Revidirani Akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013–2018. godine

REVIDIRANI AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA

PERIOD 2013–2018. GODINE

I UVOD

Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013 – 2018. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) utvrđuju se mere i aktivnosti za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013 – 2018. godine (udaljem tekstu: Strategija) koju je Narodna skupština usvojila na sednici održanoj 1. jula 2013. godine. U poglavlju IV Strategije, predviđeno je da će Akcioni plan za sprovođenje Strategije doneti Vlada i da će se Akcioni plan periodično ažurirati.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013 – 2018. godine izmenjen je i dopunjen na sednici Vlade održanoj 23. maja 2014. godine i objavljen u Službenom glasniku RS broj 71/1.

Akcioni plan je usklađen sa Akcionim planom za Poglavlje 23,budući da on predstavlja krovni strateški dokument u oblastima na koje se odnosi i da predviđa obavezu da sa njegovom sadržinom budu usklađeni svi nacionalni strateški dokumenti u oblastima obuhvaćenim Poglavljem 23.

Revidirani Akcioni plan sadrži samo one aktivnosti koje nisu obuhvaćene Akcionim planom za Poglavlje 23. Istovremeno, iz Akcionog plana su brisane one aktivnosti za koje je Komisija za Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa 2013-2018, na osnovu izveštaja nadležnih subjekata, utvrdila da su realizovane zaključno sa 1. oktobrom 2015. godine. Ovakvim pristupom omogućen je pojednostavljen sistem praćenja sprovođenja, kao i racionalnija upotreba resursa, a izbegnuto dvostruko izveštavanje.

1. NAČELO: NEZAVISNOST 1.2. STRATEŠKI CILJ : PUNA NEZAVISNOST I TRANSPARENTNOST PRAVOSUĐA U BUDŽETSKIM OVLAŠćENJIMA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Unapređena sposobnost rukovodilaca u budžetskim odeljenjima u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca,2. Unapređena sposobnost rukovodilaca u sudovima i javnim tužilaštvima u procesu planiranja budžeta,3. Unapređena koordinacija i konsultacija između Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca Ministarstva finansija i Ministarstva privrede,4. Studija realnih potreba u pravosuđu usvojena,5. Usvojena metodologija za buduće projekcije finansijskih potreba pravosuđa. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca učestvuju u planiranju budžeta,2. Studija realnih potreba u pravosuđu. 1.2.3. STRATEŠKA SMERNICA: VISOKI SAVET SUDSTVA I DRŽAVNO VEćE TUŽILACA U PUNOJ MERI PREUZIMAJU BUDŽETSKA OVLAŠćENJA I PRIMENJUJU IH NA TRANSPARENTAN NAČIN Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 1.2.3.2. Rešavanje imovinsko-pravnih i infrastrukturnih pitanja vezanih za sudove i javna tužilaštva, uz podršku Ministarstva u pravcu potpunog preuzimanja ovih nadležnosti od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca 1. Formiranje radne grupe za izradu procene i analize stanja,2. Procena i analiza stanja infrastrukturnih i imovinsko-pravnih pitanja,3. Izrada izveštaja o proceni i analizi stanja infrastrukturnih i imovinskih pitanja i podnošenje izveštaja Komisiji za sprovođenje Strategije, Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komisija za sprovođenje strategije Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA2012, USAID,Program pomoći Vlade Kraljevine Norveške)

II TABELA MERA I AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU

AKCIONOG PLANA

1.5. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE KARIJERNOG SISTEMA ZA NOSIOCE PRAVOSUDNIH FUNKCIJA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca usvojili interne propise o promociji sudijske, odnosno javnotužilačke funkcije,2. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca usvojili Pravilnik o kriterijumima za vrednovanje rada sudija i javnih tužilaca i Pravilnik o kriterijumima za napredovanje sudija i javnih tužilaca,3. Usvojene izmene i dopune Zakona o sudijama, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Pravosudnoj akademiji kojima se definiše status sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika,4. Usvojene izmene i dopune Zakona o prekršajima. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Interni propisi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca o promociji sudijske, odnosno javnotužilačke profesije,2. Pravilnik o kriterijumima za vrednovanje rada sudija i javnih tužilaca, Pravilnik o kriterijumima za napredovanje;3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Pravosudnoj akademiji kojima se definiše status sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika,4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima. 1.5.1. STRATEŠKA SMERNICA: PODSTICANJE, JAČANJE I ZADRŽAVANJE KVALITETA LJUDSKOG POTENCIJALA U PRAVOSUĐU, POSEBNO KROZ UNAPREĐENJE SISTEMA PROFESIONALNOG OCENJIVANJA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALOM Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 1.5.1.1. Promocija sudijske, odnosno javnotužilačke profesije na pravnim fakultetima 1. Organizovanje (jednom mesečno) gostovanja istaknutih sudija i javnih tužilaca na pravnim fakultetima,2. Organizovanje promocija van sistema školstva. Kontinuirano ( počev od prvog kvartala 2016. godine ) Pravni fakulteti, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć 1.5.1.2. Motivisanje za ulazak i ostanak u pravosudnom sistemu najboljih studenata pravnih fakulteta 1. Volonterski staž (plaćanje staža i doprinosa),2. Obezbeđivanje konkurentnosti plata nosilaca pravosudnih funkcija Kontinuirano, srednjeročno Državno veće tužilaca, Visoki savet sudstva Budžet RepublikeSrbije 1.5.1.4. Izmena normativnog okvira za unapređenje položaja sudija porotnika 1. Obrazovanje radne grupe za analizu položaja sudija porotnika,2. Stručne rasprave o unapređenju položaja sudija porotnika,3. Izrada izveštaja sa preporukama za unapređenje položaja sudija porotnika, Srednjeročno Komisija za sprovođenje Strategije Budžet RepublikeSrbije 1.5.2. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE POLOŽAJA SUDIJA PREKRŠAJNIH SUDOVA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 1.5.2.1. Izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova 1. Formiranje radne grupe za analizu neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova,2. Stručne rasprave o unapređenju položaja sudija prekršajnih sudova,3. Izrada izveštaja sa preporukama za unapređenje položaja sudija prekršajnih sudova. Srednjeročno Komisija za sprovođenje Strategije Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (USAID­JRGA)

2. NAČELO: NEPRISTRASNOST I KVALITET PRAVDE 2.1. STRATEŠKI CILJ: POŠTOVANJE STANDARDA PROFESIONALNE ETIKE I INTEGRITETA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Izmenjeni zakoni u oblasti poštovanja standarda profesionalne etike i integriteta,2. Broj izrađenih planova integriteta u sistemu pravosuđa u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije i smernicama Agencije za borbu protiv korupcije koji se sprovode,3. .Kvalitetni i objektivni planovi integriteta u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije i smernicama Agencije za borbu protiv korupcije koji se sprovode,4. Podaci o broju i strukturi slučajeva sa koruptivnim elementom,5. Podaci o disciplinskim postupcima,6. Stepen transparentnosti i profesionalne etike u pravosudnom sistemu. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Objavljen Zakon i podzakonski propis, kao i Izveštaji i mišljenja na Nacrt zakona,2. Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija – zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava, izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije,3. Izveštaji GRECO komiteta Saveta Evrope (Grupa država protiv korupcije),4. Izveštaji i podaci Republičkog javnog tužilaštva i Vrhovnog kasacionog suda,5. Dostupnost informacija javnosti, vebsajtovi pravosudnih institucija i rezultati sprovedenih istraživanja javnog mnjenja. 2.1. 1. STRATEŠKA SMERNICA: PRAĆENJE PRIMENE PLANOVA INTEGRITETA U PRAVOSUĐU KOJI SU U POTPUNOSTI PRILAGOĐENI PRAVOSUDNOM SISTEMU I NJIHOVO UNAPREĐENJE Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.1.1.4. Praćenje primene Plana integriteta 1. Upoznavanje svih zaposlenih sa planom integriteta,2. Rukovodilac institucije određuje lice odgovorno za sprovođenje plana integriteta,3. Sačinjen zaključni izveštaj ukoliko sadrži dopune, primedbe i sugestije na izrađeni plan integriteta,4. Predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje integriteta institucije, –lice odgovorno za sprovođenje plana integriteta koje prati sprovođenje efikasnost i rezultate sprovođenja predloženih mera za poboljšanje integriteta institucije. Kontinuirano, srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo, svi sudovi i javna tužilaštva Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć 2.1.1.6. Izrada Plana integriteta u skladu sa unapređenim procedurama Izrađena lista planiranih mera dostavlja se Agenciji za borbu protiv korupcije Četvrti kvartal 2017. godine Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo, svi sudovi i javna tužilaštva Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.1.2. STRATEŠKA SMERNICA: DEFINISANJE I PRIMENA POKAZATELJA EFIKASNOSTI I PROCENA REZULTATA PREDLOŽENIH MERA ZA POBOLJŠANJE INTEGRITETA I OMOGUĆAVANJE KORISNICIMA SUDOVA I ŠIROJ JAVNOSTI DA IMAJU UVID U POŠTOVANJE OVDE DEFINISANIH STANDARDA INTEGRITETA I DA PRIJAVE SVE SLUČAJEVE KRŠENJA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.1.2.4. Unapređena pravila koja se odnose na održavanje sastanaka na kojima je isključena javnost Jasno definisanje svih izuzetaka Srednjeročno Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet RepublikeSrbije 2.1.2.5. Izrada veb sajtova na kojima je moguć pristup svim podacima koji ne nose oznaku poverljivosti 1. Analiza u vezi sa odabirom softverske podrške,2. Jasno definisanje vrste podataka koji će biti dostupni,3. Instaliranje potrebnih softverskih aplikacija. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo,Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet Republike Srbije međunarodna pomoć (USAID, OEBS, GIZ Projekat pravne reforme i drugi projekti) 2.5. STRATEŠKI CILJ: UNAPREĐENJE PRISTUPA PRAVDI I JAČANJE ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Usvojen i primenjuje se Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći,2. Usvojen Zakon o medijaciji,3. Usvojeni podzakonski propisi;4. Uspostavljena institucionalna podrška–definisan krug pružalaca besplatne pravne pomoći,5. Licencirani medijatori počeli sa radom,6. Unapređeni vebsajtovi,7. Definisana jasna merila za određivanje standarda siromaštva,8. Sprovedene javne kampanje. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Objavljeni zakoni i podzakonski propisi i izveštaji i mišljenja na Nacrte zakona, na usvojene tekstove zakona i Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija – zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava,2. Izveštaj o analizi rezultata primene i troškova novog sistema pružanja pravne pomoći i iskustva primene novog zakona,3. Izveštaj o analizi rezultata primene sistema rešavanja sporova putem medijacije,4. Izveštaji o radu pružalaca besplatne pravne pomoći,5. Izveštaji o radu medijatora,6. Izveštaj Evropske komisija za efikasnost pravosuđa CEPEJ–Evropski pravosudni sistem–efikasnost i kvalitet pravde,7. Analiza stanja i normativnog okvira. 2.5.2. STRATEŠKA SMERNICA: DEFINISANJE MERILA NEOPHODNIH ZA ODREĐIVANJE STANDARDA SIROMAŠTVA (SA CILJEM UKIDANJA ILI UMANJENJA SUDSKIH TAKSI I SMANJENJA NOVČANIH KAZNI U KRIVIČNIM I PREKRŠAJNIM PREDMETIMA) Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.5.2.1. Definisanje i uspostavljanje merila za određivanje kruga lica kojima bizbog smanjenog materijalnog stanja bile ukinute ili umanjene sudske takse, odnosno novčane kazne u prekršajnim i krivičnim predmetima 1. Izrađena potrebna analiza,2. U skladu sa rezultatima analize merila se jasno definišu i preciziraju,Dodatne aktivnosti će biti preciznije definisana prilikom ažuriranja Akcionog plana. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo Budžet RepublikeSrbije

2.5.3. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE EFIKASNOG I ODRŽIVOG SISTEMA REŠAVANJA SPOROVA PUTEM MEDIJACIJE KROZ UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA, SPROVOĐENJE POSTUPKA STANDARDIZACIJE I AKREDITACIJE OSNOVNIH I SPECIJALIZOVANIH PROGRAMA OBUKE MEDIJATORA I UNAPREĐENJE PROMOCIJE ALTERNATIVNIH METODA REŠAVANJA SPOROVA. OSNIVANJE REGISTRA LICENCIRANIH MEDIJATORA NA OSNOVU UNAPRED JASNO DEFINISANIH KRITERIJUMA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.5.3.2. Analiza rezultata primene sistema rešavanja sporova putem medijacije (posredovanja) i izmena Zakona o posredovanju u rešavanju sporova i podzakonskih akata ukoliko analiza efekata pokaže potrebu za tim, u cilju efikasnije i delotvornije primene 1. Izrada analize rezultata primene i efekata novog Zakona o posredovanju u rešavanju sporova,2. Dalje aktivnosti će biti precizirane nakon utvrđivanja rezultata primene i efekata sistema. Dugoročno, ( počev od prvog kvartala 2016. godine ) Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć 2.5.4. STRATEŠKA SMERNICA: PODIZANJE SVESTI GRAĐANA O ULOZI I PRAVU NA TUMAČA I PREVODIOCA U SKLADU SA PRAVOM NA PRAVIČNO SUĐENJE Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.5.4.1. Unapređenje dostupnosti javnih informacija o uslugama tumača i prevodioca. 1. Informacije dostupne na veb sajtovima sudova kao i na info pultovima u sudovima,2. Javne kampanje se sprovode kako bi se ukazalo na ovu mogućnost,3. Obuka sudija o tome kada je neophodno imati tumača za znakovni jezik. Dugoročno,Kontinuirano Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (USAID) 2.5.5. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA INKORPORISANJEM STAVOVA SADRŽANIH U ODLUKAMA USTAVNOG SUDA, DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUDOVA (EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA, SUD EVROPSKE UNIJE) Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.5.5.1. Odluke Ustavnog suda, domaćih i međunarodnih sudova (Evropski sud za ljudska prava, Sud Evropske unije) se redovno analiziraju 1. Radne grupe angažovane na izradi različitih zakona, uzimaju u obzir analize odluka,2. Sačinjavaju se preporuke za izmene važećih zakona u skladu sa analizama. Kontinuirano,srednjeročno Državno pravobranilaštvo, Ustavni sud, Vrhovni kasacioni sud Budžet RepublikeSrbije

2.5.6. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA NA OSNOVU REZULTATA PROCENE PITANJA VEZANIH ZA PRISTUP PRAVOSUĐU KOJA SU POSEBNO VAŽNA ZA UGROŽENE I MARGINALIZOVANE GRUPE Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.5.6.1. Definisanje odredaba zakona i podzakonskih propisa u pitanjima koja su posebno važna za ugrožene i marginalizovane grupe 1. Formiranje radne grupe,2. Analiza stanja i normativnog okvira,3. Preciziranje pojedinačnih odredaba koje je potrebno unaprediti, odnosno pojedinačnih propisa koje je potrebno izmeniti i dopuniti u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo,Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet RepublikeSrbije

2.6. STRATEŠKI CILJ: JASAN ZAKONODAVNI OKVIR KOJI PRATI RAZVOJ DRUŠTVA I MEĐUNARODNE STANDARDE INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Usvojeni zakoni. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Objavljeni zakoni i Izveštaji i mišljenja na Nacrte zakona, na usvojene tekstove zakona i Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija–zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava 2.6.1. STRATEŠKA SMERNICA: KONTINUIRANO USKLAĐIVANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA SA RAZVOJEM DRUŠTVA, NA NAČIN KOJI BI PODRAZUMEVAO PRETHODNO SPROVOĐENJE TEMELJNIH ANALIZA A U CILJU IZBEGAVANJA UČESTALIH IZMENA KLJUČNIH ZAKONA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.6.1.15. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6.1.16. Izrada Nacrta zakona o privrednim prestupima 1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6.1.17. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunamaZakona o pravosudnom ispitu 1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6.1.22. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunamaZakona o tajnosti podataka 1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF) 2.6.1.25. Izrada Nacrta Građanskog zakonika 1. Javna rasprava,2. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.7.4. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE METODOLOGIJE IZRADE PRESUDA I UJEDNAČAVANJE PRAKSE U OVOJ OBLASTI (KROZ POČETNU I STALNU OBUKU NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI) Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.7.4.2. Sudovi niže i više instance pod jednakim kriterijumima cene okolnosti koje utiču na sudske odluke kako ne bi dolazilo do razlika 1. Sprovodi se redovna obuka naPravosudnoj akademiji,2. Ujednačavanjem sudske prakse sudovi se bave u momentu kada donose svoju odluku, a ne kasnije pošto je sudska odluka već doneta, uzimajući u obzir stavove koji su zauzeti u ranijim sudskim odlukama u istoj činjeničnopravnoj situaciji,3. Vrhovni kasacioni sud brine o ujednačavanju sudske prakse putem izdavanja odgovarajućeg biltena u elektronskoji štampanoj formi, uz upućivanje na povezane oblasti. Dugoročno Vrhovni kasacioni sud,Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012) 2.9. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE PROAKTIVNOG ODNOSA SA GRAĐANIMA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Strategija komunikacije,2. Veb stranice,3. Kancelarije za odnose sa javnošću,4. Info pultovi. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija – zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava,2. Izveštaj Evropske komisije za efikasnost pravosuđa CEPEJ–Evropski pravosudni sistem–efikasnost i kvalitet pravde. 2.9.1. STRATEŠKA SMERNICA: PROMOCIJA REZULTATA RADA SUDOVA I JAVNOG TUŽILAŠTVA, REDOVNO IZVEŠTAVANJE O FUNKCIONISANJU PRAVOSUĐA, SPREMNOST DA SE ODGOVORI NA ZAHTEVE MEDIJA, KAO I O AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA PUTEM STRATEGIJE ZA INFORMISANJE MEDIJA/JAVNOSTI Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.9.1.1. Izrada Strategija komunikacije – promocija rezultata rada sudova i javnih tužilaštva, kao i aktivnosti Ministarstva nadležnog za pravosuđe 1. Definisanje ciljeva Strategije, odnosa sa medijima i ciljnih grupa,2. Utvrđivanje sredstava komunikacije. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo,Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA2012, MDTF)

2.9.3. STRATEŠKA SMERNICA: OMOGUĆAVANJE ŠIROKOG I JEDNOSTAVNOG PRISTUPA KONTAKT INFORMACIJAMA NEPRAVOSUDNOG OSOBLJA (NPR.: VEŠTACI, IZVRŠITELJI I JAVNI BELEŽNICI) KADA SE BUDU IZRADILI ODGOVARAJUĆI REGISTRI Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 2.9.3.1. Omogućiti širok i lak pristup kontakt informacijama nepravosudnog osoblja(npr.: veštaci, sudski tumači i prevodioci, izvršitelji,javni beležnici, posrednici i državni organi, organizacije i pravna lica kojima je izdata dozvola za sprovođenje obuke za posrednike) kada se budu izradili odgovarajući registri i evidencije 1. U potpunosti sve profesije uspostavljene i počele sa radom,2. Registri izrađeni,3. Informacije u registrima i ostalim javno dostupnim evidencijama, aktivnostima i radu dostupne javnosti –vebsajtovi se redovno ažuriraju, a infopultovi u sudovima takođe raspolažu sa svim potrebnim informacijama za javnost. Kontinuirano,dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA2012, GIZ Projekat pravne reforme)

3. NAČELO: STRUČNOST 3.1.3. STRATEŠKA SMERNICA: UVOĐENJE OBAVEZNE STALNE OBUKE ZA SVE NOSIOCE PRAVOSUDNIH FUNKCIJA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.1.3.4. Donošenje podzakonskog propisa o kriterijumima za određivanje i vrednovanje učešća na obaveznoj stalnoj obuci 1. Formiranje radne grupe za izradupredloga propisa,2. Izrada predloga propisa,3. Slanje predloga na komentare i razmatranje komentara,4. Donošenje propisa. Srednjeročno Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet RepublikeSrbije 3.1.3.5. Sprovođenje obuke na osnovu usvojenih kriterijuma 1. Organizovanje obuke,2. Evaluacija obuke. Kontinuirano, srednjeročno Pravosudna akademija Budžet RepublikeSrbije

3.2. STRATEŠKI CILJ: UNAPREĐENJE POČETNE OBUKE NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI I POVEĆANJE NJENOG ZNAČAJA PRILIKOM PRVOG IZBORA ZA NOSIOCE PRAVOSUDNIH FUNKCIJA DO USPOSTAVLJANJA PRAVOSUDNE AKADEMIJE KAO OBAVEZNOG USLOVA ZA PRVI IZBOR NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Izrađen Nacrt zakona o sudijama i Nacrt zakona o javnom tužilaštvu u vidu uvođenja prednosti prilikom izbora za nosioce pravosudnih funkcija,2. Povećan nivo obaveštenosti ciljnih grupa o početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji,3. Unapređen program obuke kroz uvođenje predviđenih komponenti,4. Ojačan stručni kapacitet mentora i uveden sistem kontrole njihovog rada,5. Unapređen sistem evaluacije. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Izveštaj o radu Ministarstva,2. Izveštaj o radu Pravosudne akademije. 3.2.1. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA U CILJU POVEĆANJA ZNAČAJA POČETNE OBUKE PRILIKOM IZBORA ZA NOSIOCE PRAVOSUDNIH FUNKCIJA DO USPOSTAVLJANJA PRAVOSUDNE AKADEMIJE KAO OBAVEZNOG USLOVA ZA IZBOR NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA 3.2.2. STRATEŠKA SMERNICA: POVEćANJE VIDLJIVOSTI POČETNE OBUKE NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI I UNAPREĐENJE TRANSPARENTNOSTI PROCESA UPISA NA PRAVOSUDNU AKADEMIJU Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.2.2.1. Promovisanje početne obuke na Pravosudnoj akademiji 1. Promovisanje institucije Pravosudne akademije među studentima i svršenim studentima pravnih fakulteta organizovanjem informativnih seminara, deljenjem informativnog materijala i sl.,2. Promovisanje institucije Pravosudne akademije među sudijskim i javnotužilačkim pomoćnicimai pripravnicima organizovanjem informativnih seminara, deljenjem informativnog materijala i sl.,3. Sprovođenje istraživanja radi utvrđivanja nivoa upoznatosti ciljnih grupa sa početnom obukom na Pravosudnoj akademiji. Kontinuirano Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć 3.2.4. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE MENTORSKOG SISTEMA NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.2.4.1. Unapređenje obuke mentora 1. Razvoj programa obuke mentora,2. Organizovanje pripremne obuke mentora,3. Organizovanje stalne obuke mentora. Kontinuirano Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.3. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE SVEOBUHVATNOG PRISTUPA OBUCI SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA I PRIPRAVNIKA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Broj pripravnika koji je položio prijemni ispit u skladu sa usvojenim Pravilnikom i programom,2. Usvojen program obuke sudijskih i javnotužilačkih pripravnika i volontera,3. Unapređen sistem mentorstva za rad sa pripravnicima kroz sprovedene izbore, obuke i evaluacije mentora,4. Uspostavljeni programi obuke saradnika, viših saradnika i savetnika,5. Uspostavljeni kriterijumi za ocenu rada pomoćnika i sprovedeno ocenjivanje na osnovu usvojenih kriterijuma. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Izveštaj o radu Pravosudne akademije,2. Izveštaj o radu Vrhovnog kasacionog suda,3. Izveštaj o radu Republičkog javnog tužilaštva. 3.3.1. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE OBUKE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA I VOLONTERA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.3.1.2. Organizovanje prijemnog ispita za pripravnike u sudovima i javnim tužilaštvima 1. Utvrđivanje potrebnog broja pripravnika u sudovima i javnim tužilaštvima,2. Sprovođenje prijemnog ispita za pripravnike u sudovima i javnim tužilaštvima. Kontinuirano, ( počev od prvog kvartala 2016. godine ) Pravosudna akademija, Ministarstvo nadležno za pravosuđe, sudovi, javna tužilaštva Budžet RepublikeSrbije

3.5. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE SISTEMSKOG PRISTUPA OBUCI PREDSTAVNIKA PRAVOSUDNIH PROFESIJA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Doneti programi početne i stalne obuke izvršitelja i javnih beležnika,2. Broj sprovedenih obuka, odnosno broj polaznika obuka za izvršitelje i javne beležnike,3. Uspostavljena saradnja između komora i institucija za obuku i edukaciju,4. Izrađen Nacrt zakona o sudskim veštacima,5. Izrađen Nacrt zakona o stalnim sudskim tumačima,6. Izrađen Nacrt zakona o medijaciji,7. Donet program obuke medijatora,8. Broj sprovedenih obuka,, odnosno broj polaznika obuka za medijatore. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Izveštaj o radu Pravosudne akademije,2. Izveštaj o radu Ministarstva,3. Podaci Komore izvršitelja i Komore javnih beležnika. 3.5.1. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE SISTEMA OBUKE IZVRŠITELJA I JAVNIH BELEŽNIKA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.5.1.9. Uspostavljanje saradnje komore izvršitelja sa institucijama nadležnim za obuku i edukaciju 1. Uspostavljanje saradnje Komore izvršitelja sa Pravosudnom akademijom,2. Uspostavljanje saradnje Komore izvršitelja sa pravnim fakultetima,3. Uspostavljanje saradnje Komore izvršitelja sa drugim nadležnim institucijama i državnim organima. Kontinuirano, ( počev od četvrtog kvartala 2013. godine) Komora izvršitelja, Pravosudna akademija, pravni fakulteti Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme) 3.5. 1.10. Uspostavljanje saradnje komore javnih beležnika sa institucijama nadležnim za obuku i edukaciju 1. Uspostavljanje saradnje Komore izvršitelja sa Pravosudnom akademijom,2. Uspostavljanje saradnje Komore izvršitelja sa pravnim fakultetima,3. Uspostavljanje saradnje Komore izvršitelja sa drugim nadležnim institucijama i državnim organima. Kontinuirano, ( počev od trećeg kvartala 2014. godine ) Komora javnih beležnika, Pravosudna akademija, pravni fakulteti Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme) 3.5.2. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE PROCESA IMENOVANJA SUDSKIH VEŠTAKA I STALNIH SUDSKIH TUMAČA I PREVODILACA U CILJU UNAPREĐENJA NJIHOVE STRUČNOSTI Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.5.2.1. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona osudskim veštacima koji sadrži izmene kriterijuma za imenovanje sudskih veštaka uz stavljanje naročitog akcenta na njihovu stručnost i osposobljenost 1. Formiranje radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 3.5.2.2. Izrada Nacrta zakona o stalnim sudskim tumačima, radi stvaranja adekvatnog normativnog okvira za sistemski pristup obuci stalnih sudskih tumača i prevodilaca 1. Formiranje radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije

3.6. STRATEŠKI CILJ: PODRŠKA REFORMI SISTEMA OBRAZOVANJA NA PRAVNIM FAKULTETIMA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1 Uspostavljena saradnja između pravnih fakulteta i navedenih aktera relevantnih u pravosuđu,2 Ostvarena saradnja u vidu pružanja podrške u izradi i sprovođenju Strategije reforme obrazovanja na pravnim fakultetima. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1 Izveštaj o radu Ministarstva,2 Izveštaj o radu Vrhovnog kasacionog suda,3 Izveštaj o radu Republičkog javnog tužilaštva,4 Izveštaj o radu Pravosudne akademije,5 Podaci prikupljeni od Komisije za sprovođenje Strategije, pravnih fakulteta i advokatskih komora. 3.6.1. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE/UNAPREĐENJE SARADNJE IZMEĐU PRAVNIH FAKULTETA I DRUGIH AKTERA RELEVANTNIH U PRAVOSUĐU Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.6.1.1. Uspostavljanje, odnosno unapređenje saradnje između pravnih fakulteta i Ministarstva nadležnog za pravosuđe 1. Procena dosadašnjih aktivnosti usmerenih na ostvarenje saradnje između pravnih fakulteta i Ministarstva nadležnog za pravosuđe,2. Razmatranje konkretnih aktivnosti koje bi trebalo preduzeti u cilju uspostavljanja, odnosno unapređenja saradnje, u smislu zaključivanja Memoranduma o saradnji, kojim se definišu buduće zajedničke aktivnosti,3. Sprovođenje aktivnosti definisanih Memorandumom o saradnji,u smislu organizovanja praktične obuke studenata završnih godina u Ministarstvu nadležnom za pravosuđe, angažovanja stručnjaka iz Ministarstva nadležnog za pravosuđe u cilju upoznavanja studenata sa praksom, zajedničkog organizovanja stručnih skupova i okruglih stolova, pomoći u uspostavljanju centra za istraživanje,pisanje priručnikaradi unapređenja prakse u pojedinim oblastima. Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, pravni fakulteti Budžet RepublikeSrbije 3.6.1.2. Unapređenje saradnje između pravnih fakulteta i sudova 1. Procena aktivnosti u pogledu dosada ostvarene saradnje između pravnih fakulteta i sudova,2. Razmatranje preduzimanja konkretnih aktivnosti u cilju uspostavljanja, odnosno unapređenja saradnje, u smislu zaključivanja Memoranduma o saradnji, kojim se definišu buduće zajedničke aktivnosti,3. Sprovođenje aktivnosti definisanih Memorandumom o saradnji, u smislu organizovanja praktične obuke studenata završnih godina u sudovima, angažovanja sudija radi držanja predavanja iz praktičnih predmeta, zajedničkog organizovanja stručnih skupova i okruglih stolova, simulacije suđenja, praćenja suđenja, studentskih istraživanja. Kontinuirano,srednjeročno Vrhovni kasacioni sud, pravni fakulteti Budžet RepublikeSrbije 3.6.1.3. Unapređenje saradnje između pravnih fakulteta i javnih tužilaštava 1. Procena aktivnosti u pogledu dosadašnje saradnje između pravnih fakulteta i javnih tužilaštava,2. Razmatranje preduzimanja konkretnih aktivnosti ucilju uspostavljanja, odnosno unapređenja saradnje, u smislu zaključivanja Memoranduma o saradnji, kojim se definišu buduće zajedničke aktivnosti,3. Sprovođenje aktivnosti definisanih Memorandumom o saradnji, u smislu organizovanja praktične obuke studenata završnih godina u javnim tužilaštvima, angažovanja javnih tužilaca radi držanja predavanja iz praktičnih predmeta, zajedničkog organizovanja stručnih skupova i okruglih stolova. Kontinuirano, srednjeročno Republičko javno tužilaštvo, pravni fakulteti Budžet RepublikeSrbije 3.6.1.4. Unapređenje saradnje između pravnih fakulteta i advokatskih komora 1. Razmatranje preduzimanja konkretnih aktivnosti u cilju uspostavljanja ili unapređenja saradnje ,u smislu predlaganja zaključivanja Memoranduma o saradnji, kojim se definišu buduće zajedničke aktivnosti, 2. Podrška u organizovanju praktične obuke studenata završnih godina u advokatskim komorama i advokatskim kancelarijama, angažovanja advokata radi upoznavanja studenata sa praksom, zajedničkog organizovanja stručnih skupova i okruglih stolova, pružanja pomoći u radu pravnih klinika. Kontinuirano,srednjeročno Advokatska komora Srbije, pravni fakulteti, Komisija za sprovođenje Strategije Budžet RepublikeSrbije

3.6.2. STRATEŠKA SMERNICA: PODRŠKA U IZRADI I SPROVOĐENJU STRATEGIJE REFORME OBRAZOVANJA NA PRAVNIM FAKULTETIMA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.6.2.1. Podrška u sprovođenju sveobuhvatne analize postojećeg stanja u obrazovanju na pravnim fakultetima 1. Pružanje podrške u sprovođenju analize i izradi izveštaja o rezultatima analize,2. Dostavljanje izveštaja o rezultatima analize Komisiji za sprovođenje Strategije. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 3.6.2.2. Podrška izradi i sprovođenju Strategije za reformu obrazovanja na pravnim fakultetima 1. Pružanje podrške u izradi Nacrta strategije za reformu obrazovanja na pravnim fakultetima u vidu učešća predstavnika Ministarstva, sudova i javnih tužilaštava u radnoj grupi za izradu Nacrta strategije, davanja predloga za unapređenje postojećeg stanja u pogledu što većeg usmeravanja nastavnih programa na praktični aspekat izučavanja prava radi ostvarenja veće stručnosti mladih pravnika i razvijanja njihovih praktičnih veština odmah nakon diplomiranja,2. Pružanje podrške u sprovođenju Strategije za reformu obrazovanja na pravnim fakultetima. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 3.6.2.3. Uspostavljanje saradnje između Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa od 2013. godine do 2018. godine i subjekata nadležnih za sprovođenje Strategije reforme obrazovanja na pravnim fakultetima Dostavljanje izveštaja o sprovedenim aktivnostima Komisiji za sprovođenje Strategije Dugoročno Komisija za sprovođenje Strategije, pravni fakulteti Budžet RepublikeSrbije 3.7. STRATEŠKI CILJ: REFORMA PRAVOSUDNOG ISPITA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Izrađen Nacrt zakona o Pravosudnoj akademiji,2. Izmenjeni važeći pravilnici u oblasti pravosudnog ispita. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Izveštaj o radu Ministarstva. 3.7.1. STRATEŠKA SMERNICA: USKLAĐIVANJE PROGRAMA PRAVOSUDNOG ISPITA SA PROGRAMOM OBUKE PRIPRAVNIKA SA AKCENTOM NA PROVERU STEČENIH PRAKTIČNIH ZNANJA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.7.1.1. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu u pravcu većeg fokusiranja na praktični aspekt ispita 1. Formiranje radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 3.7.1.2. Izmena važećih podzakonskih propisa (Pravilnik o programu pravosudnog ispita, Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita) 1. Formiranje radne grupe za izraduPredloga pravilnika,2. Izrada Predloga pravilnika,3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara,4. Donošenje Pravilnika Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije

3.7.2. STRATEŠKA SMERNICA: USKLAĐIVANJE PROGRAMA PRAVOSUDNOG ISPITA SA PROGRAMOM PRAVOSUDNE AKADEMIJE U CILJU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BUDUĆIH NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.7.2.1. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu u pravcu usklađivanja sa programom početne obuke na Pravosudnoj akademiji 1. Formiranje radne grupe,2. Izrada nacrta zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 3.7.2.2. Izmena podzakonskih propisa (Pravilnik o programu pravosudnog ispita, Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita) 1. Formiranje radne grupe za izraduPredloga pravilnika,2. Izrada Predloga pravilnika,3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara,4. Donošenje Pravilnika. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 3.8. STRATEŠKI CILJ: JAČANJE KAPACITETA PRAVOSUDNE AKADEMIJE RADI POTPUNOG INTEGRISANJA NJENE DELATNOSTI U PRAVOSUDNI SISTEM INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1 Doneta Strategija razvoja Pravosudne akademije;2 Obezbeđen prostor za rad i sprovođenje obuka;3 Usvojen petogodišnji plan materijalnog jačanja Pravosudne akademije;4 Usvojena nova sistematizacija radnih mesta;5 Donet novi Pravilnik o radu IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1 Izveštaj o radu Pravosudne akademije 3.8 1. STRATEŠKA SMERNICA: DALJE STRATEŠKO I INFRASTRUKTURNO JAČANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 3.8.1.1. Donošenje i primena kratkoročne i dugoročne strategije razvoja Pravosudne akademije 1. Formiranje radne grupe za izraduNacrta strategija,2. Izrada Nacrta strategije,3. Slanje Nacrta strategije na komentare i razmatranje komentara,4. Donošenje i primena Strategije. Kontinuirano Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4. NAČELO: ODGOVORNOST 4.2.2. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG SISTEMA PRIKUPLJANJA, OBRADE I ANALIZE PRITUŽBI I PREDSTAVKI NA RAD NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 4.2.2.1. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova u cilju uspostavljanja jedinstvenog sistema prikupljanja, obradei analize pritužbi i predstavki na rad nosilaca pravosudnih funkcija od strane Visokog saveta sudstva 1. Nastavak rada radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Treći kvartal 2017. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 4.2.2.2. Izmena Sudskog poslovnika u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova 1. Formiranje radne grupe za izraduPredloga sudskog poslovnika,2. Izrada Predloga sudskog poslovnika,3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara,4. Donošenje Sudskog poslovnika. Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 4.2.2 3. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu u cilju uspostavljanja jedinstvenog sistema prikupljanja, obrade i analize pritužbii predstavki na rad nosilaca pravosudnih funkcija od strane Državnog veća tužilaca 1. Nastavak rada radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Srednjeročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć 4.2.2 5. Jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva radi efikasnijeg postupanja po pritužbamai predstavkama na rad nosilaca pravosudnih funkcija 1. Sprovođenje analize radi utvrđivanja postojećih kapaciteta Visokog saveta sudstva,2. Utvrđivanje potrebnog broja zaposlenih u odeljenju za postupanje po pritužbama i predstavkama,3. Popunjavanje upražnjenih mesta. Kontinuirano Visoki savet sudstva Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (Program pomoći Vlade Kraljevine Norveške, IPA2013) 4.2.2.6. Jačanje kapaciteta Državnog veća tužilaca radi efikasnijeg postupanja po pritužbamai predstavkama na rad nosilaca pravosudnih funkcija 1. Sprovođenje analize radi utvrđivanja postojećih kapaciteta Državnog veća tužilaca,2. Utvrđivanje potrebnog broja zaposlenih u odeljenju za postupanje po pritužbama i predstavkama,3. Popunjavanje upražnjenih mesta. Srednjeročno Državno veće tužilaca Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013)

4.2.4. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE POSTOJEĆIH MEHANIZAMA ZA TRANSPARENTNO UTVRĐIVANJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 4.2.4.1. Jačanje kapaciteta disciplinskih organa uVisokom savetu sudstva 1. Utvrđivanje postojećeg i potrebnog broja zaposlenih,2. Popunjavanje eventualno upražnjenih mesta. Kontunuirano Visoki savet sudstva Budžet RepublikeSrbije 4.2.4.2. Jačanje kapaciteta disciplinskih organa uDržavnom veću tužilaca 1. Utvrđivanje postojećeg i potrebnog broja zaposlenih,2. Popunjavanje eventualno upražnjenih mesta. Kontinuirano Državno veće tužilaca Budžet RepublikeSrbije 4.2.4.3. Obuka zaposlenih u disciplinskim organima u Visokom savetu sudstva 1. Utvrđivanje potrebe za obukom,2. Sprovođenje obuke. Kontinuirano Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) 4.2.4.4. Obuka zaposlenih u disciplinskim organima u Državnom veću tužilaca 1. Utvrđivanje potrebe za obukom,2. Sprovođenje obuke. Kontinuirano Državno veće tužilaca, Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS) 4.2.4.6. Dosledna primena podzakonskih propisa u delu koji se odnosi na obavezu podnošenja izveštaja o radu od strane disciplinskih organa 1. Podnošenje izveštaja o radu od strane disciplinskih organa,2. Objavljivanje izveštaja u cilju upoznavanja javnosti sa radom disciplinskih organa,3. Objavljivanje stavova zauzetih u tumačenju pravila o disciplinskoj odgovornosti. Kontinuirano Visoki savet sudstva Budžet RepublikeSrbije

4.3. STRATEŠKI CILJ: FUNKCIONALNI I TRANSPARENTNI MEHANIZMI ODGOVORNOSTI (ZA VREDNOVANJE RADA, ETIČKE STANDARDE I DISCIPLINSKA PRAVILA, KAO I ZA ODGOVORNOST SAMOUPRAVNIH STRUKTURA) INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Broj pokrenutih disciplinskih postupaka,2. Broj podnetih disciplinskih prijava,3. Broj izrečenih disciplinskih sankcija,4. Broj izvršenih disciplinskih sankcija,5. Broj zastarelih predmeta,6. Izrađen Nacrt zakona o sudijama i Nacrt zakona o javnom tužilaštvu. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Izveštaji o radu disciplinskih organa,2. Izveštaj o radu Ministarstva. 4.3.1. STRATEŠKA SMERNICA: DOSLEDNA I TRANSPARENTNA PRIMENA NORMATIVNOG OKVIRA KOJIM JE UREĐENA DISCIPLINSKA ODGOVORNOST NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 4.3.1.3. Analiza izveštaja o radu disciplinskih organa u javnim tužilaštvima, uz preduzimanje zakonom propisanih mera 1. Utvrđivanje broja pokrenutih postupaka i broja podnetih disciplinskih prijava,2. Statistička obrada prikupljenih podataka po zadatim merilima,3. Preduzimanje zakonom predviđenih mera na osnovu rezultata analize. Kontinuirano Državno veće tužilaca Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć 4.3.1.5. Praćenje izvršenja izrečenih disciplinskih sankcija u javnim tužilaštvima 1. Obaveštavanje nadležnih organa o izvršavanju izrečenih sankcija,2. Analiza i obrada podataka o broju i vrsti izrečenih sankcija. Kontinuirano Državno veće tužilaca Budžet RepublikeSrbije 4.3.2. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE TRANSPARENTNIH MEHANIZAMA ODGOVORNOSTI ZA NESTRUČAN RAD Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 4.3.2.2. Dosledna primena izmenjenog i dopunjenog Zakona o sudijama u delu koji se tiče unapređenja mehanizama za sankcionisanje nestručnog rada Aktivnosti će biti definisane prilikom ažuriranja akcionog plana Kontinuirano,srednjeročno Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija Budžet RepublikeSrbije 4.3.2.4. Dosledna primena izmenjenog i dopunjenog Zakona o javnom tužilaštvu u delu koji se odnosi na unapređenja mehanizama za sankcionisanje nestručnog rada Aktivnosti će biti definisane prilikom ažuriranja akcionog plana Kontinuirano,srednjeročno Državno veće tužilaca, Pravosudna akademija Budžet RepublikeSrbije

4.4.3. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE TRANSPARENTNOG MEHANIZMA ODGOVORNOSTI SUDSKIH VEŠTAKA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 4.4.3.1. Dosledna primena Zakona o sudskim veštacima u delu koji se odnosi na obavezu da se na sednica sudija, najmanje jednom godišnje, u prvostepenim sudovima razmatraju pitanjaod značaja za sud koja se odnose na rad veštaka 1. Dostavljanje izveštaja sa sastanaka na kojima su razmatrana pitanja od značaja za sud, a koja se odnose na rad veštaka,2. Na osnovu zaključka sednice sudija, predsednici sudova utvrđuju potrebu za povećanjem broja veštaka za određenu oblast ili podnose predloge za razrešenje veštaka. Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 4.4.3.2. Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim veštacima u pravcu izmene procedura za razrešenje veštaka 1. Formiranje radne grupe,2. Izrada Nacrta zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 4.4.3.3. Unapređenje kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe 1. Sprovođenje analize radi utvrđivanja potrebe za unapređenjem kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe,2. Izmena Akta o sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu nadležnom za pravosuđe,3. Sprovođenje konkursa radi popunjavanja radnih mesta,4. Popunjavanje sistematizovanih radnih mesta na osnovu rezultata konkursa. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć 4.4.4. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE TRANSPARENTNOG MEHANIZAMA ODGOVORNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 4.4.4.1. Izrada Nacrta zakona o stalnim sudskim tumačima, koji sadrži odredbe o unapređenju nadzora nad radom stalnih sudskih tumača 1. Formiranje radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 4.4.4.2. Izmena Sudskog poslovnika radi uspostavljanja obaveze prvostepenih sudova da razmatraju pitanja od značaja za sudske tumače 1. Formiranje radne grupe za izraduPredloga sudskog poslovnika,2. Izrada Predloga sudskog poslovnika,3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara,4. Donošenje Sudskog poslovnika. Treći kvartal 2017. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 4.4.4.3. Unapređenje kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe 1. Sprovođenje analize radi utvrđivanja potrebe za unapređenjem kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe,2. Izmena Akta o sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu nadležnom za pravosuđe,3. Sprovođenje konkursa radi popunjavanja radnih mesta,4. Popunjavanje sistematizovanih radnih mesta na osnovu rezultata konkursa. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

5. NAČELO: EFIKASNOST 5.1. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE DELOTVORNE I EFIKASNE MREŽE SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA, UNAPREĐENJE INTERNIHPROCEDURA ZA RAD MINISTARSTVA, SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA I POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Broj starih predmeta, odnosno procenat savladavanja priliva,2. Broj sudova i tužilaštava na 100 000 stanovnika,3. Broj sudija i tužilaca na 100 000 stanovnika,4. Broj predmeta po sudiji, odnosno javnom tužiocu (ujednačenost),5. Obim i struktura troškova pravosudne mreže,6. Uspostavljen sistem dvostepenog upravnog sudstva,7. Utvrđene interne procedure utvrđene i integrisane,8. Obim realizacije mera koje se odnose na poboljšanje infrastrukture. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Vrhovni kasacioni sud,2. Ministarstvo nadležno za pravosuđe,3. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca,4. Vrhovni kasacioni sud i Republičko javno tužilaštvo,5. Ministarstvo nadležno za pravosuđe,6. Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud,7. Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo,8. Ministarstvo nadležno za pravosuđe,9. Pored navedenih indikatora u praćenju efikasnosti pravosudne mreže oslonićemo se i na metodologiju koji je razvio CEPEJ. 5.1.3. STRATEŠKA SMERNICA: UVOĐENJE DVOSTEPENOSTI UPRAVNOG SUDSTVA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.1.3.1. Formiranje normativnog okvira za uvođenje dvostepenog upravnog sudstva kroz izmene Zakona o uređenju sudova 1. Nastavak rada radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Treći kvartal 2017. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 5.1.3.2. Izmene Zakona o upravnim sporovima 1. Formiranje radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta Zakona Vladi. Treći kvartal 2017. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije

5.1.6. STRATEŠKA SMERNICA: RAZVITI PROCES PLANIRANJA INVESTICIJA U INFRASTRUKTURU PREMA NIVOU PRIORITETA, GDE ĆE MINISTARSTVO RAZMATRATI JASNO DEFINISAN I PO PRIORITETIMA RANGIRAN SPISAK KOJI PODNOSE VISOKI SAVET SUDSTVA I DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.1.6.1. Formiranje unapređene jedinstvene baze podataka o stanju infrastrukture i potrebnim ulaganjima za sve sudove i javna tužilaštva 1. Unapređenje baze podataka o stanju infrastrukture i potrebnim ulaganjimai njena dopuna podacima vezanim za javna tužilaštva,2. Omogućavanje punog pristupa podacima u bazi podataka o infrastrukturi Ministarstvu. Drugi kvartal 2017. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012) 5.1.6.3. Izrada plana investicija na osnovu prethodnog razmatranja spiskova potrebnih investicija u infrastrukturu koje podnose Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. 1. Razmatranje spiskova potrebnih investicija u infrastrukturu,2. Izrada plana investicija u infrastrukturu. Treći kvartal 2017. godine Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 5.3.1. STRATEŠKA SMERNICA: ŠIRA PRIMENA UPROŠćENIH PROCESNIH FORMI I INSTITUTA POPUT SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVICE, POSTUPANJA PO NAČELU OPORTUNITETA KRIVIČNOG GONJENJA I PREUSMERAVANJA STRANAKA KA METODAMA ALTERNATIVNOG REŠAVANJA SPOROVA (POPUT MEDIJACIJE) KADA ZAKONSKI OKVIRI TO DOZVOLJAVAJU Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.3.1.1. Šira primena instituta sporazuma o priznanju krivice 1. Edukacija sudija i javnih tužilaca u oblasti primene sporazuma o priznanju krivice,2. Podizanje svesti građana u pogledu prednosti primene ovog instituta u odnosu na redovni krivični postupak. Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva, Upravitelji sudova i javnih tužilaštava, Pravosudnaakademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012) 5.3.1.2. Šira primena postupanja po načelu oportuniteta krivičnog gonjenja 1. Edukacija sudija i javnih tužilaca u oblastin postupanja po načelu oportuniteta krivičnog gonjenja,2. Unapređenje programa koji omogućavaju uspešnu realizaciju obaveza i vaspitnih naloga čije je ispunjenje preduslov za odlaganje krivičnog gonjenja, odnosno odbacivanje krivične prijave ili odustanak od daljeg krivičnog gonjenja,3. Podizanje svesti građana u pogledu prednosti primene ovog instituta u odnosu na redovni krivični postupak. Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva, Upravitelji sudova i javnih tužilaštava, Pravosudnaakademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012) 5.3.1.3. Šira primena metoda alternativnog rešavanja sporova 1. Unapređenje sistema medijacije kroz izmenu normativnog okvira i unapređen sistem obuke,2. Unapređenje i šira primena arbitraže. Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Pravosudna akademija, sudovi Budžet RepublikeSrbije 5.3.1.4. Šira primena instituta sporazuma o priznanju prekršaja 1. .Edukacija sudija prekršajnih sudova u oblasti primene sporazuma o priznanju prekršaja,2. Podizanje svesti građana u pogledu prednosti primene ovog instituta u odnosu na redovni prekršajni postupak. Kontinuirano Prekršajni sudovi, Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija Budžet RepublikeSrbije i međunarodna pomoć (USAID­JRGA)

5.4. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE EFIKASNOG I ODRŽIVOG JAVNOBELEŽNIČKOG SISTEMA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Unapređen normativni okvir,2. Uspostavljena Komora javnih beležnika i izabrani organi upravljanja,3. Doneti podzakonski propisi. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Ministarstvo nadležno za pravosuđe – Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju,2. Komora javnih beležnika, Ministarstvo nadležno za pravosuđe,3. Komora javnih beležnika, Ministarstvo nadležno za pravosuđe. 5.4.2. STRATEŠKA SMERNICA: IZGRADNJA KAPACITETA BUDUĆIH JAVNIH BELEŽNIKA I USPOSTAVLJANJE KOMORE JAVNIH BELEŽNIKA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.4.2.2. Sprovođenje plana izgradnje kapaciteta javnih beležnika i njegovo redovno ažuriranje 1. Kontinuirani rad Stručnog saveta Javnobeležničke komore,2. Unaređenje kapaciteta Javnobeležničke komore za nadzor nad radom javnih beležnicima,3. Unaređenje kapaciteta Javnobeležničke komore za vođenje disciplinskih postupaka,4. Ažuriranje plana izgradnje kapaciteta, po potrebi. Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Javnobeležnička komora Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme)

5.5. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE EFIKASNOG I ODRŽIVOG SISTEMA IZVRŠENJA SUDSKIH ODLUKA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Izrađeni planovi za razvoj relevantnih nadležnosti,2. Izrađen program obuke namenjen izvršiteljima,3. Procenat savladavanja priliva predmeta izvršenja,4. Broj i struktura presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Srbije zbog neizvršenja sudskih odluka,5. Broj i struktura odluka Ustavnog suda zbog neizvršenja sudskih odluka,6. Broj pritužbi pritvorenih i lica na izdržavanju zavodskih sankcija koje se odnose na uslove smeštaja, poštovanje ljudskih prava i pružanje zdravstvene zaštite,7. Procenat lica koja se nalaze na izdržavanju zavodskih sankcija, radno angažovanih i uključenih u programe obuke,8. Procenat zaposlenih u službi tretmana obuhvaćenih obukama,9. Procenat zastupljenosti alternativnih sankcija u ukupnom broju izrečenih krivičnih sankcija. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komora izvršitelja,2. Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komora izvršitelja,3. Vrhovni kasacioni sud,4. Ministarstvo nadležno za pravosuđe,5. Ustavni sud,6. Ministarstvo nadležno za pravosuđe – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija,7. Ministarstvo nadležno za pravosuđe – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija,8. Ministarstvo nadležno za pravosuđe – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. 5.5.4. STRATEŠKA SMERNICA: DALJE AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU INFRASTRUKTURE, POŠTOVANJU LJUDSKIH PRAVA, ZAŠTITI POSEBNO OSETLJIVIH KATEGORIJA U CILJU BEZBEDNOG ČUVANJA U HUMANIM USLOVIMA UZ PRUŽANJE ADEKVATNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I UNAPREĐENJE TRETMANA I OBUKE OSUĐENIH LICA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.5.4.3. Unapređenje zdravstvene zaštite lica koja senalaze na izvršenju zavodskih sankcija 1. Na osnovu usvojene sistematizacijeradnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija popuniti radna mesta zdravstvenih radnika u svim ustanovama,2. Unaprediti sistem stomatološke zaštite za sve osuđene u okviru zavoda,3. U saradnji sa Ministarstvom nadležnim za zdravlje obezbediti lekove za lečenje HIV i SIDE, C hepatisa, tuberkuloze i supstitucione terapije zavisnika. Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Uprava za izvršenjekrivičnih sankcija, Ministarstvo nadležno za zdravlje Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA2013, Program pomoći Vlade Kraljevine Norveške) 5.5.4.4. Unapređenje tretmana osuđenih lica 1. Unapređivati jedinstvenu strategiju i smernice u oblasti tretmana i pripreme za otpust osuđenih, kao i primenu odgovarajućih programa postupanja za različite kategorije osuđenih lica,2. Izrada i uvođenje specijalizovanih programa tretmana koji se odnose na prevenciju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, kontrolu besa, za počinioce seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, kao i posebnih specijalizovanih programa namenjenih osetljivim kategorijama osuđenih lica (maloletnici, žene, osuđeni na duge kazne, osobe sa posebnim potrebama, stara lica, psihički obolele osobe i dr ),3. Utvrditi mehanizme za saradnju i razmenu pozitivnih iskustava i dobre prakse između ustanova za izvršenje,4. Obezbediti adekvatno stručno usavršavanje za sve zaposlene koji učestvuju u sprovođenju programa tretmana. Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Uprava za izvršenjekrivičnih sankcija, Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA2013, Program pomoći Vlade Kraljevine Norveške) 5.5.4.5. Unapređenje obuke lica koja se nalaze na izdržavanju zavodskih sankcija 1. Izrada koncepcije uvođenja stručnog obrazovanja i obuka u programe tretmana lica lišenih slobode i ostvarivanje neophodnih uslova za njeno sprovođenje na nivou celokupnog sistema izvršenja krivičnih sankcijakapaciteta i postojećih vrsta poslova u okviru svih ustanova za izvršenje krivičnih sankcija kao i analizu dosadašnjeg finansijskog poslovanja privrednih jedinica u cilju realnog sagledavanja njihove efikasnosti Naosnovu dobijenih rezultata potrebno je izvršiti reorganizaciju Službe za obuku i upošljavanje Takođe je proizvodne kapacitete ustanova za izvršenje krivičnih sankcija potrebno sagledatiu realnom svetlu i ispitati mogućnost njihovog angažovanja kroz različite forme javno-privatnih i javno-javnih partnerstava koji bi umanjili probleme koje sa sobom nosi poslovanje u uslovima tržišne ekonomije,2. Ostvarivanje zakonodavnih i institucionalnih pretpostavki za uvođenje mogućnosti sticanja osnovnogi srednjeg obrazovanja tokom izdržavanja kazne. Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Uprava za izvršenjekrivičnih sankcija, Zavodi za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo nadležno za oblast nauke i prosvete Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA2013, Program pomoći Vlade Kraljevine Norveške)

5.5.5. STRATEŠKA SMERNICA: PREDUZIMANJE MERA U CILJU DALJEG RAZVOJA I ŠIRE PRIMENE ALTERNATIVNIH SANKCIJA I UNAPREĐENJE OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.5.5.1. Unapređenje i proširenje primene alternativnih sankcija 1. Podizanje svesti o alternativnim sankcijama kod predstavnika državne administracije (kako bi se obezbedili neophodni uslovi za njihovu realizaciju), sudija (koji treba da izriču takve mere), građana (kako bi prihvatili ove mere),2. Obezbediti uslove da poverenička služba bude u mogućnosti da pruža adekvatnu podršku osuđenima nakon izdržane kazne, u cilju njihove efikasne reintegracije u društvenu zajednicu. Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Uprava za izvršenjekrivičnih sankcija, Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2010) 5.5.5.2. Unapređenje obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija 1. Izrada novog Pravilnika o obuci i stručnom osposobljavanju zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija,2. Rekonstrukcija i proširenje postojećih kapaciteta i pravno regulisanje objekata Centra za obuku i stručno osposobljavanje u Nišu,3. Nabavka dodatnih nastavnih sredstava kako bi se obezbedilo efikasno izvođenje nastave,4. Selekcija i edukacija predavača uCentru za obuku,5. Definisanje jasnih zaduženja i procedura na osnovu kojih će se u okviru oblasti stručnog usavršavanja objedinjavati svi zaposleni u sistemu izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji To uključuje utvrđivanje prioritetnih potreba zaposlenih za obuku i stručno usavršavanje, izradu godišnjeg plana obuke i stručnog usavršavanja, odabir polaznika, izbor predavača, ocenjivanje kvaliteta nastave, i sl., 6. Nastavak izrade, izvođenja i ocenjivanja planova i programa obuke i stručnog usavršavanja sa usaglašenim prioritetnim oblastima,7. Uspostavljanje Koordinacionog tela za praćenje rezultata rada zaposlenih u Upravi i kadrovsko planiranje. Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Uprava za izvršenjekrivičnih sankcija, Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA2013, Program norveške bilateralne pomoći Vlade Kraljevine Norveške, OEBS)

5.6. STRATEŠKI CILJ: DALJE UNAPREĐENJE MEĐUNARODNE SARADNJE U OBLASTI PRAVOSUĐA INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:1. Unapređen normativni okvir u oblasti međunarodne pravne saradnje u krivičnim stvarima,2. Unapređen normativni okvir u oblasti međunarodne pravne saradnje u građanskim stvarima,3. Broj bilateralnih sporazuma Republike Srbije o međunarodnoj saradnji u oblasti pravosuđa,4. Broj međunarodnih organizacija u čijem radu aktivno učestvuje Republičko javno tužilaštvo,5. Broj međunarodnih organizacija u čijem radu aktivno učestvuje Visoki savet sudstva,6. Broj međunarodnih organizacija čiji je član Republičko javno tužilaštvo,7. Broj međunarodnih organiazcija čiji je član Visoki savet sudstva,8. Osnovano Koordinaciono telo za saradnju u oblasti međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima,9. Unapređen rad Saveta za međunarodno privatno pravo,10. Ojačani tehnički kapaciteti za koordinaciju, pružanje i praćenje međunarodne krivičnopravne pomoći,11. Broj sprovedenih obuka, odnosno broj sudija i javnih tužilaca obuhvaćenih obukama u oblasti međunarodne saradnje u oblasti pravosuđa. IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:1. Izveštaj Evropske komisije o napretku Republike Srbije,2. Izveštaj Ministarstva nadležnog za pravosuđe,3. Godišnji izveštaj Visokog saveta sudstva,4. Godišnji izveštaj Republičkog javnog tužilaštva,5. Godišnji izveštaj Saveta za međunarodno privatno pravo. 5.6.1. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE SARADNJE U OBLASTI MEĐUNARODNE KRIVIČNOPRAVNE POMOĆI Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.6.1.1. Unapređenje zakonodavnog okvira kroz izmene i dopune Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima 1. Nastavak rada radne grupe,2. Izrada Nacrta zakona,3. Javna rasprava,4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi. Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Republičko javno tužilaštvo Budžet RepublikeSrbije 5.6.1.2. Unapređenje međunarodnopravnog okvira- povećanje broja zaključenih međunarodnih sporazuma Intenziviranje neposredne međunarodne saradnje zaključenjem bilateralnih sporazuma u oblasti međunarodne krivičnopravne pomoći Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Republičko javno tužilaštvo Budžet RepublikeSrbije 5.6.1 3. Jačanje tehničkih kapaciteta za koordinaciju, pružanje i praćenje međunarodne krivičnopravne pomoći Unapređenje tehničkih kapaciteta Republičkog javnog tužilaštva putem uvođenja LURIS programa za elektronsko zavođenje, obradu i praćenje predmeta međunarodne krivičnopravne pomoći u kojima postupa javno tužilaštvo Kontinuirano Republičko javno tužilaštvo Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć 5.6.1.4. Jačanje stručnih kapaciteta subjekata međunarodne krivičnopravne pomoći 1. Sprovođenje ciklusa obuke javnih tužilaca na temu međunarodne krivičnopravne pomoći,2. Sprovođenje ciklusa obuke sudija na temu međunarodne krivičnopravne pomoći. Kontinuirano Visoki savet sudstva, Republičko javno tužilaštvo, Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć 5.6.2. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE SARADNJE U OBLASTI MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI U GRAĐANSKIM STVARIMA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.6.2.1. Unapređenje zakonodavnog okvira 1. Nastavak rada radne grupe,2. Izrada radnog teksta Zakona,3. Javna rasprava,4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi Dugoročno Ministarstvo nadležno za pravosuđe Budžet RepublikeSrbije 5.6.2.2. Unapređenje međunarodno-pravnog okvira- povećanje broja zaključenih međunarodnih sporazuma 1Intenziviranje neposredne međunarodne saradnje putem potpisivanja bilateralnih sporazuma u oblasti međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva Budžet RepublikeSrbije 5.6.2.3. Jačanje stručnih kapaciteta subjekata međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima 1 Sprovođenje ciklusa obuke sudijana temu međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima2 Organizovanje nacionalnih i regionalnih konferencija za sve subjekte međunarodnopravne pomoći o pružanju međunarodne pravne pomoći pomoći u građanskim stvarima Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć 5.6.3. STRATEŠKA SMERNICA: AKTIVNO UČEŠćE U RADU MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U OBLASTI PRAVOSUĐA Broj MERA AKTIVNOST ROK ZA OSTVARENJE MERE NOSILAC MERE IZVORI SREDSTAVA 5.6.3.1. Aktivno učešće u radu međunarodnih organizacija u oblasti pravosuđa u kojima organi Republike Srbije imaju status člana 1 Aktivno učešće u radu međunarodnih, evropskih i regionalnih pravosudnih organizacija (UNODC, OSCE, CCPE, SEEPAG i dr ) Kontinuirano Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva Budžet RepublikeSrbije 5.6.3.2. Učlanjenje, odnosno obezbeđivanje punog članstva u međunarodnim organizacijama u oblasti pravosuđa u kojima organi Republike Srbije nemaju status člana Učlanjenje, odnosno obezbeđivanje punog članstva u organizacijama kao EUROJUST, EJN i dr Kontinuirano Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva Budžet RepublikeSrbije

Ostavite komentar