Rešenje o dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS” broj 29/15), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

o dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16 i 47/16), u listi označenih lica utvrđuju se dopune, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene dopune liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337- 5065/2016

U Beogradu, 31. maja 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

20. aprila 2016. godine, Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) odobrio je dolenavedene unose u Listu sankcija za ISIL (Daeš) i Al Kaidu protiv pojedinaca, grupa, preduzeća i entiteta koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci povezani sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 391 Ime: 1: TURKI 2: MUBARAK 3: ABDULAH 4: AHMAD AL-BINALI

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datumrođenja: 3. septembar 1984. Mestorođenja: Al Muharak, Bahrein Visokopouzdanialijasi: a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali b) Turki Mubarak al Binali v) Turki al-Benali g) Turki al-Binali Manjepouzdanialijasi: a) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari b) Abu Bakr al-Athari v) Abu Hazm al Salafi g) Abu Hudhayfa al-Bahrajni d) Abu Khuzayma al-Mudari đ) Abu Sufjan al-Sulami e) Abu Dergham ž) Abu Human al-Athari Nacionalnost: bahreinska (državljanstvo oduzeto januara 2015) Broj pasoša: a) bahreinski pasoš broj 2231616 (izdat 2. januara 2013, ističe 2. januara 2023) b) bahreinski pasoš broj 1272611 (prethodni, izdat 1. aprila 2003) Nacionalni identifikacioni broj: 840901356 Adresa: neprimenjivo Na listi od: 20. aprila 2016. Druge informacije: Od sredine maja 2015. godine šef za politiku poštovanja religije i osoba koja se bavi regrutacijom stranih terorističkih boraca za Islamsku državu Iraka i Levanta (ISIL), koja se na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115).

QDi. 392 Ime: 1: FAJZAL 2: AHMAD 3: BIN ALI 4: AL-ZAHRANI

Ime u originalu: فيصل احمد بن علي الزهراني

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 19. januar 1986. Mesto rođenja: neprimenjivo Visoko pouzdan alijas: Faisal Ahmed Ali Alzahrani Manje pouzdani alijasi: a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani Nacionalnost: saudijska Broj pasoša: a) pasoš Saudijske Arabije broj K142736 (izdat 14. jula 2011. u Al-Kafji, Saudijska Arabija) b) pasoš Saudijske Arabije broj G579315 Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Sirijska Arapska Republika Na listi od: 20. aprila 2016. Druge informacije: Bio je glavni zvaničnik odeljenja za naftu i gas Islamske države Iraka i Levanta (ISIL), koja se na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), za upravu Al Barakah, Sirijska Arapska Republika, od maja 2015.

QDi. 393 Ime: 1: TUAH 2: FEBRIVANSJAH

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datumrođenja: 18. februar 1968. Mestorođenja: Džakarta, Indonezija Visoko pouzdani alijasi: a) Tuah Febrivansjah bin Arif Hasrudin b) Tuvah Febrivansah v) Muhammad Fachri g) Muhammad Fachria d) Muhammad Fachrj Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: indonežanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: indonežanska nacionalna identifikaciona kartica broj 09.5004.180268.0074 Adresa: Jalan Baru LUK, broj 1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaja, Setu podoblast, Pamulang oblast, Tangerang Selatan, Banten pokrajina, Indonezija Na listi od: 20. aprila 2016. Druge informacije: Lider organizacije bazirane u Indoneziji, koja se javno zaklela na vernost Islamskoj državi Iraka i Levanta (ISIL), koja se na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115). Pružao pomoć ISIL-u u domenu regrutacije, prikupljanja sredstava i putovanja. Od 21. marta 2015. godine pritvoren u Indoneziji od strane indonežanskih vlasti pod optužbom za vršenje krivična dela u vezi sa terorizmom.

QDi. 394 Ime: 1: HUSAJN 2: JUAJTHINI

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datumrođenja: 3. maj 1977. Mestorođenja: Nuseirat izbeglički kamp, Gaza, Palestinske teritorije Visoko pouzdani alijasi: a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni b) Husajn Muhammad al-Juajthini v) Husajn Muhammad Husajn al-Juajthini g) Husajn Muhamad Husajn al-Juajthini d) Husajn Muhammad Husajn Juajthini Manje pouzdan alijas: Abu Muath al-Juaitni Nacionalnost: palestinska Broj pasoša: 0363464 (izdat od strane palestinskih vlasti) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Gaza, Palestinske teritorije Na listi od: 20. aprila 2016. Druge informacije: Veza između Islamske države Iraka i Levanta (ISIL), koja se na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), čiji je vođa Abu Bakr al-Bagdadi, koji se na listi nalazi kao Ibrahim Avad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarai (QDi. 299), i naoružanih grupa u Gazi. Koristio novac kako bi oformio prisustvo ISIL-a u Gazi.

QDi. 395 Ime: 1: MUHAMMAD 2: SHOLEH 3: IBRAHIM

Zvanje: Ustad Označenje: neprimenjivo Datumrođenja: septembar 1958. Mestorođenja: Demak, Indonezija Visokopouzdanialijasi a) Mohammad Sholeh Ibrahim b) Muhammad Sholeh Ibrohim v) Muhammad Soleh Ibrahim g) Sholeh Ibrahim d) Muh Sholeh Ibrahim Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: indonežanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 20. aprila 2016. Druge informacije: Od 2014. godine služio je kao vršilac dužnosti emira Džemah Anšorut Tauhida (DŽAT) (QDe.133) i podržavao je Islamsku državu Iraka i Levanta (ISIL), koja se na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115).

On 20 April 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh) and Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entries specified below to its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.391 Name: 1: TURKI 2: MUBARAK 3: ABDULLAH 4: AHMAD AL-BINALI

Title: na Designation: na DOB: 3 Sep. 1984 POB: Al Muharraq, Bahrain Good quality a.k.a.: a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali  b) Turki Mubarak al-Binali c)  Turki al-Benali d) Turki al-Binali Low quality a.k.a.: a) Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari b) Abu Bakr al-Athari c) Abu Hazm al-Salafi d) Abu Hudhayfa al-Bahrayni e) Abu Khuzayma al-Mudari f) Abu Sufyan al-Sulami g) Abu Dergham h) Abu Human al-Athari Nationality: Bahrain (citizenship revoked in Jan. 2015)  Passport no.: a) Bahraini passport number 2231616 (issued on 2 Jan. 2013, expires on 2 Jan. 2023) b) Bahraini passport number 1272611 (previous, issued on 1 Apr. 2003)   National identification no.: 840901356 Address: na Listed on: 20 April 2016 Other information: Head of religious compliance police and a recruiter of foreign terrorist fighters for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of mid-May 2015.

QDi.392 Name: 1: Faysal 2: Ahmad 3: Bin Ali 4: al-ZahraniOriginal Script: فيصل احمد بن علي الزهرانيTitle: na Designation: na DOB: 19 Jan. 1986 POB: na Good quality a.k.a.: a) Faisal Ahmed Ali Alzahrani Low quality a.k.a.: a) Abu Sarah al-Saudi b) Abu Sara Zahrani Nationality: Saudi Arabia  Passport no.: a) Saudi Arabian passport no. K142736 (issued 14 Jul. 2011 in Al-Khafji, Saudi Arabia) b) Saudi Arabian passport no. G579315   National identification no.: na Address: Syrian Arab Republic Listed on: 20 April 2016 Other information: Was the lead oil and gas division official of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), for Al Barakah Governorate, Syrian Arab Republic, as of May 2015.

QDi.393 Name: 1: TUAH 2: FEBRIWANSYAHTitle: na Designation: na DOB: 18 Feb. 1968 POB: Jakarta, Indonesia Good quality a.k.a.: a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin b) Tuwah Febriwansah c) Muhammad Fachri d) Muhammad Fachria e) Muhammad Fachry Low quality a.k.a.: na Nationality: Indonesia Passport no.: na National identification no.: Indonesian National Identity Card number 09.5004.180268.0074  Address: Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia Listed on: 20 April 2016  Other information: Leader of an Indonesia-based organization that has publicly sworn allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Provided support to ISIL in the areas of recruitment, fundraising, and travel. Detained in Indonesia by Indonesian authorities as of 21 March 2015 and charged with terrorism offenses.

QDi.394 Name: 1: Husayn 2: JuaythiniTitle: na Designation: na DOB: 3 May 1977 POB: Nuseirat Refugee Camp, Gaza Strip, Palestinian Territories Good quality a.k.a.: a) Hussein Mohammed Hussein Aljeithni b) Husayn Muhammad al-Juaythini c)  Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini d) Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini e) Husayn Muhammad Husayn Juaythini Low quality a.k.a.: Abu Muath al-Juaitni  Nationality: Palestinian Passport no.: 0363464 (issued by Palestinian Authority)  National identification no.: na  Address: Gaza Strip, Palestinian Territories Listed on: 20 April 2016 Other information: Link between Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), leader Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299), and armed groups in Gaza. Was using money to build an ISIL presence in Gaza.

QDi.395 Name: 1: Muhammad 2: Sholeh 3: IbrahimTitle: Ustad Designation: na DOB: Sep. 1958 POB: Demak, Indonesia Good quality a.k.a.: a) Mohammad Sholeh Ibrahim  b) Muhammad Sholeh Ibrohim c) Muhammad Soleh Ibrahim d) Sholeh Ibrahim e) Muh Sholeh Ibrahim Low quality a.k.a.: na Nationality: Indonesia Passport no.: na National identification no.: na  Address: na Listed on: 20 April 2016 Other information: Has served as the acting emir of Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) since 2014 and has supported Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

Ostavite komentar