge of ISIL’s media arm.  ISIL’s provincial leader for Homs, Syrian Arab Republic as of mid-2014.  Dubbed as the ISIL’s “kidnapper-in-chief”.

QDi.369 Name: 1: MU’TASSIM 2: YAHYA 3: ‘ALI 4: AL-RUMAYSH

Title: na Designation: na DOB: 4 Jan. 1973 POB: Jeddah, Saudi Arabia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Rayhanah b) Abu-Rayhanah c) Handalah d) Abu-Rayhanah al-‘Ansari al-Jeddawi Nationality: Yemeni Passport no.: Yemeni passport number 01055336 National identification no.: Saudi Arabian alien registration number 2054275397, issued on 22 Jul. 1998. Address: na Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Financial and foreign fighter facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).  Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129) since at least Jun. 2014.

QDi.370 Name: 1: TARAD 2: MOHAMMAD 3: ALJARBA 4: na

Title: na Designation: na DOB: 20 Nov. 1979 POB: Iraq Good quality a.k.a.: Tarad Aljarba Low quality a.k.a.: Abu-Muhammad al-Shimali Nationality: Saudi Arabian Passport no.: Saudi Arabian passport number E704088, issued on 26 Aug. 2003 (expired on 2 Jul. 2008) National identification no.: na Address: na Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Border emir of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115) as of Apr. 2015, and ISIL’s leader for operations outside of the Syrian Arab Republic and Iraq as of mid-2014.  Facilitated the travel from Turkey to the Syrian Arab Republic of prospective ISIL fighters from Australia, Europe, and the Middle East.  Managed ISIL’s guesthouse in Azaz, Syrian Arabic Republic as of 2014.

QDi.373 Name: 1: LAVDRIM 2: MUHAXHERI 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: a) 3 Dec. 1989 b) approximately 1987 POB: Kaqanik/Kacanik Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abu Abdullah al Kosova b) Abu Abdallah al-Kosovi c) Abu Abdallah al-Kosovo Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na  Address: Syrian Arab Republic (location as at Sep. 2015) Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Kosovar Albanian terrorist fighter in Syrian Arab Republic and unit leader of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).  Wanted by INTERPOL.

B. Entities and other groups

QDe.150 Name: MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)

A.k.a.: a) Mujahidin of Eastern Indonesia b) East Indonesia Mujahideen c) Mujahidin Indonesia Timor d) Mujahidin Indonesia Barat (MIB) e) Mujahidin of Western Indonesia F.k.a.: na Address: Indonesia Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Terrorist group linked to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), Jemaah Islamiyah (JI) (QDe.092), and Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133).  Operates in Java and Sulawesi, Indonesia and also active in Indonesia’s eastern provinces.  Its leader is Abu Wardah, a.k.a. Santoso (not listed).

QDe.151 Name: JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)

A.k.a.: a) Jund al Khalifa b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza’ir c) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer d) Soldiers of the Caliphate in Algeria e) Soldiers of the Caliphate of Algeria f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria F.k.a.: na Address: Kabylie region, Algeria Listed on: 29 Sept. 2015 Other information: Emerged on 13 September 2014.  Most known for its abduction and subsequent beheading of French national Herve Gourdel.  Claimed responsibility for attacking police and gendarmes in Algeria and continued planning future attacks.

On 30 September 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) approved the addition of the entry specified below to its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

QDi.357 Name: 1: ASEEL 2: MUTHANA 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 22 Nov. 1996 POB: Cardiff, United Kingdom Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: British Passport no.: British passport number 516088643, issued 7 Jan. 2014 (expires on 7 Jan. 2024) National identification: na Address: a) Syrian Arab Republic (as at Feb. 2014) b) United Kingdom (previous address) Listed on: 30 Sept. 2015 Other information: Foreign terrorist fighter with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in the Syrian Arab Republic.  Wanted by the authorities of the United Kingdom.  Physical description: hair colour: brown/black.

On 2 October 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) approved the addition of the entries specified below to its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

QDi.363 Name: 1: MAGHOMED 2: MAGHOMEDZAKIROVICH 3: ABDURAKHMANOV 4: naName (original script): Abdurahmanov Magomed Magomedzakirovič 

Title: na Designation: na DOB: 24 Nov. 1974 POB: Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District, Republic of Dagestan, Russian Federation Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abu Banat (original script: Abu Banat b) Abu al Banat (original script: Abu alь Banat) Nationality: Russian Passport no.: Russian foreign travel passport number 515458008 (expires 30 May 2017) National identification no.: Russian national passport number 8200203535 Address: a) Turkey (possible location) b) Syrian Arab Republic (previous confirmed location since Sep. 2012) Listed on: 2 Oct. 2015 Other information: As at Aug. 2015, leader of Jamaat Abu Banat terrorist group, which forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), and operates on the outskirts of Syrian Arab Republic cities Aleppo and Idlib, extorting funds from and carrying out kidnappings and public executions of local Syrians.  Physical description: eye colour brown, hair colour: dark, build: strong, straight nose, height: 180-185 cm, speaks Russian, English, Arabic.  Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.364 Name: 1: ISLAM 2: SEIT-UMAROVICH 3: ATABIEV 4: naName (original script): Islam Seit-Umarovič Atabiev

Title: na Designation: na DOB: 29 Sep. 1983 POB: Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abu Jihad (original script: Abu Džihad) Nationality: Russian Passport no.: Russian foreign travel passport number 620169661 National identification no.: Russian national passport number 9103314932, issued on 15 Aug. 2003 (issued by Department of the Federal Migration Service of the Russian Federation for the Republic Karachayevo-Cherkessia) Address: a) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation b) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) c) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 Other information: As at Aug. 2015, emir of Russian-speaking militants of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Controls the Syrian Arab Republic cities of Al Dana and Idlib as an ISIL chief.  Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.365 Name: 1: AKHMED 2: RAJAPOVICH 3: CHATAEV 4: naName (original script): Ahmed Ražapovič Čataev

Title: na Designation: na DOB: 14 Jul. 1980 POB: Vedeno Village, Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation Good quality a.k.a.: a) Akhmad Shishani (original script: Ahmad Šišani) b) David Mayer (Russian script: David Maйer) d) Elmir Sene (original script: Эlьmir Sene) Low quality a.k.a.: a) Odnorukiy (original script: Odnorukiй) Nationality: na Passport no.: na National identification no.: Russian national passport number 9600133195, issued in Vedensiky District, Republic of Chechnya, Russian Federation (issued by Department of Internal Affairs) Address: a) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 Other information: As at Aug. 2015, one of the leaders of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), commanding directly 130 militants.  Physical description: eye colour: brown, hair colour: black, build: solid; distinguishing marks: oval face, beard, missing a right hand and left leg, speaks Russian, Chechen and possibly German and Arabic.  Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.366 Name: 1: TARKHAN 2: ISMAILOVICH 3: GAZIEV 4: naName (original script): Tarhan Ismailovič Gaziev

Title: na Designation: na DOB: 11 Nov. 1965 POB: Bugaroy Village, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation Good quality a.k.a.: a) Ramzan Oduev (original script: Ramzan Oduev) b) Tarkhan Isaevich Gaziev (original script: Tarhan Isaevič Gaziev) c) Husan Isaevich Gaziev (original script: Husan Isaevič Gaziev) d) Umar Sulimov (original script: Umar Sulimov) Low quality a.k.a.: a) Wainakh (original script: Vaйnah) b) Sever (original script Sever) c) Abu Bilalal (original script: Abu-Bilal) d) Abu Yasir (original script: Abu Яsir) e) Abu Asim (original script: Abu Яsim) f) Husan (original script: Husan) Nationality: (Not registered as a citizen  of the Russian Federation) Passport no.: Russian foreign travel passport number 620169661 National identification no.: na Address: a) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 Other information: As at Aug. 2015, leads Jamaat Tarkhan, a terrorist group that forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).  Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.367 Name: 1: ZAURBEK 2: SALIMOVICH 3: GUCHAEV 4: naName (original script): Zaurbek Salimovič Gučaev

Title: na Designation: na DOB: 7 Sep. 1975 POB: Chegem-1 Village, Chegemskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria, Russian Federation Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Bach (original script: Bэč) b) Fackih (original script: Fakih) c) Vostochniy (original script: Vostočnый) d) Muslim (original script: Muslim) e) Aziz (original script: Aziz) f) Abdul Aziz (original script: Abul Aziz)

Nationality: Russian Passport no.: Russian foreign travel passport number 622641887 National identification no.: Russian national passport number 8304661431 Address: a) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 Other information: As at Aug. 2015, one of the leaders of the Army of Emigrants and Supporters (QDe.148).  Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.368 Name: 1: SHAMIL 2: MAGOMEDOVICH 3: ISMAILOV 4: naName (original script): Šamilь Magomedovič Izmaйlov

Title: na Designation: na DOB: 29 Oct. 1980 POB: Astrakhan, Russian Federation Good quality a.k.a.: Shamil Magomedovich Aliev (original script: Šamilь Magomedovič Aliev) Low quality a.k.a.: Abu Hanifa (original script: Abu Hanifa) Nationality: Russian Passport no.: Russian foreign travel passport number 514448632, issued on 8 Sep. 2010, issued in Alexandria, Egypt (issued by Consulate General of the Russian Federation) National identification no.: Russian national passport number 1200075689, issued on 15 Dec. 2000 (issued by Russian Federation) Address: a) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 Other information: As at Aug. 2015, leader of Jamaat Abu Hanifa, a terrorist group that is part of the Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).  Physical description: eye colour: brown, hair colour: black, build: slim, height 175-180 cm.  Distinguishing marks: long face, speech defect.  Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Ostavite komentar