Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RSˮ, br. 104/13 i 145/14 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O PLANU I KRITERIJUMIMA NABAVKI ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje plan i kriterijumi nabavki u cilju formiranja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte (u daljem tekstu: obavezne rezerve).

Član 2.

Plan nabavki za formiranje obaveznih rezervi donosi Uprava za rezerve energenata (u daljem tekstu: Uprava) nakon usvajanja godišnjeg programa i finansijskog plana, a na osnovu sredstava obezbeđenih zakonom kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije na razdelu ministarstva nadležnog za poslove energetike.

Na osnovu plana nabavki, Uprava i Republička direkcija za robne rezerve mogu zajednički sprovoditi postupke nabavki u cilju formiranja obaveznih rezervi.

Član 3.

Planom nabavki utvrđuju se sve nabavke u cilju formiranja obaveznih rezervi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke, a naročito:

nabavka obaveznih rezervi;

nabavka obaveznih rezervi za potrebe obnavljanja obaveznih rezervi;

nabavka ugovora o pravima na opcijsku kupovinu obaveznih rezervi;

nabavka ugovora koji se odnose na druge finansijske instrumente;

5) usluga uskladištenja obaveznih rezervi u skladištima koja nisu u javnoj svojini;

6) kontrola kvaliteta i kvantiteta obaveznih rezervi u postupku nabavke i otpuštanja obaveznih rezervi, kao i u periodu uskladištenja obaveznih rezervi;

7) nabavka usluge osiguranja u postupku formiranja i održavanja obaveznih rezervi;

8) nabavka usluge projektnog planiranja, tehničke kontrole, nadzora i izgradnje skladišta za skladištenje obaveznih rezervi;

9) usluga transporta;

10) nabavka računarske opreme i softvera;

11) nabavka konsultantskih usluga.

Član 4.

Derivati nafte za formiranje obaveznih rezervi, zbog obaveze njihovog obnavljanja, moraju biti najviših standarda kvaliteta, saglasno propisu kojim se uređuju tehnički i drugi zahtevi za tečna goriva naftnog porekla.

Gasna ulja i motorni benzini nabavljaju se u odgovarajućem sezonskom kvalitetu.

Sirova nafta se nabavlja u kvalitetu nafte tipa REBCO (engl. Russian Export Blend Crude Oil).

Isporuka obaveznih rezervi vrši se na paritetima: mesto isporuke DAT (Delivered at Terminal), DAP (Delivered at Place) ili DDP (Delivered Duty Paid), prema Incoterms 2010.

Član 5.

Cene po kojoj mogu da se nabavljaju derivati nafte iz člana 4. stav 1. ove uredbe mora da bude formirana na osnovu nedeljnog proseka srednje kotacije cena referentnih derivata objavljenih na „Platts” na paritetu CIF Genoa/Lavera, koje važe u nedelji koja prethodi datumu isporuke, korigovana za nepromenljivu razliku iz ponuda.

Referentni derivati nafte iz stava 1. ovog člana su za:

motorne benzine – „Premium UNL 10 ppm”;

dizel goriva – „10 ppm ULSD”;

mlazna goriva – „JET”;

lož ulje – „1 PCT”.

Cena po kojoj može da se nabavlja sirova nafta iz člana 4. stav 3. ove uredbe mora da bude formirana na osnovu nedeljnog proseka srednje kotacije cena sirove nafte tipa URAL (RCMB) ili BRENT, objavljene na „Platts”, koji važi u nedelji koja prethodi datumu isporuke, korigovana za nepromenljivu razliku iz ponude.

Član 6.

Za nabavku dobara iz člana 4. ove uredbe naručilac može zahtevati bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude i garanciju za dobro izvršenje posla.

Za nabavku dobara, može se predvideti avansno plaćanje, pri čemu je naručilac dužan da zahteva bankarsku garanciju za povraćaj avansa, bez obzira na procenat ili iznos avansa.

Naručilac će prihvatiti bankarsku garanciju prvoklasne banke u trenutku izdavanja garancije.

Član 7.

Nabavka radova ili dobara potrebnih za izgradnju ili nabavku skladišnih kapaciteta mora da bude usaglašena sa tehničkim standardima i principima „najbolje prakseˮ.

Nabavka radova iz stava 1. ovog člana može se ugovarati i u skladu sa zakonom kojim se uređuju javno-privatno partnerstvo ili putem projektnog finansiranja.

Za nabavku iz stava 1. ovog člana, može se predvideti avansno plaćanje, pri čemu je naručilac dužan da zahteva bankarsku garanciju za povraćaj avansa, bez obzira na procenat ili iznos avansa.

Naručilac će prihvatiti bankarsku garanciju prvoklasne banke u trenutku izdavanja garancije.

Član 8.

Nabavka usluge uskladištenja podrazumeva uslugu: čuvanja dobara, uslugu kontrole kvaliteta i kvantiteta prilikom prijema dobara i uslugu kontrole kvaliteta i kvantiteta u skladu sa ugovorom.

Nabavka usluge uskladištenja iz stava 1. ovog člana ugovara se u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika i planovima formiranja i održavanja obaveznih rezervi i može se ugovarati najduže na period od tri godine, uz mogućnost produženja ugovora.

Obavezne rezerve se čuvaju na lokacijama na kojima postoji mogućnost prihvata/otpreme robe različitim transportnim sredstvima i koje su usklađene sa principima zaštite životne sredine.

Ukupna minimalna zapremina svih pojedinačnih rezervoara na jednoj lokaciji skladišta, za ugovaranje usluga skladištenja nafte i derivata nafte koji se čuvaju u obaveznim rezervama je 5000 m3.

Pojedinačni rezervoari iz stava 4. ovog člana su minimalne zapremine 1000 m3.

Član 9.

Nabavka usluge kontrole kvaliteta i/ili kvantiteta uskladištenih dobara podrazumeva: kontrolu kvaliteta na svaka tri meseca i prilikom isporuke, a kontrole kvantiteta jednom mesečno, ili u skladu sa ugovorom.

Član 10.

Nabavka usluge osiguranja podrazumeva osiguranje dobara od sledećih rizika:

1) osnovni rizici: požar i udar groma, eksplozija (osim nuklearne eksplozije), oluja, grad, udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat, pad vazdušne letilice, manifesticije i demonstracije;

2) dopunski rizici: zemljotres, klizanje i odronjavanje i lekaža (iscurenje tečnosti).

Član 11.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte („Službeni glasnik RS”, broj 50/15).

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Broj:

U Beogradu, 3. juna 2016. godine

V L A D A PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O b r a z l o ž e nj e

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje uredbe sadržan je u članu 19. stav 3. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 104/13 i 145/14) i članu 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 55/05, 71/05– ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 74/12 i 7/14 – US i 44/14).

Članom 19. stav 3. Zakona o robnim rezervama propisano je da Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove energetike donosi akt kojim bliže uređuje plan i kriterijume nabavki u cilju formiranja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte.

Članom 349. Zakona o energetici („Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, broj 145/14) propisano je da se za obavljanje izvršnih i stručnih poslova koji se odnose na obavezne rezerve nafte i derivata nafte, u skladu sa zakonom kojim se uređuju robne rezerve obrazuje Uprava za rezerve energenata, kao i organizacija i nadležnost Uprave.

Članom 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 74/12), propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Zakonom o ratifikaciji ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i privremene misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija („Službeni glasnik RS”, broj 62/06) (u daljem tekstu: Ugovor) Republika Srbija je preuzela obavezu da usaglasi svoje zakonodavstvo sa zahtevima direktiva EU koje se odnose na energetiku čime će se omogućiti puno učešće zemalja Jugoistočne Evrope u unutrašnjem tržištu energije Evropske Unije.

Na petom sastanku Saveta ministara koji je održan dana 11. decembra 2008. godine doneta je Odluka br. 2008/03/MC–EnC o proširenju Ugovora i na naftnu oblast. Jedno od najznačajnijih pitanja iz ove oblasti je uspostavljanje sistema obaveznih rezervi nafte u skladu sa Direktivom 2009/119/EZ kojom se nameće obaveza zemljama članicama da drže minimalne rezerve nafte i/ili derivata nafte.

Na desetom sastanku Saveta ministara koji je održan dana 18. oktobra 2012. godine, Savet ministara je usvojio Odluku o primeni Direktive 119/2009/EZ kojom se Države članice obavezuju da uspostave obavezne rezerve nafte i/ili derivata nafte ne kasnije od 1. januara 2023. godine.

Imajući u vidu preuzetu međunarodnu obavezu, u decembru 2013. godine donet je Zakon o robnim rezervama kojim se uređuje i oblast obaveznih rezervi nafte i derivata nafte.

Saglasno članu 19. stav 3. Zakona o robnim rezervama, propisano je Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove energetike donosi akt kojim bliže uređuje plan i kriterijume nabavki u cilju formiranja obaveznih rezervi.

Uredbom o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte (u daljem tekstu: plan nabavki) utvrđuju se osnove planiranja i kriterijumi koji se koriste u postupcima javnih nabavki dobara, ugovora o pravima na ocijsku kupovinu obaveznih rezervi, usluga uskladištenja, usluga kontrole kvaliteta i kvantiteta, usluga osiguranja, usluga transporta, usluga projektnog planiranja, tehničke kontrole ili nadzora, radova ili dobara potrebnih za izgradnju ili nabavku skladišnih kapaciteta uz ograničavanje tržišnih i cenovnih rizika prilikom formiranja i održavanja obaveznih rezervi.

Donošenje ove uredbe je neophodno radi planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, a u cilju ispunjenja zakonskih obaveza.

III SADRŽINA UREDBE I OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. Predloga uredbe definiše predmet uredbe.

Član 2. Predloga uredbe propisuje ko donosi plan nabavki i obaveznu usklađenost sa zakonskim propisima.

Član 3. Predloga uredbe propisuje koje sve nabavke moraju biti utvrđene Planom nabavki.

Član 4. Predloga uredbe propisuje standard kvaliteta kao i paritet isporuke nafte i derivata nafte koji se nabavljaju za formiranje obaveznih rezervi kriterijume koji se koriste u postupcima javnih nabavki.

Član 5. Predloga uredbe propisuje način formiranja cene po kojoj mogu da se nabavljaju derivati nafte i sirova nafta.

Član 6. Predloga uredbe propisuje sredstva obezbeđenja koje naručilac može da zahteva u postupku nabavke dobara.

Član 7. Predloga uredbe propisuje kriterijume nabavke radova ili dobara potrebnih za izgradnju ili nabavku skladišnih kapaciteta.

Član 8. Predloga uredbe se bliže uređuje nabavku usluge uskladištenja.

Član 9. Predloga uredbe bliže uređuje nabavku usluge kontrole kvaliteta i/ili kvantiteta.

Član 10. Predloga uredbe uređuje nabavku usluge osiguranja dobara.

Član 11. Predloga uredbe propisuje da danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte („Službeni glasnik RS”, broj 50/15).

Član 12. Predloga uredbe definiše stupanje na snagu ove uredbe.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje aktivnosti koje mogu proisteći iz ove uredbe opredeljena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 103/15), na razdelu 26 – Ministarstva rudarstva i energetike, Glava 26.2 Uprava za rezerve energenata, u okviru Programa 2403 – Upravljanje obaveznim rezervama, funkcija 430 – Gorivo i energija, za Programsku aktivnost 0001 – Formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, u iznosu od 3.839.461.000 dinara, za formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte, derivata nafte i prirodnog gasa.

Na aproprijaciji 521 – Robne rezerve, opredeljena su sredstva u iznosu od 1.500.594.000 dinara, na aproprijaciji 421 – Stalni troškovi – 141.000.000 dinara, na aproprijaciji 424 – Specijalizovane usluge opredeljena su sredstva u iznosu od 1.350.000.000 dinara namenjena za zaključivanje ugovora o pravima na opcijsku kupovinu nafte i derivata nafte, na aproprijaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti, propisan je iznos od 700.000.000 dinara i drugo.

Izvori finansiranja gore navedenih aproprijacija su prihodi budžeta koji se prikupljaju po osnovu naknade za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, radi formiranja i održavanja obaveznih rezervi i ograničavanja i smanjenja tržišnih i cenovnih rizika.

Potrebna sredstva za naredne godine će se obezbediti u skladu sa bilansnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije. 

V OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA PRIMENU ČL.17. ZAKONA O VLADI

Ovom uredbom bliže se uređuje plan i kriterijumi nabavki nafte i derivata

nafte za potrebe obaveznih rezervi, omogućava nastavak procesa fizičkog formiranje obaveznih rezervi započet u poslednjem kvartalu 2015. godine i otklanjaju brojni nedostaci Uredbe iz 2015. godine (Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte („Službeni glasnik RSˮ, broj 50/15). S obzirom da se ne radi o programskim ili političkim načelima, već poslu koji Vlada obavlja kao tekući sa ciljem da omogući nesmetano funkcionisanje jednog segmenta države, predlažemo da Vlada donese Uredbu o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte.

Ostavite komentar